Про затвердження нової редакції Положення про Галузеву раду роботи з кадрами при Комітеті та її складу
Держкомтелерадіо України; Order, Regulation, Composition of collective body on February 10, 200732
Document v0032603-07, current version — Revision on January 20, 2009, on the basis - v0010603-09

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
10.02.2007 N 32

Про затвердження нової редакції
Положення про Галузеву раду роботи з кадрами
при Комітеті та її складу
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
комітету телебачення та радіомовлення
N 333 ( v0333603-07 ) від 19.09.2007
N 10 ( v0010603-09 ) від 20.01.2009 }

На виконання Програми кадрового забезпечення державної служби
( 1035/95 ) та Програми роботи з керівниками підвідомчих державних
підприємств, установ і організацій ( 1035/95 ) та з метою
упорядкування діяльності Галузевої ради роботи з кадрами при
Комітеті Н А К А З У Ю:
1. Затвердити нову редакцію Положення про Галузеву раду
роботи з кадрами при Комітеті та її склад (додаються).
2. Наказ Голови Державного комітету телебачення і
радіомовлення України від 13.02.2003 року N 73 вважати таким, що
втратив чинність.
3. Наказ довести до заступників Голови Комітету та членів
Галузевої ради роботи з кадрами при Комітеті.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на
Мураховського А.Л., першого заступника Голови Комітету.
Голова Комітету Е.Прутнік

Додаток N 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Голови
Держкомтелерадіо України
10.02.2007 N 32

ПОЛОЖЕННЯ
про Галузеву раду роботи з кадрами
при Державному комітеті
телебачення і радіомовлення України

1. Загальні положення
Галузева рада роботи з кадрами (далі - Галузева рада)
створюється в Державному комітеті телебачення і радіомовлення
України (далі - Комітет) відповідно до вимог Указу Президента
України від 10 листопада 1995 року N 1035/95 ( 1035/95 ) "Про
затвердження Програми кадрового забезпечення державної служби та
Програми роботи з керівниками державних підприємств, установ і
організацій" і є дорадчим колегіальним органом, що здійснює
координацію роботи з питань кадрової роботи та державної служби.
У своїй діяльності Галузева рада керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, указами Президента
України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України,
керівними документами Головного управління державної служби
України та цим Положенням.
Очолює роботу Галузевої ради один із заступників Голови
Комітету.
Організаційне забезпечення роботи Галузевої ради покладається
на відділ кадрової роботи та державної служби
адміністративно-господарського департаменту.
Персональний склад Галузевої ради затверджується наказом
Голови Комітету.
Членами Галузевої ради можуть бути керівники та фахівці
структурних підрозділів апарату Комітету та керівники підвідомчих
підприємств, установ і організацій (далі - підвідомчі
організації).
Крім того, до складу Галузевої ради можуть входити працівники
наукових установ, представники органів місцевого самоврядування та
профспілок.
Члени Галузевої ради беруть участь у засіданнях без права
зміни.
Повноваження членів Галузевої ради припиняються достроково у
разі: - складання повноважень згідно із заявою; - невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків.
Свою діяльність Галузева рада здійснює на підставі щорічних
планів роботи, затверджених головою Галузевої ради.
Засідання Галузевої ради проводяться не менше одного разу на
місяць у відповідності із графіком її засідань (засідання є
правомочним, якщо на ньому присутні 2/3 членів Галузевої ради,
рішення Галузевої ради приймаються відкритим голосуванням
більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні).
За результатами проведених засідань оформляються проекти
рішень та протокольні доручення (в межах повноважень, визначених
Положенням про Галузеву раду), які є обов'язковими для розгляду та
врахування в роботі керівництва і колегії Комітету та керівників
підвідомчих організацій.
Результати роботи Галузевої ради за поточний рік та проект
плану роботи на наступний рік розглядаються на її засіданні в
кінці поточного року.
2. Завдання та обов'язки
В основу діяльності Галузевої ради покладається координація
кадрової роботи в Комітеті, спрямованої на забезпечення реалізації
державної політики у сфері державної служби та з питань кадрового
менеджменту.
До основних завдань Галузевої ради належать: - сприяння реалізації вимог указів Президента України від
09.11.2000 р. N 1212/2000 ( 1212/2000 ) "Про Комплексну програму
підготовки державних службовців" та від 10.11.95 р. N 1035/95
( 1035/95 ) "Про затвердження Програми кадрового забезпечення
державної служби та Програми роботи з керівниками державних
підприємств, установ і організацій"; - сприяння реалізації вимог постанов Кабінету Міністрів
України від 10.09.2003 р. N 1431 ( 1431-2003-п ) "Про внесення
змін до Положення про формування кадрового резерву для державної
служби" та від 15.02.2002 р. N 169 ( 169-2002-п ) "Про
затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних
посад державних службовців"; - сприяння реалізації вимог Закону України "Про боротьбу з
корупцією" ( 356/95-ВР ), Указу Президента України
від 09.06.2006 р. N 508/06 ( 508/2006 ) "Про внесення змін до
Указу Президента України від 19.11.2001 р. N 1098"; - сприяння реалізації вимог Указу Президента України
від 18.08.2005 р. N 1177/2005 ( 1177/2005 ) "Про вдосконалення
нагородної справи в Україні".
На Галузеву раду покладається: - участь у підготовці рекомендацій щодо вдосконалення
законодавства та нормативно-правової бази з питань державної
служби і кадрового забезпечення; - здійснення аналізу стану роботи з кадрами в Комітеті
(розгляд питань кадрових змін, організації роботи з кадровим
резервом, вивчення професійної придатності працівників відповідно
до кваліфікаційних вимог); - участь у розробці професійно-кваліфікаційних характеристик
державних службовців Комітету; - попередній розгляд та внесення пропозицій щодо затвердження
проектів освітньо-професійних програм підготовки (за необхідністю)
та професійних програм підвищення кваліфікації державних
службовців Комітету; - розгляд та внесення пропозицій Голові Комітету щодо
присвоєння чергових рангів державним службовцям Комітету (у межах
відповідної категорії посад через два роки, або достроково - за
виконання особливо відповідальних завдань); - участь у формуванні кадрового резерву державних службовців
Комітету та керівників підвідомчих організацій (оцінка потреб
Комітету в кадрах для посад усіх категорій працівників); - внесення пропозицій Голові Комітету щодо навчання
працівників центрального апарату в Інституті підвищення
кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного
управління при Президентові України; - проведення аналізу результатів підвищення кваліфікації
державних службовців та керівників підвідомчих організацій
Комітету, внесення пропозицій щодо вдосконалення існуючої системи
підвищення кваліфікації; - участь у науково-методичному та інформаційному забезпеченні
Укртелерадіопресінституту; - участь у контролі за змістом та якістю навчального процесу
Укртелерадіопресінституту; - попередній розгляд питань, пов'язаних з нагородженням
державними нагородами України, відомчими відзнаками та
заохочувальними відзнаками Комітету працівників інформаційної та
видавничої сфер держави (внесення пропозицій щодо їх схвалення
колегією Комітету); - попередній розгляд питань, пов'язаних з призначенням
державних стипендій, пенсій та грантів (внесення пропозицій щодо
їх схвалення колегією Комітету); - розгляд пропозицій, заяв та скарг, пов'язаних з розглядом
питань щодо нагородження державними нагородами України, відомчими
відзнаками та заохочувальними відзнаками Комітету працівників
інформаційної та видавничої сфер держави; - подання на розгляд Голови Комітету пропозицій щодо
повернення нагород та посвідчень до них особам, яких поновлено у
правах на нагороди, вирішення питань про видачу дублікатів нагород
та посвідчень до них особам, які з різних причин їх втратили; - надання висновків щодо проектів положень про заохочувальні
відзнаки Комітету та здійснення експертизи їх ескізів; - здійснення контролю за виготовленням заохочувальних відзнак
Комітету та посвідчень до них; - виконання інших завдань.
3. Права
Галузева рада має право: - виносити на розгляд колегії Комітету питання з кадрової
роботи та державної служби; - одержувати від структурних підрозділів центрального апарату
Комітету та кадрових служб підвідомчих організацій необхідну в її
роботі інформацію та документи з питань кадрової роботи та
державної служби; - з дозволу Голови Комітету залучати до вирішення покладених
на неї завдань провідних фахівців центральних органів виконавчої
влади та інших державних і недержавних установ (організацій); - за погодженням з керівництвом Комітету заслуховувати на
своїх засіданнях керівників структурних підрозділів апарату
Комітету та підвідомчих організацій про стан справ з кадрових
питань.

Додаток N 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Голови
Держкомтелерадіо України
10.02.2007 N 32

СКЛАД
Галузевої ради роботи з кадрами
при Державному комітеті
телебачення і радіомовлення України

Мураховський Анатолій Леонідович, перший заступник Голови
Комітету - Голова Галузевої ради;
Курдінович Олександр В'ячеславович, заступник Голови
Комітету - Заступник Голови Галузевої ради;
Семенюк Володимир Іванович - начальник відділу кадрової
роботи та державної служби адміністративно-господарського
департаменту Комітету.
Члени Галузевої ради:
Абрамов Сергій Олександрович, директор департаменту
телебачення і радіомовлення;
Шапкін Сергій Борисович, директор
адміністративно-господарського департаменту;
Бабилюлько Валентина Іванівна, директор департаменту
видавничої справи та преси;
Кравченко Дмитро Володимирович, директор
фінансово-економічного департаменту;
Червак Богдан Остапович, директор департаменту інформаційної
політики;
Бартош Наталія Віталіївна, заступник директора
фінансово-економічного департаменту - начальник відділу
фінансування бюджетних програм та економічного аналізу, голова
профкому Комітету;
Ткаченко Тамара Віталіївна, голова правління Державної
акціонерної компанії "Українське видавничо-поліграфічне
об'єднання";
Пасак Віктор Володимирович, генеральний директор державної
організації "Київська державна регіональна телерадіокомпанія";
Шатковський Олександр Петрович, начальник юридичного
управління;
Вільгемська-Лисюк Світлана Анатоліївна, начальник відділу
координації діяльності державних підприємств і організацій та
управління державними корпоративними правами;
Антоненко Анатолій Миколайович, Президент Концерну РРТ;
Голубов Юрій Йосипович, голова об'єднаного профкому первинних
організацій державного телебачення і радіомовлення;
Чебан Наталія Іванівна, керівник навчально-методичного
відділу Укртелерадіопресінституту.
{ Склад в редакції Наказу Державного комітету телебачення та
радіомовлення N 333 ( v0333603-07 ) від 19.09.2007; із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державного комітету телебачення та
радіомовлення N 10 ( v0010603-09 ) від 20.01.2009 }on top