Document v0028506-09, invalid, current version — Loss of force on March 10, 2010, on the basis - v0078506-10

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
26.01.2009 N 28
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
казначейства
N 78 ( v0078506-10 ) від 10.03.2010 після складання
та подання звітів про виконання місцевих бюджетів за
2009 рік }
Про затвердження Інструкції
про порядок заповнення форм річної
звітності про виконання місцевих бюджетів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
казначейства
N 19 ( v0019506-10 ) від 22.01.2010 }

З метою забезпечення складання річної звітності про виконання
місцевих бюджетів відповідно до вимог статті 58 Бюджетного кодексу
України ( 2542-14 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок заповнення органами
Державного казначейства форм річної звітності про виконання
місцевих бюджетів, що додається.
2. Встановити, що органи Державного казначейства України
річний звіт про виконання місцевих бюджетів складають з
урахуванням вимог Інструкції, затвердженої цим наказом.
3. Самостійним структурним підрозділам Державного
казначейства України в межах повноважень здійснити заходи щодо
забезпечення виконання вимог цього наказу.
4. Департаменту методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н.І.) довести цей наказ
до відома та керівництва в роботі самостійних структурних
підрозділів Державного казначейства України та Головних управлінь
Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі.
5. Інструкцію про порядок заповнення органами Державного
казначейства форм річної звітності про виконання місцевих
бюджетів, затверджену заступником голови Державного казначейства
України 18.01.2008, вважати такою, що втратила чинність.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників голови Державного казначейства України відповідно до
розподілу обов'язків.
Голова Т.Я.Слюз

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
казначейства України
26.01.2009 N 28

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок заповнення форм річної
звітності про виконання місцевих бюджетів

1. Інструкція про порядок заповнення форм річної звітності
про виконання місцевих бюджетів (далі - Інструкція) розроблена
відповідно до вимог Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), Закону
України про Державний бюджет України на відповідний рік, постанови
Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 N 228 ( 228-2002-п )
"Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та
основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", наказу
Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604 ( v0604201-01 )
"Про бюджетну класифікацію та її запровадження", Порядку
казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого
наказом Державного казначейства України від 04.11.2002 N 205
( z0919-02 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.11.2002 за N 919/7207, Правил складання звітності про виконання
місцевих бюджетів, затверджених наказом Державного казначейства
України від 08.10.2004 N 173 ( z1387-04 ) та зареєстрованих в
Міністерстві юстиції України 28.10.2004 за N 1387/9986, Положення
про організацію бухгалтерського обліку і звітності виконання
державного та місцевих бюджетів в органах Державного казначейства,
Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та
місцевих бюджетів (далі - План рахунків), Інструкції по
застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання
державного та місцевих бюджетів, затверджених наказом Державного
казначейства України від 28.11.2000 N 119 ( v0119506-00 ). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
казначейства N 19 ( v0019506-10 ) від 22.01.2010 }
2. Річний звіт про виконання місцевих бюджетів складається за
формами, затвердженими наказом Державного казначейства України від
11.01.2008 N 4 ( v0004506-08 ), та у порядку, передбаченому цією
Інструкцією.
3. Річна звітність про виконання місцевих бюджетів
складається та подається у такому обсязі: форма N 1 "Звіт про фінансовий стан (баланс)" (додаток N 1 до
наказу Державного казначейства України від 11.01.2008 N 4)
( v0004506-08 ); форма N 2мб "Звіт про виконання місцевих бюджетів" (додаток
N 2 до наказу Державного казначейства України від 11.01.2008 N 4)
( v0004506-08 ); форма N 2 "Звіт про результат виконання місцевих бюджетів"
(додаток N 3 до наказу Державного казначейства України від
11.01.2008 N 4) ( v0004506-08 ); форма N 3 "Звіт про рух грошових коштів" (додаток N 4 до
наказу Державного казначейства України від 11.01.2008 N 4)
( v0004506-08 ); форма N 7мб "Звіт про бюджетну заборгованість" (додаток N 5
до наказу Державного казначейства України від 11.01.2008 N 4)
( v0004506-08 ); "Звіт про надходження та використання коштів спеціального
фонду місцевих бюджетів у частині власних надходжень бюджетних
установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів"
(додаток N 6 до наказу Державного казначейства України від
11.01.2008 N 4) ( v0004506-08 ); "Інформація про виконання захищених статей видатків місцевих
бюджетів" (додаток N 7 до наказу Державного казначейства України
від 11.01.2008 N 4); "Інформація про використання коштів з резервного фонду"
(додаток N 8 до наказу Державного казначейства України від
11.01.2008 N 4) ( v0004506-08 ); "Звіт про рух необоротних активів бюджетних установ, що
утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів" (додаток N 9 до
наказу Державного казначейства України від 11.01.2008 N 4)
( v0004506-08 ); "Довідка про рух матеріалів і продуктів харчування бюджетних
установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів"
(додаток N 10 до наказу Державного казначейства України від
11.01.2008 N 4) ( v0004506-08 ); "Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів і
матеріальних цінностей в бюджетних установах, що утримуються за
рахунок коштів місцевих бюджетів" (додаток N 11 до наказу
Державного казначейства України від 11.01.2008 N 4)
( v0004506-08 ); "Звіт про надання та використання місцевими бюджетами дотацій
та субвенцій, отриманих з державного бюджету" (додаток N 12 до
наказу Державного казначейства України від 11.01.2008 N 4)
( v0004506-08 ).
4. Форма N 1 "Звіт про фінансовий стан (баланс)" (додаток N 1
до наказу Державного казначейства України від 11.01.2008 N 4)
( v0004506-08 ) складається на кінець останнього дня звітного
періоду на підставі даних синтетичного обліку, звірених з даними
аналітичного обліку, за рахунками 1-5 класів Плану рахунків
( v0119506-00 ). При складанні звіту слід дотримуватись Рекомендацій щодо
заповнення та звірки показників форми N 1 "Звіт про фінансовий
стан (баланс)" річної звітності про виконання місцевих бюджетів
(додаток N 1 до Інструкції). Дані балансу повинні бути тотожні
аналогічним даним інших форм звітності. Активи і зобов'язання в іноземній валюті у звіті
відображаються у національній валюті України шляхом перерахунку
суми іноземної валюти за валютним курсом Національного банку
України на звітну дату. У графі 5 "Залишок на кінець звітного періоду: до річного
заключення рахунків" - проставляються залишки, що склались на
рахунках на кінець звітного періоду за результатами проведених
операцій протягом року. У графі 6 "Залишок на кінець звітного
періоду: після річного заключення рахунків" - проставляються
залишки на рахунках після річного заключення рахунків. Сума по балансовому рахунку 1711 "Субрахунки єдиного
казначейського рахунку" зменшується на суму залишків на рахунках,
що відносяться до операцій по виконанню державного бюджету, інших
клієнтів і позабюджетних фондів. Результат виконання бюджету визначається як різниця між
активами та зобов'язаннями. Рахунки 5121 та 5122 можуть мати як
дебетовий, так і кредитовий залишок. Дебетовий залишок за
результатом виконання місцевого бюджету наводиться із знаком
"мінус". У рядку "Результат виконання місцевого бюджету" за
відповідними графами проставляється сума результату виконання
місцевого бюджету (разом загальний і спеціальний фонди) на початок
року та на кінець звітного періоду (до річного заключення рахунків
і після річного заключення рахунків). За умови якщо протягом бюджетного звітного періоду не
проводились операції, які вплинули на результат виконання
місцевого бюджету, то по рядку "Результат виконання місцевого
бюджету" сума у графі 5 "Залишок на кінець звітного періоду: до
річного заключення рахунків" повинна відповідати сумам, наведеним
у графі 4 "Залишок на початок року" за звітний період та у графі 6
"Залишок на кінець звітного періоду: після річного заключення
рахунків" попереднього звітного періоду Звіту про фінансовий стан
(баланс). За звітний бюджетний період результат виконання місцевого
бюджету розраховується як різниця між сумами: - доходів загального фонду місцевого бюджету, що надійшли в
поточному році та видатків загального фонду місцевого бюджету, які
здійснені в поточному році і кредитів, що надавалися в поточному
році із загального фонду місцевого бюджету за вирахуванням
погашення; - доходів спеціального фонду місцевого бюджету, що надійшли в
поточному році та видатків спеціального фонду місцевого бюджету,
які здійснені в поточному році і кредитів, що надавалися в
поточному році зі спеціального фонду місцевого бюджету за
вирахуванням погашення.
5. Форма N 2мб "Звіт про виконання місцевих бюджетів"
(додаток N 2 до наказу Державного казначейства України від
11.01.2008 N 4) ( v0004506-08 ) формується на кінець останнього
дня звітного періоду та складається зі зведеної форми, яка містить
такі складові: I "Доходи", II "Видатки", III "Кредитування" та
IV "Фінансування".
5.1. Зведена форма включає чотири частини, а саме: I. Доходи; III. Видатки; III. Кредитування; IV. Фінансування. Звіт про виконання місцевих бюджетів заповнюється в розрізі
кодів бюджетної класифікації доходів, тимчасової класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів (нової функціональної
класифікації видатків та кредитування бюджетів), економічної
класифікації видатків, класифікації фінансування бюджету за типом
кредитора та класифікації фінансування бюджету за типом боргового
зобов'язання, затверджених наказом Міністерства фінансів України
від 27.12.2001 N 604 ( v0604201-01 ), за структурою, наведеною у
додатку N 2 до цієї Інструкції. Зведена форма звіту складається на підставі даних частини I
"Доходи", що складається із розділів 1.1 "Доходи загального фонду
місцевих бюджетів" і 1.2 "Доходи спеціального фонду місцевих
бюджетів", частини II "Видатки", що складається із розділів 2.1
"Видатки загального фонду місцевих бюджетів" і 2.2 "Видатки
спеціального фонду місцевих бюджетів", частини III "Кредитування",
що складається із розділів 3.1 "Кредитування загального фонду
місцевих бюджетів" і 3.2 "Кредитування спеціального фонду місцевих
бюджетів", частини VI "Фінансування", що складається із розділів
4.1 "Фінансування загального фонду місцевих бюджетів" і 4.2
"Фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів". У графі 3 "Загальний фонд: планові показники - затверджено
розписом на рік з урахуванням змін" - проставляються планові
показники, затверджені місцевими радами на рік, з урахуванням
змін, внесених протягом звітного періоду (дані, наведені у рядках
складової 1 "Доходи", відповідають даним, наведеним у графі 3
розділу 1.1 "Доходи загального фонду місцевих бюджетів"; дані,
наведені у рядках складової 2 "Видатки", відповідають даним,
наведеним у графі 5 розділу 2.1 "Видатки загального фонду місцевих
бюджетів"; дані, наведені у рядках складової 3 "Кредитування",
відповідають даним, наведеним у графі 5 розділу 3.1 "Кредитування
загального фонду місцевих бюджетів"; дані, наведені у рядках
складової 4 "Фінансування", відповідають даним, наведеним у графі
3 розділу 4.1 "Фінансування загального фонду місцевих бюджетів"). Графа 4 "Загальний фонд: планові показники - кошторисні
призначення на рік з урахуванням змін" - проставляються кошторисні
призначення на рік з урахуванням змін, внесених протягом звітного
періоду (дані, наведені у рядках складової 1 "Доходи",
відповідають даним, наведеним у графі 4 розділу 1.1 "Доходи
загального фонду місцевих бюджетів"; дані, наведені у рядках
складової 2 "Видатки", відповідають даним, наведеним у графі 6
розділу 2.1 "Видатки загального фонду місцевих бюджетів"; дані,
наведені у рядках складової 3 "Кредитування", відповідають даним,
наведеним у графі 6 розділу 3.1 "Кредитування загального фонду
місцевих бюджетів"; дані, наведені у рядках складової 4
"Фінансування", відповідають даним, наведеним у графі 4 розділу
4.1 "Фінансування загального фонду місцевих бюджетів"). У графі 5 "Загальний фонд: виконано з початку року" -
проставляються суми надходжень, видатків, операцій з кредитування
та фінансування бюджету, виконані з початку року (дані, наведені у
рядках складової 1 "Доходи", відповідають даним, наведеним у графі
5 розділу 1.1 "Доходи загального фонду місцевих бюджетів"; дані,
наведені у рядках складової 2 "Видатки", відповідають даним,
наведеним у графі 7 розділу 2.1 "Видатки загального фонду місцевих
бюджетів"; дані, наведені у рядках складової 3 "Кредитування",
відповідають даним, наведеним у графі 7 розділу 3.1 "Кредитування
загального фонду місцевих бюджетів"; дані, наведені у рядках
складової 4 "Фінансування", відповідають даним, наведеним у графі
5 розділу 4.1 "Фінансування загального фонду місцевих бюджетів").
У графі 6 "Спеціальний фонд: планові показники - затверджено
розписом на рік з урахуванням змін" - проставляються планові
показники, затверджені місцевими радами на рік, з урахуванням
змін, внесених протягом звітного періоду (дані, наведені у рядках
складової 1 "Доходи", відповідають даним, наведеним у графі 3
розділу 1.2 "Доходи спеціального фонду місцевих бюджетів"; дані,
наведені у рядках складової 2 "Видатки", відповідають даним,
наведеним у графі 5 розділу 2.2 "Видатки спеціального фонду
місцевих бюджетів"; дані, наведені у рядках складової 3
"Кредитування", відповідають даним, наведеним у графі 5 розділу
3.2 "Кредитування спеціального фонду місцевих бюджетів"; дані,
наведені у рядках складової 4 "Фінансування", відповідають даним,
наведеним у графі 3 розділу 4.2 "Фінансування спеціального фонду
місцевих бюджетів"). Графа 7 "Спеціальний фонд: планові показники - кошторисні
призначення на рік з урахуванням змін" - проставляються кошторисні
призначення на рік з урахуванням змін, внесених протягом звітного
періоду (дані, наведені у рядках складової 1 "Доходи",
відповідають даним, наведеним у графі 4 розділу 1.2 "Доходи
спеціального фонду місцевих бюджетів"; дані, наведені у рядках
складової 2 "Видатки", відповідають даним, наведеним у графі 6
розділу 2.2 "Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів"; дані,
наведені у рядках складової 3 "Кредитування", відповідають даним,
наведеним у графі 6 розділу 3.2 "Кредитування спеціального фонду
місцевих бюджетів"; дані, наведені у рядках складової 4
"Фінансування", відповідають даним, наведеним у графі 4 розділу
4.2 "Фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів"). У графі 8 "Спеціальний фонд: виконано з початку року" -
проставляються суми надходжень, видатків, операцій з кредитування
та фінансування бюджету, виконані з початку року (дані, наведені у
рядках складової 1 "Доходи", відповідають даним, наведеним у графі
5 розділу 1.2 "Доходи спеціального фонду місцевих бюджетів"; дані,
наведені у рядках складової 2 "Видатки", відповідають даним,
наведеним у графі 7 розділу 2.2 "Видатки спеціального фонду
місцевих бюджетів"; дані, наведені у рядках складової 3
"Кредитування", відповідають даним, наведеним у графі 7 розділу
3.2 "Кредитування спеціального фонду місцевих бюджетів"; дані,
наведені у рядках складової 4 "Фінансування", відповідають даним,
наведеним у графі 5 розділу 4.2 "Фінансування спеціального фонду
місцевих бюджетів"). У графі 9 "Разом: планові показники - затверджено розписом на
рік з урахуванням змін" - проставляються планові показники,
затверджені місцевими радами на рік, з урахуванням змін, внесених
протягом звітного періоду (сума даних графи 3 та графи 6). Графа 10 "Разом: планові показники - кошторисні призначення
на рік з урахуванням змін" - проставляються кошторисні призначення
на рік з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду
(сума даних графи 4 та графи 7). У графі 11 "Разом: виконано з початку року" - проставляються
суми надходжень, видатків, операцій з кредитування та фінансування
бюджету, виконані з початку року разом за загальним і спеціальним
фондом місцевих бюджетів (сума даних графи 5 та графи 8).
5.2. Частина I "Доходи" звіту складається із розділів 1.1
"Доходи загального фонду місцевих бюджетів" та 1.2 "Доходи
спеціального фонду місцевих бюджетів". 5.2.1. Розділ 1.1 "Доходи загального фонду місцевих бюджетів"
звіту складається на підставі даних бухгалтерського обліку
виконання місцевих бюджетів по загальному фонду в розрізі кодів
бюджетної класифікації доходів ( v0604201-01 ). У графі 3 "Загальний фонд: планові показники - затверджено
розписом на рік з урахуванням змін" - проставляються планові
показники, затверджені місцевими радами на рік, з урахуванням
змін, внесених протягом звітного періоду, по загальному фонду
місцевих бюджетів. Дані, наведені в цій графі звіту, мають
відповідати даним на рахунках, відкритих за рахунком
позабалансового обліку 9323 "Затверджені планові показники за
доходами загального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків
( v0119506-00 ). Графа 4 "Загальний фонд: планові показники - кошторисні
призначення на рік з урахуванням змін" - не заповнюється. У графі 5 "Загальний фонд: виконано з початку року -
всього" - проставляються суми надходжень на звітну дату до
загального фонду місцевих бюджетів за відповідними кодами
бюджетної класифікації доходів ( v0604201-01 ). Дані про
надходження доходів загального фонду місцевих бюджетів, наведені в
цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках,
відкритих за рахунком бюджетного обліку 6121 "Доходи загального
фонду місцевого бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ). Загальна сума, яка проставляється по рядку "Всього" в
графі 5, повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунком
бюджетного обліку 6121 "Доходи загального фонду місцевого бюджету"
Плану рахунків ( v0119506-00 ), в цілому по бюджету Автономної
Республіки Крим, відповідної області, м. Києву або м. Севастополю. У графах 6-12 "Загальний фонд: виконано з початку року - у
тому числі за видами бюджетів" - проставляються суми надходжень на
звітну дату до загального фонду місцевих бюджетів в розрізі рівнів
місцевих бюджетів. Дані про надходження доходів загального фонду
місцевих бюджетів, наведені в цих графах звіту, мають відповідати
даним на рахунках, відкритих для відповідного місцевого бюджету за
рахунком бюджетного обліку 6121 "Доходи загального фонду місцевого
бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ). 5.2.2. Розділ 1.2 "Доходи спеціального фонду місцевих
бюджетів" звіту складається на підставі даних бухгалтерського
обліку по виконанню місцевих бюджетів по спеціальному фонду в
розрізі кодів бюджетної класифікації доходів ( v0604201-01 ). У графі 3 "Спеціальний фонд: планові показники - затверджено
розписом на рік з урахуванням змін" - проставляються планові
показники, затверджені місцевими радами на рік, з урахуванням
змін, внесених протягом звітного періоду, по спеціальному фонду
місцевих бюджетів. Дані, наведені в цій графі звіту, мають
відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунками
позабалансового обліку 9324 "Затверджені планові показники за
доходами спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків
( v0119506-00 ). Графа 4 "Спеціальний фонд: планові показники - кошторисні
призначення на рік з урахуванням змін" - проставляються планові
показники по спеціальному фонду місцевого бюджету з урахуванням
змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій
графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках,
відкритих за рахунком позабалансового обліку 9126 "Затверджені
кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих
бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків ( v0119506-00 ).
Заповнюється тільки за кодами бюджетної класифікації
( v0604201-01 ): 25000000, 25010000, 25010100, 25010200, 25010300,
25010400, 25020000, 25020100, 25020200. У графі 5 "Спеціальний фонд: виконано з початку року -
всього" - проставляються суми надходжень на звітну дату до
спеціального фонду місцевих бюджетів. Дані про надходження доходів
спеціального фонду місцевих бюджетів, наведені в цій графі звіту,
мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за
рахунками бюджетного обліку 6122 "Доходи спеціального фонду
місцевого бюджету, які направляються на спеціальні видатки" та
6124 "Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету" Плану
рахунків ( v0119506-00 ). Загальна сума, яка проставляється по рядку "Всього" в
графі 5, повинна відповідати даним синтетичного обліку за
рахунками бюджетного обліку 6122 "Доходи спеціального фонду
місцевого бюджету, які направляються на спеціальні видатки" та
6124 "Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету" Плану
рахунків ( v0119506-00 ), в цілому по бюджету Автономної
Республіки Крим, відповідної області, м. Києву або м. Севастополю. У графах 6-12 "Спеціальний фонд: виконано з початку року - у
тому числі за видами бюджетів" - проставляються суми надходжень на
звітну дату до спеціального фонду місцевих бюджетів в розрізі
рівнів місцевих бюджетів. Дані про надходження доходів
спеціального фонду місцевих бюджетів, наведені в цих графах звіту,
мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих для
відповідного місцевого бюджету за рахунками бюджетного обліку 6122
"Доходи спеціального фонду місцевого бюджету, які направляються на
спеціальні видатки" та 6124 "Власні кошти розпорядників коштів
місцевого бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ). Необхідно врахувати, що доход по коду-групі обчислюється як
сума доходів по кодах-підгрупах, доход по коду-підгрупі
обчислюється як сума доходів по кодах-розділах, а доход по
коду-розділу є сумою доходів по кодах-параграфах, якщо код розділу
має у звіті такі коди-параграфи.
5.3. Частина II "Видатки" звіту складається із розділів 2.1
"Видатки загального фонду місцевих бюджетів" і 2.2 "Видатки
спеціального фонду місцевих бюджетів". 5.3.1. Розділ 2.1 "Видатки загального фонду місцевих
бюджетів" звіту складається на підставі даних бухгалтерського
обліку виконання загального фонду місцевих бюджетів, звірених зі
звітами бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів
місцевих бюджетів ( v0604201-01 ), в розрізі кодів тимчасової
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів з
розшифровкою за кодами економічної класифікації видатків. У графі 5 "Загальний фонд: планові показники - затверджено
розписом на рік з урахуванням змін" - проставляються суми
бюджетних асигнувань на відповідний рік за загальним фондом
місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного
періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним
на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового
обліку 9225 "Затверджені бюджетні призначення по загальному фонду
місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків
( v0119506-00 ). У графі 6 "Загальний фонд: планові показники - кошторисні
призначення на рік з урахуванням змін" - проставляються кошторисні
призначення розпорядників коштів на здійснення видатків загального
фонду місцевих бюджетів на відповідний рік, з урахуванням змін,
внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі
звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих
за рахунком позабалансового обліку 9125 "Затверджені кошторисні
призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів, з
урахуванням змін" Плану рахунків ( v0119506-00 ). Дані граф 5 та 6 повинні бути тотожними (крім видатків за
бюджетними програмами, за якими відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 28.02.2002 N 228 ( 228-2002-п ) "Про
затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних
вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" кошториси не
затверджуються). У графі 7 "Загальний фонд: виконано з початку року -
всього" - проставляються суми касових видатків проведених на
звітну дату за рахунок коштів загального фонду місцевих бюджетів.
Дані про касові видатки загального фонду місцевих бюджетів,
наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних
рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7211 "Видатки
загального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків
( v0119506-00 ). Загальна сума, яка проставляється по рядку "Всього" в графі
7, повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунком
бюджетного обліку 7211 "Видатки загального фонду місцевого
бюджету" Плану рахунків, в цілому по бюджету Автономної Республіки
Крим, відповідної області, м. Києву або м. Севастополю. У графах 8-14 "Загальний фонд: виконано з початку року - у
тому числі за видами бюджетів" - проставляються суми касових
видатків проведених на звітну дату за рахунок коштів загального
фонду місцевих бюджетів в розрізі рівнів місцевих бюджетів. Дані
про касові видатки загального фонду місцевих бюджетів, наведені в
цих графах звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках,
відкритих для відповідного місцевого бюджету за рахунком
бюджетного обліку 7211 "Видатки загального фонду місцевого
бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ). 5.3.2. Розділ 2.2 "Видатки спеціального фонду місцевих
бюджетів" звіту складається на підставі даних бухгалтерського
обліку виконання спеціального фонду місцевих бюджетів, звірених із
звітами бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів
місцевих бюджетів, в розрізі кодів тимчасової класифікації
видатків ( v0604201-01 ) та кредитування місцевих бюджетів з
розшифровкою кодів тимчасової класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів за кодами економічної класифікації
видатків і включає підрозділи 2.2.1 "Видатки спеціального фонду
бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за
послуги, що надаються бюджетними установами", 2.2.2 "Видатки
спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих
з інших джерел власних надходжень бюджетних установ" та 2.2.3
"Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок доходів
спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні
видатки". У графі 5 "Спеціальний фонд: планові показники - затверджено
розписом на рік з урахуванням змін" - проставляються суми
бюджетних асигнувань на відповідний рік за спеціальним фондом
місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного
періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним
на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового
обліку 9226 "Затверджені бюджетні призначення по спеціальному
фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків
( v0119506-00 ) (дані, наведені в цій графі, відповідають сумі
даних, наведених у графах 5 підрозділу 2.2.1 "Видатки спеціального
фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за
послуги, що надаються бюджетними установами", підрозділу 2.2.2
"Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів,
отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ" та
підрозділу 2.2.3 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за
рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на
спеціальні видатки"). У графі 6 "Спеціальний фонд: планові показники - кошторисні
призначення на рік з урахуванням змін" - проставляються кошторисні
призначення розпорядників коштів на здійснення видатків
спеціального фонду місцевих бюджетів на відповідний рік, з
урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані,
наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних
рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9126
"Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду
місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків
( v0119506-00 ) (дані, наведені в цій графі, відповідають сумі
даних, наведених у графах 6 підрозділу 2.2.1 "Видатки спеціального
фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за
послуги, що надаються бюджетними установами", підрозділу 2.2.2
"Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів,
отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ" та
підрозділу 2.2.3 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за
рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на
спеціальні видатки"). У графі 7 "Спеціальний фонд: виконано з початку року -
всього" - проставляються суми касових видатків, проведених на
звітну дату, за рахунок коштів спеціального фонду місцевих
бюджетів. Дані про касові видатки спеціального фонду місцевих
бюджетів, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на
відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7221
"Видатки спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків
( v0119506-00 ) (дані, наведені в цій графі, відповідають сумі
даних, наведених у графах 7 підрозділу 2.2.1 "Видатки спеціального
фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за
послуги, що надаються бюджетними установами", підрозділу 2.2.2
"Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів,
отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ" та
підрозділу 2.2.3 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за
рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на
спеціальні видатки"). У графах 8-14 "Спеціальний фонд: виконано з початку року - у
тому числі за видами бюджетів" - проставляються суми касових
видатків проведених на звітну дату за рахунок коштів спеціального
фонду місцевих бюджетів в розрізі рівнів місцевих бюджетів. Дані
про касові видатки спеціального фонду місцевих бюджетів, наведені
в цих графах звіту, мають відповідати даним на відповідних
рахунках, відкритих для відповідного місцевого бюджету за рахунком
бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду місцевого
бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ) (дані, наведені в цій
графі, відповідають сумі даних, наведених у графах 8-14 підрозділу
2.2.1 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок
коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними
установами", підрозділу 2.2.2 "Видатки спеціального фонду бюджету,
проведені за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних
надходжень бюджетних установ" та підрозділу 2.2.3 "Видатки
спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок доходів
спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні
видатки" відповідно). 5.3.3. Підрозділ 2.2.1 "Видатки спеціального фонду бюджету,
проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що
надаються бюджетними установами" звіту складається на підставі
даних бухгалтерського обліку виконання спеціального фонду місцевих
бюджетів, звірених з даними звітів бюджетних установ, що
утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (форма N 4-1м
"Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за
послуги, що надаються бюджетними установами"), в розрізі кодів
тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
( v0604201-01 ) з розшифровкою кодів тимчасової класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів за кодами економічної
класифікації видатків. У графі 5 "Спеціальний фонд: планові показники - затверджено
розписом на рік з урахуванням змін" - проставляються суми річного
розпису бюджетних асигнувань спеціального фонду місцевих бюджетів
на відповідний рік, за коштами, отриманими як плата за послуги, що
надаються бюджетними установами. Дані, наведені в цій графі звіту,
мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за
рахунком позабалансового обліку 9226 "Затверджені бюджетні
призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів, з урахуванням
змін" Плану рахунків ( v0119506-00 ). У графі 6 "Спеціальний фонд: планові показники - кошторисні
призначення на рік з урахуванням змін" - проставляються кошторисні
призначення розпорядників коштів на здійснення видатків
спеціального фонду місцевих бюджетів, за рахунок коштів, отриманих
як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, з
урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані,
наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних
рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9126
"Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду
( v0119506-00 ). У графі 7 "Спеціальний фонд: виконано з початку року -
всього" - проставляються суми касових видатків, проведених на
звітну дату за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що
надаються бюджетними установами. Дані про касові видатки
спеціального фонду місцевих бюджетів, наведені в цій графі звіту,
мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за
рахунком бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду
місцевого бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ). Загальна сума, яка проставляється по рядку "Всього" в графі
7, повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунком
бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду місцевого
бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ), в цілому по бюджету
Автономної Республіки Крим, відповідної області, м. Києву або
м. Севастополю. У графах 8-14 "Спеціальний фонд: виконано з початку року - у
тому числі за видами бюджетів" - проставляються суми касових
видатків, проведених на звітну дату за рахунок коштів, отриманих
як плата за послуги, що надаються бюджетними установами. Дані про
касові видатки спеціального фонду місцевих бюджетів, наведені в
цих графах звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках,
відкритих для відповідного місцевого бюджету за рахунком
бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду місцевого
бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ). 5.3.4. Підрозділ 2.2.2 "Видатки спеціального фонду бюджету,
проведені за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних
надходжень бюджетних установ" звіту складається на підставі даних
бухгалтерського обліку виконання спеціального фонду місцевих
бюджетів, звірених з даними звітів бюджетних установ, що
утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (форма N 4-2м
"Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими
джерелами власних надходжень бюджетних установ") ( za314-08 ), в
розрізі кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів з розшифровкою кодів тимчасової класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів ( v0604201-01 ) за
кодами економічної класифікації видатків. У графі 5 "Спеціальний фонд: планові показники - затверджено
розписом на рік з урахуванням змін" - проставляються суми річного
розпису бюджетних асигнувань спеціального фонду місцевих бюджетів
на відповідний рік, за коштами, отриманими за іншими джерелами
власних надходжень бюджетних установ. Дані, наведені в цій графі
звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих
за рахунком позабалансового обліку 9226 "Затверджені бюджетні
призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів, з урахуванням
змін" Плану рахунків ( v0119506-00 ). У графі 6 "Спеціальний фонд: планові показники - кошторисні
призначення на рік з урахуванням змін" - проставляються кошторисні
призначення розпорядників коштів на здійснення видатків
спеціального фонду місцевих бюджетів за рахунок коштів, отриманих
з інших джерел власних надходжень бюджетних установ з урахуванням
змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій
графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках,
відкритих за рахунком позабалансового обліку 9126 "Затверджені
кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих
бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків ( v0119506-00 ). У графі 7 "Спеціальний фонд: виконано з початку року -
всього" - проставляються суми касових видатків, проведених на
звітну дату за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних
надходжень бюджетних установ. Дані про касові видатки спеціального
фонду місцевих бюджетів, наведені в цій графі звіту, мають
відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком
бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду місцевого
бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ). Загальна сума, яка проставляється по рядку "Всього" в графі
7, повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунком
бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду місцевого
бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ), в цілому по бюджету
Автономної Республіки Крим, відповідної області, м. Києву або
м. Севастополю. У графах 8-14 "Спеціальний фонд: виконано з початку року - у
тому числі за видами бюджетів" - проставляються суми касових
видатків, проведених на звітну дату за рахунок коштів, отриманих з
інших джерел власних надходжень бюджетних установ, в розрізі
рівнів місцевих бюджетів. Дані про касові видатки спеціального
фонду місцевих бюджетів, наведені в цих графах звіту, мають
відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих для
відповідного місцевого бюджету за рахунком бюджетного обліку 7221
"Видатки спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків
( v0119506-00 ). 5.3.5. Підрозділ 2.2.3 "Видатки спеціального фонду бюджету,
проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що
направляються на спеціальні видатки" звіту складається на підставі
даних бухгалтерського обліку за спеціальним фондом місцевих
бюджетів, звірених з звітами бюджетних установ, що утримуються за
рахунок коштів місцевих бюджетів (форма 4-3м "Звіт про надходження
і використання інших надходжень спеціального фонду") ( za314-08 ),
в розрізі кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів з розшифровкою кодів тимчасової класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів ( v0604201-01 ) за
кодами економічної класифікації видатків. У графі 5 "Спеціальний фонд: планові показники - затверджено
розписом на рік з урахуванням змін" - проставляються суми річного
розпису бюджетних асигнувань спеціального фонду місцевих бюджетів
на відповідний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного
періоду, за коштами, отриманими за рахунок доходів, що
направляються на спеціальні видатки. Дані, наведені в цій графі
звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих
за рахунком позабалансового обліку 9226 "Затверджені бюджетні
призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів, з урахуванням
змін" Плану рахунків ( v0119506-00 ). У графі 6 "Спеціальний фонд: планові показники - кошторисні
призначення на рік з урахуванням змін" - проставляються кошторисні
призначення на здійснення видатків спеціального фонду місцевих
бюджетів за коштами, отриманими за рахунок доходів спеціального
фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки, з
урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані,
наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних
рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9126
"Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду
місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків
( v0119506-00 ). Дані граф 5 та 6 повинні бути тотожними (крім видатків за
бюджетними програмами, за якими відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 28.02.2002 N 228 ( 228-2002-п ) "Про
затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних
вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" кошториси не
затверджуються). У графі 7 "Спеціальний фонд: виконано з початку року -
всього" - проставляються суми касових видатків, проведених на
звітну дату, за рахунок коштів, що направлялись на спеціальні
видатки. Дані про касові видатки спеціального фонду місцевих
бюджетів, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на
відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7221
"Видатки спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків
( v0119506-00 ). Загальна сума, яка проставляється по рядку "Всього" в графі
7, повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунком
бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду місцевого
бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ), в цілому по бюджету
Автономної Республіки Крим, відповідної області, м. Києву або м.
Севастополю. У графах 8-14 "Спеціальний фонд: виконано з початку року - у
тому числі за видами бюджетів" - проставляються суми касових
видатків, проведених на звітну дату, за рахунок коштів, що
направлялись на спеціальні видатки, в розрізі рівнів місцевих
бюджетів. Дані про касові видатки спеціального фонду місцевих
бюджетів, наведені в цих графах звіту, мають відповідати даним на
відповідних рахунках, відкритих для відповідного місцевого бюджету
за рахунком бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду
місцевого бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ).
5.4. Частина III "Кредитування" складається із розділів 3.1
"Кредитування загального фонду місцевих бюджетів" та 3.2
"Кредитування спеціального фонду місцевих бюджетів". 5.4.1 Розділ 3.1 "Кредитування загального фонду місцевих
бюджетів" складається на підставі даних бухгалтерського обліку
виконання загального фонду місцевих бюджетів, підтверджених
окремими даними звітів бюджетних установ, що утримуються за
рахунок коштів місцевих бюджетів (форми N 2м "Звіт про надходження
та використання коштів загального фонду") ( za314-08 ), в розрізі
кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих
бюджетів ( v0604201-01 ) і класифікації кредитування бюджету. Графа 5 "Загальний фонд: планові показники - затверджено
розписом на рік з урахуванням змін" - проставляються планові
показники за сумами кредитування, передбачені рішеннями про
відповідні бюджети за загальним фондом, з урахуванням змін,
внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі
звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих
за рахунком позабалансового обліку 9225 "Затверджені бюджетні
призначення по загальному фонду місцевих бюджетів, з урахуванням
змін" Плану рахунків ( v0119506-00 ). Графа 6 "Загальний фонд: планові показники - кошторисні
призначення на рік з урахуванням змін" - проставляються кошторисні
призначення розпорядників бюджетних коштів за сумами кредитування
загального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених
протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають
відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком
позабалансового обліку 9125 "Затверджені кошторисні призначення за
коштами загального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін"
Плану рахунків ( v0119506-00 ) (інформація наводиться тільки по
кодах надання кредитів
). Графа 7 "Загальний фонд: виконано з початку року - всього" -
проставляються суми наданих із загального фонду кредитів та суми
повернутих до загального фонду кредитів на звітну дату. Дані щодо
здійснених операцій по кредитуванню, наведені в цих графах звіту,
мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за
рахунком бюджетного обліку 7231 "Кредитування загального фонду
місцевого бюджету за вирахуванням погашення" Плану рахунків
( v0119506-00 ). Загальна сума, яка проставляється по рядку "Всього" в графі
7, повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунком
бюджетного обліку 7231 "Кредитування загального фонду місцевого
бюджету за вирахуванням погашення" Плану рахунків ( v0119506-00 ),
в цілому по бюджету Автономної Республіки Крим, відповідної
області, м. Києву або м. Севастополю. У графах 8-14 "Загальний фонд: виконано з початку року - у
тому числі за видами бюджетів" - проставляються суми наданих із
загального фонду кредитів та суми повернутих до загального фонду
кредитів на звітну дату в розрізі рівнів місцевих бюджетів. Дані
щодо здійснених операцій по кредитуванню, наведені в цих графах
звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих
для відповідного місцевого бюджету за рахунком бюджетного обліку
7231 "Кредитування загального фонду місцевого бюджету за
вирахуванням погашення" Плану рахунків ( v0119506-00 ). 5.4.2. Розділ 3.2 "Кредитування спеціального фонду місцевих
бюджетів" складається на підставі даних бухгалтерського обліку
виконання спеціального фонду місцевих бюджетів, підтверджених
окремими даними звітів бюджетних установ, що утримуються за
рахунок коштів місцевих бюджетів (форми N 4-3м "Звіт про
надходження і використання інших надходжень спеціального фонду")
( za314-08 ), в розрізі кодів тимчасової класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів ( v0604201-01 ) і класифікації
кредитування бюджету. Графа 5 "Спеціальний фонд: планові показники - затверджено
розписом на рік з урахуванням змін" - проставляються планові
показники за сумами кредитування, передбачені рішеннями про
відповідні бюджети за спеціальним фондом, з урахуванням змін,
внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі
звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих
за рахунком позабалансового обліку 9226 "Затверджені бюджетні
призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів, з урахуванням
змін" Плану рахунків ( v0119506-00 ). Графа 6 "Спеціальний фонд: планові показники - кошторисні
призначення на рік з урахуванням змін" - проставляються кошторисні
призначення за сумами кредитування спеціального фонду місцевих
бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду.
Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на
відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку
9126 "Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального
фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків
( v0119506-00 ) (інформація наводиться тільки по кодах надання
кредитів
). Графа 7 "Спеціальний фонд: виконано з початку року -
всього" - проставляються суми наданих із спеціального фонду
кредитів та суми повернутих до спеціального фонду кредитів на
звітну дату. Дані щодо здійсненних операцій по кредитуванню,
наведені в цих графах звіту, мають відповідати даним на
відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7232
"Кредитування спеціального фонду місцевого бюджету за вирахуванням
погашення" Плану рахунків ( v0119506-00 ). Загальна сума, яка проставляється по рядку "Всього" в
графі 7, повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунком
бюджетного обліку 7232 "Кредитування спеціального фонду місцевого
бюджету за вирахуванням погашення" Плану рахунків ( v0119506-00 ),
в цілому по бюджету Автономної Республіки Крим, відповідної
області, м. Києву або м. Севастополю. У графах 8-14 "Спеціальний фонд: виконано з початку року - у
тому числі за видами бюджетів" - проставляються суми наданих із
спеціального фонду кредитів та суми повернутих до спеціального
фонду кредитів на звітну дату в розрізі рівнів місцевих бюджетів.
Дані щодо здійсненних операцій по кредитуванню, наведені в цих
графах звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках,
відкритих для відповідного місцевого бюджету за рахунком
бюджетного обліку 7232 "Кредитування спеціального фонду місцевого
бюджету за вирахуванням погашення" Плану рахунків ( v0119506-00 ).
5.5. Частина IV "Фінансування" складається із розділів 4.1
"Фінансування загального фонду місцевих бюджетів" і 4.2
"Фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів". 5.5.1 Розділ 4.1 "Фінансування загального фонду місцевих
бюджетів" складається на підставі даних бухгалтерського обліку
виконання загального фонду місцевих бюджетів в розрізі кодів
класифікації фінансування бюджету за типом кредитора
( v0604201-01 ) та за типом боргового зобов'язання. Графа 3 "Загальний фонд: планові показники - затверджено
розписом на рік з урахуванням змін" - проставляються планові
показники, затверджені місцевими радами на рік, з урахуванням
змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій
графі звіту, мають відповідати даним на рахунках, відкритих за
рахунком позабалансового обліку 9733 "Затверджений розпис
фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового
зобов'язання, з урахуванням змін" Плану рахунків ( v0119506-00 ). Графа 4 "Загальний фонд: планові показники - кошторисні призначення на рік з урахуванням змін" - не заповнюється.
Графа 5 "Загальний фонд: виконано з початку року - всього" -
проставляються суми фінансування із загального фонду місцевих
бюджетів на звітну дату. Окремі дані, наведені в цій графі звіту,
мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за
окремими рахунками груп рахунків управлінського обліку 874 "Кошти
отримані місцевим бюджетом", 875 "Кошти, направлені на погашення
цінних паперів та боргових зобов'язань місцевого бюджету",
877 "Надходження до місцевих бюджетів від операцій з депозитами"
та 879 "Витрати місцевих бюджетів за операціями з депозитами"
Плану рахунків. { Абзац четвертий підпункту 5.5.1 в редакції
Наказу Державного казначейства N 19 ( v0019506-10 ) від
22.01.2010 } У графах 6-12 "Загальний фонд: виконано з початку року - у
тому числі за видами бюджетів" - проставляються суми фінансування
загального фонду місцевих бюджетів на звітну дату в розрізі рівнів
місцевих бюджетів. Окремі дані, наведені в цій графі звіту, мають
відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих для
відповідного місцевого бюджету за окремими рахунками груп рахунків
управлінського обліку 874 "Кошти отримані місцевим бюджетом",
875 "Кошти, направлені на погашення цінних паперів та боргових
зобов'язань місцевого бюджету", 877 "Надходження до місцевих
бюджетів від операцій з депозитами" та 879 "Витрати місцевих
бюджетів за операціями з депозитами" Плану рахунків. { Абзац
п'ятий підпункту 5.5.1 в редакції Наказу Державного казначейства
N 19 ( v0019506-10 ) від 22.01.2010 } Дані, наведені у графах 5 - 12 по рядках 205100 "На початок
періоду", 205200 "На кінець періоду", повинні відповідати залишку
на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками
балансового обліку 3531 "Особові рахунки розпорядників за коштами,
отриманими із загального фонду місцевого бюджету", 3541
"Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду
місцевого бюджету", 3543 "Рахунок одержувачів коштів за коштами
загального фонду місцевого бюджету", 3545 "Рахунки для обліку
операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами загального фонду
місцевого бюджету", 3621 "Рахунки розпорядників коштів місцевого
бюджету, відкриті в установах банків, за коштами загального фонду
місцевого бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ). Дані, наведені в рядках 208100 "На початок періоду", 208200
"На кінець періоду", повинні відповідати залишку на відповідних
аналітичних рахунках, відкритих за рахунком балансового обліку
3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів" та 3144 "Рахунок
для здійснення централізованого перерахування коштів загального
фонду місцевих бюджетів" Плану рахунків ( v0119506-00 ). Дані, наведені в рядках 602100 "На початок періоду", 602200
"На кінець періоду", повинні відповідати залишку на відповідних
аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку
3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів", 3144 "Рахунок для
здійснення централізованого перерахування коштів загального фонду
місцевих бюджетів", 3531 "Особові рахунки розпорядників за
коштами, отриманими із загального фонду місцевого бюджету", 3541
"Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду
місцевого бюджету", 3543 "Рахунок одержувачів коштів за коштами
загального фонду місцевого бюджету", 3545 "Рахунки для обліку
операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами загального фонду
місцевого бюджету", 3621 "Рахунки розпорядників коштів місцевого
бюджету, відкриті в установах банків, за коштами загального фонду
місцевого бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ). На кінець року на рахунках 3144, 3531, 3541, 3543, 3545
залишків коштів не повинно бути. 5.5.2. Розділ 4.2 "Фінансування спеціального фонду місцевих
бюджетів" складається на підставі даних бухгалтерського обліку
виконання спеціального фонду місцевих бюджетів в розрізі кодів
класифікації фінансування бюджету за типом кредитора
( v0604201-01 ) та за типом боргового зобов'язання. Графа 3 "Спеціальний фонд: планові показники - затверджено
розписом на рік з урахуванням змін" - проставляються планові
показники, затверджені місцевими радами на рік, з урахуванням
змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій
графі звіту, мають відповідати даним на рахунках, відкритих за
рахунком позабалансового обліку 9734 "Затверджений розпис
фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом
боргового зобов'язання, з урахуванням змін" Плану рахунків
( v0119506-00 ). Графа 4 "Спеціальний фонд: планові показники - кошторисні
призначення на рік з урахуванням змін" - не заповнюється. Графа 5 "Спеціальний фонд: виконано з початку року -
всього" - проставляються суми фінансування спеціального фонду
місцевих бюджетів на звітну дату. Окремі дані, наведені в цій
графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках,
відкритих за окремими рахунками груп рахунків управлінського
обліку 874 "Кошти отримані місцевим бюджетом", 875 "Кошти,
направлені на погашення цінних паперів та боргових зобов'язань
місцевого бюджету", 877 "Надходження до місцевих бюджетів від
операцій з депозитами" та 879 "Витрати місцевих бюджетів за
операціями з депозитами" Плану рахунків. { Абзац четвертий
підпункту 5.5.2 в редакції Наказу Державного казначейства N 19
( v0019506-10 ) від 22.01.2010 } У графах 6-12 "Спеціальний фонд: виконано з початку року - у
тому числі за видами бюджетів" - проставляються суми фінансування
із спеціального фонду місцевих бюджетів на звітну дату в розрізі
рівнів місцевих бюджетів. Окремі дані, наведені в цій графі звіту,
мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих для
відповідного місцевого бюджету за окремими рахунками груп рахунків
управлінського обліку 874 "Кошти отримані місцевим бюджетом",
875 "Кошти, направлені на погашення цінних паперів та боргових
зобов'язань місцевого бюджету", 877 "Надходження до місцевих
бюджетів від операцій з депозитами" та 879 "Витрати місцевих
бюджетів за операціями з депозитами" Плану рахунків. { Абзац
п'ятий підпункту 5.5.2 в редакції Наказу Державного казначейства
N 19 ( v0019506-10 ) від 22.01.2010 } Дані, наведені у графах 5-12 по рядках 205100 "На початок
періоду" та 205200 "На кінець періоду", повинні відповідати
залишку на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за
рахунками балансового обліку 3532 "Особові рахунки розпорядників
за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету",
3542 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального
фонду місцевого бюджету", 3544 "Рахунок одержувачів коштів за
коштами спеціального фонду місцевого бюджету", 3546 "Рахунки для
обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами
спеціального фонду місцевого бюджету", 3622 "Рахунки розпорядників
коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами
спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків
( v0119506-00 ). Дані, наведені в рядках 208100 "На початок
періоду", 208200 "На кінець періоду", повинні відповідати залишку
на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками
балансового обліку 3152 "Кошти спеціального фонду місцевих
бюджетів, які направляються на спеціальні видатки" та 3154
"Рахунок для здійснення централізованого перерахування коштів
спеціального фонду місцевих бюджетів" Плану рахунків. Дані, наведені в рядках 602100 "На початок періоду", 602200
"На кінець періоду", повинні відповідати залишку на відповідних
аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку
3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які
направляються на спеціальні видатки", 3154 "Рахунок для здійснення
централізованого перерахування коштів спеціального фонду місцевих
бюджетів", 3532 "Особові рахунки розпорядників за коштами,
отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету", 3542
"Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду
місцевого бюджету", 3544 "Рахунок одержувачів коштів за коштами
спеціального фонду місцевого бюджету", 3546 "Рахунки для обліку
операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами спеціального
фонду місцевого бюджету", 3622 "Рахунки розпорядників коштів
місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами
спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків
( v0119506-00 ). На кінець року на рахунках 3154, 3532, 3542 (за виключенням
рахунків за власними надходженнями), 3544, 3546 залишків коштів не
повинно бути.
5.6. Операції з випуску облігацій внутрішньої позики,
емітованих органами місцевої влади відображаються у рядках 203510
"Одержано позик", 401100 "Внутрішні запозичення". Операції з погашення облігацій внутрішньої позики, емітованих
органами влади відображаються у рядках 203520 "Погашено позик",
402100 "Внутрішні зобов'язання". Операції з випуску облігацій зовнішньої позики, емітованих
органами влади відображаються у рядках 305100 "Одержано позик",
401200 "Зовнішні запозичення". Операції з погашення облігацій зовнішньої позики, емітованих
органами влади у рядках 305200 "Погашено позик", 402200 "Зовнішні
зобов'язання". У рядках 205300 "Інші розрахунки" та 602300 "Інші розрахунки"
відображаються суми: - залишків невикористаних власних надходжень бюджетних
установ, при передачі з початку бюджетного року бюджетної установи
з одного бюджету до іншого бюджету або перераховані в загальний
фонд як такі, що втратили своє цільове призначення тощо. У рядках 208300 "Інші розрахунки" та 602300 "Інші розрахунки"
відображаються суми: - перерахованого залишку невикористаної субвенції, що
надавалась в попередньому бюджетному періоді і обліковувалась на
рахунках 3142, 3144 та 3152, 3154; - погашеної заборгованості за взаємними розрахунками
попередніх бюджетних періодів; - курсової різниці, що виникла на звітну дату (у тому числі в
зв'язку з переоцінкою місцевого боргу та активів) по залишках
коштів місцевих бюджетів, які обліковуються на рахунках з
попередніх бюджетних періодів у іноземній валюті; - залишків коштів спеціального фонду, які втратили своє
цільове призначення перераховані в загальний фонд тощо. У рядках 208300*, 602300* відображаються дані з урахуванням
сум міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими
бюджетами різних рівнів, однієї підпорядкованості або інших
територій. { Абзац підпункту 5.6 в редакції Наказу Державного
казначейства N 19 ( v0019506-10 ) від 22.01.2010 } У рядках 208300**, 602300** відображаються дані без
урахування сум міжбюджетних трансфертів, які передаються між
місцевими бюджетами різних рівнів, однієї підпорядкованості.
{ Абзац підпункту 5.6 в редакції Наказу Державного казначейства
N 19 ( v0019506-10 ) від 22.01.2010 }
5.7. Консолідація даних звіту про виконання місцевих бюджетів
здійснюється шляхом впорядкованого додавання показників фінансової
звітності місцевих бюджетів нижчого рівня до аналогічних
показників фінансової звітності місцевих бюджетів, на рівні яких
здійснюється консолідація даних фінансового звіту.
5.8. Суми міжбюджетних трансфертів, які передаються місцевими
бюджетами різних рівнів або між місцевими бюджетами однієї
підпорядкованості, відображаються у звітності окремого місцевого
бюджету, але не підлягають консолідації при складанні зведеного
звіту. Дані зведених звітів про виконання місцевих бюджетів
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, в
частині міжбюджетних трансфертів, мають відповідати даним звітів в
розрізі місцевих бюджетів (бюджету Автономної Республіки Крим,
обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя, міст
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення
і бюджетів районів).
6. Форма N 2 "Звіт про результат виконання місцевих бюджетів"
(додаток N 3 до наказу Державного казначейства України від
11.01.2008 N 4) ( v0004506-08 ) включає три розділи, а саме: I. Операційний дохід; II. Операційні видатки; III. Фінансування.
6.1. Розділ I "Операційний дохід" звіту складається на
підставі даних бухгалтерського обліку виконання місцевих бюджетів
по загальному та спеціальному фондах. У графах 3, 4 розділу I звіту відображаються дані про
надходження доходів загального і спеціального фондів місцевих
бюджетів за звітний (до річного заключення рахунків) період. Цей розділ складається з наступних підрозділів: - податки; - збори, штрафи, пені; - трансферти; - інший операційний дохід; - прибутки від продажу основних засобів, і заповнюється в розрізі доходів загального та спеціального
фондів місцевих бюджетів на підставі даних аналітичного обліку
доходів місцевих бюджетів, звірених із даними синтетичного обліку. Загальна сума, яка проставляється по рядку "Операційний
дохід - всього" в графі 3, повинна відповідати даним синтетичного
обліку за рахунками бюджетного обліку 6121 "Доходи загального
фонду місцевого бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ). Загальна сума, яка проставляється по рядку "Операційний
дохід - всього" в графі 4, повинна відповідати даним синтетичного
обліку за рахунками бюджетного обліку 6122 "Доходи спеціального
фонду місцевого бюджету, які направляються на спеціальні видатки"
та 6124 "Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету"
Плану рахунків ( v0119506-00 ). У графі 5 "Всього" розділу I звіту відображаються відповідні
дані про надходження доходів загального і спеціального фондів
місцевих бюджетів (сума даних графи 3 та графи 4). Сума, наведена у рядку "I. Операційний дохід - всього",
повинна відповідати: - у графі 3 сумі, наведеній по рядку "Всього" графи 5
"Загальний фонд: виконано з початку року - всього" розділу 1.1
"Доходи загального фонду місцевих бюджетів" частини I. Доходи
форми N 2мб "Звіту про виконання місцевих бюджетів" (додаток N 2
до цієї Інструкції); - у графі 4 сумі, наведеній по рядку "Всього" графи 5
"Спеціальний фонд: виконано з початку року - всього" розділу 1.2
"Доходи спеціального фонду місцевих бюджетів" частини I. Доходи
форми N 2мб "Звіту про виконання місцевих бюджетів" (додаток N 2
до цієї Інструкції); - у графі 5 сумі, наведеній по рядку "Всього" графи 11
"Разом: виконано з початку року" складової I. "Доходи" зведеної
форми форми N 2мб "Звіту про виконання місцевих бюджетів" (додаток
N 2 до цієї Інструкції).
6.2. Розділ II "Операційні видатки" звіту складається на
підставі даних бухгалтерського обліку виконання місцевих бюджетів
по загальному та спеціальному фондах. У графах 3, 4 розділу II звіту відображаються дані про
здійснення видатків та операцій з кредитування за рахунок коштів
загального і спеціального фондів місцевих бюджетів за звітний (до
річного заключення рахунків) період. Цей розділ включає наступні підрозділи: - державне управління; - правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави; - освіта; - охорона здоров'я; - соціальний захист та соціальне забезпечення; - житлово-комунальне господарство; - культура і мистецтво; - засоби масової інформації; - фізична культура і спорт; - будівництво; - сільське і лісове господарство, рибне господарство та
мисливство; - транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації
та інформатика; - інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю; - охорона навколишнього природного середовища та ядерна
безпека; - запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та
наслідків стихійного лиха; - обслуговування боргу; - цільові фонди; - видатки, не віднесені до основних груп, і заповнюється в розрізі кодів тимчасової класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів ( v0604201-01 )
загального та спеціального фондів місцевих бюджетів на підставі
даних аналітичного обліку видатків, звірених із даними
синтетичного обліку. Загальна сума, яка проставляється по рядку "Операційні
видатки - всього" в графі 3, повинна відповідати даним
синтетичного обліку за рахунками бюджетного обліку 7211 "Видатки
загального фонду місцевого бюджету" та 7231 "Кредитування
загального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення"
Плану рахунків ( v0119506-00 ). Загальна сума, яка проставляється по рядку "Операційні
видатки - всього" в графі 4, повинна відповідати даним
синтетичного обліку за рахунками бюджетного обліку 7221 "Видатки
спеціального фонду місцевого бюджету" та 7232 "Кредитування
спеціального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення"
Плану рахунків ( v0119506-00 ). У графі 5 "Всього" розділу II звіту відображаються відповідні
дані про здійснені видатки та операції з кредитування за рахунок
коштів загального і спеціального фондів місцевих бюджетів (сума
даних графи 3 та графи 4). Сума, наведена у рядку "II. Операційні видатки - всього"
повинна відповідати: - у графі 3 сумі, наведеній по рядку "Разом" графи 7
"Загальний фонд: виконано з початку року - всього" розділу 2.1
"Видатки загального фонду місцевих бюджетів" частини II. Видатки
та рядку "Всього" графи 7 "Загальний фонд, виконано з початку
року - всього" розділу 3.1 "Кредитування загального фонду місцевих
бюджетів" частини III. Кредитування форми N 2мб "Звіту про
виконання місцевих бюджетів" (додаток N 2 до цієї Інструкції); - у графі 4 сумі, наведеній по рядку "Разом" графи 7
"Спеціальний фонд: виконано з початку року - всього" розділу 2.2
"Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів" частини II. Видатки
та рядку "Всього" графи 7 "Спеціальний фонд, виконано з початку
року - всього" розділу 3.2 "Кредитування спеціального фонду
місцевих бюджетів" частини III. Кредитування форми N 2мб "Звіту
про виконання місцевих бюджетів" (додаток N 2 до цієї Інструкції); - у графі 5 сумі, наведеній по рядку "Всього за тимчасовою
класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів" графи 11
"Разом - виконано з початку року" складової II. "Видатки" та рядку
"Всього за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів" графи 11 "Разом - виконано з початку року"
складової III. "Кредитування" зведеної форми форми N 2мб "Звіту
про виконання місцевих бюджетів" (додаток N 2 до цієї Інструкції). Рядок "Дефіцит (-) / профіцит (+) (I - II)" наводиться окремо
за загальним та спеціальним фондом місцевого бюджету. Дефіцит бюджету - перевищення видатків та кредитування за
вирахуванням погашення бюджету над його доходами. Сума дефіциту
наводиться зі знаком "мінус". Профіцит бюджету - перевищення доходів бюджету над його
видатками та кредитуванням за вирахуванням погашення. Сума
профіциту наводиться зі знаком "плюс". Сума, наведена у рядку "Дефіцит (-) / профіцит (+) (I-II)"
повинна відповідати сумі, наведеній у рядку "Фінансування -
всього" цього звіту, з протилежним знаком.
6.3. Розділ III "Фінансування" складається на підставі даних
бухгалтерського обліку виконання місцевих бюджетів по загальному і
спеціальному фондах в розрізі кодів класифікації фінансування
бюджету за типом боргового зобов'язання ( v0604201-01 ) та за
типом кредитора. Сума, наведена у рядку III "Фінансування всього" повинна
відповідати: - у графі 3 сумі, наведеній по рядку "Разом коштів, отриманих
з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора*" або "Разом
коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом
боргового зобов'язання*" графи 5 "Загальний фонд: виконано з
початку року - всього" розділу 4.1 "Фінансування загального фонду
місцевих бюджетів" частини IV "Фінансування" форми N 2мб "Звіту
про виконання місцевих бюджетів" (додаток N 2 до цієї Інструкції); - у графі 4 сумі, наведеній по рядку "Разом коштів, отриманих
з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора*" або "Разом
коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом
боргового зобов'язання*" графи 5 "Спеціальний фонд: виконано з
початку року - всього" розділу 4.2 "Фінансування спеціального
фонду місцевих бюджетів" частини IV "Фінансування" форми N 2мб
"Звіту про виконання місцевих бюджетів" (додаток N 2 до цієї
Інструкції); - у графі 5 сумі, наведеній по рядку "Разом коштів, отриманих
з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора*" або "Разом
коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом
боргового зобов'язання*" графи 11 "Разом: виконано з початку року"
складової IV "Фінансування" зведеної форми форми N 2мб "Звіту про
виконання місцевих бюджетів" (додаток N 2 до цієї Інструкції).
7. Форма N 3 "Звіт про рух грошових коштів" (додаток N 4 до
наказу Державного казначейства України від 11.01.2008 N 4)
( v0004506-08 ) включає чотири розділи, а саме: I. Операційна діяльність; II. Інвестиційна діяльність; III. Нерозподілені видатки; IV. Фінансова діяльність.
7.1. Розділ I "Операційна діяльність" звіту складається на
підставі даних бухгалтерського обліку виконання місцевих бюджетів
по загальному та спеціальному фондах. У графах 4-7 розділу I звіту відображаються дані про
надходження доходів, здійснені видатки та операції по кредитуванню
загального і спеціального фондів місцевих бюджетів за звітний (до
річного заключення рахунків) та попередній періоди. Цей розділ складається з таких підрозділів: - операційні доходи; - операційні видатки. 7.1.1. Підрозділ "Операційні доходи" включає: - податкові надходження; - неподаткові надходження; - доходи від операцій з капіталом; - офіційні трансферти; - інший операційний дохід, і заповнюється в розрізі доходів загального та спеціального
фондів місцевих бюджетів на підставі даних аналітичного обліку
доходів місцевих бюджетів, звірених із даними синтетичного обліку
доходів. Загальна сума, яка проставляється по рядку "1. Операційні
доходи - всього" в графі 4, повинна відповідати даним синтетичного
обліку за рахунком бюджетного обліку 6121 "Доходи загального фонду
місцевого бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ). Загальна сума, яка проставляється по рядку "1. Операційні
доходи - всього" в графі 6, повинна відповідати даним синтетичного
обліку за рахунками бюджетного обліку 6122 "Доходи спеціального
фонду місцевого бюджету, які направляються на спеціальні видатки"
та 6124 "Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету"
Плану рахунків ( v0119506-00 ). 7.1.2. Підрозділ "Операційні видатки" включає: - поточні видатки; - кредитування, і складається в розрізі операцій загального та спеціального
фондів місцевих бюджетів на підставі даних аналітичного обліку,
звірених із даними синтетичного обліку видатків. Загальна сума, яка проставляється по рядку "Поточні видатки"
в графі 4, повинна відповідати даним синтетичного обліку за
рахунком бюджетного обліку 7211 "Видатки загального фонду
місцевого бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ) (КЕКВ 1000)
( v0604201-01 ). Загальна сума, яка проставляється по рядку "Поточні видатки"
в графі 6, повинна відповідати даним синтетичного обліку за
рахунком бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду
місцевого бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ) (КЕКВ 1000)
( v0604201-01 ). Загальна сума, яка проставляється в рядку "Кредитування" по
графі 4, повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунком
бюджетного обліку 7231 "Кредитування загального фонду місцевого
бюджету за вирахуванням погашення" Плану рахунків ( v0119506-00 )
(класифікація кредитування бюджету) ( v0604201-01 ). Загальна сума, яка проставляється по рядку "Кредитування" в
графі 6, повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунком
бюджетного обліку 7232 "Кредитування спеціального фонду місцевого
бюджету за вирахуванням погашення" Плану рахунків ( v0119506-00 )
(класифікація кредитування бюджету) ( v0604201-01 ). Рядок "Чистий потік від операційної діяльності (230 - 420)"
вираховується окремо за загальним та спеціальним фондами як
різниця між операційними доходами та операційними видатками.
Від'ємна сума чистого потоку наводиться зі знаком "мінус".
7.2. Розділ II "Інвестиційна діяльність" звіту складається на
підставі даних бухгалтерського обліку виконання місцевих бюджетів
по загальному та спеціальному фондах. Цей розділ складається з таких підрозділів: - інвестиційні доходи; - інвестиційні видатки. В рядку "Інвестиційні доходи" проставляються нульові
показники. Підрозділ "Інвестиційні видатки" складається в розрізі
видатків загального та спеціального фондів місцевих бюджетів на
підставі даних аналітичного обліку, звірених із даними
синтетичного обліку видатків місцевих бюджетів по загальному і
спеціальному фондах місцевих бюджетів. Загальна сума, яка проставляється по рядку "Капітальні
видатки" в графі 4, повинна відповідати даним синтетичного обліку
за рахунком бюджетного обліку 7211 "Видатки загального фонду
місцевого бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ) (КЕКВ 2000)
( v0604201-01 ). Загальна сума, яка проставляється по рядку "Капітальні
видатки" в графі 6, повинна відповідати даним синтетичного обліку
за рахунком бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду
місцевого бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ) (КЕКВ 2000)
( v0604201-01 ). Рядок "Чистий потік від інвестиційної діяльності (440 - 540)"
вираховується окремо за загальним та спеціальним фондами як
різниця між інвестиційними доходами та інвестиційними видатками".
Від'ємна сума чистого потоку наводиться зі знаком "мінус".
7.3. Розділ III "Нерозподілені видатки" не заповнюється. Рядок "Чистий потік від операційної та інвестиційної
діяльності (430 + 550 - 560)" розраховується окремо за загальним
та спеціальним фондами шляхом вирахування нерозподілених видатків
із суми чистого потоку від операційної діяльності та чистого
потоку від інвестиційної діяльності. Від'ємна сума чистого потоку
наводиться зі знаком "мінус". Чистий потік від операційної та інвестиційної діяльності за
загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету повинен
дорівнювати результату виконання місцевого бюджету відповідно
загального та спеціального фондів та дефіциту/профіциту бюджету.
7.4. Розділ IV "Фінансова діяльність" складається з наступних
підрозділів: - фінансування за борговими операціями (внутрішні запозичення
і зовнішні запозичення та внутрішні зобов'язання і зовнішні
зобов'язання); - фінансування за активними операціями. Складається на підставі даних аналітичного обліку виконання
загального та спеціального фондів місцевих бюджетів в розрізі
класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання
( v0604201-01 ). Рядок "Чистий потік від фінансової діяльності
(590 - 700 + 810)" обчислюється в результаті арифметичних дій
шляхом додавання до різниці між запозиченнями та погашеннями даних
фінансування за активними операціями окремо за загальним та
спеціальним фондами місцевого бюджету. Рядок "Загальний чистий потік від загальної діяльності
(430 + 550 - 560 + 940)" вираховується як сума чистого потоку від
операційної та інвестиційної діяльності та чистого потоку від
фінансової діяльності.
8. Форма N 7мб "Звіт про бюджетну заборгованість" (додаток
N 5 до наказу Державного казначейства України від 11.01.2008 N 4)
( v0004506-08 ) складається на підставі даних звітів бюджетних
установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, за
формами: N 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами"
( za314-08 ) та N 7м.1 "Звіт про заборгованість за окремими
програмами", окремі показники яких підтверджуються даними
бухгалтерського обліку виконання місцевих бюджетів, в розрізі
кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих
бюджетів ( v0604201-01 ), кодів економічної класифікації видатків
та класифікації кредитування окремо за загальним і спеціальним
фондами, за структурою, наведеною у додатку N 3 до цієї
Інструкції. Форма складається з двох розділів, а саме: I. Дані про заборгованість бюджетних установ. II. Інформація про заборгованість бюджетних установ за
окремими програмами.
8.1. Розділ I "Дані про заборгованість бюджетних установ"
містить інформацію про дебіторську та кредиторську заборгованість,
що виникла у процесі виконання кошторису за поточний і минулі
роки, та зареєстровані фінансові зобов'язання і відповідає даним
звітів бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів
місцевих бюджетів, за формою N 7м "Звіт про заборгованість за
бюджетними коштами" ( za314-08 ). Розділ містить інформацію про
заборгованість бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів
місцевих бюджетів, як за видатками, так і за нарахованими
доходами. У рядку "Доходи" відображається загальна сума дебіторської та
загальна сума кредиторської заборгованості бюджетних установ, що
утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, яка виникла при
наданні послуг на звітну дату. Рядок заповнюється лише у звітах за
спеціальним фондом. Заборгованість за доходами відображається у звітності
загальною сумою і не поділяється за кодами економічної
класифікації видатків бюджету ( v0604201-01 ). У рядку "Видатки - всього" проставляється сума узагальненої
заборгованості бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів
місцевих бюджетів, яка виникла при виконанні видаткової частини
кошторису. У графі 5 "Дебіторська заборгованість на початок року -
усього" проставляється сума дебіторської заборгованості бюджетних
установ на початок року, наведена у звітах бюджетних установ, що
утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (графа 4 форми
N 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами")
( za314-08 ). У графі 6 "Дебіторська заборгованість на звітну дату -
усього" - проставляються суми дебіторської заборгованості
бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих
бюджетів, на звітну дату, наведені у звітах бюджетних установ, що
утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (графа 5 форми
N 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами")
( za314-08 ). У графі 7 "Дебіторська заборгованість: на звітну дату,
прострочена" - проставляються суми дебіторської заборгованості
бюджетних установ, термін оплати якої прострочено на звітну дату,
наведені у звітах бюджетних установ, що утримуються за рахунок
коштів місцевих бюджетів (графа 6 форми N 7м "Звіт про
заборгованість за бюджетними коштами") ( za314-08 ). Сума наведена
у графі не повинна перевищувати суму дебіторської заборгованості
на звітну дату, наведену в графі 6 "Дебіторська заборгованість -
на звітну дату всього" цього розділу. У графі 8 "Дебіторська заборгованість: на звітну дату,
списана" - проставляються суми дебіторської заборгованості
бюджетних установ, списаної протягом звітного періоду, наведені у
звітах бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів
місцевих бюджетів (графа 7 форми N 7м "Звіт про заборгованість за
бюджетними коштами") ( za314-08 ). Сума, наведена у графі, не
повинна перевищувати суму дебіторської заборгованості на початок
року, наведену в графі 5 "Дебіторська заборгованість - на початок
року - усього " цього розділу. У графі 9 "Кредиторська заборгованість на початок року -
усього" - відображаються суми кредиторської заборгованості
бюджетних установ на початок року, наведені у звітах бюджетних
установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (графа
8 форми N 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами")
( za314-08 ). У графі 10 "Кредиторська заборгованість: на звітну дату -
усього" - відображаються суми кредиторської заборгованості
бюджетних установ на звітну дату, наведені у звітах бюджетних
установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (графа
9 форми N 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами")
( za314-08 ). У графі 11 "Кредиторська заборгованість на звітну дату,
усього - у тому числі, бюджетна" - із загальної суми кредиторської
заборгованості на звітну дату проставляються суми кредиторської
заборгованості бюджетних установ, яка утворилася через
недоотримання асигнувань у минулих та звітному бюджетних роках,
наведені у звітах бюджетних установ, що утримуються за рахунок
коштів місцевих бюджетів (графа 10 форми N 7м "Звіт про
заборгованість за бюджетними коштами") ( za314-08 ). У графі 12 "Кредиторська заборгованість на звітну дату,
усього - у тому числі, небюджетна" - із загальної суми
кредиторської заборгованості на звітну дату проставляються суми
кредиторської заборгованості бюджетних установ, що виникли у
зв'язку з узяттям розпорядниками бюджетних коштів у минулих та
звітному роках зобов'язань понад кошторисні призначення, наведені
у звітах бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів
місцевих бюджетів (графа 11 форми N 7м "Звіт про заборгованість за
бюджетними коштами") ( za314-08 ). У графі 13 "Кредиторська заборгованість на звітну дату -
прострочена" - із загальної суми кредиторської заборгованості
відображаються суми заборгованості бюджетних установ, з
простроченим терміном оплати, наведені у звітах бюджетних установ,
що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (графа 12 форми
N 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами")
( za314-08 ). Сума наведена у графі не повинна перевищувати суму
кредиторської заборгованості на звітну дату, наведену у графі 10
"Кредиторська заборгованість: на звітну дату - усього" цього
розділу. У графі 14 "Кредиторська заборгованість: на звітну дату -
термін оплати якої не настав" - із загальної суми кредиторської
заборгованості відображаються суми кредиторської заборгованості
бюджетних установ, термін оплати якої не настав на звітну дату,
яка наведена у звітах бюджетних установ, що утримуються за рахунок
коштів місцевих бюджетів (графа 13 форми N 7м "Звіт про
заборгованість за бюджетними коштами") ( za314-08 ). Сума наведена у графах 13 "Кредиторська заборгованість на
звітну дату - прострочена" та 14 "Кредиторська заборгованість: на
звітну дату - термін оплати якої не настав" не може перевищувати
даних наведених у графі 10 "Кредиторська заборгованість: на звітну
дату - усього". У графі 15 "Кредиторська заборгованість: на звітну дату -
списана" - відображаються суми кредиторської заборгованості
бюджетних установ, списаної в установленому порядку протягом
звітного періоду, наведені у звітах бюджетних установ, що
утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (графа 14 форми
N 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами")
( za314-08 ). Сума наведена у графі не повинна перевищувати суму
кредиторської заборгованості на початок року, наведену у графі 9
"Кредиторська заборгованість - на початок року - усього" цього
розділу. У графі 16 "Зареєстровані фінансові зобов'язання на кінець
звітного періоду - усього" - відображаються суми фінансових
зобов'язань бюджетних установ, які зареєстровані в органах
Державного казначейства, та залишились непроплаченими станом на
кінець звітного періоду. Дані, наведені в цій графі, мають
відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунками
позабалансового обліку 9423 "Фінансові зобов'язання розпорядників
бюджетних коштів за коштами загального фонду місцевого бюджету" та
9424 "Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за
коштами спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків
( v0119506-00 ) (графа 15 форми N 7м "Звіт про заборгованість за
бюджетними коштами") ( za314-08 ). У графі 17 "Зареєстровані фінансові зобов'язання на кінець
звітного періоду - з них: кредиторська заборгованість" -
відображається кредиторська заборгованість із суми зареєстрованих
в органах Державного казначейства фінансових зобов'язань бюджетних
установ, які залишились непроплаченими станом на кінець звітного
періоду (графа 16 форми N 7м "Звіт про заборгованість за
бюджетними коштами") ( za314-08 ). Сума наведена у графі не
повинна перевищувати суму кредиторської заборгованості на звітну
дату, наведену у графі 10 "Кредиторська заборгованість - на звітну
дату - усього" цього розділу.
8.2. У розділі II "Інформація про заборгованість бюджетних
установ за окремими програмами" відображаються суми заборгованості
і зареєстрованих фінансових зобов'язань, що виникли у бюджетних
установ, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, за
поточний та минулі роки за окремими кодами тимчасової класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів ( v0604201-01 ) в
розрізі кодів економічної класифікації видатків і класифікації
кредитування бюджету (надані пільгові довготермінові кредити тощо)
та відповідають даним звіту форми N 7м.1 "Звіт про заборгованість
за окремими програмами" ( za314-08 ) бюджетних установ, що
утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів. У графі 5 "Дебіторська заборгованість на початок року"
проставляються суми дебіторської заборгованості станом на перше
число першого місяця звітного року. Дані, наведені в цій графі
звіту, мають відповідати даним графи 4 форми N 7м.1 "Звіт про
заборгованість за окремими програмами" ( za314-08 ). У графі 6 "Дебіторська заборгованість - на звітну дату"
проставляються суми дебіторської заборгованості, яка залишилась на
обліку з минулих бюджетних періодів та виникла при виконанні
кошторису за звітний бюджетний період. Дані, наведені в цій графі
звіту, мають відповідати даним графи 5 форми N 7м.1 "Звіт про
заборгованість за окремими програмами" ( za314-08 ). У графі 7 "Кредиторська заборгованість - на початок року"
проставляються суми кредиторської заборгованості, на початок року.
Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 6
форми N 7м.1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами". У графі 8 "Кредиторська заборгованість - на звітну дату"
проставляються суми кредиторської заборгованості, яка виникла при
виконанні кошторису за звітний та минулі роки і перебуває на
бухгалтерському обліку на звітну дату. Дані, наведені в цій графі
звіту, мають відповідати даним графи 7 форми N 7м.1 "Звіт про
заборгованість за окремими програмами" ( za314-08 ). У графі 9 "Зареєстровані фінансові зобов'язання на кінець
звітного періоду - всього" проставляються суми фінансових
зобов'язань, що зареєстровані в обліку органів Державного
казначейства України протягом звітного бюджетного періоду та
залишились неоплаченими. Дані, наведені в цій графі звіту, мають
відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках,
відкритих за рахунками позабалансового обліку 9423 "Фінансові
зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального
фонду місцевого бюджету" та 9424 "Фінансові зобов'язання
розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду
місцевого бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ) та бути
попередньо звіреними з даними, наведеними в графі 8 форми N 7м.1
"Звіт про заборгованість за окремими програмами" ( za314-08 ). У графі 10 "Зареєстровані фінансові зобов'язання на кінець
звітного періоду - з них кредиторська заборгованість"
проставляються дані, наведені в звіті у графі 9 форми N 7м.1 "Звіт
про заборгованість за окремими програмами" ( za314-08 ). Операції з надання кредитів із загального фонду бюджету
розпорядниками бюджетних коштів відображаються за загальним
фондом. Суми дебіторської заборгованості відображають
заборгованість за розрахунками з позичальниками, які отримали
кредити. Суми кредиторської заборгованості відображають
заборгованість за розрахунками з бюджетом на суму отриманих коштів
на надання кредитів із загального фонду бюджету. Суми повернутих позичальниками кредитів, які надавалися із
загального фонду бюджету, відображаються як зменшення дебіторської
заборгованості в сумі повернутих кредитів (тобто відображається
різниця між сумою наданих кредитів та сумою повернутих кредитів)
та як зменшення кредиторської заборгованості перед загальним
фондом бюджету на суму коштів, перерахованих розпорядником
бюджетних коштів до загального фонду бюджету. За сумами кредитів, наданих позичальникам із спеціального
фонду бюджету (у разі рекредитування), відображається дебіторська
заборгованість в сумі наданих кредитів, зменшена на суму
повернутих коштів позичальниками.
9. "Звіт про надходження та використання коштів спеціального
фонду місцевих бюджетів у частині власних надходжень бюджетних
установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів"
(додаток N 6 до наказу Державного казначейства України від
11.01.2008 N 4) ( v0004506-08 ) складається в розрізі основних
кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих
бюджетів ( v0604201-01 ), груп та підгруп власних надходжень на
підставі даних звітів бюджетних установ, що утримуються за рахунок
коштів місцевих бюджетів (форми N 4-1м "Звіт про надходження і
використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються
бюджетними установами" ( za314-08 ), N 4-2м "Звіт про надходження
і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних
надходжень бюджетних установ"). У графі 4 "Залишок грошових коштів на початок року" та у
графі 9 "Залишок грошових коштів на кінець звітного періоду"
наводяться загальні суми залишків коштів на спеціальних
реєстраційних рахунках відповідно на початок та кінець звітного
періоду. Дані, наведені в цих графах, повинні відповідати залишкам
на відповідних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку
3542 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального
фонду місцевого бюджету", 3622 "Рахунки розпорядників коштів
місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами
спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків
( v0119506-00 ). { Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Державного казначейства N 19 ( v0019506-10 ) від
22.01.2010 } У графі 5 "Перераховано залишок" - відображається сума
коштів відповідного джерела надходжень спеціального фонду минулого
звітного року, що була відповідно до законодавства України
перерахована у звітному періоді (повернена установі, що надала ці
кошти, перерахована до бюджету тощо) і не є касовими видатками, а
також не може бути віднесена на зменшення надходжень поточного
бюджетного періоду. Такі суми відображаються без розподілу за
кодами економічної класифікації видатків бюджету. { Пункт 9
доповнено абзацом третім згідно з Наказом Державного казначейства
N 19 ( v0019506-10 ) від 22.01.2010 } У графі 6 "Надійшло коштів за звітний період" -
відображаються суми власних надходжень спеціального фонду за
кодами бюджетної класифікації доходів ( v0604201-01 ), які
надійшли на спеціальні реєстраційні рахунки бюджетних установ у
звітному періоді. Дані, наведені в цій графі, повинні відповідати
даним обліку на відповідних рахунках, відкритих за рахунками
бюджетного обліку 6124 "Власні кошти розпорядників коштів
місцевого бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ). { Абзац
четвертий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного казначейства N 19 ( v0019506-10 ) від 22.01.2010 } У графі 7 "Касові видатки - усього" - відображається сума
касових видатків спеціального фонду бюджету, проведених за рахунок
коштів, отриманих у звітному періоді за відповідними джерелами
власних надходжень бюджетних установ, за кодами тимчасової
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
( v0604201-01 ). Дані, наведені в цій графі, повинні відповідати
даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунками бюджетного
обліку 7221 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету" Плану
рахунків ( v0119506-00 ) та сумі даних у графах 7 підрозділів
2.2.1 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок
коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними
установами" і 2.2.2 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені
за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень
бюджетних установ". { Абзац п'ятий пункту 9 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Державного казначейства N 19 ( v0019506-10 ) від
22.01.2010 } У графі 8 "Касові видатки - у тому числі направлено на
погашення заборгованості загального фонду" - відображаються суми
касових видатків спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок
коштів, отриманих у звітному періоді як плата за послуги, що
надаються бюджетними установами, направлені на погашення
заборгованості загального фонду бюджету за кодами тимчасової
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
( v0604201-01 ). { Абзац шостий пункту 9 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Державного казначейства N 19 ( v0019506-10 ) від
22.01.2010 }
10. "Інформація про виконання захищених статей видатків
місцевих бюджетів" (додаток N 7 до наказу Державного казначейства
України від 11.01.2008 N 4) складається на підставі даних форми
N 2мб "Звіт про виконання місцевих бюджетів" за узагальнюючими
кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих
бюджетів ( v0604201-01 ) і в розрізі кодів економічної
класифікації видатків загального фонду місцевих бюджетів за
захищеними статтями, за структурою, наведеною у додатку N 4 до
цієї Інструкції. У графі 4 "Затверджено розписом на рік з урахуванням змін" -
проставляються суми річного розпису бюджетних асигнувань на
відповідний рік по захищених статтях видатків загального фонду
місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного
періоду. У графі 5 "Кошторисні призначення на рік з урахуванням
змін" - проставляються суми бюджетних асигнувань, передбачених
розпорядникам коштів на відповідний рік по захищених статтях
видатків загального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін,
внесених протягом звітного періоду. У графі 6 "Касові видатки з початку року" - проставляються
суми проведених з початку року касових видатків по захищених
статтях видатків місцевих бюджетів на підставі даних аналітичного
обліку, звірених із звітами розпорядників бюджетних коштів, що
утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (форма N 2м "Звіт
про надходження та використання коштів загального фонду").
( za314-08 ) У графі 7 "Недовиділено асигнувань до плану" - проставляються
суми недовиділених асигнувань з початку року.
11. "Інформація про використання коштів з резервного фонду"
(додаток N 8 до наказу Державного казначейства України від
11.01.2008 N 4) ( v0004506-08 ) складається на підставі
інформації, наданої фінансовими органами, по відповідних бюджетах
та окремих даних бухгалтерського обліку виконання загального фонду
місцевих бюджетів. У формі відображається інформація про використання коштів
резервного фонду за кодами тимчасової класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів ( v0604201-01 ) в розрізі кодів
економічної класифікації видатків та класифікації кредитування
загального фонду місцевого бюджету відповідно до напрямів
використання коштів резервного фонду, затверджених рішеннями
місцевих рад про виділення коштів з резервного фонду бюджету. За кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів 250102 "Резервний фонд" ( v0604201-01 )
відображаються тільки нерозподілені видатки (КЕКВ 3000). У рядку "Резервний фонд на початок року" - проставляється
обсяг резервного фонду, затверджений рішеннями місцевих рад на
початок року. У рядку "Збільшення/зменшення обсягу резервного фонду на
підставі прийнятих рішень місцевих рад, (+/-)" - наводяться дані
про збільшення/зменшення обсягів резервного фонду на підставі
прийнятих рішень місцевих рад щодо внесення змін до обсягу
резервного фонду. У рядку "Видатки, передбачені рішенням місцевих рад за
рахунок коштів резервного фонду, всього" - проставляється сума
видатків з резервного фонду, передбачених рішеннями місцевих рад
за рахунок коштів резервного фонду бюджету. У рядку "Резервний фонд на звітну дату" - відображається
обсяг резервного фонду, затверджений рішеннями місцевих рад, на
кінець звітного періоду, тобто плановий показник з урахуванням
змін, внесених протягом звітного періоду. У графі 4 "Кошти, передбачені рішеннями місцевих рад" -
проставляються суми коштів, які відповідно до прийнятих
відповідними місцевими радами рішень, передбачені у звітному
періоді розпорядникам коштів місцевих бюджетів на здійснення
видатків за рахунок коштів резервного фонду. У графі 5 "Фактично виділено коштів з початку року" -
проставляються суми коштів, які були виділені з резервного фонду
розпорядникам коштів місцевих бюджетів відповідно до прийнятих
відповідними місцевими радами рішень протягом звітного періоду. У графі 6 "Недовиділено асигнувань до плану" - проставляється
сума недовиділених асигнувань (дані графи 6 дорівнюють різниці
відповідних даних, наведених у графі 4 і графі 5).
12. "Звіт про рух необоротних активів бюджетних установ, що
утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів" (додаток N 9 до
наказу Державного казначейства України від 11.01.2008 N 4)
( v0004506-08 ) складається на підставі даних звітів бюджетних
установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (форма
N 5 "Звіт про рух необоротних активів"), та відображає вартість
необоротних активів бюджетної установи на початок і кінець року,
їх рух протягом звітного року. У графі 3 "Наявність на початок року" проставляється сума, на
підставі даних, наведених у звітах бюджетних установ, що
утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (графа 3 форми N 5
"Звіт про рух необоротних активів"). У графі 4 "Наявність на кінець року" проставляється сума, на
підставі даних, наведених у звітах бюджетних установ, що
утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (графа 5 форми N 5
"Звіт про рух необоротних активів").
13. "Довідка про рух матеріалів і продуктів харчування
бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих
бюджетів" (додаток N 10 до наказу Державного казначейства України
від 11.01.2008 N 4) ( v0004506-08 ) складається на підставі даних
звітів бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів
місцевих бюджетів (форма N 6 "Звіт про рух матеріалів і продуктів
харчування"), та відображає рух матеріалів і продуктів харчування
протягом року та їх залишки на початок і кінець року. У графі 3 "Залишок на початок року" проставляється сума на
підставі даних звітів бюджетних установ, що утримуються за рахунок
коштів місцевих бюджетів на початок року (графа 3 форми N 6 "Звіт
про рух матеріалів і продуктів харчування"). У графі 4 "Залишок на кінець року" проставляється сума на
підставі даних звітів бюджетних установ, що утримуються за рахунок
коштів місцевих бюджетів на кінець року (графа 4 форми N 6 "Звіт
про рух матеріалів і продуктів харчування"). У графі 5 "Витрачено на потреби установ за рік"
проставляється сума, яка відповідає даним, наведеним у звітах
бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих
бюджетів (графа 5 форми N 6 "Звіт про рух матеріалів і продуктів
харчування").
14. "Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів і
матеріальних цінностей в бюджетних установах, що утримуються за
рахунок коштів місцевих бюджетів" (додаток N 11 до наказу
Державного казначейства України від 11.01.2008 N 4)
( v0004506-08 ) складається на підставі даних звітів бюджетних
установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (форми
N 15 "Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та
матеріальних цінностей в бюджетних установах"), та відображає
недостачі та крадіжки грошей і матеріальних цінностей в розрізі
заходів, що були проведені для їх усунення. У рядках 010 - 130 проставляється сума, яка відповідає даним,
наведеним у звітах бюджетних установ, що утримуються за рахунок
коштів місцевих бюджетів (графа 3 форми N 15 "Звіт про недостачі
та крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей в бюджетних
установах").
15. "Звіт про надання та використання місцевими бюджетами
дотацій та субвенцій, отриманих з державного бюджету" (додаток
N 12 до наказу Державного казначейства України від 11.01.2008 N 4)
( v0004506-08 ) складається в розрізі дотацій та субвенцій,
передбачених Законом України про Державний бюджет України на
відповідний рік, у державному бюджеті місцевим бюджетам, за
структурою, наведеною у додатку N 6 до цієї Інструкції. Інформація заповнюється тільки за тими кодами бюджетної
класифікації ( v0604201-01 ), за якими було здійснено видатки з
місцевого бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів. Суми
міжбюджетних трансфертів, які передаються місцевими бюджетами
різних рівнів або між місцевими бюджетами однієї
підпорядкованості, в звіті не відображаються.
16. Головні управління Державного казначейства України
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя
готують і подають до Державного казначейства України інформацію
щодо уточнення окремих показників звітних даних, в якій мають бути
викладені: - роз'яснення про розбіжності між даними бухгалтерського
обліку виконання місцевих бюджетів та звітними даними
розпорядників коштів та органів Державного казначейства, між
даними форм звітності, між показниками звітності на кінець
попереднього року і на початок поточного року (якщо такі
розбіжності мали місце); - пояснення причин наявності коштів, які обліковуються на
рахунках групи 123 "Інші рахунки за коштами місцевих бюджетів в
банках"; - інформація про кошти місцевих бюджетів, які обліковуються
на рахунках групи 134 "Інші депозити місцевого бюджету" окремо за
загальним та спеціальним фондами; - пояснення щодо розбіжностей за даними, які обліковуються на
рахунках, відкритих за балансовими рахунками 152 групи, та
відображені у "Звіті про фінансовий стан (баланс)", даними розділу
II "Інформація про заборгованість за окремими програмами" форми
N 7мб "Звіт про бюджетну заборгованість" в частині заборгованості
та даними частини III "Кредитування" форми 2мб "Звіт про виконання
місцевих бюджетів"; - розшифровка сум коштів, які обліковуються на рахунку 1661
"Кошти місцевого бюджету, заблоковані на рахунках"; - інформація, щодо здійснених операцій з облігаціями,
емітованими місцевими органами влади, що обліковуються на рахунках
групи 215 "Облігації місцевого бюджету"; - пояснення сум, які відображені за кодами 205300, 208300
"Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів: інші
розрахунки" частини 4.1 "Фінансування загального фонду бюджету" та
частини 4.2 "Фінансування спеціального фонду бюджету" форми 2мб
"Звіт про виконання місцевих бюджетів"; - пояснення щодо залишків коштів на рахунках розпорядників
(одержувачів) коштів місцевих бюджетів, які обслуговуються на
інших територіях ніж місцевий бюджет; - розшифровки сум коштів, направлених на інші території, ніж
місцевий бюджет, розпорядником якого він є; - відмови в реєстрації зобов'язань (фінансових зобов'язань)
та прийнятті платіжних документів розпорядників бюджетних коштів; - пояснення причин наявності (збільшення) дебіторської або
кредиторської заборгованості за захищеними статтями (в тому числі
простроченої).
16.1. Разом з інформацією щодо уточнення окремих показників
звітних даних подаються такі додатки: - Розшифровка інформації відображеної на рахунках 123 групи
(додаток 6 до цієї Інструкції); - Розшифровка операцій відображених на рахунках 152 групи"
(додаток 7 до цієї Інструкції); { Абзац третій підпункту 16.1 в
редакції Наказу Державного казначейства N 19 ( v0019506-10 ) від
22.01.2010 } - Розшифровка інформації відображеної на рахунках 223 групи
(додаток 8 до цієї Інструкції); - Інформація про прострочену дебіторську та кредиторську
заборгованість загального фонду місцевого бюджету (додаток 9 до
цієї Інструкції); - Інформація щодо сум небюджетної заборгованості (додаток 10
до цієї Інструкції); - Довідка про кількість та причини бюджетних правопорушень,
скоєних при виконанні місцевого бюджету (додаток 11 до цієї
Інструкції); - Інформація щодо сум простроченої кредиторської
заборгованості за КЕКВ 1110, 1138, 1160 (додаток 12 до цієї
Інструкції). { Підпункт 16.1 доповнено абзацом згідно з Наказом
Державного казначейства N 19 ( v0019506-10 ) від 22.01.2010 }
17. Органи Державного казначейства можуть обслуговувати
розпорядника коштів, який розташований на іншій території, ніж
місцевий бюджет, розпорядником якого він є. У такому випадку орган
Державного казначейства приймає від розпорядника коштів місцевого
бюджету, якого він обслуговує, фінансову звітність, перевіряє та
передає її органу Державного казначейства, який здійснює
обслуговування місцевого бюджету, розпорядником коштів якого є
дана бюджетна установа. Дані звітності таких розпорядників коштів включаються органом
Державного казначейства, що обслуговує відповідний бюджет, у форми
фінансової звітності про виконання місцевого бюджету. При цьому, разом з фінансовою звітністю розпорядника коштів
місцевого бюджету, який розташований на іншій території, орган
Державного казначейства, який обслуговує даного розпорядника,
передає витяг із сальдового балансу про залишки на аналітичних
рахунках розпорядників інших місцевих бюджетів, що ним
обслуговуються. Дані є підставою для включення в "Звіт про
фінансовий стан (баланс)" ( v0004506-08 ) місцевого бюджету,
розпорядником коштів якого є дана бюджетна установа.
18. Річний звіт про виконання місцевих бюджетів складається в
гривнях, з двома знаками після коми.
19. Недотримання учасником бюджетного процесу порядку
складання та подання звітності про виконання місцевих бюджетів,
встановленого Бюджетним кодексом України ( 2542-14 ) та іншими
нормативно-правовими актами, є бюджетним правопорушенням. У разі
виявлення такого бюджетного правопорушення органами Державного
казначейства України застосовуються заходи, передбачені чинним
законодавством України.
20. Органи Державного казначейства України складають річний
звіт про виконання місцевих бюджетів і за підписом керівника
органу Державного казначейства України та головного бухгалтера
подають відповідним фінансовим органам та/або міським (міст
районного значення), сільським, селищним радам або їх виконавчим
органам за 5 днів до подачі до вищестоящого органу Державного
казначейства України.
21. Зведені річні звіти подаються органами Державного
казначейства України до Департаменту консолідованої фінансової
звітності Державного казначейства України в паперовому (у розрізі
бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів
міст Києва та Севастополя) та електронному вигляді (в розрізі
бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів
міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення і бюджетів районів).
22. Терміни подання річного звіту про виконання місцевих
бюджетів за відповідний рік Головними управліннями Державного
казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі Департаменту консолідованої фінансової звітності
Державного казначейства України встановлюються та затверджуються
наказом Міністерства фінансів України.
Директор Департаменту
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності Н.І.Сушко

Додаток N 1
до Інструкції
про порядок заповнення
форм річної звітності
про виконання
місцевих бюджетів

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо заповнення та звірки показників форми N 1
"Звіт про фінансовий стан (баланс)"
( v0004506-08 ) річного звіту
про виконання місцевих бюджетів

------------------------------------------------------------------ |N п/п | Показники, що | N груп |Порівняльні показники | | | звіряються | | | |------+-----------------------+---------+-----------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |------+-----------------------+---------+-----------------------| | 1 |Рядок 020 | 112 |Сальдо рахунку 1121 | |------+-----------------------+---------+-----------------------| | 2 |Рядок 030 | 123 |Сальдо рахунків 1231, | | | | |1232, 1234 | |------+-----------------------+---------+-----------------------| | 3 |Рядок 040 | 124 |Сальдо рахунків 1241, | | | | |1242 | |------+-----------------------+---------+-----------------------| | 4 |Рядок 050 | 133 |Сальдо рахунків 1331, | | | | |1332, 1333, 1334, | | | | |1335 | |------+-----------------------+---------+-----------------------| | 5 |Рядок 060 | 134 |Сальдо рахунків 1341, | | | | |1342, 1343, 1344, | | | | |1345 | |------+-----------------------+---------+-----------------------| | 6 |Рядок 070 | 142 |Сальдо рахунків 1421 | |------+-----------------------+---------+-----------------------| | 7 |Рядок 080 | 152 |Сальдо рахунків 1521, | | | | |1522, 1523, 1524 | |------+-----------------------+---------+-----------------------| | 8 |Рядок 090 | 153 |Сальдо рахунків 1531, | | | | |1532, 1533, 1534 | |------+-----------------------+---------+-----------------------| | 9 |Рядок 100 | 164 |Сальдо рахунків 1641, | | | | |1642 | |------+-----------------------+---------+-----------------------| | 10 |Рядок 110 | 165 |Сальдо рахунків 1651, | | | | |1652, 1653, 1654 | |------+-----------------------+---------+-----------------------| | 11 |Рядок 120 | 166 |Сальдо рахунків 1661, | | | | |1662 | |------+-----------------------+---------+-----------------------| | 12 |Рядок 130 | 171 |Сальдо рахунку 1711 | | | | |в частині виконаних | | | | |грошових операцій по | | | | |відповідному місцевому | | | | |бюджету | |------+-----------------------+---------+-----------------------| | 13 |Рядок 140 | |Сума рядків 020 - 130 | |------+-----------------------+---------+-----------------------| | 14 |Рядок 150 | 421 |Сальдо рахунків 4211, | | | | |4212 | |------+-----------------------+---------+-----------------------| | 15 |Рядок 160 | 422 |Сальдо рахунків 4221, | | | | |4222, 4223, 4224 | |------+-----------------------+---------+-----------------------| | 16 |Рядок 170 | 423 |Сальдо рахунків 4231, | | | | |4232, 4233, 4234 | |------+-----------------------+---------+-----------------------| | 17 |Рядок 180 | 432 |Сальдо рахунків 4321, | | | | |4322 | |------+-----------------------+---------+-----------------------| | 18 |Рядок 190 | 443 |Сальдо рахунків 4431, | | | | |4432 | |------+-----------------------+---------+-----------------------| | 19 |Рядок 200 | 444 |Сальдо рахунків 4441, | | | | |4442 | |------+-----------------------+---------+-----------------------| | 20 |Рядок 210 | 446 |Сальдо рахунків 4461, | | | | |4462, 4465, 4466 | |------+-----------------------+---------+-----------------------| | 21 |Рядок 220 | |Сума рядків 150 - 210 | |------+-----------------------+---------+-----------------------| | 22 |Рядок 230 (баланс) | |Сума рядків 140 - 220 | |------+-----------------------+---------+-----------------------| | 23 |Рядок 240 | 214 |Сальдо рахунку 2141 | |------+-----------------------+---------+-----------------------| | 24 |Рядок 250 | 215 |Сальдо рахунків 2151, | | | | |2152, 2153 | |------+-----------------------+---------+-----------------------| | 25 |Рядок 260 | 216 |Сальдо рахунку 2161 | |------+-----------------------+---------+-----------------------| | 26 |Рядок 270 | 223 |Сальдо рахунків 2231, | | | | |2232 | |------+-----------------------+---------+-----------------------| | 27 |Рядок 280 | 224 |Сальдо рахунків 2241, | | | | |2242 | |------+-----------------------+---------+-----------------------| | 28 |Рядок 290 | 232 |Сальдо рахунку 2321 | |------+-----------------------+---------+-----------------------| | 29 |Рядок 300 | 242 |Сальдо рахунків 2421, | | | | |2422, 2423, 2424 | |------+-----------------------+---------+-----------------------| | 30 |Рядок 310 | |Сума рядків 240 - 300 | |------+-----------------------+---------+-----------------------| | 31 |Рядок 320 | 314 |Сальдо рахунків 3142, | | | | |3144 | |------+-----------------------+---------+-----------------------| | 32 |Рядок 330 | 315 |Сальдо рахунків 3152, | | | | |3154 | |------+-----------------------+---------+-----------------------| | 33 |Рядок 340 |353, 354 |Сальдо рахунків 3531, | | | | |3541, 3543, 3545 | | | | |розпорядників та | | | | |одержувачів коштів, які| | | | |є клієнтами органу | | | | |казначейства, що | | | | |обслуговує відповідний | | | | |бюджет | |------+-----------------------+---------+-----------------------| | 34 |Рядок 350* |353, 354 |Залишки, що склались за| | | | |рахунками 3531, 3541, | | | | |3543, 3545 | | | | |розпорядників та | | | | |одержувачів коштів, які| | | | |обслуговуються в іншому| | | | |територіальному органі | | | | |Державного | | | | |казначейства | |------+-----------------------+---------+-----------------------| | 35 |Рядок 360 |353, 354 |Сальдо рахунків 3532, | | | | |3542, 3544, 3546 | | | | |розпорядників та | | | | |одержувачів коштів, які| | | | |є клієнтами органу | | | | |казначейства, що | | | | |обслуговує відповідний | | | | |бюджет | |------+-----------------------+---------+-----------------------| | 36 |Рядок 370* |353, 354 |Залишки, що склались за| | | | |рахунками 3532, 3542, | | | | |3544, 3546 | | | | |розпорядників та | | | | |одержувачів коштів, які| | | | |обслуговуються в іншому| | | | |територіальному органі | | | | |Державного | | | | |казначейства | |------+-----------------------+---------+-----------------------| | 37 |Рядок 380 | 355 |Сальдо рахунків 3553, | | | | |3554 | |------+-----------------------+---------+-----------------------| | 38 |Рядок 390 | 362 |Сальдо рахунків 3621 | |------+-----------------------+---------+-----------------------| | 39 |Рядок 400 | 362 |Сальдо рахунків 3622 | |------+-----------------------+---------+-----------------------| | 40 |Рядок 410 | |Сума рядків 320 - 400 | |------+-----------------------+---------+-----------------------| | 41 |Рядок 420 | 421 |Сальдо рахунків 4211, | | | | |4212 | |------+-----------------------+---------+-----------------------| | 42 |Рядок 430 | 422 |Сальдо рахунків 4221, | | | | |4222, 4223, 4224 | |------+-----------------------+---------+-----------------------| | 43 |Рядок 440 | 423 |Сальдо рахунків 4231, | | | | |4232, 4233, 4234 | |------+-----------------------+---------+-----------------------| | 44 |Рядок 450 | 432 |Сальдо рахунків 4321, | | | | |4322 | |------+-----------------------+---------+-----------------------| | 45 |Рядок 460 | 443 |Сальдо рахунків 4431, | | | | |4432 | |------+-----------------------+---------+-----------------------| | 46 |Рядок 470 | 444 |Сальдо рахунків 4441, | | | | |4442 | |------+-----------------------+---------+-----------------------| | 47 |Рядок 480 | 446 |Сальдо рахунків 4461, | | | | |4462, 4465, 4466 | |------+-----------------------+---------+-----------------------| | 48 |Рядок 490 | |Сума рядків 420 - 480 | |------+-----------------------+---------+-----------------------| | 49 |Рядок 500 (баланс) | |Сума рядків 310, 410, | | | | |490 | |------+-----------------------+---------+-----------------------| | 50 |Рядок 510 | 512 |Сальдо рахунків 5121, | | | | |5122 | ------------------------------------------------------------------
_______________
* Примітка. рядок заповнюється на підставі інформації,
отриманої від інших територіальних органів казначейства, які
обслуговують розпорядників і одержувачів коштів. У звіті про фінансовий стан (баланс) місцевого бюджету не
відображається інформація, що не відноситься до операцій по
виконанню місцевих бюджетів.
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
казначейства N 19 ( v0019506-10 ) від 22.01.2010 }

Додаток 2
до Інструкції
про порядок заповнення
форм річної звітності про
виконання місцевих
бюджетів
(із змінами, внесеними
наказом ДКУ
22.01.2010 N 19
( v0019506-10 )

ЗВІТ
про виконання місцевих бюджетів
________________________________
(назва бюджету)
станом на ____________ 200 _ р.

Періодичність: річна Одиниця виміру: грн.коп. Зведена форма
Форма N 2мб
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування | Код бюджетної | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | | | класифікації |--------------------------------------+---------------------------------------+---------------------------------------| | |( v0604201-01 )| планові показники | виконано | планові показники | виконано | планові показники | виконано | | | |--------------------------| з початку |---------------------------| з початку |---------------------------| з початку | | | | затверджено| кошторисні | року | затверджено | кошторисні | року | затверджено | кошторисні | року | | | | розписом | призначення| | розписом | призначення | | розписом | призначення | | | | | на рік з | на рік з | | на рік з | на рік з | | на рік з | на рік з | | | | | урахуванням| урахуванням | |урахуванням | урахуванням | | урахуванням | урахуванням | | | | | змін | змін | | змін | змін | | змін | змін | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |I. Доходи | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Податкові надходження: | 10000000 | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Податки на доходи, | 11000000 | | | | | | | | | | |податки на прибуток, | | | | | | | | | | | |податки на збільшення | | | | | | | | | | | |ринкової вартості | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Податок з доходів | 11010000 | | | | | | | | | | |фізичних осіб | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Податок з доходів | 11010100 | | | | | | | | | | |найманих працівників | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Податок з доходів | 11010200 | | | | | | | | | | |фізичних осіб - | | | | | | | | | | | |суб'єктів | | | | | | | | | | | |підприємницької | | | | | | | | | | | |діяльності і незалежної | | | | | | | | | | | |професійної діяльності | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Податок з доходів | 11010300 | | | | | | | | | | |фізичних осіб на | | | | | | | | | | | |дивіденди та роялті | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Фіксований податок на | 11010400 | | | | | | | | | | |доходи фізичних осіб від| | | | | | | | | | | |зайняття підприємницькою| | | | | | | | | | | |діяльністю | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Надходження сум | 11010500 | | | | | | | | | | |реструктуризованої | | | | | | | | | | | |заборгованості зі сплати| | | | | | | | | | | |податку з доходів | | | | | | | | | | | |фізичних осіб | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Податок з доходів | 11010600 | | | | | | | | | | |фізичних осіб у вигляді | | | | | | | | | | | |виграшів або призів, | | | | | | | | | | | |отриманих внаслідок | | | | | | | | | | | |проведення конкурсів та | | | | | | | | | | | |інших розіграшів, | | | | | | | | | | | |виграшів в азартні | | | | | | | | | | | |ігри | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Податок з доходів | 11010700 | | | | | | | | | | |фізичних осіб - | | | | | | | | | | | |нерезидентів | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Податок з доходів | 11010800 | | | | | | | | | | |фізичних осіб - | | | | | | | | | | | |військовослужбовців та | | | | | | | | | | | |осіб рядового і | | | | | | | | | | | |начальницького складу | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Податок з доходів | 11011000 | | | | | | | | | | |фізичних осіб - | | | | | | | | | | | |працівників закордонних | | | | | | | | | | | |дипломатичних установ | | | | | | | | | | | |України з фонду оплати | | | | | | | | | | | |праці в національній | | | | | | | | | | | |валюті | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Податок з доходів | 11011100 | | | | | | | | | | |фізичних осіб від інших | | | | | | | | | | | |видів діяльності | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Податок з доходів | 11011200 | | | | | | | | | | |фізичних осіб від | | | | | | | | | | | |продажу нерухомого майна| | | | | | | | | | | |та надання нерухомості в| | | | | | | | | | | |оренду (суборенду), | | | | | | | | | | | |житловий найм | | | | | | | | | | | |(піднайм) | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Податок з доходів | 11011300 | | | | | | | | | | |фізичних осіб від | | | | | | | | | | | |продажу рухомого майна | | | | | | | | | | | |та надання рухомого | | | | | | | | | | | |майна в оренду | | | | | | | | | | | |(суборенду) | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Податок з доходів | 11011400 | | | | | | | | | | |фізичних осіб від | | | | | | | | | | | |отриманого платником | | | | | | | | | | | |доходу внаслідок | | | | | | | | | | | |прийняття ним у спадщину| | | | | | | | | | | |майна, коштів, майнових | | | | | | | | | | | |чи немайнових прав | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Податок на прибуток | 11020000 | | | | | | | | | | |підприємств | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Податок на прибуток | 11020200 | | | | | | | | | | |підприємств і | | | | | | | | | | | |організацій, що належать| | | | | | | | | | | |до комунальної | | | | | | | | | | | |власності | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Податки на власність | 12000000 | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Податок з власників | 12020000 | | | | | | | | | | |транспортних засобів та | | | | | | | | | | | |інших самохідних машин і| | | | | | | | | | | |механізмів | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Податок з власників | 12020100 | | | | | | | | | | |наземних транспортних | | | | | | | | | | | |засобів та інших | | | | | | | | | | | |самохідних машин і | | | | | | | | | | | |механізмів (юридичних | | | | | | | | | | | |осіб) | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Податок власників | 12020200 | | | | | | | | | | |наземних транспортних | | | | | | | | | | | |засобів та інших | | | | | | | | | | | |самохідних машин і | | | | | | | | | | | |механізмів (з громадян) | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Надходження сум | 12020300 | | | | | | | | | | |реструктуризованої | | | | | | | | | | | |заборгованості за сплати| | | | | | | | | | | |податку власниками | | | | | | | | | | | |транспортних засобів та | | | | | | | | | | | |інших самохідних машин і| | | | | | | | | | | |механізмів | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Податок з власників | 12020400 | | | | | | | | | | |водних транспортних | | | | | | | | | | | |засобів | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Податок з власників | 12020500 | | | | | | | | | | |наземних транспортних | | | | | | | | | | | |засобів та інших | | | | | | | | | | | |самохідних машин і | | | | | | | | | | | |механізмів (юридичних | | | | | | | | | | | |осіб), зареєстрованих у | | | | | | | | | | | |місті Києві | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Податок з власників | 12020600 | | | | | | | | | | |наземних транспортних | | | | | | | | | | | |засобів та інших | | | | | | | | | | | |самохідних машин і | | | | | | | | | | | |механізмів (з громадян),| | | | | | | | | | | |зареєстрованих у | | | | | | | | | | | |місті Києві | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Надходження сум | 12020700 | | | | | | | | | | |реструктурованої | | | | | | | | | | | |заборгованості зі сплати| | | | | | | | | | | |податку власниками | | | | | | | | | | | |транспортних засобів та | | | | | | | | | | | |інших самохідних машин і| | | | | | | | | | | |механізмів, | | | | | | | | | | | |зареєстрованих у | | | | | | | | | | | |місті Києві | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Податок з власників | 12020800 | | | | | | | | | | |водних транспортних | | | | | | | | | | | |засобів, зареєстрованих | | | | | | | | | | | |в місті Києві | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Збори за спеціальне | 13000000 | | | | | | | | | | |використання природних | | | | | | | | | | | |ресурсів | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Збір за спеціальне | 13010000 | | | | | | | | | | |використання лісових | | | | | | | | | | | |ресурсів та користування| | | | | | | | | | | |земельними ділянками | | | | | | | | | | | |лісового фонду | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Збір за спеціальне | 13010200 | | | | | | | | | | |використання лісових | | | | | | | | | | | |ресурсів місцевого | | | | | | | | | | | |значення та користування| | | | | | | | | | | |земельними ділянками | | | | | | | | | | | |лісового фонду | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Надходження сум | 13010300 | | | | | | | | | | |реструктуризованої | | | | | | | | | | | |заборгованості зі сплати| | | | | | | | | | | |збору за спеціальне | | | | | | | | | | | |використання лісових | | | | | | | | | | | |ресурсів та користування| | | | | | | | | | | |земельними ділянками | | | | | | | | | | | |лісового фонду | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Збір за спеціальне | 13020000 | | | | | | | | | | |водокористування | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Збір за спеціальне | 13020200 | | | | | | | | | | |водокористування | | | | | | | | | | | |місцевого значення | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Надходження збору за | 13020400 | | | | | | | | | | |спеціальне | | | | | | | | | | | |водокористування від | | | | | | | | | | | |підприємств житлово- | | | | | | | | | | | |комунального | | | | | | | | | | | |господарства | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Надходження сум | 13020500 | | | | | | | | | | |реструктурованої | | | | | | | | | | | |заборгованості зі сплати| | | | | | | | | | | |збору за спеціальне | | | | | | | | | | | |водокористування | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Платежі за користування | 13030000 | | | | | | | | | | |надрами | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Плата за користування | 13030200 | | | | | | | | | | |надрами місцевого | | | | | | | | | | | |значення | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Надходження сум | 13030500 | | | | | | | | | | |реструктурованої | | | | | | | | | | | |заборгованості зі сплати| | | | | | | | | | | |платежів за спеціальне | | | | | | | | | | | |використання корисних | | | | | | | | | | | |копалин | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Плата за користування | 13030600 | | | | | | | | | | |надрами в цілях, не | | | | | | | | | | | |пов'язаних з | | | | | | | | | | | |видобуванням корисних | | | | | | | | | | | |копалин | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Плата за землю | 13050000 | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Земельний податок з | 13050100 | | | | | | | | | | |юридичних осіб | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Орендна плата з | 13050200 | | | | | | | | | | |юридичних осіб | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Земельний податок з | 13050300 | | | | | | | | | | |фізичних осіб | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Реструктурована сума | 13050400 | | | | | | | | | | |заборгованості плати за | | | | | | | | | | | |землю | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Орендна плата з фізичних| 13050500 | | | | | | | | | | |осіб | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Плата за землю від | 13050600 | | | | | | | | | | |підприємств, які | | | | | | | | | | | |виконують інноваційні | | | | | | | | | | | |проекти | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Внутрішні податки на | 14000000 | | | | | | | | | | |товари та послуги | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Акцизний збір з | 14020000 | | | | | | | | | | |вироблених в Україні | | | | | | | | | | | |товарів | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Спирт | 14020100 | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Лікеро-горілчана | 14020200 | | | | | | | | | | |продукція | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Виноробна продукція | 14020300 | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Пиво | 14020400 | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Тютюн та тютюнові вироби| 14020600 | | | | | | | | | | |(за ставкою у твердих | | | | | | | | | | | |сумах з одиниці | | | | | | | | | | | |реалізованого товару | | | | | | | | | | | |(продукції) | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Тютюн та тютюнові вироби| 14020700 | | | | | | | | | | |за ставкою у процентах | | | | | | | | | | | |до обороту з реалізації | | | | | | | | | | | |товару (продукції) | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Кузови для моторних | 14021000 | | | | | | | | | | |транспортних засобів | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Інші підакцизні товари | 14021600 | | | | | | | | | | |вітчизняного | | | | | | | | | | | |виробництва | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Надходження сум | 14022100 | | | | | | | | | | |реструктурованої | | | | | | | | | | | |заборгованості зі сплати| | | | | | | | | | | |акцизного збору за | | | | | | | | | | | |вироблені в Україні | | | | | | | | | | | |товари | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Плата за ліцензії на | 14060000 | | | | | | | | | | |певні види господарської| | | | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Податок на промисел | 14060100 | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Плата за видачу ліцензій| 14060200 | | | | | | | | | | |та сертифікатів | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Плата за державну | 14060300 | | | | | | | | | | |реєстрацію суб'єктів | | | | | | | | | | | |підприємницької | | | | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Плата за державну | 14060900 | | | | | | | | | | |реєстрацію, крім плати | | | | | | | | | | | |за реєстрацію суб'єктів | | | | | | | | | | | |підприємницької | | | | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Плата за ліцензії на | 14061100 | | | | | | | | | | |право роздрібної | | | | | | | | | | | |торгівлі алкогольними | | | | | | | | | | | |напоями та тютюновими | | | | | | | | | | | |виробами | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Плата за торговий патент| 14070000 | | | | | | | | | | |на деякі види | | | | | | | | | | | |підприємницької | | | | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Плата за придбання | 14070100 | | | | | | | | | | |торгового патенту на | | | | | | | | | | | |здійснення роздрібної | | | | | | | | | | | |торгівлі, сплачена | | | | | | | | | | | |фізичними особами | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Плата за придбання | 14070200 | | | | | | | | | | |торгового патенту на | | | | | | | | | | | |здійснення роздрібної | | | | | | | | | | | |торгівлі, сплачена | | | | | | | | | | | |юридичними особами | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Плата за придбання | 14070300 | | | | | | | | | | |торгового патенту на | | | | | | | | | | | |здійснення операцій з | | | | | | | | | | | |торгівлі готівковими | | | | | | | | | | | |валютними цінностями | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Плата за придбання | 14070500 | | | | | | | | | | |торгового патенту на | | | | | | | | | | | |здійснення оптової | | | | | | | | | | | |торгівлі, сплачена | | | | | | | | | | | |фізичними особами | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Плата за придбання | 14070600 | | | | | | | | | | |торгового патенту на | | | | | | | | | | | |здійснення торговельно- | | | | | | | | | | | |виробничої діяльності | | | | | | | | | | | |(громадське харчування),| | | | | | | | | | | |сплачена фізичними | | | | | | | | | | | |особами | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Плата за придбання | 14070700 | | | | | | | | | | |торгового патенту на | | | | | | | | | | | |здійснення оптової | | | | | | | | | | | |торгівлі, сплачена | | | | | | | | | | | |юридичними особами | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Плата за придбання | 14070800 | | | | | | | | | | |торгового патенту на | | | | | | | | | | | |здійснення торговельно- | | | | | | | | | | | |виробничої діяльності | | | | | | | | | | | |(громадське харчування),| | | | | | | | | | | |сплачена юридичними | | | | | | | | | | | |особами | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Плата за придбання | 14070900 | | | | | | | | | | |пільгового торгового | | | | | | | | | | | |патенту на здійснення | | | | | | | | | | | |торговельної діяльності | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Плата за придбання | 14071000 | | | | | | | | | | |короткотермінового | | | | | | | | | | | |торгового патенту на | | | | | | | | | | | |здійснення торговельної | | | | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Плата за придбання | 14071300 | | | | | | | | | | |торгового патенту на | | | | | | | | | | | |здійснення діяльності з | | | | | | | | | | | |надання побутових | | | | | | | | | | | |послуг, сплачена | | | | | | | | | | | |фізичними особами | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Плата за придбання | 14071400 | | | | | | | | | | |торгового патенту на | | | | | | | | | | | |здійснення діяльності з | | | | | | | | | | | |надання побутових | | | | | | | | | | | |послуг, сплачена | | | | | | | | | | | |юридичними особами | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Плата за придбання | 14071500 | | | | | | | | | | |торгових патентів | | | | | | | | | | | |пунктами продажу | | | | | | | | | | | |нафтопродуктів | | | | | | | | | | | |(автозаправними | | | | | | | | | | | |станціями, заправними | | | | | | | | | | | |пунктами) | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Надходження сум | 14071600 | | | | | | | | | | |реструктурованої | | | | | | | | | | | |заборгованості із сплати| | | | | | | | | | | |за торговий патент на | | | | | | | | | | | |деякі види | | | | | | | | | | | |підприємницької | | | | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Плата за придбання | 14071700 | | | | | | | | | | |торгового патенту на | | | | | | | | | | | |здійснення операцій з | | | | | | | | | | | |надання послуг у сфері | | | | | | | | | | | |грального бізнесу, | | | | | | | | | | | |сплачена юридичними | | | | | | | | | | | |особами | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Плата за придбання | 14071800 | | | | | | | | | | |торгового патенту на | | | | | | | | | | | |здійснення операцій з | | | | | | | | | | | |надання послуг у сфері | | | | | | | | | | | |грального бізнесу, | | | | | | | | | | | |сплачена фізичними | | | | | | | | | | | |особами | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Інші податки | 16000000 | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Місцеві податки і збори | 16010000 | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Податок з реклами | 16010100 | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Комунальний податок | 16010200 | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Збір за припаркування | 16010400 | | | | | | | | | | |автотранспорту | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Ринковий збір | 16010500 | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Збір за видачу ордера на| 16010600 | | | | | | | | | | |квартиру | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Курортний збір | 16010700 | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Збір за участь у бігах | 16010800 | | | | | | | | | | |на іподромі | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Збір за виграш у бігах | 16010900 | | | | | | | | | | |на іподромі | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Збір з осіб, які беруть | 16011000 | | | | | | | | | | |участь у грі на | | | | | | | | | | | |тоталізаторі на | | | | | | | | | | | |іподромі | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Збір за право | 16011100 | | | | | | | | | | |використання місцевої | | | | | | | | | | | |символіки | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Збір за право проведення| 16011200 | | | | | | | | | | |кіно- і телезйомок | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Збір за право проведення| 16011300 | | | | | | | | | | |місцевих аукціонів, | | | | | | | | | | | |конкурсного розпродажу | | | | | | | | | | | |і лотерей | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Збір за видачу дозволу | 16011500 | | | | | | | | | | |на розміщення об'єктів | | | | | | | | | | | |торгівлі та сфери | | | | | | | | | | | |послуг | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Збір із власників собак | 16011600 | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Надходження сум | 16011700 | | | | | | | | | | |реструктурованої | | | | | | | | | | | |заборгованості зі сплати| | | | | | | | | | | |місцевих податків | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Податки, не віднесені до| 16030000 | | | | | | | | | | |інших категорій | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Фіксований | 16040000 | | | | | | | | | | |сільськогосподарський | | | | | | | | | | | |податок | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Фіксований | 16040100 | | | | | | | | | | |сільськогосподарський | | | | | | | | | | | |податок, нарахований | | | | | | | | | | | |після 1 січня 2001 року | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Єдиний податок для | 16050000 | | | | | | | | | | |суб'єктів малого | | | | | | | | | | | |підприємництва | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Єдиний податок на | 16050100 | | | | | | | | | | |підприємницьку | | | | | | | | | | | |діяльність з юридичних | | | | | | | | | | | |осіб | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Єдиний податок на | 16050200 | | | | | | | | | | |підприємницьку | | | | | | | | | | | |діяльність з фізичних | | | | | | | | | | | |осіб | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Неподаткові надходження | 20000000 | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Доходи від власності та | 21000000 | | | | | | | | | | |підприємницької | | | | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Частина чистого прибутку| 21010300 | | | | | | | | | | |(доходу) господарських | | | | | | | | | | | |організацій (які | | | | | | | | | | | |належать до комунальної | | | | | | | | | | | |власності, або у | | | | | | | | | | | |статутних фондах яких є | | | | | | | | | | | |частка комунальної | | | | | | | | | | | |власності), що | | | | | | | | | | | |вилучається до бюджету | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Дивіденди, нараховані на| 21010800 | | | | | | | | | | |акції (частки, паї) | | | | | | | | | | | |господарських товариств,| | | | | | | | | | | |що є у власності | | | | | | | | | | | |відповідної | | | | | | | | | | | |територіальної громади | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Надходження від | 21030000 | | | | | | | | | | |державних грошових | | | | | | | | | | | |лотерей | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Надходження від | 21040000 | | | | | | | | | | |розміщення в установах | | | | | | | | | | | |банків тимчасово вільних| | | | | | | | | | | |бюджетних коштів | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Інші надходження | 21080000 | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Інші надходження | 21080500 | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Перерахування | 21080700 | | | | | | | | | | |підприємцями частки | | | | | | | | | | | |вартості виготовленої | | | | | | | | | | | |нестандартної продукції | | | | | | | | | | | |з дозволу на тимчасове | | | | | | | | | | | |відхилення від вимог | | | | | | | | | | | |відповідних стандартів | | | | | | | | | | | |щодо якості продукції, | | | | | | | | | | | |виданого Державним | | | | | | | | | | | |комітетом України по | | | | | | | | | | | |стандартизації, | | | | | | | | | | | |метрології і | | | | | | | | | | | |сертифікації | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Штрафні санкції за | 21080900 | | | | | | | | | | |порушення законодавства | | | | | | | | | | | |про патентування, за | | | | | | | | | | | |порушення норм | | | | | | | | | | | |регулювання обігу | | | | | | | | | | | |готівки та про | | | | | | | | | | | |застосування | | | | | | | | | | | |реєстраторів | | | | | | | | | | | |розрахункових операцій у| | | | | | | | | | | |сфері торгівлі, | | | | | | | | | | | |громадського харчування | | | | | | | | | | | |та послуг | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Адміністративні штрафи | 21081100 | | | | | | | | | | |та інші санкції | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Адміністративні штрафи у| 21081300 | | | | | | | | | | |сфері забезпечення | | | | | | | | | | | |безпеки дорожнього руху | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Надходження коштів від | 21110000 | | | | | | | | | | |відшкодування втрат | | | | | | | | | | | |сільськогосподарського | | | | | | | | | | | |та лісогосподарського | | | | | | | | | | | |виробництва | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Адміністративні збори та| 22000000 | | | | | | | | | | |платежі, доходи від | | | | | | | | | | | |некомерційного та | | | | | | | | | | | |побічного продажу | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Плата за утримання дітей| 22020000 | | | | | | | | | | |у школах-інтернатах | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Плата за утримання | 22040000 | | | | | | | | | | |вихованців шкіл та | | | | | | | | | | | |профтехучилищ соціальної| | | | | | | | | | | |реабілітації | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Плата за оренду цілісних| 22080000 | | | | | | | | | | |майнових комплексів та | | | | | | | | | | | |іншого державного майна | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Плата за оренду майнових| 22080400 | | | | | | | | | | |комплексів та іншого | | | | | | | | | | | |майна, що у комунальній | | | | | | | | | | | |власності | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Надходження відсоткових | 22080500 | | | | | | | | | | |платежів за користування| | | | | | | | | | | |наданими в кредит | | | | | | | | | | | |орендареві грошових | | | | | | | | | | | |коштів та цінних | | | | | | | | | | | |паперів | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Державне мито | 22090000 | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Державне мито, що | 22090100 | | | | | | | | | | |сплачується за місцем | | | | | | | | | | | |розгляду та оформлення | | | | | | | | | | | |документів, у тому числі| | | | | | | | | | | |за оформлення документів| | | | | | | | | | | |на спадщину і дарування | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Державне мито, пов'язане| 22090400 | | | | | | | | | | |з видачею та оформленням| | | | | | | | | | | |закордонних паспортів | | | | | | | | | | | |(посвідок) та паспортів | | | | | | | | | | | |громадян України | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Надходження сум | 22090500 | | | | | | | | | | |реструктурованої | | | | | | | | | | | |заборгованості зі сплати| | | | | | | | | | | |державного мита | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Плата за надані в оренду| 22130000 | | | | | | | | | | |водні об'єкти місцевого | | | | | | | | | | | |значення | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Інші неподаткові | 24000000 | | | | | | | | | | |надходження | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Надходження сум | 24030000 | | | | | | | | | | |кредиторської та | | | | | | | | | | | |депонентської | | | | | | | | | | | |заборгованості | | | | | | | | | | | |підприємств, організацій| | | | | | | | | | | |та установ, щодо яких | | | | | | | | | | | |минув строк позовної | | | | | | | | | | | |давності | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Інші надходження | 24060000 | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Інші надходження | 24060300 | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Надходження коштів з | 24060600 | | | | | | | | | | |рахунків виборчих | | | | | | | | | | | |фондів | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Нез'ясовані надходження | 24060700 | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Надходження від збору за| 24060800 | | | | | | | | | | |проведення гастрольних | | | | | | | | | | | |заходів | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Кошти, що надходять від | 24061900 | | | | | | | | | | |надання учасниками | | | | | | | | | | | |торгів забезпечення їх | | | | | | | | | | | |тендерної пропозиції, | | | | | | | | | | | |які не підлягають | | | | | | | | | | | |поверненню учасникам | | | | | | | | | | | |торгів у випадках, | | | | | | | | | | | |передбачених | | | | | | | | | | | |законодавством України з| | | | | | | | | | | |питань закупівель | | | | | | | | | | | |товарів, робіт і послуг | | | | | | | | | | | |за державні кошти | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Кошти, що надійдуть від | 24062000 | | | | | | | | | | |учасника - переможця | | | | | | | | | | | |процедури закупівлі під | | | | | | | | | | | |час укладання договору | | | | | | | | | | | |про закупівлю, | | | | | | | | | | | |забезпечення його | | | | | | | | | | | |виконання, які не | | | | | | | | | | | |підлягають поверненню | | | | | | | | | | | |учаснику-переможцю, | | | | | | | | | | | |відповідно до умов | | | | | | | | | | | |договору | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Грошові стягнення за | 24062100 | | | | | | | | | | |шкоду, заподіяну | | | | | | | | | | | |порушенням законодавства| | | | | | | | | | | |про охорону | | | | | | | | | | | |навколишнього природного| | | | | | | | | | | |середовища внаслідок | | | | | | | | | | | |господарської та іншої | | | | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Доходи від операцій з | 24110000 | | | | | | | | | | |кредитування та надання | | | | | | | | | | | |гарантій | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Відсотки за користування| 24110600 | | | | | | | | | | |позиками, які надавалися| | | | | | | | | | | |з місцевих бюджетів | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Плата за гарантії, | 24110700 | | | | | | | | | | |надані Верховною Радою | | | | | | | | | | | |Автономної Республіки | | | | | | | | | | | |Крим та міськими радами | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Відсотки за користування| 24110900 | | | | | | | | | | |довгостроковим кредитом,| | | | | | | | | | | |що надається з місцевих | | | | | | | | | | | |бюджетів молодим сім'ям | | | | | | | | | | | |та одиноким молодим | | | | | | | | | | | |громадянам на | | | | | | | | | | | |будівництво | | | | | | | | | | | |(реконструкцію) та | | | | | | | | | | | |придбання житла | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Власні надходження | 25000000 | | | | | | | | | | |бюджетних установ | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Плата за послуги, що | 25010000 | | | | | | | | | | |надаються бюджетними | | | | | | | | | | | |установами | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Плата за послуги, що | 25010100 | | | | | | | | | | |надаються бюджетними | | | | | | | | | | | |установами згідно з | | | | | | | | | | | |функціональними | | | | | | | | | | | |повноваженнями | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Кошти, що отримуються | 25010200 | | | | | | | | | | |бюджетними установами | | | | | | | | | | | |від господарської та/або| | | | | | | | | | | |виробничої діяльності | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Плата за оренду майна | 25010300 | | | | | | | | | | |бюджетних установ | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Кошти, що отримуються | 25010400 | | | | | | | | | | |бюджетними установами | | | | | | | | | | | |від реалізації майна | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Інші джерела власних | 25020000 | | | | | | | | | | |надходжень бюджетних | | | | | | | | | | | |установ | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Благодійні внески, | 25020100 | | | | | | | | | | |гранти та дарунки, | | | | | | | | | | | |отримані бюджетними | | | | | | | | | | | |установами | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Кошти, що отримуються | 25020200 | | | | | | | | | | |бюджетними установами на| | | | | | | | | | | |виконання окремих | | | | | | | | | | | |доручень та | | | | | | | | | | | |інвестиційних проектів | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Доходи від операцій з | 30000000 | | | | | | | | | | |капіталом | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Надходження від продажу | 31000000 | | | | | | | | | | |основного капіталу | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Надходження коштів від | 31010000 | | | | | | | | | | |реалізації безхазяйного | | | | | | | | | | | |майна, майна, що за | | | | | | | | | | | |правом спадкоємства | | | | | | | | | | | |перейшло у власність | | | | | | | | | | | |держави або | | | | | | | | | | | |територіальної громади, | | | | | | | | | | | |та скарбів, знахідок, а | | | | | | | | | | | |також валютні цінності і| | | | | | | | | | | |грошові кошти, власники | | | | | | | | | | | |яких невідомі | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Надходження коштів від | 31010200 | | | | | | | | | | |реалізації безхазяйного | | | | | | | | | | | |майна, знахідок, | | | | | | | | | | | |спадкового майна, | | | | | | | | | | | |майна, одержаного | | | | | | | | | | | |територіальною громадою | | | | | | | | | | | |в порядку спадкування чи| | | | | | | | | | | |дарування, а також | | | | | | | | | | | |валютні цінності і | | | | | | | | | | | |грошові кошти, власники | | | | | | | | | | | |яких невідомі | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Надходження коштів від | 31020000 | | | | | | | | | | |Державного фонду | | | | | | | | | | | |дорогоцінних металів і | | | | | | | | | | | |дорогоцінного каміння | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Надходження від | 31030000 | | | | | | | | | | |відчуження майна, яке | | | | | | | | | | | |належить Автономній | | | | | | | | | | | |Республіці Крим та | | | | | | | | | | | |майна, що знаходиться у | | | | | | | | | | | |комунальній власності | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Надходження від продажу | 33000000 | | | | | | | | | | |землі і нематеріальних | | | | | | | | | | | |активів | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Надходження від продажу | 33010000 | | | | | | | | | | |землі | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Надходження від продажу | 33010100 | | | | | | | | | | |земельних ділянок | | | | | | | | | | | |несільськогосподарського| | | | | | | | | | | |призначення до | | | | | | | | | | | |розмежування земель | | | | | | | | | | | |державної та комунальної| | | | | | | | | | | |власності (крім | | | | | | | | | | | |земельних ділянок | | | | | | | | | | | |несільськогосподарського| | | | | | | | | | | |призначення, що | | | | | | | | | | | |перебувають у державній | | | | | | | | | | | |власності, на яких | | | | | | | | | | | |розташовані об'єкти, які| | | | | | | | | | | |підлягають приватизації | | | | | | | | | | | |та земельних ділянок, | | | | | | | | | | | |які знаходяться на | | | | | | | | | | | |території Автономної | | | | | | | | | | | |Республіки Крим) | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Надходження від продажу | 33010200 | | | | | | | | | | |земельних ділянок | | | | | | | | | | | |несільськогосподарського| | | | | | | | | | | |призначення після | | | | | | | | | | | |розмежування земель | | | | | | | | | | | |державної та комунальної| | | | | | | | | | | |власності | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Надходження від продажу | 33010300 | | | | | | | | | | |земельних ділянок | | | | | | | | | | | |несільськогосподарського| | | | | | | | | | | |призначення до | | | | | | | | | | | |розмежування земель | | | | | | | | | | | |державної та комунальної| | | | | | | | | | | |власності, які | | | | | | | | | | | |знаходяться на території| | | | | | | | | | | |Автономної Республіки | | | | | | | | | | | |Крим | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Надходження від продажу | 33010400 | | | | | | | | | | |земельних ділянок | | | | | | | | | | | |несільськогосподарського| | | | | | | | | | | |призначення або прав на | | | | | | | | | | | |них, що перебувають у | | | | | | | | | | | |державній власності, на | | | | | | | | | | | |яких розташовані | | | | | | | | | | | |об'єкти, які підлягають | | | | | | | | | | | |приватизації | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Надходження від продажу | 33010500 | | | | | | | | | | |прав на земельні ділянки| | | | | | | | | | | |несільськогосподарського| | | | | | | | | | | |призначення до | | | | | | | | | | | |розмежування земель | | | | | | | | | | | |державної та комунальної| | | | | | | | | | | |власності (крім продажу | | | | | | | | | | | |прав на земельні ділянки| | | | | | | | | | | |несільськогосподарського| | | | | | | | | | | |призначення, що | | | | | | | | | | | |перебувають у державній | | | | | | | | | | | |власності, на яких | | | | | | | | | | | |розташовані об'єкти, які| | | | | | | | | | | |підлягають приватизації,| | | | | | | | | | | |та земельних ділянок, | | | | | | | | | | | |які знаходяться на | | | | | | | | | | | |території Автономної | | | | | | | | | | | |Республіки Крим) | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Надходження від продажу | 33010600 | | | | | | | | | | |прав на земельні ділянки| | | | | | | | | | | |несільськогосподарського| | | | | | | | | | | |призначення після | | | | | | | | | | | |розмежування земель | | | | | | | | | | | |державної та комунальної| | | | | | | | | | | |власності | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Надходження від продажу | 33010700 | | | | | | | | | | |прав на земельні ділянки| | | | | | | | | | | |несільськогосподарського| | | | | | | | | | | |призначення до | | | | | | | | | | | |розмежування земель | | | | | | | | | | | |державної та комунальної| | | | | | | | | | | |власності, які | | | | | | | | | | | |знаходяться на території| | | | | | | | | | | |Автономної Республіки | | | | | | | | | | | |Крим" | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Надходження від продажу | 33020000 | | | | | | | | | | |нематеріальних активів | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Від урядів зарубіжних | 42000000 | | | | | | | | | | |країн та міжнародних | | | | | | | | | | | |організацій | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Гранти (дарунки), що | 42020000 | | | | | | | | | | |надійшли до бюджетів | | | | | | | | | | | |усіх рівнів | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Цільові фонди | 50000000 | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Збір за забруднення | 50080000 | | | | | | | | | | |навколишнього природного| | | | | | | | | | | |середовища | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Надходження коштів від | 50080100 | | | | | | | | | | |енергопідприємств до | | | | | | | | | | | |Державного фонду охорони| | | | | | | | | | | |навколишнього природного| | | | | | | | | | | |середовища | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Інші збори за | 50080200 | | | | | | | | | | |забруднення | | | | | | | | | | | |навколишнього природного| | | | | | | | | | | |середовища до Фонду | | | | | | | | | | | |охорони навколишнього | | | | | | | | | | | |природного середовища | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Надходження від сплати | 50080300 | | | | | | | | | | |збору за забруднення | | | | | | | | | | | |навколишнього середовища| | | | | | | | | | | |фізичними особами | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Цільові фонди, утворені | 50110000 | | | | | | | | | | |Верховною Радою | | | | | | | | | | | |Автономної Республіки | | | | | | | | | | | |Крим, органами місцевого| | | | | | | | | | | |самоврядування та | | | | | | | | | | | |місцевими органами | | | | | | | | | | | |виконавчої влади | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Разом доходів | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Офіційні трансферти | 40000000 | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Від органів державного | 41000000 | | | | | | | | | | |управління | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Кошти, що надходять з | 41010000 | | | | | | | | | | |інших бюджетів | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Кошти, що надходять за | 41010300 | | | | | | | | | | |взаємними розрахунками | | | | | | | | | | | |із додаткової дотації з | | | | | | | | | | | |державного бюджету | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Кошти, що надходять за | 41010800 | | | | | | | | | | |взаємними розрахунками | | | | | | | | | | | |до місцевих бюджетів з | | | | | | | | | | | |державного бюджету | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Дотації | 41020000 | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Дотації вирівнювання, що| 41020100 | | | | | | | | | | |одержуються з державного| | | | | | | | | | | |бюджету | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Додаткові дотації, що | 41020400 | | | | | | | | | | |одержуються з державного| | | | | | | | | | | |бюджету | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Додаткова дотація з | 41020600 | | | | | | | | | | |державного бюджету на | | | | | | | | | | | |вирівнювання фінансової | | | | | | | | | | | |забезпеченості місцевих | | | | | | | | | | | |бюджетів | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Додаткова дотація з | 41020800 | | | | | | | | | | |державного бюджету | | | | | | | | | | | |міському бюджету міста | | | | | | | | | | | |Славутича на | | | | | | | | | | | |забезпечення утримання | | | | | | | | | | | |соціальної | | | | | | | | | | | |інфраструктури міста | | | | | | | | | | | |Славутича | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Додаткова дотація з | 41021000 | | | | | | | | | | |державного бюджету на | | | | | | | | | | | |забезпечення видатків на| | | | | | | | | | | |оплату праці працівників| | | | | | | | | | | |бюджетних установ у | | | | | | | | | | | |зв'язку із наближенням | | | | | | | | | | | |запровадження Єдиної | | | | | | | | | | | |тарифної сітки розрядів | | | | | | | | | | | |і коефіцієнтів у повному| | | | | | | | | | | |обсязі | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Додаткова дотація з | 41021200 | | | | | | | | | | |державного бюджету | | | | | | | | | | | |місцевим бюджетам на | | | | | | | | | | | |забезпечення лікування | | | | | | | | | | | |хворих на цукровий | | | | | | | | | | | |діабет | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Додаткова дотація з | 41021400 | | | | | | | | | | |державного бюджету | | | | | | | | | | | |місцевим бюджетам на | | | | | | | | | | | |здійснення повноважень, | | | | | | | | | | | |встановлених Законом | | | | | | | | | | | |України "Про | | | | | | | | | | | |затвердження Конституції| | | | | | | | | | | |Автономної Республіки | | | | | | | | | | | |Крим" ( 350-14 ) | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенції | 41030000 | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 41030100 | | | | | | | | | | |бюджету обласному | | | | | | | | | | | |бюджету Вінницької | | | | | | | | | | | |області для ліквідації | | | | | | | | | | | |наслідків стихійного | | | | | | | | | | | |лиха, що сталося | | | | | | | | | | | |23-27 липня 2008 року | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 41030600 | | | | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | |бюджетам на виплату | | | | | | | | | | | |допомоги сім'ям з | | | | | | | | | | | |дітьми, малозабезпеченим| | | | | | | | | | | |сім'ям, інвалідам з | | | | | | | | | | | |дитинства, дітям- | | | | | | | | | | | |інвалідам та тимчасової | | | | | | | | | | | |державної допомоги | | | | | | | | | | | |дітям | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 41030700 | | | | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | |бюджетам на будівництво | | | | | | | | | | | |і придбання житла | | | | | | | | | | | |військовослужбовцям та | | | | | | | | | | | |особам рядового і | | | | | | | | | | | |начальницького складу, | | | | | | | | | | | |звільненим у запас або | | | | | | | | | | | |відставку за станом | | | | | | | | | | | |здоров'я, віком, | | | | | | | | | | | |вислугою років та у | | | | | | | | | | | |зв'язку із скороченням | | | | | | | | | | | |штатів, які перебувають | | | | | | | | | | | |на квартирному обліку за| | | | | | | | | | | |місцем проживання, | | | | | | | | | | | |членам сімей з числа | | | | | | | | | | | |цих осіб, які загинули | | | | | | | | | | | |під час виконання ними | | | | | | | | | | | |службових обов'язків, а | | | | | | | | | | | |також учасникам бойових | | | | | | | | | | | |дій в Афганістані та | | | | | | | | | | | |воєнних конфліктів | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 41030800 | | | | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | |бюджетам на надання | | | | | | | | | | | |пільг та житлових | | | | | | | | | | | |субсидій населенню на | | | | | | | | | | | |оплату електроенергії, | | | | | | | | | | | |природного газу, послуг | | | | | | | | | | | |тепло-, водопостачання і| | | | | | | | | | | |водовідведення, | | | | | | | | | | | |квартирної плати, | | | | | | | | | | | |вивезення побутового | | | | | | | | | | | |сміття та рідких | | | | | | | | | | | |нечистот | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 41030900 | | | | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | |бюджетам на надання | | | | | | | | | | | |пільг з послуг зв'язку | | | | | | | | | | | |та інших передбачених | | | | | | | | | | | |законодавством пільг | | | | | | | | | | | |(крім пільг на одержання| | | | | | | | | | | |ліків, зубопротезування,| | | | | | | | | | | |оплату електроенергії, | | | | | | | | | | | |природного і | | | | | | | | | | | |скрапленого газу на | | | | | | | | | | | |побутові потреби, | | | | | | | | | | | |твердого та рідкого | | | | | | | | | | | |пічного побутового | | | | | | | | | | | |палива, послуг тепло-, | | | | | | | | | | | |водопостачання і | | | | | | | | | | | |водовідведення, | | | | | | | | | | | |квартирної плати, | | | | | | | | | | | |вивезення побутового | | | | | | | | | | | |сміття та рідких | | | | | | | | | | | |нечистот) та компенсацію| | | | | | | | | | | |за пільговий проїзд | | | | | | | | | | | |окремих категорій | | | | | | | | | | | |громадян | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 41031000 | | | | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | |бюджетам на надання | | | | | | | | | | | |пільг та житлових | | | | | | | | | | | |субсидій населенню на | | | | | | | | | | | |придбання твердого та | | | | | | | | | | | |рідкого пічного | | | | | | | | | | | |побутового палива і | | | | | | | | | | | |скрапленого газу | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 41031100 | | | | | | | | | | |бюджету міському бюджету| | | | | | | | | | | |міста Києва на виконання| | | | | | | | | | | |функцій столиці | | | | | | | | | | | |відповідно до Закону | | | | | | | | | | | |України "Про столицю | | | | | | | | | | | |України місто- | | | | | | | | | | | |герой Київ" ( 401-14 ) | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 41031200 | | | | | | | | | | |бюджету обласному | | | | | | | | | | | |бюджету Закарпатської | | | | | | | | | | | |області для ліквідації | | | | | | | | | | | |наслідків стихійного | | | | | | | | | | | |лиха, що сталося | | | | | | | | | | | |23-27 липня 2008 року | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 41031400 | | | | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | |бюджетам на компенсацію | | | | | | | | | | | |втрат доходів внаслідок | | | | | | | | | | | |розміщення | | | | | | | | | | | |Чорноморського флоту | | | | | | | | | | | |Російської Федерації на | | | | | | | | | | | |території міст Севасто- | | | | | | | | | | | |поля, Феодосії та | | | | | | | | | | | |смт Гвардійське | | | | | | | | | | | |Сімферопольського | | | | | | | | | | | |району | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 41031500 | | | | | | | | | | |бюджету міському бюджету| | | | | | | | | | | |міста Жовті Води на | | | | | | | | | | | |виконання заходів щодо | | | | | | | | | | | |радіаційного та | | | | | | | | | | | |соціального захисту | | | | | | | | | | | |населення міста Жовті | | | | | | | | | | | |Води | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 41031600 | | | | | | | | | | |бюджету обласному | | | | | | | | | | | |бюджету Івано- | | | | | | | | | | | |Франківської області для| | | | | | | | | | | |ліквідації наслідків | | | | | | | | | | | |стихійного лиха, що | | | | | | | | | | | |сталося 23-27 липня | | | | | | | | | | | |2008 року | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 41031800 | | | | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | |бюджетам на фінансування| | | | | | | | | | | |заходів із запобігання | | | | | | | | | | | |поширенню та лікування | | | | | | | | | | | |грипу типу | | | | | | | | | | | |A/H1N1/Каліфорнія/04/09 | | | | | | | | | | | |і гострих респіраторних | | | | | | | | | | | |захворювань | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 41032100 | | | | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | |бюджетам на створення | | | | | | | | | | | |рекреаційних зон, | | | | | | | | | | | |меморіальних та | | | | | | | | | | | |музейних комплексів, а | | | | | | | | | | | |також розвиток історико-| | | | | | | | | | | |культурних пам'яток та | | | | | | | | | | | |заповідників | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 41032300 | | | | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | |бюджетам на здійснення | | | | | | | | | | | |виплат, визначених | | | | | | | | | | | |Законом України "Про | | | | | | | | | | | |реструктуризацію | | | | | | | | | | | |заборгованості з виплат,| | | | | | | | | | | |передбачених статтею 57 | | | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | | | |освіту" педагогічним, | | | | | | | | | | | |науково-педагогічним та | | | | | | | | | | | |іншим категоріям | | | | | | | | | | | |працівників навчальних | | | | | | | | | | | |закладів" ( 1994-15 ) | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 41032700 | | | | | | | | | | |бюджету міському бюджету| | | | | | | | | | | |міста Запоріжжя на | | | | | | | | | | | |будівництво | | | | | | | | | | | |автотранспортної | | | | | | | | | | | |магістралі через річку | | | | | | | | | | | |Дніпро у м. Запоріжжя | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 41033200 | | | | | | | | | | |бюджету обласному | | | | | | | | | | | |бюджету Донецької | | | | | | | | | | | |області на забезпечення | | | | | | | | | | | |лікування інвалідів- | | | | | | | | | | | |спинальників у Донецькій| | | | | | | | | | | |обласній лікарні | | | | | | | | | | | |відновного лікування | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 41033300 | | | | | | | | | | |бюджету міському бюджету| | | | | | | | | | | |м. Чернівці для | | | | | | | | | | | |ліквідації наслідків | | | | | | | | | | | |стихійного лиха, що | | | | | | | | | | | |сталося 23-27 липня | | | | | | | | | | | |2008 року | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 41033400 | | | | | | | | | | |бюджету обласному | | | | | | | | | | | |бюджету Львівської | | | | | | | | | | | |області для ліквідації | | | | | | | | | | | |наслідків стихійного | | | | | | | | | | | |лиха, що сталося | | | | | | | | | | | |23-27 липня 2008 року | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 41033500 | | | | | | | | | | |бюджету міському бюджету| | | | | | | | | | | |міста Алчевськ на | | | | | | | | | | | |соціально-економічний | | | | | | | | | | | |розвиток | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 41033700 | | | | | | | | | | |бюджету обласному | | | | | | | | | | | |бюджету Тернопільської | | | | | | | | | | | |області для ліквідації | | | | | | | | | | | |наслідків стихійного | | | | | | | | | | | |лиха, що сталося | | | | | | | | | | | |23-27 липня 2008 року | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 41033800 | | | | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | |бюджетам на соціально- | | | | | | | | | | | |економічний розвиток | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 41034000 | | | | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | |бюджетам на будівництво | | | | | | | | | | | |та розвиток мережі | | | | | | | | | | | |метрополітенів | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 41034100 | | | | | | | | | | |бюджету обласному | | | | | | | | | | | |бюджету Чернівецької | | | | | | | | | | | |області для ліквідації | | | | | | | | | | | |наслідків стихійного | | | | | | | | | | | |лиха, що сталося | | | | | | | | | | | |23-27 липня 2008 року | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 41034200 | | | | | | | | | | |бюджету міському бюджету| | | | | | | | | | | |міста Канева Черкаської | | | | | | | | | | | |області на завершення у | | | | | | | | | | | |2009 році ремонтно- | | | | | | | | | | | |реставраційних робіт і | | | | | | | | | | | |створення музейної | | | | | | | | | | | |експозиції на об'єкті | | | | | | | | | | | |Шевченківського | | | | | | | | | | | |національного | | | | | | | | | | | |заповідника в | | | | | | | | | | | |місті Каневі "Будинок- | | | | | | | | | | | |музей Т.Г.Шевченка | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 41034300 | | | | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | |бюджетам на фінансування| | | | | | | | | | | |ремонту приміщень | | | | | | | | | | | |управлінь праці та | | | | | | | | | | | |соціального захисту | | | | | | | | | | | |виконавчих органів | | | | | | | | | | | |міських (міст | | | | | | | | | | | |республіканського в | | | | | | | | | | | |Автономній Республіці | | | | | | | | | | | |Крим і обласного | | | | | | | | | | | |значення) районних у | | | | | | | | | | | |містах Києві і | | | | | | | | | | | |Севастополі та районних | | | | | | | | | | | |у містах рад для | | | | | | | | | | | |здійснення заходів з | | | | | | | | | | | |виконання спільного із | | | | | | | | | | | |Світовим банком проекту | | | | | | | | | | | |"Вдосконалення системи | | | | | | | | | | | |соціальної допомоги" | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція державного | 41034600 | | | | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | |бюджетам на розвиток | | | | | | | | | | | |соціально-економічної | | | | | | | | | | | |сфери міста Севастополя | | | | | | | | | | | |та інших населених | | | | | | | | | | | |пунктів, в яких | | | | | | | | | | | |дислокуються військові | | | | | | | | | | | |формування | | | | | | | | | | | |Чорноморського флоту | | | | | | | | | | | |Російської Федерації на | | | | | | | | | | | |території України | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 41034900 | | | | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | |бюджетам на заходи з | | | | | | | | | | | |енергозбереження, у тому| | | | | | | | | | | |числі оснащення | | | | | | | | | | | |інженерних вводів | | | | | | | | | | | |багатоквартирних | | | | | | | | | | | |житлових будинків | | | | | | | | | | | |засобами обліку | | | | | | | | | | | |споживання води і | | | | | | | | | | | |теплової енергії, ремонт| | | | | | | | | | | |і реконструкцію теплових| | | | | | | | | | | |мереж та котелень, | | | | | | | | | | | |будівництво | | | | | | | | | | | |газопроводів і | | | | | | | | | | | |газифікацію населених | | | | | | | | | | | |пунктів | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 41035400 | | | | | | | | | | |бюджету міському бюджету| | | | | | | | | | | |міста Севастополя на | | | | | | | | | | | |відзначення 225-річчя | | | | | | | | | | | |міста-героя Севастополя | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 41035500 | | | | | | | | | | |бюджету обласному | | | | | | | | | | | |бюджету Полтавської | | | | | | | | | | | |області на проведення | | | | | | | | | | | |заходів з підготовки та | | | | | | | | | | | |відзначення 200-річчя | | | | | | | | | | | |від дня народження | | | | | | | | | | | |М.В.Гоголя | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 41035600 | | | | | | | | | | |бюджету міському бюджету| | | | | | | | | | | |міста Львова на | | | | | | | | | | | |відновлення історичної | | | | | | | | | | | |спадщини міста | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 41035700 | | | | | | | | | | |бюджету бюджету | | | | | | | | | | | |Василівського району | | | | | | | | | | | |Запорізької області на | | | | | | | | | | | |соціально-економічний | | | | | | | | | | | |розвиток | | | | | | | | | | | |смт Степногірська | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 41035800 | | | | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | |бюджетам на виплату | | | | | | | | | | | |державної соціальної | | | | | | | | | | | |допомоги на дітей-сиріт | | | | | | | | | | | |та дітей, позбавлених | | | | | | | | | | | |батьківського | | | | | | | | | | | |піклування, грошового | | | | | | | | | | | |забезпечення батькам- | | | | | | | | | | | |вихователям і прийомним | | | | | | | | | | | |батькам за надання | | | | | | | | | | | |соціальних послуг у | | | | | | | | | | | |дитячих будинках | | | | | | | | | | | |сімейного типу та | | | | | | | | | | | |прийомних сім'ях за | | | | | | | | | | | |принципом "гроші ходять | | | | | | | | | | | |за дитиною" | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 41035900 | | | | | | | | | | |бюджету міському бюджету| | | | | | | | | | | |міста Дніпродзержинська | | | | | | | | | | | |на проведення | | | | | | | | | | | |протизсувних заходів у | | | | | | | | | | | |Шамишиній балці | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 41036000 | | | | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | |бюджетам на здійснення | | | | | | | | | | | |заходів по передачі | | | | | | | | | | | |житлового фонду та | | | | | | | | | | | |об'єктів соціально- | | | | | | | | | | | |культурної сфери | | | | | | | | | | | |Міністерства оборони | | | | | | | | | | | |України у комунальну | | | | | | | | | | | |власність | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 41036100 | | | | | | | | | | |бюджету бюджету | | | | | | | | | | | |Новоград-Волинського | | | | | | | | | | | |району Житомирської | | | | | | | | | | | |області на соціально- | | | | | | | | | | | |економічний розвиток | | | | | | | | | | | |Новоград-Волинського | | | | | | | | | | | |району | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 41036300 | | | | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | |бюджетам на фінансування| | | | | | | | | | | |у 2009 році Програм - | | | | | | | | | | | |переможців | | | | | | | | | | | |Всеукраїнського конкурсу| | | | | | | | | | | |проектів та програм | | | | | | | | | | | |розвитку місцевого | | | | | | | | | | | |самоврядування | | | | | | | | | | | |2008 року | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 41036400 | | | | | | | | | | |бюджету міському бюджету| | | | | | | | | | | |міста Макіївка Донецької| | | | | | | | | | | |області на соціально- | | | | | | | | | | | |економічний розвиток | | | | | | | | | | | |міста Макіївка | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 41036500 | | | | | | | | | | |бюджету міському бюджету| | | | | | | | | | | |міста Бердянська | | | | | | | | | | | |Запорізької області на | | | | | | | | | | | |укріплення Бердянської | | | | | | | | | | | |коси | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 41036600 | | | | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | |бюджетам на погашення | | | | | | | | | | | |заборгованості з різниці| | | | | | | | | | | |в тарифах на теплову | | | | | | | | | | | |енергію, послуги з | | | | | | | | | | | |водопостачання та | | | | | | | | | | | |водовідведення, що | | | | | | | | | | | |вироблялися, | | | | | | | | | | | |транспортувалися та | | | | | | | | | | | |постачалися населенню, | | | | | | | | | | | |яка виникла у зв'язку з | | | | | | | | | | | |невідповідністю | | | | | | | | | | | |фактичної вартості | | | | | | | | | | | |теплової енергії, послуг| | | | | | | | | | | |з водопостачання та | | | | | | | | | | | |водовідведення тарифам, | | | | | | | | | | | |що затверджувалися або | | | | | | | | | | | |погоджувалися органами | | | | | | | | | | | |державної влади чи | | | | | | | | | | | |органами місцевого | | | | | | | | | | | |самоврядування | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 41036700 | | | | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | |бюджетам на заходи щодо | | | | | | | | | | | |оплати громадянами | | | | | | | | | | | |електричної і теплової | | | | | | | | | | | |енергії, природного | | | | | | | | | | | |газу, твердого палива, | | | | | | | | | | | |послуг водопостачання і | | | | | | | | | | | |водовідведення, | | | | | | | | | | | |квартирної плати в | | | | | | | | | | | |рахунок часткової | | | | | | | | | | | |компенсації втрат від | | | | | | | | | | | |знецінення грошових | | | | | | | | | | | |заощаджень | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 41036800 | | | | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | |бюджетам на забезпечення| | | | | | | | | | | |житлом працівників | | | | | | | | | | | |бюджетної сфери, які | | | | | | | | | | | |заключили контракт на | | | | | | | | | | | |20 років | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 41036900 | | | | | | | | | | |бюджету міському бюджету| | | | | | | | | | | |міста Севастополя на | | | | | | | | | | | |розбудову транспортної | | | | | | | | | | | |мережі міста | | | | | | | | | | | |Севастополя | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 41037000 | | | | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | |бюджетам на проведення | | | | | | | | | | | |виборів депутатів | | | | | | | | | | | |Верховної Ради | | | | | | | | | | | |Автономної Республіки | | | | | | | | | | | |Крим, місцевих рад та | | | | | | | | | | | |сільських, селищних, | | | | | | | | | | | |міських голів | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 41037100 | | | | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | |бюджетам на придбання | | | | | | | | | | | |вагонів для комунального| | | | | | | | | | | |електротранспорту | | | | | | | | | | | |(тролейбусів і | | | | | | | | | | | |трамваїв) | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 41037200 | | | | | | | | | | |бюджету обласному | | | | | | | | | | | |бюджету Одеської області| | | | | | | | | | | |на берегоукріплювальні | | | | | | | | | | | |роботи на о. Зміїний | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 41037400 | | | | | | | | | | |бюджету міському бюджету| | | | | | | | | | | |міста Жовті Води | | | | | | | | | | | |Дніпропетровської | | | | | | | | | | | |області на соціально- | | | | | | | | | | | |економічний розвиток | | | | | | | | | | | |міста Жовті Води | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 41037500 | | | | | | | | | | |бюджету обласному | | | | | | | | | | | |бюджету Чернігівської | | | | | | | | | | | |області на газифікацію | | | | | | | | | | | |(будівництво підвідних | | | | | | | | | | | |газопроводів до | | | | | | | | | | | |сільських населених | | | | | | | | | | | |пунктів)". | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 41037600 | | | | | | | | | | |бюджету міському бюджету| | | | | | | | | | | |міста Львова на | | | | | | | | | | | |реалізацію заходів з | | | | | | | | | | | |цілодобового | | | | | | | | | | | |водозабезпечення | | | | | | | | | | | |міста Львова | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 41037700 | | | | | | | | | | |бюджету обласному | | | | | | | | | | | |бюджету Чернівецької | | | | | | | | | | | |області для завершення у| | | | | | | | | | | |2009 році будівництва | | | | | | | | | | | |мостів, | | | | | | | | | | | |берегоукріплювальних | | | | | | | | | | | |споруд, об'єктів | | | | | | | | | | | |соціально-культурного | | | | | | | | | | | |призначення та | | | | | | | | | | | |водовідведення, що | | | | | | | | | | | |перебувають у | | | | | | | | | | | |комунальній власності | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 41037900 | | | | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | |бюджетам на оснащення | | | | | | | | | | | |сільських амбулаторій та| | | | | | | | | | | |фельдшерсько-акушерських| | | | | | | | | | | |пунктів, придбання | | | | | | | | | | | |автомобілів швидкої | | | | | | | | | | | |медичної допомоги для | | | | | | | | | | | |сільських закладів | | | | | | | | | | | |охорони здоров'я | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |З іншої частини бюджету | 43000000 | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Кошти, одержані із | 43010000 | | | | | | | | | | |загального фонду бюджету| | | | | | | | | | | |до бюджету розвитку | | | | | | | | | | | |(спеціального фонду) | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Кошти, одержані із | 43910000 | | | | | | | | | | |загального фонду бюджету| | | | | | | | | | | |до бюджету розвитку | | | | | | | | | | | |(спеціального фонду) | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Всього доходів | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Кошти, що надходять за | 41010400 | | | | | | | | | | |взаємними розрахунками | | | | | | | | | | | |із додаткової дотації з | | | | | | | | | | | |районних та міських | | | | | | | | | | | |(міст Києва і | | | | | | | | | | | |Севастополя, міст | | | | | | | | | | | |республіканського та | | | | | | | | | | | |обласного значення) до | | | | | | | | | | | |міських (міст районного | | | | | | | | | | | |значення), селищних та | | | | | | | | | | | |сільських бюджетів | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Кошти, що надходять за | 41010500 | | | | | | | | | | |взаємними розрахунками | | | | | | | | | | | |із додаткової дотації з | | | | | | | | | | | |міських (міст районного | | | | | | | | | | | |значення), селищних та | | | | | | | | | | | |сільських бюджетів до | | | | | | | | | | | |районних та міських | | | | | | | | | | | |(міст Києва і | | | | | | | | | | | |Севастополя, міст | | | | | | | | | | | |республіканського та | | | | | | | | | | | |обласного значення) | | | | | | | | | | | |бюджетів | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Кошти, що надходять до | 41010600 | | | | | | | | | | |районних та міських | | | | | | | | | | | |(міст Києва і | | | | | | | | | | | |Севастополя, міст | | | | | | | | | | | |республіканського і | | | | | | | | | | | |обласного значення) | | | | | | | | | | | |бюджетів з міських (міст| | | | | | | | | | | |районного значення), | | | | | | | | | | | |селищних, сільських та | | | | | | | | | | | |районних у містах | | | | | | | | | | | |бюджетів | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Кошти, що надходять за | 41010900 | | | | | | | | | | |взаємними розрахунками | | | | | | | | | | | |між місцевими бюджетами | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Дотації вирівнювання, що| 41020300 | | | | | | | | | | |одержуються з районних | | | | | | | | | | | |та міських (міст Києва і| | | | | | | | | | | |Севастополя, міст | | | | | | | | | | | |республіканського і | | | | | | | | | | | |обласного значення) | | | | | | | | | | | |бюджетів | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Додаткові дотації, що | 41020500 | | | | | | | | | | |одержуються з районних | | | | | | | | | | | |та міських (міст Києва і| | | | | | | | | | | |Севастополя, міст | | | | | | | | | | | |республіканського і | | | | | | | | | | | |обласного значення) | | | | | | | | | | | |бюджетів | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Інші дотації | 41020900 | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенції, на | 41030200 | | | | | | | | | | |компенсацію втрат | | | | | | | | | | | |доходів бюджетів | | | | | | | | | | | |місцевого самоврядування| | | | | | | | | | | |на виконання власних | | | | | | | | | | | |повноважень внаслідок | | | | | | | | | | | |надання пільг, | | | | | | | | | | | |встановлених державою | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенції, на утримання | 41030300 | | | | | | | | | | |об'єктів спільного | | | | | | | | | | | |користування чи | | | | | | | | | | | |ліквідацію негативних | | | | | | | | | | | |наслідків діяльності | | | | | | | | | | | |об'єктів спільного | | | | | | | | | | | |користування | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з інших | 41030400 | | | | | | | | | | |бюджетів на виконання | | | | | | | | | | | |інвестиційних проектів | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенції на виконання | 41030500 | | | | | | | | | | |власних повноважень | | | | | | | | | | | |територіальних громад | | | | | | | | | | | |сіл, селищ, міст та їх | | | | | | | | | | | |об'єднань | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Інші субвенції | 41035000 | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Всього | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |2.1 Видатки за | | | | | | | | | | | | |тимчасовою класифікацією| | | | | | | | | | | | |видатків та кредитування| | | | | | | | | | | | |місцевих бюджетів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Державне управління | 010000 | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Апарат Верховної Ради | 010105 | 0111| | | | | | | | | | |Автономної Республіки | | | | | | | | | | | | |Крим | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Забезпечення діяльності | 010106 | 0111| | | | | | | | | | |депутатів Верховної Ради| | | | | | | | | | | | |Автономної Республіки | | | | | | | | | | | | |Крим | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Апарат Рахункової палати| 010108 | 0112| | | | | | | | | | |Верховної Ради | | | | | | | | | | | | |Автономної Республіки | | | | | | | | | | | | |Крим | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Апарат Ради міністрів | 010114 | 0111| | | | | | | | | | |Автономної Республіки | | | | | | | | | | | | |Крим та її місцевих | | | | | | | | | | | | |органів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Органи місцевого | 010116 | 0111| | | | | | | | | | |самоврядування | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Органи виконавчої влади | 010117 | 0111| | | | | | | | | | |в м. Києві | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Правоохоронна діяльність| 060000 | | | | | | | | | | | |та забезпечення безпеки | | | | | | | | | | | | |держави | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Підрозділи дорожньо- | 060103 | 0310| | | | | | | | | | |патрульної служби та | | | | | | | | | | | | |дорожнього нагляду | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Приймальники- | 060106 | 0310| | | | | | | | | | |розподільники для | | | | | | | | | | | | |неповнолітніх | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Спеціальні приймальники-| 060107 | 0310| | | | | | | | | | |розподільники | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Місцева пожежна охорона | 060702 | 0320| | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Спеціальні монтажно- | 061002 | 0456| | | | | | | | | | |експлуатаційні | | | | | | | | | | | | |підрозділи | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Адресно-довідкові бюро | 061003 | 0310| | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Інші правоохоронні | 061007 | 0380| | | | | | | | | | |заходи і заклади | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Освіта | 070000 | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Дошкільні заклади | 070101 | 0910| | | | | | | | | | |освіти | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Загальноосвітні школи (в| 070201 | 0921| | | | | | | | | | |т.ч. школа-дитячий | | | | | | | | | | | | |садок, інтернат при | | | | | | | | | | | | |школі), спеціалізовані | | | | | | | | | | | | |школи, ліцеї, гімназії, | | | | | | | | | | | | |колегіуми | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Вечірні (змінні) школи | 070202 | 0921| | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Загальноосвітні школи- | 070301 | 0923| | | | | | | | | | |інтернати, | | | | | | | | | | | | |загальноосвітні | | | | | | | | | | | | |санаторні школи- | | | | | | | | | | | | |інтернати | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Загальноосвітні школи- | 070302 | 0923| | | | | | | | | | |інтернати для дітей- | | | | | | | | | | | | |сиріт та дітей, які | | | | | | | | | | | | |залишилися без | | | | | | | | | | | | |піклування батьків | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Дитячі будинки | 070303 | 0910| | | | | | | | | | |(в т.ч. сімейного типу, | | | | | | | | | | | | |прийомні сім'ї) | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Спеціальні | 070304 | 0923| | | | | | | | | | |загальноосвітні школи- | | | | | | | | | | | | |інтернати, школи та інші| | | | | | | | | | | | |заклади освіти для дітей| | | | | | | | | | | | |з вадами у фізичному чи | | | | | | | | | | | | |розумовому розвитку | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Загальноосвітні | 070307 | 0922| | | | | | | | | | |спеціалізовані школи- | | | | | | | | | | | | |інтернати з поглибленим | | | | | | | | | | | | |вивченням окремих | | | | | | | | | | | | |предметів і курсів для | | | | | | | | | | | | |поглибленої підготовки | | | | | | | | | | | | |дітей в галузі науки і | | | | | | | | | | | | |мистецтв, фізичної | | | | | | | | | | | | |культури і спорту, інших| | | | | | | | | | | | |галузях, ліцеї з | | | | | | | | | | | | |посиленою військово- | | | | | | | | | | | | |фізичною підготовкою | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Позашкільні заклади | 070401 | 0960| | | | | | | | | | |освіти, заходи із | | | | | | | | | | | | |позашкільної роботи з | | | | | | | | | | | | |дітьми | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Професійно-технічні | 070501 | 0930| | | | | | | | | | |заклади освіти | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Професійно-технічні | 070502 | 0930| | | | | | | | | | |училища соціальної | | | | | | | | | | | | |реабілітації | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Вищі заклади освіти I та| 070601 | 0941| | | | | | | | | | |II рівнів акредитації | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Вищі заклади освіти | 070602 | 0942| | | | | | | | | | |III та IV рівнів | | | | | | | | | | | | |акредитації | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Заклади післядипломної | 070701 | 0950| | | | | | | | | | |освіти III-IV рівнів | | | | | | | | | | | | |акредитації (академії, | | | | | | | | | | | | |інститути, центри | | | | | | | | | | | | |підвищення кваліфікації,| | | | | | | | | | | | |перепідготовки, | | | | | | | | | | | | |вдосконалення) | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Інші заклади і заходи | 070702 | 0950| | | | | | | | | | |післядипломної освіти | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Придбання підручників | 070801 | 0970| | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Методична робота, інші | 070802 | 0990| | | | | | | | | | |заходи у сфері народної | | | | | | | | | | | | |освіти | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Служби технічного | 070803 | 0990| | | | | | | | | | |нагляду за будівництвом | | | | | | | | | | | | |і капітальним ремонтом | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Централізовані | 070804 | 0990| | | | | | | | | | |бухгалтерії обласних, | | | | | | | | | | | | |міських, районних | | | | | | | | | | | | |відділів освіти | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Групи централізованого | 070805 | 0990| | | | | | | | | | |господарського | | | | | | | | | | | | |обслуговування | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Інші заклади освіти | 070806 | 0990| | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Інші освітні програми | 070807 | 0990| | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Допомога дітям-сиротам | 070808 | 0990| | | | | | | | | | |та дітям, позбавленим | | | | | | | | | | | | |батьківського | | | | | | | | | | | | |піклування, яким | | | | | | | | | | | | |виповнюється 18 років | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Здійснення виплат, | 070809 | 0990| | | | | | | | | | |визначених Законом | | | | | | | | | | | | |України "Про | | | | | | | | | | | | |реструктуризацію | | | | | | | | | | | | |заборгованості з виплат,| | | | | | | | | | | | |передбачених статтею 57 | | | | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | | | | |освіту" педагогічним, | | | | | | | | | | | | |науково-педагогічним та | | | | | | | | | | | | |іншим категоріям | | | | | | | | | | | | |працівників навчальних | | | | | | | | | | | | |закладів" ( 1994-15 ) | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Освіта | 079000 | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Загальноосвітні школи (в| 079201 | 0921| | | | | | | | | | |т.ч. школа - дитячий | | | | | | | | | | | | |садок, інтернат при | | | | | | | | | | | | |школі), спеціалізовані | | | | | | | | | | | | |школи, ліцеї, гімназії, | | | | | | | | | | | | |колегіуми | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Загальноосвітні | 079307 | 0922| | | | | | | | | | |спеціалізовані школи- | | | | | | | | | | | | |інтернати з поглибленим | | | | | | | | | | | | |вивченням окремих | | | | | | | | | | | | |предметів і курсів для | | | | | | | | | | | | |поглибленої підготовки | | | | | | | | | | | | |дітей в галузі науки і | | | | | | | | | | | | |мистецтв, фізичної | | | | | | | | | | | | |культури і спорту, інших| | | | | | | | | | | | |галузях, ліцеї з | | | | | | | | | | | | |посиленою військово- | | | | | | | | | | | | |фізичною підготовкою | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Позашкільні заклади | 079401 | 0960| | | | | | | | | | |освіти, заходи із | | | | | | | | | | | | |позашкільної роботи з | | | | | | | | | | | | |дітьми | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Вищі заклади освіти I та| 079601 | 0941| | | | | | | | | | |II рівнів акредитації | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Вищі заклади освіти | 079602 | 0942| | | | | | | | | | |III та IV рівнів | | | | | | | | | | | | |акредитації | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Методична робота, інші | 079802 | 0990| | | | | | | | | | |заходи у сфері народної | | | | | | | | | | | | |освіти | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Охорона здоров'я | 080000 | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Лікарні | 080101 | 0731| | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Територіальні медичні | 080102 | 0731| | | | | | | | | | |об'єднання | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Спеціалізовані лікарні | 080201 | 0732| | | | | | | | | | |та інші спеціалізовані | | | | | | | | | | | | |заклади (центри, | | | | | | | | | | | | |диспансери, госпіталі | | | | | | | | | | | | |для інвалідів ВВВ, | | | | | | | | | | | | |лепрозорії, медико- | | | | | | | | | | | | |санітарні частини тощо, | | | | | | | | | | | | |що мають ліжкову | | | | | | | | | | | | |мережу) | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Клініки науково- | 080202 | 0732| | | | | | | | | | |дослідних інститутів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Пологові будинки | 080203 | 0733| | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Санаторії для хворих | 080204 | 0734| | | | | | | | | | |туберкульозом | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Санаторії для дітей та | 080205 | 0734| | | | | | | | | | |підлітків | | | | | | | | | | | | |(нетуберкульозні) | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Санаторії медичної | 080206 | 0734| | | | | | | | | | |реабілітації | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Будинки дитини | 080207 | 0761| | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Станції переливання | 080208 | 0762| | | | | | | | | | |крові | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Станції швидкої та | 080209 | 0724| | | | | | | | | | |невідкладної медичної | | | | | | | | | | | | |допомоги | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Поліклініки і | 080300 | 0721| | | | | | | | | | |амбулаторії (крім | | | | | | | | | | | | |спеціалізованих | | | | | | | | | | | | |поліклінік та загальних | | | | | | | | | | | | |і спеціалізованих | | | | | | | | | | | | |стоматологічних | | | | | | | | | | | | |поліклінік) | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Спеціалізовані | 080400 | 0722| | | | | | | | | | |поліклініки (в т.ч. | | | | | | | | | | | | |диспансери, медико- | | | | | | | | | | | | |санітарні частини, | | | | | | | | | | | | |пересувні | | | | | | | | | | | | |консультативні | | | | | | | | | | | | |діагностичні центри | | | | | | | | | | | | |тощо, які не мають | | | | | | | | | | | | |ліжкового фонду) | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Загальні і | 080500 | 0723| | | | | | | | | | |спеціалізовані | | | | | | | | | | | | |стоматологічні | | | | | | | | | | | | |поліклініки | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Фельдшерсько-акушерські | 080600 | 0725| | | | | | | | | | |пункти | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Заходи боротьби з | 080703 | 0740| | | | | | | | | | |епідеміями | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Центри здоров'я і заходи| 080704 | 0740| | | | | | | | | | |у сфері санітарної | | | | | | | | | | | | |освіти | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Медико-соціальні | 081001 | 0763| | | | | | | | | | |експертні комісії | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Інші заходи по охороні | 081002 | 0763| | | | | | | | | | |здоров'я | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Служби технічного | 081003 | 0763| | | | | | | | | | |нагляду за будівництвом | | | | | | | | | | | | |та капітальним ремонтом | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Централізовані | 081004 | 0763| | | | | | | | | | |бухгалтерії | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Групи централізованого | 081005 | 0763| | | | | | | | | | |господарського | | | | | | | | | | | | |обслуговування | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Програми і | 081006 | 0740| | | | | | | | | | |централізовані заходи з | | | | | | | | | | | | |імунопрофілактики | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Програми і | 081007 | 0763| | | | | | | | | | |централізовані заходи | | | | | | | | | | | | |боротьби з | | | | | | | | | | | | |туберкульозом | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Програми і | 081008 | 0763| | | | | | | | | | |централізовані заходи | | | | | | | | | | | | |профілактики СНІДу | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Забезпечення | 081009 | 0763| | | | | | | | | | |централізованих заходів | | | | | | | | | | | | |з лікування хворих на | | | | | | | | | | | | |цукровий та нецукровий | | | | | | | | | | | | |діабет | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Централізовані заходи з | 081010 | 0763| | | | | | | | | | |лікування онкологічних | | | | | | | | | | | | |хворих | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Здійснення виплат, | 081011 | 0763| | | | | | | | | | |визначених Законом | | | | | | | | | | | | |України "Про | | | | | | | | | | | | |реструктуризацію | | | | | | | | | | | | |заборгованості з виплат,| | | | | | | | | | | | |передбачених статтею 57 | | | | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | | | | |освіту" педагогічним, | | | | | | | | | | | | |науково-педагогічним та | | | | | | | | | | | | |іншим категоріям | | | | | | | | | | | | |працівників навчальних | | | | | | | | | | | | |закладів" ( 1994-15 ) | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Охорона здоров'я | 089000 | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Лікарні | 089101 | 0731| | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Спеціалізовані лікарні | 089201 | 0732| | | | | | | | | | |та інші спеціалізовані | | | | | | | | | | | | |заклади (центри, | | | | | | | | | | | | |диспансери, госпіталі | | | | | | | | | | | | |для інвалідів ВВВ, | | | | | | | | | | | | |лепрозорії, медико- | | | | | | | | | | | | |санітарні частини тощо, | | | | | | | | | | | | |що мають ліжкову | | | | | | | | | | | | |мережу) | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Санаторії медичної | 089206 | 0734| | | | | | | | | | |реабілітації | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Станції швидкої та | 089209 | 0724| | | | | | | | | | |невідкладної медичної | | | | | | | | | | | | |допомоги | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Соціальний захист та | 090000 | | | | | | | | | | | |соціальне забезпечення | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Пільги ветеранам війни, | 090201 | 1030| | | | | | | | | | |особам, на яких | | | | | | | | | | | | |поширюється чинність | | | | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | | | | |статус ветеранів війни, | | | | | | | | | | | | |гарантії їх соціального | | | | | | | | | | | | |захисту" ( 3551-12 ), | | | | | | | | | | | | |особам, які мають | | | | | | | | | | | | |особливі заслуги перед | | | | | | | | | | | | |Батьківщиною, вдовам | | | | | | | | | | | | |(вдівцям) та батькам | | | | | | | | | | | | |померлих (загиблих) | | | | | | | | | | | | |осіб, які мають особливі| | | | | | | | | | | | |заслуги перед | | | | | | | | | | | | |Батьківщиною, дітям | | | | | | | | | | | | |війни, особам, які мають| | | | | | | | | | | | |особливі трудові заслуги| | | | | | | | | | | | |перед Батьківщиною, | | | | | | | | | | | | |вдовам (вдівцям) та | | | | | | | | | | | | |батькам померлих | | | | | | | | | | | | |(загиблих) осіб, які | | | | | | | | | | | | |мають особливі трудові | | | | | | | | | | | | |заслуги перед | | | | | | | | | | | | |Батьківщиною, жертвам | | | | | | | | | | | | |нацистських | | | | | | | | | | | | |переслідувань та | | | | | | | | | | | | |реабілітованим | | | | | | | | | | | | |громадянам, які стали | | | | | | | | | | | | |інвалідами внаслідок | | | | | | | | | | | | |репресій або є | | | | | | | | | | | | |пенсіонерами, на | | | | | | | | | | | | |житлово-комунальні | | | | | | | | | | | | |послуги | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Пільги ветеранам війни, | 090202 | 1030| | | | | | | | | | |особам, на яких | | | | | | | | | | | | |поширюється чинність | | | | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | | | | |статус ветеранів війни, | | | | | | | | | | | | |гарантії їх соціального | | | | | | | | | | | | |захисту" ( 3551-12 ), | | | | | | | | | | | | |особам, які мають | | | | | | | | | | | | |особливі заслуги перед | | | | | | | | | | | | |Батьківщиною, вдовам | | | | | | | | | | | | |(вдівцям) та батькам | | | | | | | | | | | | |померлих (загиблих) | | | | | | | | | | | | |осіб, які мають особливі| | | | | | | | | | | | |заслуги перед | | | | | | | | | | | | |Батьківщиною, особам, | | | | | | | | | | | | |які мають особливі | | | | | | | | | | | | |трудові заслуги перед | | | | | | | | | | | | |Батьківщиною, вдовам | | | | | | | | | | | | |(вдівцям) та батькам | | | | | | | | | | | | |померлих (загиблих) | | | | | | | | | | | | |осіб, які мають особливі| | | | | | | | | | | | |трудові заслуги перед | | | | | | | | | | | | |Батьківщиною, жертвам | | | | | | | | | | | | |нацистських | | | | | | | | | | | | |переслідувань на | | | | | | | | | | | | |придбання твердого | | | | | | | | | | | | |палива та скрапленого | | | | | | | | | | | | |газу | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Інші пільги ветеранам | 090203 | 1030| | | | | | | | | | |війни, особам, на яких | | | | | | | | | | | | |поширюється чинність | | | | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | | | | |статус ветеранів війни, | | | | | | | | | | | | |гарантії їх соціального | | | | | | | | | | | | |захисту" ( 3551-12 ), | | | | | | | | | | | | |особам, які мають | | | | | | | | | | | | |особливі заслуги перед | | | | | | | | | | | | |Батьківщиною, вдовам | | | | | | | | | | | | |(вдівцям) та батькам | | | | | | | | | | | | |померлих (загиблих) | | | | | | | | | | | | |осіб, які мають особливі| | | | | | | | | | | | |заслуги перед | | | | | | | | | | | | |Батьківщиною, ветеранам | | | | | | | | | | | | |праці, особам, які мають| | | | | | | | | | | | |особливі трудові заслуги| | | | | | | | | | | | |перед Батьківщиною, | | | | | | | | | | | | |вдовам (вдівцям) та | | | | | | | | | | | | |батькам померлих | | | | | | | | | | | | |(загиблих) осіб, які | | | | | | | | | | | | |мають особливі трудові | | | | | | | | | | | | |заслуги перед | | | | | | | | | | | | |Батьківщиною, жертвам | | | | | | | | | | | | |нацистських | | | | | | | | | | | | |переслідувань та | | | | | | | | | | | | |реабілітованим | | | | | | | | | | | | |громадянам, які стали | | | | | | | | | | | | |інвалідами внаслідок | | | | | | | | | | | | |репресій або є | | | | | | | | | | | | |пенсіонерами | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Пільги ветеранам | 090204 | 1030| | | | | | | | | | |військової служби, | | | | | | | | | | | | |ветеранам органів | | | | | | | | | | | | |внутрішніх справ, | | | | | | | | | | | | |ветеранам державної | | | | | | | | | | | | |пожежної охорони, | | | | | | | | | | | | |ветеранам Державної | | | | | | | | | | | | |служби спеціального | | | | | | | | | | | | |зв'язку та захисту | | | | | | | | | | | | |інформації України, | | | | | | | | | | | | |вдовам (вдівцям) | | | | | | | | | | | | |померлих (загиблих) | | | | | | | | | | | | |ветеранів військової | | | | | | | | | | | | |служби, ветеранів | | | | | | | | | | | | |органів внутрішніх | | | | | | | | | | | | |справ, ветеранів | | | | | | | | | | | | |державної пожежної | | | | | | | | | | | | |охорони та ветеранів | | | | | | | | | | | | |Державної служби | | | | | | | | | | | | |спеціального зв'язку та | | | | | | | | | | | | |захисту інформації | | | | | | | | | | | | |України, звільненим зі | | | | | | | | | | | | |служби за віком, | | | | | | | | | | | | |хворобою або вислугою | | | | | | | | | | | | |років | | | | | | | | | | | | |військовослужбовцям | | | | | | | | | | | | |Служби безпеки України, | | | | | | | | | | | | |працівникам міліції, | | | | | | | | | | | | |особам начальницького | | | | | | | | | | | | |складу податкової | | | | | | | | | | | | |міліції, рядового і | | | | | | | | | | | | |начальницького складу | | | | | | | | | | | | |кримінально-виконавчої | | | | | | | | | | | | |системи, державної | | | | | | | | | | | | |пожежної охорони, | | | | | | | | | | | | |пенсіонерам з числа | | | | | | | | | | | | |слідчих прокуратури, | | | | | | | | | | | | |дітям (до досягнення | | | | | | | | | | | | |повноліття) працівників | | | | | | | | | | | | |міліції, осіб | | | | | | | | | | | | |начальницького складу | | | | | | | | | | | | |податкової міліції, | | | | | | | | | | | | |рядового і | | | | | | | | | | | | |начальницького складу | | | | | | | | | | | | |кримінально-виконавчої | | | | | | | | | | | | |системи, державної | | | | | | | | | | | | |пожежної охорони, | | | | | | | | | | | | |загиблих або померлих у | | | | | | | | | | | | |зв'язку з виконанням | | | | | | | | | | | | |службових обов'язків, | | | | | | | | | | | | |непрацездатним членам | | | | | | | | | | | | |сімей, які перебували на| | | | | | | | | | | | |їх утриманні, звільненим| | | | | | | | | | | | |з військової служби | | | | | | | | | | | | |особам, які стали | | | | | | | | | | | | |інвалідами під час | | | | | | | | | | | | |проходження військової | | | | | | | | | | | | |служби, батькам та | | | | | | | | | | | | |членам сімей | | | | | | | | | | | | |військовослужбовців, які| | | | | | | | | | | | |загинули (померли) або | | | | | | | | | | | | |пропали безвісти під час| | | | | | | | | | | | |проходження військової | | | | | | | | | | | | |служби, батькам та | | | | | | | | | | | | |членам сімей осіб | | | | | | | | | | | | |рядового і | | | | | | | | | | | | |начальницького складу | | | | | | | | | | | | |органів і підрозділів | | | | | | | | | | | | |цивільного захисту, | | | | | | | | | | | | |Державної служби | | | | | | | | | | | | |спеціального зв'язку та | | | | | | | | | | | | |захисту інформації | | | | | | | | | | | | |України, які загинули | | | | | | | | | | | | |(померли), пропали | | | | | | | | | | | | |безвісти або стали | | | | | | | | | | | | |інвалідами при | | | | | | | | | | | | |проходженні служби, | | | | | | | | | | | | |суддям у відставці, на | | | | | | | | | | | | |оплату житлово- | | | | | | | | | | | | |комунальних послуг | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Пільги ветеранам | 090205 | 1030| | | | | | | | | | |військової служби, | | | | | | | | | | | | |ветеранам органів | | | | | | | | | | | | |внутрішніх справ, | | | | | | | | | | | | |ветеранам державної | | | | | | | | | | | | |пожежної охорони, | | | | | | | | | | | | |ветеранам Державної | | | | | | | | | | | | |служби спеціального | | | | | | | | | | | | |зв'язку та захисту | | | | | | | | | | | | |інформації України, | | | | | | | | | | | | |вдовам (вдівцям) | | | | | | | | | | | | |померлих (загиблих) | | | | | | | | | | | | |ветеранів військової | | | | | | | | | | | | |служби, ветеранів | | | | | | | | | | | | |органів внутрішніх | | | | | | | | | | | | |справ, ветеранів | | | | | | | | | | | | |державної пожежної | | | | | | | | | | | | |охорони та ветеранів | | | | | | | | | | | | |Державної служби | | | | | | | | | | | | |спеціального зв'язку та | | | | | | | | | | | | |захисту інформації | | | | | | | | | | | | |України, звільненим зі | | | | | | | | | | | | |служби за віком, | | | | | | | | | | | | |хворобою або вислугою | | | | | | | | | | | | |років працівникам | | | | | | | | | | | | |міліції, особам | | | | | | | | | | | | |начальницького складу | | | | | | | | | | | | |податкової міліції, | | | | | | | | | | | | |рядового і | | | | | | | | | | | | |начальницького складу | | | | | | | | | | | | |кримінально-виконавчої | | | | | | | | | | | | |системи, державної | | | | | | | | | | | | |пожежної охорони, дітям | | | | | | | | | | | | |(до досягнення | | | | | | | | | | | | |повноліття) працівників | | | | | | | | | | | | |міліції, осіб | | | | | | | | | | | | |начальницького складу | | | | | | | | | | | | |податкової міліції, | | | | | | | | | | | | |рядового і | | | | | | | | | | | | |начальницького складу | | | | | | | | | | | | |кримінально-виконавчої | | | | | | | | | | | | |системи, державної | | | | | | | | | | | | |пожежної охорони, | | | | | | | | | | | | |загиблих або померлих у | | | | | | | | | | | | |зв'язку з виконанням | | | | | | | | | | | | |службових обов'язків, | | | | | | | | | | | | |непрацездатним членам | | | | | | | | | | | | |сімей, які перебували на| | | | | | | | | | | | |їх утриманні, на | | | | | | | | | | | | |придбання твердого | | | | | | | | | | | | |палива | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Інші пільги ветеранам | 090206 | 1030| | | | | | | | | | |військової служби, | | | | | | | | | | | | |ветеранам органів | | | | | | | | | | | | |внутрішніх справ, | | | | | | | | | | | | |ветеранам державної | | | | | | | | | | | | |пожежної охорони, | | | | | | | | | | | | |ветеранам Державної | | | | | | | | | | | | |служби спеціального | | | | | | | | | | | | |зв'язку та захисту | | | | | | | | | | | | |інформації України, | | | | | | | | | | | | |вдовам (вдівцям) | | | | | | | | | | | | |померлих (загиблих) | | | | | | | | | | | | |ветеранів військової | | | | | | | | | | | | |служби, ветеранів | | | | | | | | | | | | |органів внутрішніх | | | | | | | | | | | | |справ, ветеранів | | | | | | | | | | | | |державної пожежної | | | | | | | | | | | | |охорони та ветеранів | | | | | | | | | | | | |Державної служби | | | | | | | | | | | | |спеціального зв'язку та | | | | | | | | | | | | |захисту інформації | | | | | | | | | | | | |України, особам, | | | | | | | | | | | | |звільненим з військової | | | | | | | | | | | | |служби, які стали | | | | | | | | | | | | |інвалідами під час | | | | | | | | | | | | |проходження військової | | | | | | | | | | | | |служби, пенсіонерам з | | | | | | | | | | | | |числа слідчих | | | | | | | | | | | | |прокуратури | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Пільги громадянам, які | 090207 | 1070| | | | | | | | | | |постраждали внаслідок | | | | | | | | | | | | |Чорнобильської | | | | | | | | | | | | |катастрофи, дружинам | | | | | | | | | | | | |(чоловікам) та опікунам | | | | | | | | | | | | |(на час опікунства) | | | | | | | | | | | | |дітей померлих громадян,| | | | | | | | | | | | |смерть яких пов'язана з | | | | | | | | | | | | |Чорнобильською | | | | | | | | | | | | |катастрофою, на житлово-| | | | | | | | | | | | |комунальні послуги | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Пільги громадянам, які | 090208 | 1070| | | | | | | | | | |постраждали внаслідок | | | | | | | | | | | | |Чорнобильської | | | | | | | | | | | | |катастрофи, дружинам | | | | | | | | | | | | |(чоловікам) та опікунам | | | | | | | | | | | | |(на час опікунства) | | | | | | | | | | | | |дітей померлих громадян,| | | | | | | | | | | | |смерть яких пов'язана з | | | | | | | | | | | | |Чорнобильською | | | | | | | | | | | | |катастрофою, на | | | | | | | | | | | | |придбання твердого | | | | | | | | | | | | |палива | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Інші пільги громадянам, | 090209 | 1070| | | | | | | | | | |які постраждали | | | | | | | | | | | | |внаслідок Чорнобильської| | | | | | | | | | | | |катастрофи, дружинам | | | | | | | | | | | | |(чоловікам) та опікунам | | | | | | | | | | | | |(на час опікунства) | | | | | | | | | | | | |дітей померлих громадян,| | | | | | | | | | | | |смерть яких пов'язана з | | | | | | | | | | | | |Чорнобильською | | | | | | | | | | | | |катастрофою | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Пільги пенсіонерам з | 090210 | 1070| | | | | | | | | | |числа спеціалістів із | | | | | | | | | | | | |захисту рослин, | | | | | | | | | | | | |передбачені частиною | | | | | | | | | | | | |четвертою статті 20 | | | | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | | | | |захист рослин" | | | | | | | | | | | | |( 180-14 ), громадянам, | | | | | | | | | | | | |передбачені пунктом "ї" | | | | | | | | | | | | |частини першої статті 77| | | | | | | | | | | | |Основ законодавства про | | | | | | | | | | | | |охорону здоров'я | | | | | | | | | | | | |( 2801-12 ), части- | | | | | | | | | | | | |ною четвертою статті 29 | | | | | | | | | | | | |Основ законодавства про | | | | | | | | | | | | |культуру ( 2117-12 ), | | | | | | | | | | | | |частиною другою | | | | | | | | | | | | |статті 30 Закону України| | | | | | | | | | | | |"Про бібліотеки та | | | | | | | | | | | | |бібліотечну справу" | | | | | | | | | | | | |( 32/95-ВР ), абзацом | | | | | | | | | | | | |першим частини четвертої| | | | | | | | | | | | |статті 57 Закону України| | | | | | | | | | | | |"Про освіту" | | | | | | | | | | | | |( 1060-12 ), на | | | | | | | | | | | | |безоплатне користування | | | | | | | | | | | | |житлом, опаленням та | | | | | | | | | | | | |освітленням | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Пільги пенсіонерам з | 090211 | 1070| | | | | | | | | | |числа спеціалістів із | | | | | | | | | | | | |захисту рослин, | | | | | | | | | | | | |передбачені частиною | | | | | | | | | | | | |четвертою статті 20 | | | | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | | | | |захист рослин" | | | | | | | | | | | | |( 180-14 ), громадянам, | | | | | | | | | | | | |передбачені пунктом "ї" | | | | | | | | | | | | |частини першої статті 77| | | | | | | | | | | | |Основ законодавства про | | | | | | | | | | | | |охорону здоров'я | | | | | | | | | | | | |( 2801-12 ), части- | | | | | | | | | | | | |ною четвертою статті 29 | | | | | | | | | | | | |Основ законодавства про | | | | | | | | | | | | |культуру ( 2117-12 ), | | | | | | | | | | | | |частиною другою | | | | | | | | | | | | |статті 30 Закону України| | | | | | | | | | | | |"Про бібліотеки та | | | | | | | | | | | | |бібліотечну справу" | | | | | | | | | | | | |( 32/95-ВР ), абзацом | | | | | | | | | | | | |першим частини четвертої| | | | | | | | | | | | |статті 57 Закону України| | | | | | | | | | | | |"Про освіту" | | | | | | | | | | | | |( 1060-12 ), | | | | | | | | | | | | |на придбання твердого | | | | | | | | | | | | |та рідкого пічного | | | | | | | | | | | | |побутового палива | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Пільги на медичне | 090212 | 1070| | | | | | | | | | |обслуговування | | | | | | | | | | | | |громадянам, які | | | | | | | | | | | | |постраждали внаслідок | | | | | | | | | | | | |Чорнобильської | | | | | | | | | | | | |катастрофи | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Оздоровлення громадян, | 090213 | 1070| | | | | | | | | | |які постраждали | | | | | | | | | | | | |внаслідок Чорнобильської| | | | | | | | | | | | |катастрофи | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Пільги окремим | 090214 | 1070| | | | | | | | | | |категоріям громадян з | | | | | | | | | | | | |послуг зв'язку | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Допомога у зв'язку з | 090302 | 1040| | | | | | | | | | |вагітністю і пологами | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Допомога на догляд за | 090303 | 1040| | | | | | | | | | |дитиною віком до | | | | | | | | | | | | |3 років | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Одноразова допомога при | 090304 | 1040| | | | | | | | | | |народженні дитини | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Допомога на дітей, над | 090305 | 1040| | | | | | | | | | |якими встановлено опіку | | | | | | | | | | | | |чи піклування | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Допомога на дітей | 090306 | 1040| | | | | | | | | | |одиноким матерям | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Тимчасова державна | 090307 | 1040| | | | | | | | | | |допомога дітям | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Допомога при усиновленні| 090308 | 1040| | | | | | | | | | |дитини | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Державна соціальна | 090401 | 1040| | | | | | | | | | |допомога | | | | | | | | | | | | |малозабезпеченим сім'ям | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Виплата компенсації | 090403 | 1070| | | | | | | | | | |реабілітованим | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субсидії населенню для | 090405 | 1061| | | | | | | | | | |відшкодування витрат на | | | | | | | | | | | | |оплату житлово- | | | | | | | | | | | | |комунальних послуг | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субсидії населенню для | 090406 | 1061| | | | | | | | | | |відшкодування витрат на | | | | | | | | | | | | |придбання твердого та | | | | | | | | | | | | |рідкого пічного | | | | | | | | | | | | |побутового палива і | | | | | | | | | | | | |скрапленого газу | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Кошти на забезпечення | 090411 | 1061| | | | | | | | | | |побутовим вугіллям | | | | | | | | | | | | |окремих категорій | | | | | | | | | | | | |населення | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Інші видатки на | 090412 | 1090| | | | | | | | | | |соціальний захист | | | | | | | | | | | | |населення | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Допомога на догляд за | 090413 | 1010| | | | | | | | | | |інвалідом I чи II групи | | | | | | | | | | | | |внаслідок психічного | | | | | | | | | | | | |розладу | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Компенсація особам, які | 090414 | 1061| | | | | | | | | | |згідно із статтею 43 | | | | | | | | | | | | |Гірничого закону України| | | | | | | | | | | | |( 1127-14 ) | | | | | | | | | | | | |мають право на | | | | | | | | | | | | |безоплатне отримання | | | | | | | | | | | | |вугілля на побутові | | | | | | | | | | | | |потреби, але проживають | | | | | | | | | | | | |у будинках, що мають | | | | | | | | | | | | |центральне опалення | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Інші видатки на | 090416 | 1030| | | | | | | | | | |соціальний захист | | | | | | | | | | | | |ветеранів війни та | | | | | | | | | | | | |праці | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Витрати на поховання | 090417 | 1030| | | | | | | | | | |учасників бойових дій | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Будинки-інтернати для | 090601 | 1010| | | | | | | | | | |малолітніх інвалідів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Притулки для дітей | 090700 | 1040| | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Центри соціально- | 090701 | 1040| | | | | | | | | | |психологічної | | | | | | | | | | | | |реабілітації дітей | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Інші програми | 090802 | 1040| | | | | | | | | | |соціального захисту | | | | | | | | | | | | |дітей | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Будинки-інтернати | 090901 | 1020| | | | | | | | | | |(пансіонати) для літніх | | | | | | | | | | | | |людей та інвалідів | | | | | | | | | | | | |системи соціального | | | | | | | | | | | | |захисту | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Інші будинки-інтернати | 090902 | 1020| | | | | | | | | | |для літніх людей та | | | | | | | | | | | | |інвалідів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Утримання центрів | 091101 | 1040| | | | | | | | | | |соціальних служб для | | | | | | | | | | | | |сім'ї, дітей та молоді | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Програми і заходи | 091102 | 1040| | | | | | | | | | |центрів соціальних служб| | | | | | | | | | | | |для сім'ї, дітей та | | | | | | | | | | | | |молоді | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Соціальні програми і | 091103 | 1040| | | | | | | | | | |заходи державних органів| | | | | | | | | | | | |у справах молоді | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Соціальні програми і | 091104 | 1040| | | | | | | | | | |заходи державних органів| | | | | | | | | | | | |з питань забезпечення | | | | | | | | | | | | |рівних прав та | | | | | | | | | | | | |можливостей жінок і | | | | | | | | | | | | |чоловіків | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Утримання клубів | 091105 | 1040| | | | | | | | | | |підлітків за місцем | | | | | | | | | | | | |проживання | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Інші видатки | 091106 | 1040| | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Соціальні програми і | 091107 | 1040| | | | | | | | | | |заходи державних органів| | | | | | | | | | | | |у справах сім'ї | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Заходи з оздоровлення та| 091108 | 1040| | | | | | | | | | |відпочинку дітей, крім | | | | | | | | | | | | |заходів з оздоровлення | | | | | | | | | | | | |дітей, що здійснюються | | | | | | | | | | | | |за рахунок коштів на | | | | | | | | | | | | |оздоровлення громадян, | | | | | | | | | | | | |які постраждали | | | | | | | | | | | | |внаслідок Чорнобильської| | | | | | | | | | | | |катастрофи | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Розселення та | 091201 | 1070| | | | | | | | | | |облаштування | | | | | | | | | | | | |депортованих кримських | | | | | | | | | | | | |татар та осіб інших | | | | | | | | | | | | |національностей, | | | | | | | | | | | | |депортованих з України | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Навчання та трудове | 091203 | 1010| | | | | | | | | | |влаштування інвалідів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Територіальні центри і | 091204 | 1020| | | | | | | | | | |відділення соціальної | | | | | | | | | | | | |допомоги на дому | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Пільги, що надаються | 091207 | 1061| | | | | | | | | | |населенню (крім | | | | | | | | | | | | |ветеранів війни і праці,| | | | | | | | | | | | |військової служби, | | | | | | | | | | | | |органів внутрішніх | | | | | | | | | | | | |справ та громадян, які | | | | | | | | | | | | |постраждали внаслідок | | | | | | | | | | | | |Чорнобильської | | | | | | | | | | | | |катастрофи), на оплату | | | | | | | | | | | | |житлово-комунальних | | | | | | | | | | | | |послуг і природного | | | | | | | | | | | | |газу | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Фінансова підтримка | 091209 | 1030| | | | | | | | | | |громадських організацій | | | | | | | | | | | | |інвалідів і ветеранів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Служби технічного | 091210 | 1090| | | | | | | | | | |нагляду за будівництвом | | | | | | | | | | | | |та капітальним ремонтом | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Централізовані | 091211 | 1090| | | | | | | | | | |бухгалтерії | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Обробка інформації з | 091212 | 1090| | | | | | | | | | |нарахування та виплати | | | | | | | | | | | | |допомог і компенсацій | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Інші установи та | 091214 | 1090| | | | | | | | | | |заклади | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Державна соціальна | 091300 | 1010| | | | | | | | | | |допомога інвалідам з | | | | | | | | | | | | |дитинства та дітям | | | | | | | | | | | | |інвалідам | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Здійснення виплат, | 091301 | 1090| | | | | | | | | | |визначених Законом | | | | | | | | | | | | |України "Про | | | | | | | | | | | | |реструктуризацію | | | | | | | | | | | | |заборгованості з виплат,| | | | | | | | | | | | |передбачених статтею 57 | | | | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | | | | |освіту" педагогічним, | | | | | | | | | | | | |науково-педагогічним та | | | | | | | | | | | | |іншим категоріям | | | | | | | | | | | | |працівників навчальних | | | | | | | | | | | | |закладів" ( 1994-15 ) | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Компенсаційні виплати | 091303 | 1010| | | | | | | | | | |інвалідам на бензин, | | | | | | | | | | | | |ремонт, | | | | | | | | | | | | |техобслуговування | | | | | | | | | | | | |автотранспорту та | | | | | | | | | | | | |транспортне | | | | | | | | | | | | |обслуговування | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Встановлення телефонів | 091304 | 1010| | | | | | | | | | |інвалідам I та II груп | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Соціальний захист та | 099000 | | | | | | | | | | | |соціальне забезпечення | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Утримання центрів | 099101 | 1040| | | | | | | | | | |соціальних служб для | | | | | | | | | | | | |сім'ї, дітей та молоді | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Програми і заходи | 099102 | 1040| | | | | | | | | | |центрів соціальних служб| | | | | | | | | | | | |для сім'ї, дітей та | | | | | | | | | | | | |молоді | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Соціальні програми і | 099103 | 1040| | | | | | | | | | |заходи державних органів| | | | | | | | | | | | |у справах молоді | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Інші видатки | 099106 | 1040| | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Соціальні програми і | 099107 | 1040| | | | | | | | | | |заходи державних органів| | | | | | | | | | | | |у справах сім'ї | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Заходи з оздоровлення та| 099108 | 1040| | | | | | | | | | |відпочинку дітей, крім | | | | | | | | | | | | |заходів з оздоровлення | | | | | | | | | | | | |дітей, що здійснюються | | | | | | | | | | | | |за рахунок коштів на | | | | | | | | | | | | |оздоровлення громадян, | | | | | | | | | | | | |які постраждали | | | | | | | | | | | | |внаслідок Чорнобильської| | | | | | | | | | | | |катастрофи | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Інші установи та | 099214 | 1090| | | | | | | | | | |заклади | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Житлово-комунальне | 100000 | | | | | | | | | | | |господарство | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Житлово-експлуатаційне | 100101 | 0610| | | | | | | | | | |господарство | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Капітальний ремонт | 100102 | 0610| | | | | | | | | | |житлового фонду місцевих| | | | | | | | | | | | |органів влади | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Дотація житлово- | 100103 | 0610| | | | | | | | | | |комунальному | | | | | | | | | | | | |господарству | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Видатки на утримання | 100105 | 0640| | | | | | | | | | |об'єктів соціальної | | | | | | | | | | | | |сфери підприємств, що | | | | | | | | | | | | |передаються до | | | | | | | | | | | | |комунальної власності | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Теплові мережі | 100201 | 0620| | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Водопровідно - | 100202 | 0620| | | | | | | | | | |каналізаційне | | | | | | | | | | | | |господарство | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Благоустрій міст, сіл, | 100203 | 0620| | | | | | | | | | |селищ | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Газові заводи і газова | 100205 | 0432| | | | | | | | | | |мережа | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Готельне господарство | 100206 | 0472| | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Берегоукріплювальні | 100207 | 0511| | | | | | | | | | |роботи | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Видатки на впровадження | 100208 | 0620| | | | | | | | | | |засобів обліку витрат та| | | | | | | | | | | | |регулювання споживання | | | | | | | | | | | | |води та теплової | | | | | | | | | | | | |енергії | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Заходи, пов'язані з | 100209 | 0620| | | | | | | | | | |поліпшенням питної води | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Збір та вивезення сміття| 100301 | 0620| | | | | | | | | | |і відходів, експлуатація| | | | | | | | | | | | |каналізаційних систем | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Комбінати комунальних | 100302 | 0620| | | | | | | | | | |підприємств, районні | | | | | | | | | | | | |виробничі об'єднання та | | | | | | | | | | | | |інші підприємства, | | | | | | | | | | | | |установи та організації | | | | | | | | | | | | |житлово-комунального | | | | | | | | | | | | |господарства | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Ремонтно-будівельні | 100303 | 0620| | | | | | | | | | |організації житлово- | | | | | | | | | | | | |комунального | | | | | | | | | | | | |господарства | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Підприємства і | 100400 | 0620| | | | | | | | | | |організації побутового | | | | | | | | | | | | |обслуговування, що | | | | | | | | | | | | |входять до комунальної | | | | | | | | | | | | |власності | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Видатки на заходи щодо | 100501 | 1070| | | | | | | | | | |оплати громадянами | | | | | | | | | | | | |електричної і теплової | | | | | | | | | | | | |енергії, природного | | | | | | | | | | | | |газу, твердого палива, | | | | | | | | | | | | |послуг водопостачання і | | | | | | | | | | | | |водовідведення, | | | | | | | | | | | | |квартирної плати в | | | | | | | | | | | | |рахунок часткової | | | | | | | | | | | | |компенсації втрат від | | | | | | | | | | | | |знецінення грошових | | | | | | | | | | | | |заощаджень | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Погашення заборгованості| 100601 | 0640| | | | | | | | | | |з різниці в тарифах на | | | | | | | | | | | | |теплову енергію, послуги| | | | | | | | | | | | |з водопостачання та | | | | | | | | | | | | |водовідведення, що | | | | | | | | | | | | |вироблялися, | | | | | | | | | | | | |транспортувалися та | | | | | | | | | | | | |постачалися населенню, | | | | | | | | | | | | |яка виникла у зв'язку з | | | | | | | | | | | | |невідповідністю | | | | | | | | | | | | |фактичної вартості | | | | | | | | | | | | |теплової енергії, послуг| | | | | | | | | | | | |з водопостачання та | | | | | | | | | | | | |водовідведення тарифам, | | | | | | | | | | | | |що затверджувалися або | | | | | | | | | | | | |погоджувалися | | | | | | | | | | | | |відповідними органами | | | | | | | | | | | | |державної влади чи | | | | | | | | | | | | |органами місцевого | | | | | | | | | | | | |самоврядування | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Житлово-комунальне | 109000 | | | | | | | | | | | |господарство | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Благоустрій міст, сіл, | 109203 | 0620| | | | | | | | | | |селищ | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Комбінати комунальних | 109302 | 0620| | | | | | | | | | |підприємств, районні | | | | | | | | | | | | |виробничі об'єднання та | | | | | | | | | | | | |інші підприємства, | | | | | | | | | | | | |установи та організації | | | | | | | | | | | | |житлово-комунального | | | | | | | | | | | | |господарства | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Культура і мистецтво | 110000 | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Творчі спілки | 110101 | 0824| | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Театри | 110102 | 0821| | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Філармонії, музичні | 110103 | 0822| | | | | | | | | | |колективи і ансамблі та | | | | | | | | | | | | |інші мистецькі заклади | | | | | | | | | | | | |та заходи | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Видатки на заходи, | 110104 | 0829| | | | | | | | | | |передбачені державними | | | | | | | | | | | | |і місцевими програмами | | | | | | | | | | | | |розвитку культури і | | | | | | | | | | | | |мистецтва | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Фінансова підтримка | 110105 | 0829| | | | | | | | | | |гастрольної діяльності | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Бібліотеки | 110201 | 0825| | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Музеї і виставки | 110202 | 0826| | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Заповідники | 110203 | 0827| | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Палаци і будинки | 110204 | 0828| | | | | | | | | | |культури, клуби та інші | | | | | | | | | | | | |заклади клубного типу | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Школи естетичного | 110205 | 0960| | | | | | | | | | |виховання дітей | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Здійснення виплат, | 110206 | 0829| | | | | | | | | | |визначених Законом | | | | | | | | | | | | |України "Про | | | | | | | | | | | | |реструктуризацію | | | | | | | | | | | | |заборгованості з виплат,| | | | | | | | | | | | |передбачених статтею 57 | | | | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | | | | |освіту" педагогічним, | | | | | | | | | | | | |науково-педагогічним та | | | | | | | | | | | | |іншим категоріям | | | | | | | | | | | | |працівників навчальних | | | | | | | | | | | | |закладів" ( 1994-15 ) | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Кінематографія | 110300 | 0823| | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Інші культурно-освітні | 110502 | 0829| | | | | | | | | | |заклади та заходи | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Культура і мистецтво | 119000 | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Театри | 119102 | 0821| | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Філармонії, музичні | 119103 | 0822| | | | | | | | | | |колективи і ансамблі та | | | | | | | | | | | | |інші мистецькі заклади | | | | | | | | | | | | |та заходи | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Бібліотеки | 119201 | 0825| | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Музеї і виставки | 119202 | 0826| | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Школи естетичного | 119205 | 0960| | | | | | | | | | |виховання дітей | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Інші культурно-освітні | 119502 | 0829| | | | | | | | | | |заклади та заходи | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Засоби масової | 120000 | | | | | | | | | | | |інформації | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Телебачення і | 120100 | 0831| | | | | | | | | | |радіомовлення | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Періодичні видання | 120201 | 0832| | | | | | | | | | |(газети та журнали) | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Книговидання | 120300 | 0833| | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Інші засоби масової | 120400 | 0834| | | | | | | | | | |інформації | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Фізична культура і | 130000 | | | | | | | | | | | |спорт | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Проведення навчально- | 130102 | 0810| | | | | | | | | | |тренувальних зборів і | | | | | | | | | | | | |змагань | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Видатки на утримання | 130104 | 0810| | | | | | | | | | |центрів з інвалідного | | | | | | | | | | | | |спорту і реабілітаційних| | | | | | | | | | | | |шкіл | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Проведення навчально- | 130105 | 0810| | | | | | | | | | |тренувальних зборів і | | | | | | | | | | | | |змагань та заходів з | | | | | | | | | | | | |інвалідного спорту | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Проведення заходів з | 130106 | 0810| | | | | | | | | | |нетрадиційних видів | | | | | | | | | | | | |спорту і масових заходів| | | | | | | | | | | | |з фізичної культури | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Утримання та навчально- | 130107 | 0810| | | | | | | | | | |тренувальна робота | | | | | | | | | | | | |дитячо-юнацьких | | | | | | | | | | | | |спортивних шкіл | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Фінансова підтримка | 130110 | 0810| | | | | | | | | | |спортивних споруд | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Інші видатки | 130112 | 0810| | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Централізовані | 130113 | 0810| | | | | | | | | | |бухгалтерії | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Проведення навчально- | 130201 | 0810| | | | | | | | | | |тренувальних зборів і | | | | | | | | | | | | |змагань (які проводяться| | | | | | | | | | | | |громадськими | | | | | | | | | | | | |організаціями | | | | | | | | | | | | |фізкультурно-спортивної | | | | | | | | | | | | |спрямованості) | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Проведення заходів з | 130202 | 0810| | | | | | | | | | |нетрадиційних видів | | | | | | | | | | | | |спорту і масових заходів| | | | | | | | | | | | |з фізичної культури (які| | | | | | | | | | | | |проводяться громадськими| | | | | | | | | | | | |організаціями | | | | | | | | | | | | |фізкультурно-спортивної | | | | | | | | | | | | |спрямованості) | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Утримання та навчально- | 130203 | 0810| | | | | | | | | | |тренувальна робота | | | | | | | | | | | | |дитячо-юнацьких | | | | | | | | | | | | |спортивних шкіл (які | | | | | | | | | | | | |підпорядковані | | | | | | | | | | | | |громадським організаціям| | | | | | | | | | | | |фізкультурно-спортивної | | | | | | | | | | | | |спрямованості) | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Утримання апарату | 130204 | 0810| | | | | | | | | | |управління громадських | | | | | | | | | | | | |фізкультурно-спортивних | | | | | | | | | | | | |організацій (ФСТ | | | | | | | | | | | | |"Колос") | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Фінансова підтримка | 130205 | 0810| | | | | | | | | | |спортивних споруд, які | | | | | | | | | | | | |належать громадським | | | | | | | | | | | | |організаціям | | | | | | | | | | | | |фізкультурно-спортивної | | | | | | | | | | | | |спрямованості | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Фізична культура і | 139000 | | | | | | | | | | | |спорт | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Проведення навчально- | 139102 | 0810| | | | | | | | | | |тренувальних зборів і | | | | | | | | | | | | |змагань | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Утримання центрів з | 139104 | 0810| | | | | | | | | | |інвалідного спорту і | | | | | | | | | | | | |реабілітаційних шкіл | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Проведення навчально- | 139105 | 0810| | | | | | | | | | |тренувальних зборів і | | | | | | | | | | | | |змагань та заходів з | | | | | | | | | | | | |інвалідного спорту | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Утримання та навчально- | 139107 | 0810| | | | | | | | | | |тренувальна робота | | | | | | | | | | | | |дитячо-юнацьких | | | | | | | | | | | | |спортивних шкіл | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Фінансова підтримка | 139110 | 0810| | | | | | | | | | |спортивних споруд | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Будівництво | 150000 | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Капітальні вкладення | 150101 | 0490| | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Виплата компенсації на | 150104 | 1062| | | | | | | | | | |здешевлення вартості | | | | | | | | | | | | |будівництва житла | | | | | | | | | | | | |молодіжним житловим | | | | | | | | | | | | |комплексам | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Житлове будівництво і | 150107 | 1062| | | | | | | | | | |придбання житла | | | | | | | | | | | | |військовослужбовцям та | | | | | | | | | | | | |особам рядового і | | | | | | | | | | | | |начальницького складу, | | | | | | | | | | | | |звільненим у запас або | | | | | | | | | | | | |відставку за станом | | | | | | | | | | | | |здоров'я, віком, | | | | | | | | | | | | |вислугою років та у | | | | | | | | | | | | |зв'язку із скороченням | | | | | | | | | | | | |штатів, які перебувають | | | | | | | | | | | | |на квартирному обліку за| | | | | | | | | | | | |місцем проживання, | | | | | | | | | | | | |членам сімей з числа | | | | | | | | | | | | |цих осіб, які загинули | | | | | | | | | | | | |під час виконання ними | | | | | | | | | | | | |службових обов'язків, а | | | | | | | | | | | | |також учасникам бойових | | | | | | | | | | | | |дій в Афганістані та | | | | | | | | | | | | |воєнних конфліктів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Компенсація селянським | 150109 | 1062| | | | | | | | | | |(фермерським) | | | | | | | | | | | | |господарствам вартості | | | | | | | | | | | | |будівництва об'єктів | | | | | | | | | | | | |виробничого і | | | | | | | | | | | | |невиробничого | | | | | | | | | | | | |призначення | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Проведення невідкладних | 150110 | 0921| | | | | | | | | | |відновлювальних робіт, | | | | | | | | | | | | |будівництво та | | | | | | | | | | | | |реконструкція | | | | | | | | | | | | |загальноосвітніх | | | | | | | | | | | | |навчальних закладів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Проведення невідкладних | 150111 | 0922| | | | | | | | | | |відновлювальних робіт, | | | | | | | | | | | | |будівництво та | | | | | | | | | | | | |реконструкція | | | | | | | | | | | | |спеціалізованих | | | | | | | | | | | | |навчальних закладів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Проведення невідкладних | 150112 | 0960| | | | | | | | | | |відновлювальних робіт, | | | | | | | | | | | | |будівництво та | | | | | | | | | | | | |реконструкція | | | | | | | | | | | | |позашкільних навчальних | | | | | | | | | | | | |закладів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Проведення невідкладних | 150114 | 0731| | | | | | | | | | |відновлювальних робіт, | | | | | | | | | | | | |будівництво та | | | | | | | | | | | | |реконструкція лікарень | | | | | | | | | | | | |загального профілю | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Завершення проектів | 150115 | 0432| | | | | | | | | | |газифікації сільських | | | | | | | | | | | | |населених пунктів з | | | | | | | | | | | | |високим ступенем | | | | | | | | | | | | |готовності | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Житлове будівництво та | 150118 | 1062| | | | | | | | | | |придбання житла для | | | | | | | | | | | | |окремих категорій | | | | | | | | | | | | |населення | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Проведення невідкладних | 150119 | 0732| | | | | | | | | | |відновлювальних робіт, | | | | | | | | | | | | |будівництво та | | | | | | | | | | | | |реконструкція | | | | | | | | | | | | |спеціалізованих лікарень| | | | | | | | | | | | |та інших спеціалізованих| | | | | | | | | | | | |закладів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Будівництво та розвиток | 150120 | 0453| | | | | | | | | | |мережі метрополітенів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Заходи з упередження | 150121 | 0620| | | | | | | | | | |аварій та запобігання | | | | | | | | | | | | |техногенних катастроф у | | | | | | | | | | | | |житлово-комунальному | | | | | | | | | | | | |господарстві та на інших| | | | | | | | | | | | |аварійних об'єктах | | | | | | | | | | | | |комунальної власності | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Інвестиційні проекти | 150122 | 0473| | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Збереження, розвиток, | 150201 | 0829| | | | | | | | | | |реконструкція та | | | | | | | | | | | | |реставрація пам'яток | | | | | | | | | | | | |історії та культури | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Розробка схем та | 150202 | 0443| | | | | | | | | | |проектних рішень | | | | | | | | | | | | |масового застосування | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Операційні видатки - | 150203 | 0829| | | | | | | | | | |паспортизація, | | | | | | | | | | | | |інвентаризація пам'яток | | | | | | | | | | | | |архітектури, премії в | | | | | | | | | | | | |галузі архітектури | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Будівництво | 159000 | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Капітальні вкладення | 159101 | 0490| | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Сільське і лісове | 160000 | | | | | | | | | | | |господарство, рибне | | | | | | | | | | | | |господарство та | | | | | | | | | | | | |мисливство | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Землеустрій | 160101 | 0421| | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Лісове господарство і | 160600 | 0422| | | | | | | | | | |мисливство | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Програми в галузі | 160903 | 0421| | | | | | | | | | |сільського господарства,| | | | | | | | | | | | |лісового господарства, | | | | | | | | | | | | |рибальства та | | | | | | | | | | | | |мисливства | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Транспорт, дорожнє | 170000 | | | | | | | | | | | |господарство, зв'язок, | | | | | | | | | | | | |телекомунікації та | | | | | | | | | | | | |інформатика | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Регулювання цін на | 170101 | 0451| | | | | | | | | | |послуги місцевого | | | | | | | | | | | | |автотранспорту | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Компенсаційні виплати на| 170102 | 1070| | | | | | | | | | |пільговий проїзд | | | | | | | | | | | | |автомобільним | | | | | | | | | | | | |транспортом окремим | | | | | | | | | | | | |категоріям громадян | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Інші заходи у сфері | 170103 | 0451| | | | | | | | | | |автомобільного | | | | | | | | | | | | |транспорту | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Севастопольський | 170202 | 0452| | | | | | | | | | |морський торговельний | | | | | | | | | | | | |порт | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Компенсаційні виплати за| 170203 | 1070| | | | | | | | | | |пільговий проїзд окремих| | | | | | | | | | | | |категорій громадян на | | | | | | | | | | | | |водному транспорті | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Компенсаційні виплати за| 170302 | 1070| | | | | | | | | | |пільговий проїзд окремих| | | | | | | | | | | | |категорій громадян на | | | | | | | | | | | | |залізничному транспорті | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Регулювання цін на | 170303 | 0453| | | | | | | | | | |послуги метрополітену | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Регулювання цін на | 170601 | 0453| | | | | | | | | | |послуги міського | | | | | | | | | | | | |електротранспорту | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Компенсаційні виплати на| 170602 | 1070| | | | | | | | | | |пільговий проїзд | | | | | | | | | | | | |електротранспортом | | | | | | | | | | | | |окремим категоріям | | | | | | | | | | | | |громадян | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Інші заходи у сфері | 170603 | 0455| | | | | | | | | | |електротранспорту | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Видатки на проведення | 170703 | 0456| | | | | | | | | | |робіт, пов'язаних із | | | | | | | | | | | | |будівництвом, | | | | | | | | | | | | |реконструкцією, | | | | | | | | | | | | |ремонтом та утриманням | | | | | | | | | | | | |автомобільних доріг | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Зв'язок | 170800 | 0460| | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Національна програма | 170901 | 0460| | | | | | | | | | |інформатизації | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Діяльність і послуги, не| 171000 | 0460| | | | | | | | | | |віднесені до інших | | | | | | | | | | | | |категорій | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Інші послуги, пов'язані | 180000 | | | | | | | | | | | |з економічною | | | | | | | | | | | | |діяльністю | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Фінансування | 180107 | 0473| | | | | | | | | | |енергозберігаючих | | | | | | | | | | | | |заходів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Програма стабілізації та| 180109 | 0490| | | | | | | | | | |соціально-економічного | | | | | | | | | | | | |розвитку територій | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Платежі за кредитними | 180401 | 0171| | | | | | | | | | |угодами укладеними під | | | | | | | | | | | | |гарантії Уряду | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Підтримка малого і | 180404 | 0411| | | | | | | | | | |середнього | | | | | | | | | | | | |підприємництва | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Видатки на погашення | 180405 | 0411| | | | | | | | | | |реструктуризованої | | | | | | | | | | | | |заборгованості перед | | | | | | | | | | | | |комерційними банками та | | | | | | | | | | | | |на поповнення їх | | | | | | | | | | | | |капіталу | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Внески органів влади | 180409 | 0490| | | | | | | | | | |Автономної Республіки | | | | | | | | | | | | |Крим та органів | | | | | | | | | | | | |місцевого самоврядування| | | | | | | | | | | | |у статутні фонди | | | | | | | | | | | | |суб'єктів | | | | | | | | | | | | |підприємницької | | | | | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Інші заходи, пов'язані з| 180410 | 0411| | | | | | | | | | |економічною діяльністю | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Охорона навколишнього | 200000 | | | | | | | | | | | |природного середовища та| | | | | | | | | | | | |ядерна безпека | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Охорона і раціональне | 200100 | 0511| | | | | | | | | | |використання водних | | | | | | | | | | | | |ресурсів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Охорона і раціональне | 200200 | 0511| | | | | | | | | | |використання земель | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Створення захисних | 200300 | 0511| | | | | | | | | | |лісових насаджень та | | | | | | | | | | | | |полезахисних лісових | | | | | | | | | | | | |смуг | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Охорона і раціональне | 200400 | 0511| | | | | | | | | | |використання мінеральних| | | | | | | | | | | | |ресурсів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Збереження природно- | 200600 | 0520| | | | | | | | | | |заповідного фонду | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Інші природоохоронні | 200700 | 0540| | | | | | | | | | |заходи | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Запобігання та | 210000 | | | | | | | | | | | |ліквідація надзвичайних | | | | | | | | | | | | |ситуацій та наслідків | | | | | | | | | | | | |стихійного лиха | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Видатки на запобігання | 210105 | 0320| | | | | | | | | | |та ліквідацію | | | | | | | | | | | | |надзвичайних ситуацій та| | | | | | | | | | | | |наслідків стихійного | | | | | | | | | | | | |лиха | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Заходи з організації | 210110 | 0320| | | | | | | | | | |рятування на водах | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Видатки на ліквідацію | 210120 | 0320| | | | | | | | | | |наслідків стихійного | | | | | | | | | | | | |лиха, що сталося | | | | | | | | | | | | |23-27 липня 2008 року | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Обслуговування боргу | 230000 | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Обслуговування | 230100 | 0171| | | | | | | | | | |внутрішнього боргу | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Обслуговування | 230200 | 0172| | | | | | | | | | |зовнішнього боргу | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Обслуговування боргу | 239000 | 0170| | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Обслуговування | 239200 | 0172| | | | | | | | | | |зовнішнього боргу | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Цільові фонди | 240000 | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Охорона та раціональне | 240601 | 0511| | | | | | | | | | |використання природних | | | | | | | | | | | | |ресурсів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Утилізація відходів | 240602 | 0512| | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Ліквідація іншого | 240603 | 0513| | | | | | | | | | |забруднення | | | | | | | | | | | | |навколишнього природного| | | | | | | | | | | | |середовища | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Інша діяльність у сфері | 240604 | 0540| | | | | | | | | | |охорони навколишнього | | | | | | | | | | | | |природного середовища | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Збереження природно- | 240605 | 0520| | | | | | | | | | |заповідного фонду | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Інші фонди | 240800 | 1090| | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Цільові фонди, утворені | 240900 | 0133| | | | | | | | | | |Верховною Радою | | | | | | | | | | | | |Автономної Республіки | | | | | | | | | | | | |Крим, органами місцевого| | | | | | | | | | | | |самоврядування і | | | | | | | | | | | | |місцевими органами | | | | | | | | | | | | |виконавчої влади | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Видатки, не віднесені до| 250000 | | | | | | | | | | | |основних груп | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Резервний фонд | 250102 | 0133| | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Проведення виборів | 250203 | 0160| | | | | | | | | | |народних депутатів | | | | | | | | | | | | |Верховної Ради | | | | | | | | | | | | |Автономної Республіки | | | | | | | | | | | | |Крим, місцевих рад та | | | | | | | | | | | | |сільських, селищних, | | | | | | | | | | | | |міських голів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Проведення референдумів | 250205 | 0160| | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Утримання апарату | 250207 | 0160| | | | | | | | | | |Виборчої комісії | | | | | | | | | | | | |Автономної Республіки | | | | | | | | | | | | |Крим | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Видатки на покриття | 250402 | 1070| | | | | | | | | | |заборгованостей, що | | | | | | | | | | | | |виникли у попередні роки| | | | | | | | | | | | |із заробітної плати | | | | | | | | | | | | |працівників бюджетних | | | | | | | | | | | | |установ, грошового | | | | | | | | | | | | |забезпечення, стипендій | | | | | | | | | | | | |та інших соціальних | | | | | | | | | | | | |виплатах | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Видатки на покриття | 250403 | 0133| | | | | | | | | | |інших заборгованостей, | | | | | | | | | | | | |що виникли у попередні | | | | | | | | | | | | |роки | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Інші видатки | 250404 | 0133| | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Впровадження проектів | 250901 | 0490| | | | | | | | | | |розвитку за рахунок | | | | | | | | | | | | |коштів, залучених | | | | | | | | | | | | |державою | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Часткова компенсація | 250905 | 1062| | | | | | | | | | |відсоткової ставки | | | | | | | | | | | | |кредитів комерційних | | | | | | | | | | | | |банків молодим сім'ям та| | | | | | | | | | | | |одиноким молодим | | | | | | | | | | | | |громадянам на | | | | | | | | | | | | |будівництво | | | | | | | | | | | | |(реконструкцію) та | | | | | | | | | | | | |придбання житла | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Погашення відсотків за | 250907 | 1062| | | | | | | | | | |користування | | | | | | | | | | | | |довгостроковими | | | | | | | | | | | | |пільговими кредитами на | | | | | | | | | | | | |будівництво | | | | | | | | | | | | |(реконструкцію) та | | | | | | | | | | | | |придбання житла для | | | | | | | | | | | | |молодих сімей та інших | | | | | | | | | | | | |соціально незахищених | | | | | | | | | | | | |категорій громадян | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Витрати, пов'язані з | 250913 | 1062| | | | | | | | | | |наданням та | | | | | | | | | | | | |обслуговуванням | | | | | | | | | | | | |пільгових довгострокових| | | | | | | | | | | | |кредитів, наданих | | | | | | | | | | | | |громадянам на | | | | | | | | | | | | |будівництво | | | | | | | | | | | | |(реконструкцію) та | | | | | | | | | | | | |придбання житла | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Витрати, пов'язані з | 250914 | 1062| | | | | | | | | | |наданням та | | | | | | | | | | | | |обслуговуванням | | | | | | | | | | | | |державних пільгових | | | | | | | | | | | | |кредитів, наданих | | | | | | | | | | | | |індивідуальним сільським| | | | | | | | | | | | |забудовникам | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Фінансування ремонту | 250915 | 1090| | | | | | | | | | |приміщень управлінь | | | | | | | | | | | | |праці та соціального | | | | | | | | | | | | |захисту виконавчих | | | | | | | | | | | | |органів міських (міст | | | | | | | | | | | | |республіканського в | | | | | | | | | | | | |Автономній Республіці | | | | | | | | | | | | |Крим і обласного | | | | | | | | | | | | |значення), районних у | | | | | | | | | | | | |містах Києві і | | | | | | | | | | | | |Севастополі та районних | | | | | | | | | | | | |у містах рад для | | | | | | | | | | | | |здійснення заходів з | | | | | | | | | | | | |виконання спільного із | | | | | | | | | | | | |Світовим банком проекту | | | | | | | | | | | | |"Вдосконалення системи | | | | | | | | | | | | |соціальної допомоги" | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Видатки не віднесені до | 259000 | | | | | | | | | | | |основних груп | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Інші видатки | 259404 | 0133| | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Разом видатків | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Кошти, що передаються до| 250301 | 0180| | | | | | | | | | |державного бюджету з | | | | | | | | | | | | |бюджету Автономної | | | | | | | | | | | | |Республіки Крим, | | | | | | | | | | | | |обласних і районних | | | | | | | | | | | | |бюджетів, міських | | | | | | | | | | | | |(міст Києва і | | | | | | | | | | | | |Севастополя, міст рес- | | | | | | | | | | | | |публіканського значення | | | | | | | | | | | | |Автономної Республіки | | | | | | | | | | | | |Крим та міст обласного | | | | | | | | | | | | |значення) бюджетів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Кошти, що передаються за| 250303 | 0180| | | | | | | | | | |взаємними розрахунками | | | | | | | | | | | | |із додаткової дотації до| | | | | | | | | | | | |державного бюджету | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Кошти, що передаються за| 250307 | 0180| | | | | | | | | | |взаємними розрахунками | | | | | | | | | | | | |до державного бюджету з | | | | | | | | | | | | |місцевих бюджетів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з місцевого | 250344 | 0180| | | | | | | | | | |бюджету державному | | | | | | | | | | | | |бюджету на виконання | | | | | | | | | | | | |програм соціально- | | | | | | | | | | | | |економічного та | | | | | | | | | | | | |культурного розвитку | | | | | | | | | | | | |регіонів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Кошти, що передаються із| 250306 | 0180| | | | | | | | | | |загального фонду бюджету| | | | | | | | | | | | |до бюджету розвитку | | | | | | | | | | | | |(спеціального фонду) | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Кошти, що передаються із| 259306 | 0180| | | | | | | | | | |загального фонду бюджету| | | | | | | | | | | | |до бюджету розвитку | | | | | | | | | | | | |(спеціального фонду) | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з місцевого | 259344 | 0180| | | | | | | | | | |бюджету державному | | | | | | | | | | | | |бюджету на виконання | | | | | | | | | | | | |програм соціально- | | | | | | | | | | | | |економічного та | | | | | | | | | | | | |культурного розвитку | | | | | | | | | | | | |регіонів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Всього | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Кошти, що передаються до| 250302 | 0180| | | | | | | | | | |районних та міських | | | | | | | | | | | | |(міст Києва і | | | | | | | | | | | | |Севастополя, міст | | | | | | | | | | | | |республіканського і | | | | | | | | | | | | |обласного значення) | | | | | | | | | | | | |бюджетів з міських (міст| | | | | | | | | | | | |районного значення), | | | | | | | | | | | | |селищних, сільських та | | | | | | | | | | | | |районних у містах | | | | | | | | | | | | |бюджетів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Кошти, що передаються за| 250304 | 0180| | | | | | | | | | |взаємними розрахунками | | | | | | | | | | | | |із додаткової дотації з | | | | | | | | | | | | |районних та міських | | | | | | | | | | | | |(міст Києва і | | | | | | | | | | | | |Севастополя, міст | | | | | | | | | | | | |республіканського та | | | | | | | | | | | | |обласного значення) до | | | | | | | | | | | | |міських (міст районного | | | | | | | | | | | | |значення), селищних та | | | | | | | | | | | | |сільських бюджетів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Кошти, що передаються за| 250305 | 0180| | | | | | | | | | |взаємними розрахунками | | | | | | | | | | | | |із додаткової дотації з | | | | | | | | | | | | |міських (міст районного | | | | | | | | | | | | |значення), селищних та | | | | | | | | | | | | |сільських бюджетів до | | | | | | | | | | | | |районних та міських | | | | | | | | | | | | |(міст Києва і | | | | | | | | | | | | |Севастополя, міст | | | | | | | | | | | | |республіканського та | | | | | | | | | | | | |обласного значення) | | | | | | | | | | | | |бюджетів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Кошти, що передаються за| 250309 | 0180| | | | | | | | | | |взаємними розрахунками | | | | | | | | | | | | |між місцевими бюджетами | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Додаткова дотація з | 250310 | 0180| | | | | | | | | | |державного бюджету | | | | | | | | | | | | |місцевим бюджетам на | | | | | | | | | | | | |забезпечення лікування | | | | | | | | | | | | |хворих на цукровий | | | | | | | | | | | | |діабет | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Дотації вирівнювання, що| 250311 | 0180| | | | | | | | | | |передаються з районних | | | | | | | | | | | | |та міських (міст Києва і| | | | | | | | | | | | |Севастополя, міст | | | | | | | | | | | | |республіканського і | | | | | | | | | | | | |обласного значення) | | | | | | | | | | | | |бюджетів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Додаткові дотації, що | 250312 | 0180| | | | | | | | | | |передаються з районних | | | | | | | | | | | | |та міських (міст Києва і| | | | | | | | | | | | |Севастополя, міст | | | | | | | | | | | | |республіканського і | | | | | | | | | | | | |обласного значення) | | | | | | | | | | | | |бюджетів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Додаткова дотація з | 250313 | 0180| | | | | | | | | | |державного бюджету на | | | | | | | | | | | | |вирівнювання фінансової | | | | | | | | | | | | |забезпеченості місцевих | | | | | | | | | | | | |бюджетів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Додаткова дотація з | 250314 | 0180| | | | | | | | | | |державного бюджету | | | | | | | | | | | | |міському бюджету міста | | | | | | | | | | | | |Славутича на | | | | | | | | | | | | |забезпечення утримання | | | | | | | | | | | | |соціальної | | | | | | | | | | | | |інфраструктури міста | | | | | | | | | | | | |Славутича | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Інші дотації | 250315 | 0180| | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Додаткова дотація з | 250319 | 0180| | | | | | | | | | |державного бюджету на | | | | | | | | | | | | |забезпечення видатків на| | | | | | | | | | | | |оплату праці працівників| | | | | | | | | | | | |бюджетних установ у | | | | | | | | | | | | |зв'язку із наближенням | | | | | | | | | | | | |запровадження Єдиної | | | | | | | | | | | | |тарифної сітки розрядів | | | | | | | | | | | | |і коефіцієнтів у повному| | | | | | | | | | | | |обсязі | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Додаткова дотація з | 250320 | 0180| | | | | | | | | | |державного бюджету | | | | | | | | | | | | |місцевим бюджетам на | | | | | | | | | | | | |здійснення повноважень, | | | | | | | | | | | | |встановлених Законом | | | | | | | | | | | | |України "Про | | | | | | | | | | | | |затвердження Конституції| | | | | | | | | | | | |Автономної Республіки | | | | | | | | | | | | |Крим" ( 350-14 ) | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 250321 | 0180| | | | | | | | | | |бюджету обласному | | | | | | | | | | | | |бюджету Вінницької | | | | | | | | | | | | |області для ліквідації | | | | | | | | | | | | |наслідків стихійного | | | | | | | | | | | | |лиха, що сталося | | | | | | | | | | | | |23-27 липня 2008 року | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція на компенсацію| 250322 | 0180| | | | | | | | | | |втрат доходів бюджетів | | | | | | | | | | | | |місцевого самоврядування| | | | | | | | | | | | |на виконання власних | | | | | | | | | | | | |повноважень внаслідок | | | | | | | | | | | | |надання пільг, | | | | | | | | | | | | |встановлених державою | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція на утримання | 250323 | 0180| | | | | | | | | | |об'єктів спільного | | | | | | | | | | | | |користування чи | | | | | | | | | | | | |ліквідацію негативних | | | | | | | | | | | | |наслідків діяльності | | | | | | | | | | | | |об'єктів спільного | | | | | | | | | | | | |користування | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція іншим бюджетам| 250324 | 0180| | | | | | | | | | |на виконання | | | | | | | | | | | | |інвестиційних проектів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція на виконання | 250325 | 0180| | | | | | | | | | |власних повноважень | | | | | | | | | | | | |територіальних громад | | | | | | | | | | | | |сіл, селищ, міст та їх | | | | | | | | | | | | |об'єднань | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 250326 | 0180| | | | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | |бюджетам на виплату | | | | | | | | | | | | |допомоги сім'ям з | | | | | | | | | | | | |дітьми, малозабезпеченим| | | | | | | | | | | | |сім'ям, інвалідам з | | | | | | | | | | | | |дитинства, дітям- | | | | | | | | | | | | |інвалідам та тимчасової | | | | | | | | | | | | |державної допомоги | | | | | | | | | | | | |дітям | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 250327 | 0180| | | | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | |бюджетам на будівництво | | | | | | | | | | | | |і придбання житла | | | | | | | | | | | | |військовослужбовцям та | | | | | | | | | | | | |особам рядового і | | | | | | | | | | | | |начальницького складу, | | | | | | | | | | | | |звільненим у запас або | | | | | | | | | | | | |відставку за станом | | | | | | | | | | | | |здоров'я, віком, | | | | | | | | | | | | |вислугою років та у | | | | | | | | | | | | |зв'язку із скороченням | | | | | | | | | | | | |штатів, які перебувають | | | | | | | | | | | | |на квартирному обліку за| | | | | | | | | | | | |місцем проживання, | | | | | | | | | | | | |членам сімей з числа | | | | | | | | | | | | |цих осіб, які загинули | | | | | | | | | | | | |під час виконання ними | | | | | | | | | | | | |службових обов'язків, а | | | | | | | | | | | | |також учасникам бойових | | | | | | | | | | | | |дій в Афганістані та | | | | | | | | | | | | |воєнних конфліктів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 250328 | 0180| | | | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | |бюджетам на надання | | | | | | | | | | | | |пільг та житлових | | | | | | | | | | | | |субсидій населенню на | | | | | | | | | | | | |оплату електроенергії, | | | | | | | | | | | | |природного газу, послуг | | | | | | | | | | | | |тепло-, водопостачання і| | | | | | | | | | | | |водовідведення, | | | | | | | | | | | | |квартирної плати, | | | | | | | | | | | | |вивезення побутового | | | | | | | | | | | | |сміття та рідких | | | | | | | | | | | | |нечистот | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 250329 | 0180| | | | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | |бюджетам на надання | | | | | | | | | | | | |пільг з послуг зв'язку | | | | | | | | | | | | |та інших передбачених | | | | | | | | | | | | |законодавством пільг | | | | | | | | | | | | |(крім пільг на одержання| | | | | | | | | | | | |ліків, зубопротезування,| | | | | | | | | | | | |оплату електроенергії, | | | | | | | | | | | | |природного і | | | | | | | | | | | | |скрапленого газу на | | | | | | | | | | | | |побутові потреби, | | | | | | | | | | | | |твердого та рідкого | | | | | | | | | | | | |пічного побутового | | | | | | | | | | | | |палива, послуг тепло-, | | | | | | | | | | | | |водопостачання і | | | | | | | | | | | | |водовідведення, | | | | | | | | | | | | |квартирної плати, | | | | | | | | | | | | |вивезення побутового | | | | | | | | | | | | |сміття та рідких | | | | | | | | | | | | |нечистот) та компенсацію| | | | | | | | | | | | |за пільговий проїзд | | | | | | | | | | | | |окремих категорій | | | | | | | | | | | | |громадян | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 250330 | 0180| | | | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | |бюджетам на надання | | | | | | | | | | | | |пільг та житлових | | | | | | | | | | | | |субсидій населенню на | | | | | | | | | | | | |придбання твердого та | | | | | | | | | | | | |рідкого пічного | | | | | | | | | | | | |побутового палива і | | | | | | | | | | | | |скрапленого газу | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 250331 | 0180| | | | | | | | | | |бюджету міському бюджету| | | | | | | | | | | | |міста Києва на виконання| | | | | | | | | | | | |функцій столиці | | | | | | | | | | | | |відповідно до Закону | | | | | | | | | | | | |України "Про столицю | | | | | | | | | | | | |України місто- | | | | | | | | | | | | |герой Київ" ( 401-14 ) | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 250332 | 0180| | | | | | | | | | |бюджету обласному | | | | | | | | | | | | |бюджету Закарпатської | | | | | | | | | | | | |області для ліквідації | | | | | | | | | | | | |наслідків стихійного | | | | | | | | | | | | |лиха, що сталося | | | | | | | | | | | | |23-27 липня 2008 року | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 250333 | 0180| | | | | | | | | | |бюджету обласному | | | | | | | | | | | | |бюджету Донецької | | | | | | | | | | | | |області на забезпечення | | | | | | | | | | | | |лікування інвалідів- | | | | | | | | | | | | |спинальників у Донецькій| | | | | | | | | | | | |обласній лікарні | | | | | | | | | | | | |відновного лікування | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 250334 | 0180| | | | | | | | | | |бюджету міському бюджету| | | | | | | | | | | | |міста Жовті Води на | | | | | | | | | | | | |виконання заходів щодо | | | | | | | | | | | | |радіаційного та | | | | | | | | | | | | |соціального захисту | | | | | | | | | | | | |населення міста Жовті | | | | | | | | | | | | |Води | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 250335 | 0180| | | | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | |бюджетам на фінансування| | | | | | | | | | | | |ремонту приміщень | | | | | | | | | | | | |управлінь праці та | | | | | | | | | | | | |соціального захисту | | | | | | | | | | | | |виконавчих органів | | | | | | | | | | | | |міських (міст | | | | | | | | | | | | |республіканського в | | | | | | | | | | | | |Автономній Республіці | | | | | | | | | | | | |Крим і обласного | | | | | | | | | | | | |значення) районних у | | | | | | | | | | | | |містах Києві і | | | | | | | | | | | | |Севастополі та районних | | | | | | | | | | | | |у містах рад для | | | | | | | | | | | | |здійснення заходів з | | | | | | | | | | | | |виконання спільного із | | | | | | | | | | | | |Світовим банком проекту | | | | | | | | | | | | |"Вдосконалення системи | | | | | | | | | | | | |соціальної допомоги" | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 250336 | 0180| | | | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | |бюджетам на компенсацію | | | | | | | | | | | | |втрат доходів внаслідок | | | | | | | | | | | | |розміщення | | | | | | | | | | | | |Чорноморського флоту | | | | | | | | | | | | |Російської Федерації на | | | | | | | | | | | | |території міст | | | | | | | | | | | | |Севастополя, Феодосії та| | | | | | | | | | | | |смт Гвардійське | | | | | | | | | | | | |Сімферопольського | | | | | | | | | | | | |району | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція державного | 250338 | 0180| | | | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | |бюджетам на розвиток | | | | | | | | | | | | |соціально-економічної | | | | | | | | | | | | |сфери міста Севастополя | | | | | | | | | | | | |та інших населених | | | | | | | | | | | | |пунктів, в яких | | | | | | | | | | | | |дислокуються військові | | | | | | | | | | | | |формування | | | | | | | | | | | | |Чорноморського флоту | | | | | | | | | | | | |Російської Федерації на | | | | | | | | | | | | |території України | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 250339 | 0180| | | | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | |бюджетам на заходи з | | | | | | | | | | | | |енергозбереження, у тому| | | | | | | | | | | | |числі оснащення | | | | | | | | | | | | |інженерних вводів | | | | | | | | | | | | |багатоквартирних | | | | | | | | | | | | |житлових будинків | | | | | | | | | | | | |засобами обліку | | | | | | | | | | | | |споживання води і | | | | | | | | | | | | |теплової енергії, ремонт| | | | | | | | | | | | |і реконструкцію теплових| | | | | | | | | | | | |мереж та котелень, | | | | | | | | | | | | |будівництво | | | | | | | | | | | | |газопроводів і | | | | | | | | | | | | |газифікацію населених | | | | | | | | | | | | |пунктів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 250341 | 0180| | | | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | |бюджетам на фінансування| | | | | | | | | | | | |заходів із запобігання | | | | | | | | | | | | |поширенню та лікування | | | | | | | | | | | | |грипу типу | | | | | | | | | | | | |A/H1N1/Каліфорнія/04/09 | | | | | | | | | | | | |і гострих респіраторних | | | | | | | | | | | | |захворювань | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 250343 | 0180| | | | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | |бюджетам на здійснення | | | | | | | | | | | | |виплат, визначених | | | | | | | | | | | | |Законом України "Про | | | | | | | | | | | | |реструктуризацію | | | | | | | | | | | | |заборгованості з виплат,| | | | | | | | | | | | |передбачених статтею 57 | | | | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | | | | |освіту" педагогічним, | | | | | | | | | | | | |науково-педагогічним та | | | | | | | | | | | | |іншим категоріям | | | | | | | | | | | | |працівників навчальних | | | | | | | | | | | | |закладів" ( 1994-15 ) | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 250346 | 0180| | | | | | | | | | |бюджету обласному | | | | | | | | | | | | |бюджету Івано- | | | | | | | | | | | | |Франківської області для| | | | | | | | | | | | |ліквідації наслідків | | | | | | | | | | | | |стихійного лиха, що | | | | | | | | | | | | |сталося 23-27 липня | | | | | | | | | | | | |2008 року | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 250347 | 0180| | | | | | | | | | |бюджету міському бюджету| | | | | | | | | | | | |міста Запоріжжя на | | | | | | | | | | | | |будівництво | | | | | | | | | | | | |автотранспортної | | | | | | | | | | | | |магістралі через річку | | | | | | | | | | | | |Дніпро у м. Запоріжжя | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 250349 | 0180| | | | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | |бюджетам на створення | | | | | | | | | | | | |рекреаційних зон, | | | | | | | | | | | | |меморіальних та | | | | | | | | | | | | |музейних комплексів, а | | | | | | | | | | | | |також розвиток історико-| | | | | | | | | | | | |культурних пам'яток та | | | | | | | | | | | | |заповідників | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 250357 | 0180| | | | | | | | | | |бюджету обласному | | | | | | | | | | | | |бюджету Львівської | | | | | | | | | | | | |області для ліквідації | | | | | | | | | | | | |наслідків стихійного | | | | | | | | | | | | |лиха, що сталося | | | | | | | | | | | | |23-27 липня 2008 року | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 250358 | 0180| | | | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | |бюджетам на соціально- | | | | | | | | | | | | |економічний розвиток | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 250359 | 0180| | | | | | | | | | |бюджету обласному | | | | | | | | | | | | |бюджету Тернопільської | | | | | | | | | | | | |області для ліквідації | | | | | | | | | | | | |наслідків стихійного | | | | | | | | | | | | |лиха, що сталося | | | | | | | | | | | | |23-27 липня 2008 року | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 250360 | 0180| | | | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | |бюджетам на будівництво | | | | | | | | | | | | |та розвиток мережі | | | | | | | | | | | | |метрополітенів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 250361 | 0180| | | | | | | | | | |бюджету обласному | | | | | | | | | | | | |бюджету Чернівецької | | | | | | | | | | | | |області для ліквідації | | | | | | | | | | | | |наслідків стихійного | | | | | | | | | | | | |лиха, що сталося | | | | | | | | | | | | |23-27 липня 2008 року | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 250364 | 0180| | | | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | |бюджетам на придбання | | | | | | | | | | | | |вагонів для комунального| | | | | | | | | | | | |електротранспорту | | | | | | | | | | | | |(тролейбусів і | | | | | | | | | | | | |трамваїв) | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 250367 | 0180| | | | | | | | | | |бюджету міському бюджету| | | | | | | | | | | | |міста Севастополя на | | | | | | | | | | | | |відзначення 225-річчя | | | | | | | | | | | | |міста-героя Севастополя | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 250368 | 0180| | | | | | | | | | |бюджету обласному | | | | | | | | | | | | |бюджету Полтавської | | | | | | | | | | | | |області на проведення | | | | | | | | | | | | |заходів з підготовки та | | | | | | | | | | | | |відзначення 200-річчя | | | | | | | | | | | | |від дня народження | | | | | | | | | | | | |М.В.Гоголя | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 250369 | 0180| | | | | | | | | | |бюджету бюджету | | | | | | | | | | | | |міста Львова на | | | | | | | | | | | | |відновлення історичної | | | | | | | | | | | | |спадщини міста | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 250370 | 0180| | | | | | | | | | |бюджету бюджету | | | | | | | | | | | | |Василівського району | | | | | | | | | | | | |Запорізької області на | | | | | | | | | | | | |соціально-економічний | | | | | | | | | | | | |розвиток | | | | | | | | | | | | |смт Степногірська | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 250372 | 0180| | | | | | | | | | |бюджету бюджету міста | | | | | | | | | | | | |Дніпродзержинська на | | | | | | | | | | | | |проведення протизсувних | | | | | | | | | | | | |заходів у Шамишиній | | | | | | | | | | | | |балці | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 250373 | 0180| | | | | | | | | | |бюджету бюджету | | | | | | | | | | | | |Новоград-Волинського | | | | | | | | | | | | |району Житомирської | | | | | | | | | | | | |області на соціально- | | | | | | | | | | | | |економічний розвиток | | | | | | | | | | | | |Новоград-Волинського | | | | | | | | | | | | |району | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 250374 | 0180| | | | | | | | | | |бюджету бюджету | | | | | | | | | | | | |міста Макіївка | | | | | | | | | | | | |Донецької | | | | | | | | | | | | |області на соціально- | | | | | | | | | | | | |економічний розвиток | | | | | | | | | | | | |міста Макіївка | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 250375 | 0180| | | | | | | | | | |бюджету бюджету | | | | | | | | | | | | |міста Бердянська | | | | | | | | | | | | |на укріплення | | | | | | | | | | | | |Бердянської коси | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 250376 | 0180| | | | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | |бюджетам на виплату | | | | | | | | | | | | |державної соціальної | | | | | | | | | | | | |допомоги на дітей-сиріт | | | | | | | | | | | | |та дітей, позбавлених | | | | | | | | | | | | |батьківського | | | | | | | | | | | | |піклування, грошового | | | | | | | | | | | | |забезпечення батькам- | | | | | | | | | | | | |вихователям і прийомним | | | | | | | | | | | | |батькам за надання | | | | | | | | | | | | |соціальних послуг у | | | | | | | | | | | | |дитячих будинках | | | | | | | | | | | | |сімейного типу та | | | | | | | | | | | | |прийомних сім'ях за | | | | | | | | | | | | |принципом "гроші ходять | | | | | | | | | | | | |за дитиною" | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 250378 | 0180| | | | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | |бюджетам на здійснення | | | | | | | | | | | | |заходів по передачі | | | | | | | | | | | | |житлового фонду та | | | | | | | | | | | | |об'єктів соціально- | | | | | | | | | | | | |культурної сфери | | | | | | | | | | | | |Міністерства оборони | | | | | | | | | | | | |України у комунальну | | | | | | | | | | | | |власність | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 250379 | 0180| | | | | | | | | | |бюджету міському бюджету| | | | | | | | | | | | |міста Канева Черкаської | | | | | | | | | | | | |області на завершення у | | | | | | | | | | | | |2009 році ремонтно- | | | | | | | | | | | | |реставраційних робіт і | | | | | | | | | | | | |створення музейної | | | | | | | | | | | | |експозиції на об'єкті | | | | | | | | | | | | |Шевченківського | | | | | | | | | | | | |національного | | | | | | | | | | | | |заповідника в | | | | | | | | | | | | |місті Каневі "Будинок- | | | | | | | | | | | | |музей Т.Г.Шевченка | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Інші субвенції | 250380 | 0180| | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 250382 | 0180| | | | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | |бюджетам на фінансування| | | | | | | | | | | | |у 2009 році Програм - | | | | | | | | | | | | |переможців | | | | | | | | | | | | |Всеукраїнського конкурсу| | | | | | | | | | | | |проектів та програм | | | | | | | | | | | | |розвитку місцевого | | | | | | | | | | | | |самоврядування | | | | | | | | | | | | |2008 року | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 250383 | 0180| | | | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | |бюджетам на погашення | | | | | | | | | | | | |заборгованості з різниці| | | | | | | | | | | | |в тарифах на теплову | | | | | | | | | | | | |енергію, послуги з | | | | | | | | | | | | |водопостачання та | | | | | | | | | | | | |водовідведення, що | | | | | | | | | | | | |вироблялися, | | | | | | | | | | | | |транспортувалися та | | | | | | | | | | | | |постачалися населенню, | | | | | | | | | | | | |яка виникла у зв'язку з | | | | | | | | | | | | |невідповідністю | | | | | | | | | | | | |фактичної вартості | | | | | | | | | | | | |теплової енергії, послуг| | | | | | | | | | | | |з водопостачання та | | | | | | | | | | | | |водовідведення тарифам, | | | | | | | | | | | | |що затверджувалися або | | | | | | | | | | | | |погоджувалися органами | | | | | | | | | | | | |державної влади чи | | | | | | | | | | | | |органами місцевого | | | | | | | | | | | | |самоврядування | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 250384 | 0180| | | | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | |бюджетам на заходи щодо | | | | | | | | | | | | |оплати громадянами | | | | | | | | | | | | |електричної і теплової | | | | | | | | | | | | |енергії, природного | | | | | | | | | | | | |газу, твердого палива, | | | | | | | | | | | | |послуг водопостачання і | | | | | | | | | | | | |водовідведення, | | | | | | | | | | | | |квартирної плати в | | | | | | | | | | | | |рахунок часткової | | | | | | | | | | | | |компенсації втрат від | | | | | | | | | | | | |знецінення грошових | | | | | | | | | | | | |заощаджень | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 250385 | 0180| | | | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | |бюджетам на забезпечення| | | | | | | | | | | | |житлом працівників | | | | | | | | | | | | |бюджетної сфери, які | | | | | | | | | | | | |заключили контракт на | | | | | | | | | | | | |20 років | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 250386 | 0180| | | | | | | | | | |бюджету міському бюджету| | | | | | | | | | | | |міста Севастополя на | | | | | | | | | | | | |розбудову транспортної | | | | | | | | | | | | |мережі | | | | | | | | | | | | |міста Севастополя | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 250387 | 0180| | | | | | | | | | |бюджету міському бюджету| | | | | | | | | | | | |міста Жовті Води | | | | | | | | | | | | |Дніпропетровської | | | | | | | | | | | | |області на соціально- | | | | | | | | | | | | |економічний розвиток | | | | | | | | | | | | |міста Жовті Води | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 250388 | 0180| | | | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | |бюджетам на проведення | | | | | | | | | | | | |виборів депутатів | | | | | | | | | | | | |Верховної Ради | | | | | | | | | | | | |Автономної Республіки | | | | | | | | | | | | |Крим, місцевих рад та | | | | | | | | | | | | |сільських, селищних, | | | | | | | | | | | | |міських голів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 250389 | 0180| | | | | | | | | | |бюджету обласному | | | | | | | | | | | | |бюджету Одеської області| | | | | | | | | | | | |на берегоукріплювальні | | | | | | | | | | | | |роботи на о. Зміїний | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 250391 | 0180| | | | | | | | | | |бюджету обласному | | | | | | | | | | | | |бюджету Чернігівської | | | | | | | | | | | | |області на газифікацію | | | | | | | | | | | | |(будівництво підвідних | | | | | | | | | | | | |газопроводів до | | | | | | | | | | | | |сільських населених | | | | | | | | | | | | |пунктів) | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 250392 | 0180| | | | | | | | | | |бюджету міському бюджету| | | | | | | | | | | | |міста Львова на | | | | | | | | | | | | |реалізацію заходів з | | | | | | | | | | | | |цілодобового | | | | | | | | | | | | |водозабезпечення | | | | | | | | | | | | |міста Львова | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 250395 | 0180| | | | | | | | | | |бюджету обласному | | | | | | | | | | | | |бюджету Чернівецької | | | | | | | | | | | | |області для завершення у| | | | | | | | | | | | |2009 році будівництва | | | | | | | | | | | | |мостів, | | | | | | | | | | | | |берегоукріплювальних | | | | | | | | | | | | |споруд, об'єктів | | | | | | | | | | | | |соціально-культурного | | | | | | | | | | | | |призначення та | | | | | | | | | | | | |водовідведення, що | | | | | | | | | | | | |перебувають у | | | | | | | | | | | | |комунальній власності | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Субвенція з державного | 250396 | 0180| | | | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | |бюджетам на оснащення | | | | | | | | | | | | |сільських амбулаторій та| | | | | | | | | | | | |фельдшерсько-акушерських| | | | | | | | | | | | |пунктів, придбання | | | | | | | | | | | | |автомобілів швидкої | | | | | | | | | | | | |медичної допомоги для | | | | | | | | | | | | |сільських закладів | | | | | | | | | | | | |охорони здоров'я | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Разом | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Всього за тимчасовою | | | | | | | | | | | | |класифікацією видатків | | | | | | | | | | | | |та кредитування місцевих| | | | | | | | | | | | |бюджетів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |III. Кредитування | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Програми в галузі | 160903 | 0421| | | | | | | | | | |сільського господарства,| | | | | | | | | | | | |лісового господарства, | | | | | | | | | | | | |рибальства та | | | | | | | | | | | | |мисливства | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Платежі за кредитними | 180401 | 0171| | | | | | | | | | |угодами укладеними під | | | | | | | | | | | | |гарантії Уряду | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Підтримка малого і | 180404 | 0411| | | | | | | | | | |середнього | | | | | | | | | | | | |підприємництва | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Інші заходи, пов'язані з| 180410 | 0411| | | | | | | | | | |економічною діяльністю | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Повернення позик, | 250902 | 0490| | | | | | | | | | |наданих для | | | | | | | | | | | | |впровадження проектів | | | | | | | | | | | | |розвитку за рахунок | | | | | | | | | | | | |коштів, залучених | | | | | | | | | | | | |державою | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Надання бюджетних | 250903 | 0490| | | | | | | | | | |позичок суб'єктам | | | | | | | | | | | | |підприємницької | | | | | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Повернення бюджетних | 250904 | 0490| | | | | | | | | | |позичок | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Надання пільгового | 250908 | 1062| | | | | | | | | | |довгострокового кредиту | | | | | | | | | | | | |громадянам на | | | | | | | | | | | | |будівництво | | | | | | | | | | | | |(реконструкцію) та | | | | | | | | | | | | |придбання житла | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Повернення кредитів, | 250909 | 1062| | | | | | | | | | |наданих для | | | | | | | | | | | | |кредитування громадян на| | | | | | | | | | | | |будівництво | | | | | | | | | | | | |(реконструкцію) та | | | | | | | | | | | | |придбання житла | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Надання пільгового | 250910 | 1062| | | | | | | | | | |кредиту членам житлово- | | | | | | | | | | | | |будівельних | | | | | | | | | | | | |кооперативів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Надання державного | 250911 | 1062| | | | | | | | | | |пільгового кредиту | | | | | | | | | | | | |індивідуальним сільським| | | | | | | | | | | | |забудовникам | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Повернення коштів, | 250912 | 1062| | | | | | | | | | |наданих для | | | | | | | | | | | | |кредитування | | | | | | | | | | | | |індивідуальних сільських| | | | | | | | | | | | |забудовників | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Інші видатки по | | | | | | | | | | | | |кредитуванню(*) | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+-----+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Всього за тимчасовою | | | | | | | | | | | | |класифікацією видатків | | | | | | | | | | | | |та кредитування місцевих| | | | | | | | | | | | |бюджетів | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |IV. Фінансування | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Дефіцит (-) /профіцит | | | х | | | х | | | х | | |(+)(*) | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Дефіцит (-) /профіцит | | х | х | | х | х | | х | х | | |(+)(**) | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Фінансування бюджету за | | | х | | | х | | | х | | |типом кредитора | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Внутрішнє фінансування | 200000 | | х | | | х | | | х | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Внутрішнє фінансування | 200000 | | х | | | х | | | х | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Фінансування за рахунок | 201000 | | х | | | х | | | х | | |коштів державних фондів | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Позики, одержані з | 201100 | | х | | | х | | | х | | |державних фондів | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Одержано позик | 201110 | | х | | | х | | | х | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Погашено позик | 201120 | | х | | | х | | | х | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Фінансування за рахунок | 202000 | | х | | | х | | | х | | |позик банківських | | | | | | | | | | | |установ | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Фінансування за рахунок | 202100 | | х | | | х | | | х | | |позик Національного | | | | | | | | | | | |банку України | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Одержано позик | 202110 | | х | | | х | | | х | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Погашено позик | 202120 | | х | | | х | | | х | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Фінансування за рахунок | 202200 | | х | | | х | | | х | | |інших банків | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Одержано позик | 202210 | | х | | | х | | | х | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Погашено позик | 202220 | | х | | | х | | | х | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Інше внутрішнє | 203000 | | х | | | х | | | х | | |фінансування | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Позики інших фінансових | 203100 | | х | | | х | | | х | | |установ | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Одержано позик | 203110 | | х | | | х | | | х | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Погашено позик | 203120 | | х | | | х | | | х | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Зміна обсягів вимог до | 203130 | | х | | | х | | | х | | |інших фінансових | | | | | | | | | | | |установ, що | | | | | | | | | | | |використовуються для | | | | | | | | | | | |управління ліквідністю | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Позики нефінансових | 203200 | | х | | | х | | | х | | |державних підприємств | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Одержано позик | 203210 | | х | | | х | | | х | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Погашено позик | 203220 | | х | | | х | | | х | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Зміна обсягів цінних | 203230 | | х | | | х | | | х | | |паперів нефінансових | | | | | | | | | | | |державних підприємств, | | | | | | | | | | | |що використовуються для | | | | | | | | | | | |управління ліквідністю | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Позики нефінансового | 203300 | | х | | | х | | | х | | |приватного сектора | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Одержано позик | 203310 | | х | | | х | | | х | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Погашено позик | 203320 | | х | | | х | | | х | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Фінансування за рахунок | 203400 | | х | | | х | | | х | | |коштів єдиного | | | | | | | | | | | |казначейського рахунку | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Одержано | 203410 | | х | | | х | | | х | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Повернено | 203420 | | х | | | х | | | х | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Інше внутрішнє | 203500 | | х | | | х | | | х | | |фінансування | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Одержано позик | 203510 | | х | | | х | | | х | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Погашено позик | 203520 | | х | | | х | | | х | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Фінансування за рахунок | 205000 | | х | | | х | | | х | | |залишків коштів на | | | | | | | | | | | |рахунках бюджетних | | | | | | | | | | | |установ(*) | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Фінансування за рахунок | 205000 | х | х | | х | х | | х | х | | |залишків коштів на | | | | | | | | | | | |рахунках бюджетних | | | | | | | | | | | |установ(**) | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |На початок періоду | 205100 | | х | | | х | | | х | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |На кінець періоду | 205200 | | х | | | х | | | х | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Інші розрахунки(*) | 205300 | | х | | | х | | | х | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Інші розрахунки(**) | 205300 | х | х | | х | х | | х | х | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Курсова різниця(*) | 205310 | | х | | | х | | | х | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Курсова різниця(**) | 205310 | х | х | | х | х | | х | х | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Передача коштів із | 205320 | | х | | | х | | | х | | |спеціального до | | | | | | | | | | | |загального фонду | | | | | | | | | | | |бюджету(*) | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Передача коштів із | 205320 | х | х | | х | х | | х | х | | |спеціального до | | | | | | | | | | | |загального фонду | | | | | | | | | | | |бюджету(**) | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Передача коштів із | 205330 | | х | | | х | | | х | | |загального до | | | | | | | | | | | |спеціального фонду | | | | | | | | | | | |бюджету(* ) | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Передача коштів із | 205330 | х | х | | х | х | | х | х | | |загального до | | | | | | | | | | | |спеціального фонду | | | | | | | | | | | |бюджету(**) | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Інші розрахунки(*) | 205340 | | х | | | х | | | х | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Інші розрахунки(**) | 205340 | х | х | | х | х | | х | х | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Зміни обсягів депозитів | 206000 | | х | | | х | | | х | | |і цінних паперів, що | | | | | | | | | | | |використовуються для | | | | | | | | | | | |управління ліквідністю | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Повернення коштів з | 206100 | | х | | | х | | | х | | |депозитів або | | | | | | | | | | | |пред'явлення цінних | | | | | | | | | | | |паперів | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Розміщення коштів на | 206200 | | х | | | х | | | х | | |депозитах або придбання | | | | | | | | | | | |цінних паперів | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Коригування | 207000 | | х | | | х | | | х | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Різниця між вартісною | 207100 | | х | | | х | | | х | | |оцінкою вищезазначених | | | | | | | | | | | |статей і ціною нового | | | | | | | | | | | |випуску зобов'язань | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Різниця між вартісною | 207200 | | х | | | х | | | х | | |оцінкою вищезазначених | | | | | | | | | | | |статей і ціною при | | | | | | | | | | | |погашенні зобов'язань | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Переоцінка вартості в | 207300 | | х | | | х | | | х | | |національній валюті | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Фінансування за рахунок | 208000 | | | | | | | | | | |зміни залишків коштів | | | | | | | | | | | |бюджетів(*) | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Фінансування за рахунок | 208000 | х | х | | х | х | | х | х | | |зміни залишків коштів | | | | | | | | | | | |бюджетів(**) | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |На початок періоду | 208100 | | х | | | х | | | х | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |На кінець періоду | 208200 | | х | | | х | | | х | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Інші розрахунки(*) | 208300 | | х | | | х | | | х | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Інші розрахунки(**) | 208300 | х | х | | х | х | | х | х | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Курсова різниця(*) | 208310 | | х | | | х | | | х | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Курсова різниця(**) | 208310 | х | х | | х | х | | х | х | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Передача коштів із | 208320 | | х | | | х | | | х | | |спеціального до | | | | | | | | | | | |загального фонду | | | | | | | | | | | |бюджету(*) | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Передача коштів із | 208320 | х | х | | х | х | | х | х | | |спеціального до | | | | | | | | | | | |загального фонду | | | | | | | | | | | |бюджету(**) | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Передача коштів із | 208330 | | х | | | х | | | х | | |загального до | | | | | | | | | | | |спеціального фонду | | | | | | | | | | | |бюджету(*) | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Передача коштів із | 208330 | х | х | | х | х | | х | х | | |загального до | | | | | | | | | | | |спеціального фонду | | | | | | | | | | | |бюджету(**) | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Інші розрахунки(*) | 208340 | | х | | | х | | | х | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Інші розрахунки(**) | 208340 | х | х | | х | х | | х | х | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Зміни обсягів товарно- | 209000 | | х | | | х | | | х | | |матеріальних цінностей | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |На початок періоду | 209100 | | х | | | х | | | х | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |На кінець періоду | 209200 | | х | | | х | | | х | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Зовнішнє фінансування | 300000 | | х | | | х | | | х | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Позики, надані | 301000 | | х | | | х | | | х | | |міжнародними | | | | | | | | | | | |організаціями | | | | | | | | | | | |економічного розвитку | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Одержано позик | 301100 | | х | | | х | | | х | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Погашено позик | 301200 | | х | | | х | | | х | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Позики, надані органами | 302000 | | х | | | х | | | х | | |управління іноземних | | | | | | | | | | | |держав | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Одержано позик | 302100 | | х | | | х | | | х | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Погашено позик | 302200 | | х | | | х | | | х | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Позики, надані | 303000 | | х | | | х | | | х | | |іноземними комерційними | | | | | | | | | | | |банками | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Одержано позик | 303100 | | х | | | х | | | х | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Погашено позик | 303200 | | х | | | х | | | х | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Позики, надані | 304000 | | х | | | х | | | х | | |постачальниками | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Одержано позик | 304100 | | х | | | х | | | х | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Погашено позик | 304200 | | х | | | х | | | х | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Позики, не віднесені до | 305000 | | х | | | х | | | х | | |інших категорій | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Одержано позик | 305100 | | х | | | х | | | х | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Погашено позик | 305200 | | х | | | х | | | х | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Зміни обсягів депозитів | 306000 | | х | | | х | | | х | | |і цінних паперів, що | | | | | | | | | | | |використовуються для | | | | | | | | | | | |управління ліквідністю | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Повернення коштів з | 306100 | | х | | | х | | | х | | |депозитів або | | | | | | | | | | | |пред'явлення цінних | | | | | | | | | | | |паперів | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Розміщення коштів на | 306200 | | х | | | х | | | х | | |депозитах або придбання | | | | | | | | | | | |цінних паперів | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Коригування | 307000 | | х | | | х | | | х | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Різниця між вартісною | 307100 | | х | | | х | | | х | | |оцінкою вищезазначених | | | | | | | | | | | |статей і ціною нового | | | | | | | | | | | |випуску зобов'язань | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Різниця між вартісною | 307200 | | х | | | х | | | х | | |оцінкою вищезазначених | | | | | | | | | | | |статей і ціною при | | | | | | | | | | | |погашенні зобов'язань | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Разом коштів, отриманих | | | х | | | х | | | х | | |з усіх джерел | | | | | | | | | | | |фінансування бюджету за | | | | | | | | | | | |типом кредитора(*) | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Разом коштів, отриманих | | х | х | | х | х | | х | х | | |з усіх джерел | | | | | | | | | | | |фінансування бюджету за | | | | | | | | | | | |типом кредитора(**) | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Фінансування бюджету за | | | х | | | х | | | х | | |типом боргового | | | | | | | | | | | |зобов'язання | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Фінансування за | 400000 | | х | | | х | | | х | | |борговими операціями | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Запозичення | 401000 | | х | | | х | | | х | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Внутрішні запозичення | 401100 | | х | | | х | | | х | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Довгострокові | 401101 | | х | | | х | | | х | | |зобов'язання | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Середньострокові | 401102 | | х | | | х | | | х | | |зобов'язання | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Короткострокові | 401103 | | х | | | х | | | х | | |зобов'язання та векселі | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Інші зобов'язання | 401104 | | х | | | х | | | х | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Зовнішні запозичення | 401200 | | х | | | х | | | х | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Довгострокові | 401201 | | х | | | х | | | х | | |зобов'язання | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Середньострокові | 401202 | | х | | | х | | | х | | |зобов'язання | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Короткострокові | 401203 | | х | | | х | | | х | | |зобов'язання та векселі | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Інші зобов'язання | 401204 | | х | | | х | | | х | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Погашення | 402000 | | х | | | х | | | х | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Внутрішні зобов'язання | 402100 | | х | | | х | | | х | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Довгострокові | 402101 | | х | | | х | | | х | | |зобов'язання | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Середньострокові | 402102 | | х | | | х | | | х | | |зобов'язання | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Короткострокові | 402103 | | х | | | х | | | х | | |зобов'язання та векселі | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Інші зобов'язання | 402104 | | х | | | х | | | х | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Зовнішні зобов'язання | 402200 | | х | | | х | | | х | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Довгострокові | 402201 | | х | | | х | | | х | | |зобов'язання | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Середньострокові | 402202 | | х | | | х | | | х | | |зобов'язання | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| |Короткост