Document v0001519-15, current version — Revision on December 2, 2015, on the basis - v0739519-15

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.01.2015  № 1

Про основні напрями бюджетної політики Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України на 2015 рік

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Адміністрації Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації
№ 181 від 01.04.2015
№ 321 від 09.06.2015
№ 365 від 26.06.2015
№ 436 від 04.08.2015
№ 739 від 02.12.2015}

Відповідно до вимог пункту 7 частини п'ятої статті 22 Бюджетного кодексу України, пункту 10 Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 № 411, з метою ефективного використання Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України бюджетних коштів і створення дієвого механізму реалізації програм та заходів, що проводяться за рахунок коштів Державного бюджету України, НАКАЗУЮ:

1. Керівникам територіальних органів Адміністрації Держспецзв'язку, територіальних підрозділів, закладів та установ Держспецзв'язку (далі - підрозділи Держспецзв'язку), а також керівнику Головного управління Державної фельд'єгерської служби України:

1) виконувати програми та здійснювати заходи, що проводяться за рахунок державних коштів, виключно в межах обсягів асигнувань, установлених кошторисами на 2015 рік;

2) утримувати чисельність особового складу у межах, затверджених штатними розписами підрозділів Держспецзв'язку та Головного управління Державної фельд'єгерської служби України, при цьому здійснювати фактичні видатки на грошове забезпечення та заробітну плату виключно в межах затвердженого фонду грошового забезпечення та заробітної плати з урахуванням вимог пункту 6 цього наказу;

3) забезпечити контроль за дотриманням затверджених Адміністрацією Держспецзв'язку лімітів на утримання транспортних засобів, використання енергоносіїв та комунальних послуг, оплату послуг службового стільникового зв'язку, не допускаючи при цьому виникнення кредиторської заборгованості;

4) вжити заходів щодо повного та своєчасного погашення в 2015 році кредиторської та дебіторської заборгованостей, які утворилися станом на 01.01.2015;

5) забезпечити повну відповідність умов договорів (контрактів) на закупівлю товарів, робіт чи послуг за бюджетні кошти вимогам Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України "Про здійснення державних закупівель", Методичних рекомендацій щодо переліку підтвердних документів для реєстрації бюджетних зобов'язань, бюджетних фінансових зобов'язань та проведення платежів, затверджених наказом Державної казначейської служби України від 29.04.2013 № 68, наказу Адміністрації Держспецзв'язку від 10.01.2013 № 7 "Про затвердження Порядку ведення договірної роботи в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України". При цьому в істотних умовах таких договорів передбачати штрафні санкції за порушення строків виконання зобов'язань та за порушення умов зобов'язань щодо якості (комплектності) товарів (робіт, послуг) у розмірах не менших ніж передбачено частиною другою статті 231 Господарського кодексу України, а також передбачати можливість зменшення обсягів закупівлі залежно від зменшення обсягів фінансування;

6) благодійну допомогу отримувати та використовувати виключно для цілей та у сферах, визначених у статті 3 Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації", якщо такі сфери діяльності співпадають зі сферою діяльності підрозділу Держспецзв'язку, Головного управління Державної фельд'єгерської служби України.

Отримання та використання благодійної допомоги для забезпечення оборони держави, мобілізаційної підготовки та/або заходів з мобілізації здійснювати відповідно до Порядку фінансового забезпечення потреб національної оборони держави, мобілізаційної підготовки, заходів з мобілізації та Збройних Сил за рахунок благодійних пожертв фізичних та юридичних осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2015 № 339;

бзац другий підпункту 6 пункту 1 в редакції Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 321 від 09.06.2015}

7) подати до Фінансово-економічного департаменту Адміністрації Держспецзв'язку до 01.04.2015 проект кошторису підрозділу Держспецзв'язку та Головного управління Державної фельд'єгерської служби України на 2016 рік за загальним і спеціальним фондами з детальними фінансово-економічними розрахунками та обґрунтуваннями з урахуванням вимог Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228;

8) у процесі виконання кошторису здійснювати управління бюджетними асигнуваннями з урахуванням таких вимог:

у виняткових випадках, за обґрунтованим поданням та не пізніше ніж 3 число кожного поточного місяця вносити до Фінансово-економічного департаменту Адміністрації Держспецзв'язку пропозиції щодо збільшення обсягів асигнувань за відповідними кодами економічної класифікації видатків загального фонду кошторису в межах затвердженого обсягу річних бюджетних призначень за умови чіткого визначення кодів економічної класифікації видатків, обсяги асигнувань за якими передбачається зменшити;

вносити до Фінансово-економічного департаменту Адміністрації Держспецзв'язку пропозиції щодо зменшення обсягів асигнувань за окремими кодами економічної класифікації видатків кошторису за умови відсутності відповідних зареєстрованих в органах Державної казначейської служби України бюджетних фінансових зобов'язань за тим кодом економічної класифікації видатків, за яким передбачається зменшення асигнувань;

пропозиції щодо коригування обсягів кошторисних призначень за бюджетною програмою 6641010 надавати до Фінансово-економічного департаменту Адміністрації Держспецзв'язку лише за погодженням цих пропозицій з підрозділами - відповідальними виконавцями за кодами економічної класифікації видатків, визначеними Переліком відповідальних підрозділів за виконання бюджетної програми 6641010 "Забезпечення функціонування державної системи спеціального зв'язку та захисту інформації" у розрізі кодів економічної класифікації видатків та напрямів використання асигнувань (додаток 1);

пропозиції щодо коригування обсягів кошторисних призначень за бюджетними програмами 6641020, 6641050, 6641060, 6641080, 6641110 та 6641120 надавати до Фінансово-економічного департаменту Адміністрації Держспецзв'язку лише за погодженням цих пропозицій з підрозділами, відповідальними за виконання бюджетних програм, визначеними у пункті 2 цього наказу;

9) до 3 числа кожного поточного місяця надавати до Фінансово-економічного департаменту Адміністрації Держспецзв'язку щомісячні заявки на відкриття асигнувань за загальним фондом Державного бюджету України за встановленими формами в розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків;

10) усі документи, пов'язані з фінансовими питаннями, що готуються підрозділами Держспецзв'язку та Головним управлінням Державної фельд'єгерської служби України, подавати на розгляд до Адміністрації Держспецзв'язку, як мінімум, за двома підписами - керівника та відповідного начальника фінансового підрозділу;

11) під час складання фінансової звітності доповідати Фінансово-економічному департаменту Адміністрації Держспецзв'язку про виконання цього наказу, вжиті практичні заходи щодо забезпечення режиму цільового витрачання коштів загального та спеціального фондів, матеріальних цінностей, стану погашення кредиторської заборгованості окремо в пояснювальній записці до фінансового звіту.

12) забезпечити виконання Закону України "Про відкритість використання публічних коштів".

{Пункт 1 доповнено новим підпунктом 12 згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 321 від 09.06.2015}

2. Визначити у 2015 році підрозділами, відповідальними за виконання бюджетних програм і планування видатків на наступні бюджетні періоди:

1) Департамент організації та контролю службової діяльності Адміністрації Держспецзв'язку - 6641020 "Розвиток і модернізація державної системи спеціального зв'язку та захисту інформації";

2) Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" (далі - ІСЗЗІ НТУУ "КПІ") - 6641050 "Підготовка кадрів для сфери зв'язку вищими навчальними закладами III та IV рівнів акредитації";

3) Департамент логістики Адміністрації Держспецзв'язку - 6641060 "Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України";

4) Департамент телекомунікацій і користування радіочастотним ресурсом Адміністрації Держспецзв'язку - 6641080 "Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державним замовленням, фінансова підтримка розвитку інфраструктури наукової діяльності у сфері зв'язку, розвиток цифрового телерадіомовлення";

5) Головне управління Державної фельд'єгерської служби України - 6641110 "Доставка дипломатичної кореспонденції за кордон і в Україну" та 6641120 "Доставка спеціальної службової кореспонденції органам державної влади".

Підрозділам, відповідальним за виконання бюджетних програм, у встановленому порядку забезпечити в разі потреби затвердження порядків використання бюджетних коштів за відповідними бюджетними програмами.

3. Керівникам структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв'язку та підрозділів Держспецзв'язку, які визначені у Зведеному тематичному плані Держспецзв'язку на 2015 рік та Розподілі напрямів використання бюджетних коштів відповідальними за виконання окремих заходів, що фінансуються в рамках бюджетних програм 6641020 "Розвиток і модернізація державної системи спеціального зв'язку та захисту інформації", надавати підрозділам, відповідальним за виконання бюджетних програм:

інформацію про виконання укладених на підставі основних показників державного оборонного замовлення державних контрактів - щомісяця до 1 числа місяця, наступного за звітним місяцем, за формою № 10, яка затверджена наказом Міністерства економіки України від 21.06.2011 № 513-дск "Про затвердження форм пропозицій до проекту основних показників державного оборонного замовлення, пропозицій про внесення змін до основних показників державного оборонного замовлення, звіту про результати проведення процедури вибору виконавця державного оборонного замовлення та звіту про використання бюджетних коштів, передбачених для фінансування державного оборонного замовлення";

звіт про використання бюджетних коштів, передбачених для фінансування державного оборонного замовлення, - щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом, за формою № 11, яка затверджена наказом Міністерства економіки України від 21.06.2011 № 513-дск "Про затвердження форм пропозицій до проекту основних показників державного оборонного замовлення, пропозицій про внесення змін до основних показників державного оборонного замовлення, звіту про результати проведення процедури вибору виконавця державного оборонного замовлення та звіту про використання бюджетних коштів, передбачених для фінансування державного оборонного замовлення";

звіт про використання коштів, передбачених Розподілом напрямів використання бюджетних коштів за КПКВК 6641020, - до 10 числа місяця, наступного за звітним роком.

4. Підрозділам, відповідальним за виконання бюджетних програм, надавати до Фінансово-економічного департаменту Адміністрації Держспецзв'язку:

інформацію про виконання укладених на підставі основних показників державного оборонного замовлення державних контрактів - щомісяця до 3 числа місяця, наступного за звітним місяцем, за формою № 10, яка затверджена наказом Міністерства економіки України від 21.06.2011 № 513-дск "Про затвердження форм пропозицій до проекту основних показників державного оборонного замовлення, пропозицій про внесення змін до основних показників державного оборонного замовлення, звіту про результати проведення процедури вибору виконавця державного оборонного замовлення та звіту про використання бюджетних коштів, передбачених для фінансування державного оборонного замовлення";

звіт про використання бюджетних коштів, передбачених для фінансування державного оборонного замовлення, - щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, за формою № 11, яка затверджена наказом Міністерства економіки України від 21.06.2011 № 513-дск "Про затвердження форм пропозицій до проекту основних показників державного оборонного замовлення, пропозицій про внесення змін до основних показників державного оборонного замовлення, звіту про результати проведення процедури вибору виконавця державного оборонного замовлення та звіту про використання бюджетних коштів, передбачених для фінансування державного оборонного замовлення";

річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми - до 15 числа місяця, наступного за звітним роком за формою, яка визначена Правилами складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 21.01.2003 за № 47/7368;

звіт про використання коштів, передбачених Розподілом напрямів використання бюджетних коштів за КПКВК 6641020, - до 15 числа місяця, наступного за звітним роком.

5. Директору Фінансово-економічного департаменту Адміністрації Держспецзв'язку:

1) на підставі інформації Державної казначейської служби України щодо зареєстрованих бюджетних фінансових зобов'язань, а також поданих заявок розпорядників бюджетних коштів на відкриття асигнувань здійснювати розподіл відкритих асигнувань загального фонду Державного бюджету України у розрізі кодів економічної класифікації видатків у межах затверджених річних кошторисних призначень і помісячних планів асигнувань;

2) здійснювати погодження пропозицій щодо проектів рішень керівництва Держспецзв'язку, які впливають на видаткову частину кошторису Держспецзв'язку, лише за наявності для цього відповідних кошторисних призначень та за умови їх детального економічного обґрунтування.

6. У 2015 році здійснювати видатки на оплату праці осіб рядового і начальницького складу, державних службовців та інших працівників Держспецзв'язку (далі - особовий склад Держспецзв'язку) з дотриманням таких вимог:

1) спрямувати до преміального фонду кошти, виходячи з Розмірів преміювання за посадами в Держспецзв'язку для формування фонду преміювання (додаток 2).

Розміри преміювання, визначені у додатку 2 до цього наказу, використовувати починаючи з формування преміального фонду за січень.

{Абзац третій підпункту 1 пункту 6 виключено на підставі Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 436 від 04.08.2015 - застосовується з 29.07.2015}

{Абзац четвертий підпункту 1 пункту 6 виключено на підставі Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 436 від 04.08.2015 - застосовується з 29.07.2015}

{Абзац п'ятий підпункту 1 пункту 6 виключено на підставі Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 436 від 04.08.2015 - застосовується з 29.07.2015}

{Абзац шостий підпункту 1 пункту 6 виключено на підставі Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 436 від 04.08.2015 - застосовується з 29.07.2015}

Керівникам ІСЗЗІ НТУУ "КПІ" та Головного управління Державної фельд'єгерської служби України для формування фонду преміювання за посадами працівників ІСЗЗІ НТУУ "КПІ" Держспецзв'язку та особового складу Головного управління Державної фельд'єгерської служби України та його підрозділів затвердити відповідними наказами розміри преміювання за посадами працівників ІСЗЗІ НТУУ "КПІ" та особового складу Державної фельд'єгерської служби України для формування фонду преміювання в межах затверджених фондів оплати праці цих підрозділів;

2) премію при виплатах, розмір яких розраховується виходячи з розміру місячного грошового забезпечення, обчислювати у розмірі 50 % посадових окладів, а при виплаті грошового забезпечення за період перебування особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами - у розмірі, передбаченому у додатку 2 до цього наказу за відповідною штатною посадою, яку особа обіймала на день, що передував дню вибуття у таку відпустку;

{Підпункт 2 пункту 6 в редакції Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 436 від 04.08.2015}

3) надавати:

особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку (крім курсантів) матеріальну допомогу для оздоровлення та матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує місячного грошового забезпечення;

державним службовцям Держспецзв'язку матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати;

іншим працівникам Держспецзв'язку, оплата праці яких здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", матеріальну допомогу в розмірі не більше ніж один посадовий оклад на рік.

У зв'язку з обмеженістю призначень на оплату праці при наданні особовому складу Держспецзв'язку матеріальної допомоги:

особам, які мають право на одержання в Держспецзв'язку матеріальної допомоги для оздоровлення, але які в поточному бюджетному році отримували зазначену матеріальну допомогу за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі під час роботи (проходження служби) в інших державних органах, матеріальну допомогу для оздоровлення надавати в розмірі не більше ніж один посадовий оклад;

особам, які в поточному бюджетному році отримували матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі під час роботи (проходження служби) в інших державних органах, зазначену матеріальну допомогу не надавати;

4) встановлення особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку (державним службовцям Держспецзв'язку), які безпосередньо розробляють, проводять експертизу проектів нормативно-правових актів, забезпечують функціонування та безпеку державної системи урядового зв'язку, Національної системи конфіденційного зв'язку, державний контроль за станом криптографічного та технічного захисту інформації (які безпосередньо займаються розробленням проектів нормативно-правових актів, проводять експертизу проектів таких актів), надбавки за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби (надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи) у розмірі понад 50 % посадового окладу з урахуванням окладу за спеціальним званням та надбавки за вислугу років (посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця та надбавки за вислугу років) здійснювати за погодженням з Головою Держспецзв'язку;

5) державним службовцям та іншим працівникам Держспецзв'язку, які беруть участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах її проведення, підвищувати заробітну плату за фактичний час перебування в таких районах на 50 відсотків.

У рапортах (службових записках) з клопотанням про виплату підвищеного розміру заробітної плати, які є підставою для видання наказів про особовий склад, зазначаються інформація щодо залучення державних службовців та/або інших працівників Держспецзв'язку до проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах її проведення та фактична кількість днів перебування в таких районах;

{Пункт 6 доповнено новим підпунктом 5 згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 436 від 04.08.2015 - застосовується з 29.07.2015}

6) виплату заробітної плати державним службовцям та іншим працівникам Держспецзв'язку (далі - працівники Держспецзв'язку) здійснювати у такі строки:

з 3 по 7 число поточного місяця - премія за минулий місяць, підвищений розмір заробітної плати за участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах її проведення за минулий місяць;

{Абзац другий підпункту 6 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 436 від 04.08.2015 - застосовується з 29.07.2015}

з 16 по 21 число поточного місяця - заробітна плата за першу половину місяця у розмірі не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку посадового окладу працівника;

з 27 по 31 число поточного місяця - основна заробітна плата за поточний місяць та індексація грошових доходів населення.

Виплату премії особовому складу Держспецзв'язку за грудень поточного року здійснювати в останні робочі дні грудня поточного року;

{Підпункт пункту 6 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 181 від 01.04.2015}

7) не допускати, без наявності на це причин та за наявності необхідних умов, встановлення особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку видів грошового забезпечення (крім премії), а працівникам Держспецзв'язку - заробітної плати (крім премії) у поточному місяці за попередні;

8) у разі переведенні особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку з Адміністрації Держспецзв'язку до підрозділу Держспецзв'язку або з підрозділу Держспецзв'язку до Адміністрації Держспецзв'язку чи до іншого підрозділу Держспецзв'язку за попереднім місцем служби здійснювати виплату грошового забезпечення за фактичний час служби у повному обсязі, не допускаючи заборгованості.

{Підпункт 8 пункту 6 виключено на підставі Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 181 від 01.04.2015}

7. Керівникам структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв'язку рапорти (службові записки) про встановлення в поточному місяці особовому складу Держспецзв'язку видів грошового забезпечення та заробітної плати (крім премії) погоджувати з Фінансово-економічним департаментом Адміністрації Держспецзв'язку не пізніше ніж 3 числа поточного місяця та передавати їх до Департаменту кадрового забезпечення Адміністрації Держспецзв'язку не пізніше ніж 5 число поточного місяця, а рапорти (службові записки) про преміювання особового складу Держспецзв'язку за попередній місяць - відповідно не пізніше ніж 1 та 2 числа поточного місяця.

Подання до звільнення зі служби осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку в поточному місяці передавати до Департаменту кадрового забезпечення Адміністрації Держспецзв'язку не пізніше 8 числа поточного місяця з подальшою підготовкою Департаментом кадрового забезпечення Адміністрації Держспецзв'язку наказу про звільнення зазначених осіб не пізніше 12 числа поточного місяця.

8. Керівникам структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв'язку (відповідно до компетенції) та підрозділів Держспецзв'язку:

1) забезпечувати видання наказів про особовий склад, приписи яких повинні реалізовуватися у поточному місяці, а також доведення цих наказів до відома фінансових підрозділів не пізніше ніж 9 числа поточного місяця, а про преміювання працівників Держспецзв'язку за попередній місяць - не пізніше ніж 3 числа поточного місяця;

2) доповідати керівництву Держспецзв'язку проекти нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, інших документів, які впливають на дохідну або видаткову частину кошторису Держспецзв'язку, а також пропозиції щодо проведення організаційно-штатних заходів, попередньо погоджуючи їх з Фінансово-економічним департаментом Адміністрації Держспецзв'язку.

9. Компенсаційні виплати особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку (за неотримане речове майно, за піднайм (наймання, оренду) житлового приміщення, за проїзд на нове місце служби та перевезення багажу, за отримане санаторно-курортне лікування тощо) здійснюються за місцем служби (роботи) в межах затверджених на відповідні цілі кошторисних призначень.

Установити з 01 січня 2015 року граничний розмір грошової компенсації за піднайм (наймання, оренду) житлового приміщення у розмірі фактичних витрат, але не більше:

500 гривень на місяць особі рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку, крім осіб, які проходять службу в структурному підрозділі Адміністрації Держспецзв'язку або в підрозділі Держспецзв'язку, що дислокується в м. Києві;

1000 гривень на місяць особі рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку, яка проходить службу в структурному підрозділі Адміністрації Держспецзв'язку або в підрозділі Держспецзв'язку, що дислокується в м. Києві.

Особі рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку за наявності у неї трьох і більше членів сім'ї граничний розмір грошової компенсації за піднайм (наймання, оренду) житлового приміщення, затверджений цим пунктом, збільшується в 2 рази.

10. Установити з 01 січня 2015 року граничний розмір плати за оренду житлових приміщень, що орендуються Адміністрацією Держспецзв'язку, підрозділом Держспецзв'язку для тимчасового проживання в них осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку та членів їхніх сімей, у розмірі, встановленому пунктом 9 цього наказу для виплати грошової компенсації за піднайм (наймання, оренду) житлового приміщення.

11. У 2015 році витрати, пов'язані з проїздом осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку та членів їхніх сімей на нове місце служби, відшкодовувати за рахунок коштів державного бюджету в розмірі, що не перевищує вартості проїзду залізничним та/або автомобільним транспортом загального користування (крім таксі) з урахуванням усіх витрат, пов'язаних з придбанням проїзних квитків і користуванням постільними речами в поїздах, і страхових платежів на транспорті.

12. Установити, що у 2015 році кошти спеціального фонду використовуються з урахуванням таких вимог:

1) після сплати податку на додану вартість 60 % коштів, що надійшли за послуги спеціального зв'язку, перераховуються Адміністрації Держспецзв'язку до 20 числа місяця, наступного за звітним, за такими реквізитами:

отримувач: Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

банк отримувача: Державна казначейська служба України, м. Київ;

ЄДРПОУ: 34620942;

код банку (МФО): 820172;

рахунок: 31250203105383 (надходження поточного року);

35226203005383 (за рахунок залишку коштів на початок року).

Граничний обсяг коштів, що перераховується територіальними органами Адміністрації Держспецзв'язку у 2015 році до Адміністрації Держспецзв'язку, наведено у додатку 3 до цього наказу.

Після сплати податку на додану вартість та обов'язкових платежів 20 % коштів, отриманих від демонтажу кабельних ліній зв'язку, та 40 % коштів за відвантажений підрозділами Держспецзв'язку металобрухт, утворений в результаті демонтажу інших непридатних до використання об'єктів, перераховуються Адміністрацією Держспецзв'язку на спеціальні реєстраційні рахунки цих підрозділів до 20 числа місяця, наступного за звітним.

У разі наявної потреби у погашенні заборгованості та реалізації пріоритетних заходів, пов'язаних з виконанням підрозділами Держспецзв'язку основних функцій, акумульовані кошти спеціального фонду розподіляються і перераховуються їм на підставі рішення Голови Держспецзв'язку;

2) кошти зі спеціальних реєстраційних рахунків, на яких обліковуються власні надходження підрозділів Держспецзв'язку, перераховувати на підставі платіжних доручень лише в межах однієї бюджетної програми та однієї групи власних надходжень відповідно до чинних нормативно-правових актів України;

3) за потреби внесення змін до спеціального фонду кошторису розпорядники коштів подають до Фінансово-економічного департаменту Адміністрації Держспецзв'язку разом з відповідними обґрунтуваннями та розрахунками довідку Державної казначейської служби України про підтвердження надходження коштів на спеціальні реєстраційні рахунки підрозділів Держспецзв'язку, що відкриті у відповідному органі Державної казначейської служби України, або акти приймання матеріальних цінностей, довідки про надходження у натуральній формі та довідки про внесення змін до кошторису. Зазначені пропозиції подаються протягом звітного кварталу не пізніше ніж за 10 днів до його завершення.

Відповідні пропозиції щодо зменшення надходжень і видатків спеціального фонду кошторису в поточному бюджетному році (з урахуванням очікуваного виконання спеціального фонду кошторису) у разі, коли фактичний обсяг власних надходжень підрозділів Держспецзв'язку з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року менший від планових показників, затверджених кошторисом, подаються до Фінансово-економічного департаменту Адміністрації Держспецзв'язку за три тижні до кінця бюджетного періоду.

13. Керівникам підрозділів Держспецзв'язку проводити у 2015 році інвентаризацію відповідно до вимог:

1) Положення про інвентаризацію військового майна у Збройних Силах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.2000 № 748:

пально-мастильних матеріалів, у тому числі пального, спеціальних рідин і спирту - не менше ніж один раз на місяць;

інших видів військового майна, в тому числі продуктів харчування та поточних біологічних активів - один раз на рік (станом на 1 січня). При цьому результати проведеної інвентаризації оформляти шляхом видання наказу та доповісти про них Голові Держспецзв'язку.

При оформленні результатів інвентаризації окремо відображати питання бухгалтерського обліку майна Держспецзв'язку, що згідно з вимогами наказу Адміністрації Держспецзв'язку від 21.11.2012 № 0013Ш перебуває на спеціальному обліку;

2) Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.10.2014 за № 1365/26142:

грошових документів, цінностей і бланків суворої звітності, розрахунків із дебіторами і кредиторами (крім розрахунків з бюджетом та з відрахувань на загальнообов'язкове державне соціальне страхування), розрахунків з депонентами (субрахунок 671), розрахунків з організацією вищого рівня - станом на 1 січня, 1 квітня, 1 липня, 1 жовтня поточного року;

розрахунків з бюджетом та з відрахувань на загальнообов'язкове державне соціальне страхування - один раз на рік (станом на 1 січня);

3) Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 637, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 року за № 40/10320:

готівки в касі, цінних паперів, грошових документів (сплачених санаторно-туристичних путівок, поштових марок тощо) і бланків документів суворої звітності - станом на 1 січня, 1 квітня, 1 липня, 1 жовтня поточного року;

4) Інструкції про порядок одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 06.04.98 № 84, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.04.98 за № 271/2711: дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння і виробів з них, а також дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що містяться у відходах і брухті, - станом на 1 січня та 1 липня поточного року.

Визначену за результатами інвентаризації кредиторську заборгованість, строк позовної давності якої минув і яка є безнадійною до погашення, оформлену відповідними актами інвентаризаційних комісій, подавати до Фінансово-економічного департаменту Адміністрації Держспецзв'язку до 1 травня, 1 серпня та 1 листопада для прийняття рішення про доцільність списання заборгованості з обліку і підготовки відповідного наказу Адміністрації Держспецзв'язку.

14. Керівникам підрозділів Держспецзв'язку протягом 2015 року забезпечити погашення кредиторської заборгованості за розрахунками, що виникають у процесі виконання кошторисів Адміністрації Держспецзв'язку та підрозділів Держспецзв'язку в ході безоплатної передачі матеріальних цінностей (субрахунки 683 та 684), шляхом використання отриманого майна або повернення його в установленому порядку до підрозділу, на балансі якого майно обліковується.

Про стан виконання інформувати Фінансово-економічний департамент Адміністрації Держспецзв'язку до 10 квітня, 10 червня, 10 жовтня поточного року.

15. Дозволити керівникам підрозділів Держспецзв'язку, а також керівникам Головного управління Державної фельд'єгерської служби України та підрозділів Головного управління Державної фельд'єгерської служби України в АР Крим, областях та в м. Севастополі та одержувачам бюджетних коштів, визначених Адміністрацією Держспецзв'язку, у разі потреби протягом 2015 року здійснювати закупівлю за бюджетні кошти на умовах попередньої оплати:

{Абзац пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 739 від 02.12.2015}

1) на строк не більше одного місяця:

послуг пошти та зв'язку;

послуг з енергопостачання;

транспортних послуг з авіаперевезень та залізничних перевезень;

інших товарів вартістю не більш як 100 тис. гривень;

інших робіт і послуг, якщо розмір такої оплати не перевищує 30 % їх вартості;

товарів, робіт і послуг, пов'язаних з організацією та проведенням офіційних державних та міжнародних заходів, з'їздів, конференцій, а також виборів і референдумів;

бронежилетів (панцирний жилет), шоломів кулезахисних, іншого речового майна, продуктів харчування, посуду, пально-мастильних матеріалів, якщо розмір такої оплати не перевищує 50 % їх вартості;

{Підпункт 1 пункту 15 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 181 від 01.04.2015}

2) на строк не більше трьох місяців:

робіт із нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного переоснащення, придбання основних засобів і житла;

науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;

товарів, робіт і послуг, що мають тривалий цикл виробництва (більше трьох місяців) та/або технічною специфікацією щодо яких встановлено спеціальні вимоги до технічних характеристик предмета закупівлі (процесу виробництва), які відрізняються від міжнародних або національних стандартів, норм та правил;

програмного забезпечення (програмних продуктів, зокрема ліцензійних примірників комп'ютерних програм, інформаційних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних) та робіт з його створення;

3) на строк не більше шести місяців - лікарських засобів і виробів медичного призначення;

4) на строк не більше одного року - періодичних видань.

У разі закупівлі товарів, робіт і послуг, визначених у цьому пункті, а також у інших випадках, дотримуватись обмежень, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 № 65 "Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету".

16. Керівнику Головного управління Державної фельд'єгерської служби України визначити основні напрями бюджетної політики Державної фельд'єгерської служби України на 2015 рік.

17. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби
полковник Держспецзв'язку


В.П. Звєрєв

{Додатки не наводяться}

{Зміни до Додатка 1 див. в Наказі Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 181 від 01.04.2015}

{Зміни до Додатка 2 див. в Наказі Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 365 від 26.06.2015}

{Зміни до Додатка 3 див. в Наказі Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 739 від 02.12.2015}

{Текст взято з сайту Держспецзв’язку України http://www.dstszi.gov.ua}on top