Document v0017282-08, current version — Adoption on January 17, 2008

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
17.01.2008 N 17

Про організаційні заходи МОЗ
щодо виконання доручень Уряду України
до Закону України "Про Державний бюджет України
на 2008 рік та про внесення змін до деяких
законодавчих актів України"

З метою забезпечення виконання доручень Кабінету Міністрів
України від 08.01.2008 N 53748/1-07 та від 09.01.2008 N 700/1/1-08
до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про
внесення змін до деяких законодавчих актів України" від 28.12.2007
N 107-VI ( 107-17 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План заходів Міністерства охорони здоров'я на
виконання доручень Кабінету Міністрів України від 08.01.2008
N 53748/1-07 та від 09.01.2008 N 700/1/1-08 до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до
деяких законодавчих актів України" від 28.12.2007 N 107-VI
( 107-17 ) (додається).
2. Першим заступникам Міністра, заступникам Міністра охорони
здоров'я, відповідно до функціональних обов'язків забезпечити
контроль за виконанням відповідних положень Плану заходів за
визначеними термінами.
3. Директорам департаментів, керівникам структурних
підрозділів МОЗ України забезпечити виконання заходів за
визначеними термінами.
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр В.М.Князевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
17.01.2008 N 17

ПЛАН ЗАХОДІВ
Міністерства охорони здоров'я
на виконання доручень Кабінету Міністрів України
від 08.01.2008 N 53748/1-07 та від 09.01.2008
N 700/1/1-08 до Закону України "Про Державний
бюджет України на 2008 рік та про внесення змін
до деяких законодавчих актів України"
від 28.12.2007 N 107-VI ( 107-17 )

------------------------------------------------------------------------ | N | Зміст заходу |Термін виконання| Виконавці | |з/п| | | | |----------------------------------------------------------------------| | I. На виконання доручення Кабінету Міністрів України від | | 08.01.2008 N 53748/1-07 | |----------------------------------------------------------------------| | 1.|Пункт 5 доручення КМУ до пункту | | | | |17 статті 2 розділу I | | | |---+--------------------------------+----------+----------------------| | |Забезпечити у 2008 році |Щомісячно |Державна служба | | |перерахування до Державного |до 5 числа|лікарських засобів і | | |бюджету частини чистого прибутку| місяця, |виробів | | |господарськими організаціями, |наступного|мед. призначення, | | |які знаходяться у сфері |за звітним|ДАК "Укрмедпром" | | |управління МОЗ та дивідендів, | |Департамент економіки | | |нараховані на акції (частки, | |і фінансів | | |паї) господарських товариств, | | | | |які є у державній власності. | | | | |Надавати Фонду державного майна | | | | |узагальнену інформацію щодо | | | | |нарахування та перерахування | | | | |у 2008 році дивідендів за | | | | |результатами | | | | |фінансово-господарської | | | | |діяльності у 2007 році та інші | | | | |роки окремо по кожному | | | | |господарському товариству | | | |---+--------------------------------+----------+----------------------| | 2.|Пункт 22 доручення КМУ | | | | |до абзацу 2 статті 25 розділу I | | | |---+--------------------------------+----------+----------------------| | |В межах компетенції подати |21.01.2008|Департамент економіки | | |Мінфіну пропозиції щодо порядку | |і фінансів, | | |перерозподілу бюджетних | |Департамент розвитку | | |призначень на централізовані | |медичної допомоги, | | |заходи і програми між | |Департамент державного| | |адміністративно-територіальним | |санепіднагляду | | |одиницями | | | |---+--------------------------------+----------+----------------------| | 3.|Пункт 23 доручення КМУ | | | | |до абзацу 6 статті 25 розділу I | | | |---+--------------------------------+----------+----------------------| | |Надати пропозиції до Мінфіну |21.01.2008|Департамент економіки | | |щодо проектів порядків | |і фінансів, | | |використання бюджетних коштів за| |Департамент розвитку | | |програмами, які потребують | |медичної допомоги, | | |прийняття нових порядків, або | |Управління правової та| | |внесення змін до чинних | |міжнародної діяльності| |---+--------------------------------+----------+----------------------| | 4.|Пункт 25 доручення КМУ | | | | |до абзацу 9 статті 25 розділу I | | | |---+--------------------------------+----------+----------------------| | |Подати Мінфіну проекти паспортів|21.01.2008|Департамент економіки | | |бюджетних програм разом | |і фінансів, | | |з проектами наказів про їх | |Департамент розвитку | | |затвердження | |медичної допомоги | | | | |Управління | | | | |адміністративного | | | | |забезпечення, | | | | |Департамент державного| | | | |санепіднагляду, | | | | |Управління | | | | |материнства, дитинства| | | | |та санаторної справи, | | | | |Департамент кадрової | | | | |політики, освіти та | | | | |науки, | | | | |Комітет з питань | | | | |протидії | | | | |ВІЛ-інфекції/СНІДу | | | | |та іншим соціально | | | | |небезпечним хворобам, | | | | |Управління правової та| | | | |міжнародної | | | | |діяльності | |---+--------------------------------+----------+----------------------| | 5.|Пункт 28 доручення КМУ | | | | |до статті 28 розділу I | | | |---+--------------------------------+----------+----------------------| | |Подати МЗС України інформацію |21.01.2008|Управління правової та| | |щодо дотримання вимог цієї | |міжнародної | | |статті при здійсненні сплати | |діяльності, | | |внесків за рахунок коштів | |Департамент економіки | | |державного бюджету | |і фінансів | |---+--------------------------------+----------+----------------------| | 6.|Пункт 30 доручення КМУ | | | | |до статті 34 розділу I | | | |---+--------------------------------+----------+----------------------| | |Подати Міносвіти та Мінфіну |21.01.2008|Департамент економіки | | |інформацію про обсяги | |і фінансів | | |нарахованої заборгованості | |Департамент кадрової | | |відповідно до Закону України | |політики, освіти | | |"Про реструктуризацію | |та науки | | |заборгованості з виплат, | | | | |передбачених статтею 57 Закону | | | | |України "Про освіту" | | | | |педагогічним, | | | | |науково-педагогічним та іншим | | | | |категоріям працівників | | | | |навчальних закладів" | | | | |( 1994-15 ). | | | |---+--------------------------------+----------+----------------------| | 7.|Пункт 66 доручення КМУ | | | | |до пункту 36 розділу II | | | |---+--------------------------------+----------+----------------------| | |Подати до Національної академії |21.01.2008|Департамент кадрової | | |наук матеріали для розгляду та | |політики, освіти та | | |затвердження з урахуванням того,| |науки | | |що передбачене Державним | |Департамент економіки | | |бюджетом України на 2008 рік | |і фінансів | | |( 107-17 ) фінансування видатків| | | | |на фундаментальні дослідження | | | | |здійснюються Державним | | | | |казначейством України лише за | | | | |наявності висновку про | | | | |доцільність проведення витрат по| | | | |кожній науковій темі, наданого | | | | |експертною радою при | | | | |Національній академії наук | | | | |України із залученням експертів | | | | |Міністерства освіти і науки | | | |---+--------------------------------+----------+----------------------| | 8.|Пункт 68 доручення КМУ до | | | | |підпунктів 2 та 3 пункту 40, до | | | | |підпункту ! пункту 41, до | | | | |абзаців 3, 6 та 7 пункту 45, | | | | |пункту 46, до абзацу 5, 6 пункту| | | | |49, до абзаців 6 та 7 пункту 51,| | | | |пункту 52 та 53 розділу II | | | |---+--------------------------------+----------+----------------------| | |Подати до Мінпраці України |21.01.2008|Департамент розвитку | | |узгоджені пропозиції щодо | |медичної допомоги, | | |нормативно-правового | |Департамент державного| | |врегулювання змін, внесених до | |санепіднагляду, | | |Основ законодавства України про | |Департамент кадрової | | |охорону здоров'я ( 2801-12 ), | |політики, освіти та | | |Закону України "Про забезпечення| |науки | | |санітарного та епідемічного | |Управління правової та| | |благополуччя населення" | |міжнародної діяльності| | |( 4004-12 ) та опрацювати по | | | | |надходженні закони України "Про | | | | |основи соціальної захищеності | | | | |інвалідів в Україні" ( 875-12 ),| | | | |"Про соціальний захист дітей | | | | |війни" ( 2195-15 ), "Про освіту"| | | | |( 1060-12 ) | | | |---+--------------------------------+----------+----------------------| | 9.|Пункт 85 доручення КМУ до | | | | |підпункту 2 пункту 5 розділу III| | | |---+--------------------------------+----------+----------------------| | |Взяти участь у опрацюванні |10.01.2008|Відділ інформаційно- | | |проекту Програми діяльності | |аналітичного | | |Кабінету Міністрів України | |забезпечення, зв'язків| | | | |з Верховною Радою | | | | |України | | | | |та громадськістю, | | | | |Департамент розвитку | | | | |медичної допомоги, | | | | |Департамент кадрової | | | | |політики, освіти та | | | | |науки, | | | | |Департамент державного| | | | |санепіднагляду, | | | | |Департамент економіки | | | | |і фінансів, | | | | |Комітет з питань | | | | |протидії | | | | |ВІЛ-інфекції/СНІДу | | | | |та іншим соціально | | | | |небезпечним хворобам | |---+--------------------------------+----------+----------------------| |10.|Пункт 87 доручення Кабінету | | | | |Міністрів України до підпункту 4| | | | |пункту 5 розділу III | | | |---+--------------------------------+----------+----------------------| | |Взяти участь у опрацюванні |25.01.2008|Відділ інформаційно- | | |проекту Державної програми | |аналітичного | | |економічного і соціального | |забезпечення, | | |розвитку України на 2008 рік | |зв'язків з Верховною | | | | |Радою України та | | | | |громадськістю, | | | | |Департамент розвитку | | | | |медичної допомоги, | | | | |Управління | | | | |материнства, дитинства| | | | |та санаторної справи, | | | | |Департамент кадрової | | | | |політики, освіти та | | | | |науки, Департамент | | | | |державного | | | | |санепіднагляду, | | | | |Департамент економіки | | | | |і фінансів, | | | | |Комітет з питань | | | | |протидії | | | | |ВІЛ-інфекції/СНІДу | | | | |та іншим соціально | | | | |небезпечним хворобам | |---+--------------------------------+----------+----------------------| |11.|Пункт 88 доручення Кабінету | | | | |Міністрів України до підпункту 5| | | | |пункту 5 розділу III | | | |---+--------------------------------+----------+----------------------| | |Взяти участь у опрацюванні |25.02.2008|Департамент економіки | | |проекту Закону України "Про | |і фінансів, | | |внесення змін до Закону України | |Департамент розвитку | | |"Про Державний бюджет України на| |медичної допомоги, | | |2008 рік" та про внесення змін | |Департамент кадрової | | |до деяких законодавчих актів | |політики, освіти та | | |України" на основі результатів | |науки, | | |моніторингу виконання цього | |Департамент державного| | |Закону протягом січня-лютого | |санепіднагляду, | | |ц.р. | |Управління | | | | |материнства, дитинства| | | | |та санаторної справи, | | | | |Комітет з питань | | | | |протидії | | | | |ВІЛ-інфекції/СНІДу | | | | |та іншим соціально | | | | |небезпечним хворобам | |---+--------------------------------+----------+----------------------| |12.|Пункт 89 доручення Кабінету | | | | |Міністрів України до підпункту 6| | | | |пункту 5 розділу III | | | |---+--------------------------------+----------+----------------------| | |В межах компетенції взяти участь|25.01.2008|Управління | | |у опрацюванні проекту Закону | |адміністративного | | |України "Про місцеве | |забезпечення, | | |самоврядування в Україні" | |Департамент економіки | | | | |і фінансів, | | | | |Департамент розвитку | | | | |медичної допомоги, | | | | |Департамент кадрової | | | | |політики, освіти та | | | | |науки, | | | | |Департамент державного| | | | |санепіднагляду, | | | | |Управління | | | | |материнства, дитинства| | | | |та санаторної справи, | | | | |Комітет з питань | | | | |протидії | | | | |ВІЛ-інфекції/СНІДу | | | | |та іншим соціально | | | | |небезпечним хворобам | |---+--------------------------------+----------+----------------------| |13.|Пункт 90 доручення Кабінету | | | | |Міністрів України до підпункту 7| | | | |пункту 5 розділу III | | | |---+--------------------------------+----------+----------------------| | |В межах своєї компетенції |25.01.2008|Український інститут | | |привести нормативно-правові акти| |громадського здоров'я,| | |у відповідність з нормами цього | |Департамент економіки | | |Закону, забезпечити прийняття | |і фінансів, | | |передбачених цим Законом | |Управління правової | | |нормативно-правових актів та | |та міжнародної | | |поінформувати Кабінет Міністрів | |діяльності, | | |України | |Департамент розвитку | | | | |медичної допомоги, | | | | |Департамент кадрової | | | | |політики, освіти та | | | | |науки, | | | | |Департамент державного| | | | |санепіднагляду, | | | | |Управління | | | | |материнства, дитинства| | | | |та санаторної справи, | | | | |Комітет з питань | | | | |протидії | | | | |ВІЛ-інфекції/СНІДу та | | | | |іншим соціально | | | | |небезпечним хворобам | |---+--------------------------------+----------+----------------------| |14.|Пункт 91 доручення Кабінету | | | | |Міністрів України | | | |---+--------------------------------+----------+----------------------| | |Подавати Мінфіну інформацію щодо|05.02.2008|Відділ інформаційно- | | |виконання відповідних пунктів |та |аналітичного | | |цього доручення |щомісячно |забезпечення, зв'язків| | | | |з Верховною Радою | | | | |України та | | | | |громадськістю, Сектор | | | | |з контролю апарату | |----------------------------------------------------------------------| | II. На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 | | N 700/1/1-08 До календарного плану-графіку підготовки проекту змін | | до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік | | та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" | | ( 106-17 ) | |----------------------------------------------------------------------| | 1.|До пункту 5 | | | |---+--------------------------------+----------+----------------------| | |В межах виконуваних функцій |16.01.2008|Департамент економіки | | |опрацювати доручення визначені | |і фінансів, | | |пунктом 6 (підпункти 6, 8 та 21)| |Департамент розвитку | | |Постанови Верховної Ради України| |медичної допомоги, | | |від 28 грудня 2007 року N 106-VI| |Департамент кадрової | | |( 106-17 ) "Про прийняття у | |політики, освіти та | | |першому читанні Закону України | |науки, | | |"Про Державний бюджет України на| |Управління | | |2008 рік та про внесення змін до| |адміністративного | | |деяких законодавчих актів | |забезпечення | | |України" та подати КМУ та | | | | |Мінфіну пропозиції щодо їх | | | | |виконання разом з відповідними | | | | |розрахунками та обґрунтуваннями | | | |---+--------------------------------+----------+----------------------| | 2.|До пункту 6 | | | |---+--------------------------------+----------+----------------------| | |В межах своєї компетенції |16.01.2008|Департамент економіки | | |здійснити оцінку впливу на | |і фінансів, | | |бюджет 2008 року ( 107-17 ) | |Департамент розвитку | | |положень проекту Програми | |медичної допомоги, | | |діяльності Кабінету Міністрів | |Департамент державного| | |України та надати пропозиції | |санепіднагляду, | | |Мінфіну до Протокольного рішення| |Управління | | |КМУ | |материнства, дитинства| | | | |та санаторної справи, | | | | |Відділ медичного | | | | |страхування, | | | | |Управління | | | | |адміністративного | | | | |забезпечення, | | | | |Комітет з питань | | | | |протидії | | | | |ВІЛ-інфекції/СНІДу | | | | |та іншим соціально | | | | |небезпечним хворобам | |---+--------------------------------+----------+----------------------| | 3.|До пункту 7 | | | |---+--------------------------------+----------+----------------------| | |Взяти участь у підготовці |28.01.2008|Відділ інформаційно- | | |проекту Програми | |аналітичного | | |соціально-економічного розвитку | |забезпечення, | | |України на 2008 рік | |зв'язків з Верховною | | |з урахуванням положень Програми | |Радою України та | | |діяльності Кабінету Міністрів та| |громадськістю, | | |нових соціальних стандартів та | |Департамент економіки | | |надати пропозиції Мінекономіки | |і фінансів, | | |України | |Департамент розвитку | | | | |медичної допомоги, | | | | |Департамент державного| | | | |санепіднагляду, | | | | |Департамент кадрової | | | | |політики, освіти та | | | | |науки, | | | | |Управління | | | | |материнства, дитинства| | | | |та санаторної справи, | | | | |Управління | | | | |адміністративного | | | | |забезпечення | |---+--------------------------------+----------+----------------------| | 4.|До пункту 10 | | | |---+--------------------------------+----------+----------------------| | |В межах виконуваних функцій |13.02.2008|Відділ інформаційно- | | |провести узгодження з Комітетами| |аналітичного | | |Верховної Ради України змін, | |забезпечення, | | |внесених до Основ законодавства | |зв'язків з Верховною | | |України про охорону здоров'я | |Радою України та | | |( 2801-12 ), Закону України "Про| |громадськістю, | | |забезпечення санітарного та | |Український інститут | | |епідемічного благополуччя | |громадського здоров'я,| | |населення" ( 4004-12 ), що | |Департамент розвитку | | |містяться у розділі II Закону | |медичної допомоги, | | |України "Про Державний бюджет | |Департамент державного| | |України на 2008 рік та про | |санепіднагляду, | | |внесення змін до деяких | |Департамент кадрової | | |законодавчих актів України" | |політики, освіти та | | |( 107-17 ), та підготувати | |науки, | | |відповідні пропозиції для їх | |Управління | | |розгляду у Верховній Раді | |материнства, дитинства| | |України у березні 2008 року | |та санаторної справи | | | | |Департамент економіки | | | | |і фінансів | |---+--------------------------------+----------+----------------------| | 5.|До пункту 14 | | | |---+--------------------------------+----------+----------------------| | |В межах виконуваних функцій |27.01.2008|Департамент економіки | | |внести пропозиції Мінфіну щодо | |і фінансів | | |збільшення доходної частини | | | | |державного бюджету на 2008 рік | | | | |( 107-17 ) | | | |---+--------------------------------+----------+----------------------| | 6.|До пункту 16 | | | |---+--------------------------------+----------+----------------------| | |Надати пропозиції Мінфіну щодо |16.01.2008|Департамент економіки | | |оптимізації спеціального фонду | |і фінансів, | | |шляхом передачі окремих джерел | |Департамент розвитку | | |спеціального фонду до загального| |медичної допомоги, | | |фонду державного бюджету | |Департамент державного| | | | |санепіднагляду, | | | | |Департамент кадрової | | | | |політики, освіти та | | | | |науки, | | | | |Державна служба | | | | |лікарських засобів | | | | |та виробів медичного | | | | |призначення | |---+--------------------------------+----------+----------------------| | 7.|До пункту 17 | | | |---+--------------------------------+----------+----------------------| | |Надати пропозиції КМУ та Мінфіну|16.01.2008|Департамент економіки | | |щодо зміни статусу окремих | |і фінансів, | | |бюджетних установ з високим | |Департамент розвитку | | |рівнем надходжень до | |медичної допомоги, | | |спеціального фонду бюджету | |Департамент кадрової | | | | |політики, освіти та | | | | |науки, | | | | |Департамент державного| | | | |санепіднагляду | |---+--------------------------------+----------+----------------------| | 8.|До пункту 20 | | | |---+--------------------------------+----------+----------------------| | |Надати пропозиції КМУ та Мінфіну|16.01.2008|Департамент економіки | | |щодо посилення ролі міністерства| |і фінансів, | | |у питаннях: | |Департамент розвитку | | |- визначення тільки міністерства| |медичної допомоги, | | |головними розпорядниками | |Департамент державного| | |бюджетних коштів; | |санепіднагляду, | | |- функціональному розподілі | |Департамент кадрової | | |видатків; | |політики, освіти та | | |- реальних і збалансованих | |науки, | | |показниках державного замовлення| |Управління | | |на закупівлю товарів, виконання | |материнства, дитинства| | |робіт, надання послуг для | |та санаторної справи | | |державних потреб; | | | | |- передачі окремих бюджетних | | | | |призначень на місцевий рівень | | | | |(децентралізація видатків); | | | | |- концентрації програм і коштів | | | | |за єдиним виконавцем | | | |---+--------------------------------+----------+----------------------| | 9.|До пункту 21 | | | |---+--------------------------------+----------+----------------------| | |В межах своєї компетенції надати|27.01.2008|Департамент розвитку | | |пропозиції КМУ та Мінфіну щодо | |медичної допомоги, | | |скорочення неефективних | |Департамент державного| | |бюджетних програм та програм, | |санепіднагляду, | | |які не мають законодавчих | |Департамент кадрової | | |підстав бути передбаченими | |політики, освіти та | | |у законі про Державний бюджет | |науки, | | |України | |Управління | | | | |материнства, дитинства| | | | |та санаторної справи, | | | | |Департамент економіки | | | | |і фінансів | |---+--------------------------------+----------+----------------------| |10.|До пункту 22 | | | |---+--------------------------------+----------+----------------------| | |Надати інформацію КМУ та Мінфіну|27.01.2008|Департамент економіки | | |щодо новітніх ініціатив, які | |і фінансів, | | |запропоновані головним | |Департамент розвитку | | |розпорядником бюджетних коштів | |медичної допомоги, | | |під час доопрацювання змін до | |Департамент державного| | |проекту закону про внесення змін| |санепіднагляду, | | |до Закону України "Про внесення | |Управління | | |змін до закону України "Про | |материнства, дитинства| | |Державний бюджет України на | |та санаторної справи, | | |2008 рік та про внесення змін до| |Департамент кадрової | | |деяких законодавчих актів | |політики, освіти та | | |України" і можуть бути | |науки | | |запропоновані в межах коштів, | | | | |передбачених у Законі України | | | | |"Про Державний бюджет України | | | | |на 2008 рік" ( 107-17 ) | | | |---+--------------------------------+----------+----------------------| |11.|До пункту 23 | | | |---+--------------------------------+----------+----------------------| | |Надати пропозиції Мінфіну щодо |03.02.2008|Департамент економіки | | |розробки плану передачі | |і фінансів, | | |непрофільних активів | |Департамент розвитку | | | | |медичної допомоги, | | | | |Департамент кадрової | | | | |політики, освіти та | | | | |науки, | | | | |Департамент державного| | | | |санепіднагляду | |---+--------------------------------+----------+----------------------| |12.|До пункту 24 | | | |---+--------------------------------+----------+----------------------| | |Підготувати пропозиції щодо |20.02.2008|Департамент економіки | | |внесення змін до положень | |і фінансів, | | |законів України, норми яких | |Департамент розвитку | | |зупиняються статтею 67 (пункти | |медичної допомоги, | | |7, 14, 15) розділу I Закону | |Департамент державного| | |України "Про Державний бюджет | |санепіднагляду, | | |України на 2008 рік та про | |Департамент кадрової | | |внесення змін до деяких | |політики, освіти та | | |законодавчих актів України" | |науки, | | |( 107-17 ) | |Управління | | | | |материнства, дитинства| | | | |та санаторної справи | |---+--------------------------------+----------+----------------------| |13.|До пункту 25 | | | |---+--------------------------------+----------+----------------------| | |Взяти участь у опрацюванні |18.02.2008|Департамент економіки | | |проекту Закону України "Про | |і фінансів, | | |внесення змін до Закону України | |Департамент розвитку | | |"Про Державний бюджет України на| |медичної допомоги, | | |2008 рік та про внесення змін до| |Департамент кадрової | | |деяких законодавчих актів | |політики, освіти та | | |України" та подати Мінфіну | |науки, | | |пропозиції до нього | |Департамент державного| | | | |санепіднагляду, | | | | |Управління | | | | |материнства, дитинства| | | | |та санаторної справи, | | | | |Управління | | | | |адміністративного | | | | |забезпечення, | | | | |Комітет з питань | | | | |протидії | | | | |ВІЛ-інфекції/СНІДу та | | | | |іншим соціально | | | | |небезпечним хворобам | |---+--------------------------------+----------+----------------------| |14.|До пункту 26 | | | |---+--------------------------------+----------+----------------------| | |Взяти участь у опрацюванні |22.02.2008|Департамент економіки | | |проекту закону України на основі| |і фінансів, | | |результатів моніторингу | |Управління | | |виконання розділу I цього Закону| |адміністративного | | |протягом січня-лютого 2008 року | |забезпечення, | | |для внесення до 1 березня | |Комітет з питань | | |2008 року на розгляд Верховної | |протидії | | |Ради України проекту закону про | |ВІЛ-інфекції/СНІДу | | |внесення змін до Закону України | |та іншим соціально | | |"Про внесення змін до Закону | |небезпечним хворобам | | |України "Про Державний бюджет | | | | |України на 2008 рік та про | | | | |внесення змін до деяких | | | | |законодавчих актів України" | | | ------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
економіки і фінансів Л.І.Карамушкаon top