Document v0051506-09, invalid, current version — Loss of force on February 10, 2011, on the basis - v0028506-11

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
06.02.2009 N 51
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
казначейства
N 28 ( v0028506-11 ) від 10.02.2011 }
Щодо затвердження Інструкції про порядок
складання єдиних (місячних, квартальних
та річних) форм звіту про виконання
Зведеного бюджету України та зведених
форм звіту про виконання Державного
бюджету України та бюджетів Автономної
Республіки Крим, областей,
міст Києва та Севастополя
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
казначейства
N 132 ( v0132506-09 ) від 30.03.2009
N 199 ( v0199506-09 ) від 18.05.2009
N 292 ( v0292506-09 ) від 20.07.2009
N 315 ( v0315506-09 ) від 03.08.2009
N 457 ( v0457506-09 ) від 30.10.2009
N 557 ( v0557506-09 ) від 31.12.2009
N 13 ( v0013506-10 ) від 19.01.2010
N 31 ( v0031506-10 ) від 30.01.2010
N 79 ( v0079506-10 ) від 10.03.2010
N 278 ( v0278506-10 ) від 05.08.2010
N 319 ( v0319506-10 ) від 08.09.2010
N 351 ( v0351506-10 ) від 28.09.2010
N 502 ( v0502506-10 ) від 24.12.2010
N 10 ( v0010506-11 ) від 24.01.2011 }

На виконання статей 59, 60, 61 Бюджетного кодексу України
( 2542-14 ) та з метою встановлення єдиних вимог до порядку
складання єдиних (місячних, квартальних та річних) форм звіту про
виконання Зведеного бюджету України та зведених форм звіту про
виконання Державного бюджету України та бюджетів Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок складання єдиних
(місячних, квартальних та річних) форм звіту про виконання
Зведеного бюджету України та зведених форм звіту про виконання
Державного бюджету України та бюджетів Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя (далі - Інструкція), що
додається.
2. Державному казначейству України Звіт про виконання
Зведеного бюджету України та зведені звіти про виконання
Державного бюджету України та бюджетів Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя складати з урахуванням вимог
цієї Інструкції починаючи зі звіту за лютий 2009 року.
3. Керівникам самостійних структурних підрозділів Державного
казначейства України в межах повноважень здійснити заходи щодо
забезпечення виконання вимог цього наказу.
4. Департаменту методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н.І.) довести цей наказ
до відома та керівництва в роботі самостійних структурних
підрозділів центрального апарату Державного казначейства України.
5. Інструкцію про порядок складання єдиних (місячних,
квартальних та річних) форм звіту про виконання Зведеного бюджету
України та зведених форм звіту про виконання Державного бюджету
України та бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва та Севастополя, затверджену заступником голови Державного
казначейства України 20.02.2007, вважати такою, що втратила
чинність, після складання звітів за 2008 рік.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників голови Державного казначейства України відповідно до
розподілу обов'язків.
Голова Т.Я.Слюз

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
казначейства України
06.02.2009 N 51

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок складання єдиних (місячних,
квартальних та річних) форм звіту
про виконання Зведеного бюджету України
та зведених форм звіту про виконання
Державного бюджету України та бюджетів
Автономної Республіки Крим, областей,
міст Києва та Севастополя

1. Інструкція про порядок складання єдиних (місячних,
квартальних та річних) форм звіту про виконання Зведеного бюджету
України та зведених форм звіту про виконання Державного бюджету
України та бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва та Севастополя (далі - Інструкція) розроблена відповідно до
вимог Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), постанови Кабінету
Міністрів України від 28.02.2002 N 228 ( 228-2002-п ) "Про
затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних
вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", наказу
Міністерства фінансів України від 28.01.2002 N 57 ( z0086-02 )
"Про затвердження документів, що застосовуються в процесі
виконання бюджету", наказу Міністерства фінансів України від
27.12.2001 N 604 ( v0604201-01 ) "Про бюджетну класифікацію та її
запровадження", наказу Державного казначейства України від
28.11.2000 N 119 ( v0119506-00 ) "Про затвердження інструктивної
бази".
2. Звіт про виконання Зведеного бюджету України та зведені
звіти про виконання Державного бюджету України та бюджетів
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя
складаються Департаментом консолідованої фінансової звітності на
підставі зведених даних звітів, отриманих від Головних управлінь
Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі (далі - Головні управління)
та звітів і інформації, отриманих від структурних підрозділів
Державного казначейства України за формами, затвердженими наказом
Державного казначейства України від 30.01.2007 N 25
( v0025506-07 ) (далі - Наказ) та заповнюються згідно з цією
Інструкцією в такому обсязі: - форма N 1дб "Звіт про фінансовий стан (баланс) Державного
бюджету України" (додаток 1 до Наказу); - Звіт про результат виконання державного бюджету (додаток 2
до Наказу); - Звіт про рух грошових коштів (додаток 3 до Наказу); - Звіт про виконання Зведеного бюджету України (додаток 4 до
Наказу); - Звіт про виконання Державного бюджету України (додаток 5 до
Наказу); - Звіт про виконання бюджетів Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя (додаток 6 до Наказу); - Звіт про бюджетну заборгованість (додаток 7 до Наказу); - Інформація про виконання захищених статей видатків
Державного бюджету України (додаток 8 до Наказу); - Звіт про використання коштів з резервного фонду Державного
бюджету України (додаток 9 до Наказу); - Інформація про стан державного боргу (додаток 10 до
Наказу); - Звіт про кредити та операції, що стосуються державних
гарантійних зобов'язань (додаток 11 до Наказу); - Довідка про повернення кредитів, наданих з державного
бюджету (додаток 12 до Наказу); - Звіт про виконання розпису витрат спеціального фонду
Державного бюджету України з розподілом за видами надходжень
(додаток 13 до Наказу); - Звіт про надання та використання місцевими бюджетами
дотацій та субвенцій, отриманих з державного бюджету (додаток 14
до Наказу); - Інформація про перелік здійснених операцій з державним
боргом України з метою економії бюджетних коштів на виконання
Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік
(додаток 16 до Наказу).
3. Форма N 1дб "Звіт про фінансовий стан (баланс) Державного
бюджету України" ( v0025506-07 ) (додаток 1 до Наказу) складається
на кінець останнього дня звітного періоду на підставі даних
сальдового балансу за рахунками 1 - 5 класів Плану рахунків
бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів,
затвердженого наказом Державного казначейства України від
28.11.2000 N 119 ( v0119506-00 ) (далі - План рахунків). При складанні звіту слід керуватися Рекомендаціями щодо
заповнення форми N 1дб Звіту про фінансовий стан (баланс)
Державного бюджету України ( v0025506-07 ) (додаток 15 до Наказу).
Дані балансу повинні бути тотожні аналогічним даним інших форм
звітності. У звіті відображається інформація, яка відноситься до
операцій по виконанню державного бюджету. У випадку, коли на
балансових рахунках відображені дані про операції по виконанню як
державного бюджету, так і місцевих бюджетів (1223, 1241, 1242,
1531, 1532, 1533, 1534), інформація у звіті щодо операцій по
виконанню державного бюджету уточнюється на підставі даних,
наведених у пояснювальних записках до звітів, наданих Головними
управліннями. На суму залишків на рахунках, що відносяться до операцій по
виконанню місцевих бюджетів, інших клієнтів і позабюджетних фондів
зменшується сума по балансовому рахунку 1111 "Єдиний казначейський
рахунок". У разі, якщо на звітний період залишки коштів державного
бюджету не забезпечені ресурсами Єдиного казначейського рахунку,
то інформація про зобов'язання за бюджетними коштами
відображається у рядку "Інші зобов'язання органів Державного
казначейства" Звіту про фінансовий стан (баланс) Державного
бюджету України. Активи і зобов'язання в іноземній валюті у звіті
відображаються у національній валюті України шляхом перерахунку
суми іноземної валюти за валютним курсом Національного банку
України на кінець звітного періоду. У графі 3 "Залишок на початок звітного року" проставляються
залишки, що склались на рахунках на кінець попереднього звітного
року. Суми, наведені у цій графі, повинні відповідати сумам,
наведеним у графі 5 "Залишок на кінець звітного періоду - після
річного заключення рахунків" Звіту про фінансовий стан (баланс)
Державного бюджету України за попередній звітний рік. У графі 4 "Залишок на кінець звітного періоду - до річного
заключення рахунків" проставляються залишки, що склались на
рахунках на кінець звітного періоду за результатами проведених
операцій протягом звітного періоду. У графі 5 "Залишок на кінець звітного періоду - після річного
заключення рахунків" проставляються залишки, що склались на
рахунках після річного заключення рахунків. Результат виконання бюджету визначається як різниця між
активами та зобов'язаннями. Рахунки 5111 та 5112 можуть мати як
дебетовий, так і кредитовий залишок. Дебетовий залишок за
результатом виконання державного бюджету наводиться із знаком
"мінус". У рядку "Результат виконання державного бюджету" за
відповідними графами проставляються сума результату виконання
державного бюджету (разом загального і спеціального фондів) на
початок звітного року та на кінець звітного періоду (до річного
заключення рахунків і після річного заключення рахунків). За умови, якщо протягом звітного періоду не проводились
операції, які вплинули на результат виконання державного бюджету,
то по рядку "Результат виконання державного бюджету" сума,
наведена у графі 4 "Залишок на кінець звітного періоду - до
річного заключення рахунків" повинна відповідати сумі, наведеній у
графі 3 "Залишок на початок звітного року". { Пункт 3 в редакції Наказу Державного казначейства N 79
( v0079506-10 ) від 10.03.2010 }
4. "Звіт про результат виконання державного бюджету"
( v0025506-07 ) (додаток 2 до Наказу) складається по загальному і
спеціальному фондах державного бюджету та включає три розділи, а
саме: I. Операційний доход; II. Операційні видатки; III. Фінансування. Розділ I "Операційний доход" звіту складається на підставі
зведених даних про доходи державного бюджету. У рядках граф 2, 3 цього розділу звіту відображаються дані
про надходження до державного бюджету за звітний (до річного
заключення рахунків) період. Цей розділ складається з наступних підрозділів: - податкові надходження; - неподаткові надходження; - доходи від операцій з капіталом; - офіційні трансферти; - цільові фонди. Загальна сума, яка проставляється по рядку "Операційний
доход - всього" в графі 2, повинна відповідати даним синтетичного
обліку за рахунком бюджетного обліку 6111 "Доходи загального фонду
державного бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ). Загальна сума, яка проставляється по рядку "Операційний
доход - всього" в графі 3, повинна відповідати даним синтетичного
обліку за рахунками бюджетного обліку 6112 "Доходи спеціального
фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки"
та 6114 "Власні кошти розпорядників коштів державного бюджету"
Плану рахунків ( v0119506-00 ). Сума, наведена у рядку "I. Операційний доход - всього",
повинна відповідати сумі, наведеній по рядку "Всього" графи
"Виконано" розділу I "Доходи" "Звіту про виконання Державного
бюджету України" ( v0025506-07 ) (додаток 5 до Наказу), відповідно
за загальним та спеціальним фондом. Розділ II "Операційні видатки" звіту складається на підставі
зведених даних про видатки та кредитування відповідно до
перехідних таблиць від програмної класифікації видатків та
кредитування державного бюджету ( v0604201-01 ) до функціональної
класифікації видатків та кредитування бюджету. Цей розділ включає наступні підрозділи: - загальнодержавні функції; - оборона; - громадський порядок, безпека та судова влада; - економічна діяльність; - охорона навколишнього природного середовища; - житлово-комунальне господарство; - охорона здоров'я; - духовний та фізичний розвиток; - освіта; - соціальний захист та соціальне забезпечення. Інформація щодо повернення бюджетних позичок відображається у
розділі зі знаком мінус. Загальна сума, яка проставляється в рядку "II. Операційні
видатки - всього" по графі 2, повинна відповідати даним
синтетичного обліку за рахунком бюджетного обліку 7111 "Видатки
загального фонду державного бюджету" та дебетовому залишку за
рахунком бюджетного обліку 7131 "Кредитування загального фонду
державного бюджету за вирахуванням погашення" Плану рахунків
( v0119506-00 ) (якщо в звітному році було надано кредитів
більше, ніж повернуто). У разі, якщо на рахунках, відкритих за
рахунком бюджетного обліку 7131 "Кредитування загального фонду
державного бюджету за вирахуванням погашення" Плану рахунків, на
кінець звітного року склався кредитовий залишок то загальна сума,
яка проставляється в рядку" II. Операційні видатки - всього" по
графі 2, повинна відповідати різниці даних обліку на рахунках,
відкритих за рахунком бюджетного обліку 7111 "Видатки загального
фонду державного бюджету" та кредитового залишку за рахунком
бюджетного обліку 7131 "Кредитування загального фонду державного
бюджету за вирахуванням погашення" Плану рахунків. Загальна сума, яка проставляється в рядку "II. Операційні
видатки - всього" по графі 3, повинна відповідати даним
синтетичного обліку за рахунком бюджетного обліку 7121 "Видатки
спеціального фонду державного бюджету" та дебетовому залишку за
рахунком бюджетного обліку 7132 "Кредитування спеціального фонду
державного бюджету за вирахуванням погашення" Плану рахунків
( v0119506-00 ) (якщо в звітному році було надано кредитів
більше, ніж повернуто). У разі, якщо на рахунках, відкритих за
рахунком бюджетного обліку 7132 "Кредитування спеціального фонду
державного бюджету за вирахуванням погашення" Плану рахунків, на
кінець звітного року склався кредитовий залишок то загальна сума,
яка проставляється в рядку "II. Операційні видатки - всього" по
графі 3, повинна відповідати різниці даних обліку на рахунках,
відкритих за рахунком бюджетного обліку 7121 "Видатки спеціального
фонду державного бюджету" та кредитового залишку за рахунком
бюджетного обліку 7132 "Кредитування спеціального фонду державного
бюджету за вирахуванням погашення" Плану рахунків. Сума, наведена в рядку "II. Операційні видатки - всього",
повинна відповідати сумі, наведеній по рядку "Всього" графи
"Касове виконання за звітний період" розділу II "Видатки" та
рядку "Всього" графи "Виконано" розділу III "Кредитування" "Звіту
про виконання Державного бюджету України" ( v0025506-07 )
(додаток 5 до Наказу), відповідно за загальним та спеціальним
фондом. Рядок "Дефіцит (-)/профіцит (+) (I-II)" наводиться окремо за
загальним та спеціальним фондом державного бюджету. Дефіцит бюджету - перевищення видатків бюджету над його
доходами. Сума дефіциту наводиться зі знаком "мінус". Профіцит бюджету - перевищення доходів бюджету над його
видатками. Сума профіциту наводиться зі знаком "плюс". Сума, наведена у рядку "Дефіцит (-)/профіцит (+) (I-II)",
повинна відповідати сумі, наведеній у рядку "Фінансування -
всього" цього звіту, але з протилежним знаком. Розділ III
"Фінансування" складається на підставі зведених даних Департаменту
консолідованої фінансової звітності в розрізі класифікації
фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання
( v0604201-01 ) та включає наступні підрозділи: - фінансування за борговими операціями; - фінансування за рахунок надходжень від приватизації; - фінансування за активними операціями. Загальна сума, яка проставляється в рядку "Фінансування -
всього" по графі 2 і графі 3, повинна відповідати даним
синтетичного обліку за рахунками управлінського обліку, відкритих
за рахунками груп 872 "Кошти отримані державним бюджетом",
873 "Кошти, направлені на погашення цінних паперів та інших
боргових зобов'язань держави" Плану рахунків ( v0119506-00 ). Сума, наведена в рядку "Фінансування - всього", повинна
відповідати сумі, наведеній у рядку "Всього" графи "Виконано"
розділу IV "Фінансування" "Звіту про виконання Державного бюджету
України" ( v0025506-07 ) (додаток 5 до наказу ДКУ), відповідно за
загальним та спеціальним фондами. { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
казначейства N 79 ( v0079506-10 ) від 10.03.2010 }
5. "Звіт про рух грошових коштів" ( v0025506-07 ) (додаток 3
до Наказу) включає чотири розділи, а саме: I. Операційна діяльність; II. Інвестиційна діяльність; III. Нерозподілені видатки; IV. Фінансова діяльність. Розділ I "Операційна діяльність" звіту складається на
підставі зведених даних за доходами, поточними видатками та
кредитуванням державного бюджету. У графах 2-5 цього розділу звіту відображаються дані про
здійснені операції в процесі виконання загального та спеціального
фондів державного бюджету за попередній та звітний (до річного
заключення рахунків) періоди. { Абзац третій пункту 5 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 79
( v0079506-10 ) від 10.03.2010 } Цей розділ складається з наступних підрозділів: 1. Операційні доходи; 2. Операційні видатки. Підрозділ "Операційні доходи" включає: - податкові надходження; - неподаткові надходження; - доходи від операцій з капіталом; - офіційні трансферти; - інший операційний доход. Загальна сума, яка проставляється по рядку "Операційні
доходи - всього" у графі 2, повинна відповідати даним синтетичного
обліку за рахунком бюджетного обліку 6111 "Доходи загального фонду
державного бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ) за звітний
період. Загальна сума, яка проставляється по рядку "Операційні
доходи - всього" у графі 4, повинна відповідати даним синтетичного
обліку за рахунком бюджетного обліку 6112 "Доходи спеціального
фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки"
та 6114 "Власні кошти розпорядників коштів державного бюджету"
Плану рахунків ( v0119506-00 ) за звітний період. Суми, наведені по рядку "Операційні доходи - всього у
графах 2 та 4, повинні відповідати сумам, наведеним відповідно у
графах 6 та 9 по рядку "Всього" розділу I "Доходи" "Звіту про
виконання Державного бюджету України". Підрозділ "Операційні видатки" включає: - поточні видатки; - кредитування. Суми, наведені по рядку "Поточні видатки" у графах 2 та 4,
повинні відповідати сумам, наведеним відповідно у графах 4 та 6 по
рядку "Поточні видатки" (КЕКВ 1000 ( v0604201-01 ) частини II.3
"Видатки за економічною класифікацією видатків бюджету" розділу II
"Видатки" "Звіту про виконання Державного бюджету України". Інформація щодо повернення бюджетних позичок відображається у
підрозділі зі знаком мінус. Загальна сума, яка проставляється по рядку "Кредитування" у
графі 2, повинна відповідати даним обліку, тобто залишку за
рахунком бюджетного обліку 7131 "Кредитування загального фонду
державного бюджету за вирахуванням погашення" Плану рахунків
( v0119506-00 ) (КККБ 4000 ( vv0604201-01 ) за звітний період. Загальна сума, яка проставляється по рядку "Кредитування" в
графі 4, повинна відповідати даним обліку, тобто залишку за
рахунком бюджетного обліку 7132 "Кредитування спеціального фонду
державного бюджету за вирахуванням погашення" Плану рахунків
( v0119506-00 ) (КККБ 4000 ( v0604201-01 ) за звітний період. Суми, наведені по рядку "Кредитування" у графах 2 та 4,
повинні відповідати сумам, наведеним відповідно у графах 6 та 9 по
рядку "Кредитування" (КККБ 4000 ( v0604201-01 ) частини III.3
"Кредитування за класифікацією кредитування бюджету" розділу III
"Кредитування державного бюджету" "Звіту про виконання Державного
бюджету України". { Абзац чотирнадцятий пункту 5 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 79
( v0079506-10 ) від 10.03.2010 } Графа "Чистий потік від операційної діяльності (I) = (1-2)"
вираховується як різниця між операційними доходами та операційними
видатками. Від'ємна сума чистого потоку наводиться зі знаком
"мінус". Розділ II "Інвестиційна діяльність" складається на підставі
зведених даних бухгалтерського обліку Державного казначейства
України. Цей розділ складається з наступних підрозділів: 1. Інвестиційні доходи; 2. Інвестиційні видатки. У рядку "Інвестиційні доходи" проставляються нульові
показники. Суми, наведені по рядку "Капітальні видатки" в графах 2 та 4,
повинні відповідати сумам, наведеним відповідно у графах 4 та 6 по
рядку "Капітальні видатки" (КЕКВ 2000 ( v0604201-01 ) частини II.3
"Видатки за економічною класифікацією видатків бюджету" розділу II
"Видатки" "Звіту про виконання Державного бюджету України". Графа "Чистий потік від інвестиційної діяльності
(II) = (1-2)" вираховується як різниця між інвестиційними доходами
та інвестиційними видатками. Від'ємна сума чистого потоку
наводиться зі знаком "мінус". Розділ III "Нерозподілені видатки" - не заповнюється. Графа "Чистий потік від операційної та інвестиційної
діяльності (I + II - III)" розраховується шляхом вирахування
нерозподілених видатків із суми чистого потоку від операційної
діяльності та чистого потоку від інвестиційної діяльності.
Від'ємна сума чистого потоку наводиться зі знаком "мінус". Чистий потік від операційної та інвестиційної діяльності за
загальним та спеціальним фондами державного бюджету повинен
дорівнювати результату виконання державного бюджету відповідно
загального та спеціального фондів та дефіциту/профіциту бюджету. Розділ IV "Фінансова діяльність" складається на підставі
даних бухгалтерського обліку Державного казначейства України в
розрізі класифікації фінансування бюджету за типом боргового
зобов'язання ( v0604201-01 ) і включає наступні підрозділи: 1. Запозичення; 2. Погашення; 3. Фінансування за рахунок надходжень від приватизації; 4. Фінансування за активними операціями. Суми, наведені по цих підрозділах у графах 2 та 4, повинні
відповідати даним на рахунках управлінського обліку, відкритих за
рахунками груп 872 "Кошти отримані державним бюджетом" та
873 "Кошти, направлені на погашення цінних паперів та інших
боргових зобов'язань держави" Плану рахунків ( v0119506-00 ) за
звітний період. Графа "Чистий потік від фінансової діяльності
(IV) = (1 - 2 + 3 + 4)" розраховується в результаті арифметичних
дій шляхом додавання до різниці між запозиченнями та погашеннями
даних фінансування за рахунок надходжень від приватизації і даних
фінансування за активними операціями. Графа "Загальний чистий потік від загальної діяльності
(I + II - III + IV)" вираховується шляхом вирахування
нерозподілених видатків із суми чистого потоку від операційної,
інвестиційної діяльності та чистого потоку від фінансової
діяльності. У річному звіті графи 3 та 5 "Звіту про рух грошових коштів"
заповнюються на підставі даних графи 2 і графи 4 "Звіту про рух
грошових коштів" за попередній звітний період.
6. "Звіт про виконання Зведеного бюджету України"
( v0025506-07 ) (додаток 4 до Наказу) складається за структурою,
наведеною у додатку 1 до цієї Інструкції, та включає чотири
розділи, а саме: I. Доходи; II. Видатки; III. Кредитування; IV. Фінансування. { Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
казначейства N 31 ( v0031506-10 ) від 30.01.2010 }
6.1. Розділ I "Доходи" складається за класифікацією доходів
бюджету ( v0604201-01 ) по загальному та спеціальному фондах
державного і місцевих бюджетів на підставі даних розділу I
"Доходи" "Звіту про виконання Державного бюджету України"та
розділу I "Доходи" "Звіту про виконання бюджетів Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя". У графі 3 "Загальний фонд - план на звітний рік з урахуванням
внесених змін" проставляються планові показники в розрізі кодів
бюджетної класифікації доходів ( v0604201-01 ) загального фонду
державного та місцевих бюджетів з урахуванням змін, внесених
протягом звітного періоду. Зазначена графа заповнюється на
підставі даних, наведених у графі 4 розділу I "Доходи" "Звіту про
виконання Державного бюджету України" і у графі 3 розділу I
"Доходи" "Звіту про виконання бюджетів Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя". У графі 4 "Загальний фонд - виконано" проставляється сума
надходжень до загального фонду державного та місцевих бюджетів на
звітну дату за відповідними кодами бюджетної класифікації доходів
( v0604201-01 ). Зазначена графа заповнюється на підставі даних,
наведених у графі 6 розділу I "Доходи" "Звіту про виконання
Державного бюджету України" і у графі 4 розділу I "Доходи" "Звіту
про виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва та Севастополя". У графі 5 "Спеціальний фонд - план на звітний рік з
урахуванням внесених змін" проставляються планові показники
доходів спеціального фонду державного та місцевих бюджетів у
розрізі кодів бюджетної класифікації доходів бюджету
( v0604201-01 ). Зазначена графа заповнюється на підставі даних,
наведених у графі 8 розділу I "Доходи" "Звіту про виконання
Державного бюджету України" і у графі 5 розділу I "Доходи" "Звіту
про виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва та Севастополя". У графі 6 "Спеціальний фонд - виконано" проставляється
загальна сума надходжень до спеціального фонду державного та
місцевих бюджетів з початку звітного року за відповідними кодами
бюджетної класифікації доходів ( v0604201-01 ). Зазначена графа
заповнюється на підставі даних, наведених у графі 9 розділу I
"Доходи" "Звіту про виконання Державного бюджету України"і у графі
6 розділу I "Доходи" "Звіту про виконання бюджетів Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя". { Абзац
п'ятий підпункту 6.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного казначейства N 79 ( v0079506-10 ) від 10.03.2010 } У графі 7 "Разом - план на звітний рік з урахуванням внесених
змін" проставляються планові показники доходів разом по загальному
та спеціальному фондах державного і місцевих бюджетів у розрізі
кодів бюджетної класифікації доходів ( v0604201-01 ) з урахуванням
змін, внесених протягом звітного періоду (сума даних графи 3 та
графи 5). У графі 8 "Разом - виконано" проставляється загальна сума
надходжень до державного та місцевих бюджетів з початку звітного
року за відповідними кодами бюджетної класифікації ( v0604201-01 )
разом по загальному та спеціальному фондах (сума даних графи 4 та
графи 6). { Абзац сьомий підпункту 6.1 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Державного казначейства N 79 ( v0079506-10 ) від
10.03.2010 }
6.2. Розділ II "Видатки" складається в розрізі кодів
функціональної класифікації видатків та кредитування і економічної
класифікації видатків за загальним та спеціальним фондами
державного і місцевих бюджетів і включає наступні частини: II.1 Видатки за функціональною класифікацією видатків та
кредитування бюджету ( v0604201-01 ); II.2 Видатки за економічною класифікацією видатків
( v0604201-01 ). Частина II.1 "Видатки за функціональною класифікацією
видатків та кредитування бюджету" складається на підставі
даних частини II.2 "Видатки за функціональною класифікацією
видатків та кредитування бюджету" розділу II "Видатки" "Звіту про
виконання Державного бюджету України" та частини II.1 "Видатки за
функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету"
розділу II "Видатки" "Звіту про виконання бюджетів Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя". У графі 3 "Загальний фонд - план на звітний рік з урахуванням
внесених змін" відображаються суми річного розпису асигнувань на
відповідний рік по загальному фонду державного і місцевих бюджетів
з урахуванням внесених змін. Зазначена графа заповнюється на
підставі даних, наведених у графі 4 частини II.2 "Видатки за
функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету"
розділу II "Видатки" "Звіту про виконання Державного бюджету
України"та у графі 3 частини II.1 "Видатки за функціональною
класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу II
"Видатки" "Звіту про виконання бюджетів Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва та Севастополя". У графі 4 "Загальний фонд - виконано" проставляються суми
проведених з початку року касових видатків загального фонду
державного і місцевих бюджетів. Зазначена графа заповнюється на
підставі даних, наведених у графі 6 частини II.2 "Видатки за
функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету"
розділу II "Видатки" "Звіту про виконання Державного бюджету
України" та у графі 4 частини II.1 "Видатки за функціональною
класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу II
"Видатки" "Звіту про виконання бюджетів Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва та Севастополя". У графі 5 "Спеціальний фонд - план на звітний рік з
урахуванням внесених змін" відображаються суми річного розпису
асигнувань спеціального фонду державного і місцевих бюджетів на
відповідний рік з урахуванням внесених змін. Зазначена графа
заповнюється на підставі даних, наведених у графі 8 частини II.2
"Видатки за функціональною класифікацією видатків та кредитування
бюджету" розділу II "Видатки" "Звіту про виконання Державного
бюджету України" та у графі 5 частини II.1 "Видатки за
функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету"
розділу II "Видатки" "Звіту про виконання бюджетів Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя". У графі 6 "Спеціальний фонд - виконано" проставляються суми
проведених з початку року касових видатків спеціального фонду
державного та місцевих бюджетів. Зазначена графа заповнюється на
підставі даних, наведених у графі 9 частини II.2 "Видатки за
функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету"
розділу II "Видатки" "Звіту про виконання Державного бюджету
України" та у графі 6 частини II.1 "Видатки за функціональною
класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу II
"Видатки" "Звіту про виконання бюджетів Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва та Севастополя". У графі 7 "Разом - план на звітний рік з урахуванням внесених
змін" проставляються планові показники за видатками разом за
загальним та спеціальним фондами державного і місцевих бюджетів з
урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду (сума даних
графи 3 та графи 5). У графі 8 "Разом - виконано" проставляється загальна сума
проведених з початку року касових видатків державного та місцевого
бюджетів за кодами бюджетної класифікації ( v0604201-01 ) разом за
загальним та спеціальним фондами (сума даних графи 4 та графи 6). Частина II.2 "Видатки за економічною класифікацією видатків"
складається на підставі даних частини II.3 "Видатки за економічною
класифікацією видатків бюджету" розділу II "Видатки" "Звіту про
виконання Державного бюджету України" та частини II.2 "Видатки за
економічною класифікацією видатків бюджету" розділу II "Видатки"
"Звіту про виконання бюджетів Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя". У графі 3 "Загальний фонд - план на звітний рік з урахуванням
внесених змін" відображаються суми річного розпису асигнувань на
відповідний рік по загальному фонду державного і місцевих бюджетів
з урахуванням внесених змін. Зазначена графа заповнюється на
підставі даних, наведених у графі 3 частини II.3 "Видатки за
економічною класифікацією видатків бюджету" розділу II "Видатки"
"Звіту про виконання Державного бюджету України" та графі 3
частини II.2 "Видатки за економічною класифікацією видатків
бюджету" розділу II. "Видатки" "Звіту про виконання бюджетів
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя". У графі 4 "Загальний фонд - виконано" проставляються суми
проведених з початку року касових видатків загального фонду
державного і місцевих бюджетів. Зазначена графа заповнюється на
підставі даних, наведених у графі 4 частини II.3 "Видатки за
економічною класифікацією видатків бюджету" розділу II "Видатки"
"Звіту про виконання Державного бюджету України"та графі 4 частини
II.2 "Видатки за економічною класифікацією видатків бюджету"
розділу II "Видатки" "Звіту про виконання бюджетів Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя". У графі 5 "Спеціальний фонд - план на звітний рік з
урахуванням внесених змін" відображаються суми річного розпису
асигнувань спеціального фонду державного і місцевих бюджетів на
відповідний рік з урахуванням внесених змін. Зазначена графа
заповнюється на підставі даних, наведених у графі 5 частини II.3
"Видатки за економічною класифікацією видатків бюджету" розділу II
"Видатки" "Звіту про виконання Державного бюджету України" та
графі 5 частини II.2 "Видатки за економічною класифікацією
видатків бюджету" розділу II "Видатки" "Звіту про виконання
бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та
Севастополя". У графі 6 "Спеціальний фонд - виконано" проставляються суми
проведених з початку року касових видатків спеціального фонду
державного та місцевих бюджетів. Зазначена графа заповнюється на
підставі даних, наведених у графі 6 частини II.3 "Видатки за
економічною класифікацією видатків бюджету" розділу II "Видатки"
"Звіту про виконання Державного бюджету України" та графі 6
частини II.2 "Видатки за економічною класифікацією видатків
бюджету" розділу II "Видатки" "Звіту про виконання бюджетів
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя". У графі 7 "Разом - план на звітний рік з урахуванням внесених
змін" проставляються планові показники за видатками разом за
загальним та спеціальним фондами державного і місцевих бюджетів з
урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду (сума даних
графи 3 та графи 5). У графі 8 "Разом - виконано" проставляється загальна сума
проведених з початку року касових видатків державного та місцевого
бюджетів за кодами бюджетної класифікації ( v0604201-01 ) разом за
загальним та спеціальним фондами (сума даних графи 4 та графи 6).
6.3. Розділ III "Кредитування"складається в розрізі кодів
функціональної класифікації видатків та кредитування і
класифікації кредитування бюджету ( v0604201-01 ) за загальним і
спеціальним фондами державного і місцевого бюджетів і включає
наступні частини: III.1 Кредитування за функціональною класифікацією видатків
та кредитування бюджету ( v0604201-01 ); III.2 Кредитування за класифікацією кредитування бюджету
( v0604201-01 ). Частина III.1 "Кредитування за функціональною класифікацією
видатків та кредитування бюджету" складається на підставі
даних частини III.2 "Кредитування за функціональною класифікацією
видатків та кредитування бюджету" розділу III "Кредитування
державного бюджету" "Звіту про виконання Державного бюджету
України" та частини III.1 "Кредитування за функціональною
класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу III
"Кредитування" "Звіту про виконання бюджетів Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва та Севастополя". У графі 3 "Загальний фонд - план на звітний рік з урахуванням
внесених змін" проставляються планові показники за сумами надання
із загального фонду державного та місцевих бюджетів і повернення
до загального фонду державного та місцевих бюджетів кредитів з
урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Зазначена
графа заповнюється на підставі даних, наведених у графі 4 частини
III.2 "Кредитування за функціональною класифікацією видатків та
кредитування бюджету" розділу III "Кредитування державного
бюджету" "Звіту про виконання Державного бюджету України" та у
графі 3 частини III.1 "Кредитування за функціональною
класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу III
"Кредитування" "Звіту про виконання бюджетів Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва та Севастополя". У графі 4 "Загальний фонд - виконано" проставляються суми
наданих із загального фонду державного і місцевих бюджетів
кредитів та суми повернутих до загального фонду державного і
місцевих бюджетів кредитів на звітну дату. Дані щодо проведених
операцій по кредитуванню повинні відповідати даним, наведеним
у графі 6 частини III.2 "Кредитування за функціональною
класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу III
"Кредитування державного бюджету" "Звіту про виконання Державного
бюджету України" та у графі 4 частини III.1 "Кредитування за
функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету"
розділу III "Кредитування" "Звіту про виконання бюджетів
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя". У графі 5 "Спеціальний фонд - план на звітний рік з
урахуванням внесених змін" проставляються планові показники за
сумами надання із спеціального фонду державного і місцевих
бюджетів кредитів і повернення до спеціального фонду державного і
місцевих бюджетів кредитів з урахуванням змін, внесених протягом
звітного періоду. Зазначена графа заповнюється на підставі даних,
наведених у графі 8 частини III.2 "Кредитування за функціональною
класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу III
"Кредитування державного бюджету" "Звіту про виконання Державного
бюджету України" та у графі 5 частини III.1 "Кредитування за
функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету"
розділу III "Кредитування" "Звіту про виконання бюджетів
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя". У графі 6 "Спеціальний фонд - виконано" проставляються суми
наданих із спеціального фонду державного і місцевих бюджетів
кредитів та суми повернутих до спеціального фонду державного і
місцевих бюджетів кредитів на звітну дату. Дані щодо проведених
операцій по кредитуванню повинні відповідати даним наведеним
у графі 9 частини III.2 "Кредитування за функціональною
класифікацією видатків та кредитування бюджету" розділу III
"Кредитування державного бюджету" "Звіту про виконання Державного
бюджету України" та у графі 6 частини III.1 "Кредитування за
функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету"
розділу III "Кредитування" "Звіту про виконання бюджетів
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя". У графі 7 "Разом - план на звітний рік з урахуванням внесених
змін" проставляються планові показники за сумами надання із
загального та спеціального фондів державного і місцевих бюджетів
кредитів і повернення до загального і спеціального фондів
державного і місцевих бюджетів кредитів з урахуванням змін,
внесених протягом звітного періоду (сума даних графи 3 та графи
5). У графі 8 "Разом - виконано" проставляється загальна сума
наданих із загального та спеціального фондів державного і місцевих
бюджетів кредитів і повернення до загального і спеціального фондів
державного і місцевих бюджетів кредитів з початку року (сума даних
графи 4 та графи 6). Частина III.2 "Кредитування за класифікацією кредитування
бюджету" складається на підставі даних частини III.3 "Кредитування
за класифікацією кредитування бюджету" розділу III "Кредитування
державного бюджету" "Звіту про виконання Державного бюджету
України" та частини III.2 "Кредитування за класифікацією
кредитування бюджету" розділу III "Кредитування" "Звіту про
виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, областей міст Києва
та Севастополя". У графі 3 "Загальний фонд - план на звітний рік з урахуванням
внесених змін" проставляються планові показники за сумами надання
із загального фонду державного та місцевих бюджетів і повернення
до загального фонду державного та місцевих бюджетів кредитів з
урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Зазначена
графа заповнюється на підставі даних, наведених у графі 4 частини
III.3 "Кредитування за класифікацією кредитування бюджету" розділу
III "Кредитування державного бюджету" "Звіту про виконання
Державного бюджету України" та у графі 3 частини III.2
"Кредитування за класифікацією кредитування бюджету" розділу III
"Кредитування" "Звіту про виконання бюджетів Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва та Севастополя". У графі 4 "Загальний фонд - виконано" проставляються суми
наданих із загального фонду державного і місцевих бюджетів
кредитів та суми повернутих до загального фонду державного і
місцевих бюджетів кредитів на звітну дату. Дані щодо проведених
операцій по кредитуванню повинні відповідати даним, наведеним
у графі 6 частини III.3 "Кредитування за класифікацією
кредитування бюджету" розділу III "Кредитування державного
бюджету" "Звіту про виконання Державного бюджету України" та у
графі 4 частини III.2 "Кредитування за класифікацією кредитування
бюджету" розділу III "Кредитування" "Звіту про виконання бюджетів
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя". У графі 5 "Спеціальний фонд - план на звітний рік з
урахуванням внесених змін" проставляються планові показники за
сумами надання із спеціального фонду державного та місцевих
бюджетів кредитів і повернення до спеціального фонду державного та
місцевих бюджетів кредитів з урахуванням змін, внесених протягом
звітного періоду. Зазначена графа заповнюється на підставі даних,
наведених у графі 8 частини III.3 "Кредитування за класифікацією
кредитування бюджету" розділу III "Кредитування державного
бюджету" "Звіту про виконання Державного бюджету України" та у
графі 5 частини III.2 "Кредитування за класифікацією кредитування
бюджету" розділу III "Кредитування" "Звіту про виконання бюджетів
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя". У графі 6 "Спеціальний фонд - виконано" проставляються суми
наданих із спеціального фонду державного і місцевих бюджетів
кредитів та суми повернутих до спеціального фонду державного і
місцевих бюджетів кредитів на звітну дату. Дані щодо проведених
операцій по кредитуванню повинні відповідати даним наведеним
у графі 9 частини III.3 "Кредитування за класифікацією
кредитування бюджету" розділу III "Кредитування державного
бюджету" "Звіту про виконання Державного бюджету України"та у
графі 6 частини III.2 "Кредитування за класифікацією кредитування
бюджету" розділу III "Кредитування" "Звіту про виконання бюджетів
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя". У графі 7 "Разом - план на звітний рік з урахуванням внесених
змін" проставляються планові показники за сумами надання із
загального та спеціального фондів державного і місцевих бюджетів
кредитів і повернення до загального і спеціального фондів
державного і місцевих бюджетів кредитів з урахуванням змін,
внесених протягом звітного періоду (сума даних графи 3 та графи
5). У графі 8 "Разом - виконано" проставляється загальна сума
наданих із загального та спеціального фондів державного і місцевих
бюджетів кредитів і повернення до загального і спеціального фондів
державного і місцевих бюджетів кредитів з початку року (сума даних
графи 4 та графи 6).
6.4. Розділ IV "Фінансування" складається за класифікацією
фінансування бюджету за типом кредитора ( v0604201-01 ) та за
типом боргового зобов'язання за загальним і спеціальним фондами
державного та місцевих бюджетів і включає наступні частини: IV.1 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за
типом кредитора ( v0604201-01 ); IV.2 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за
типом боргового зобов'язання ( v0604201-01 ). Частина IV.1 "Фінансування за класифікацією фінансування
бюджету за типом кредитора" складається на підставі даних
частини IV.1 "Фінансування за класифікацією фінансування бюджету
за типом кредитора" розділу IV "Фінансування" "Звіту про виконання
Державного бюджету України" та частини IV.1 "Фінансування за
класифікацією фінансування бюджету за типом кредитора" розділу IV
"Фінансування" "Звіту про виконання бюджетів Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва та Севастополя". У графі 3 "Загальний фонд, виконано" відображаються суми
проведених з початку року операцій по фінансуванню загального
фонду державного і місцевих бюджетів. Зазначена графа заповнюється
на підставі даних графи 3 частини IV.1 "Фінансування за
класифікацією фінансування бюджету за типом кредитора" розділу IV
"Фінансування" "Звіту про виконання Державного бюджету України" та
графи 3 частини IV.1 "Фінансування за класифікацією фінансування
бюджету за типом кредитора" розділу IV "Фінансування" "Звіту про
виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва та Севастополя". У графі 4 "Спеціальний фонд, виконано" відображаються суми
проведених з початку року операцій по фінансуванню спеціального
фонду державного і місцевих бюджетів. Зазначена графа заповнюється
на підставі даних графи 4 частини IV.1 "Фінансування за
класифікацією фінансування бюджету за типом кредитора" розділу IV
"Фінансування" "Звіту про виконання Державного бюджету України" та
графи 4 частини IV.1 "Фінансування за класифікацією фінансування
бюджету за типом кредитора" розділу IV "Фінансування" "Звіту про
виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва та Севастополя". У графі 5 "Разом, виконано" проставляється загальна сума
проведених з початку року операцій по фінансуванню державного і
місцевих бюджетів разом по загальному та спеціальному фондах (сума
даних графи 3 та графи 4). Частина IV.2 "Фінансування за класифікацією фінансування
бюджету за типом боргового зобов'язання" складається на підставі
даних частини IV.2 "Фінансування за класифікацією фінансування
бюджету за типом боргового зобов'язання" розділу IV "Фінансування"
"Звіту про виконання Державного бюджету України" та частини IV.2
"Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом
боргового зобов'язання" розділу IV "Фінансування" "Звіту про
виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва та Севастополя". У графі 3 "Загальний фонд - план на звітний рік з урахуванням
внесених змін" відображаються суми річного розпису фінансування на
відповідний рік по загальному фонду державного і місцевих
бюджетів з урахуванням внесених змін. Зазначена графа заповнюється
на підставі даних графи 4 частини IV.2 "Фінансування за
класифікацією фінансування бюджету за типом боргового
зобов'язання" розділу IV "Фінансування" "Звіту про виконання
Державного бюджету України" та графи 3 частини IV.2 "Фінансування
за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового
зобов'язання" розділу IV "Фінансування" "Звіту про виконання
бюджетів Автономної Республіки Крим, областей міст Києва та
Севастополя". { Абзац сьомий підпункту 6.4 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Державного казначейства N 79 ( v0079506-10 ) від
10.03.2010 } У графі 4 "Загальний фонд - виконано" відображаються суми
проведених з початку року операцій по фінансуванню загального
фонду державного і місцевих бюджетів. Зазначена графа заповнюється
на підставі даних графи 6 частини IV.2 "Фінансування за
класифікацією фінансування бюджету за типом боргового
зобов'язання" розділу IV "Фінансування" "Звіту про виконання
Державного бюджету України"та графи 4 частини IV.2 "Фінансування
за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового
зобов'язання" розділу IV "Фінансування" "Звіту про виконання
бюджетів Автономної Республіки Крим, областей міст Києва та
Севастополя". У графі 5 "Спеціальний фонд - план на звітний рік з
урахуванням внесених змін" відображаються суми річного розпису
фінансування на відповідний рік по спеціальному фонду державного і
місцевих бюджетів з урахуванням внесених змін. Зазначена графа
заповнюється на підставі даних графи 8 частини IV.2 "Фінансування
за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового
зобов'язання" розділу IV "Фінансування" "Звіту про виконання
Державного бюджету України" та графи 5 частини IV.2 "Фінансування
за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового
зобов'язання" розділу IV "Фінансування" "Звіту про виконання
бюджетів Автономної Республіки Крим, областей міст Києва та
Севастополя". { Абзац дев'ятий підпункту 6.4 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Державного казначейства N 79 ( v0079506-10 ) від
10.03.2010 } У графі 6 "Спеціальний фонд - виконано" відображаються суми
проведених з початку року операцій по фінансуванню спеціального
фонду державного і місцевих бюджетів. Зазначена графа заповнюється
на підставі даних графи 9 частини IV.2 "Фінансування за
класифікацією фінансування бюджету за типом боргового
зобов'язання" розділу IV "Фінансування" "Звіту про виконання
Державного бюджету України" та графи 6 частини IV.2 "Фінансування
за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового
зобов'язання" розділу IV. "Фінансування" "Звіту про виконання
бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та
Севастополя". У графі 7 "Разом - план на звітний рік з урахуванням внесених
змін" проставляються планові показники по фінансуванню разом за
загальним та спеціальним фондами державного і місцевих бюджетів з
урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду (сума даних
графи 3 та графи 5). У графі 8 "Разом - виконано" проставляється загальна сума
проведених з початку року операцій по фінансуванню державного та
місцевого бюджетів разом по загальному та спеціальному фондах
(сума даних графи 4 та графи 6). { Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
казначейства N 79 ( v0079506-10 ) від 10.03.2010 }
7. "Звіт про виконання Державного бюджету України"
( v0025506-07 ) (додаток 5 до Наказу) складається на підставі
зведеної звітності та інформації, отриманої від структурних
підрозділів Державного казначейства України, за структурою,
наведеною у додатку 2 до цієї Інструкції, і включає чотири
розділи, а саме: I. Доходи; II. Видатки; III. Кредитування державного бюджету; IV. Фінансування.
7.1. Розділ I "Доходи" складається за класифікацією доходів
бюджету ( v0604201-01 ) по загальному та спеціальному фондах
державного бюджету на підставі зведеної звітності та інформації,
отриманої від структурних підрозділів Державного казначейства
України.
7.2. Розділ II "Видатки" складається за програмною
класифікацією видатків та кредитування державного бюджету,
функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету і
економічною класифікацією видатків бюджету за загальним та
спеціальним фондами державного бюджету на підставі зведеної
звітності та інформації, отриманої від структурних підрозділів
Державного казначейства України. Розділ включає наступні частини: II.1. Видатки за програмною класифікацією видатків та
кредитування державного бюджету ( v0604201-01 ); II.2. Видатки за функціональною класифікацією видатків та
кредитування бюджету ( v0604201-01 ); II.3. Видатки за економічною класифікацією видатків бюджету
( v0604201-01 ). Частина II.2. "Видатки за функціональною класифікацією
видатків та кредитування бюджету" розділу II "Видатки" цього звіту
формується за допомогою перехідних таблиць.
7.3. Розділ III "Кредитування державного бюджету" складається
за програмною класифікацією видатків та кредитування державного
бюджету ( v0604201-01 ), функціональною класифікацією видатків та
кредитування бюджету та класифікацією кредитування бюджету за
загальним і спеціальним фондами державного бюджету на підставі
зведеної звітності та інформації, отриманої від структурних
підрозділів Державного казначейства України. Розділ включає
наступні частини: III.1 Кредитування за програмною класифікацією видатків та
кредитування державного бюджету ( v0604201-01 ); III.2 Кредитування за функціональною класифікацією видатків
та кредитування бюджету ( v0604201-01 ); III.3 Кредитування за класифікацією кредитування бюджету
( v0604201-01 ). Частина III.2 "Кредитування за функціональною класифікацією
видатків та кредитування бюджету" розділу III "Кредитування
державного бюджету" цього звіту формується за допомогою перехідних
таблиць.
7.4. Розділ IV "Фінансування" складається за класифікацією
фінансування бюджету за типом кредитора ( v0604201-01 ) та
фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання за загальним
і спеціальним фондами державного бюджету на підставі інформації,
отриманої від структурних підрозділів Державного казначейства
України. Розділ включає наступні частини: IV.1 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за
типом кредитора ( v0604201-01 ); IV.2 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за
типом боргового зобов'язання ( v0604201-01 ). Частина IV.1 "Фінансування за класифікацією фінансування
бюджету за типом кредитора" складається за загальним та
спеціальним фондами державного бюджету. У графі 3 "Загальний фонд, виконано" відображаються суми
проведених з початку звітного року операцій по фінансуванню
загального фонду державного бюджету. Зазначена графа заповнюється
на підставі даних обліку на відповідних рахунках, відкритих за
рахунками груп 872 "Кошти отримані державним бюджетом", 873
"Кошти, направлені на погашення цінних паперів та інших боргових
зобов'язань держави" Плану рахунків ( v0119506-00 ). Дані, наведені у рядках 205100 "На початок періоду",
205200 "На кінець періоду", повинні відповідати кредитовому
залишку на початок і кінець звітного періоду на відповідних
аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку
3521 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального
фонду державного бюджету", 3523 "Рахунки одержувачів коштів за
коштами загального фонду державного бюджету", 3525 "Рахунки для
обліку операцій по загальнодержавних видатках за коштами
загального фонду державного бюджету", 3611 "Рахунки розпорядників
коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами
загального фонду державного бюджету" Плану рахунків
( v0119506-00 ). Дані, наведені в рядках 208100 "На початок періоду",
208200 "На кінець періоду", повинні відповідати кредитовому
залишку на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за
рахунками балансового обліку 3112 "Загальний фонд державного
бюджету", зменшеному на суму дебетових залишків на балансовому
рахунку 4451 "Інші розрахунки за коштами загального фонду
державного бюджету". У графі 4 "Спеціальний фонд, виконано" відображаються суми
проведених з початку звітного року операцій по фінансуванню
спеціального фонду державного бюджету. Зазначена графа
заповнюється на підставі даних обліку на відповідних рахунках,
відкритих за рахунками груп 872 "Кошти отримані державним
бюджетом", 873 "Кошти, направлені на погашення цінних паперів та
інших боргових зобов'язань держави" Плану рахунків
( v0119506-00 ). Дані, наведені в рядках 205100 "На початок періоду" та
205200 "На кінець періоду", повинні відповідати кредитовому
залишку на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за
рахунками балансового обліку 3522 "Реєстраційні рахунки
розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету",
3524 "Рахунки одержувачів коштів за коштами спеціального фонду
державного бюджету", 3526 "Рахунки для обліку операцій по
загальнодержавних видатках за коштами спеціального фонду
державного бюджету", 3612 "Рахунки розпорядників коштів державного
бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального
фонду державного бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ). Дані, наведені в рядках 208100 "На початок періоду",
208200 "На кінець періоду", повинні відповідати кредитовому
залишку на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за
рахунками балансового обліку 3122 "Кошти спеціального фонду
державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки" та
3124 "Кошти спеціального фонду державного бюджету для здійснення
видатків за відомчою ознакою", зменшеному на суму дебетових
залишків на балансовому рахунку 4452 "Інші розрахунки за коштами
спеціального фонду державного бюджету". У графі 5 "Разом - виконано"проставляється загальна сума
проведених з початку звітного року операцій по фінансуванню разом
по загальному та спеціальному фондах державного бюджету (сума
даних графи 3 та графи 4). У рядку 205340 "Інші розрахунки" відображаються суми залишків
невикористаних власних надходжень бюджетних установ при передачі з
початку бюджетного року бюджетної установи з одного бюджету до
іншого бюджету або перераховані в загальний фонд як такі, що
втратили своє цільове призначення. У рядку 208340 "Інші розрахунки" відображаються суми: - погашення заборгованості за взаємними розрахунками
попередніх бюджетних періодів; - залишків коштів спеціального фонду, які втратили своє
цільове призначення, перераховані в загальний фонд тощо. { Абзац одинадцятий підпункту 7.4 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державного казначейства N 79 ( v0079506-10 ) від
10.03.2010 }
Частина IV.2 "Фінансування за класифікацією фінансування
бюджету за типом боргового зобов'язання" складається за загальним
та спеціальним фондами державного бюджету. У графі 3 "Загальний фонд - затверджено Верховною Радою
України на звітний рік з урахуванням змін" відображаються суми
фінансування на відповідний рік по загальному фонду державного
бюджету. Дані, наведені у цій графі, повинні відповідати
показникам, затвердженим у Законі України про Державний бюджет
України на відповідний рік з урахуванням змін. У графі 4 "Загальний фонд - план на звітний рік з урахуванням
внесених змін" відображаються суми річного розпису фінансування на
відповідний рік по загальному фонду державного бюджету з
урахуванням внесених змін. Зазначена графа заповнюється на
підставі даних обліку на відповідних рахунках, відкритих за
рахунком позабалансового обліку 9713 "Затверджений розпис
фінансування загального фонду державного бюджету за типом
боргового зобов'язання з урахуванням змін" Плану рахунків
( v0119506-00 ). { Абзац чотирнадцятий підпункту 7.4 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 79
( v0079506-10 ) від 10.03.2010 } У графі 5 "Загальний фонд - план за звітний період з
урахуванням внесених змін" відображаються суми помісячного розпису
фінансування на відповідний рік по загальному фонду державного
бюджету з урахуванням внесених змін. Зазначена графа заповнюється
на підставі даних обліку на відповідних рахунках, відкритих за
рахунком позабалансового обліку 9722 "Затверджений помісячний
розпис фінансування загального фонду державного бюджету за типом
боргового зобов'язання" Плану рахунків ( v0119506-00 ). { Абзац
п'ятнадцятий підпункту 7.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного казначейства N 79 ( v0079506-10 ) від 10.03.2010 } У графі 6 "Загальний фонд - виконано" відображаються суми
проведених з початку звітного року операцій по фінансуванню
загального фонду державного бюджету. Зазначена графа заповнюється
на підставі даних обліку на рахунках, відкритих за рахунками груп
872 "Кошти отримані державним бюджетом", 873 "Кошти направлені на
погашення цінних паперів та інших боргових зобов'язань держави"
Плану рахунків ( v0119506-00 ). Дані, наведені в рядках 602100 "На початок періоду",
602200 "На кінець періоду", повинні відповідати залишку на початок
і кінець звітного періоду на відповідних аналітичних рахунках,
відкритих за рахунками балансового обліку 3112 "Загальний фонд
державного бюджету", зменшеному на суму дебетових залишків на
балансовому рахунку 4451 "Інші розрахунки за коштами загального
фонду державного бюджету", 3521 "Реєстраційні рахунки
розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету",
3523 "Рахунки одержувачів коштів за коштами загального фонду
державного бюджету", 3525 "Рахунки для обліку операцій по
загальнодержавних видатках за коштами загального фонду державного
бюджету", 3611 "Рахунки розпорядників коштів державного бюджету,
відкриті в установах банків, за коштами загального фонду
державного бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ). У графі 7 "Спеціальний фонд - затверджено Верховною Радою
України на звітний рік з урахуванням змін" відображаються суми
фінансування на відповідний рік по спеціальному фонду державного
бюджету. Дані, наведені у цій графі, повинні відповідати
показникам, затвердженим у Законі України про Державний бюджет
України на відповідний рік з урахуванням змін. У графі 8 "Спеціальний фонд - план на звітний рік з
урахуванням внесених змін" відображаються суми річного розпису
фінансування на відповідний рік по спеціальному фонду державного
бюджету з урахуванням внесених змін. Зазначена графа заповнюється
на підставі даних обліку на рахунках, відкритих за рахунком
позабалансового обліку 9714 "Затверджений розпис фінансування
спеціального фонду державного бюджету за типом боргового
зобов'язання, з урахуванням змін" Плану рахунків ( v0119506-00 ).
{ Абзац дев'ятнадцятий підпункту 7.4 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Державного казначейства N 79 ( v0079506-10 ) від
10.03.2010 } У графі 9 "Спеціальний фонд - виконано" відображаються суми
проведених з початку звітного року операцій по фінансуванню
спеціального фонду державного бюджету. Зазначена графа
заповнюється на підставі даних обліку на рахунках, відкритих за
рахунками груп 872 "Кошти отримані державним бюджетом", 873
"Кошти, направлені на погашення цінних паперів та інших боргових
зобов'язань держави" Плану рахунків ( v0119506-00 ). Дані, наведені в рядках 602100 "На початок періоду",
602200 "На кінець періоду", повинні відповідати залишку на початок
і кінець звітного періоду на відповідних рахунках, відкритих за
рахунками балансового обліку 3122 "Кошти спеціального фонду
державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки" та
3124 "Кошти спеціального фонду державного бюджету для здійснення
видатків за відомчою ознакою", зменшеному на суму дебетових
залишків на балансовому рахунку 4452 "Інші розрахунки за коштами
спеціального фонду державного бюджету", 3522 "Реєстраційні рахунки
розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету",
3524 "Рахунки одержувачів коштів за коштами спеціального фонду
державного бюджету", 3526 "Рахунки для обліку операцій по
загальнодержавних видатках за коштами спеціального фонду
державного бюджету", 3612 "Рахунки розпорядників коштів державного
бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального
фонду державного бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ). У графі 10 "Разом - затверджено Верховною Радою України на
звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники
по фінансуванню разом за загальним та спеціальним фондами
державного бюджету (сума даних графи 3 та графи 7). У графі 11 "Разом - план на звітний рік з урахуванням
внесених змін" проставляються планові показники по фінансуванню
разом за загальним та спеціальним фондами державного бюджету з
урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду (сума даних
графи 4 та графи 8). У графі 12 "Разом - виконано" проставляється загальна сума
проведених з початку звітного року операцій по фінансуванню
державного бюджету разом по загальному та спеціальному фондах
(сума даних графи 6 та графи 9). Дані, наведені у рядку 602304, повинні відповідати сумі
даних, наведених у рядках 205340 та 208340. { Підпункт 7.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
казначейства N 79 ( v0079506-10 ) від 10.03.2010 }
{ Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
казначейства N 79 ( v0079506-10 ) від 10.03.2010 }
8. Звіт про виконання бюджетів Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя ( v0025506-07 ) (додаток 6 до
Наказу) складається на підставі зведених даних форми N 2 "Звіт про
виконання місцевих бюджетів" ( v0041506-10 ), отриманих від
структурних підрозділів Державного казначейства України, за
структурою, наведеною у додатку 3 до цієї Інструкції, та включає
чотири розділи, а саме: I. Доходи; II. Видатки; III. Кредитування; IV. Фінансування.
8.1. Розділ I "Доходи" складається за класифікацією доходів
бюджету ( v0604201-01 ) по загальному та спеціальному фондах
місцевих бюджетів на підставі зведених даних частини I "Доходи"
"Звіту про виконання місцевих бюджетів", отриманих від структурних
підрозділів Державного казначейства України.
8.2. Розділ II "Видатки" складається в розрізі кодів
функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету
( v0604201-01 ) і економічної класифікації видатків бюджету на
підставі зведених даних частини II "Видатки" "Звіту про виконання
місцевих бюджетів", отриманих від структурних підрозділів
Державного казначейства України, та включає наступні частини: II.1 Видатки за функціональною класифікацією видатків та
кредитування бюджету ( v0604201-01 ); II.2 Видатки за економічною класифікацією видатків бюджету
( v0604201-01 ).
8.3. Розділ III "Кредитування"складається за функціональною
класифікацією видатків та кредитування бюджету ( v0604201-01 ) і
класифікацією кредитування бюджету за загальним і спеціальним
фондами місцевих бюджетів на підставі зведених даних частини III
"Кредитування" "Звіту про виконання місцевих бюджетів", отриманих
від структурних підрозділів Державного казначейства України, та
включає наступні частини: III.1 Кредитування за функціональною класифікацією видатків
та кредитування бюджету ( v0604201-01 ); III.2 Кредитування за класифікацією кредитування бюджету
( v0604201-01 ).
8.4. Розділ IV "Фінансування" складається за класифікацією
фінансування бюджету за типом кредитора ( v0604201-01 ) та типом
боргового зобов'язання за загальним та спеціальним фондами
місцевих бюджетів на підставі зведених даних частини IV
"Фінансування бюджету" "Звіту про виконання місцевих бюджетів",
отриманих від структурних підрозділів Державного казначейства
України, і включає наступні частини: IV.1 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за
типом кредитора ( v0604201-01 ); IV.2 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за
типом боргового зобов'язання ( v0604201-01 ).
9. "Звіт про бюджетну заборгованість" ( v0025506-07 )
(додаток 7 до Наказу) складається окремо за загальним та
спеціальним фондами державного бюджету у розрізі кодів програмної
класифікації видатків та кредитування державного бюджету,
економічної класифікації видатків бюджету ( v0604201-01 ) і
класифікації кредитування бюджету на підставі даних зведеної
звітності та інформації, отриманої від структурних підрозділів
Державного казначейства України, за структурою, наведеною у
додатку 4 до Інструкції, та включає наступні розділи: I. Дані про наявність дебіторської та кредиторської
заборгованості розпорядників та одержувачів коштів державного
бюджету; { Абзац другий пункту 9 в редакції Наказу Державного
казначейства N 278 ( v0278506-10 ) від 05.08.2010 } II. Інформація про заборгованість розпорядників та
одержувачів коштів державного бюджету за окремими програмами.
{ Абзац третій пункту 9 в редакції Наказу Державного казначейства
N 278 ( v0278506-10 ) від 05.08.2010 } { Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
казначейства N 31 ( v0031506-10 ) від 30.01.2010 }
10. "Інформація про виконання захищених статей видатків
Державного бюджету України" ( v0025506-07 ) (додаток 8 до Наказу)
складається Державним казначейством України за структурою,
наведеною у додатку 5 до цієї Інструкції. Заповнюється в розрізі кодів програмної класифікації видатків
та кредитування державного бюджету ( v0604201-01 ) і економічної
класифікації видатків бюджету за статтями, визначеними Законом
України про Державний бюджет України на відповідний рік,
захищеними, на підставі зведених даних, відображених у
підрозділі 2.1. "Видатки загального фонду державного бюджету"
розділу II "Видатки" "Звіту про виконання державного бюджету".
11. "Звіт про використання коштів з резервного фонду
Державного бюджету України" ( v0025506-07 ) (додаток 9 до Наказу)
складається на підставі даних зведеної звітності та інформації,
отриманої від структурних підрозділів Державного казначейства
України.
12. "Інформація про стан державного боргу" ( v0025506-07 )
(додаток 10 до Наказу) складається Управлінням обслуговування
боргових зобов'язань держави на підставі даних аналітичного обліку
державних боргових зобов'язань та включає інформацію щодо: - державного боргу з розподілом на внутрішній та зовнішній
державний борг. Заповнюється в розрізі кодів класифікації боргу за
типом кредитора ( v0604201-01 ) і типом боргового зобов'язання; - умовного (гарантованого державою) боргу України з
розподілом на внутрішній та зовнішній умовний борг на підставі
інформації, отриманої від Міністерства фінансів України.
13. "Звіт про кредити та операції, що стосуються державних
гарантійних зобов'язань" ( v0025506-07 ) (додаток 11 до Наказу)
складається Управлінням обслуговування боргових зобов'язань
держави на підставі даних обліку по кредитах та операціях, що
стосуються державних гарантійних зобов'язань у валюті кредиту та
еквівалентів у національній валюті на відповідну дату, із
зазначенням заборгованості позичальників, стосовно яких існує
державна реєстрація припинення юридичної особи. У графі 2 "Назва позичальника" проставляється назва
підприємства-позичальника. У графі 3 "Сума простроченої заборгованості перед державним
бюджетом за кредитами, наданими підприємствам за рахунок коштів,
залучених державою та/або під державні гарантії, на початок
звітного року - в іноземній валюті - код валюти" проставляється
код валюти. У графах 4 "Сума простроченої заборгованості перед державним
бюджетом за кредитами, наданими підприємствам за рахунок коштів,
залучених державою та/або під державні гарантії, на початок
звітного року - в іноземній валюті - сума" та 5 "Сума простроченої
заборгованості перед державним бюджетом за кредитами, наданими
підприємствам за рахунок коштів, залучених державою та/або під
державні гарантії, на початок звітного року - в національній
валюті по курсу на початок звітного року" проставляється
відповідно в іноземній та національній валюті (за курсом валют на
останній день попереднього року) сума простроченої заборгованості
перед державним бюджетом за кредитами, отриманими під державні
гарантії, на початок звітного року. У графі 6 "Сума простроченої заборгованості перед державним
бюджетом за кредитами, наданими підприємствам за рахунок коштів,
залучених державою та/або під державні гарантії, що виникла за
звітний період - в іноземній валюті - код валюти" проставляється
код валюти. У графах 7 "Сума простроченої заборгованості перед державним
бюджетом за кредитами, наданими підприємствам за рахунок коштів,
залучених державою та/або під державні гарантії, що виникла за
звітний період - в іноземній валюті - сума" та 8 "Сума
простроченої заборгованості перед державним бюджетом за кредитами,
наданими підприємствам за рахунок коштів, залучених державою
та/або під державні гарантії, що виникла за звітний період - в
національній валюті по курсу на дату виникнення" на підставі
інформації, отриманої від Міністерства фінансів
України,проставляється відповідно в іноземній та національній
валюті сума простроченої заборгованості перед державним бюджетом
за кредитами, отриманими під державні гарантії, що виникла за
звітний період. У графі 9 "Сума простроченої заборгованості перед державним
бюджетом за кредитами, наданими підприємствам за рахунок коштів,
залучених державою та/або під державні гарантії, погашена за
звітний період - в іноземній валюті - код валюти" проставляється
код валюти. У графах 10 "Сума простроченої заборгованості перед державним
бюджетом за кредитами, наданими підприємствам за рахунок коштів,
залучених державою та/або під державні гарантії, погашена за
звітний період - в іноземній валюті - сума" та 11 "Сума
простроченої заборгованості перед державним бюджетом за кредитами,
наданими підприємствам за рахунок коштів, залучених державою
та/або під державні гарантії, погашена за звітний період - в
національній валюті по курсу на дату зарахування до держбюджету"
проставляється відповідно в іноземній та національній валюті сума
простроченої заборгованості перед державним бюджетом за кредитами,
отриманими під державні гарантії, погашена у звітному періоді. У графі 12 "Сума простроченої заборгованості перед державним
бюджетом за кредитами, наданими підприємствам за рахунок коштів,
залучених державою та/або під державні гарантії, списана протягом
звітного періоду - в іноземній валюті - код валюти" проставляється
код валюти. У графах 13 "Сума простроченої заборгованості перед державним
бюджетом за кредитами, наданими підприємствам за рахунок коштів,
залучених державою та/або під державні гарантії, списана протягом
звітного періоду - в іноземній валюті - сума" та 14 "Сума
простроченої заборгованості перед державним бюджетом за кредитами,
наданими підприємствам за рахунок коштів, залучених державою
та/або під державні гарантії, списана протягом звітного періоду -
в національній валюті по курсу на дату списання" проставляється
відповідно в іноземній та національній валюті сума простроченої
заборгованості перед державним бюджетом за кредитами, отриманими
під державні гарантії, списана у звітному періоді. У графі 15 "Курсова різниця по простроченій заборгованості
перед державним бюджетом за іноземними кредитами, яка виникла за
звітний період" проставляється сума курсової різниці на кінець
звітного періоду. У графі 16 "Сума простроченої заборгованості перед державним
бюджетом за кредитами, наданими підприємствам за рахунок коштів,
залучених державою та/або під державні гарантії, на кінець
звітного періоду - в іноземній валюті - код валюти" проставляється
код валюти. У графах 17 "Сума простроченої заборгованості перед державним
бюджетом за кредитами, наданими підприємствам за рахунок коштів,
залучених державою та/або під державні гарантії, на кінець
звітного періоду - в іноземній валюті - сума" та 18 "Сума
простроченої заборгованості перед державним бюджетом за кредитами,
наданими підприємствам за рахунок коштів, залучених державою
та/або під державні гарантії, на кінець звітного періоду - у
національній валюті по курсу на кінець звітного
періоду"проставляється відповідно в іноземній та національній
валюті сума простроченої заборгованості перед державним бюджетом
за кредитами, отриманими під державні гарантії, на кінець звітного
періоду. { Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
казначейства N 79 ( v0079506-10 ) від 10.03.2010; в редакції
Наказу Державного казначейства N 278 ( v0278506-10 ) від
05.08.2010 }
14. "Довідка про повернення кредитів, наданих з державного
бюджету" ( v0025506-07 ) (додаток 12 до Наказу) складається за
загальним та спеціальним фондами державного бюджету Департаментом
консолідованої фінансової звітності на підставі даних, отриманих
від Головних управлінь та структурних підрозділів Державного
казначейства України. Довідка складається за структурою, наведеною
у додатку 6 до цієї Інструкції. У графі 3 "Загальний фонд - план на звітний рік з урахуванням
змін" проставляються суми планових показників на звітний рік з
урахуванням змін по загальному фонду державного бюджету. Зазначена
графа заповнюється на підставі даних обліку на відповідних
рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9215
"Затверджені бюджетні призначення по загальному фонду державного
бюджету, з урахуванням змін" Плану рахунків ( v0119506-00 ). У графі 4 "Загальний фонд - надійшло з початку
звітного року" проставляються суми повернутих з початку звітного
року позичок та кредитів до загального фонду державного бюджету.
Зазначена графа повинна відповідати кредитовому залишку за
рахунком бюджетного обліку 7131 "Кредитування загального фонду
державного бюджету за вирахуванням погашення" Плану рахунків
( v0119506-00 ). { Абзац третій пункту 14 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Державного казначейства N 79 ( v0079506-10 ) від
10.03.2010 } У графі 5 "Спеціальний фонд - план на звітний рік з
урахуванням змін" проставляються суми планових показників на
звітний рік з урахуванням змін по спеціальному фонду державного
бюджету. Зазначена графа заповнюється на підставі даних обліку на
відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку
9216 "Затверджені бюджетні призначенняпо спеціальному фонду
державного бюджету, з урахуванням змін" Плану рахунків
( v0119506-00 ). У графі 6 "Спеціальний фонд - надійшло з початку
звітного року" проставляються суми повернутих позичок та кредитів
з початку звітного року до спеціального фонду державного бюджету.
Зазначена графа повинна відповідати кредитовому залишку за
рахунком бюджетного обліку 7132 "Кредитування спеціального фонду
державного бюджету за вирахуванням погашення" Плану рахунків
( v0119506-00 ). { Абзац п'ятий пункту 14 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Державного казначейства N 79 ( v0079506-10 ) від
10.03.2010 } { Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
казначейства N 79 ( v0079506-10 ) від 10.03.2010 }
15. "Звіт про виконання розпису витрат спеціального фонду
Державного бюджету України з розподілом за видами надходжень"
( v0025506-07 ) (додаток 13 до Наказу) складається в розрізі кодів
відомчої класифікації, програмної класифікації видатків та
кредитування державного бюджету ( v0604201-01 ) із зазначенням
видів надходжень на підставі даних частини 2.2.3. "Видатки
спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок інших надходжень
спеціального фонду" підрозділу 2.2 "Видатки спеціального фонду
державного бюджету" розділу II "Видатки" "Звіту про виконання
державного бюджету" (форма N 2 "Звіт про виконання державного
бюджету"), розділів III "Кредитування державного бюджету",
IV "Фінансування" "Звіту про виконання Державного бюджету України"
в частині спеціального фонду з урахуванням норм, визначених
Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік, і
зведеної звітності та інформації, отриманої від структурних
підрозділів Державного казначейства України. У звіті не відображається інформація за власними
надходженнями розпорядників бюджетних коштів. { Абзац другий
пункту 15 в редакції Наказу Державного казначейства N 79
( v0079506-10 ) від 10.03.2010 } У графі 3 "План на звітний рік з урахуванням змін"
відображаються суми річного розпису витрат спеціального фонду
державного бюджету з розподілом за видами надходжень на
відповідний рік з урахуванням змін. Зазначена графа заповнюється
на підставі даних обліку на відповідних рахунках, відкритих за
рахунком позабалансового обліку 9011 "Річний розпис витрат
спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами
надходжень". У графі 4 "План за січень - звітний період" відображаються
суми помісячного розпису витрат спеціального фонду державного
бюджету з розподілом за видами надходжень на відповідний рік, з
урахуванням змін. Зазначена графа заповнюється на підставі даних
обліку на відповідних рахунках, відкритих за рахунком
позабалансового обліку 9012 "Помісячний розпис витрат спеціального
фонду державного бюджету за винятком власних надходжень бюджетних
установ та відповідних видатків". У графі 5 "Залишок коштів на початок звітного року (ККФ
602100)" відображаються суми нерозподіленого залишку коштів на
початок поточного року. { Абзац п'ятий пункту 15 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 79
( v0079506-10 ) від 10.03.2010 } У графі 6 "Надходження, не зараховані на рахунки головних
розпорядників" відображаються суми коштів спеціального фонду
державного бюджету, не зараховані на рахунки головних
розпорядників. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати
даним обліку на відповідних рахунках, відкритих за рахунком
балансового обліку 3124 "Кошти спеціального фонду державного
бюджету для здійснення видатків за відомчою ознакою" Плану
рахунків ( v0119506-00 ). У графі 7 "Нерозподілені надходження головних розпорядників"
відображаються суми відкритих асигнувань, нерозподілені головними
розпорядниками бюджетних коштів на бюджетні програми. Дані,
наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на
відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку
9072 "Відкриті асигнування за узагальненими показниками
спеціального фонду державного бюджету" Плану рахунків
( v0119506-00 ), з розподілом за видами надходжень. У графі 8 "Надходження з початку звітного року на виконання
програм" відображаються суми відкритих асигнувань, направлених
головними розпорядниками бюджетних коштів на виконання програм
спеціального фонду, з розподілом за видами надходжень. У графі 9 "Виконання за видатками та надання кредитів"
відображаються суми проведених з початку звітного року касових
видатків. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати
даним, наведеним у частині 2.2.3. "Видатки спеціального фонду
бюджету, проведені за рахунок інших надходжень спеціального фонду"
підрозділу 2.2 "Видатки спеціального фонду державного бюджету"
розділу II "Видатки" "Звіту про виконання державного бюджету",
даним, наведеним у частині III.1 "Кредитування за програмною
класифікацією видатків та кредитування державного бюджету" розділу
III "Кредитування державного бюджету" в частині спеціального
фонду, та даним, наведеним у розділі IV "Фінансування" "Звіту про
виконання Державного бюджету України" в частині спеціального фонду
з урахуванням норм, визначених Законом України про Державний
бюджет України на відповідний рік. У графі 10 "Невикористаний залишок" відображаються суми
невикористаного залишку. Сума, яка проставляється у цій графі,
повинна дорівнювати різниці графи 8 і графи 9. { Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
казначейства N 79 ( v0079506-10 ) від 10.03.2010 }
16. "Звіт про надання та використання місцевими бюджетами
дотацій та субвенцій, отриманих з державного бюджету"
( v0025506-07 ) (додаток 14 до Наказу) складається на підставі
зведених даних "Звіту про надання та використання місцевими
бюджетами дотацій та субвенцій, отриманих з державного бюджету",
отриманих від структурних підрозділів Державного казначейства
України, в розрізі дотацій та субвенцій, передбачених Законом
України про Державний бюджет України на відповідний рік у
державному бюджеті місцевим бюджетам, за структурою, наведеною у
додатку 7 до цієї Інструкції.
17. "Інформація про перелік здійснених операцій з державним
боргом України з метою економії бюджетних коштів на виконання
Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік"
( v0025506-07 ) (додаток 16 до Наказу) складається Управлінням
обслуговування боргових зобов'язань держави за кодами бюджетної
класифікації ( v0604201-01 ) та містить дані щодо проведених
операцій із зазначенням дати їх проведення, суми і валюти, у якій
їх проведено.
18. Державне казначейство України складає єдині (місячні,
квартальні та річні) форми звіту про виконання Зведеного бюджету
України та зведені форми звіту про виконання Державного бюджету
України та бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва та Севастополя з таким розрахунком, щоб забезпечити
своєчасне їх подання відповідним органам влади згідно з вимогами
встановленими Бюджетним кодексом ( 2542-14 ) та іншими
нормативно-правовими актами або розпорядчими документами.
19. Єдині (місячні, квартальні та річні) форми звіту про
виконання Зведеного бюджету України та зведені форми звіту про
виконання Державного бюджету України та бюджетів Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя складаються в
гривнях з копійками.
20. Місячний та квартальний звіт, складений за єдиними
(місячними, квартальними та річними) формами звіту про виконання
Зведеного бюджету України та зведеними формами звіту про виконання
Державного бюджету України та бюджетів Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя, підписується заступником
голови Державного казначейства України і директором Департаменту
консолідованої фінансової звітності Державного казначейства
України. { Абзац перший пункту 20 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державного казначейства N 278 ( v0278506-10 ) від
05.08.2010 } Річний звіт, складений за єдиними (місячними, квартальними та
річними) формами звіту про виконання Зведеного бюджету України та
зведеними формами звіту про виконання Державного бюджету України
та бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та
Севастополя, підписується Міністром фінансів України, головою
Державного казначейства України і директором Департаменту
консолідованої фінансової звітності Державного казначейства
України. { Пункт 20 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
казначейства N 79 ( v0079506-10 ) від 10.03.2010 }
Директор Департаменту
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності Н.І.Сушко

Додаток 1
до Інструкції про порядок
складання єдиних (місячних,
квартальних та річних) форм
звіту про виконання
Зведеного бюджету України
та зведених форм звіту
про виконання Державного
бюджету України та бюджетів
Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва
та Севастополя

ЗВІТ
про виконання Зведеного бюджету України
станом на 1 ____________ 20__ року

I. Доходи
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Показники | Код бюджетної | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | | | класифікації |--------------------+--------------------+--------------------| | |( v0604201-01 )| план на |виконано| план на |виконано| план на |виконано| | | |звітний рік| |звітний рік| |звітний рік| | | | | з | | з | | з | | | | |урахуванням| |урахуванням| |урахуванням| | | | | внесених | | внесених | | внесених | | | | | змін | | змін | | змін | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Податкові надходження | 10000000 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Податки на доходи, | 11000000 | | | | | | | |податки на прибуток, | | | | | | | | |податки на збільшення | | | | | | | | |ринкової вартості | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Податок з доходів | 11010000 | | | | | | | |фізичних осіб | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Податок з доходів | 11010100 | | | | | | | |найманих працівників | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Податок з доходів | 11010200 | | | | | | | |фізичних осіб - | | | | | | | | |суб'єктів | | | | | | | | |підприємницької | | | | | | | | |діяльності і незалежної | | | | | | | | |професійної діяльності | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Податок з доходів | 11010300 | | | | | | | |фізичних осіб на | | | | | | | | |дивіденди та роялті | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Фіксований податок на | 11010400 | | | | | | | |доходи фізичних осіб від| | | | | | | | |зайняття підприємницькою| | | | | | | | |діяльністю | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надходження сум | 11010500 | | | | | | | |реструктурованої | | | | | | | | |заборгованості зі сплати| | | | | | | | |податку з доходів | | | | | | | | |фізичних осіб | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Податок з доходів | 11010600 | | | | | | | |фізичних осіб у вигляді | | | | | | | | |виграшів або призів, | | | | | | | | |отриманих внаслідок | | | | | | | | |проведення конкурсів та | | | | | | | | |інших розіграшів, | | | | | | | | |виграшів в азартні | | | | | | | | |ігри | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Податок з доходів | 11010700 | | | | | | | |фізичних осіб - | | | | | | | | |нерезидентів | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Податок з доходів | 11010800 | | | | | | | |фізичних осіб - | | | | | | | | |військовослужбовців та | | | | | | | | |осіб рядового і | | | | | | | | |начальницького складу | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Податок з доходів | 11011000 | | | | | | | |фізичних осіб - | | | | | | | | |працівників закордонних | | | | | | | | |дипломатичних установ | | | | | | | | |України з фонду оплати | | | | | | | | |праці в національній | | | | | | | | |валюті | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Податок з доходів | 11011100 | | | | | | | |фізичних осіб від інших | | | | | | | | |видів діяльності | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Податок з доходів | 11011200 | | | | | | | |фізичних осіб від | | | | | | | | |продажу нерухомого майна| | | | | | | | |та надання нерухомості в| | | | | | | | |оренду (суборенду), | | | | | | | | |житловий найм | | | | | | | | |(піднайм) | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Податок з доходів | 11011300 | | | | | | | |фізичних осіб від | | | | | | | | |продажу рухомого майна | | | | | | | | |та надання рухомого | | | | | | | | |майна в оренду | | | | | | | | |(суборенду) | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Податок з доходів | 11011400 | | | | | | | |фізичних осіб від | | | | | | | | |отриманого платником | | | | | | | | |доходу внаслідок | | | | | | | | |прийняття ним у спадщину| | | | | | | | |майна, коштів, майнових | | | | | | | | |чи немайнових прав | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Податок з доходів | 11011500 | | | | | | | |фізичних осіб - | | | | | | | | |шахтарів | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Податок на прибуток | 11020000 | | | | | | | |підприємств | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Податок на прибуток | 11020100 | | | | | | | |підприємств і | | | | | | | | |організацій, що | | | | | | | | |перебувають у державній | | | | | | | | |власності | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Податок на прибуток | 11020200 | | | | | | | |підприємств і | | | | | | | | |організацій, що належать| | | | | | | | |до комунальної | | | | | | | | |власності | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Податок на прибуток | 11020300 | | | | | | | |підприємств, створених | | | | | | | | |за участю іноземних | | | | | | | | |інвесторів | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Податок на прибуток від | 11020400 | | | | | | | |казино, відеосалонів, | | | | | | | | |гральних автоматів, | | | | | | | | |концертно-видовищних | | | | | | | | |заходів | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Податок на прибуток | 11020500 | | | | | | | |іноземних юридичних | | | | | | | | |осіб | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Податок на прибуток | 11020600 | | | | | | | |банківських організацій,| | | | | | | | |включаючи філіали | | | | | | | | |аналогічних організацій,| | | | | | | | |розташованих на | | | | | | | | |території України | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Податок на прибуток | 11020700 | | | | | | | |страхових організацій, | | | | | | | | |включаючи філіали | | | | | | | | |аналогічних організацій,| | | | | | | | |розташованих на | | | | | | | | |території України | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Податок на прибуток | 11020900 | | | | | | | |організацій і | | | | | | | | |підприємств споживчої | | | | | | | | |кооперації, кооперативів| | | | | | | | |та громадських | | | | | | | | |об'єднань | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Податок на прибуток | 11021000 | | | | | | | |приватних підприємств | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Інші платники податку на| 11021100 | | | | | | | |прибуток | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Реструктурована сума | 11021300 | | | | | | | |заборгованості податку | | | | | | | | |на прибуток підприємств | | | | | | | | |і організацій | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надходження від | 11021400 | | | | | | | |підприємств податку на | | | | | | | | |прибуток, одержаного від| | | | | | | | |виконання інноваційних | | | | | | | | |проектів | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Податок на прибуток, | 11021500 | | | | | | | |одержаний за рахунок | | | | | | | | |знижувального | | | | | | | | |коефіцієнта 0,8 до норм | | | | | | | | |амортизації | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Податок на прибуток | 11021600 | | | | | | | |фінансових установ, | | | | | | | | |включаючи філіали | | | | | | | | |аналогічних організацій,| | | | | | | | |розташованих на | | | | | | | | |території України, за | | | | | | | | |винятком страхових | | | | | | | | |організацій | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Податкова заборгованість| 11021900 | | | | | | | |з податку на прибуток | | | | | | | | |підприємств (крім | | | | | | | | |підприємств комунальної | | | | | | | | |власності), додаткові | | | | | | | | |податкові зобов'язання з| | | | | | | | |цього податку, | | | | | | | | |розстрочені податкові | | | | | | | | |зобов'язання НАК | | | | | | | | |"Нафтогаз України" та її| | | | | | | | |підприємств з податку на| | | | | | | | |прибуток (у тому числі | | | | | | | | |відсотки за користування| | | | | | | | |податковим кредитом), що| | | | | | | | |спрямовуються на | | | | | | | | |розрахунки з погашення | | | | | | | | |заборгованості з різниці| | | | | | | | |в тарифах на теплову | | | | | | | | |енергію, послуги з | | | | | | | | |водопостачання та | | | | | | | | |водовідведення, що | | | | | | | | |вироблялися, | | | | | | | | |транспортувалися та | | | | | | | | |постачалися населенню, | | | | | | | | |яка виникла у зв'язку з | | | | | | | | |невідповідністю | | | | | | | | |фактичної вартості | | | | | | | | |теплової енергії, послуг| | | | | | | | |з водопостачання та | | | | | | | | |водовідведення тарифам, | | | | | | | | |що затверджувалися або | | | | | | | | |погоджувалися | | | | | | | | |відповідними органами | | | | | | | | |державної влади чи | | | | | | | | |органами місцевого | | | | | | | | |самоврядування | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Податкова заборгованість| 11022100 | | | | | | | |з податку на прибуток | | | | | | | | |підприємств (крім | | | | | | | | |підприємств комунальної | | | | | | | | |власності), додаткові | | | | | | | | |податкові зобов'язання з| | | | | | | | |цього податку, | | | | | | | | |розстрочені податкові | | | | | | | | |зобов'язання НАК | | | | | | | | |"Нафтогаз України" та її| | | | | | | | |підприємств з податку на| | | | | | | | |прибуток (у тому числі | | | | | | | | |відсотки за користування| | | | | | | | |податковим кредитом), що| | | | | | | | |спрямовуються на | | | | | | | | |субвенцію з державного | | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | |бюджетам на надання | | | | | | | | |пільг та житлових | | | | | | | | |субсидій населенню на | | | | | | | | |оплату електроенергії, | | | | | | | | |природного газу, послуг | | | | | | | | |тепло-, водопостачання і| | | | | | | | |водовідведення, | | | | | | | | |квартирної плати, | | | | | | | | |вивезення побутового | | | | | | | | |сміття та рідких | | | | | | | | |нечистот | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Податковий борг з | 11022200 | | | | | | | |податку на прибуток | | | | | | | | |державних вугледобувних | | | | | | | | |підприємств та | | | | | | | | |вугледобувних | | | | | | | | |господарських товариств,| | | | | | | | |100 відсотків акцій | | | | | | | | |яких належать державі | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Податки на власність | 12000000 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Податок з власників | 12020000 | | | | | | | |транспортних засобів та | | | | | | | | |інших самохідних машин і| | | | | | | | |механізмів | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Податок з власників | 12020100 | | | | | | | |наземних транспортних | | | | | | | | |засобів та інших | | | | | | | | |самохідних машин і | | | | | | | | |механізмів (юридичних | | | | | | | | |осіб) | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Податок власників | 12020200 | | | | | | | |наземних транспортних | | | | | | | | |засобів та інших | | | | | | | | |самохідних машин і | | | | | | | | |механізмів (з громадян) | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надходження сум | 12020300 | | | | | | | |реструктурованої | | | | | | | | |заборгованості зі сплати| | | | | | | | |податку власниками | | | | | | | | |транспортних засобів та | | | | | | | | |інших самохідних машин і| | | | | | | | |механізмів | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Податок з власників | 12020400 | | | | | | | |водних транспортних | | | | | | | | |засобів | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Податок з власників | 12020500 | | | | | | | |наземних транспортних | | | | | | | | |засобів та інших | | | | | | | | |самохідних машин і | | | | | | | | |механізмів (юридичних | | | | | | | | |осіб), зареєстрованих у | | | | | | | | |місті Києві | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Податок з власників | 12020600 | | | | | | | |наземних транспортних | | | | | | | | |засобів та інших | | | | | | | | |самохідних машин і | | | | | | | | |механізмів (з громадян),| | | | | | | | |зареєстрованих у місті | | | | | | | | |Києві | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надходження сум | 12020700 | | | | | | | |реструктурованої | | | | | | | | |заборгованості зі сплати| | | | | | | | |податку власниками | | | | | | | | |транспортних засобів та | | | | | | | | |інших самохідних машин і| | | | | | | | |механізмів, | | | | | | | | |зареєстрованих у місті | | | | | | | | |Києві | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Податок з власників | 12020800 | | | | | | | |водних транспортних | | | | | | | | |засобів, зареєстрованих | | | | | | | | |в місті Києві | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Збори за спеціальне | 13000000 | | | | | | | |використання природних | | | | | | | | |ресурсів | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Збір за спеціальне | 13010000 | | | | | | | |використання лісових | | | | | | | | |ресурсів та користування| | | | | | | | |земельними ділянками | | | | | | | | |лісового фонду | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Збір за спеціальне | 13010100 | | | | | | | |використання лісових | | | | | | | | |ресурсів державного | | | | | | | | |значення | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Збір за спеціальне | 13010200 | | | | | | | |використання лісових | | | | | | | | |ресурсів місцевого | | | | | | | | |значення та користування| | | | | | | | |земельними ділянками | | | | | | | | |лісового фонду | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надходження сум | 13010300 | | | | | | | |реструктурованої | | | | | | | | |заборгованості зі сплати| | | | | | | | |збору за спеціальне | | | | | | | | |використання лісових | | | | | | | | |ресурсів та користування| | | | | | | | |земельними ділянками | | | | | | | | |лісового фонду | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Збір за спеціальне | 13020000 | | | | | | | |водокористування | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Збір за спеціальне | 13020100 | | | | | | | |водокористування | | | | | | | | |загальнодержавного | | | | | | | | |значення | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Збір за спеціальне | 13020200 | | | | | | | |водокористування | | | | | | | | |місцевого значення | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Збір за спеціальне | 13020300 | | | | | | | |водокористування для | | | | | | | | |потреб гідроенергетики | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надходження збору за | 13020400 | | | | | | | |спеціальне | | | | | | | | |водокористування від | | | | | | | | |підприємств житлово- | | | | | | | | |комунального | | | | | | | | |господарства | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надходження сум | 13020500 | | | | | | | |реструктурованої | | | | | | | | |заборгованості зі сплати| | | | | | | | |збору за спеціальне | | | | | | | | |водокористування | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Збір за спеціальне | 13020600 | | | | | | | |водокористування в | | | | | | | | |частині використання | | | | | | | | |поверхневих вод для | | | | | | | | |потреб водного | | | | | | | | |транспорту (крім | | | | | | | | |стоянкових, службово- | | | | | | | | |допоміжного і буксирного| | | | | | | | |флотів) | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Платежі за користування | 13030000 | | | | | | | |надрами | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Платежі за користування | 13030100 | | | | | | | |надрами | | | | | | | | |загальнодержавного | | | | | | | | |значення | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Плата за користування | 13030200 | | | | | | | |надрами місцевого | | | | | | | | |значення | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Плата за пошук та | 13030300 | | | | | | | |розвідку родовищ | | | | | | | | |корисних копалин | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Плата за користування | 13030400 | | | | | | | |надрами континентального| | | | | | | | |шельфу і в межах | | | | | | | | |виключної (морської) | | | | | | | | |економічної зони | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надходження сум | 13030500 | | | | | | | |реструктурованої | | | | | | | | |заборгованості зі сплати| | | | | | | | |платежів за спеціальне | | | | | | | | |використання корисних | | | | | | | | |копалин | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Плата за користування | 13030600 | | | | | | | |надрами в цілях, не | | | | | | | | |пов'язаних з | | | | | | | | |видобуванням корисних | | | | | | | | |копалин | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Збір за | 13040000 | | | | | | | |геологорозвідувальні | | | | | | | | |роботи, виконані за | | | | | | | | |рахунок державного | | | | | | | | |бюджету | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Збір за | 13040100 | | | | | | | |геологорозвідувальні | | | | | | | | |роботи, виконані за | | | | | | | | |рахунок державного | | | | | | | | |бюджету | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надходження сум | 13040200 | | | | | | | |реструктурованої | | | | | | | | |заборгованості зі сплати| | | | | | | | |збору за | | | | | | | | |геологорозвідувальні | | | | | | | | |роботи, виконані за | | | | | | | | |рахунок державного | | | | | | | | |бюджету | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надходження від | 13040300 | | | | | | | |погашення заборгованості| | | | | | | | |дочірньої компанії | | | | | | | | |"Укргазвидобування" | | | | | | | | |Національної акціонерної| | | | | | | | |компанії "Нафтогаз | | | | | | | | |України" зі збору за | | | | | | | | |геологорозвідувальні | | | | | | | | |роботи, виконані за | | | | | | | | |рахунок державного | | | | | | | | |бюджету | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Плата за землю | 13050000 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Земельний податок з | 13050100 | | | | | | | |юридичних осіб | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Орендна плата з | 13050200 | | | | | | | |юридичних осіб | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Земельний податок з | 13050300 | | | | | | | |фізичних осіб | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Реструктурована сума | 13050400 | | | | | | | |заборгованості плати за | | | | | | | | |землю | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Орендна плата з фізичних| 13050500 | | | | | | | |осіб | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Плата за землю від | 13050600 | | | | | | | |підприємств, які | | | | | | | | |виконують інноваційні | | | | | | | | |проекти | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Плата за використання | 13070000 | | | | | | | |інших природних | | | | | | | | |ресурсів | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Плата за спеціальне | 13070100 | | | | | | | |використання диких | | | | | | | | |тварин | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Плата за спеціальне | 13070200 | | | | | | | |використання рибних та | | | | | | | | |інших водних ресурсів | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надходження сум | 13070300 | | | | | | | |реструктурованої | | | | | | | | |заборгованості зі сплати| | | | | | | | |платежів за використання| | | | | | | | |інших природних | | | | | | | | |ресурсів | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Внутрішні податки на | 14000000 | | | | | | | |товари та послуги | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Податок на додану | 14010000 | | | | | | | |вартість | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Податок на додану | 14010100 | | | | | | | |вартість із вироблених в| | | | | | | | |Україні товарів (робіт, | | | | | | | | |послуг) | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Бюджетне відшкодування | 14010200 | | | | | | | |податку на додану | | | | | | | | |вартість грошовими | | | | | | | | |коштами | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Податок на додану | 14010300 | | | | | | | |вартість із ввезених на | | | | | | | | |територію України | | | | | | | | |товарів | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Реструктурована сума | 14010400 | | | | | | | |заборгованості податку | | | | | | | | |на додану вартість | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Податок на додану | 14010500 | | | | | | | |вартість із імпортованих| | | | | | | | |на територію України | | | | | | | | |робіт, послуг | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надходження від | 14010600 | | | | | | | |підприємств податку на | | | | | | | | |додану вартість по | | | | | | | | |операціях, пов'язаних з | | | | | | | | |виконанням інноваційних | | | | | | | | |проектів | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Податок на додану | 14010700 | | | | | | | |вартість, що сплачується| | | | | | | | |до бюджету переробними | | | | | | | | |підприємствами всіх форм| | | | | | | | |власності за реалізовані| | | | | | | | |ними молоко та молочну | | | | | | | | |продукцію, м'ясо та | | | | | | | | |м'ясопродукти та іншу | | | | | | | | |продукцію переробки | | | | | | | | |тварин і птиці, | | | | | | | | |закуплених у живій вазі | | | | | | | | |(шкури, субпродукти, | | | | | | | | |м'ясо-кісткове | | | | | | | | |борошно) | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Податкова заборгованість| 14010900 | | | | | | | |з податку на додану | | | | | | | | |вартість підприємств, | | | | | | | | |додаткові податкові | | | | | | | | |зобов'язання з цього | | | | | | | | |податку, розстрочені | | | | | | | | |податкові зобов'язання | | | | | | | | |НАК "Нафтогаз України" | | | | | | | | |та її підприємств з | | | | | | | | |податку на додану | | | | | | | | |вартість (у тому числі | | | | | | | | |відсотки за користування| | | | | | | | |податковим кредитом), що| | | | | | | | |спрямовуються на | | | | | | | | |розрахунки з погашення | | | | | | | | |заборгованості з різниці| | | | | | | | |в тарифах на теплову | | | | | | | | |енергію, послуги з | | | | | | | | |водопостачання та | | | | | | | | |водовідведення, що | | | | | | | | |вироблялися, | | | | | | | | |транспортувалися та | | | | | | | | |постачалися населенню, | | | | | | | | |яка виникла у зв'язку з | | | | | | | | |невідповідністю | | | | | | | | |фактичної вартості | | | | | | | | |теплової енергії, послуг| | | | | | | | |з водопостачання та | | | | | | | | |водовідведення тарифам, | | | | | | | | |що затверджувалися або | | | | | | | | |погоджувалися | | | | | | | | |відповідними органами | | | | | | | | |державної влади чи | | | | | | | | |органами місцевого | | | | | | | | |самоврядування | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Податкова заборгованість| 14011100 | | | | | | | |з податку на додану | | | | | | | | |вартість підприємств, | | | | | | | | |додаткові податкові | | | | | | | | |зобов'язання з цього | | | | | | | | |податку, розстрочені | | | | | | | | |податкові зобов'язання | | | | | | | | |НАК "Нафтогаз України" | | | | | | | | |та її підприємств з | | | | | | | | |податку на додану | | | | | | | | |вартість (у тому числі | | | | | | | | |відсотки за користування| | | | | | | | |податковим кредитом), що| | | | | | | | |спрямовуються на | | | | | | | | |субвенцію з державного | | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | |бюджетам на надання | | | | | | | | |пільг та житлових | | | | | | | | |субсидій населенню на | | | | | | | | |оплату електроенергії, | | | | | | | | |природного газу, послуг | | | | | | | | |тепло-, водопостачання і| | | | | | | | |водовідведення, | | | | | | | | |квартирної плати, | | | | | | | | |вивезення побутового | | | | | | | | |сміття та рідких | | | | | | | | |нечистот | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Податковий борг з | 14011200 | | | | | | | |податку на додану | | | | | | | | |вартість державних | | | | | | | | |вугледобувних | | | | | | | | |підприємств та | | | | | | | | |вугледобувних | | | | | | | | |господарських товариств,| | | | | | | | |100 відсотків акцій | | | | | | | | |яких належать державі | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Акцизний збір із | 14020000 | | | | | | | |вироблених в Україні | | | | | | | | |товарів | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Спирт | 14020100 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Лікеро-горілчана | 14020200 | | | | | | | |продукція | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Виноробна продукція | 14020300 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Пиво | 14020400 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Тютюн та тютюнові вироби| 14020600 | | | | | | | |(за ставкою у твердих | | | | | | | | |сумах з одиниці | | | | | | | | |реалізованого товару | | | | | | | | |(продукції) | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Тютюн та тютюнові вироби| 14020700 | | | | | | | |за ставкою у процентах | | | | | | | | |до обороту з реалізації | | | | | | | | |товару (продукції) | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Транспортні засоби (крім| 14020800 | | | | | | | |мотоциклів і | | | | | | | | |велосипедів) | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Мотоцикли і велосипеди | 14020900 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Кузови для моторних | 14021000 | | | | | | | |транспортних засобів | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Інші підакцизні товари | 14021600 | | | | | | | |вітчизняного | | | | | | | | |виробництва | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Бензин моторний для | 14021700 | | | | | | | |автомобілів | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Інші нафтопродукти | 14021800 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надходження сум | 14022100 | | | | | | | |реструктурованої | | | | | | | | |заборгованості зі сплати| | | | | | | | |акцизного збору за | | | | | | | | |вироблені в Україні | | | | | | | | |товари | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Акцизний збір із | 14030000 | | | | | | | |ввезених на територію | | | | | | | | |України товарів | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Спирт | 14030100 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Лікеро-горілчана | 14030200 | | | | | | | |продукція | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Виноробна продукція | 14030300 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Пиво | 14030400 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Тютюн та тютюнові вироби| 14030600 | | | | | | | |(за ставкою у твердих | | | | | | | | |сумах з одиниці | | | | | | | | |реалізованого товару | | | | | | | | |(продукції) | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Тютюн та тютюнові вироби| 14030700 | | | | | | | |за ставкою у процентах | | | | | | | | |до обороту з реалізації | | | | | | | | |товару (продукції) | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Транспортні засоби (крім| 14030800 | | | | | | | |мотоциклів і | | | | | | | | |велосипедів) | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Мотоцикли і велосипеди | 14030900 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Кузови для моторних | 14031000 | | | | | | | |транспортних засобів | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Інші підакцизні товари | 14031600 | | | | | | | |іноземного виробництва | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Бензин моторний для | 14031700 | | | | | | | |автомобілів | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Інші нафтопродукти | 14031800 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Плата за ліцензії | 14060000 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Податок на промисел | 14060100 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Плата за видачу ліцензій| 14060200 | | | | | | | |та сертифікатів | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Плата за державну | 14060300 | | | | | | | |реєстрацію суб'єктів | | | | | | | | |підприємницької | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Кошти в іноземній валюті| 14060400 | | | | | | | |за реєстрацію | | | | | | | | |представництв іноземних | | | | | | | | |суб'єктів господарської | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Плата за ліцензії на | 14060500 | | | | | | | |виробництво спирту | | | | | | | | |етилового, коньячного і | | | | | | | | |плодового, алкогольних | | | | | | | | |напоїв та тютюнових | | | | | | | | |виробів | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Плата за ліцензії на | 14060600 | | | | | | | |право експорту, імпорту | | | | | | | | |та оптової торгівлі | | | | | | | | |спирту етилового, | | | | | | | | |коньячного та | | | | | | | | |плодового | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Плата за ліцензії на | 14060700 | | | | | | | |право експорту, імпорту | | | | | | | | |алкогольними напоями та | | | | | | | | |тютюновими виробами | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Плата за державну | 14060900 | | | | | | | |реєстрацію, крім плати | | | | | | | | |за державну реєстрацію | | | | | | | | |суб'єктів | | | | | | | | |підприємницької | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Плата за ліцензії на | 14061000 | | | | | | | |право оптової торгівлі | | | | | | | | |алкогольними напоями та | | | | | | | | |тютюновими виробами | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Плата за ліцензії на | 14061100 | | | | | | | |право роздрібної | | | | | | | | |торгівлі алкогольними | | | | | | | | |напоями та тютюновими | | | | | | | | |виробами | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Плата за видачу, | 14061200 | | | | | | | |продовження, | | | | | | | | |переоформлення ліцензій | | | | | | | | |і за видачу дубліката | | | | | | | | |ліцензій на мовлення, та| | | | | | | | |ліцензій провайдера | | | | | | | | |програмної послуги | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Плата за видачу, | 14061400 | | | | | | | |переоформлення, | | | | | | | | |продовження терміну дії | | | | | | | | |ліцензій на користування| | | | | | | | |радіочастотним ресурсом | | | | | | | | |України та видачу | | | | | | | | |дублікатів таких | | | | | | | | |ліцензій | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Плата за ліцензії, | 14061500 | | | | | | | |видані Національною | | | | | | | | |комісією регулювання | | | | | | | | |електроенергетики | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Плата за видачу, | 14061700 | | | | | | | |переоформлення, | | | | | | | | |продовження терміну дії | | | | | | | | |ліцензій на здійснення | | | | | | | | |діяльності у сфері | | | | | | | | |телекомунікацій та | | | | | | | | |видачу копій і | | | | | | | | |дублікатів таких | | | | | | | | |ліцензій | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Плата за торговий патент| 14070000 | | | | | | | |на деякі види | | | | | | | | |підприємницької | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Плата за придбання | 14070100 | | | | | | | |торгового патенту на | | | | | | | | |здійснення роздрібної | | | | | | | | |торгівлі, сплачена | | | | | | | | |фізичними особами | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Плата за придбання | 14070200 | | | | | | | |торгового патенту на | | | | | | | | |здійснення роздрібної | | | | | | | | |торгівлі, сплачена | | | | | | | | |юридичними особами | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Плата за придбання | 14070300 | | | | | | | |торгового патенту на | | | | | | | | |здійснення операцій з | | | | | | | | |торгівлі готівковими | | | | | | | | |валютними цінностями | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Плата за придбання | 14070500 | | | | | | | |торгового патенту на | | | | | | | | |здійснення оптової | | | | | | | | |торгівлі, сплачена | | | | | | | | |фізичними особами | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Плата за придбання | 14070600 | | | | | | | |торгового патенту на | | | | | | | | |здійснення торговельно- | | | | | | | | |виробничої діяльності | | | | | | | | |(громадське харчування),| | | | | | | | |сплачена фізичними | | | | | | | | |особами | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Плата за придбання | 14070700 | | | | | | | |торгового патенту на | | | | | | | | |здійснення оптової | | | | | | | | |торгівлі, сплачена | | | | | | | | |юридичними особами | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Плата за придбання | 14070800 | | | | | | | |торгового патенту на | | | | | | | | |здійснення торговельно- | | | | | | | | |виробничої діяльності | | | | | | | | |(громадське харчування),| | | | | | | | |сплачена юридичними | | | | | | | | |особами | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Плата за придбання | 14070900 | | | | | | | |пільгового торгового | | | | | | | | |патенту на здійснення | | | | | | | | |торговельної діяльності | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Плата за придбання | 14071000 | | | | | | | |короткотермінового | | | | | | | | |торгового патенту на | | | | | | | | |здійснення торговельної | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Плата за придбання | 14071300 | | | | | | | |торгового патенту на | | | | | | | | |здійснення діяльності з | | | | | | | | |надання побутових | | | | | | | | |послуг, сплачена | | | | | | | | |фізичними особами | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Плата за придбання | 14071400 | | | | | | | |торгового патенту на | | | | | | | | |здійснення діяльності з | | | | | | | | |надання побутових | | | | | | | | |послуг, сплачена | | | | | | | | |юридичними особами | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Плата за придбання | 14071500 | | | | | | | |торгових патентів | | | | | | | | |пунктами продажу | | | | | | | | |нафтопродуктів | | | | | | | | |(автозаправними | | | | | | | | |станціями, заправними | | | | | | | | |пунктами) | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надходження сум | 14071600 | | | | | | | |реструктурованої | | | | | | | | |заборгованості із сплати| | | | | | | | |за торговий патент на | | | | | | | | |деякі види | | | | | | | | |підприємницької | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Плата за придбання | 14071700 | | | | | | | |торгового патенту на | | | | | | | | |здійснення операцій з | | | | | | | | |надання послуг у сфері | | | | | | | | |грального бізнесу, | | | | | | | | |сплачена юридичними | | | | | | | | |особами | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Плата за придбання | 14071800 | | | | | | | |торгового патенту на | | | | | | | | |здійснення операцій з | | | | | | | | |надання послуг у сфері | | | | | | | | |грального бізнесу, | | | | | | | | |сплачена фізичними | | | | | | | | |особами | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Податки на міжнародну | 15000000 | | | | | | | |торгівлю та зовнішні | | | | | | | | |операції | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Ввізне мито | 15010000 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Мито на товари, що | 15010100 | | | | | | | |ввозяться суб'єктами | | | | | | | | |підприємницької | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Мито на товари, які | 15010200 | | | | | | | |ввозяться | | | | | | | | |(пересилаються) | | | | | | | | |громадянами | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Інші збори з імпорту | 15010300 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Додатковий митний збір | 15010400 | | | | | | | |за митне оформлення | | | | | | | | |нафтопродуктів, що | | | | | | | | |імпортуються на митну | | | | | | | | |територію України | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Мито на нафтопродукти, | 15010500 | | | | | | | |транспортні засоби та | | | | | | | | |шини до них, що | | | | | | | | |ввозяться суб'єктами | | | | | | | | |підприємницької | | | | | | | | |діяльності та | | | | | | | | |громадянами | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Тимчасова надбавка до | 15010600 | | | | | | | |діючих ставок ввізного | | | | | | | | |мита на товари, що | | | | | | | | |ввозяться суб'єктами | | | | | | | | |підприємницької | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Тимчасова надбавка до | 15010700 | | | | | | | |діючих ставок ввізного | | | | | | | | |мита на товари, що | | | | | | | | |ввозяться | | | | | | | | |(пересилаються) | | | | | | | | |громадянами | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Вивізне мито | 15020000 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Мито на товари, що | 15020100 | | | | | | | |вивозяться суб'єктами | | | | | | | | |підприємницької | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Мито на товари, які | 15020200 | | | | | | | |вивозяться | | | | | | | | |(пересилаються) | | | | | | | | |громадянами | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надходження від | 15020300 | | | | | | | |реалізації валютних | | | | | | | | |коштів, одержаних у | | | | | | | | |результаті проведення | | | | | | | | |операцій за державним | | | | | | | | |контрактом | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Кошти, отримані за | 15030000 | | | | | | | |вчинення консульських | | | | | | | | |дій | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Інші надходження від | 15040000 | | | | | | | |зовнішньоекономічної | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Інші податки | 16000000 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Місцеві податки і збори | 16010000 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Податок з реклами | 16010100 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Комунальний податок | 16010200 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Збір за припаркування | 16010400 | | | | | | | |автотранспорту | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Ринковий збір | 16010500 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Збір за видачу ордера на| 16010600 | | | | | | | |квартиру | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Курортний збір | 16010700 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Збір за участь у бігах | 16010800 | | | | | | | |на іподромі | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Збір за виграш у бігах | 16010900 | | | | | | | |на іподромі | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Збір з осіб, які беруть | 16011000 | | | | | | | |участь у грі на | | | | | | | | |тоталізаторі на | | | | | | | | |іподромі | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Збір за право | 16011100 | | | | | | | |використання місцевої | | | | | | | | |символіки | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Збір за право проведення| 16011200 | | | | | | | |кіно- і телезйомок | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Збір за право проведення| 16011300 | | | | | | | |місцевих аукціонів, | | | | | | | | |конкурсного розпродажу | | | | | | | | |і лотерей | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Збір за видачу дозволу | 16011500 | | | | | | | |на розміщення об'єктів | | | | | | | | |торгівлі та сфери | | | | | | | | |послуг | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Збір із власників собак | 16011600 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надходження сум | 16011700 | | | | | | | |реструктурованої | | | | | | | | |заборгованості зі сплати| | | | | | | | |місцевих податків | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Податки, не віднесені до| 16030000 | | | | | | | |інших категорій | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Фіксований | 16040000 | | | | | | | |сільськогосподарський | | | | | | | | |податок | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Фіксований | 16040100 | | | | | | | |сільськогосподарський | | | | | | | | |податок, нарахований | | | | | | | | |після 1 січня 2001 року | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Єдиний податок для | 16050000 | | | | | | | |суб'єктів малого | | | | | | | | |підприємництва | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Єдиний податок на | 16050100 | | | | | | | |підприємницьку | | | | | | | | |діяльність з юридичних | | | | | | | | |осіб | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Єдиний податок на | 16050200 | | | | | | | |підприємницьку | | | | | | | | |діяльність з фізичних | | | | | | | | |осіб | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Збір на розвиток | 16060000 | | | | | | | |виноградарства, | | | | | | | | |садівництва і | | | | | | | | |хмелярства | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Збір на розвиток | 16060100 | | | | | | | |виноградарства, | | | | | | | | |садівництва і | | | | | | | | |хмелярства | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надходження сум | 16060200 | | | | | | | |реструктурованої | | | | | | | | |заборгованості зі сплати| | | | | | | | |збору на розвиток | | | | | | | | |виноградарства, | | | | | | | | |садівництва і | | | | | | | | |хмелярства | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Неподаткові надходження | 20000000 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Доходи від власності та | 21000000 | | | | | | | |підприємницької | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Частина чистого прибутку| 21010000 | | | | | | | |(доходу) державних | | | | | | | | |унітарних підприємств та| | | | | | | | |їх об'єднань, що | | | | | | | | |вилучається до бюджету, | | | | | | | | |та дивіденди (доход), | | | | | | | | |нараховані на акції | | | | | | | | |(частки, паї) | | | | | | | | |господарських товариств,| | | | | | | | |у статутних капіталах | | | | | | | | |яких є державна | | | | | | | | |власність, а також | | | | | | | | |заборгованість за минулі| | | | | | | | |періоди із сплати | | | | | | | | |частини чистого прибутку| | | | | | | | |(доходу) Національної | | | | | | | | |акціонерної компанії | | | | | | | | |"Нафтогаз України" та її| | | | | | | | |підприємств | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Частина чистого прибутку| 21010100 | | | | | | | |(доходу) господарських | | | | | | | | |організацій (державних | | | | | | | | |унітарних підприємств та| | | | | | | | |їх об'єднань), що | | | | | | | | |вилучається до бюджету | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Частина чистого прибутку| 21010300 | | | | | | | |(доходу) комунальних | | | | | | | | |унітарних підприємств та| | | | | | | | |їх об'єднань, що | | | | | | | | |вилучається до бюджету | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Дивіденди (доход), | 21010500 | | | | | | | |нараховані на акції | | | | | | | | |(частки, паї) | | | | | | | | |господарських товариств,| | | | | | | | |у статутних капіталах | | | | | | | | |яких є державна | | | | | | | | |власність | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Дивіденди (доход), | 21010700 | | | | | | | |нараховані на акції | | | | | | | | |(частки, паї) | | | | | | | | |господарських товариств,| | | | | | | | |які є у власності | | | | | | | | |державних підприємств | | | | | | | | |паливно-енергетичного | | | | | | | | |комплексу | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Дивіденди, нараховані на| 21010800 | | | | | | | |акції (частки, паї) | | | | | | | | |господарських товариств,| | | | | | | | |у статутних капіталах | | | | | | | | |яких є власність | | | | | | | | |Автономної Республіки | | | | | | | | |Крим, інша комунальна | | | | | | | | |власність | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Заборгованість за минулі| 21010900 | | | | | | | |періоди із сплати | | | | | | | | |частини чистого прибутку| | | | | | | | |(доходу) Національної | | | | | | | | |акціонерної компанії | | | | | | | | |"Нафтогаз України" та її| | | | | | | | |підприємств | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надходження від | 21020000 | | | | | | | |перевищення кошторисних | | | | | | | | |доходів над кошторисними| | | | | | | | |витратами Національного | | | | | | | | |банку України | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Відрахування коштів, | 21030000 | | | | | | | |отриманих від | | | | | | | | |проведення державних | | | | | | | | |грошових лотерей | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Плата за розміщення | 21040000 | | | | | | | |тимчасово вільних коштів| | | | | | | | |державного бюджету | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надходження сум | 21050000 | | | | | | | |відсотків за | | | | | | | | |користування тимчасово | | | | | | | | |вільними бюджетними | | | | | | | | |коштами місцевих | | | | | | | | |бюджетів | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Рентна плата | 21060000 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Рентна плата за нафту, | 21060100 | | | | | | | |що видобувається в | | | | | | | | |Україні | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Рентна плата за | 21060200 | | | | | | | |природний газ, що | | | | | | | | |видобувається в Україні | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надходження сум | 21060300 | | | | | | | |реструктурованої | | | | | | | | |заборгованості зі сплати| | | | | | | | |рентної плати за нафту, | | | | | | | | |що видобувається в | | | | | | | | |Україні | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надходження сум | 21060400 | | | | | | | |реструктурованої | | | | | | | | |заборгованості зі сплати| | | | | | | | |рентної плати за | | | | | | | | |природний газ, що | | | | | | | | |видобувається в Україні | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Рентна плата за | 21060500 | | | | | | | |транзитне | | | | | | | | |транспортування | | | | | | | | |природного газу | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Рентна плата за | 21060600 | | | | | | | |транспортування нафти та| | | | | | | | |нафтопродуктів | | | | | | | | |магістральними | | | | | | | | |нафтопроводами та | | | | | | | | |продуктопроводами | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Рентна плата за | 21060700 | | | | | | | |транзитне | | | | | | | | |транспортування аміаку | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Рентна плата за газовий | 21060800 | | | | | | | |конденсат, що | | | | | | | | |видобувається в Україні | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Податкова заборгованість| 21060900 | | | | | | | |з рентної плати за | | | | | | | | |транзитне | | | | | | | | |транспортування | | | | | | | | |природного газу, | | | | | | | | |розстрочені податкові | | | | | | | | |зобов'язання НАК | | | | | | | | |"Нафтогаз України" та її| | | | | | | | |підприємств з цього | | | | | | | | |податку (у тому числі | | | | | | | | |відсотки за користування| | | | | | | | |податковим кредитом), що| | | | | | | | |спрямовуються на | | | | | | | | |розрахунки з погашення | | | | | | | | |заборгованості з різниці| | | | | | | | |в тарифах на теплову | | | | | | | | |енергію, послуги з | | | | | | | | |водопостачання та | | | | | | | | |водовідведення, що | | | | | | | | |вироблялися, | | | | | | | | |транспортувалися та | | | | | | | | |постачалися населенню, | | | | | | | | |яка виникла у зв'язку з | | | | | | | | |невідповідністю | | | | | | | | |фактичної вартості | | | | | | | | |теплової енергії, послуг| | | | | | | | |з водопостачання та | | | | | | | | |водовідведення тарифам, | | | | | | | | |що затверджувалися або | | | | | | | | |погоджувалися | | | | | | | | |відповідними органами | | | | | | | | |державної влади чи | | | | | | | | |органами місцевого | | | | | | | | |самоврядування | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Податкова заборгованість| 21061500 | | | | | | | |з рентної плати за | | | | | | | | |транзитне | | | | | | | | |транспортування | | | | | | | | |природного газу, | | | | | | | | |розстрочені податкові | | | | | | | | |зобов'язання НАК | | | | | | | | |"Нафтогаз України" та її| | | | | | | | |підприємств з цього | | | | | | | | |податку (у тому числі | | | | | | | | |відсотки за користування| | | | | | | | |податковим кредитом), що| | | | | | | | |спрямовуються на | | | | | | | | |субвенцію з державного | | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | |бюджетам на надання | | | | | | | | |пільг та житлових | | | | | | | | |субсидій населенню на | | | | | | | | |оплату електроенергії, | | | | | | | | |природного газу, послуг | | | | | | | | |тепло-, водопостачання і| | | | | | | | |водовідведення, | | | | | | | | |квартирної плати, | | | | | | | | |вивезення побутового | | | | | | | | |сміття та рідких | | | | | | | | |нечистот | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Інші надходження | 21080000 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Платежі, пов'язані з | 21080100 | | | | | | | |перебуванням | | | | | | | | |Чорноморського флоту | | | | | | | | |Російської Федерації на | | | | | | | | |території України, | | | | | | | | |відповідно до укладеної | | | | | | | | |міжурядової угоди | | | | | | | | |( 643_076 ) | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Платежі, пов'язані з | 21080200 | | | | | | | |виконанням Угоди між | | | | | | | | |Урядом України і Урядом | | | | | | | | |Російської Федерації про| | | | | | | | |участь Російської | | | | | | | | |Федерації в розвитку | | | | | | | | |соціально-економічної | | | | | | | | |сфери міста Севастополя | | | | | | | | |та інших населених | | | | | | | | |пунктів, в яких | | | | | | | | |дислокуються військові | | | | | | | | |формування | | | | | | | | |Чорноморського флоту | | | | | | | | |Російської Федерації на | | | | | | | | |території України | | | | | | | | |( 643_255 ) | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Інші надходження | 21080500 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Суми, стягнені з винних | 21080600 | | | | | | | |осіб, за шкоду, | | | | | | | | |заподіяну державі, | | | | | | | | |підприємству, установі, | | | | | | | | |організації | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Перерахування | 21080700 | | | | | | | |підприємцями частки | | | | | | | | |вартості виготовленої | | | | | | | | |нестандартної продукції | | | | | | | | |з дозволу на тимчасове | | | | | | | | |відхилення від вимог | | | | | | | | |відповідних стандартів | | | | | | | | |щодо якості продукції, | | | | | | | | |виданого Державним | | | | | | | | |комітетом України по | | | | | | | | |стандартизації, | | | | | | | | |метрології і | | | | | | | | |сертифікації | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Суми, стягнені з винних | 21080800 | | | | | | | |осіб за порушення правил| | | | | | | | |пожежної безпеки | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Штрафні санкції за | 21080900 | | | | | | | |порушення законодавства | | | | | | | | |про патентування, за | | | | | | | | |порушення норм | | | | | | | | |регулювання обігу | | | | | | | | |готівки та про | | | | | | | | |застосування | | | | | | | | |реєстраторів | | | | | | | | |розрахункових операцій у| | | | | | | | |сфері торгівлі, | | | | | | | | |громадського харчування | | | | | | | | |та послуг | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Пеня за порушення | 21081000 | | | | | | | |термінів розрахунків у | | | | | | | | |сфері | | | | | | | | |зовнішньоекономічної | | | | | | | | |діяльності, за | | | | | | | | |невиконання зобов'язань | | | | | | | | |та штрафні санкції за | | | | | | | | |порушення вимог | | | | | | | | |валютного законодавства | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Адміністративні штрафи | 21081100 | | | | | | | |та інші санкції | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Штрафні санкції за | 21081200 | | | | | | | |порушення законодавства | | | | | | | | |з питань забезпечення | | | | | | | | |ефективного використання| | | | | | | | |енергетичних ресурсів | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Адміністративні штрафи у| 21081300 | | | | | | | |сфері забезпечення | | | | | | | | |безпеки дорожнього руху | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надходження коштів від | 21082000 | | | | | | | |сплати інвалідами | | | | | | | | |часткової вартості | | | | | | | | |автомобілів та коштів | | | | | | | | |від реалізації | | | | | | | | |автомобілів, повернутих | | | | | | | | |інвалідами | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надходження коштів від | 21110000 | | | | | | | |відшкодування втрат | | | | | | | | |сільськогосподарського | | | | | | | | |та лісогосподарського | | | | | | | | |виробництва | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Адміністративні збори та| 22000000 | | | | | | | |платежі, доходи від | | | | | | | | |некомерційного та | | | | | | | | |побічного продажу | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Плата за утримання дітей| 22020000 | | | | | | | |у школах-інтернатах | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надходження від оплати | 22050000 | | | | | | | |витрат з інформаційно- | | | | | | | | |технічного забезпечення | | | | | | | | |розгляду справ у судах | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Виконавчий збір | 22070000 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надходження від орендної| 22080000 | | | | | | | |плати за користування | | | | | | | | |цілісним майновим | | | | | | | | |комплексом та іншим | | | | | | | | |державним майном | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надходження від орендної| 22080100 | | | | | | | |плати за користування | | | | | | | | |цілісним майновим | | | | | | | | |комплексом | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надходження від орендної| 22080200 | | | | | | | |плати за користування | | | | | | | | |майном бюджетних | | | | | | | | |установ | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надходження від орендної| 22080300 | | | | | | | |плати за користування | | | | | | | | |іншим державним майном | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надходження від орендної| 22080400 | | | | | | | |плати за користування | | | | | | | | |цілісним майновим | | | | | | | | |комплексом та іншим | | | | | | | | |майном, що у комунальній| | | | | | | | |власності | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надходження платежів за | 22080500 | | | | | | | |надані орендареві | | | | | | | | |грошові кошти та цінні | | | | | | | | |папери на умовах | | | | | | | | |кредиту | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Державне мито | 22090000 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Державне мито, що | 22090100 | | | | | | | |сплачується за місцем | | | | | | | | |розгляду та оформлення | | | | | | | | |документів, у тому числі| | | | | | | | |за оформлення документів| | | | | | | | |на спадщину і дарування | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Державне мито, не | 22090200 | | | | | | | |віднесене до інших | | | | | | | | |категорій | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Державне мито за дії, | 22090300 | | | | | | | |пов'язані з одержанням | | | | | | | | |патентів на об'єкти | | | | | | | | |права інтелектуальної | | | | | | | | |власності, підтриманням | | | | | | | | |їх чинності та | | | | | | | | |передаванням прав їхніми| | | | | | | | |власниками | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Державне мито, пов'язане| 22090400 | | | | | | | |з видачею та оформленням| | | | | | | | |закордонних паспортів | | | | | | | | |(посвідок) та паспортів | | | | | | | | |громадян України | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надходження сум | 22090500 | | | | | | | |реструктурованої | | | | | | | | |заборгованості зі сплати| | | | | | | | |державного мита | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Митні збори | 22100000 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Єдиний збір, який | 22110000 | | | | | | | |справляється у пунктах | | | | | | | | |пропуску через державний| | | | | | | | |кордон України | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Плата за надані в оренду| 22120000 | | | | | | | |ставки, що знаходяться в| | | | | | | | |басейнах річок | | | | | | | | |загальнодержавного | | | | | | | | |значення | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Плата за надані в оренду| 22130000 | | | | | | | |водні об'єкти місцевого | | | | | | | | |значення | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Плата за митне | 22200000 | | | | | | | |оформлення товарів і | | | | | | | | |транспортних засобів | | | | | | | | |поза місцем розташування| | | | | | | | |митних органів або поза | | | | | | | | |робочим часом, | | | | | | | | |установленим для митних | | | | | | | | |органів | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Інші неподаткові | 24000000 | | | | | | | |надходження | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Кошти від реалізації | 24010000 | | | | | | | |майна, конфіскованого за| | | | | | | | |рішенням суду | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Кошти від реалізації | 24010100 | | | | | | | |конфіскованого майна за | | | | | | | | |матеріалами митних | | | | | | | | |органів | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Кошти від реалізації | 24010200 | | | | | | | |товарів та інших | | | | | | | | |предметів, конфіскованих| | | | | | | | |за матеріалами | | | | | | | | |правоохоронних та інших | | | | | | | | |уповноважених органів | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надходження | 24010300 | | | | | | | |конфіскованої | | | | | | | | |національної та | | | | | | | | |іноземної валюти за | | | | | | | | |матеріалами митних | | | | | | | | |органів | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надходження | 24010400 | | | | | | | |конфіскованої | | | | | | | | |національної та | | | | | | | | |іноземної валюти за | | | | | | | | |матеріалами | | | | | | | | |правоохоронних й інших | | | | | | | | |уповноважених органів | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надходження сум | 24030000 | | | | | | | |кредиторської та | | | | | | | | |депонентської | | | | | | | | |заборгованості | | | | | | | | |підприємств, організацій| | | | | | | | |та установ, щодо яких | | | | | | | | |минув строк позовної | | | | | | | | |давності | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Кошти від реалізації | 24040000 | | | | | | | |надлишкової космічної | | | | | | | | |техніки військового та | | | | | | | | |подвійного призначення, | | | | | | | | |що належить | | | | | | | | |Національному космічному| | | | | | | | |агентству України | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Кошти від реалізації | 24050000 | | | | | | | |надлишкового озброєння, | | | | | | | | |військової та | | | | | | | | |спеціальної техніки, | | | | | | | | |іншого майна Збройних | | | | | | | | |Сил України та інших | | | | | | | | |утворених відповідно до | | | | | | | | |законів України | | | | | | | | |військових формувань, | | | | | | | | |правоохоронних органів | | | | | | | | |і Оперативно-рятувальної| | | | | | | | |служби цивільного | | | | | | | | |захисту Міністерства | | | | | | | | |України з питань | | | | | | | | |надзвичайних ситуацій та| | | | | | | | |у справах захисту | | | | | | | | |населення від наслідків | | | | | | | | |Чорнобильської | | | | | | | | |катастрофи | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Інші надходження | 24060000 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Збори за послуги, | 24060200 | | | | | | | |пов'язані з охороною | | | | | | | | |прав на інтелектуальну | | | | | | | | |власність | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Інші надходження | 24060300 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надходження від видачі | 24060400 | | | | | | | |дозволів на експортно- | | | | | | | | |імпортні операції з | | | | | | | | |наркотичними засобами, | | | | | | | | |психотропними | | | | | | | | |речовинами і | | | | | | | | |прекурсорами | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Відрахування від суми | 24060500 | | | | | | | |коштів, витрачених на | | | | | | | | |рекламу тютюнових | | | | | | | | |виробів та/або | | | | | | | | |алкогольних напоїв у | | | | | | | | |межах України | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надходження коштів з | 24060600 | | | | | | | |рахунків виборчих | | | | | | | | |фондів | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Нез'ясовані надходження | 24060700 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надходження від збору за| 24060800 | | | | | | | |проведення гастрольних | | | | | | | | |заходів | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Збір за видачу | 24060900 | | | | | | | |спеціальних дозволів на | | | | | | | | |користування надрами та | | | | | | | | |кошти від продажу таких | | | | | | | | |дозволів | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Плата за виділення | 24061000 | | | | | | | |номерного ресурсу | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Плата за проїзд | 24061100 | | | | | | | |автомобільними дорогами | | | | | | | | |транспортних засобів та | | | | | | | | |інших самохідних машин і| | | | | | | | |механізмів, вагові або | | | | | | | | |габаритні параметри яких| | | | | | | | |перевищують нормативні | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Плата за державну | 24061200 | | | | | | | |реєстрацію джерел | | | | | | | | |іонізуючого | | | | | | | | |випромінювання | | | | | | | | |(реєстраційний збір | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Збір за користування | 24061400 | | | | | | | |радіочастотним ресурсом | | | | | | | | |України | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надходження до | 24061500 | | | | | | | |Державного | | | | | | | | |спеціалізованого фонду | | | | | | | | |фінансування | | | | | | | | |загальнодержавних витрат| | | | | | | | |на авіаційну діяльність | | | | | | | | |та участь України у | | | | | | | | |міжнародних авіаційних | | | | | | | | |організаціях | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Плата за оформлення | 24061700 | | | | | | | |посвідчення закордонного| | | | | | | | |українця | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Кошти, отримані від | 24061900 | | | | | | | |надання учасниками | | | | | | | | |процедури закупівель | | | | | | | | |забезпечення їх | | | | | | | | |тендерної пропозиції, | | | | | | | | |які не підлягають | | | | | | | | |поверненню цим | | | | | | | | |учасникам, у випадках, | | | | | | | | |передбачених | | | | | | | | |законодавством з питань | | | | | | | | |закупівель товарів, | | | | | | | | |робіт і послуг за | | | | | | | | |державні кошти | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Кошти, отримані від | 24062000 | | | | | | | |учасника - переможця | | | | | | | | |процедури закупівлі під | | | | | | | | |час укладання договору | | | | | | | | |про закупівлю як | | | | | | | | |забезпечення виконання | | | | | | | | |цього договору, які не | | | | | | | | |підлягають поверненню | | | | | | | | |учаснику - переможцю | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Грошові стягнення за | 24062100 | | | | | | | |шкоду, заподіяну | | | | | | | | |порушенням законодавства| | | | | | | | |про охорону | | | | | | | | |навколишнього природного| | | | | | | | |середовища внаслідок | | | | | | | | |господарської та іншої | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Кошти, отримані від | 24062400 | | | | | | | |продажу частин | | | | | | | | |встановленої кількості | | | | | | | | |викидів парникових | | | | | | | | |газів, передбаченого | | | | | | | | |статтею 17 Кіотського | | | | | | | | |протоколу до Рамкової | | | | | | | | |конвенції Організації | | | | | | | | |Об'єднаних націй про | | | | | | | | |зміну клімату | | | | | | | | |( 995_801 ) | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Кошти від Державного | 24063100 | | | | | | | |підприємства | | | | | | | | |"Національна атомна | | | | | | | | |енергогенеруюча компанія| | | | | | | | |"Енергоатом" відповідно | | | | | | | | |до статті 8 Закону | | | | | | | | |України "Про | | | | | | | | |впорядкування питань, | | | | | | | | |пов'язаних із | | | | | | | | |забезпеченням ядерної | | | | | | | | |безпеки" | | | | | | | | |( 1868-15 ) та дохід від| | | | | | | | |розміщення цих коштів у | | | | | | | | |цінні папери, що | | | | | | | | |емітуються державою | | | | | | | | |відповідно до статті 9 | | | | | | | | |цього ж Закону України | | | | | | | | |( 1868-15 ) | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Кошти від реалізації | 24080000 | | | | | | | |галузевих резервів | | | | | | | | |(виробничих запасів) | | | | | | | | |цирконію та гафнію, | | | | | | | | |сформованих за рахунок | | | | | | | | |коштів цільового | | | | | | | | |галузевого фонду | | | | | | | | |створення національного | | | | | | | | |ядерно-паливного циклу | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Портовий | 24090000 | | | | | | | |(адміністративний) збір | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Портовий | 24090100 | | | | | | | |(адміністративний) збір | | | | | | | | |(за винятком портового | | | | | | | | |(адміністративного) | | | | | | | | |збору, що надходить від | | | | | | | | |риболовних портів) | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Портовий | 24090200 | | | | | | | |(адміністративний) збір,| | | | | | | | |що надходять від | | | | | | | | |риболовних портів | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Доходи від операцій з | 24110000 | | | | | | | |кредитування та надання | | | | | | | | |гарантій | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Плата за надання | 24110100 | | | | | | | |гарантій та позик, | | | | | | | | |отриманих за рахунок | | | | | | | | |коштів, залучених | | | | | | | | |державою та /або під | | | | | | | | |державні гарантії | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Плата за користування | 24110200 | | | | | | | |позиками, наданими за | | | | | | | | |рахунок коштів, | | | | | | | | |залучених державою | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Відсотки за користування| 24110400 | | | | | | | |пільговим довгостроковим| | | | | | | | |державним кредитом, | | | | | | | | |наданим молодим сім'ям | | | | | | | | |та одиноким молодим | | | | | | | | |громадянам, на | | | | | | | | |будівництво | | | | | | | | |(реконструкцію) та | | | | | | | | |придбання житла | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Інші (курсові різниці) | 24110500 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Відсотки за користування| 24110600 | | | | | | | |позиками, які надавалися| | | | | | | | |з місцевих бюджетів | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Плата за гарантії, | 24110700 | | | | | | | |надані Верховною Радою | | | | | | | | |Автономної Республіки | | | | | | | | |Крим та міськими радами | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Відсотки за користування| 24110800 | | | | | | | |бюджетними позичками та | | | | | | | | |кредитами | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Відсотки за користування| 24110900 | | | | | | | |довгостроковим кредитом,| | | | | | | | |що надається з місцевих | | | | | | | | |бюджетів молодим сім'ям | | | | | | | | |та одиноким молодим | | | | | | | | |громадянам на | | | | | | | | |будівництво | | | | | | | | |(реконструкцію) та | | | | | | | | |придбання житла | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Збір у вигляді цільової | 24120000 | | | | | | | |надбавки до діючого | | | | | | | | |тарифу на електричну та | | | | | | | | |теплову енергію | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Сплата зобов'язань | 24120100 | | | | | | | |ДП "Енергоринок" перед | | | | | | | | |державним бюджетом із | | | | | | | | |збору у вигляді цільової| | | | | | | | |надбавки до діючого | | | | | | | | |тарифу на електричну та | | | | | | | | |теплову енергію за | | | | | | | | |минулі роки | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Збір на соціально- | 24130000 | | | | | | | |економічну компенсацію | | | | | | | | |ризику населення, яке | | | | | | | | |проживає на території | | | | | | | | |зони спостереження | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Збір на соціально- | 24130100 | | | | | | | |економічну компенсацію | | | | | | | | |ризику населення, яке | | | | | | | | |проживає на території | | | | | | | | |зони спостереження, що | | | | | | | | |сплачується | | | | | | | | |експлуатуючими | | | | | | | | |організаціями при | | | | | | | | |реалізації електричної | | | | | | | | |енергії | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Збір на соціально- | 24130200 | | | | | | | |економічну компенсацію | | | | | | | | |ризику населення, яке | | | | | | | | |проживає на території | | | | | | | | |зони спостереження, що | | | | | | | | |сплачується | | | | | | | | |підприємствами з | | | | | | | | |видобування і переробки | | | | | | | | |уранових руд | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Збір на соціально- | 24130300 | | | | | | | |економічну компенсацію | | | | | | | | |ризику населення, яке | | | | | | | | |проживає на території | | | | | | | | |зони спостереження, що | | | | | | | | |сплачується | | | | | | | | |експлуатуючими | | | | | | | | |організаціями за | | | | | | | | |зберігання | | | | | | | | |відпрацьованого ядерного| | | | | | | | |палива | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Збори на обов'язкове | 24140000 | | | | | | | |державне пенсійне | | | | | | | | |страхування з окремих | | | | | | | | |видів господарських | | | | | | | | |операцій | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Збір з операцій купівлі-| 24140100 | | | | | | | |продажу безготівкової | | | | | | | | |іноземної валюти за | | | | | | | | |гривню | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Збір з торгівлі | 24140200 | | | | | | | |ювелірними виробами із | | | | | | | | |золота (крім обручок), | | | | | | | | |платини і дорогоцінного | | | | | | | | |каміння | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Збір при відчуженні | 24140300 | | | | | | | |легкових автомобілів | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Збір з операцій | 24140500 | | | | | | | |придбавання (купівлі- | | | | | | | | |продажу) нерухомого | | | | | | | | |майна | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Збір з користування та | 24140600 | | | | | | | |надання послуг | | | | | | | | |стільникового рухомого | | | | | | | | |зв'язку | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Збір у вигляді цільової | 24150000 | | | | | | | |надбавки до діючого | | | | | | | | |тарифу на природний газ | | | | | | | | |для споживачів усіх форм| | | | | | | | |власності | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Концесійні платежі | 24160000 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Концесійні платежі за | 24160100 | | | | | | | |право створення | | | | | | | | |(будівництва) та (або) | | | | | | | | |управління | | | | | | | | |(експлуатації) об'єктів,| | | | | | | | |що надаються в | | | | | | | | |концесію | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Концесійні платежі за | 24160200 | | | | | | | |право на будівництво | | | | | | | | |та/або експлуатацію | | | | | | | | |автомобільних доріг | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Власні надходження | 25000000 | | | | | | | |бюджетних установ | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Плата за послуги, що | 250100001 | | | | | | | |надаються бюджетними | | | | | | | | |установами | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Плата за послуги, що | 25010100 | | | | | | | |надаються бюджетними | | | | | | | | |установами згідно з | | | | | | | | |функціональними | | | | | | | | |повноваженнями | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Кошти, що отримуються | 25010200 | | | | | | | |бюджетними установами | | | | | | | | |від господарської та/або| | | | | | | | |виробничої діяльності | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Плата за оренду майна | 25010300 | | | | | | | |бюджетних установ | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Кошти, що отримуються | 25010400 | | | | | | | |бюджетними установами | | | | | | | | |від реалізації майна | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Інші джерела власних | 250200001 | | | | | | | |надходжень бюджетних | | | | | | | | |установ | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Благодійні внески, | 25020100 | | | | | | | |гранти та дарунки, | | | | | | | | |отримані бюджетними | | | | | | | | |установами | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надходження, що | 25020200 | | | | | | | |отримуються бюджетними | | | | | | | | |установами на виконання | | | | | | | | |окремих доручень та | | | | | | | | |інвестиційних проектів | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Доходи від операцій з | 30000000 | | | | | | | |капіталом | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надходження від продажу | 31000000 | | | | | | | |основного капіталу | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Кошти від реалізації | 31010000 | | | | | | | |скарбів, майна, | | | | | | | | |одержаного державою або | | | | | | | | |територіальною громадою | | | | | | | | |в порядку спадкування чи| | | | | | | | |дарування, безхазяйного | | | | | | | | |майна, знахідок, а також| | | | | | | | |валютних цінностей і | | | | | | | | |грошових коштів, | | | | | | | | |власники яких невідомі | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Кошти від реалізації | 31010100 | | | | | | | |скарбів, які є | | | | | | | | |пам'ятками історії та | | | | | | | | |культури, майна, | | | | | | | | |одержаного державою в | | | | | | | | |порядку спадкування чи | | | | | | | | |дарування | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Кошти від реалізації | 31010200 | | | | | | | |безхазяйного майна, | | | | | | | | |знахідок, спадкового | | | | | | | | |майна, майна, одержаного| | | | | | | | |територіальною громадою | | | | | | | | |в порядку спадкування чи| | | | | | | | |дарування, а також | | | | | | | | |валютні цінності і | | | | | | | | |грошові кошти, власники | | | | | | | | |яких невідомі | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надходження коштів від | 31020000 | | | | | | | |Державного фонду | | | | | | | | |дорогоцінних металів і | | | | | | | | |дорогоцінного каміння | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надходження від | 31030000 | | | | | | | |відчуження майна, яке | | | | | | | | |належить Автономній | | | | | | | | |Республіці Крим та | | | | | | | | |майна, що знаходиться у | | | | | | | | |комунальній власності | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надходження від | 32000000 | | | | | | | |реалізації державних | | | | | | | | |запасів товарів | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надходження від | 32010000 | | | | | | | |реалізації матеріальних | | | | | | | | |цінностей державного | | | | | | | | |резерву | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надходження від | 32010100 | | | | | | | |реалізації матеріальних | | | | | | | | |цінностей державного | | | | | | | | |резерву | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надходження від | 32010200 | | | | | | | |енергогенеруючих | | | | | | | | |компаній в рахунок | | | | | | | | |погашення заборгованості| | | | | | | | |перед Держкомрезервом за| | | | | | | | |поставлене протягом | | | | | | | | |1997-2000 років | | | | | | | | |органічне паливо | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надходження від НАК | 32010300 | | | | | | | |"Нафтогаз України" в | | | | | | | | |рахунок погашення | | | | | | | | |заборгованості перед | | | | | | | | |Держкомрезервом за | | | | | | | | |поставлені матеріальні | | | | | | | | |цінності | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надходження від | 32010400 | | | | | | | |реалізації матеріальних | | | | | | | | |цінностей державного | | | | | | | | |резерву медичного | | | | | | | | |призначення | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надходження від | 32020000 | | | | | | | |реалізації | | | | | | | | |розброньованих | | | | | | | | |матеріальних цінностей | | | | | | | | |мобілізаційного резерву | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надходження від продажу | 33000000 | | | | | | | |землі і нематеріальних | | | | | | | | |активів | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надходження від продажу | 33010000 | | | | | | | |землі | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надходження від продажу | 33010100 | | | | | | | |земельних ділянок | | | | | | | | |несільськогосподарського| | | | | | | | |призначення до | | | | | | | | |розмежування земель | | | | | | | | |державної та комунальної| | | | | | | | |власності (крім | | | | | | | | |земельних ділянок | | | | | | | | |несільськогосподарського| | | | | | | | |призначення, що | | | | | | | | |перебувають у державній | | | | | | | | |власності, на яких | | | | | | | | |розташовані об'єкти, які| | | | | | | | |підлягають приватизації,| | | | | | | | |та земельних ділянок, | | | | | | | | |які знаходяться на | | | | | | | | |території Автономної | | | | | | | | |Республіки Крим) | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надходження від продажу | 33010200 | | | | | | | |земельних ділянок | | | | | | | | |несільськогосподарського| | | | | | | | |призначення після | | | | | | | | |розмежування земель | | | | | | | | |державної та комунальної| | | | | | | | |власності | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надходження від продажу | 33010300 | | | | | | | |земельних ділянок | | | | | | | | |несільськогосподарського| | | | | | | | |призначення до | | | | | | | | |розмежування земель | | | | | | | | |державної та комунальної| | | | | | | | |власності, які | | | | | | | | |знаходяться на території| | | | | | | | |Автономної Республіки | | | | | | | | |Крим | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надходження від продажу | 33010400 | | | | | | | |земельних ділянок | | | | | | | | |несільськогосподарського| | | | | | | | |призначення або прав на | | | | | | | | |них, що перебувають у | | | | | | | | |державній власності, на | | | | | | | | |яких розташовані | | | | | | | | |об'єкти, які підлягають | | | | | | | | |приватизації | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надходження від продажу | 33010500 | | | | | | | |прав на земельні ділянки| | | | | | | | |несільськогосподарського| | | | | | | | |призначення до | | | | | | | | |розмежування земель | | | | | | | | |державної та комунальної| | | | | | | | |власності (крім продажу | | | | | | | | |прав на земельні ділянки| | | | | | | | |несільськогосподарського| | | | | | | | |призначення, що | | | | | | | | |перебувають у державній | | | | | | | | |власності, на яких | | | | | | | | |розташовані об'єкти, які| | | | | | | | |підлягають приватизації,| | | | | | | | |та земельних ділянок, | | | | | | | | |які знаходяться на | | | | | | | | |території Автономної | | | | | | | | |Республіки Крим) | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надходження від продажу | 33010600 | | | | | | | |прав на земельні ділянки| | | | | | | | |несільськогосподарського| | | | | | | | |призначення після | | | | | | | | |розмежування земель | | | | | | | | |державної та комунальної| | | | | | | | |власності | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надходження від продажу | 33010700 | | | | | | | |прав на земельні ділянки| | | | | | | | |несільськогосподарського| | | | | | | | |призначення до | | | | | | | | |розмежування земель | | | | | | | | |державної та комунальної| | | | | | | | |власності, які | | | | | | | | |знаходяться на території| | | | | | | | |Автономної Республіки | | | | | | | | |Крим | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надходження від продажу | 33020000 | | | | | | | |нематеріальних активів | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Офіційні трансферти | 40000000 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Від урядів зарубіжних | 42000000 | | | | | | | |країн та міжнародних | | | | | | | | |організацій | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Кошти, отримані від | 42010000 | | | | | | | |секретаріату ООН, ОБСЄ | | | | | | | | |або іншої регіональної | | | | | | | | |організації за участь | | | | | | | | |українського контингенту| | | | | | | | |та персоналу у | | | | | | | | |миротворчих операціях | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Гранти (дарунки), що | 42020000 | | | | | | | |надійшли до бюджетів | | | | | | | | |усіх рівнів | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надходження в рамках | 42030000 | | | | | | | |програм допомоги | | | | | | | | |Європейського Союзу | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надходження в рамках | 42030100 | | | | | | | |програм секторальної | | | | | | | | |бюджетної підтримки | | | | | | | | |Європейського Союзу | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Інша допомога, надана | 42030200 | | | | | | | |Європейським Союзом | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Цільові фонди | 50000000 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надходження до Фонду | 50070000 | | | | | | | |соціального захисту | | | | | | | | |інвалідів | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Збір за забруднення | 50080000 | | | | | | | |навколишнього природного| | | | | | | | |середовища | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надходження коштів від | 50080100 | | | | | | | |енергопідприємств до | | | | | | | | |Державного фонду охорони| | | | | | | | |навколишнього природного| | | | | | | | |середовища | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Інші збори за | 50080200 | | | | | | | |забруднення | | | | | | | | |навколишнього природного| | | | | | | | |середовища до Фонду | | | | | | | | |охорони навколишнього | | | | | | | | |природного середовища | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надходження від сплати | 50080300 | | | | | | | |збору за забруднення | | | | | | | | |навколишнього природного| | | | | | | | |середовища фізичними | | | | | | | | |особами | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Збір за забруднення | 50080400 | | | | | | | |навколишнього природного| | | | | | | | |середовища, що | | | | | | | | |справляється за | | | | | | | | |утворення радіоактивних | | | | | | | | |відходів (включаючи вже | | | | | | | | |накопичені) та тимчасове| | | | | | | | |зберігання радіоактивних| | | | | | | | |відходів їх виробниками | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Цільові фонди, утворені | 50110000 | | | | | | | |Верховною Радою | | | | | | | | |Автономної Республіки | | | | | | | | |Крим, органами місцевого| | | | | | | | |самоврядування та | | | | | | | | |місцевими органами | | | | | | | | |виконавчої влади | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Всього | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. 1 у місячному звіті ККДБ 25010000 та 25020000
заповнюються загальними сумами без розшифровки по елементарним
кодам.
II. Видатки
II.1 Видатки за функціональною класифікацією видатків та
кредитування бюджету ( v0604201-01 )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Показники | Код бюджетної | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | | | класифікації |--------------------+--------------------+--------------------| | |( v0604201-01 )| план на |виконано| план на |виконано| план на |виконано| | | |звітний рік| |звітний рік| |звітний рік| | | | | з | | з | | з | | | | |урахуванням| |урахуванням| |урахуванням| | | | | внесених | | внесених | | внесених | | | | | змін | | змін | | змін | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Загальнодержавні | 0100 | | | | | | | |функції | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Вищі органи | 0110 | | | | | | | |державного | | | | | | | | |управління, органи | | | | | | | | |місцевої влади та | | | | | | | | |місцевого | | | | | | | | |самоврядування, | | | | | | | | |фінансова та | | | | | | | | |зовнішньополітична | | | | | | | | |діяльність | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Вищі органи | 0111 | | | | | | | |державного | | | | | | | | |управління, органи | | | | | | | | |місцевої влади та | | | | | | | | |місцевого | | | | | | | | |самоврядування | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Фінансова та | 0112 | | | | | | | |фіскальна | | | | | | | | |діяльність | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Зовнішньополітична | 0113 | | | | | | | |діяльність | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Економічна допомога | 0120 | | | | | | | |зарубіжним країнам | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Інші загальні | 0130 | | | | | | | |функції державного | | | | | | | | |управління | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Управління | 0131 | | | | | | | |системою державної | | | | | | | | |служби | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Загальнодержавне | 0132 | | | | | | | |планування та | | | | | | | | |статистика | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Інша діяльність у | 0133 | | | | | | | |сфері державного | | | | | | | | |управління | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Фундаментальні | 0140 | | | | | | | |дослідження | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Дослідження і розробки | 0150 | | | | | | | |у сфері державного | | | | | | | | |управління | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Проведення виборів | 0160 | | | | | | | |та референдумів | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Обслуговування боргу | 0170 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Обслуговування | 0171 | | | | | | | |внутрішнього боргу | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Обслуговування | 0172 | | | | | | | |зовнішнього боргу | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Оборона | 0200 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Військова оборона | 0210 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Цивільна оборона | 0220 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Військова допомога | 0230 | | | | | | | |зарубіжним країнам | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Військова освіта | 0240 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Дослідження і | 0250 | | | | | | | |розробки у сфері | | | | | | | | |оборони | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Інша діяльність у | 0260 | | | | | | | |сфері оборони | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Громадський порядок, | 0300 | | | | | | | |безпека та судова влада | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Діяльність із | 0310 | | | | | | | |забезпечення | | | | | | | | |громадського | | | | | | | | |порядку, боротьба | | | | | | | | |із злочинністю та | | | | | | | | |охорона державного | | | | | | | | |кордону | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Протипожежний | 0320 | | | | | | | |захист та | | | | | | | | |рятування | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Судова влада | 0330 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Кримінально- | 0340 | | | | | | | |виконавча система | | | | | | | | |та виправні | | | | | | | | |заходи | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Діяльність у сфері | 0350 | | | | | | | |безпеки держави | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Нагляд за | 0360 | | | | | | | |додержанням | | | | | | | | |законів та | | | | | | | | |представницькі | | | | | | | | |функції в суді | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Дослідження і | 0370 | | | | | | | |розробки у сфері | | | | | | | | |громадського | | | | | | | | |порядку, безпеки | | | | | | | | |та судової влади | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Інша діяльність у | 0380 | | | | | | | |сфері громадського | | | | | | | | |порядку, безпеки | | | | | | | | |та судової влади | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Економічна | 0400 | | | | | | | |діяльність | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Загальна | 0410 | | | | | | | |економічна, | | | | | | | | |торговельна та | | | | | | | | |трудова | | | | | | | | |діяльність | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Загальна | 0411 | | | | | | | |економічна та | | | | | | | | |торговельна | | | | | | | | |діяльність | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Регулювання | 0412 | | | | | | | |трудових відносин | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Сільське | 0420 | | | | | | | |господарство, | | | | | | | | |лісове | | | | | | | | |господарство та | | | | | | | | |мисливство, рибне | | | | | | | | |господарство | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Сільське | 0421 | | | | | | | |господарство | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Лісове | 0422 | | | | | | | |господарство та | | | | | | | | |мисливство | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Рибне | 0423 | | | | | | | |господарство | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Паливно- | 0430 | | | | | | | |енергетичний | | | | | | | | |комплекс | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Вугільна галузь та | 0431 | | | | | | | |інші галузі з | | | | | | | | |видобутку твердого | | | | | | | | |палива | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Нафтогазова | 0432 | | | | | | | |галузь | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Електроенергетична | 0433 | | | | | | | |галузь | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Інші галузі | 0434 | | | | | | | |паливно- | | | | | | | | |енергетичного | | | | | | | | |комплексу | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Інша промисловість | 0440 | | | | | | | |та будівництво | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Промисловість з | 0441 | | | | | | | |видобутку рудних | | | | | | | | |та нерудних | | | | | | | | |корисних копалин | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Обробна | 0442 | | | | | | | |промисловість | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Будівництво | 0443 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Відтворення | 0444 | | | | | | | |мінерально- | | | | | | | | |сировинної бази | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Транспорт | 0450 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Автомобільний | 0451 | | | | | | | |транспорт | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Водний транспорт | 0452 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Залізничний | 0453 | | | | | | | |транспорт | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Повітряний | 0454 | | | | | | | |транспорт | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Трубопровідний та | 0455 | | | | | | | |інший транспорт | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Дорожнє | 0456 | | | | | | | |господарство | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Зв'язок, | 0460 | | | | | | | |телекомунікації | | | | | | | | |та інформатика | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Інші галузі | 0470 | | | | | | | |економіки | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Торговельне | 0471 | | | | | | | |господарство та | | | | | | | | |заклади | | | | | | | | |громадського | | | | | | | | |харчування | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Туризм та готельне | 0472 | | | | | | | |господарство | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Багатоцільові | 0473 | | | | | | | |проекти розвитку | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Дослідження і | 0480 | | | | | | | |розробки в галузях | | | | | | | | |економіки | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Дослідження і | 0481 | | | | | | | |розробки у сфері | | | | | | | | |економічної, | | | | | | | | |торговельної та | | | | | | | | |трудової | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Дослідження і | 0482 | | | | | | | |розробки у сфері | | | | | | | | |сільського | | | | | | | | |господарства, | | | | | | | | |лісового | | | | | | | | |господарства та | | | | | | | | |мисливства, | | | | | | | | |рибного | | | | | | | | |господарства | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Дослідження і | 0483 | | | | | | | |розробки у сфері | | | | | | | | |паливно- | | | | | | | | |енергетичного | | | | | | | | |комплексу | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Дослідження і | 0484 | | | | | | | |розробки в інших | | | | | | | | |галузях | | | | | | | | |промисловості та | | | | | | | | |будівництві | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Дослідження і | 0485 | | | | | | | |розробки у сфері | | | | | | | | |транспорту | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Дослідження і | 0486 | | | | | | | |розробки у сфері | | | | | | | | |зв'язку, | | | | | | | | |телекомунікації | | | | | | | | |та інформатики | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Дослідження і | 0487 | | | | | | | |розробки в інших | | | | | | | | |галузях економіки | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Інша економічна | 0490 | | | | | | | |діяльність | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Охорона | 0500 | | | | | | | |навколишнього | | | | | | | | |природного | | | | | | | | |середовища | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Запобігання та | 0510 | | | | | | | |ліквідація | | | | | | | | |забруднення | | | | | | | | |навколишнього | | | | | | | | |природного | | | | | | | | |середовища | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Охорона та | 0511 | | | | | | | |раціональне | | | | | | | | |використання | | | | | | | | |природних | | | | | | | | |ресурсів | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Утилізація | 0512 | | | | | | | |відходів | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Ліквідація іншого | 0513 | | | | | | | |забруднення | | | | | | | | |навколишнього | | | | | | | | |природного | | | | | | | | |середовища | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Збереження | 0520 | | | | | | | |природно- | | | | | | | | |заповідного фонду | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Дослідження і | 0530 | | | | | | | |розробки у сфері | | | | | | | | |охорони | | | | | | | | |навколишнього | | | | | | | | |природного | | | | | | | | |середовища | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Інша діяльність у | 0540 | | | | | | | |сфері охорони | | | | | | | | |навколишнього | | | | | | | | |природного | | | | | | | | |середовища | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Житлово-комунальне | 0600 | | | | | | | |господарство | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Житлове | 0610 | | | | | | | |господарство | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Комунальне | 0620 | | | | | | | |господарство | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Дослідження і | 0630 | | | | | | | |розробки у сфері | | | | | | | | |житлово- | | | | | | | | |комунального | | | | | | | | |господарства | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Інша діяльність у | 0640 | | | | | | | |сфері житлово- | | | | | | | | |комунального | | | | | | | | |господарства | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Охорона здоров'я | 0700 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Медична продукція | 0710 | | | | | | | |та обладнання | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Поліклініки і | 0720 | | | | | | | |амбулаторії, | | | | | | | | |швидка та | | | | | | | | |невідкладна | | | | | | | | |допомога | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Поліклініки | 0721 | | | | | | | |загального профілю | | | | | | | | |та амбулаторії | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Спеціалізовані | 0722 | | | | | | | |поліклініки | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Стоматологічні | 0723 | | | | | | | |поліклініки | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Станції швидкої та | 0724 | | | | | | | |невідкладної | | | | | | | | |допомоги | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Фельдшерсько- | 0725 | | | | | | | |акушерські пункти | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Лікарні та | 0730 | | | | | | | |санаторно-курортні | | | | | | | | |заклади | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Лікарні загального | 0731 | | | | | | | |профілю | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Спеціалізовані | 0732 | | | | | | | |лікарні та інші | | | | | | | | |спеціалізовані | | | | | | | | |заклади | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Пологові будинки | 0733 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Санаторно-курортні | 0734 | | | | | | | |заклади | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Санітарно- | 0740 | | | | | | | |профілактичні та | | | | | | | | |протиепідемічні | | | | | | | | |заходи і заклади | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Дослідження і | 0750 | | | | | | | |розробки у сфері | | | | | | | | |охорони здоров'я | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Інша діяльність у | 0760 | | | | | | | |сфері охорони | | | | | | | | |здоров'я | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Будинки дитини | 0761 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Станції | 0762 | | | | | | | |переливання крові | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Інші заклади та | 0763 | | | | | | | |заходи у сфері | | | | | | | | |охорони здоров'я | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Духовний та | 0800 | | | | | | | |фізичний розвиток | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Фізична культура і | 0810 | | | | | | | |спорт | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Культура та | 0820 | | | | | | | |мистецтво | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Театри | 0821 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Художні колективи, | 0822 | | | | | | | |концертні і | | | | | | | | |циркові | | | | | | | | |організації | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Кінематографія | 0823 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Творчі спілки | 0824 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Бібліотеки | 0825 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Музеї і виставки | 0826 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Заповідники | 0827 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Клубні заклади | 0828 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Інші заходи і | 0829 | | | | | | | |заклади в галузі | | | | | | | | |культури та | | | | | | | | |мистецтва | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Засоби масової | 0830 | | | | | | | |інформації | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Телебачення і | 0831 | | | | | | | |радіомовлення | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Преса | 0832 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Книговидання | 0833 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Інші засоби | 0834 | | | | | | | |масової | | | | | | | | |інформації | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Дослідження і | 0840 | | | | | | | |розробки у сфері | | | | | | | | |духовного та | | | | | | | | |фізичного | | | | | | | | |розвитку | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Інша діяльність у | 0850 | | | | | | | |сфері духовного та | | | | | | | | |фізичного | | | | | | | | |розвитку | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Освіта | 0900 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Дошкільна освіта | 0910 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Загальна середня | 0920 | | | | | | | |освіта | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Загальноосвітні | 0921 | | | | | | | |навчальні заклади | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Загальноосвітні | 0922 | | | | | | | |спеціалізовані | | | | | | | | |школи-інтернати | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Загальноосвітні | 0923 | | | | | | | |спеціальні | | | | | | | | |навчальні заклади | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Професійно-технічна | 0930 | | | | | | | |освіта | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Вища освіта | 0940 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Вищі навчальні | 0941 | | | | | | | |заклади I і II | | | | | | | | |рівнів | | | | | | | | |акредитації | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Вищі навчальні | 0942 | | | | | | | |заклади III і IV | | | | | | | | |рівнів | | | | | | | | |акредитації | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Післядипломна | 0950 | | | | | | | |освіта | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Позашкільна освіта | 0960 | | | | | | | |та заходи із | | | | | | | | |позашкільної | | | | | | | | |роботи з дітьми | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Програми | 0970 | | | | | | | |матеріального | | | | | | | | |забезпечення | | | | | | | | |навчальних | | | | | | | | |закладів | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Дослідження і | 0980 | | | | | | | |розробки у сфері | | | | | | | | |освіти | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Інші заклади та | 0990 | | | | | | | |заходи у сфері | | | | | | | | |освіти | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Соціальний захист | 1000 | | | | | | | |та соціальне | | | | | | | | |забезпечення | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Соціальний захист | 1010 | | | | | | | |на випадок | | | | | | | | |непрацездатності | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Соціальний захист | 1020 | | | | | | | |пенсіонерів | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Соціальний захист | 1030 | | | | | | | |ветеранів війни та | | | | | | | | |праці | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Соціальний захист | 1040 | | | | | | | |сім'ї, дітей та | | | | | | | | |молоді | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Соціальний захист | 1050 | | | | | | | |безробітних | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Допомога у | 1060 | | | | | | | |вирішенні | | | | | | | | |житлового питання | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Допомога на | 1061 | | | | | | | |утримання житла | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Допомога на | 1062 | | | | | | | |забезпечення | | | | | | | | |житлом | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Соціальний захист | 1070 | | | | | | | |інших категорій | | | | | | | | |населення | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Дослідження і | 1080 | | | | | | | |розробки у сфері | | | | | | | | |соціального | | | | | | | | |захисту | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Інша діяльність у | 1090 | | | | | | | |сфері соціального | | | | | | | | |захисту | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Всього | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- II.2 Видатки за економічною класифікацією видатків бюджету
( v0604201-01 )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Показники | Код бюджетної | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | | | класифікації |--------------------+--------------------+--------------------| | |( v0604201-01 )| план на |виконано| план на |виконано| план на |виконано| | | |звітний рік| |звітний рік| |звітний рік| | | | | з | | з | | з | | | | |урахуванням| |урахуванням| |урахуванням| | | | | внесених | | внесених | | внесених | | | | | змін | | змін | | змін | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Поточні видатки | 1000 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Видатки на товари і | 1100 | | | | | | | |послуги | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Оплата праці | 1110 | | | | | | | |працівників | | | | | | | | |бюджетних установ | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Заробітна плата | 1111 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Грошове утримання | 1112 | | | | | | | |військовослужбовців | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Нарахування на | 1120 | | | | | | | |заробітну плату | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Придбання товарів і | 1130 | | | | | | | |послуг | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Предмети, матеріали, | 1131 | | | | | | | |обладнання та | | | | | | | | |інвентар, у тому | | | | | | | | |числі м'який | | | | | | | | |інвентар та | | | | | | | | |обмундирування | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Медикаменти та | 1132 | | | | | | | |перев'язувальні | | | | | | | | |матеріали | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Продукти харчування | 1133 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Оплата послуг (крім | 1134 | | | | | | | |комунальних) | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Інші видатки | 1135 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Видатки на | 1140 | | | | | | | |відрядження | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Матеріали, інвентар, | 1150 | | | | | | | |будівництво, | | | | | | | | |капітальний ремонт | | | | | | | | |та заходи | | | | | | | | |спеціального | | | | | | | | |призначення, що | | | | | | | | |мають | | | | | | | | |загальнодержавне | | | | | | | | |значення | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Оплата комунальних | 1160 | | | | | | | |послуг та | | | | | | | | |енергоносіїв | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Оплата | 1161 | | | | | | | |теплопостачання | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Оплата | 1162 | | | | | | | |водопостачання і | | | | | | | | |водовідведення | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Оплата | 1163 | | | | | | | |електроенергії | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Оплата природного | 1164 | | | | | | | |газу | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Оплата інших | 1165 | | | | | | | |комунальних послуг | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Оплата інших | 1166 | | | | | | | |енергоносіїв | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Дослідження і | 1170 | | | | | | | |розробки, видатки | | | | | | | | |державного | | | | | | | | |(регіонального) | | | | | | | | |значення | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Дослідження і | 1171 | | | | | | | |розробки, окремі | | | | | | | | |заходи розвитку по | | | | | | | | |реалізації державних | | | | | | | | |(регіональних) | | | | | | | | |програм | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Окремі заходи по | 1172 | | | | | | | |реалізації державних | | | | | | | | |(регіональних) | | | | | | | | |програм, не | | | | | | | | |віднесені до заходів | | | | | | | | |розвитку | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Виплата процентів | 1200 | | | | | | | |(доходу) за | | | | | | | | |зобов'язаннями | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Субсидії і поточні | 1300 | | | | | | | |трансферти | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Субсидії та поточні | 1310 | | | | | | | |трансферти | | | | | | | | |підприємствам | | | | | | | | |(установам, | | | | | | | | |організаціям) | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Поточні трансферти | 1320 | | | | | | | |органам державного | | | | | | | | |управління інших | | | | | | | | |рівнів | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Поточні трансферти | 1340 | | | | | | | |населенню | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Виплата пенсій і | 1341 | | | | | | | |допомоги | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Стипендії | 1342 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Інші поточні | 1343 | | | | | | | |трансферти | | | | | | | | |населенню | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Поточні трансферти | 1350 | | | | | | | |за кордон | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Капітальні видатки | 2000 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Придбання основного | 2100 | | | | | | | |капіталу | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Придбання обладнання | 2110 | | | | | | | |і предметів | | | | | | | | |довгострокового | | | | | | | | |користування | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Капітальне | 2120 | | | | | | | |будівництво | | | | | | | | |(придбання) | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Будівництво | 2121 | | | | | | | |(придбання) житла | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Інше будівництво | 2123 | | | | | | | |(придбання) | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Капітальний ремонт | 2130 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Капітальний ремонт | 2131 | | | | | | | |житлового фонду | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Капітальний ремонт | 2133 | | | | | | | |інших об'єктів | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Реконструкція та | 2140 | | | | | | | |реставрація | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Реконструкція | 2141 | | | | | | | |житлового фонду | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Реконструкція інших | 2143 | | | | | | | |об'єктів | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Реставрація пам'яток | 2144 | | | | | | | |культури, історії та | | | | | | | | |архітектури | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Створення державних | 2200 | | | | | | | |запасів і резервів | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Придбання землі і | 2300 | | | | | | | |нематеріальних | | | | | | | | |активів | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Капітальні | 2400 | | | | | | | |трансферти | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Капітальні | 2410 | | | | | | | |трансферти | | | | | | | | |підприємствам | | | | | | | | |(установам, | | | | | | | | |організаціям) | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Капітальні | 2420 | | | | | | | |трансферти органам | | | | | | | | |державного | | | | | | | | |управління інших | | | | | | | | |рівнів | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Капітальні | 2430 | | | | | | | |трансферти | | | | | | | | |населенню | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Капітальні трансферти | 2440 | | | | | | | |за кордон | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Нерозподілені видатки | 3000 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Всього | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
III. Кредитування
III.1 Кредитування за функціональною класифікацією видатків
та кредитування бюджету ( v0604201-01 )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Показники | Код бюджетної | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | | | класифікації |--------------------+--------------------+--------------------| | |( v0604201-01 )| план на |виконано| план на |виконано| план на |виконано| | | |звітний рік| |звітний рік| |звітний рік| | | | | з | | з | | з | | | | |урахуванням| |урахуванням| |урахуванням| | | | | внесених | | внесених | | внесених | | | | | змін | | змін | | змін | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Загальнодержавні | 0100 | | | | | | | |функції | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Вищі органи | 0110 | | | | | | | |державного | | | | | | | | |управління, органи | | | | | | | | |місцевої влади та | | | | | | | | |місцевого | | | | | | | | |самоврядування, | | | | | | | | |фінансова та | | | | | | | | |зовнішньополітична | | | | | | | | |діяльність | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Вищі органи | 0111 | | | | | | | |державного | | | | | | | | |управління, органи | | | | | | | | |місцевої влади та | | | | | | | | |місцевого | | | | | | | | |самоврядування | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Фінансова та | 0112 | | | | | | | |фіскальна | | | | | | | | |діяльність | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Зовнішньополітична | 0113 | | | | | | | |діяльність | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Економічна допомога | 0120 | | | | | | | |зарубіжним країнам | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Інші загальні | 0130 | | | | | | | |функції державного | | | | | | | | |управління | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Управління | 0131 | | | | | | | |системою державної | | | | | | | | |служби | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Загальнодержавне | 0132 | | | | | | | |планування та | | | | | | | | |статистика | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Інша діяльність у | 0133 | | | | | | | |сфері державного | | | | | | | | |управління | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Фундаментальні | 0140 | | | | | | | |дослідження | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Дослідження і | 0150 | | | | | | | |розробки у сфері | | | | | | | | |державного | | | | | | | | |управління | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Проведення виборів | 0160 | | | | | | | |та референдумів | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Обслуговування | 0170 | | | | | | | |боргу | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Обслуговування | 0171 | | | | | | | |внутрішнього | | | | | | | | |боргу | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Обслуговування | 0172 | | | | | | | |зовнішнього боргу | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Оборона | 0200 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Військова оборона | 0210 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Цивільна оборона | 0220 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Військова допомога | 0230 | | | | | | | |зарубіжним | | | | | | | | |країнам | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Військова освіта | 0240 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Дослідження і | 0250 | | | | | | | |розробки у сфері | | | | | | | | |оборони | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Інша діяльність у | 0260 | | | | | | | |сфері оборони | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Громадський | 0300 | | | | | | | |порядок, безпека | | | | | | | | |та судова влада | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Діяльність із | 0310 | | | | | | | |забезпечення | | | | | | | | |громадського | | | | | | | | |порядку, боротьба | | | | | | | | |із злочинністю та | | | | | | | | |охорона державного | | | | | | | | |кордону | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Протипожежний | 0320 | | | | | | | |захист та | | | | | | | | |рятування | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Судова влада | 0330 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Кримінально- | 0340 | | | | | | | |виконавча система | | | | | | | | |та виправні | | | | | | | | |заходи | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Діяльність у сфері | 0350 | | | | | | | |безпеки держави | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Нагляд за | 0360 | | | | | | | |додержанням | | | | | | | | |законів та | | | | | | | | |представницькі | | | | | | | | |функції в суді | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Дослідження і | 0370 | | | | | | | |розробки у сфері | | | | | | | | |громадського | | | | | | | | |порядку, безпеки | | | | | | | | |та судової влади | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Інша діяльність у | 0380 | | | | | | | |сфері громадського | | | | | | | | |порядку, безпеки | | | | | | | | |та судової влади | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Економічна діяльність | 0400 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Загальна економічна, | 0410 | | | | | | | |торговельна та трудова | | | | | | | | |діяльність | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Загальна економічна та | 0411 | | | | | | | |торговельна діяльність | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Регулювання | 0412 | | | | | | | |трудових відносин | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Сільське господарство, | 0420 | | | | | | | |лісове господарство та | | | | | | | | |мисливство, рибне | | | | | | | | |господарство | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Сільське | 0421 | | | | | | | |господарство | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Лісове господарство | 0422 | | | | | | | |та мисливство | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Рибне господарство | 0423 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Паливно-енергетичний | 0430 | | | | | | | |комплекс | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Вугільна галузь та | 0431 | | | | | | | |інші галузі з | | | | | | | | |видобутку твердого | | | | | | | | |палива | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Нафтогазова | 0432 | | | | | | | |галузь | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Електроенергетична | 0433 | | | | | | | |галузь | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Інші галузі | 0434 | | | | | | | |паливно-енергетичного | | | | | | | | |комплексу | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Інша промисловість | 0440 | | | | | | | |та будівництво | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Промисловість з | 0441 | | | | | | | |видобутку рудних | | | | | | | | |та нерудних | | | | | | | | |корисних копалин | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Обробна промисловість | 0442 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Будівництво | 0443 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Відтворення | 0444 | | | | | | | |мінерально- | | | | | | | | |сировинної бази | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Транспорт | 0450 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Автомобільний | 0451 | | | | | | | |транспорт | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Водний транспорт | 0452 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Залізничний транспорт | 0453 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Повітряний транспорт | 0454 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Трубопровідний та | 0455 | | | | | | | |інший транспорт | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Дорожнє господарство | 0456 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Зв'язок, | 0460 | | | | | | | |телекомунікації | | | | | | | | |та інформатика | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Інші галузі економіки | 0470 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Торговельне господарство| 0471 | | | | | | | |та заклади громадського | | | | | | | | |харчування | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Туризм та готельне | 0472 | | | | | | | |господарство | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Багатоцільові | 0473 | | | | | | | |проекти розвитку | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Дослідження і | 0480 | | | | | | | |розробки в галузях | | | | | | | | |економіки | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Дослідження і розробки | 0481 | | | | | | | |у сфері економічної, | | | | | | | | |торговельної та трудової| | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Дослідження і розробки у| 0482 | | | | | | | |сфері сільського | | | | | | | | |господарства, лісового | | | | | | | | |господарства та | | | | | | | | |мисливства, рибного | | | | | | | | |господарства | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Дослідження і | 0483 | | | | | | | |розробки у сфері | | | | | | | | |паливно- | | | | | | | | |енергетичного | | | | | | | | |комплексу | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Дослідження і | 0484 | | | | | | | |розробки в інших | | | | | | | | |галузях | | | | | | | | |промисловості та | | | | | | | | |будівництві | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Дослідження і | 0485 | | | | | | | |розробки у сфері | | | | | | | | |транспорту | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Дослідження і | 0486 | | | | | | | |розробки у сфері | | | | | | | | |зв'язку, | | | | | | | | |телекомунікації | | | | | | | | |та інформатики | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Дослідження і | 0487 | | | | | | | |розробки в інших | | | | | | | | |галузях економіки | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Інша економічна | 0490 | | | | | | | |діяльність | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Охорона | 0500 | | | | | | | |навколишнього | | | | | | | | |природного | | | | | | | | |середовища | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Запобігання та | 0510 | | | | | | | |ліквідація | | | | | | | | |забруднення | | | | | | | | |навколишнього | | | | | | | | |природного | | | | | | | | |середовища | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Охорона та | 0511 | | | | | | | |раціональне | | | | | | | | |використання | | | | | | | | |природних | | | | | | | | |ресурсів | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Утилізація | 0512 | | | | | | | |відходів | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Ліквідація іншого | 0513 | | | | | | | |забруднення | | | | | | | | |навколишнього | | | | | | | | |природного | | | | | | | | |середовища | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Збереження | 0520 | | | | | | | |природно- | | | | | | | | |заповідного фонду | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Дослідження і | 0530 | | | | | | | |розробки у сфері | | | | | | | | |охорони | | | | | | | | |навколишнього | | | | | | | | |природного | | | | | | | | |середовища | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Інша діяльність у | 0540 | | | | | | | |сфері охорони | | | | | | | | |навколишнього | | | | | | | | |природного | | | | | | | | |середовища | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Житлово-комунальне | 0600 | | | | | | | |господарство | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Житлове | 0610 | | | | | | | |господарство | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Комунальне | 0620 | | | | | | | |господарство | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Дослідження і | 0630 | | | | | | | |розробки у сфері | | | | | | | | |житлово- | | | | | | | | |комунального | | | | | | | | |господарства | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Інша діяльність у | 0640 | | | | | | | |сфері житлово- | | | | | | | | |комунального | | | | | | | | |господарства | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Охорона здоров'я | 0700 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Медична продукція | 0710 | | | | | | | |та обладнання | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Поліклініки і | 0720 | | | | | | | |амбулаторії, | | | | | | | | |швидка та | | | | | | | | |невідкладна | | | | | | | | |допомога | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Поліклініки | 0721 | | | | | | | |загального профілю | | | | | | | | |та амбулаторії | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Спеціалізовані | 0722 | | | | | | | |поліклініки | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Стоматологічні | 0723 | | | | | | | |поліклініки | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Станції швидкої та | 0724 | | | | | | | |невідкладної | | | | | | | | |допомоги | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Фельдшерсько- | 0725 | | | | | | | |акушерські пункти | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Лікарні та | 0730 | | | | | | | |санаторно-курортні | | | | | | | | |заклади | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Лікарні загального | 0731 | | | | | | | |профілю | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Спеціалізовані | 0732 | | | | | | | |лікарні та інші | | | | | | | | |спеціалізовані | | | | | | | | |заклади | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Пологові будинки | 0733 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Санаторно-курортні | 0734 | | | | | | | |заклади | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Санітарно- | 0740 | | | | | | | |профілактичні та | | | | | | | | |протиепідемічні | | | | | | | | |заходи і заклади | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Дослідження і | 0750 | | | | | | | |розробки у сфері | | | | | | | | |охорони здоров'я | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Інша діяльність у | 0760 | | | | | | | |сфері охорони | | | | | | | | |здоров'я | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Будинки дитини | 0761 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Станції | 0762 | | | | | | | |переливання крові | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Інші заклади та | 0763 | | | | | | | |заходи у сфері | | | | | | | | |охорони здоров'я | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Духовний та | 0800 | | | | | | | |фізичний розвиток | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Фізична культура і | 0810 | | | | | | | |спорт | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Культура та | 0820 | | | | | | | |мистецтво | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Театри | 0821 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Художні колективи, | 0822 | | | | | | | |концертні і | | | | | | | | |циркові | | | | | | | | |організації | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Кінематографія | 0823 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Творчі спілки | 0824 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Бібліотеки | 0825 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Музеї і виставки | 0826 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Заповідники | 0827 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Клубні заклади | 0828 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Інші заходи і | 0829 | | | | | | | |заклади в галузі | | | | | | | | |культури та | | | | | | | | |мистецтва | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Засоби масової | 0830 | | | | | | | |інформації | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Телебачення і | 0831 | | | | | | | |радіомовлення | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Преса | 0832 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Книговидання | 0833 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Інші засоби | 0834 | | | | | | | |масової | | | | | | | | |інформації | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Дослідження і | 0840 | | | | | | | |розробки у сфері | | | | | | | | |духовного та | | | | | | | | |фізичного | | | | | | | | |розвитку | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Інша діяльність у | 0850 | | | | | | | |сфері духовного та | | | | | | | | |фізичного | | | | | | | | |розвитку | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Освіта | 0900 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Дошкільна освіта | 0910 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Загальна середня | 0920 | | | | | | | |освіта | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Загальноосвітні | 0921 | | | | | | | |навчальні заклади | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Загальноосвітні | 0922 | | | | | | | |спеціалізовані | | | | | | | | |школи-інтернати | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Загальноосвітні | 0923 | | | | | | | |спеціальні | | | | | | | | |навчальні заклади | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Професійно- | 0930 | | | | | | | |технічна освіта | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Вища освіта | 0940 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Вищі навчальні | 0941 | | | | | | | |заклади I і II | | | | | | | | |рівнів | | | | | | | | |акредитації | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Вищі навчальні | 0942 | | | | | | | |заклади III і IV | | | | | | | | |рівнів | | | | | | | | |акредитації | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Післядипломна | 0950 | | | | | | | |освіта | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Позашкільна освіта | 0960 | | | | | | | |та заходи із | | | | | | | | |позашкільної | | | | | | | | |роботи з дітьми | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Програми | 0970 | | | | | | | |матеріального | | | | | | | | |забезпечення | | | | | | | | |навчальних | | | | | | | | |закладів | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Дослідження і | 0980 | | | | | | | |розробки у сфері | | | | | | | | |освіти | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Інші заклади та | 0990 | | | | | | | |заходи у сфері | | | | | | | | |освіти | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Соціальний захист | 1000 | | | | | | | |та соціальне | | | | | | | | |забезпечення | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Соціальний захист | 1010 | | | | | | | |на випадок | | | | | | | | |непрацездатності | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Соціальний захист | 1020 | | | | | | | |пенсіонерів | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Соціальний захист | 1030 | | | | | | | |ветеранів війни та | | | | | | | | |праці | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Соціальний захист | 1040 | | | | | | | |сім'ї, дітей та | | | | | | | | |молоді | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Соціальний захист | 1050 | | | | | | | |безробітних | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Допомога у | 1060 | | | | | | | |вирішенні | | | | | | | | |житлового питання | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Допомога на | 1061 | | | | | | | |утримання житла | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Допомога на | 1062 | | | | | | | |забезпечення | | | | | | | | |житлом | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Соціальний захист | 1070 | | | | | | | |інших категорій | | | | | | | | |населення | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Дослідження і | 1080 | | | | | | | |розробки у сфері | | | | | | | | |соціального | | | | | | | | |захисту | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Інша діяльність у | 1090 | | | | | | | |сфері соціального | | | | | | | | |захисту | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Всього | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
III.2 Кредитування за класифікацією кредитування бюджету
( v0604201-01 )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Показники | Код бюджетної | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | | | класифікації |--------------------+--------------------+--------------------| | |( v0604201-01 )| план на |виконано| план на |виконано| план на |виконано| | | |звітний рік| |звітний рік| |звітний рік| | | | | з | | з | | з | | | | |урахуванням| |урахуванням| |урахуванням| | | | | внесених | | внесених | | внесених | | | | | змін | | змін | | змін | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Кредитування | 4000 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Внутрішнє кредитування | 4100 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надання внутрішніх | 4110 | | | | | | | |кредитів | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надання кредитів | 4111 | | | | | | | |органам державного | | | | | | | | |управління | | | | | | | | |інших рівнів | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надання кредитів | 4112 | | | | | | | |підприємствам, | | | | | | | | |установам, | | | | | | | | |організаціям | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надання інших внутрішніх| 4113 | | | | | | | |кредитів | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Повернення внутрішніх | 4120 | | | | | | | |кредитів | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Повернення кредитів | 4121 | | | | | | | |органами державного | | | | | | | | |управління інших рівнів | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Повернення кредитів | 4122 | | | | | | | |підприємствами, | | | | | | | | |установами, | | | | | | | | |організаціями | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Повернення інших | 4123 | | | | | | | |внутрішніх кредитів | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Зовнішнє кредитування | 4200 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надання зовнішніх | 4210 | | | | | | | |кредитів | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Повернення зовнішніх | 4220 | | | | | | | |кредитів | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Всього | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV. Фінансування
IV.1 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за
типом кредитора ( v0604201-01 )
------------------------------------------------------------------ | Показники | Код бюджетної |Загальний |Спеціальний| Разом, | | | класифікації | фонд, | фонд, |виконано| | |( v0604201-01 )| виконано | виконано | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Внутрішнє | 200000 | | | | |фінансування | | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Фінансування за | 201000 | | | | |рахунок коштів | | | | | |державних | | | | | |фондів | | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Позики, одержані| 201100 | | | | |з державних | | | | | |фондів | | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Одержано позик | 201110 | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Погашено позик | 201120 | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Фінансування за | 202000 | | | | |рахунок позик | | | | | |банківських | | | | | |установ | | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Фінансування за | 202100 | | | | |рахунок позик | | | | | |Національного | | | | | |банку України | | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Одержано позик | 202110 | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Погашено позик | 202120 | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Фінансування за | 202200 | | | | |рахунок інших | | | | | |банків | | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Одержано позик | 202210 | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Погашено позик | 202220 | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Інше внутрішнє | 203000 | | | | |фінансування | | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Позики інших | 203100 | | | | |фінансових | | | | | |установ | | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Одержано позик | 203110 | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Погашено позик | 203120 | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Зміна обсягів | 203130 | | | | |вимог до інших | | | | | |фінансових | | | | | |установ, що | | | | | |використовуються| | | | | |для управління | | | | | |ліквідністю | | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Позики | 203200 | | | | |нефінансових | | | | | |державних | | | | | |підприємств | | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Одержано позик | 203210 | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Погашено позик | 203220 | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Зміна обсягів | 203230 | | | | |цінних паперів | | | | | |нефінансових | | | | | |державних | | | | | |підприємств, що | | | | | |використовуються| | | | | |для управління | | | | | |ліквідністю | | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Позики | 203300 | | | | |нефінансового | | | | | |приватного | | | | | |сектора | | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Одержано позик | 203310 | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Погашено позик | 203320 | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Фінансування за | 203400 | | | | |рахунок коштів | | | | | |єдиного | | | | | |казначейського | | | | | |рахунку | | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Одержано | 203410 | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Повернено | 203420 | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Інше внутрішнє | 203500 | | | | |фінансування | | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Одержано позик | 203510 | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Погашено позик | 203520 | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Надходження від | 204000 | | | | |приватизації | | | | | |державного | | | | | |майна | | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Фінансування за | 205000 | | | | |рахунок залишків| | | | | |коштів на | | | | | |рахунках | | | | | |бюджетних | | | | | |установ | | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |На початок | 205100 | | | | |періоду | | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |На кінець | 205200 | | | | |періоду | | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Інші розрахунки | 205300 | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Курсова різниця | 205310 | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Передача коштів | 205320* | | | | |із спеціального | | | | | |до загального | | | | | |фонду бюджету | | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Передача коштів | 205330* | | | | |із загального до| | | | | |спеціального | | | | | |фонду бюджету | | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Інші розрахунки | 205340 | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Зміни обсягів | 206000 | | | | |депозитів і | | | | | |цінних паперів, | | | | | |що | | | | | |використовуються| | | | | |для управління | | | | | |ліквідністю | | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Повернення | 206100 | | | | |коштів з | | | | | |депозитів або | | | | | |пред'явлення | | | | | |цінних паперів | | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Розміщення | 206200 | | | | |коштів на | | | | | |депозитах або | | | | | |придбання цінних| | | | | |паперів | | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Коригування | 207000 | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Різниця між | 207100 | | | | |вартісною | | | | | |оцінкою | | | | | |вищезазначених | | | | | |статей і ціною | | | | | |нового випуску | | | | | |зобов'язань | | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Різниця між | 207200 | | | | |вартісною | | | | | |оцінкою | | | | | |вищезазначених | | | | | |статей і ціною | | | | | |при погашенні | | | | | |зобов'язань | | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Переоцінка | 207300 | | | | |вартості в | | | | | |національній | | | | | |валюті | | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Фінансування за | 208000 | | | | |рахунок зміни | | | | | |залишків коштів | | | | | |бюджетів | | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |На початок | 208100 | | | | |періоду | | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |На кінець | 208200 | | | | |періоду | | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Інші розрахунки | 208300 | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Курсова різниця | 208310 | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Передача коштів | 208320* | | | | |із спеціального | | | | | |до загального | | | | | |фонду бюджету | | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Передача коштів | 208330* | | | | |із загального до| | | | | |спеціального | | | | | |фонду бюджету | | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Інші розрахунки | 208340 | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Зміни обсягів | 209000 | | | | |товарно- | | | | | |матеріальних | | | | | |цінностей | | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |На початок | 209100 | | | | |періоду | | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |На кінець | 209200 | | | | |періоду | | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Зовнішнє | 300000 | | | | |фінансування | | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Позики, надані | 301000 | | | | |міжнародними | | | | | |організаціями | | | | | |економічного | | | | | |розвитку | | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Одержано позик | 301100 | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Погашено позик | 301200 | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Позики, надані | 302000 | | | | |органами | | | | | |управління | | | | | |іноземних | | | | | |держав | | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Одержано позик | 302100 | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Погашено позик | 302200 | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Позики, надані | 303000 | | | | |іноземними | | | | | |комерційними | | | | | |банками | | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Одержано позик | 303100 | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Погашено позик | 303200 | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Позики, надані | 304000 | | | | |постачальниками | | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Одержано позик | 304100 | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Погашено позик | 304200 | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Позики, не | 305000 | | | | |віднесені до | | | | | |інших категорій | | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Одержано позик | 305100 | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Погашено позик | 305200 | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Зміни обсягів | 306000 | | | | |депозитів і | | | | | |цінних паперів, | | | | | |що | | | | | |використовуються| | | | | |для управління | | | | | |ліквідністю | | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Повернення | 306100 | | | | |коштів з | | | | | |депозитів або | | | | | |пред'явлення | | | | | |цінних паперів | | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Розміщення | 306200 | | | | |коштів на | | | | | |депозитах або | | | | | |придбання цінних| | | | | |паперів | | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Коригування | 307000 | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Різниця між | 307100 | | | | |вартісною | | | | | |оцінкою | | | | | |вищезазначених | | | | | |статей і ціною | | | | | |нового випуску | | | | | |зобов'язань | | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Різниця між | 307200 | | | | |вартісною | | | | | |оцінкою | | | | | |вищезазначених | | | | | |статей і ціною | | | | | |при погашенні | | | | | |зобов'язань | | | | | |----------------+---------------+----------+-----------+--------| |Всього | | | | | ------------------------------------------------------------------
_______________
* дію кодів класифікації фінансування бюджету за типом
кредитора призупинено до кінця 2010 року наказом Міністерства
фінансів України від 21.06.2010 N 540 ( v0540201-10 ).
IV.2 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за
типом боргового зобов'язання ( v0604201-01 )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Показники | Код бюджетної | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | | | класифікації |--------------------+--------------------+--------------------| | |( v0604201-01 )| план на |виконано| план на |виконано| план на |виконано| | | |звітний рік| |звітний рік| |звітний рік| | | | | з | | з | | з | | | | |урахуванням| |урахуванням| |урахуванням| | | | | внесених | | внесених | | внесених | | | | | змін | | змін | | змін | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Фінансування за | 400000 | | | | | | | |борговими | | | | | | | | |операціями | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Запозичення | 401000 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Внутрішні | 401100 | | | | | | | |запозичення | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Довгострокові | 401101 | | | | | | | |зобов'язання | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Середньострокові | 401102 | | | | | | | |зобов'язання | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Короткострокові | 401103 | | | | | | | |зобов'язання та | | | | | | | | |векселі | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Інші зобов'язання | 401104 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Зовнішні запозичення | 401200 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Довгострокові | 401201 | | | | | | | |зобов'язання | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Середньострокові | 401202 | | | | | | | |зобов'язання | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Короткострокові | 401203 | | | | | | | |зобов'язання та | | | | | | | | |векселі | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Інші зобов'язання | 401204 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Погашення | 402000 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Внутрішні зобов'язання | 402100 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Довгострокові | 402101 | | | | | | | |зобов'язання | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Середньострокові | 402102 | | | | | | | |зобов'язання | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Короткострокові | 402103 | | | | | | | |зобов'язання та | | | | | | | | |векселі | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Інші зобов'язання | 402104 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Зовнішні зобов'язання | 402200 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Довгострокові | 402201 | | | | | | | |зобов'язання | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Середньострокові | 402202 | | | | | | | |зобов'язання | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Короткострокові | 402203 | | | | | | | |зобов'язання та | | | | | | | | |векселі | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Інші зобов'язання | 402204 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надходження від | 500000 | | | | | | | |приватизації | | | | | | | | |державного | | | | | | | | |майна | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надходження від | 501000 | | | | | | | |приватизації державного | | | | | | | | |майна (крім об'єктів, | | | | | | | | |для яких передбачено | | | | | | | | |окремий розподіл | | | | | | | | |коштів відповідно до | | | | | | | | |Державної програми | | | | | | | | |приватизації на | | | | | | | | |2000-2002 роки) | | | | | | | | |( 1723-14 ) та інших | | | | | | | | |надходжень, | | | | | | | | |безпосередньо | | | | | | | | |пов'язаних із процесом | | | | | | | | |приватизації та | | | | | | | | |кредитування підприємств| | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надходження від | 502000 | | | | | | | |приватизації об'єктів | | | | | | | | |незавершеного | | | | | | | | |будівництва, що | | | | | | | | |споруджувались | | | | | | | | |відповідно до | | | | | | | | |Чорнобильської | | | | | | | | |будівельної програми | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Надходження від | 504000 | | | | | | | |приватизації | | | | | | | | |підприємств, що | | | | | | | | |належать до сфери | | | | | | | | |управління Міністерства | | | | | | | | |оборони України | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Понадпланові надходження| 505000 | | | | | | | |від приватизації | | | | | | | | |державного майна | | | | | | | | |з урахуванням можливого | | | | | | | | |заміщення інших джерел | | | | | | | | |фінансування державного | | | | | | | | |бюджету | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Фінансування за | 600000 | | | | | | | |активними операціями | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Зміни обсягів депозитів | 601000 | | | | | | | |і цінних паперів, що | | | | | | | | |використовуються для | | | | | | | | |управління ліквідністю | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Повернення коштів з | 601100 | | | | | | | |депозитів або | | | | | | | | |пред'явлення цінних | | | | | | | | |паперів | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Розміщення коштів на | 601200 | | | | | | | |депозитах або придбання | | | | | | | | |цінних паперів | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Зміни обсягів готівкових| 602000 | | | | | | | |коштів | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |На початок періоду | 602100 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |На кінець періоду | 602200 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Інші розрахунки | 602300 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Курсова різниця | 602301 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Передача коштів | 602302* | | | | | | | |із спеціального | | | | | | | | |до загального | | | | | | | | |фонду бюджету | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Передача коштів | 602303* | | | | | | | |із загального до | | | | | | | | |спеціального | | | | | | | | |фонду бюджету | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Інші розрахунки | 602304 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Фінансування за | 603000 | | | | | | | |рахунок коштів єдиного | | | | | | | | |казначейського рахунку | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Зміни обсягів | 604000 | | | | | | | |товарно-матеріальних | | | | | | | | |цінностей | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |На початок періоду | 604100 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |На кінець періоду | 604200 | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| |Всього | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* дію кодів класифікації фінансування бюджету за типом
боргового зобов'язання ( v0604201-01 ) призупинено до кінця 2010
року наказом Міністерства фінансів України від 21.06.2010 N 540
( v0540201-10 ).
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
казначейства N 132 ( v0132506-09 ) від 30.03.2009, N 292
( v0292506-09 ) від 20.07.2009, N 31 ( v0031506-10 ) від
30.01.2010; в редакції Наказів Державного казначейства N 79
( v0079506-10 ) від 10.03.2010, N 278 ( v0278506-10 ) від
05.08.2010 }

Додаток 2
до Інструкції про порядок
складання єдиних (місячних,
квартальних та річних)
форм звіту про виконання
Зведеного бюджету України
та зведених форм звіту
про виконання Державного
бюджету України та бюджетів
Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва
та Севастополя

ЗВІТ
про виконання Державного бюджету України
станом на 1 ____________ 20__ року

I. Доходи
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Показники | Код бюджетної | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | | | класифікації |--------------------------------------------+--------------------------------+--------------------------------| | |( v0604201-01 )|затверджено| план на | план за |виконано|затверджено| план на |виконано|затверджено| план на |виконано| | | | Верховною |звітний рік| звітний | | Верховною |звітний рік| | Верховною |звітний рік| | | | | Радою | з | період | | Радою | з | | Радою | з | | | | |України на |урахуванням| (рік) з | |України на |урахуванням| |України на |урахуванням| | | | |звітний рік| внесених |урахуванням| |звітний рік| внесених | |звітний рік| внесених | | | | | з | змін | внесених | | з | змін | | з | змін | | | | |урахуванням| | змін | |урахуванням| | |урахуванням| | | | | | змін | | | | змін | | | змін | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Податкові надходження | 10000000 | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Податки на доходи, | 11000000 | | | | | | | | | | | |податки на прибуток, | | | | | | | | | | | | |податки на збільшення | | | | | | | | | | | | |ринкової вартості | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Податок на прибуток | 11020000 | | | | | | | | | | | |підприємств | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Податок на прибуток | 11020100 | | | | | х | х | х | | | | |підприємств і | | | | | | | | | | | | |організацій, що | | | | | | | | | | | | |перебувають у державній | | | | | | | | | | | | |власності | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Податок на прибуток | 11020300 | | | | | х | х | х | | | | |підприємств, створених | | | | | | | | | | | | |за участю іноземних | | | | | | | | | | | | |інвесторів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Податок на прибуток від | 11020400 | | | | | х | х | х | | | | |казино, відеосалонів, | | | | | | | | | | | | |гральних автоматів, | | | | | | | | | | | | |концертно-видовищних | | | | | | | | | | | | |заходів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Податок на прибуток | 11020500 | | | | | х | х | х | | | | |іноземних юридичних | | | | | | | | | | | | |осіб | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Податок на прибуток | 11020600 | | | | | х | х | х | | | | |банківських організацій,| | | | | | | | | | | | |включаючи філіали | | | | | | | | | | | | |аналогічних організацій,| | | | | | | | | | | | |розташованих на | | | | | | | | | | | | |території України | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Податок на прибуток | 11020700 | | | | | х | х | х | | | | |страхових організацій, | | | | | | | | | | | | |включаючи філіали | | | | | | | | | | | | |аналогічних організацій,| | | | | | | | | | | | |розташованих на | | | | | | | | | | | | |території України | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Податок на прибуток | 11020900 | | | | | х | х | х | | | | |організацій і | | | | | | | | | | | | |підприємств споживчої | | | | | | | | | | | | |кооперації, кооперативів| | | | | | | | | | | | |та громадських | | | | | | | | | | | | |об'єднань | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Податок на прибуток | 11021000 | | | | | х | х | х | | | | |приватних підприємств | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Інші платники податку на| 11021100 | | | | | х | х | х | | | | |прибуток | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Реструктурована сума | 11021300 | | | | | х | х | х | | | | |заборгованості податку | | | | | | | | | | | | |на прибуток підприємств | | | | | | | | | | | | |і організацій | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Надходження від | 11021400 | | | | | х | х | х | | | | |підприємств податку на | | | | | | | | | | | | |прибуток, одержаного від| | | | | | | | | | | | |виконання інноваційних | | | | | | | | | | | | |проектів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Податок на прибуток, | 11021500 | | | | | х | х | х | | | | |одержаний за рахунок | | | | | | | | | | | | |знижувального | | | | | | | | | | | | |коефіцієнта 0,8 до норм | | | | | | | | | | | | |амортизації | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Податок на прибуток | 11021600 | | | | | х | х | х | | | | |фінансових установ, | | | | | | | | | | | | |включаючи філіали | | | | | | | | | | | | |аналогічних організацій,| | | | | | | | | | | | |розташованих на | | | | | | | | | | | | |території України, за | | | | | | | | | | | | |винятком страхових | | | | | | | | | | | | |організацій | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Податкова заборгованість| 11021900 | х | х | х | х | | | | | | | |з податку на прибуток | | | | | | | | | | | | |підприємств (крім | | | | | | | | | | | | |підприємств комунальної | | | | | | | | | | | | |власності), додаткові | | | | | | | | | | | | |податкові зобов'язання з| | | | | | | | | | | | |цього податку, | | | | | | | | | | | | |розстрочені податкові | | | | | | | | | | | | |зобов'язання НАК | | | | | | | | | | | | |"Нафтогаз України" та її| | | | | | | | | | | | |підприємств з податку на| | | | | | | | | | | | |прибуток (у тому числі | | | | | | | | | | | | |відсотки за користування| | | | | | | | | | | | |податковим кредитом), що| | | | | | | | | | | | |спрямовуються на | | | | | | | | | | | | |розрахунки з погашення | | | | | | | | | | | | |заборгованості з різниці| | | | | | | | | | | | |в тарифах на теплову | | | | | | | | | | | | |енергію, послуги з | | | | | | | | | | | | |водопостачання та | | | | | | | | | | | | |водовідведення, що | | | | | | | | | | | | |вироблялися, | | | | | | | | | | | | |транспортувалися та | | | | | | | | | | | | |постачалися населенню, | | | | | | | | | | | | |яка виникла у зв'язку з | | | | | | | | | | | | |невідповідністю | | | | | | | | | | | | |фактичної вартості | | | | | | | | | | | | |теплової енергії, послуг| | | | | | | | | | | | |з водопостачання та | | | | | | | | | | | | |водовідведення тарифам, | | | | | | | | | | | | |що затверджувалися або | | | | | | | | | | | | |погоджувалися | | | | | | | | | | | | |відповідними органами | | | | | | | | | | | | |державної влади чи | | | | | | | | | | | | |органами місцевого | | | | | | | | | | | | |самоврядування | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Податкова заборгованість| 11022100 | х | х | х | х | | | | | | | |з податку на прибуток | | | | | | | | | | | | |підприємств (крім | | | | | | | | | | | | |підприємств комунальної | | | | | | | | | | | | |власності), додаткові | | | | | | | | | | | | |податкові зобов'язання з| | | | | | | | | | | | |цього податку, | | | | | | | | | | | | |розстрочені податкові | | | | | | | | | | | | |зобов'язання НАК | | | | | | | | | | | | |"Нафтогаз України" та її| | | | | | | | | | | | |підприємств з податку на| | | | | | | | | | | | |прибуток (у тому числі | | | | | | | | | | | | |відсотки за користування| | | | | | | | | | | | |податковим кредитом), що| | | | | | | | | | | | |спрямовуються на | | | | | | | | | | | | |субвенцію з державного | | | | | | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | |бюджетам на надання | | | | | | | | | | | | |пільг та житлових | | | | | | | | | | | | |субсидій населенню на | | | | | | | | | | | | |оплату електроенергії, | | | | | | | | | | | | |природного газу, послуг | | | | | | | | | | | | |тепло-, водопостачання і| | | | | | | | | | | | |водовідведення, | | | | | | | | | | | | |квартирної плати, | | | | | | | | | | | | |вивезення побутового | | | | | | | | | | | | |сміття та рідких | | | | | | | | | | | | |нечистот | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Податковий борг з | 11022200 | х | х | х | х | | | | | | | |податку на прибуток | | | | | | | | | | | | |державних вугледобувних | | | | | | | | | | | | |підприємств та | | | | | | | | | | | | |вугледобувних | | | | | | | | | | | | |господарських товариств,| | | | | | | | | | | | |100 відсотків акцій | | | | | | | | | | | | |яких належать державі | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Збори за спеціальне | 13000000 | | | | | | | | | | | |використання природних | | | | | | | | | | | | |ресурсів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Збір за спеціальне | 13010000 | | | | | х | х | х | | | | |використання лісових | | | | | | | | | | | | |ресурсів та користування| | | | | | | | | | | | |земельними ділянками | | | | | | | | | | | | |лісового фонду | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Збір за спеціальне | 13010100 | | | | | х | х | х | | | | |використання лісових | | | | | | | | | | | | |ресурсів державного | | | | | | | | | | | | |значення | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Надходження сум | 13010300 | | | | | х | х | х | | | | |реструктурованої | | | | | | | | | | | | |заборгованості зі сплати| | | | | | | | | | | | |збору за спеціальне | | | | | | | | | | | | |використання лісових | | | | | | | | | | | | |ресурсів та користування| | | | | | | | | | | | |земельними ділянками | | | | | | | | | | | | |лісового фонду | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Збір за спеціальне | 13020000 | | | | | х | х | х | | | | |водокористування | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Збір за спеціальне | 13020100 | | | | | х | х | х | | | | |водокористування | | | | | | | | | | | | |загальнодержавного | | | | | | | | | | | | |значення | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Збір за спеціальне | 13020300 | | | | | х | х | х | | | | |водокористування для | | | | | | | | | | | | |потреб гідроенергетики | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Надходження збору за | 13020400 | | | | | х | х | х | | | | |спеціальне | | | | | | | | | | | | |водокористування від | | | | | | | | | | | | |підприємств житлово- | | | | | | | | | | | | |комунального | | | | | | | | | | | | |господарства | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Надходження сум | 13020500 | | | | | х | х | х | | | | |реструктурованої | | | | | | | | | | | | |заборгованості зі сплати| | | | | | | | | | | | |збору за спеціальне | | | | | | | | | | | | |водокористування | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Збір за спеціальне | 13020600 | | | | | х | х | х | | | | |водокористування в | | | | | | | | | | | | |частині використання | | | | | | | | | | | | |поверхневих вод для | | | | | | | | | | | | |потреб водного | | | | | | | | | | | | |транспорту (крім | | | | | | | | | | | | |стоянкових, службово- | | | | | | | | | | | | |допоміжного і буксирного| | | | | | | | | | | | |флотів) | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Платежі за користування | 13030000 | | | | | х | х | х | | | | |надрами | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Платежі за користування | 13030100 | | | | | х | х | х | | | | |надрами | | | | | | | | | | | | |загальнодержавного | | | | | | | | | | | | |значення | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Плата за пошук та | 13030300 | | | | | х | х | х | | | | |розвідку родовищ | | | | | | | | | | | | |корисних копалин | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Плата за користування | 13030400 | | | | | х | х | х | | | | |надрами континентального| | | | | | | | | | | | |шельфу і в межах | | | | | | | | | | | | |виключної (морської) | | | | | | | | | | | | |економічної зони | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Надходження сум | 13030500 | | | | | х | х | х | | | | |реструктурованої | | | | | | | | | | | | |заборгованості зі сплати| | | | | | | | | | | | |платежів за спеціальне | | | | | | | | | | | | |використання корисних | | | | | | | | | | | | |копалин | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Плата за користування | 13030600 | | | | | х | х | х | | | | |надрами в цілях, не | | | | | | | | | | | | |пов'язаних з | | | | | | | | | | | | |видобуванням корисних | | | | | | | | | | | | |копалин | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Збір за | 13040000 | | | | | | | | | | | |геологорозвідувальні | | | | | | | | | | | | |роботи, виконані за | | | | | | | | | | | | |рахунок державного | | | | | | | | | | | | |бюджету | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Збір за | 13040100 | | | | | | | | | | | |геологорозвідувальні | | | | | | | | | | | | |роботи, виконані за | | | | | | | | | | | | |рахунок державного | | | | | | | | | | | | |бюджету | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Надходження сум | 13040200 | | | | | | | | | | | |реструктурованої | | | | | | | | | | | | |заборгованості зі сплати| | | | | | | | | | | | |збору за | | | | | | | | | | | | |геологорозвідувальні | | | | | | | | | | | | |роботи, виконані за | | | | | | | | | | | | |рахунок державного | | | | | | | | | | | | |бюджету | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Надходження від | 13040300 | х | х | х | х | | | | | | | |погашення заборгованості| | | | | | | | | | | | |дочірньої компанії | | | | | | | | | | | | |"Укргазвидобування" | | | | | | | | | | | | |Національної акціонерної| | | | | | | | | | | | |компанії "Нафтогаз | | | | | | | | | | | | |України" зі збору за | | | | | | | | | | | | |геологорозвідувальні | | | | | | | | | | | | |роботи, виконані за | | | | | | | | | | | | |рахунок державного | | | | | | | | | | | | |бюджету | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Плата за використання | 13070000 | | | | | х | х | х | | | | |інших природних | | | | | | | | | | | | |ресурсів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Плата за спеціальне | 13070100 | | | | | х | х | х | | | | |використання диких | | | | | | | | | | | | |тварин | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Плата за спеціальне | 13070200 | | | | | х | х | х | | | | |використання рибних та | | | | | | | | | | | | |інших водних ресурсів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Надходження сум | 13070300 | | | | | х | х | х | | | | |реструктурованої | | | | | | | | | | | | |заборгованості зі сплати| | | | | | | | | | | | |платежів за використання| | | | | | | | | | | | |інших природних | | | | | | | | | | | | |ресурсів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Внутрішні податки на | 14000000 | | | | | | | | | | | |товари та послуги | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Податок на додану | 14010000 | | | | | | | | | | | |вартість | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Податок на додану | 14010100 | | | | | х | х | х | | | | |вартість із вироблених в| | | | | | | | | | | | |Україні товарів (робіт, | | | | | | | | | | | | |послуг) | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Бюджетне відшкодування | 14010200 | | | | | х | х | х | | | | |податку на додану | | | | | | | | | | | | |вартість грошовими | | | | | | | | | | | | |коштами | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Податок на додану | 14010300 | | | | | х | х | х | | | | |вартість із ввезених на | | | | | | | | | | | | |територію України | | | | | | | | | | | | |товарів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Реструктурована сума | 14010400 | | | | | х | х | х | | | | |заборгованості податку | | | | | | | | | | | | |на додану вартість | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Податок на додану | 14010500 | | | | | х | х | х | | | | |вартість із імпортованих| | | | | | | | | | | | |на територію України | | | | | | | | | | | | |робіт, послуг | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Надходження від | 14010600 | | | | | х | х | х | | | | |підприємств податку на | | | | | | | | | | | | |додану вартість по | | | | | | | | | | | | |операціях, пов'язаних з | | | | | | | | | | | | |виконанням інноваційних | | | | | | | | | | | | |проектів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Податок на додану | 14010700 | х | х | х | х | | | | | | | |вартість, що сплачується| | | | | | | | | | | | |до бюджету переробними | | | | | | | | | | | | |підприємствами всіх форм| | | | | | | | | | | | |власності за реалізовані| | | | | | | | | | | | |ними молоко та молочну | | | | | | | | | | | | |продукцію, м'ясо та | | | | | | | | | | | | |м'ясопродукти та іншу | | | | | | | | | | | | |продукцію переробки | | | | | | | | | | | | |тварин і птиці, | | | | | | | | | | | | |закуплених у живій вазі | | | | | | | | | | | | |(шкури, субпродукти, | | | | | | | | | | | | |м'ясо-кісткове | | | | | | | | | | | | |борошно) | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Податкова заборгованість| 14010900 | х | х | х | х | | | | | | | |з податку на додану | | | | | | | | | | | | |вартість підприємств, | | | | | | | | | | | | |додаткові податкові | | | | | | | | | | | | |зобов'язання з цього | | | | | | | | | | | | |податку, розстрочені | | | | | | | | | | | | |податкові зобов'язання | | | | | | | | | | | | |НАК "Нафтогаз України" | | | | | | | | | | | | |та її підприємств з | | | | | | | | | | | | |податку на додану | | | | | | | | | | | | |вартість (у тому числі | | | | | | | | | | | | |відсотки за користування| | | | | | | | | | | | |податковим кредитом), що| | | | | | | | | | | | |спрямовуються на | | | | | | | | | | | | |розрахунки з погашення | | | | | | | | | | | | |заборгованості з різниці| | | | | | | | | | | | |в тарифах на теплову | | | | | | | | | | | | |енергію, послуги з | | | | | | | | | | | | |водопостачання та | | | | | | | | | | | | |водовідведення, що | | | | | | | | | | | | |вироблялися, | | | | | | | | | | | | |транспортувалися та | | | | | | | | | | | | |постачалися населенню, | | | | | | | | | | | | |яка виникла у зв'язку з | | | | | | | | | | | | |невідповідністю | | | | | | | | | | | | |фактичної вартості | | | | | | | | | | | | |теплової енергії, послуг| | | | | | | | | | | | |з водопостачання та | | | | | | | | | | | | |водовідведення тарифам, | | | | | | | | | | | | |що затверджувалися або | | | | | | | | | | | | |погоджувалися | | | | | | | | | | | | |відповідними органами | | | | | | | | | | | | |державної влади чи | | | | | | | | | | | | |органами місцевого | | | | | | | | | | | | |самоврядування | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Податкова заборгованість| 14011100 | х | х | х | х | | | | | | | |з податку на додану | | | | | | | | | | | | |вартість підприємств, | | | | | | | | | | | | |додаткові податкові | | | | | | | | | | | | |зобов'язання з цього | | | | | | | | | | | | |податку, розстрочені | | | | | | | | | | | | |податкові зобов'язання | | | | | | | | | | | | |НАК "Нафтогаз України" | | | | | | | | | | | | |та її підприємств з | | | | | | | | | | | | |податку на додану | | | | | | | | | | | | |вартість (у тому числі | | | | | | | | | | | | |відсотки за користування| | | | | | | | | | | | |податковим кредитом), що| | | | | | | | | | | | |спрямовуються на | | | | | | | | | | | | |субвенцію з державного | | | | | | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | |бюджетам на надання | | | | | | | | | | | | |пільг та житлових | | | | | | | | | | | | |субсидій населенню на | | | | | | | | | | | | |оплату електроенергії, | | | | | | | | | | | | |природного газу, послуг | | | | | | | | | | | | |тепло-, водопостачання і| | | | | | | | | | | | |водовідведення, | | | | | | | | | | | | |квартирної плати, | | | | | | | | | | | | |вивезення побутового | | | | | | | | | | | | |сміття та рідких | | | | | | | | | | | | |нечистот | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Податковий борг з | 14011200 | х | х | х | х | | | | | | | |податку на додану | | | | | | | | | | | | |вартість державних | | | | | | | | | | | | |вугледобувних | | | | | | | | | | | | |підприємств та | | | | | | | | | | | | |вугледобувних | | | | | | | | | | | | |господарських товариств,| | | | | | | | | | | | |100 відсотків акцій | | | | | | | | | | | | |яких належать державі | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Акцизний збір із | 14020000 | | | | | | | | | | | |вироблених в Україні | | | | | | | | | | | | |товарів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Спирт | 14020100 | | | | | х | х | х | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Лікеро-горілчана | 14020200 | | | | | х | х | х | | | | |продукція | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Виноробна продукція | 14020300 | | | | | х | х | х | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Пиво | 14020400 | | | | | х | х | х | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Тютюн та тютюнові вироби| 14020600 | | | | | х | х | х | | | | |(за ставкою у твердих | | | | | | | | | | | | |сумах з одиниці | | | | | | | | | | | | |реалізованого товару | | | | | | | | | | | | |(продукції) | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Тютюн та тютюнові вироби| 14020700 | | | | | х | х | х | | | | |за ставкою у процентах | | | | | | | | | | | | |до обороту з реалізації | | | | | | | | | | | | |товару (продукції) | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Транспортні засоби (крім| 14020800 | х | х | х | х | | | | | | | |мотоциклів і | | | | | | | | | | | | |велосипедів) | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Мотоцикли і велосипеди | 14020900 | х | х | х | х | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Кузови для моторних | 14021000 | | | | | х | х | х | | | | |транспортних засобів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Інші підакцизні товари | 14021600 | | | | | х | х | х | | | | |вітчизняного | | | | | | | | | | | | |виробництва | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Бензин моторний для | 14021700 | х | х | х | х | | | | | | | |автомобілів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Інші нафтопродукти | 14021800 | х | х | х | х | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Надходження сум | 14022100 | | | | | х | х | х | | | | |реструктурованої | | | | | | | | | | | | |заборгованості зі сплати| | | | | | | | | | | | |акцизного збору за | | | | | | | | | | | | |вироблені в Україні | | | | | | | | | | | | |товари | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Акцизний збір із | 14030000 | | | | | | | | | | | |ввезених на територію | | | | | | | | | | | | |України товарів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Спирт | 14030100 | | | | | х | х | х | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Лікеро-горілчана | 14030200 | | | | | х | х | х | | | | |продукція | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Виноробна продукція | 14030300 | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Пиво | 14030400 | | | | | х | х | х | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Тютюн та тютюнові вироби| 14030600 | | | | | х | х | х | | | | |(за ставкою у твердих | | | | | | | | | | | | |сумах з одиниці | | | | | | | | | | | | |реалізованого товару | | | | | | | | | | | | |(продукції) | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Тютюн та тютюнові вироби| 14030700 | | | | | х | х | х | | | | |за ставкою у процентах | | | | | | | | | | | | |до обороту з реалізації | | | | | | | | | | | | |товару (продукції) | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Транспортні засоби (крім| 14030800 | х | х | х | х | | | | | | | |мотоциклів і | | | | | | | | | | | | |велосипедів) | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Мотоцикли і велосипеди | 14030900 | х | х | х | х | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Кузови для моторних | 14031000 | | | | | х | х | х | | | | |транспортних засобів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Інші підакцизні товари | 14031600 | | | | | х | х | х | | | | |іноземного виробництва | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Бензин моторний для | 14031700 | х | х | х | х | | | | | | | |автомобілів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Інші нафтопродукти | 14031800 | х | х | х | х | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Плата за ліцензії | 14060000 | | | | | х | х | х | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Плата за видачу ліцензій| 14060200 | | | | | х | х | х | | | | |та сертифікатів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Кошти в іноземній валюті| 14060400 | | | | | х | х | х | | | | |за реєстрацію | | | | | | | | | | | | |представництв іноземних | | | | | | | | | | | | |суб'єктів господарської | | | | | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Плата за ліцензії на | 14060500 | | | | | х | х | х | | | | |виробництво спирту | | | | | | | | | | | | |етилового, коньячного і | | | | | | | | | | | | |плодового, алкогольних | | | | | | | | | | | | |напоїв та тютюнових | | | | | | | | | | | | |виробів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Плата за ліцензії на | 14060600 | | | | | х | х | х | | | | |право експорту, імпорту | | | | | | | | | | | | |та оптової торгівлі | | | | | | | | | | | | |спирту етилового, | | | | | | | | | | | | |коньячного та | | | | | | | | | | | | |плодового | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Плата за ліцензії на | 14060700 | | | | | х | х | х | | | | |право експорту, імпорту | | | | | | | | | | | | |алкогольними напоями та | | | | | | | | | | | | |тютюновими виробами | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Плата за державну | 14060900 | | | | | х | х | х | | | | |реєстрацію, крім плати | | | | | | | | | | | | |за державну реєстрацію | | | | | | | | | | | | |суб'єктів | | | | | | | | | | | | |підприємницької | | | | | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Плата за ліцензії на | 14061000 | | | | | х | х | х | | | | |право оптової торгівлі | | | | | | | | | | | | |алкогольними напоями та | | | | | | | | | | | | |тютюновими виробами | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Плата за видачу, | 14061200 | | | | | х | х | х | | | | |продовження, | | | | | | | | | | | | |переоформлення ліцензій | | | | | | | | | | | | |і за видачу дубліката | | | | | | | | | | | | |ліцензій на мовлення, та| | | | | | | | | | | | |ліцензій провайдера | | | | | | | | | | | | |програмної послуги | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Плата за видачу, | 14061400 | | | | | х | х | х | | | | |переоформлення, | | | | | | | | | | | | |продовження терміну дії | | | | | | | | | | | | |ліцензій на користування| | | | | | | | | | | | |радіочастотним ресурсом | | | | | | | | | | | | |України та видачу | | | | | | | | | | | | |дублікатів таких | | | | | | | | | | | | |ліцензій | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Плата за ліцензії, | 14061500 | | | | | х | х | х | | | | |видані Національною | | | | | | | | | | | | |комісією регулювання | | | | | | | | | | | | |електроенергетики | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Плата за видачу, | 14061700 | | | | | х | х | х | | | | |переоформлення, | | | | | | | | | | | | |продовження терміну дії | | | | | | | | | | | | |ліцензій на здійснення | | | | | | | | | | | | |діяльності у сфері | | | | | | | | | | | | |телекомунікацій та | | | | | | | | | | | | |видачу копій і | | | | | | | | | | | | |дублікатів таких | | | | | | | | | | | | |ліцензій | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Податки на міжнародну | 15000000 | | | | | | | | | | | |торгівлю та зовнішні | | | | | | | | | | | | |операції | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Ввізне мито | 15010000 | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Мито на товари, що | 15010100 | | | | | х | х | х | | | | |ввозяться суб'єктами | | | | | | | | | | | | |підприємницької | | | | | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Мито на товари, які | 15010200 | | | | | х | х | х | | | | |ввозяться | | | | | | | | | | | | |(пересилаються) | | | | | | | | | | | | |громадянами | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Інші збори з імпорту | 15010300 | | | | | х | х | х | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Додатковий митний збір | 15010400 | | | | | х | х | х | | | | |за митне оформлення | | | | | | | | | | | | |нафтопродуктів, що | | | | | | | | | | | | |імпортуються на митну | | | | | | | | | | | | |територію України | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Мито на нафтопродукти, | 15010500 | х | х | х | х | | | | | | | |транспортні засоби та | | | | | | | | | | | | |шини до них, що | | | | | | | | | | | | |ввозяться суб'єктами | | | | | | | | | | | | |підприємницької | | | | | | | | | | | | |діяльності та | | | | | | | | | | | | |громадянами | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Тимчасова надбавка до | 15010600 | х | х | х | х | | | | | | | |діючих ставок ввізного | | | | | | | | | | | | |мита на товари, що | | | | | | | | | | | | |ввозяться суб'єктами | | | | | | | | | | | | |підприємницької | | | | | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Тимчасова надбавка до | 15010700 | х | х | х | х | | | | | | | |діючих ставок ввізного | | | | | | | | | | | | |мита на товари, що | | | | | | | | | | | | |ввозяться | | | | | | | | | | | | |(пересилаються) | | | | | | | | | | | | |громадянами | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Вивізне мито | 15020000 | | | | | х | х | х | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Мито на товари, що | 15020100 | | | | | х | х | х | | | | |вивозяться суб'єктами | | | | | | | | | | | | |підприємницької | | | | | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Мито на товари, які | 15020200 | | | | | х | х | х | | | | |вивозяться | | | | | | | | | | | | |(пересилаються) | | | | | | | | | | | | |громадянами | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Надходження від | 15020300 | | | | | х | х | х | | | | |реалізації валютних | | | | | | | | | | | | |коштів, одержаних у | | | | | | | | | | | | |результаті проведення | | | | | | | | | | | | |операцій за державним | | | | | | | | | | | | |контрактом | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Кошти, отримані за | 15030000 | | | | | | | | | | | |вчинення консульських | | | | | | | | | | | | |дій | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Інші надходження від | 15040000 | | | | | х | х | х | | | | |зовнішньоекономічної | | | | | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Інші податки | 16000000 | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Податки, не віднесені до| 16030000 | | | | | х | х | х | | | | |інших категорій | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Збір на розвиток | 16060000 | х | х | х | х | | | | | | | |виноградарства, | | | | | | | | | | | | |садівництва і | | | | | | | | | | | | |хмелярства | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Збір на розвиток | 16060100 | х | х | х | х | | | | | | | |виноградарства, | | | | | | | | | | | | |садівництва і | | | | | | | | | | | | |хмелярства | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Надходження сум | 16060200 | х | х | х | х | | | | | | | |реструктурованої | | | | | | | | | | | | |заборгованості зі сплати| | | | | | | | | | | | |збору на розвиток | | | | | | | | | | | | |виноградарства, | | | | | | | | | | | | |садівництва і | | | | | | | | | | | | |хмелярства | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Неподаткові надходження | 20000000 | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Доходи від власності та | 21000000 | | | | | | | | | | | |підприємницької | | | | | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Частина чистого прибутку| 21010000 | | | | | | | | | | | |(доходу) державних | | | | | | | | | | | | |унітарних підприємств та| | | | | | | | | | | | |їх об'єднань, що | | | | | | | | | | | | |вилучається до бюджету, | | | | | | | | | | | | |та дивіденди (доход), | | | | | | | | | | | | |нараховані на акції | | | | | | | | | | | | |(частки, паї) | | | | | | | | | | | | |господарських товариств,| | | | | | | | | | | | |у статутних капіталах | | | | | | | | | | | | |яких є державна | | | | | | | | | | | | |власність, а також | | | | | | | | | | | | |заборгованість за минулі| | | | | | | | | | | | |періоди із сплати | | | | | | | | | | | | |частини чистого прибутку| | | | | | | | | | | | |(доходу) Національної | | | | | | | | | | | | |акціонерної компанії | | | | | | | | | | | | |"Нафтогаз України" та її| | | | | | | | | | | | |підприємств | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Частина чистого прибутку| 21010100 | | | | | х | х | х | | | | |(доходу) господарських | | | | | | | | | | | | |організацій (державних | | | | | | | | | | | | |унітарних підприємств та| | | | | | | | | | | | |їх об'єднань), що | | | | | | | | | | | | |вилучається до бюджету | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Дивіденди (доход), | 21010500 | | | | | х | х | х | | | | |нараховані на акції | | | | | | | | | | | | |(частки, паї) | | | | | | | | | | | | |господарських товариств,| | | | | | | | | | | | |у статутних капіталах | | | | | | | | | | | | |яких є державна | | | | | | | | | | | | |власність | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Дивіденди (доход), | 21010700 | | | | | х | х | х | | | | |нараховані на акції | | | | | | | | | | | | |(частки, паї) | | | | | | | | | | | | |господарських товариств,| | | | | | | | | | | | |які є у власності | | | | | | | | | | | | |державних підприємств | | | | | | | | | | | | |паливно-енергетичного | | | | | | | | | | | | |комплексу | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Заборгованість за минулі| 21010900 | | | | | х | х | х | | | | |періоди із сплати | | | | | | | | | | | | |частини чистого прибутку| | | | | | | | | | | | |(доходу) Національної | | | | | | | | | | | | |акціонерної компанії | | | | | | | | | | | | |"Нафтогаз України" та її| | | | | | | | | | | | |підприємств | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Надходження від | 21020000 | | | | | х | х | х | | | | |перевищення кошторисних | | | | | | | | | | | | |доходів над кошторисними| | | | | | | | | | | | |витратами Національного | | | | | | | | | | | | |банку України | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Відрахування коштів, | 21030000 | | | | | х | х | х | | | | |отриманих від | | | | | | | | | | | | |проведення державних | | | | | | | | | | | | |грошових лотерей | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Плата за розміщення | 21040000 | | | | | х | х | х | | | | |тимчасово вільних коштів| | | | | | | | | | | | |державного бюджету | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Рентна плата | 21060000 | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Рентна плата за нафту, | 21060100 | | | | | х | х | х | | | | |що видобувається в | | | | | | | | | | | | |Україні | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Рентна плата за | 21060200 | | | | | | | | | | | |природний газ, що | | | | | | | | | | | | |видобувається в Україні | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Надходження сум | 21060300 | | | | | х | х | х | | | | |реструктурованої | | | | | | | | | | | | |заборгованості зі сплати| | | | | | | | | | | | |рентної плати за нафту, | | | | | | | | | | | | |що видобувається в | | | | | | | | | | | | |Україні | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Надходження сум | 21060400 | | | | | х | х | х | | | | |реструктурованої | | | | | | | | | | | | |заборгованості зі сплати| | | | | | | | | | | | |рентної плати за | | | | | | | | | | | | |природний газ, що | | | | | | | | | | | | |видобувається в Україні | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Рентна плата за | 21060500 | х | х | х | х | | | | | | | |транзитне | | | | | | | | | | | | |транспортування | | | | | | | | | | | | |природного газу | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Рентна плата за | 21060600 | | | | | х | х | х | | | | |транспортування нафти та| | | | | | | | | | | | |нафтопродуктів | | | | | | | | | | | | |магістральними | | | | | | | | | | | | |нафтопроводами та | | | | | | | | | | | | |нафтопродуктопроводами | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Рентна плата за | 21060700 | | | | | х | х | х | | | | |транзитне | | | | | | | | | | | | |транспортування аміаку | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Рентна плата за газовий | 21060800 | | | | | х | х | х | | | | |конденсат, що | | | | | | | | | | | | |видобувається в Україні | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Податкова заборгованість| 21060900 | х | х | х | х | | | | | | | |з рентної плати за | | | | | | | | | | | | |транзитне | | | | | | | | | | | | |транспортування | | | | | | | | | | | | |природного газу, | | | | | | | | | | | | |розстрочені податкові | | | | | | | | | | | | |зобов'язання НАК | | | | | | | | | | | | |"Нафтогаз України" та її| | | | | | | | | | | | |підприємств з цього | | | | | | | | | | | | |податку (у тому числі | | | | | | | | | | | | |відсотки за користування| | | | | | | | | | | | |податковим кредитом), що| | | | | | | | | | | | |спрямовуються на | | | | | | | | | | | | |розрахунки з погашення | | | | | | | | | | | | |заборгованості з різниці| | | | | | | | | | | | |в тарифах на теплову | | | | | | | | | | | | |енергію, послуги з | | | | | | | | | | | | |водопостачання та | | | | | | | | | | | | |водовідведення, що | | | | | | | | | | | | |вироблялися, | | | | | | | | | | | | |транспортувалися та | | | | | | | | | | | | |постачалися населенню, | | | | | | | | | | | | |яка виникла у зв'язку з | | | | | | | | | | | | |невідповідністю | | | | | | | | | | | | |фактичної вартості | | | | | | | | | | | | |теплової енергії, послуг| | | | | | | | | | | | |з водопостачання та | | | | | | | | | | | | |водовідведення тарифам, | | | | | | | | | | | | |що затверджувалися або | | | | | | | | | | | | |погоджувалися | | | | | | | | | | | | |відповідними органами | | | | | | | | | | | | |державної влади чи | | | | | | | | | | | | |органами місцевого | | | | | | | | | | | | |самоврядування | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Податкова заборгованість| 21061500 | х | х | х | х | | | | | | | |з рентної плати за | | | | | | | | | | | | |транзитне | | | | | | | | | | | | |транспортування | | | | | | | | | | | | |природного газу, | | | | | | | | | | | | |розстрочені податкові | | | | | | | | | | | | |зобов'язання НАК | | | | | | | | | | | | |"Нафтогаз України" та її| | | | | | | | | | | | |підприємств з цього | | | | | | | | | | | | |податку (у тому числі | | | | | | | | | | | | |відсотки за користування| | | | | | | | | | | | |податковим кредитом), що| | | | | | | | | | | | |спрямовуються на | | | | | | | | | | | | |субвенцію з державного | | | | | | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | |бюджетам на надання | | | | | | | | | | | | |пільг та житлових | | | | | | | | | | | | |субсидій населенню на | | | | | | | | | | | | |оплату електроенергії, | | | | | | | | | | | | |природного газу, послуг | | | | | | | | | | | | |тепло-, водопостачання і| | | | | | | | | | | | |водовідведення, | | | | | | | | | | | | |квартирної плати, | | | | | | | | | | | | |вивезення побутового | | | | | | | | | | | | |сміття та рідких | | | | | | | | | | | | |нечистот | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Інші надходження | 21080000 | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Платежі, пов'язані з | 21080100 | х | х | х | х | | | | | | | |перебуванням | | | | | | | | | | | | |Чорноморського флоту | | | | | | | | | | | | |Російської Федерації на | | | | | | | | | | | | |території України, | | | | | | | | | | | | |відповідно до укладеної | | | | | | | | | | | | |міжурядової угоди | | | | | | | | | | | | |( 643_076 ) | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Платежі, пов'язані з | 21080200 | х | х | х | х | | | | | | | |виконанням Угоди між | | | | | | | | | | | | |Урядом України і Урядом | | | | | | | | | | | | |Російської Федерації про| | | | | | | | | | | | |участь Російської | | | | | | | | | | | | |Федерації в розвитку | | | | | | | | | | | | |соціально-економічної | | | | | | | | | | | | |сфери міста Севастополя | | | | | | | | | | | | |та інших населених | | | | | | | | | | | | |пунктів, в яких | | | | | | | | | | | | |дислокуються військові | | | | | | | | | | | | |формування | | | | | | | | | | | | |Чорноморського флоту | | | | | | | | | | | | |Російської Федерації на | | | | | | | | | | | | |території України | | | | | | | | | | | | |( 643_255 ) | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Інші надходження | 21080500 | | | | | х | х | х | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Суми, стягнені з винних | 21080600 | | | | | х | х | х | | | | |осіб, за шкоду, | | | | | | | | | | | | |заподіяну державі, | | | | | | | | | | | | |підприємству, установі, | | | | | | | | | | | | |організації | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Перерахування | 21080700 | | | | | х | х | х | | | | |підприємцями частки | | | | | | | | | | | | |вартості виготовленої | | | | | | | | | | | | |нестандартної продукції | | | | | | | | | | | | |з дозволу на тимчасове | | | | | | | | | | | | |відхилення від вимог | | | | | | | | | | | | |відповідних стандартів | | | | | | | | | | | | |щодо якості продукції, | | | | | | | | | | | | |виданого Державним | | | | | | | | | | | | |комітетом України по | | | | | | | | | | | | |стандартизації, | | | | | | | | | | | | |метрології і | | | | | | | | | | | | |сертифікації | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Суми, стягнені з винних | 21080800 | | | | | х | х | х | | | | |осіб за порушення правил| | | | | | | | | | | | |пожежної безпеки | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Штрафні санкції за | 21080900 | | | | | х | х | х | | | | |порушення законодавства | | | | | | | | | | | | |про патентування, за | | | | | | | | | | | | |порушення норм | | | | | | | | | | | | |регулювання обігу | | | | | | | | | | | | |готівки та про | | | | | | | | | | | | |застосування | | | | | | | | | | | | |реєстраторів | | | | | | | | | | | | |розрахункових операцій у| | | | | | | | | | | | |сфері торгівлі, | | | | | | | | | | | | |громадського харчування | | | | | | | | | | | | |та послуг | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Пеня за порушення | 21081000 | | | | | х | х | х | | | | |термінів розрахунків у | | | | | | | | | | | | |сфері | | | | | | | | | | | | |зовнішньоекономічної | | | | | | | | | | | | |діяльності, за | | | | | | | | | | | | |невиконання зобов'язань | | | | | | | | | | | | |та штрафні санкції за | | | | | | | | | | | | |порушення вимог | | | | | | | | | | | | |валютного законодавства | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Адміністративні штрафи | 21081100 | | | | | х | х | х | | | | |та інші санкції | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Штрафні санкції за | 21081200 | х | х | х | х | | | | | | | |порушення законодавства | | | | | | | | | | | | |з питань забезпечення | | | | | | | | | | | | |ефективного використання| | | | | | | | | | | | |енергетичних ресурсів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Адміністративні штрафи у| 21081300 | | | | | х | х | х | | | | |сфері забезпечення | | | | | | | | | | | | |безпеки дорожнього руху | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Надходження коштів від | 21082000 | х | х | х | х | | | | | | | |сплати інвалідами | | | | | | | | | | | | |часткової вартості | | | | | | | | | | | | |автомобілів та коштів | | | | | | | | | | | | |від реалізації | | | | | | | | | | | | |автомобілів, повернутих | | | | | | | | | | | | |інвалідами | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Адміністративні збори та| 22000000 | | | | | | | | | | | |платежі, доходи від | | | | | | | | | | | | |некомерційного та | | | | | | | | | | | | |побічного продажу | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Надходження від оплати | 22050000 | х | х | х | х | | | | | | | |витрат з інформаційно- | | | | | | | | | | | | |технічного забезпечення | | | | | | | | | | | | |розгляду справ у судах | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Виконавчий збір | 22070000 | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Надходження від орендної| 22080000 | | | | | х | х | х | | | | |плати за користування | | | | | | | | | | | | |цілісним майновим | | | | | | | | | | | | |комплексом та іншим | | | | | | | | | | | | |державним майном | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Надходження від орендної| 22080100 | | | | | х | х | х | | | | |плати за користування | | | | | | | | | | | | |цілісним майновим | | | | | | | | | | | | |комплексом | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Надходження від орендної| 22080200 | | | | | х | х | х | | | | |плати за користування | | | | | | | | | | | | |майном бюджетних | | | | | | | | | | | | |установ | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Надходження від орендної| 22080300 | | | | | х | х | х | | | | |плати за користування | | | | | | | | | | | | |іншим державним майном | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Надходження платежів за | 22080500 | | | | | х | х | х | | | | |надані орендареві | | | | | | | | | | | | |грошові кошти та цінні | | | | | | | | | | | | |папери на умовах | | | | | | | | | | | | |кредиту | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Державне мито | 22090000 | | | | | х | х | х | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Державне мито, не | 22090200 | | | | | х | х | х | | | | |віднесене до інших | | | | | | | | | | | | |категорій | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Державне мито за дії, | 22090300 | | | | | х | х | х | | | | |пов'язані з одержанням | | | | | | | | | | | | |патентів на об'єкти | | | | | | | | | | | | |права інтелектуальної | | | | | | | | | | | | |власності, підтриманням | | | | | | | | | | | | |їх чинності та | | | | | | | | | | | | |передаванням прав їхніми| | | | | | | | | | | | |власниками | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Державне мито, пов'язане| 22090400 | | | | | х | х | х | | | | |з видачею та оформленням| | | | | | | | | | | | |закордонних паспортів | | | | | | | | | | | | |(посвідок) та паспортів | | | | | | | | | | | | |громадян України | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Надходження сум | 22090500 | | | | | х | х | х | | | | |реструктурованої | | | | | | | | | | | | |заборгованості зі сплати| | | | | | | | | | | | |державного мита | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Митні збори | 22100000 | | | | | х | х | х | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Єдиний збір, який | 22110000 | | | | | х | х | х | | | | |справляється у пунктах | | | | | | | | | | | | |пропуску через державний| | | | | | | | | | | | |кордон України | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Плата за надані в оренду| 22120000 | | | | | х | х | х | | | | |ставки, що знаходяться в| | | | | | | | | | | | |басейнах річок | | | | | | | | | | | | |загальнодержавного | | | | | | | | | | | | |значення | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Плата за митне | 22200000 | | | | | х | х | х | | | | |оформлення товарів і | | | | | | | | | | | | |транспортних засобів | | | | | | | | | | | | |поза місцем розташування| | | | | | | | | | | | |митних органів або поза | | | | | | | | | | | | |робочим часом, | | | | | | | | | | | | |установленим для митних | | | | | | | | | | | | |органів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Інші неподаткові | 24000000 | | | | | | | | | | | |надходження | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Кошти від реалізації | 24010000 | | | | | х | х | х | | | | |майна, конфіскованого за| | | | | | | | | | | | |рішенням суду | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Кошти від реалізації | 24010100 | | | | | х | х | х | | | | |конфіскованого майна за | | | | | | | | | | | | |матеріалами митних | | | | | | | | | | | | |органів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Кошти від реалізації | 24010200 | | | | | х | х | х | | | | |товарів та інших | | | | | | | | | | | | |предметів, конфіскованих| | | | | | | | | | | | |за матеріалами | | | | | | | | | | | | |правоохоронних та інших | | | | | | | | | | | | |уповноважених органів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Надходження | 24010300 | | | | | х | х | х | | | | |конфіскованої | | | | | | | | | | | | |національної та | | | | | | | | | | | | |іноземної валюти за | | | | | | | | | | | | |матеріалами митних | | | | | | | | | | | | |органів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Надходження | 24010400 | | | | | х | х | х | | | | |конфіскованої | | | | | | | | | | | | |національної та | | | | | | | | | | | | |іноземної валюти за | | | | | | | | | | | | |матеріалами | | | | | | | | | | | | |правоохоронних й інших | | | | | | | | | | | | |уповноважених органів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Надходження сум | 24030000 | | | | | х | х | х | | | | |кредиторської та | | | | | | | | | | | | |депонентської | | | | | | | | | | | | |заборгованості | | | | | | | | | | | | |підприємств, організацій| | | | | | | | | | | | |та установ, щодо яких | | | | | | | | | | | | |минув строк позовної | | | | | | | | | | | | |давності | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Кошти від реалізації | 24040000 | х | х | х | х | | | | | | | |надлишкової космічної | | | | | | | | | | | | |техніки військового та | | | | | | | | | | | | |подвійного призначення, | | | | | | | | | | | | |що належить | | | | | | | | | | | | |Національному космічному| | | | | | | | | | | | |агентству України | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Кошти від реалізації | 24050000 | х | х | х | х | | | | | | | |надлишкового озброєння, | | | | | | | | | | | | |військової та | | | | | | | | | | | | |спеціальної техніки, | | | | | | | | | | | | |іншого майна Збройних | | | | | | | | | | | | |Сил України та інших | | | | | | | | | | | | |утворених відповідно до | | | | | | | | | | | | |законів України | | | | | | | | | | | | |військових формувань, | | | | | | | | | | | | |правоохоронних органів | | | | | | | | | | | | |і Оперативно-рятувальної| | | | | | | | | | | | |служби цивільного | | | | | | | | | | | | |захисту Міністерства | | | | | | | | | | | | |України з питань | | | | | | | | | | | | |надзвичайних ситуацій та| | | | | | | | | | | | |у справах захисту | | | | | | | | | | | | |населення від наслідків | | | | | | | | | | | | |Чорнобильської | | | | | | | | | | | | |катастрофи | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Інші надходження | 24060000 | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Збори за послуги, | 24060200 | х | х | х | х | | | | | | | |пов'язані з охороною | | | | | | | | | | | | |прав на інтелектуальну | | | | | | | | | | | | |власність | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Інші надходження | 24060300 | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Надходження від видачі | 24060400 | х | х | х | х | | | | | | | |дозволів на експортно- | | | | | | | | | | | | |імпортні операції з | | | | | | | | | | | | |наркотичними засобами, | | | | | | | | | | | | |психотропними | | | | | | | | | | | | |речовинами і | | | | | | | | | | | | |прекурсорами | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Відрахування від суми | 24060500 | | | | | х | х | х | | | | |коштів, витрачених на | | | | | | | | | | | | |рекламу тютюнових | | | | | | | | | | | | |виробів та/або | | | | | | | | | | | | |алкогольних напоїв у | | | | | | | | | | | | |межах України | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Надходження коштів з | 24060600 | | | | | х | х | х | | | | |рахунків виборчих | | | | | | | | | | | | |фондів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Нез'ясовані надходження | 24060700 | | | | | х | х | х | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Надходження від збору за| 24060800 | х | х | х | х | | | | | | | |проведення гастрольних | | | | | | | | | | | | |заходів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Збір за видачу | 24060900 | | | | | х | х | х | | | | |спеціальних дозволів на | | | | | | | | | | | | |користування надрами та | | | | | | | | | | | | |кошти від продажу таких | | | | | | | | | | | | |дозволів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Плата за виділення | 24061000 | | | | | х | х | х | | | | |номерного ресурсу | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Плата за проїзд | 24061100 | х | х | х | х | | | | | | | |автомобільними дорогами | | | | | | | | | | | | |транспортних засобів та | | | | | | | | | | | | |інших самохідних машин і| | | | | | | | | | | | |механізмів, вагові або | | | | | | | | | | | | |габаритні параметри яких| | | | | | | | | | | | |перевищують нормативні | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Плата за державну | 24061200 | | | | | х | х | х | | | | |реєстрацію джерел | | | | | | | | | | | | |іонізуючого | | | | | | | | | | | | |випромінювання | | | | | | | | | | | | |(реєстраційний збір) | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Збір за користування | 24061400 | | | | | х | х | х | | | | |радіочастотним ресурсом | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Надходження до | 24061500 | | | | | | | | | | | |Державного | | | | | | | | | | | | |спеціалізованого фонду | | | | | | | | | | | | |фінансування | | | | | | | | | | | | |загальнодержавних витрат| | | | | | | | | | | | |на авіаційну діяльність | | | | | | | | | | | | |та участь України у | | | | | | | | | | | | |міжнародних авіаційних | | | | | | | | | | | | |організаціях | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Плата за оформлення | 24061700 | х | х | х | х | | | | | | | |посвідчення закордонного| | | | | | | | | | | | |українця | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Кошти, отримані від | 24061900 | | | | | х | х | х | | | | |надання учасниками | | | | | | | | | | | | |процедури закупівель | | | | | | | | | | | | |забезпечення їх | | | | | | | | | | | | |тендерної пропозиції, | | | | | | | | | | | | |які не підлягають | | | | | | | | | | | | |поверненню цим | | | | | | | | | | | | |учасникам, у випадках, | | | | | | | | | | | | |передбачених | | | | | | | | | | | | |законодавством з питань | | | | | | | | | | | | |закупівель товарів, | | | | | | | | | | | | |робіт і послуг за | | | | | | | | | | | | |державні кошти | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Кошти, отримані від | 24062000 | | | | | х | х | х | | | | |учасника - переможця | | | | | | | | | | | | |процедури закупівлі під | | | | | | | | | | | | |час укладання договору | | | | | | | | | | | | |про закупівлю як | | | | | | | | | | | | |забезпечення виконання | | | | | | | | | | | | |цього договору, які не | | | | | | | | | | | | |підлягають поверненню | | | | | | | | | | | | |учаснику - переможцю | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Грошові стягнення за | 24062100 | х | х | х | х | | | | | | | |шкоду, заподіяну | | | | | | | | | | | | |порушенням законодавства| | | | | | | | | | | | |про охорону | | | | | | | | | | | | |навколишнього природного| | | | | | | | | | | | |середовища внаслідок | | | | | | | | | | | | |господарської та іншої | | | | | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Кошти, отримані від | 24062400 | х | х | х | х | | | | | | | |продажу частин | | | | | | | | | | | | |встановленої кількості | | | | | | | | | | | | |викидів парникових | | | | | | | | | | | | |газів, передбаченого | | | | | | | | | | | | |статтею 17 Кіотського | | | | | | | | | | | | |протоколу до Рамкової | | | | | | | | | | | | |конвенції Організації | | | | | | | | | | | | |Об'єднаних націй про | | | | | | | | | | | | |зміну клімату | | | | | | | | | | | | |( 995_801 ) | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Кошти від Державного | 24063100 | х | х | х | х | | | | | | | |підприємства | | | | | | | | | | | | |"Національна атомна | | | | | | | | | | | | |енергогенеруюча компанія| | | | | | | | | | | | |"Енергоатом" відповідно | | | | | | | | | | | | |до статті 8 Закону | | | | | | | | | | | | |України "Про | | | | | | | | | | | | |впорядкування питань, | | | | | | | | | | | | |пов'язаних із | | | | | | | | | | | | |забезпеченням ядерної | | | | | | | | | | | | |безпеки" ( 1868-15 ) та | | | | | | | | | | | | |дохід від розміщення цих| | | | | | | | | | | | |коштів у цінні папери, | | | | | | | | | | | | |що емітуються державою | | | | | | | | | | | | |відповідно до статті 9 | | | | | | | | | | | | |цього ж Закону України | | | | | | | | | | | | |( 1868-15 ) | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Кошти від реалізації | 24080000 | х | х | х | х | | | | | | | |галузевих резервів | | | | | | | | | | | | |(виробничих запасів) | | | | | | | | | | | | |цирконію та гафнію, | | | | | | | | | | | | |сформованих за рахунок | | | | | | | | | | | | |коштів цільового | | | | | | | | | | | | |галузевого фонду | | | | | | | | | | | | |створення національного | | | | | | | | | | | | |ядерно-паливного циклу | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Портовий | 24090000 | | | | | | | | | | | |(адміністративний) збір | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Портовий | 24090100 | | | | | | | | | | | |(адміністративний) збір | | | | | | | | | | | | |(за винятком портового | | | | | | | | | | | | |(адміністративного) | | | | | | | | | | | | |збору, що надходить від | | | | | | | | | | | | |риболовних портів) | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Портовий | 24090200 | | | | | | | | | | | |(адміністративний) збір,| | | | | | | | | | | | |що надходять від | | | | | | | | | | | | |риболовних портів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Доходи від операцій з | 24110000 | | | | | | | | | | | |кредитування та надання | | | | | | | | | | | | |гарантій | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Плата за надання | 24110100 | | | | | х | х | х | | | | |гарантій та позик, | | | | | | | | | | | | |отриманих за рахунок | | | | | | | | | | | | |коштів, залучених | | | | | | | | | | | | |державою та/або під | | | | | | | | | | | | |державні гарантії | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Плата за користування | 24110200 | | | | | х | х | х | | | | |позиками, наданими за | | | | | | | | | | | | |рахунок коштів, | | | | | | | | | | | | |залучених державою | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Відсотки за користування| 24110400 | х | х | х | х | | | | | | | |пільговим довгостроковим| | | | | | | | | | | | |державним кредитом, | | | | | | | | | | | | |наданим молодим сім'ям | | | | | | | | | | | | |та одиноким молодим | | | | | | | | | | | | |громадянам, на | | | | | | | | | | | | |будівництво | | | | | | | | | | | | |(реконструкцію) та | | | | | | | | | | | | |придбання житла | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Інші (курсові різниці) | 24110500 | | | | | х | х | х | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Відсотки за користування| 24110800 | | | | | х | х | х | | | | |бюджетними позичками та | | | | | | | | | | | | |кредитами | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Збір у вигляді цільової | 24120000 | х | х | х | х | | | | | | | |надбавки до діючого | | | | | | | | | | | | |тарифу на електричну та | | | | | | | | | | | | |теплову енергію | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Сплата зобов'язань | 24120100 | х | х | х | х | | | | | | | |ДП "Енергоринок" перед | | | | | | | | | | | | |державним бюджетом із | | | | | | | | | | | | |збору у вигляді цільової| | | | | | | | | | | | |надбавки до діючого | | | | | | | | | | | | |тарифу на електричну та | | | | | | | | | | | | |теплову енергію за | | | | | | | | | | | | |минулі роки | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Збір на соціально- | 24130000 | х | х | х | х | | | | | | | |економічну компенсацію | | | | | | | | | | | | |ризику населення, яке | | | | | | | | | | | | |проживає на території | | | | | | | | | | | | |зони спостереження | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Збір на соціально- | 24130100 | х | х | х | х | | | | | | | |економічну компенсацію | | | | | | | | | | | | |ризику населення, яке | | | | | | | | | | | | |проживає на території | | | | | | | | | | | | |зони спостереження, що | | | | | | | | | | | | |сплачується | | | | | | | | | | | | |експлуатуючими | | | | | | | | | | | | |організаціями при | | | | | | | | | | | | |реалізації електричної | | | | | | | | | | | | |енергії | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Збір на соціально- | 24130200 | х | х | х | х | | | | | | | |економічну компенсацію | | | | | | | | | | | | |ризику населення, яке | | | | | | | | | | | | |проживає на території | | | | | | | | | | | | |зони спостереження, що | | | | | | | | | | | | |сплачується | | | | | | | | | | | | |підприємствами з | | | | | | | | | | | | |видобування і переробки | | | | | | | | | | | | |уранових руд | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Збір на соціально- | 24130300 | х | х | х | х | | | | | | | |економічну компенсацію | | | | | | | | | | | | |ризику населення, яке | | | | | | | | | | | | |проживає на території | | | | | | | | | | | | |зони спостереження, що | | | | | | | | | | | | |сплачується | | | | | | | | | | | | |експлуатуючими | | | | | | | | | | | | |організаціями за | | | | | | | | | | | | |зберігання | | | | | | | | | | | | |відпрацьованого ядерного| | | | | | | | | | | | |палива | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Збори на обов'язкове | 24140000 | х | х | х | х | | | | | | | |державне пенсійне | | | | | | | | | | | | |страхування з окремих | | | | | | | | | | | | |видів господарських | | | | | | | | | | | | |операцій | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Збір з операцій купівлі-| 24140100 | х | х | х | х | | | | | | | |продажу безготівкової | | | | | | | | | | | | |іноземної валюти за | | | | | | | | | | | | |гривню | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Збір з торгівлі | 24140200 | х | х | х | х | | | | | | | |ювелірними виробами із | | | | | | | | | | | | |золота (крім обручок), | | | | | | | | | | | | |платини і дорогоцінного | | | | | | | | | | | | |каміння | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Збір при відчуженні | 24140300 | х | х | х | х | | | | | | | |легкових автомобілів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Збір з операцій | 24140500 | х | х | х | х | | | | | | | |придбавання (купівлі- | | | | | | | | | | | | |продажу) нерухомого | | | | | | | | | | | | |майна | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Збір з користування та | 24140600 | х | х | х | х | | | | | | | |надання послуг | | | | | | | | | | | | |стільникового рухомого | | | | | | | | | | | | |зв'язку | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Збір у вигляді цільової | 24150000 | | | | | х | х | х | | | | |надбавки до діючого | | | | | | | | | | | | |тарифу на природний газ | | | | | | | | | | | | |для споживачів усіх форм| | | | | | | | | | | | |власності | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Власні надходження | 25000000 | х | х | х | х | | | | | | | |бюджетних установ | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Плата за послуги, що | 250100001 | х | х | х | х | | | | | | | |надаються бюджетними | | | | | | | | | | | | |установами | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Плата за послуги, що | 25010100 | х | х | х | х | | | | | | | |надаються бюджетними | | | | | | | | | | | | |установами згідно з | | | | | | | | | | | | |функціональними | | | | | | | | | | | | |повноваженнями | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Кошти, що отримуються | 25010200 | х | х | х | х | | | | | | | |бюджетними установами | | | | | | | | | | | | |від господарської та/або| | | | | | | | | | | | |виробничої діяльності | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Плата за оренду майна | 25010300 | х | х | х | х | | | | | | | |бюджетних установ | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Кошти, що отримуються | 25010400 | х | х | х | х | | | | | | | |бюджетними установами | | | | | | | | | | | | |від реалізації майна | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Інші джерела власних | 250200001 | х | х | х | х | | | | | | | |надходжень бюджетних | | | | | | | | | | | | |установ | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Благодійні внески, | 25020100 | х | х | х | х | | | | | | | |гранти та дарунки, | | | | | | | | | | | | |отримані бюджетними | | | | | | | | | | | | |установами | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Надходження, що | 25020200 | х | х | х | х | | | | | | | |отримуються бюджетними | | | | | | | | | | | | |установами на виконання | | | | | | | | | | | | |окремих доручень та | | | | | | | | | | | | |інвестиційних проектів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Доходи від операцій з | 30000000 | | | | | | | | | | | |капіталом | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Надходження від продажу | 31000000 | | | | | х | х | х | | | | |основного капіталу | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Кошти від реалізації | 31010000 | | | | | х | х | х | | | | |скарбів, майна, | | | | | | | | | | | | |одержаного державою або | | | | | | | | | | | | |територіальною громадою | | | | | | | | | | | | |в порядку спадкування чи| | | | | | | | | | | | |дарування, безхазяйного | | | | | | | | | | | | |майна, знахідок, а також| | | | | | | | | | | | |валютних цінностей і | | | | | | | | | | | | |грошових коштів, | | | | | | | | | | | | |власники яких невідомі | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Кошти від реалізації | 31010100 | | | | | х | х | х | | | | |скарбів, які є | | | | | | | | | | | | |пам'ятками історії та | | | | | | | | | | | | |культури, майна, | | | | | | | | | | | | |одержаного державою в | | | | | | | | | | | | |порядку спадкування чи | | | | | | | | | | | | |дарування | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Надходження коштів від | 31020000 | | | | | х | х | х | | | | |Державного фонду | | | | | | | | | | | | |дорогоцінних металів і | | | | | | | | | | | | |дорогоцінного каміння | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Надходження від | 32000000 | | | | | | | | | | | |реалізації державних | | | | | | | | | | | | |запасів товарів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Надходження від | 32010000 | х | х | х | х | | | | | | | |реалізації матеріальних | | | | | | | | | | | | |цінностей державного | | | | | | | | | | | | |резерву | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Надходження від | 32010100 | х | х | х | х | | | | | | | |реалізації матеріальних | | | | | | | | | | | | |цінностей державного | | | | | | | | | | | | |резерву | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Надходження від | 32010200 | х | х | х | х | | | | | | | |енергогенеруючих | | | | | | | | | | | | |компаній в рахунок | | | | | | | | | | | | |погашення заборгованості| | | | | | | | | | | | |перед Держкомрезервом за| | | | | | | | | | | | |поставлене протягом | | | | | | | | | | | | |1997-2000 років | | | | | | | | | | | | |органічне паливо | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Надходження від НАК | 32010300 | х | х | х | х | | | | | | | |"Нафтогаз України" в | | | | | | | | | | | | |рахунок погашення | | | | | | | | | | | | |заборгованості перед | | | | | | | | | | | | |Держкомрезервом за | | | | | | | | | | | | |поставлені матеріальні | | | | | | | | | | | | |цінності | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Надходження від | 32010400 | х | х | х | х | | | | | | | |реалізації матеріальних | | | | | | | | | | | | |цінностей державного | | | | | | | | | | | | |резерву медичного | | | | | | | | | | | | |призначення | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Надходження від | 32020000 | х | х | х | х | | | | | | | |реалізації | | | | | | | | | | | | |розброньованих | | | | | | | | | | | | |матеріальних цінностей | | | | | | | | | | | | |мобілізаційного резерву | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Надходження від продажу | 33000000 | | | | | | | | | | | |землі і нематеріальних | | | | | | | | | | | | |активів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Надходження від продажу | 33010000 | | | | | | | | | | | |землі | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Надходження від продажу | 33010100 | | | | | х | х | х | | | | |земельних ділянок | | | | | | | | | | | | |несільськогосподарського| | | | | | | | | | | | |призначення до | | | | | | | | | | | | |розмежування земель | | | | | | | | | | | | |державної та комунальної| | | | | | | | | | | | |власності (крім | | | | | | | | | | | | |земельних ділянок | | | | | | | | | | | | |несільськогосподарського| | | | | | | | | | | | |призначення, що | | | | | | | | | | | | |перебувають у державній | | | | | | | | | | | | |власності, на яких | | | | | | | | | | | | |розташовані об'єкти, які| | | | | | | | | | | | |підлягають приватизації,| | | | | | | | | | | | |та земельних ділянок, | | | | | | | | | | | | |які знаходяться на | | | | | | | | | | | | |території Автономної | | | | | | | | | | | | |Республіки Крим) | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Надходження від продажу | 33010200 | | | | | х | х | х | | | | |земельних ділянок | | | | | | | | | | | | |несільськогосподарського| | | | | | | | | | | | |призначення після | | | | | | | | | | | | |розмежування земель | | | | | | | | | | | | |державної та комунальної| | | | | | | | | | | | |власності | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Надходження від продажу | 33010300 | | | | | х | х | х | | | | |земельних ділянок | | | | | | | | | | | | |несільськогосподарського| | | | | | | | | | | | |призначення до | | | | | | | | | | | | |розмежування земель | | | | | | | | | | | | |державної та комунальної| | | | | | | | | | | | |власності, які | | | | | | | | | | | | |знаходяться на території| | | | | | | | | | | | |Автономної Республіки | | | | | | | | | | | | |Крим | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Надходження від продажу | 33010400 | х | х | х | х | | | | | | | |земельних ділянок | | | | | | | | | | | | |несільськогосподарського| | | | | | | | | | | | |призначення або прав на | | | | | | | | | | | | |них, що перебувають у | | | | | | | | | | | | |державній власності, на | | | | | | | | | | | | |яких розташовані | | | | | | | | | | | | |об'єкти, які підлягають | | | | | | | | | | | | |приватизації | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Надходження від продажу | 33010500 | | | | | х | х | х | | | | |прав на земельні ділянки| | | | | | | | | | | | |несільськогосподарського| | | | | | | | | | | | |призначення до | | | | | | | | | | | | |розмежування земель | | | | | | | | | | | | |державної та комунальної| | | | | | | | | | | | |власності (крім продажу | | | | | | | | | | | | |прав на земельні ділянки| | | | | | | | | | | | |несільськогосподарського| | | | | | | | | | | | |призначення, що | | | | | | | | | | | | |перебувають у державній | | | | | | | | | | | | |власності, на яких | | | | | | | | | | | | |розташовані об'єкти, які| | | | | | | | | | | | |підлягають приватизації,| | | | | | | | | | | | |та земельних ділянок, | | | | | | | | | | | | |які знаходяться на | | | | | | | | | | | | |території Автономної | | | | | | | | | | | | |Республіки Крим) | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Надходження від продажу | 33010600 | | | | | х | х | х | | | | |прав на земельні ділянки| | | | | | | | | | | | |несільськогосподарського| | | | | | | | | | | | |призначення після | | | | | | | | | | | | |розмежування земель | | | | | | | | | | | | |державної та комунальної| | | | | | | | | | | | |власності | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Надходження від продажу | 33010700 | | | | | х | х | х | | | | |прав на земельні ділянки| | | | | | | | | | | | |несільськогосподарського| | | | | | | | | | | | |призначення до | | | | | | | | | | | | |розмежування земель | | | | | | | | | | | | |державної та комунальної| | | | | | | | | | | | |власності, які | | | | | | | | | | | | |знаходяться на території| | | | | | | | | | | | |Автономної Республіки | | | | | | | | | | | | |Крим | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Надходження від продажу | 33020000 | | | | | х | х | х | | | | |нематеріальних активів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Офіційні трансферти | 40000000 | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Від урядів зарубіжних | 42000000 | | | | | | | | | | | |країн та міжнародних | | | | | | | | | | | | |організацій | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Кошти, отримані від | 42010000 | | | | | | | | | | | |секретаріату ООН, ОБСЄ | | | | | | | | | | | | |або іншої регіональної | | | | | | | | | | | | |організації за участь | | | | | | | | | | | | |українського контингенту| | | | | | | | | | | | |та персоналу у | | | | | | | | | | | | |миротворчих операціях | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Гранти (дарунки), що | 42020000 | | | | | х | х | х | | | | |надійшли до бюджетів | | | | | | | | | | | | |усіх рівнів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Надходження в рамках | 42030000 | х | х | х | х | | | | | | | |програм допомоги | | | | | | | | | | | | |Європейського Союзу | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Надходження в рамках | 42030100 | х | х | х | х | | | | | | | |програм секторальної | | | | | | | | | | | | |бюджетної підтримки | | | | | | | | | | | | |Європейського Союзу | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Інша допомога, надана | 42030200 | х | х | х | х | | | | | | | |Європейським Союзом | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Цільові фонди | 50000000 | х | х | х | х | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Надходження до Фонду | 50070000 | х | х | х | х | | | | | | | |соціального захисту | | | | | | | | | | | | |інвалідів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Збір за забруднення | 50080000 | х | х | х | х | | | | | | | |навколишнього природного| | | | | | | | | | | | |середовища | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Надходження коштів від | 50080100 | х | х | х | х | | | | | | | |енергопідприємств до | | | | | | | | | | | | |Державного фонду охорони| | | | | | | | | | | | |навколишнього природного| | | | | | | | | | | | |середовища | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Інші збори за | 50080200 | х | х | х | х | | | | | | | |забруднення | | | | | | | | | | | | |навколишнього природного| | | | | | | | | | | | |середовища до Фонду | | | | | | | | | | | | |охорони навколишнього | | | | | | | | | | | | |природного середовища | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Надходження від сплати | 50080300 | х | х | х | х | | | | | | | |збору за забруднення | | | | | | | | | | | | |навколишнього природного| | | | | | | | | | | | |середовища фізичними | | | | | | | | | | | | |особами | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Збір за забруднення | 50080400 | х | х | х | х | | | | | | | |навколишнього природного| | | | | | | | | | | | |середовища, що | | | | | | | | | | | | |справляється за | | | | | | | | | | | | |утворення радіоактивних | | | | | | | | | | | | |відходів (включаючи вже | | | | | | | | | | | | |накопичені) та тимчасове| | | | | | | | | | | | |зберігання радіоактивних| | | | | | | | | | | | |відходів їх виробниками | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Всього доходів без | | | | | | | | | | | | |урахування міжбюджетних | | | | | | | | | | | | |трансфертів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Офіційні трансферти | 40000000 | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Від органів державного | 41000000 | | | | | | | | | | | |управління | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Кошти, що надходять з | 41010000 | | | | | х | х | х | | | | |інших бюджетів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Кошти, що надходять до | 41010100 | | | | | х | х | х | | | | |державного бюджету з | | | | | | | | | | | | |інших бюджетів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Кошти, що надходять за | 41010200 | | | | | х | х | х | | | | |взаємними розрахунками | | | | | | | | | | | | |із додаткової дотації до| | | | | | | | | | | | |державного бюджету | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Кошти, що надходять за | 41010700 | | | | | х | х | х | | | | |взаємними розрахунками | | | | | | | | | | | | |до державного бюджету з | | | | | | | | | | | | |місцевих бюджетів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Дотації | 41020000 | | | | | х | х | х | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Інші дотації | 41020900 | | | | | х | х | х | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Субвенції | 41030000 | х | х | х | х | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Субвенція з місцевого | 41032400 | х | х | х | х | | | | | | | |бюджету державному | | | | | | | | | | | | |бюджету на виконання | | | | | | | | | | | | |програм соціально- | | | | | | | | | | | | |економічного та | | | | | | | | | | | | |культурного розвитку | | | | | | | | | | | | |регіонів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| |Всього | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. 1 у місячному звіті ККДБ 25010000 та 25020000
заповнюються загальними сумами без розшифровки по елементарним
кодам.
II. Видатки
II.1 Видатки за програмною класифікацією видатків та
кредитування державного бюджету ( v0604201-01 )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Показники | Код бюджетної | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | | | класифікації |-----------------------------------------------------------+----------------------------+----------------------------| | |( v0604201-01 )|затверд- |план на |план за | відкрито |направлено| касове |затверд- |план на | касове |затверд- |план на | касове | | | | жено |звітний |звітний |асигнувань|відкритих |виконання| жено |звітний |виконання| жено |звітний |виконання| | | |Верховною| рік з | період |за звітний|асигнувань| за |Верховною| рік з | за |Верховною| рік з | за | | | | Радою | ураху- |(рік) з | період | на | звітний | Радою | ураху- | звітний | Радою | ураху- | звітний | | | | України | ванням | ураху- | (рік) |здійснення| період | України | ванням | період | України | ванням | період | | | | на |внесених| ванням | | видатків | (рік) | на |внесених| (рік) | на |внесених| (рік) | | | | звітний | змін |внесених| |за звітний| | звітний | змін | | звітний | змін | | | | | рік з | | змін | | період | | рік з | | | рік з | | | | | | ураху- | | | | (рік) | | ураху- | | | ураху- | | | | | | ванням | | | | | | ванням | | | ванням | | | | | | змін | | | | | | змін | | | змін | | | |---------------+---------------+---------+--------+--------+----------+----------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |---------------+---------------+---------+--------+--------+----------+----------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------| |Програмна | ххххххх | | | | | | | | | | | | | |класифікація | | | | | | | | | | | | | | |видатків та | | | | | | | | | | | | | | |кредитування | | | | | | | | | | | | | | |державного | | | | | | | | | | | | | | |бюджету | | | | | | | | | | | | | | |( v0604201-01 )| | | | | | | | | | | | | | |щорічно | | | | | | | | | | | | | | |визначається | | | | | | | | | | | | | | |у законі про | | | | | | | | | | | | | | |Державний | | | | | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | | | |---------------+---------------+---------+--------+--------+----------+----------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+---------| |Всього | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II.2 Видатки за функціональною класифікацією видатків та
кредитування бюджету ( v0604201-01 )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Показники | Код бюджетної | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | | | класифікації |-------------------------------------+-----------------------------+---------------------------------| | |( v0604201-01 )|затверд- |план на |план за | касове |затверд- | план на | касове |затверджено| план на | касове | | | | жено |звітний |звітний |виконання| жено | звітний |виконання| Верховною |звітний рік|виконання| | | |Верховною| рік з | період | за |Верховною| рік з | за | Радою | з | за | | | | Радою | ураху- |(рік) з | звітний | Радою |урахуван-| звітний |України на |урахуванням| звітний | | | | України | ванням | ураху- | період | України | ням | період |звітний рік| внесених | період | | | | на |внесених| ванням | (рік) | на |внесених | (рік) |з урахуван-| змін | (рік) | | | | звітний | змін |внесених| | звітний | змін | | ням змін | | | | | | рік з | | змін | | рік з | | | | | | | | | ураху- | | | | ураху- | | | | | | | | | ванням | | | | ванням | | | | | | | | | змін | | | | змін | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Загальнодержавні | 0100 | | | | | | | | | | | |функції | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Вищі органи | 0110 | | | | | | | | | | | |державного | | | | | | | | | | | | |управління, органи| | | | | | | | | | | | |місцевої влади та | | | | | | | | | | | | |місцевого | | | | | | | | | | | | |самоврядування, | | | | | | | | | | | | |фінансова та | | | | | | | | | | | | |зовнішньополітична| | | | | | | | | | | | |діяльність | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Вищі органи | 0111 | | | | | | | | | | | |державного | | | | | | | | | | | | |управління, органи| | | | | | | | | | | | |місцевої влади та | | | | | | | | | | | | |місцевого | | | | | | | | | | | | |самоврядування | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Фінансова та | 0112 | | | | | | | | | | | |фіскальна | | | | | | | | | | | | |діяльність | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Зовнішньополітична| 0113 | | | | | | | | | | | |діяльність | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Економічна | 0120 | | | | | | | | | | | |допомога | | | | | | | | | | | | |зарубіжним | | | | | | | | | | | | |країнам | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Інші загальні | 0130 | | | | | | | | | | | |функції державного| | | | | | | | | | | | |управління | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Управління | 0131 | | | | | | | | | | | |системою державної| | | | | | | | | | | | |служби | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Загальнодержавне | 0132 | | | | | | | | | | | |планування та | | | | | | | | | | | | |статистика | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Інша діяльність у | 0133 | | | | | | | | | | | |сфері державного | | | | | | | | | | | | |управління | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Фундаментальні | 0140 | | | | | | | | | | | |дослідження | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Дослідження і | 0150 | | | | | | | | | | | |розробки у сфері | | | | | | | | | | | | |державного | | | | | | | | | | | | |управління | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Проведення виборів| 0160 | | | | | | | | | | | |та референдумів | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Обслуговування | 0170 | | | | | | | | | | | |боргу | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Обслуговування | 0171 | | | | | | | | | | | |внутрішнього | | | | | | | | | | | | |боргу | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Обслуговування | 0172 | | | | | | | | | | | |зовнішнього боргу | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Оборона | 0200 | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Військова оборона | 0210 | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Цивільна оборона | 0220 | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Військова допомога| 0230 | | | | | | | | | | | |зарубіжним | | | | | | | | | | | | |країнам | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Військова освіта | 0240 | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Дослідження і | 0250 | | | | | | | | | | | |розробки у сфері | | | | | | | | | | | | |оборони | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Інша діяльність у | 0260 | | | | | | | | | | | |сфері оборони | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Громадський | 0300 | | | | | | | | | | | |порядок, безпека | | | | | | | | | | | | |та судова влада | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Діяльність із | 0310 | | | | | | | | | | | |забезпечення | | | | | | | | | | | | |громадського | | | | | | | | | | | | |порядку, боротьба | | | | | | | | | | | | |із злочинністю та | | | | | | | | | | | | |охорона державного| | | | | | | | | | | | |кордону | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Протипожежний | 0320 | | | | | | | | | | | |захист та | | | | | | | | | | | | |рятування | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Судова влада | 0330 | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Кримінально- | 0340 | | | | | | | | | | | |виконавча система | | | | | | | | | | | | |та виправні | | | | | | | | | | | | |заходи | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Діяльність у сфері| 0350 | | | | | | | | | | | |безпеки держави | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Нагляд за | 0360 | | | | | | | | | | | |додержанням | | | | | | | | | | | | |законів та | | | | | | | | | | | | |представницькі | | | | | | | | | | | | |функції в суді | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Дослідження і | 0370 | | | | | | | | | | | |розробки у сфері | | | | | | | | | | | | |громадського | | | | | | | | | | | | |порядку, безпеки | | | | | | | | | | | | |та судової влади | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Інша діяльність у | 0380 | | | | | | | | | | | |сфері громадського| | | | | | | | | | | | |порядку, безпеки | | | | | | | | | | | | |та судової влади | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Економічна | 0400 | | | | | | | | | | | |діяльність | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Загальна | 0410 | | | | | | | | | | | |економічна, | | | | | | | | | | | | |торговельна та | | | | | | | | | | | | |трудова | | | | | | | | | | | | |діяльність | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Загальна | 0411 | | | | | | | | | | | |економічна та | | | | | | | | | | | | |торговельна | | | | | | | | | | | | |діяльність | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Регулювання | 0412 | | | | | | | | | | | |трудових відносин | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Сільське | 0420 | | | | | | | | | | | |господарство, | | | | | | | | | | | | |лісове | | | | | | | | | | | | |господарство та | | | | | | | | | | | | |мисливство, рибне | | | | | | | | | | | | |господарство | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Сільське | 0421 | | | | | | | | | | | |господарство | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Лісове | 0422 | | | | | | | | | | | |господарство та | | | | | | | | | | | | |мисливство | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Рибне | 0423 | | | | | | | | | | | |господарство | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Паливно- | 0430 | | | | | | | | | | | |енергетичний | | | | | | | | | | | | |комплекс | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Вугільна галузь та| 0431 | | | | | | | | | | | |інші галузі з | | | | | | | | | | | | |видобутку твердого| | | | | | | | | | | | |палива | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Нафтогазова | 0432 | | | | | | | | | | | |галузь | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Електроенергетична| 0433 | | | | | | | | | | | |галузь | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Інші галузі | 0434 | | | | | | | | | | | |паливно- | | | | | | | | | | | | |енергетичного | | | | | | | | | | | | |комплексу | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Інша промисловість| 0440 | | | | | | | | | | | |та будівництво | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Промисловість з | 0441 | | | | | | | | | | | |видобутку рудних | | | | | | | | | | | | |та нерудних | | | | | | | | | | | | |корисних копалин | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Обробна | 0442 | | | | | | | | | | | |промисловість | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Будівництво | 0443 | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Відтворення | 0444 | | | | | | | | | | | |мінерально- | | | | | | | | | | | | |сировинної бази | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Транспорт | 0450 | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Автомобільний | 0451 | | | | | | | | | | | |транспорт | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Водний транспорт | 0452 | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Залізничний | 0453 | | | | | | | | | | | |транспорт | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Повітряний | 0454 | | | | | | | | | | | |транспорт | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Трубопровідний та | 0455 | | | | | | | | | | | |інший транспорт | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Дорожнє | 0456 | | | | | | | | | | | |господарство | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Зв'язок, | 0460 | | | | | | | | | | | |телекомунікації | | | | | | | | | | | | |та інформатика | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Інші галузі | 0470 | | | | | | | | | | | |економіки | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Торговельне | 0471 | | | | | | | | | | | |господарство та | | | | | | | | | | | | |заклади | | | | | | | | | | | | |громадського | | | | | | | | | | | | |харчування | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Туризм та готельне| 0472 | | | | | | | | | | | |господарство | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Багатоцільові | 0473 | | | | | | | | | | | |проекти розвитку | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Дослідження і | 0480 | | | | | | | | | | | |розробки в галузях| | | | | | | | | | | | |економіки | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Дослідження і | 0481 | | | | | | | | | | | |розробки у сфері | | | | | | | | | | | | |економічної, | | | | | | | | | | | | |торговельної та | | | | | | | | | | | | |трудової | | | | | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Дослідження і | 0482 | | | | | | | | | | | |розробки у сфері | | | | | | | | | | | | |сільського | | | | | | | | | | | | |господарства, | | | | | | | | | | | | |лісового | | | | | | | | | | | | |господарства та | | | | | | | | | | | | |мисливства, | | | | | | | | | | | | |рибного | | | | | | | | | | | | |господарства | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Дослідження і | 0483 | | | | | | | | | | | |розробки у сфері | | | | | | | | | | | | |паливно- | | | | | | | | | | | | |енергетичного | | | | | | | | | | | | |комплексу | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Дослідження і | 0484 | | | | | | | | | | | |розробки в інших | | | | | | | | | | | | |галузях | | | | | | | | | | | | |промисловості та | | | | | | | | | | | | |будівництві | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Дослідження і | 0485 | | | | | | | | | | | |розробки у сфері | | | | | | | | | | | | |транспорту | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Дослідження і | 0486 | | | | | | | | | | | |розробки у сфері | | | | | | | | | | | | |зв'язку, | | | | | | | | | | | | |телекомунікації | | | | | | | | | | | | |та інформатики | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Дослідження і | 0487 | | | | | | | | | | | |розробки в інших | | | | | | | | | | | | |галузях економіки | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Інша економічна | 0490 | | | | | | | | | | | |діяльність | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Охорона | 0500 | | | | | | | | | | | |навколишнього | | | | | | | | | | | | |природного | | | | | | | | | | | | |середовища | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Запобігання та | 0510 | | | | | | | | | | | |ліквідація | | | | | | | | | | | | |забруднення | | | | | | | | | | | | |навколишнього | | | | | | | | | | | | |природного | | | | | | | | | | | | |середовища | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Охорона та | 0511 | | | | | | | | | | | |раціональне | | | | | | | | | | | | |використання | | | | | | | | | | | | |природних | | | | | | | | | | | | |ресурсів | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Утилізація | 0512 | | | | | | | | | | | |відходів | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Ліквідація іншого | 0513 | | | | | | | | | | | |забруднення | | | | | | | | | | | | |навколишнього | | | | | | | | | | | | |природного | | | | | | | | | | | | |середовища | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Збереження | 0520 | | | | | | | | | | | |природно- | | | | | | | | | | | | |заповідного фонду | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Дослідження і | 0530 | | | | | | | | | | | |розробки у сфері | | | | | | | | | | | | |охорони | | | | | | | | | | | | |навколишнього | | | | | | | | | | | | |природного | | | | | | | | | | | | |середовища | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Інша діяльність у | 0540 | | | | | | | | | | | |сфері охорони | | | | | | | | | | | | |навколишнього | | | | | | | | | | | | |природного | | | | | | | | | | | | |середовища | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Житлово-комунальне| 0600 | | | | | | | | | | | |господарство | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Житлове | 0610 | | | | | | | | | | | |господарство | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Комунальне | 0620 | | | | | | | | | | | |господарство | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Дослідження і | 0630 | | | | | | | | | | | |розробки у сфері | | | | | | | | | | | | |житлово- | | | | | | | | | | | | |комунального | | | | | | | | | | | | |господарства | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Інша діяльність у | 0640 | | | | | | | | | | | |сфері житлово- | | | | | | | | | | | | |комунального | | | | | | | | | | | | |господарства | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Охорона здоров'я | 0700 | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Медична продукція | 0710 | | | | | | | | | | | |та обладнання | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Поліклініки і | 0720 | | | | | | | | | | | |амбулаторії, | | | | | | | | | | | | |швидка та | | | | | | | | | | | | |невідкладна | | | | | | | | | | | | |допомога | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Поліклініки | 0721 | | | | | | | | | | | |загального профілю| | | | | | | | | | | | |та амбулаторії | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Спеціалізовані | 0722 | | | | | | | | | | | |поліклініки | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Стоматологічні | 0723 | | | | | | | | | | | |поліклініки | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Станції швидкої та| 0724 | | | | | | | | | | | |невідкладної | | | | | | | | | | | | |допомоги | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Фельдшерсько- | 0725 | | | | | | | | | | | |акушерські пункти | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Лікарні та | 0730 | | | | | | | | | | | |санаторно-курортні| | | | | | | | | | | | |заклади | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Лікарні загального| 0731 | | | | | | | | | | | |профілю | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Спеціалізовані | 0732 | | | | | | | | | | | |лікарні та інші | | | | | | | | | | | | |спеціалізовані | | | | | | | | | | | | |заклади | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Пологові будинки | 0733 | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Санаторно-курортні| 0734 | | | | | | | | | | | |заклади | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Санітарно- | 0740 | | | | | | | | | | | |профілактичні та | | | | | | | | | | | | |протиепідемічні | | | | | | | | | | | | |заходи і заклади | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Дослідження і | 0750 | | | | | | | | | | | |розробки у сфері | | | | | | | | | | | | |охорони здоров'я | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Інша діяльність у | 0760 | | | | | | | | | | | |сфері охорони | | | | | | | | | | | | |здоров'я | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Будинки дитини | 0761 | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Станції | 0762 | | | | | | | | | | | |переливання крові | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Інші заклади та | 0763 | | | | | | | | | | | |заходи у сфері | | | | | | | | | | | | |охорони здоров'я | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Духовний та | 0800 | | | | | | | | | | | |фізичний розвиток | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Фізична культура і| 0810 | | | | | | | | | | | |спорт | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Культура та | 0820 | | | | | | | | | | | |мистецтво | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Театри | 0821 | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Художні колективи,| 0822 | | | | | | | | | | | |концертні і | | | | | | | | | | | | |циркові | | | | | | | | | | | | |організації | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Кінематографія | 0823 | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Творчі спілки | 0824 | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Бібліотеки | 0825 | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Музеї і виставки | 0826 | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Заповідники | 0827 | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Клубні заклади | 0828 | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Інші заходи і | 0829 | | | | | | | | | | | |заклади в галузі | | | | | | | | | | | | |культури та | | | | | | | | | | | | |мистецтва | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Засоби масової | 0830 | | | | | | | | | | | |інформації | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Телебачення і | 0831 | | | | | | | | | | | |радіомовлення | | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Преса | 0832 | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Книговидання | 0833 | | | | | | | | | | | |------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+---------| |Інші засоби | 0834 | | | | | | | | | | | |масової | | | | | | | | | | | | |інформації | | | | | | | | | | | | |------------