Document v0039817-11, invalid, current version — Loss of force on June 7, 2012, on the basis - v0136817-12

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ТА МАЙНОМ

НАКАЗ

23.12.2011  № 39

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном № 136 від 07.06.2012}

Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів державними комерційними та казенними підприємствами, господарськими товариствами, де державна частка у статутному фонді складає більше 50%, що належать до сфери управління Агентства держмайна України

Відповідно до статей 75 і 77, частини п'ятої статті 89 Господарського кодексу України, статті 16 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", пунктів 3 і 4 § 105 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 року № 950, та наказу Міністерства економіки України від 16.03.2009 року № 216, зареєстрованого в Мінюсті України 14.04.2009 року за № 336/16352, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів державними комерційними та казенними підприємствами, господарськими товариствами, де державна частка у статутному фонді складає більше 50%, що належать до сфери управління Агентства держмайна України.

2. Керівникам структурних підрозділів у підпорядкуванні яких є підприємства:

2.1. Довести наказ до відома підприємств, що належать до сфери управління Агентства держмайна України, та відповідно знаходяться в їх підпорядкуванні.

2.2. Забезпечити неухильне виконання наказу в установлені Порядком терміни.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Агентства Каленкова О.Ф.

Голова Агентства
держмайна України


Д.В. КолєсніковДодаток
до наказу Агентства держмайна України
23.12.2011 № 39

ПОРЯДОК
складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану державного комерційного та казенного підприємства, господарського товариства, у статутному фонді якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, що відносяться до сфери управління Агентства держмайна України

1. Цей Порядок визначає процедуру складання, затвердження (погодження) та контролю виконання фінансового плану державного комерційного та казенного підприємства, господарського товариства, у статутному фонді якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі (далі - фінансовий план підприємства), які відносяться до сфери управління Агентства держмайна України.

2. Фінансовий план підприємства складається за формою згідно з додатком 1 на кожен наступний рік з поквартальною розбивкою і відображає очікувані фінансові результати в запланованому році. Фінансовий план підприємства також містить довідкову інформацію щодо фактичних показників минулого року та планових показників поточного року.

При складанні фінансового плану та підготовці пояснювальної записки підприємство може використовувати рекомендації щодо складання фінансового плану та звіту про його виконання, підготовки пояснювальних записок до них, затверджені наказом Міністерства економіки України від 16.03.2009 року № 216.

3. Підприємство, керівник якого призначений на посаду за результатами конкурсного відбору, складає фінансовий план з урахуванням показників його конкурсної пропозиції.

4. Фінансовий план підприємства повинен забезпечувати отримання валового прибутку та чистого прибутку, розмір яких не може бути менше ніж прогнозний показник поточного року, розрахований на базі фактично досягнутих показників 1 кварталу поточного року та прогнозних показників II, III і IV кварталів поточного року, з урахуванням прогнозованого рівня інфляції, та з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 р. № 1673 "Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів" (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 950 від 18.07.2007).

У разі зменшення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), валового прибутку або чистого прибутку порівняно з прогнозними та запланованими показниками поточного року підприємство обов'язково подає обґрунтування причин такого зменшення з відповідними розрахунками.

5. Керівник підприємства подає проект фінансового плану в чотирьох примірниках за формою згідно з додатком 1 в паперовому та електронному вигляді у форматі програмного комплексу "БЕСТ-ЗВІТ" Агентству держмайна України до 5 червня року, що передує плановому.

До проекту фінансового плану підприємства, за винятком підприємств, що є суб'єктами природних монополій або плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, додаються в паперовому вигляді:

- пояснювальна записка в трьох примірниках, яка включає результати аналізу його фінансово-господарської діяльності за попередній рік, а також показники господарської діяльності та розвитку підприємства в поточному році та на плановий рік;

- баланс підприємства згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за № 396/3689, на 31 грудня минулого року і на останню звітну дату (31 березня року, у якому складається фінансовий план) з розшифровками статей, що становлять більше 10 відсотків валюти балансу, в одному примірнику;

- звіт про фінансові результати підприємства згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за № 397/3690, за 12 місяців минулого року і за останній звітний період (1 квартал року, у якому складається фінансовий план) в одному примірнику;

- довідкова інформація по окремих показниках фінансово-господарської діяльності підприємств за 12 місяців минулого року і за останній звітний період (1 квартал року, у якому складається фінансовий план) в одному примірнику.

Підприємства, що є суб'єктами природних монополій або плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, до проекту фінансового плану додають в трьох примірниках в паперовому вигляді:

- пояснювальну записку, яка включає результати аналізу його фінансово-господарської діяльності за попередній рік, а також показники господарської діяльності та розвитку підприємства в поточному році та на плановий рік;

- баланс підприємства згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за № 396/3689, на 31 грудня минулого року і на останню звітну дату (31 березня року, у якому складається фінансовий план) з розшифровками статей, що становлять більше 10 відсотків валюти балансу;

- звіт про фінансові результати підприємства згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за № 397/3690, за 12 місяців минулого року і за останній звітний період (1 квартал року, у якому складається фінансовий план);

- звіт про рух грошових коштів за 12 місяців минулого року відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за № 398/3691;

- звіт про власний капітал за 12 місяців минулого року відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за № 399/3692;

- примітки до річної фінансової звітності за минулий рік, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.11.2000 № 302, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11.12.2000 за № 904/5125;

- декларацію з податку на прибуток за 12 місяців минулого року, затверджену наказом ДПА України від 29.03.2003 № 143, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08.04.2003 за № 271/7592;

- довідкову інформацію по окремих показниках фінансово-господарської діяльності підприємств за 12 місяців минулого року і за останній звітний період (1 квартал року, у якому складається фінансовий план);

- стратегію розвитку та інвестиційний план підприємства на середньострокову перспективу (3 - 5 років).

У разі, якщо проект фінансового плану підприємства не відповідає вимогам цього Порядку та установленій формі, він повертається на доопрацювання.

Підприємство протягом 10 днів доопрацьовує проект фінансового плану відповідно до висловлених зауважень та повторно подає його до Агентства держмайна України.

6. Агентство держмайна України (Департамент, управління, відділ агентства, що координує діяльність підприємства) здійснює аналіз проекту фінансового плану підприємства з обов'язковим порівнянням його показників з показниками фінансово-господарської діяльності підприємства за два попередні роки, за результатами аналізу готує висновок та подає його разом з проектом фінансового плану до Департаменту фінансового забезпечення (Відділ фінансового планування роботи та звітності підприємств) до 15 червня року, що передує плановому.

Департамент фінансового забезпечення (Відділ фінансового планування роботи та звітності підприємств) у місячний строк розглядає проекти фінансових планів, формує пакет документів, згідно вимог цього Порядку та подає його в паперовому та електронному вигляді:

- Міністерству фінансів України до 15 липня року, що передує плановому, для врахування при формуванні державного бюджету лише зведені основні фінансові показники підприємства, зазначені в розділах I, II та III додатка 1, з відміткою "Розглянуто", за винятком підприємств, що є суб'єктами природних монополій або плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень;

- Міністерству економічного розвитку і торгівлі України до 1 серпня року, що передує плановому, зведені показники фінансових планів підприємств з відміткою "Розглянуто" і завізовані та завірені печаткою копії проектів фінансових планів підприємств, за винятком підприємств, що є суб'єктами природних монополій або плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень.

Окремо подаються до Міністерства економічного розвитку та торгівлі України зведені показники фінансових планів підприємств, що є суб'єктами природних монополій або плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, з відміткою "Розглянуто" і завізовані та завірені печаткою копії проектів фінансових планів цих підприємств.

7. По підприємствах, які є суб'єктами природних монополій та підприємствах, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, Агентство держмайна подає до 1 липня року, що передує плановому, на погодження Міністерству економічного розвитку і торгівлі України та Міністерству фінансів України в паперовому та електронному вигляді проект фінансового плану підприємства з відміткою "Розглянуто", пояснювальну записку, пакет документів згідно вимог п. 4 цього Порядку, висновок до нього та завізований в установленому порядку проект рішення Кабінету Міністрів України.

Міністерство економічного розвитку України і Міністерство фінансів України після надходження проекту фінансового плану підприємства, пояснювальної записки та висновку до нього в місячний строк опрацьовують матеріали та приймають рішення щодо погодження або повернення на доопрацювання фінансового плану підприємства, що є суб'єктом природних монополій або плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку якого перевищує 50 мільйонів гривень. Про прийняте рішення Міністерство економічного розвитку і торгівлі України і Міністерство фінансів України в письмовій формі повідомляють Агентство держмайна України.

У разі повернення проекту фінансового плану підприємства на доопрацювання Агентство держмайна України протягом 10 днів з дня надходження проекту забезпечує його доопрацювання з урахуванням зауважень Міністерства фінансів України і Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та подає його на повторне погодження до Міністерства фінансів України і Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

У разі прийняття Міністерством фінансів України та Міністерством економічного розвитку і торгівлі України рішення про повторне повернення на доопрацювання проекту фінансового плану підприємства, що є суб'єктом природних монополій, або підприємством, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, він подається повторно на погодження до Міністерства фінансів України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України тільки за результатами узгоджувальної наради, яка проводиться Агентством держмайна України за участю представників підприємства, Міністерства фінансів України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Після погодження Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Міністерством фінансів України проекту рішення Кабінету Міністрів України та проекту фінансового плану підприємства, що є суб'єктом природних монополій, або підприємства, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку якого перевищує 50 мільйонів гривень, Агентство держмайна України погоджує проект рішення Кабінету Міністрів України з Міністерством юстиції України та подає погоджений Міністерством юстиції України проект рішення Кабінету Міністрів України і проект фінансового плану підприємства на затвердження Кабінету Міністрів України до 10 серпня року, що передує плановому.

8. Агентство держмайна України затверджує або погоджує фінансовий план підприємства до 1 вересня року, що передує плановому, та в паперовому й електронному вигляді подає до Міністерства фінансів України і Міністерства економічного розвитку і торгівлі України завізовані та завірені печаткою копії затверджених/погоджених фінансових планів підприємств разом із пояснювальною запискою.

9. Затверджений фінансовий план реєструється у Відділі фінансового планування роботи та звітності підприємств Департаменту фінансового забезпечення Агентства держмайна. Один примірник зберігається у Відділі фінансового планування роботи та звітності підприємств Агентства держмайна, а примірник підприємства - видається керівникові підприємства.

10. Зміни до затвердженого фінансового плану підприємства можуть вноситься один раз на рік, у якому затверджувався фінансовий план, та не більше двох разів протягом планового року.

Зміни до фінансового плану підприємства не можуть уноситись у періоди, за якими минув строк звітування.

Проект змін до фінансового плану підприємства з пояснювальною запискою про причини змін готується підприємством і подається Агентству держмайна України не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

11. Агентство держмайна України у двотижневий строк приймає рішення щодо внесення змін до фінансового плану підприємства та подає змінений фінансовий план підприємства Міністерству фінансів України та Міністерству економічного розвитку і торгівлі України за процедурою, передбаченою цим Порядком, із зазначенням підстав унесення змін до нього.

По підприємствах, що є суб'єктами природних монополій, підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, подає завізований проект рішення Кабінету Міністрів України та проект зміненого фінансового плану підприємства на погодження до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України і Міністерства фінансів України за процедурою, передбаченою цим Порядком.

Проект зміненого фінансового плану підприємства погоджується та затверджується за процедурою, передбаченою цим Порядком. На фінансовому плані підприємства ставляться відмітка "Змінений" та дата затвердження або погодження.

Мотивована відмова про підстави відхилення змін до фінансового плану підприємства надсилається в письмовій формі.

12. Контроль за своєчасним складанням фінансових планів підприємств, а також за виконанням показників затверджених (погоджених) фінансових планів підприємств здійснює Агентство держмайна України. Відповідальність за достовірність та обґрунтованість планування окремих показників несе керівник підприємства згідно з укладеним контрактом.

13. Звіт про виконання фінансового плану підприємство надає Департаменту фінансового забезпечення (Відділ фінансового планування роботи та звітності підприємств) за кожний квартал окремо та наростаючим підсумком у строки, встановлені для подання фінансової звітності, у паперовому та електронному вигляді за формою, наведеною в додатку 2, у форматі програмного комплексу "БЕСТ-ЗВІТ", разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності за квартал та наростаючим підсумком із зазначенням за окремими факторами причин значних відхилень фактичних показників від планових.

14. Агентство держмайна України подає Міністерству економічного розвитку і торгівлі України зведені показники виконання фінансових планів у строки:

- за звітний рік та IV квартал звітного року - до 31 березня року, що настає за звітним періодом;

- за звітні квартали поточного року - до 31 травня, 31 серпня та 30 листопада кожного року.

До зведених показників виконання фінансових планів підприємств додаються:

- довідка щодо загальної кількості підприємств, кількості підприємств, яким були затверджені фінансові плани та які звітували про виконання фінансових планів, у тому числі кількість прибуткових та збиткових підприємств;

- пояснювальна записка.

Щодо підприємств, які є суб'єктами природних монополій, та підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, Агентство подає до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Міністерства фінансів України звіти про виконання фінансових планів окремо щодо кожного підприємства.

Крім того до звіту про виконання фінансових планів підприємств, що є суб'єктами природних монополій, та підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, додаються:

- баланс підприємства на останню звітну дату з розшифруванням статей, що становлять більше 10 відсотків валюти балансу;

- звіт про фінансові результати підприємства за останній звітний період (І квартал, півріччя, 9 місяців або рік).

15. Неподання фінансового плану у визначені Порядком терміни або подання не за встановленою формою, невиконання фінансового плану протягом двох кварталів поспіль без особливих причин (істотне скорочення ринків збуту, на що не може вплинути керівництво підприємства, форс-мажорні обставини) є підставою для розірвання контракту з керівником підприємства.

Директор департаменту
фінансового забезпечення


Л.С. Тимошенко

{Додатки 1, 2 не наводяться}on top