Document v0060821-12, current version — Adoption on February 14, 2012

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.02.2012  № 60

Про затвердження Плану заходів щодо запобігання і протидії корупції у центральному апараті Державного агентства земельних ресурсів України та територіальних органах земельних ресурсів на 2012 рік

З метою реалізації положень Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", Національної антикорупційної стратегії на 2011 - 2015 роки, схваленої Указом Президента України від 21 жовтня 2011 р. № 1001, Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 р. № 1240, та відповідно до Положення про Державне агентство земельних ресурсів України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 р. № 445, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів щодо запобігання і протидії корупції в центральному апараті Державного агентства земельних ресурсів України та територіальних органах земельних ресурсів на 2012 рік (далі - План заходів), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів Держземагентства України, Голові Рескомзему АР Крим, керівникам головних управлінь Держкомзему в областях, містах Києві та Севастополі:

2.1. Забезпечити безумовне виконання завдань, передбачених Планом заходів.

2.2. Надавати інформацію про виконання Плану заходів Управлінню запобігання та протидії корупції щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом.

3. Начальнику Управління запобігання та протидії корупції Карпову Р.М.:

3.1. Забезпечити контроль за виконанням Плану заходів.

3.2. Здійснювати моніторинг виконання Плану заходів та у разі необхідності вносити пропозиції для забезпечення його виконання.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

С.М. ТимченкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держземагентства України
14.02.2012 № 60

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо запобігання і протидії корупції у центральному апараті Державного агентства земельних ресурсів України та територіальних органах земельних ресурсів на 2012 рік


з/п

Зміст заходів

Терміни і строки виконання

Відповідальні за виконання

1

2

3

4

1

Розробити та затвердити План заходів щодо запобігання і протидії корупції, що підлягають здійсненню у 2012 році

до 01.03.2012

Голова Рескомзему АР Крим, начальники головних управлінь Держкомзему в областях, містах Києві та Севастополі

2

Забезпечити якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, щорічну оцінку виконання державними службовцями центрального апарату Держземагентства України, територіальних органів земельних ресурсів покладених на них обов'язків і завдань, а також вжити заходів щодо запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів

постійно

Управління кадрової політики та персоналу Держземагентства України, Голова Рескомзему АР Крим, начальники головних управлінь Держкомзему в областях, містах Києві та Севастополі

3

Відповідно до вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" забезпечити подання державними службовцями відомостей щодо близьких осіб, які працюють у центральному апараті Держземагентства України, територіальних органах земельних ресурсів

до 15.03.2012

Управління кадрової політики та персоналу Держземагентства України, Управління запобігання та протидії корупції Держземагентства України, Голова Рескомзему АР Крим, начальники головних управлінь Держкомзему в областях, містах Києві та Севастополі

4

Здійснювати на засіданнях колегії територіальних органів земельних ресурсів розгляд питань стосовно виконання законодавства про державну службу, засади запобігання та протидії корупції, а також стосовно реалізації заходів щодо запобігання корупційним проявам та реагування на них, стану роботи зі скаргами та повідомленнями громадян у цій сфері

постійно

Голова Рескомзему АР Крим, начальники головних управлінь Держкомзему в областях, містах Києві та Севастополі

5

Неухильно забезпечити попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені законами України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції"

постійно

Управління кадрової політики та персоналу Держземагентства України, Голова Рескомзему АР Крим, начальники головних управлінь Держкомзему в областях, містах Києві та Севастополі

6

1. Забезпечити організацію подання державними службовцями центрального апарату Держземагентства України та територіальних органів земельних ресурсів декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2011 рік за формою, що додається до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції"

до 01.04.2012

Управління кадрової політики та персоналу Держземагентства України, Голова Рескомзему АР Крим, начальники головних управлінь Держкомзему в областях, містах Києві та Севастополі

2. Забезпечити інформування про зобов'язання подання державними службовцями центрального апарату Держземагентства України та територіальних органів земельних ресурсів податкових декларацій про майновий стан і доходи за 2011 рік до органу державної податкової служби за своєю податковою адресою за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2011 № 1395

до 01.05.2012

Управління кадрової політики та персоналу Держземагентства України, Голова Рескомзему АР Крим, начальники головних управлінь Держкомзему в областях, містах Києві та Севастополі

7

Забезпечити проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців у центральному апараті Держземагентства України та територіальних органах земельних ресурсів відповідно до вимог статті 11 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" та Указу Президента України "Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування"

постійно

Управління запобігання та протидії корупції Держземагентства України, Управління кадрової політики та персоналу Держземагентства України, Голова Рескомзему АР Крим, начальники головних управлінь Держкомзему в областях, містах Києві та Севастополі

8

Забезпечити своєчасне подання інформації про заходи, що вживаються Держземагентством України, територіальними органами земельних ресурсів з виконання антикорупційного законодавства для розміщення на офіційному веб-сайті Держземагентства України та територіальних органів земельних ресурсів

щокварталу

Управління запобігання та протидії корупції Держземагентства України, Голова Рескомзему АР Крим, начальники головних управлінь Держкомзему в областях, містах Києві та Севастополі

9

Передбачати у навчальних планах підвищення кваліфікації працівників центрального апарату Держземагентства України та територіальних органів земельних ресурсів на 2012 рік вивчення питань дотримання антикорупційного законодавства, забезпечення дотримання Загальних правил поведінки державних службовців

протягом року

Управління кадрової політики та персоналу Держземагентства України, Голова Рескомзему АР Крим, начальники головних управлінь Держкомзему в областях, містах Києві та Севастополі

10

Проводити у територіальних органах земельних ресурсів заняття з питань дотримання антикорупційного законодавства, тематичні наради з питань недопущення корупційних діянь (на виконання пункту 2.12 протокольного доручення за підсумками наради з питань протидії корупції в органах земельних ресурсів під головуванням Міністра аграрної політики та продовольства України Присяжнюка М.В. від 16.09.2011) та інформувати про результати проведеної роботи Управління запобігання та протидії корупції Держземагентства України

щокварталу

Управління запобігання та протидії корупції Держземагентства України, Управління кадрової політики та персоналу Держземагентства України, Голова Рескомзему АР Крим, начальники головних управлінь Держкомзему в областях, містах Києві та Севастополі

11

Узагальнювати практику реагування на корупційні діяння та пов'язані з ними правопорушення, скоєні державними службовцями територіальних органів земельних ресурсів. Проводити аналіз щодо реагування на корупційні правопорушення, додержання порядку притягнення до відповідальності керівників різних рівнів за вчинення корупційних діянь їх підлеглими працівниками та невжиття заходів щодо запобігання подібним випадкам

щокварталу

Управління запобігання та протидії корупції Держземагентства України, Голова Рескомзему АР Крим, начальники головних управлінь Держкомзему в областях, містах Києві та Севастополі

12

Аналізувати пропозиції, що надходять від громадян на гарячу лінію, скарги та звернення громадян, в яких вбачається порушення працівниками органів земельних ресурсів Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", та вживати заходів стосовно усунення недоліків та покращення роботи територіальних органів земельних ресурсів.
Про результати проведеної роботи інформувати Управління запобігання та протидії корупції Держземагентства України

щокварталу

Управління запобігання та протидії корупції Держземагентства України, Голова Рескомзему АР Крим, начальники головних управлінь Держкомзему в областях, містах Києві та Севастополі

13

У разі недодержання державними службовцями законодавства про державну службу та про запобігання і протидію корупції проводити службові розслідування (перевірки)

постійно

Управління запобігання та протидії корупції Держземагентства України, керівники структурних підрозділів центрального апарату Держземагентства України, Голова Рескомзему АР Крим, начальники головних управлінь Держкомзему в областях, містах Києві та Севастополі

14

Забезпечити інформування правоохоронних органів у разі виявлення випадків порушення антикорупційного законодавства при виконанні державними службовцями своїх посадових обов'язків

постійно

Управління запобігання та протидії корупції Держземагентства України, Голова Рескомзему АР Крим, начальники головних управлінь Держкомзему в областях, містах Києві та Севастополі

15

Забезпечити обов'язкове та першочергове проведення перевірок за зверненнями правоохоронних органів у центральному апараті Держземагентства України та територіальних органах земельних ресурсів

постійно

Управління запобігання та протидії корупції Держземагентства України, Голова Рескомзему АР Крим, начальники головних управлінь Держкомзему в областях, містах Києві та Севастополі

16

Забезпечити подання інформації про результати розгляду повідомлень про випадки корупції та проведені службові розслідування Управлінню запобігання та протидії корупції Держземагентства України для подальшого узагальнення

щокварталу

Голова Рескомзему АР Крим, начальники головних управлінь Держкомзему в областях, містах Києві та Севастополі

17

Забезпечити вжиття заходів щодо припинення державної служби працівникам, визнаних винними у вчиненні корупційних діянь та щодо яких набрали законної сили відповідні рішення судів

невідкладно
(після набрання чинності рішення суду)

Управління кадрової політики та персоналу Держземагентства України, Управління запобігання та протидії корупції Держземагентства України, Голова Рескомзему АР Крим, начальники головних управлінь Держкомзему в областях, містах Києві та Севастополі

18

Забезпечити здійснення обліку працівників системи органів земельних ресурсів, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень (постанова КМУ від 08.12.2009 № 1422)

постійно

Управління запобігання та протидії корупції Держземагентства України, Голова Рескомзему АР Крим, начальники головних управлінь Держкомзему в областях, містах Києві та Севастополі

19

Надавати територіальним органам земельних ресурсів методичну допомогу щодо застосування антикорупційного законодавства з метою запобігання та протидії корупції

постійно

Управління запобігання та протидії корупції Держземагентства України

20

Забезпечити доведення до відома працівників територіальних органів земельних ресурсів у районах (містах) інформації щодо змін в антикорупційному законодавстві

постійно

Управління запобігання та протидії корупції Держземагентства України, Голова Рескомзему АР Крим, начальники головних управлінь Держкомзему в областях, містах Києві та Севастополі

21

Забезпечити невідкладене інформування Держземагентства України про факти з ознаками правопорушень та злочинів, які вчиняються працівниками територіальних органів земельних ресурсів (наказ Держкомзему від 24.02.2010 № 197)

постійно
(протягом 3-х годин після отримання відповідної інформації)

Голова Рескомзему АР Крим, начальники головних управлінь Держкомзему в областях, містах Києві та Севастополі

22

На виконання доручення Держземагентства України, надісланого листом від 21.11.2011 № 17908/30/7-11, забезпечити подання Управлінню запобігання та протидії корупції Держземагентства України інформації про результати проведених заходів щодо запобігання та протидії корупції у 2012 році за формою, встановленою постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 № 1094 "Про затвердження порядку підготовки та оприлюднення звіту про результати проведених заходів щодо запобігання та протидії корупції"

до 21.01.2013

Голова Рескомзему АР Крим, начальники головних управлінь Держкомзему в областях, містах Києві та Севастополі

23

Під час проведення перевірок територіальних органів земельних ресурсів здійснювати оцінку ефективності організації роботи щодо виконання вимог антикорупційного законодавства та Плану заходів щодо запобігання і протидії корупції у центральному апараті Державного агентства земельних ресурсів України та територіальних органах земельних ресурсів на 2012 рік

протягом року

Управління запобігання та протидії корупції Держземагентства України

24

Забезпечити підготовку проекту Плану заходів щодо запобігання і протидії корупції у центральному апараті Державного агентства земельних ресурсів України та територіальних органах земельних ресурсів на 2013 рік

до 20.12.2012

Управління запобігання та протидії корупції Держземагентства України

Начальник
Управління запобігання
та протидії корупціїР.М. Карповon top