Document v0001519-14, current version — Revision on November 6, 2014, on the basis - v0596519-14

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.01.2014  № 1

Про основні напрями бюджетної політики Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України на 2014 рік

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Адміністрації
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
№ 48 від 31.01.2014
№ 139 від 26.03.2014
№ 166 від 08.04.2014
№ 211 від 28.04.2014
№ 353 від 21.07.2014
№ 372 від 06.08.2014
№ 569 від 30.10.2014
№ 596 від 06.11.2014}

Відповідно до вимог пункту 7 частини п'ятої статті 22 Бюджетного кодексу України, частини другої статті 17 Закону України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України", з метою ефективного використання Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України бюджетних коштів і створення дієвого механізму реалізації програм та заходів, що проводяться за рахунок коштів Державного бюджету України, НАКАЗУЮ:

1. Керівникам регіональних органів, територіальних підрозділів, закладів та установ Держспецзв'язку (далі - органи, підрозділи, заклади та установи Держспецзв'язку):

1) виконувати програми та здійснювати заходи, що проводяться за рахунок державних коштів, виключно в межах обсягів асигнувань, установлених кошторисами на 2014 рік;

2) утримувати чисельність осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку, державних службовців та інших працівників Держспецзв'язку (далі - особовий склад Держспецзв'язку) у межах, затверджених штатним розписом органу, підрозділу, закладу та установи Держспецзв'язку, при цьому здійснювати фактичні видатки на грошове забезпечення та заробітну плату виключно в межах затвердженого фонду грошового забезпечення та заробітної плати з урахуванням вимог пункту 6 цього наказу;

3) забезпечити контроль за дотриманням затверджених Адміністрацією Держспецзв'язку лімітів на утримання транспортних засобів, використання енергоносіїв та комунальних послуг, оплату послуг службового стільникового зв'язку, не допускаючи при цьому виникнення кредиторської заборгованості;

4) вжити заходів щодо повного та своєчасного погашення в 2014 році кредиторської та дебіторської заборгованостей, які утворилися станом на 01.01.2014;

5) забезпечити повну відповідність умов договорів (контрактів) на закупівлю товарів, робіт чи послуг за бюджетні кошти вимогам Цивільного та Господарського кодексів України, Методичних рекомендацій щодо переліку підтвердних документів для реєстрації бюджетних зобов'язань, бюджетних фінансових зобов'язань та проведення платежів, затверджених наказом Державної казначейської служби України від 29.04.2013 № 68. При цьому до істотних умов таких договорів вносити штрафні санкції за порушення строків виконання зобов'язань та  за порушення умов зобов'язання щодо якості (комплектності) товарів (робіт, послуг), а також передбачити можливість зменшення обсягів закупівлі залежно від зменшення обсягів фінансування;

6) благодійну допомогу, отриману ІСЗЗІ НТУУ "КПІ", ДержНДІ Спецзв'язку та Медичним центром Держспецзв'язку відповідно до пунктів 1 - 2 і 8 частини другої статті 3 Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації", використовувати для сприяння розвитку і підтримки освіти, науки і наукових досліджень та охорони здоров'я в Держспецзв'язку.

Благодійну допомогу, отриману органами, підрозділами, закладами та установами Держспецзв'язку відповідно до пункту 15 частини другої статті 3 Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації", використовувати для сприяння обороноздатності та мобілізаційної готовності країни. Отримання та використання благодійної допомоги, зазначеної у цьому абзаці, здійснювати відповідно до Порядку фінансового забезпечення потреб національної оборони держави (Збройних Сил) за рахунок благодійних пожертв фізичних та юридичних осіб для забезпечення бойової, мобілізаційної готовності, боєздатності і функціонування Збройних Сил, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 222;

{Підпункт 6 пункту 1 в редакції Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації  № 353 від 21.07.2014}

7) подати до Фінансово-економічного департаменту Адміністрації Держспецзв'язку до 01.04.2014 проект кошторису органу, підрозділу, закладу та установи Держспецзв'язку на 2015 рік за загальним і спеціальним фондами з детальними фінансово-економічними розрахунками та обґрунтуваннями із урахуванням вимог Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228;

8) у процесі виконання кошторису здійснювати управління бюджетними асигнуваннями з урахуванням таких вимог:

у виняткових випадках, за обґрунтованим поданням та не пізніше ніж 3 число кожного поточного місяця вносити до Фінансово-економічного департаменту Адміністрації Держспецзв'язку пропозиції щодо збільшення обсягів асигнувань за відповідними кодами економічної класифікації видатків загального фонду кошторису в межах затвердженого обсягу річних бюджетних призначень за умови чіткого визначення кодів економічної класифікації видатків, обсяги асигнувань за якими передбачається зменшити;

вносити до Фінансово-економічного департаменту Адміністрації Держспецзв'язку пропозиції щодо зменшення обсягів асигнувань за окремими кодами економічної класифікації видатків кошторису за умови відсутності відповідних зареєстрованих в органах Державної казначейської служби України бюджетних фінансових зобов'язань за тим кодом економічної класифікації видатків, за яким передбачається зменшення асигнувань;

пропозиції щодо коригування обсягів кошторисних призначень за бюджетними програмами 6641020, 6641050, 6641080, 6641110 та 6641120 надавати до Фінансово-економічного департаменту Адміністрації Держспецзв'язку лише за погодженням цих пропозицій з підрозділами, відповідальними за виконання бюджетних програм, визначеними пунктом 2 цього наказу;

9) до 3 числа кожного поточного місяця надавати до Фінансово-економічного департаменту Адміністрації Держспецзв'язку щомісячні заявки на відкриття асигнувань за загальним фондом Державного бюджету України за встановленими формами в розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків;

10) усі документи, пов'язані з фінансовими питаннями, що готуються органами, підрозділами, закладами та установами Держспецзв'язку, подавати на розгляд до Адміністрації Держспецзв'язку як мінімум за двома підписами - керівника та відповідного начальника фінансового підрозділу.

2. Визначити у 2014 році підрозділами, відповідальними за виконання бюджетних програм і планування видатків на наступні бюджетні періоди:

1) Департамент організації та контролю службової діяльності Адміністрації Держспецзв'язку - 6641020 "Розвиток і модернізація державної системи спеціального зв'язку та захисту інформації";

2) Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" - 6641050 "Підготовка кадрів для сфери зв'язку вищими навчальними закладами III та IV рівнів акредитації";

3) Департамент стратегії розвитку зв'язку Адміністрації Держспецзв'язку - 6641080 "Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державним замовленням, фінансова підтримка розвитку інфраструктури наукової діяльності у сфері зв'язку, розвиток цифрового телерадіомовлення";

4) Департамент спеціальних інформаційно-телекомунікаційних систем Адміністрації Держспецзв'язку - 6641130 "Модернізація вузлів зв'язку спеціального призначення;

{Пункт 2 доповнено підпунктом 4 згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 48 від 31.01.2014}

5) Головне управління Державної фельд'єгерської служби України - 6641110 "Доставка дипломатичної кореспонденції за кордон і в Україну" та 6641120 "Доставка спеціальної службової кореспонденції органам державної влади".

Підрозділам, відповідальним за виконання бюджетних програм, у встановленому порядку забезпечити в разі потреби затвердження порядків використання бюджетних коштів за відповідними бюджетними програмами.

3. Керівникам структурних підрозділів Адміністрації, органів, підрозділів, закладів та установ Держспецзв'язку, які визначені у Зведеному тематичному плані Держспецзв'язку та Розподілі напрямів використання бюджетних коштів відповідальними за виконання окремих заходів, що фінансуються в рамках бюджетних програм 6641020 "Розвиток і модернізація державної системи спеціального зв'язку та захисту інформації", надавати підрозділам, відповідальним за виконання бюджетних програм:

інформацію про виконання укладених на підставі основних показників державного оборонного замовлення державних контрактів - щомісяця до 1 числа місяця, наступного за звітним місяцем, за формою № 10, яка затверджена наказом Мінекономіки від 21.06.2011 № 513-дск "Про затвердження форм пропозицій до проекту основних показників державного оборонного замовлення, пропозицій про внесення змін до основних показників державного оборонного замовлення, звіту про результати проведення процедури вибору виконавця державного оборонного замовлення та звіту про використання бюджетних коштів, передбачених для фінансування державного оборонного замовлення";

звіт про використання бюджетних коштів, передбачених для фінансування державного оборонного замовлення, - щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом, за формою № 11, яка затверджена наказом Мінекономіки від 21.06.2011 № 513-дск "Про затвердження форм пропозицій до проекту основних показників державного оборонного замовлення, пропозицій про внесення змін до основних показників державного оборонного замовлення, звіту про результати проведення процедури вибору виконавця державного оборонного замовлення та звіту про використання бюджетних коштів, передбачених для фінансування державного оборонного замовлення";

звіт про використання коштів, передбачених Розподілом напрямів використання бюджетних коштів за КПКВК 6641020, - до 10 числа місяця, наступного за звітним роком.

4. Підрозділам, відповідальним за виконання бюджетних програм, надавати до Фінансово-економічного департаменту Адміністрації Держспецзв'язку:

інформацію про виконання укладених на підставі основних показників державного оборонного замовлення державних контрактів - щомісяця до 3 числа місяця, наступного за звітним місяцем, за формою № 10, яка затверджена наказом Мінекономіки від 21.06.2011 № 513-дск "Про затвердження форм пропозицій до проекту основних показників державного оборонного замовлення, пропозицій про внесення змін до основних показників державного оборонного замовлення, звіту про результати проведення процедури вибору виконавця державного оборонного замовлення та звіту про використання бюджетних коштів, передбачених для фінансування державного оборонного замовлення";

звіт про використання бюджетних коштів, передбачених для фінансування державного оборонного замовлення, - щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, за формою № 11, яка затверджена наказом Мінекономіки від 21.06.2011 № 513-дск "Про затвердження форм пропозицій до проекту основних показників державного оборонного замовлення, пропозицій про внесення змін до основних показників державного оборонного замовлення, звіту про результати проведення процедури вибору виконавця державного оборонного замовлення та звіту про використання бюджетних коштів, передбачених для фінансування державного оборонного замовлення";

річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми - до 15 числа місяця, наступного за звітним роком, за формою, яка визначена Правилами складання паспортів бюджетних програм, звіту про їх виконання, а також здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.01.2003 за № 47/7368;

звіт про використання коштів, передбачених Розподілом напрямів використання бюджетних коштів за КПКВК 6641020, - до 15 числа місяця, наступного за звітним роком.

5. Директору Фінансово-економічного департаменту Адміністрації Держспецзв'язку:

1) на підставі інформації Державної казначейської служби України щодо зареєстрованих бюджетних фінансових зобов'язань, а також поданих заявок розпорядників бюджетних коштів на відкриття асигнувань здійснювати розподіл відкритих асигнувань загального фонду Державного бюджету України у розрізі кодів економічної класифікації видатків у межах затверджених річних кошторисних призначень і помісячних планів асигнувань;

2) здійснювати погодження пропозицій щодо проектів рішень керівництва Держспецзв'язку, які впливають на видаткову частину кошторису Держспецзв'язку, лише за наявності для цього відповідних кошторисних призначень та за умови їх детального економічного обґрунтування.

6. У 2014 році здійснювати видатки на оплату праці особового складу Держспецзв'язку з дотриманням таких вимог:

1) спрямувати до преміального фонду кошти виходячи з розмірів преміювання особового складу Держспецзв'язку для формування фонду преміювання, наведених у додатку 1 до цього наказу. Зазначені розміри використовувати починаючи з формування преміального фонду за січень;

{Підпункт 1 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 372 від 06.08.2014}

2) розміри преміювання осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку, які безпосередньо брали участь у антитерористичних операціях, за фактичний час такої участі збільшуються:

за посадами старшого начальницького складу - у 3,2 раза;

за посадами середнього начальницького складу - у 3 рази;

за посадами молодшого начальницького і рядового складу - у 2,4 раза.

У рапортах з клопотанням про встановлення премії, які є підставою для видання відповідних наказів про преміювання, зазначаються реквізити наказів про направлення осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку для участі в антитерористичних операціях та кількість календарних днів фактичної участі в антитерористичних операціях;

{Пункт 6 доповнено новим підпунктом 2 згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 596 від 06.11.2014}

3) премію при одноразових виплатах у розмірі місячного грошового забезпечення обчислювати у розмірі 50 % посадових окладів, а при виплаті грошового забезпечення під час перебування особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку в розпорядженні - у розмірі, передбаченому у додатку 1 до цього наказу за відповідною штатною посадою, яку особа рядового чи начальницького складу обіймала на момент зарахування у розпорядження відповідного начальника;

{Підпункт пункту 6 в редакції Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 139 від 26.03.2014}

4) надавати: особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку (крім курсантів) матеріальну допомогу для оздоровлення та матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує місячного грошового забезпечення;

{Абзац підпункту пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 372 від 06.08.2014}

державним службовцям Держспецзв'язку матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати;

іншим працівникам Держспецзв'язку, оплата праці яких здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", матеріальну допомогу в розмірі не більше ніж один посадовий оклад на рік.

У зв'язку з обмеженістю призначень на оплату праці при наданні особовому складу Держспецзв'язку матеріальної допомоги враховувати таке:

особам, які мають право на одержання в Держспецзв'язку матеріальної допомоги для оздоровлення, але які в поточному бюджетному році отримували зазначену матеріальну допомогу за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі під час роботи (проходження служби) в інших державних органах, матеріальну допомогу для оздоровлення надавати в розмірі не більше ніж один посадовий оклад;

особам, які в поточному бюджетному році отримували матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі під час роботи (проходження служби) в інших державних органах, зазначену матеріальну допомогу не надавати;

5) встановлення особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку (державним службовцям Держспецзв'язку), які безпосередньо розробляють, проводять експертизу проектів нормативно-правових актів, забезпечують функціонування та безпеку державної системи урядового зв'язку, Національної системи конфіденційного зв'язку, державний контроль за станом криптографічного та технічного захисту інформації (які безпосередньо займаються розробленням проектів нормативно-правових актів, проводять експертизу проектів таких актів), надбавки за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби (надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи) у розмірі понад 50 % посадового окладу з урахуванням окладу за спеціальним званням та надбавки за вислугу років (посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця та надбавки за вислугу років) здійснювати з дозволу Голови Держспецзв'язку;

6) виплату заробітної плати державним службовцям та іншим працівникам Держспецзв'язку (далі - працівники Держспецзв'язку) здійснювати у такі строки:

з 3 по 7 число поточного місяця - премія за минулий місяць;

з 16 по 21 число поточного місяця - заробітна плата за першу половину місяця у розмірі не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку посадового окладу працівника;

з 27 по 31 число поточного місяця - основна заробітна плата за поточний місяць та індексація грошових доходів населення.

За наявності асигнувань виплата премії за поточний місяць може здійснюватись в останні робочі дні цього місяця;

7) не допускати, за наявності необхідних умов, встановлення особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку грошового забезпечення (крім премії), а працівникам Держспецзв'язку - заробітної плати (крім премії) у поточному місяці за попередні;

8) при переведенні особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку до іншого органу, підрозділу, закладу чи установи Держспецзв'язку за попереднім місцем служби здійснювати виплату грошового забезпечення за фактично відслужений час у повному обсязі, не допускаючи заборгованості.

7. Керівникам структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв'язку рапорти (службові записки) про встановлення в поточному місяці додаткових видів грошового забезпечення та заробітної плати (крім премії) погоджувати з Фінансово-економічним департаментом Адміністрації Держспецзв'язку не пізніше ніж 3 числа цього місяця з передачею їх до Департаменту кадрового забезпечення Адміністрації Держспецзв'язку не пізніше ніж 5 числа цього місяця, а рапорти (службові записки) про преміювання особового складу Держспецзв'язку за попередній місяць - відповідно не пізніше ніж 1 та 2 числа поточного місяця.

Подання до звільнення зі служби осіб рядового і начальницького складу в поточному місяці передавати до Департаменту кадрового забезпечення Адміністрації Держспецзв'язку не пізніше 8 числа цього місяця з подальшою підготовкою Департаментом кадрового забезпечення Адміністрації Держспецзв'язку наказу щодо звільнення зазначених осіб не пізніше 12 числа поточного місяця.

{Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 166 від 08.04.2014}

8. Керівникам структурних підрозділів Адміністрації (відповідно до компетенції), органів, підрозділів, закладів та установ Держспецзв'язку:

1) забезпечувати видання наказів про особовий склад, приписи яких повинні реалізовуватися у поточному місяці, а також доведення цих наказів до відома фінансових підрозділів не пізніше ніж 9 числа поточного місяця, а про преміювання працівників Держспецзв'язку за попередній місяць - не пізніше ніж 3 числа поточного місяця;

2) доповідати керівництву Держспецзв'язку проекти нормативно-правових та розпорядчих актів, інших документів, які впливають на дохідну або видаткову частину кошторису Держспецзв'язку, а також пропозиції щодо проведення організаційно-штатних заходів, попередньо погоджуючи їх з Фінансово-економічним департаментом Адміністрації Держспецзв'язку.

9. Компенсаційні виплати особовому складу Держспецзв'язку (за неотримане речове майно, за піднайм (наймання, оренду) житлового приміщення, за проїзд усіма видами міського та приміського пасажирського транспорту (крім таксі) при виконанні ним службових обов'язків, за проїзд на нове місце служби та перевезення багажу, за отримане санаторно-курортне лікування тощо) здійснюються за місцем служби (роботи) в межах затверджених на відповідні цілі асигнувань.

Установити з 1 січня 2014 року граничний розмір грошової компенсації за піднайм (наймання, оренду) житлового приміщення у розмірі фактичних витрат, але не більше:

500 гривень на місяць особі рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку, крім осіб, які проходять службу в Адміністрації Держспецзв'язку, а також в органах, підрозділах, закладах та установах Держспецзв'язку, що дислокуються в м. Києві;

1000 гривень на місяць особі рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку, яка проходить службу в Адміністрації Держспецзв'язку, а також в органах, підрозділах, закладах та установах Держспецзв'язку, що дислокуються в м. Києві.

Особі рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку за наявності у неї трьох і більше членів сім'ї граничний розмір грошової компенсації за піднайм (наймання, оренду) житлового приміщення, затверджений цим пунктом, збільшується в 2 рази.

10. Установити з 1 січня 2014 року граничний розмір плати за оренду житлових приміщень, що орендуються Адміністрацією Держспецзв'язку, органом, підрозділом, закладом та установою Держспецзв'язку для тимчасового проживання в них осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку та членів їхніх сімей, у розмірі, встановленому пунктом 9 цього наказу для виплати грошової компенсації за піднайм (наймання, оренду) житлового приміщення.

11. У 2014 році витрати, пов'язані з проїздом осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку та членів їхніх сімей на нове місце служби, відшкодовувати за рахунок коштів державного бюджету в розмірі, що не перевищує вартості проїзду залізничним і автомобільним транспортом загального користування (крім таксі) з урахуванням усіх витрат, пов'язаних з придбанням проїзних квитків і користуванням постільними речами в поїздах, і страхових платежів на транспорті.

12. Установити, що у 2014 році кошти спеціального фонду використовуються з урахуванням таких вимог:

1) після сплати податку на додану вартість 60 % коштів, що надійшли за послуги спеціального зв'язку, перераховуються Адміністрації Держспецзв'язку до 20 числа місяця, наступного за звітним, за такими реквізитами:

отримувач: Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

банк отримувача: Державна казначейська служба України, м. Київ;

ЄДРПОУ: 34620942;

код банку (МФО): 820172;

рахунок: 31250203105383 (надходження поточного року);

35226203005383 (за рахунок залишку коштів на початок року).

Граничний обсяг коштів, що перераховується регіональними органами у 2014 році до Адміністрації Держспецзв'язку, наведено в додатку 2 до цього наказу.

Після сплати податку на додану вартість та обов'язкових платежів 40 % коштів за відвантажений органами, підрозділами, закладами та установами Держспецзв'язку металобрухт (крім металобрухту, утвореного в результаті демонтажу кабельних ліній зв'язку) перераховуються Адміністрацією Держспецзв'язку на спеціальні реєстраційні рахунки цих органів, підрозділів, закладів та установ до 20 числа місяця, наступного за звітним.

Решта коштів, що надійшли до спеціального фонду, спрямовуються на потреби органів, підрозділів, закладів та установ Держспецзв'язку відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому порядку.

У разі наявної потреби у погашенні заборгованості та реалізації пріоритетних заходів, пов'язаних з виконанням органами, підрозділами, закладами та установами Держспецзв'язку основних функцій, акумульовані кошти спеціального фонду розподіляються і перераховуються їм на підставі рішення Голови Держспецзв'язку;

2) кошти зі спеціальних реєстраційних рахунків, на яких обліковуються власні надходження органів, підрозділів, закладів та установ Держспецзв'язку, перераховувати на підставі платіжних доручень лише в межах однієї бюджетної програми та однієї групи власних надходжень відповідно до чинних нормативно-правових актів України;

3) за потреби внесення змін до спеціального фонду розпорядники коштів подають до Фінансово-економічного департаменту Адміністрації Держспецзв'язку разом з відповідними обґрунтуваннями та розрахунками довідку Державної казначейської служби України про підтвердження надходження коштів на спеціальні реєстраційні рахунки органів, підрозділів, закладів та установ Держспецзв'язку, що відкриті у відповідному органі Державної казначейської служби України, або акти приймання матеріальних цінностей та довідки про внесення змін до кошторису. Зазначені пропозиції подаються протягом звітного кварталу не пізніше ніж за 10 днів до його завершення.

Відповідні пропозиції щодо зменшення надходжень і видатків спеціального фонду кошторису в поточному бюджетному році (з урахуванням очікуваного виконання спеціального фонду кошторису) у разі, коли фактичний обсяг власних надходжень органів, підрозділів, закладів та установ Держспецзв'язку з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року менший від планових показників, затверджених кошторисом, подаються до Фінансово-економічного департаменту Адміністрації Держспецзв'язку за три тижні до кінця бюджетного періоду.

13. Керівникам органів, підрозділів, закладів та установ Держспецзв'язку проводити у 2014 році інвентаризацію відповідно до вимог:

1) Положення про інвентаризацію військового майна у Збройних Силах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.2000 № 748:

пально-мастильних матеріалів, у тому числі пального, спеціальних рідин і спирту, - не менше ніж один раз на місяць;

інших видів військового майна, в тому числі продуктів харчування, - один раз на рік (станом на 1 січня). При цьому результати проведеної інвентаризації оформити шляхом видання наказу та доповісти про них Голові Держспецзв'язку.

При оформленні результатів інвентаризації окремо відобразити питання бухгалтерського обліку майна Держспецзв'язку, що згідно з вимогами наказу Адміністрації Держспецзв'язку від 21.11.2012 № 0013Ш перебуває на спеціальному обліку;

2) Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України від 30.10.98 № 90, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.11.98 за № 728/3168:

грошових коштів, грошових документів, цінностей і бланків суворої звітності, розрахунків із дебіторами і кредиторами, розрахунків з організацією вищого рівня - станом на 1 січня, 1 квітня, 1 липня, 1 жовтня поточного року;

розрахунків у порядку планових платежів (субрахунок 361) і з депонентами (субрахунок 671) - один раз на місяць;

3) Інструкції про порядок одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 06.04.98 № 84, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.04.98 за № 271/2711:

дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння і виробів з них, а також дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що містяться у відходах і брухті, - станом на 1 січня і 1 липня.

Визначену за результатами інвентаризації кредиторську заборгованість, строк позовної давності якої минув і яка є безнадійною до погашення, оформлену відповідними актами інвентаризаційних комісій, подавати до Фінансово-економічного департаменту Адміністрації Держспецзв'язку до 1 травня, 1 серпня та 1 листопада для прийняття рішення про доцільність списання заборгованості з обліку і підготовки відповідного наказу Адміністрації Держспецзв'язку.

14. Розпорядникам бюджетних коштів під час складання фінансової звітності доповідати Фінансово-економічному департаменту Адміністрації Держспецзв'язку про хід виконання цього наказу, вжиті практичні заходи щодо забезпечення режиму цільового витрачання коштів загального та спеціального фондів, матеріальних цінностей, стану погашення кредиторської заборгованості окремо в пояснювальній записці до фінансового звіту.

15. Дозволити керівникам органів, підрозділів, закладів та установ Держспецзв'язку, а також керівникам Головного управління Державної фельд'єгерської служби України та підрозділів Головного управління Державної фельд'єгерської служби України в АР Крим, областях та в м. Севастополі у разі потреби протягом 2014 року здійснювати закупівлю за бюджетні кошти на умовах попередньої оплати:

1) на строк не більше ніж один місяць:

послуг пошти та зв'язку;

послуг з енергопостачання;

транспортних послуг з авіаперевезень;

бронежилетів (панцирний жилет), шоломів кулезахисних, іншого речового майна та пально-мастильних матеріалів, якщо розмір такої оплати не перевищує 30 % їх вартості;

{Підпункт 1 пункту 15 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 569 від 30.10.2014}

інших товарів вартістю не більш як 100 тис. гривень;

інших робіт і послуг, якщо розмір такої оплати не перевищує 30 % їх вартості;

товарів, робіт і послуг, пов'язаних з організацією та проведенням офіційних державних і міжнародних заходів, з'їздів, конференцій;

2) на строк не більше ніж три місяці:

робіт з капітального будівництва, капітального ремонту, реконструкції, придбання основних засобів і житла;

науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;

товарів, робіт і послуг, що мають тривалий цикл виробництва (більше ніж три місяці) та/або технічною специфікацією для яких встановлено спеціальні вимоги до технічних характеристик предмета закупівлі (процесу виробництва), що відрізняються від міжнародних або національних стандартів, норм і правил;

програмного забезпечення (програмних продуктів, інформаційних продуктів, інформаційних систем і комплексів, баз даних) і робіт з його створення;

лікарських засобів і виробів медичного призначення;

3) на строк не більше ніж один рік - періодичних видань.

{Підпункт 4 пункту 15 виключено на підставі Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 211 від 28.04.2014}

16. Наказ ввести в дію з 01.01.2014.

17. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

{Додаток 2 не наводяться}Додаток 1
до наказу Адміністрації Держспецзв'язку
08.01.2014  № 1
(у редакції наказу
Адміністрації Держспецзв'язку
08.04.2014 № 166)

РОЗМІРИ
преміювання особового складу Держспецзв'язку для формування фонду преміювання

Найменування посади

Розмір преміювання (%)

1

2

I. АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖСПЕЦЗВ'ЯЗКУ

1.1. Особи начальницького складу

Директор департаменту

175

Заступник директора департаменту

145

Заступник директора департаменту - начальник управління

135

Заступник директора департаменту - начальник відділу

135

Начальник управління (самостійного)

135

Заступник начальника управління (самостійного)

130

Начальник управління (у складі департаменту)

135

Заступник начальника управління (у складі департаменту)

135

Заступник начальника управління (самостійного) - начальник відділу

130

Заступник начальника управління (у складі департаменту) - начальник відділу

130

Начальник відділу (самостійного)

140

Помічник Голови Служби

130

Заступник начальника відділу (самостійного)

140

Начальник відділу (у складі департаменту, управління)

130

Заступник начальника відділу (у складі департаменту, управління)

125

Начальник сектору, помічник першого заступника Голови Служби, помічник заступника Голови Служби

125

Головний інспектор із захисту інформації

130

Головний спеціаліст, головний спеціаліст-бухгалтер, головний спеціаліст-юрисконсульт, головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби, консультант, головний контролер-ревізор

145

Старший психолог, психолог I, II категорії, психолог

150

Інспектор із захисту інформації, провідний спеціаліст, провідний спеціаліст-бухгалтер, провідний спеціаліст-юрисконсульт, провідний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби, провідний контролер-ревізор

130

Спеціаліст, спеціаліст-бухгалтер, спеціаліст-юрисконсульт, спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби, контролер-ревізор

130

Старший діловод, старший інспектор, старший інспектор з кадрового забезпечення, старший інспектор з організації захисту секретної інформації (секретне діловодство), старший інспектор з нетаємного діловодства

165

Діловод, інспектор, інспектор з кадрового забезпечення, інспектор з організації захисту секретної інформації (секретне діловодство), інспектор з нетаємного діловодства

165

1.2. Державні службовці та інші працівники

Директор департаменту

75

Заступник директора департаменту

65

Заступник директора департаменту - начальник управління

60

Заступник директора департаменту - начальник відділу

60

Начальник управління (самостійного)

70

Заступник начальника управління (самостійного)

65

Начальник управління (у складі департаменту)

60

Заступник начальника управління (у складі департаменту)

60

Заступник начальника управління (самостійного) - начальник відділу

65

Заступник начальника управління - начальник відділу (у складі департаменту)

60

Начальник відділу (самостійного)

60

Заступник начальника відділу (самостійного)

60

Начальник відділу (у складі департаменту, управління), помічник Голови Служби, помічник першого заступника Голови Служби, помічник заступника Голови Служби

75

Заступник начальника відділу (у складі департаменту, управління)

70

Завідувач сектору

95

Радник Голови Служби, головний спеціаліст, головний спеціаліст-бухгалтер, головний спеціаліст-юрисконсульт, головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби, консультант

80

Провідний спеціаліст, провідний спеціаліст-бухгалтер, провідний спеціаліст-юрисконсульт, провідний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби

115

Спеціаліст I категорії, спеціаліст-бухгалтер I категорії, спеціаліст-юрисконсульт I категорії, спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби I категорії

115

Спеціаліст II категорії, спеціаліст-бухгалтер II категорії, спеціаліст-юрисконсульт II категорії, спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби II категорії

115

Спеціаліст, спеціаліст-бухгалтер, спеціаліст-юрисконсульт, спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби

115

Провідний консультант, провідний психолог

120

Старший інспектор

85

Старша друкарка

95

II. РЕГІОНАЛЬНІ ОРГАНИ ДЕРЖСПЕЦЗВ'ЯЗКУ

1. Головні управління Держспецзв'язку*

1.1. Особи начальницького складу

Начальник Головного управління

195

Перший заступник начальника Головного управління

160

Заступник начальника Головного управління

160

Заступник начальника Головного управління - начальник управління

145

Заступник начальника Головного управління - начальник управління (м. Ялта)

140

Начальник управління

150

Заступник начальника управління

150

Заступник начальника управління - начальник відділу

145

Начальник відділу (самостійного)

165

Заступник начальника відділу (самостійного)

165

Начальник відділу (у складі)

155

Заступник начальника відділу (у складі)

155

Начальник сектору

140

Головний інспектор із захисту інформації, головний інспектор із захисту інформації (з режиму секретності)

135

Головний спеціаліст, головний спеціаліст-бухгалтер, головний спеціаліст-юрисконсульт, головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби, консультант

145

Старший бухгалтер, старший економіст, старший інженер, старший інженер з підготовки кадрів, старший інженер (з управління мережами спецзв'язку), старший фахівець з нетаємного діловодства, старший фахівець сфери захисту інформації, старший юрисконсульт

145

Інспектор із захисту інформації, провідний спеціаліст, провідний спеціаліст-бухгалтер, провідний спеціаліст-юрисконсульт, провідний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби

145

Бухгалтер I категорії, економіст I категорії, інженер I категорії, оперативний черговий, фахівець сфери захисту інформації I категорії, юрисконсульт I категорії

145

Бухгалтер II категорії, економіст II категорії, інженер II категорії, фахівець сфери захисту інформації II категорії, юрисконсульт II категорії

145

Спеціаліст, спеціаліст-бухгалтер, спеціаліст-юрисконсульт, спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби

145

Бухгалтер, економіст, інженер, інженер (з охорони праці), фахівець з нетаємного діловодства, фахівець сфери захисту інформації, юрисконсульт

145

Комендант об'єкта, контролер-касир, помічник оперативного чергового, завідувач господарства

160

Старший водій автотранспортних засобів (спеціалізованих), старший діловод, старший інспектор, старший інспектор з кадрового забезпечення, старший інспектор з організації захисту секретної інформації (секретне діловодство), старший інспектор з нетаємного діловодства, старший механік, старший охоронник, старший телефоніст спеціального зв'язку, старший технік

160

Водій автотранспортних засобів (спеціалізованих), діловод, інспектор, інспектор з кадрового забезпечення, інспектор з організації захисту секретної інформації (секретне діловодство), інспектор з нетаємного діловодства, механік, охоронник, старший слюсар з ремонту автомобілів (спеціалізованих), телефоніст спеціального зв'язку, технік

160

Водій автотранспортних засобів, комірник, лінійний наглядач, слюсар з ремонту автомобілів (спеціалізованих)

160

1.2. Державні службовці та інші працівники

Начальник Головного управління

145

Заступник начальника Головного управління

105

Заступник начальника Головного управління - начальник управління

100

Начальник управління

200

Заступник начальника управління

200

Заступник начальника управління - начальник відділу

200

Начальник відділу (самостійного)

220

Заступник начальника відділу (самостійного)

220

Начальник відділу (у складі)

235

Заступник начальника відділу (у складі)

235

Завідувач сектору (самостійного)

245

Завідувач сектору (у складі)

240

Головний спеціаліст, головний спеціаліст-бухгалтер, головний спеціаліст-юрисконсульт, головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби, консультант

175

Провідний інженер, провідний економіст, провідний бухгалтер, провідний інженер з підготовки кадрів, провідний юрисконсульт, провідний фахівець сфери захисту інформації та інші посади, за якими у штатному розписі передбачено 10 тарифний розряд

115

Провідний спеціаліст, провідний спеціаліст-бухгалтер, провідний спеціаліст-юрисконсульт, провідний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби

140

Інженер I категорії, економіст I категорії, бухгалтер I категорії та інші посади, за якими у штатному розписі передбачено 9 тарифний розряд

95

Інженер II категорії, економіст II категорії, бухгалтер II категорії та інші посади, за якими у штатному розписі передбачено 8 тарифний розряд

90

Спеціаліст, спеціаліст-бухгалтер, спеціаліст-юрисконсульт, спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби

105

Інженер, економіст, бухгалтер та інші посади, за якими у штатному розписі передбачено 7 тарифний розряд

100

Старший механік, механік

50

Старший технік

75

Посади, за якими у штатному розписі передбачено 6 тарифний розряд

70

Посади, за якими у штатному розписі передбачено 5 тарифний розряд

65

Посади, за якими у штатному розписі передбачено 4 тарифний розряд

63

Посади, за якими у штатному розписі передбачено 3 тарифний розряд

60

Посади, за якими у штатному розписі передбачено 2 тарифний розряд

55

Посади, за якими у штатному розписі передбачено 1 тарифний розряд

50

2. Управління Держспецзв'язку

2.1. Особи начальницького складу

Начальник управління

130

Заступник начальника управління

115

Заступник начальника управління - начальник відділу

115

Начальник відділу

125

Заступник начальника відділу

125

Начальник сектору

110

Начальник фінансового сектору, помічник начальника управління з кадрового забезпечення

135

Головний інспектор із захисту інформації, головний інспектор із захисту інформації (з режиму секретності)

115

Головний спеціаліст, головний спеціаліст-бухгалтер, головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби, консультант

130

Головний спеціаліст-юрисконсульт

135

Старший бухгалтер, старший економіст, старший інженер, старший інженер з підготовки кадрів, старший інженер (з управління мережами спецзв'язку), старший фахівець з нетаємного діловодства, старший фахівець сфери захисту інформації

130

Інспектор із захисту інформації, провідний спеціаліст, провідний спеціаліст-бухгалтер, провідний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби

125

Провідний спеціаліст-юрисконсульт

130

Бухгалтер I категорії, економіст I категорії, інженер I категорії, оперативний черговий, фахівець сфери захисту інформації I категорії

125

Бухгалтер II категорії, економіст II категорії, інженер II категорії, фахівець сфери захисту інформації II категорії

125

Спеціаліст, спеціаліст-бухгалтер, спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби

130

Спеціаліст-юрисконсульт

135

Бухгалтер, економіст, інженер, інженер (з охорони праці), фахівець з нетаємного діловодства, фахівець сфери захисту інформації

130

Комендант об'єкта, контролер-касир, помічник оперативного чергового, завідувач господарства

135

Старший технік, технік

150

Старший водій автотранспортних засобів (спеціалізованих), старший діловод, старший інспектор, старший інспектор з кадрового забезпечення, старший інспектор з організації захисту секретної інформації (секретне діловодство), старший інспектор з нетаємного діловодства, старший механік, старший охоронник, старший телефоніст спеціального зв'язку

135

Водій автотранспортних засобів (спеціалізованих), діловод, інспектор, інспектор з кадрового забезпечення, інспектор з організації захисту секретної інформації (секретне діловодство), інспектор з нетаємного діловодства, механік, охоронник, старший слюсар з ремонту автомобілів (спеціалізованих), телефоніст спеціального зв'язку

135

Водій автотранспортних засобів, комірник, лінійний наглядач, слюсар з ремонту автомобілів (спеціалізованих)

135

2.2. Державні службовці та інші працівники

Начальник управління

120

Заступник начальника управління

115

Заступник начальника управління - начальник відділу

115

Начальник відділу

190

Завідувач сектору

230

Завідувач фінансового сектору, помічник начальника управління з кадрового забезпечення

255

Головний спеціаліст, головний спеціаліст-бухгалтер, головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби, консультант

170

Головний спеціаліст-юрисконсульт

175

Провідний інженер, провідний економіст, провідний бухгалтер, провідний інженер з підготовки кадрів, провідний фахівець сфери захисту інформації та інші посади, за якими у штатному розписі передбачено 10 тарифний розряд

110

Провідний спеціаліст, провідний спеціаліст-бухгалтер, провідний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби

125

Провідний спеціаліст-юрисконсульт

130

Інженер I категорії, економіст I категорії, бухгалтер I категорії та інші посади, за якими у штатному розписі передбачено 9 тарифний розряд

90

Інженер II категорії, економіст II категорії, бухгалтер II категорії та інші посади, за якими у штатному розписі передбачено 8 тарифний розряд

90

Спеціаліст, спеціаліст-бухгалтер, спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби

100

Спеціаліст-юрисконсульт

105

Інженер, економіст, бухгалтер та інші посади, за якими у штатному розписі передбачено 7 тарифний розряд

95

Старший механік, механік

45

Старший технік

70

Посади, за якими у штатному розписі передбачено 6 тарифний розряд

65

Посади, за якими у штатному розписі передбачено 5 тарифний розряд

60

Посади, за якими у штатному розписі передбачено 4 тарифний розряд

58

Посади, за якими у штатному розписі передбачено 3 тарифний розряд

55

Посади, за якими у штатному розписі передбачено 2 тарифний розряд

50

Посади, за якими у штатному розписі передбачено 1 тарифний розряд

45

III. ТЕРИТОРІАЛЬНІ ПІДРОЗДІЛИ ДЕРЖСПЕЦЗВ'ЯЗКУ

1.1. Особи рядового і начальницького складу

Начальник територіального вузла

130

Начальник штабу

115

Заступник начальника територіального вузла

115

Заступник начальника штабу

115

Начальник центру

115

Заступник начальника центру

115

Начальник відділу, начальник групи вузлів зв'язку, начальник групи станцій

125

Заступник начальника відділу, заступник начальника групи вузлів зв'язку, заступник начальника групи станцій

125

Начальник вузла зв'язку, начальник відділення, начальник сектору, начальник амбулаторії

110

Старший бухгалтер, старший економіст, старший інженер, старший інженер з підготовки кадрів, старший інженер (з управління мережами спецзв'язку), старший фахівець з нетаємного діловодства, старший фахівець сфери захисту інформації, старший психолог

130

Старший юрисконсульт

135

Лікар вищої кваліфікаційної категорії, лікар I кваліфікаційної категорії, лікар ІІ кваліфікаційної категорії

115

Лікар

130

Бухгалтер I категорії, економіст I категорії, інженер I категорії, оперативний черговий, психолог I категорії, фахівець сфери захисту інформації I категорії

125

Юрисконсульт I, II категорії

130

Бухгалтер II категорії, економіст II категорії, інженер II категорії, психолог II категорії, фахівець сфери захисту інформації II категорії

125

Бухгалтер, економіст, інженер, інженер (з охорони праці), психолог, фахівець з нетаємного діловодства, фахівець сфери захисту інформації

130

Юрисконсульт

135

Завідувач господарства, керівник оркестру духових інструментів, командир взводу, комендант об'єкта, контролер-касир, помічник оперативного чергового, фельдшер, командир відділення

145

Старший технік, технік

140

Артист вищої категорії, старший водій автотранспортних засобів (спеціалізованих), старший діловод, старший інспектор, старший інспектор з кадрового забезпечення, старший інспектор з організації захисту секретної інформації (секретне діловодство), старший інспектор з нетаємного діловодства, старший лаборант, старший механік, старший охоронник, старший телефоніст спеціального зв'язку

135

Артист I та II категорії, водій автотранспортних засобів (спеціалізованих), діловод, інспектор, інспектор з кадрового забезпечення, інспектор з організації захисту секретної інформації (секретне діловодство), інспектор з нетаємного діловодства, лаборант, механік, охоронник, старший слюсар з ремонту автомобілів (спеціалізованих), телефоніст спеціального зв'язку

135

Артист, водій автотранспортних засобів, комірник, лінійний наглядач, слюсар з ремонту автомобілів (спеціалізованих)

135

1.2. Працівники

Начальник відділу

120

Заступник начальника відділу

120

Начальник відділення, сектору

125

Провідний інженер, провідний економіст, провідний бухгалтер, провідний інженер з підготовки кадрів, провідний фахівець сфери захисту інформації та інші посади, за якими у штатному розписі передбачено 10 тарифний розряд

110

Провідний юрисконсульт

115

Лікар вищої кваліфікаційної категорії, лікар I кваліфікаційної категорії, лікар II кваліфікаційної категорії

85

Лікар

70

Інженер I категорії, економіст I категорії, бухгалтер I категорії та інші посади, за якими у штатному розписі передбачено 9 тарифний розряд

90

Юрисконсульт I, II категорії

95

Інженер II категорії, економіст II категорії, бухгалтер II категорії та інші посади, за якими у штатному розписі передбачено 8 тарифний розряд

90

Інженер, економіст, бухгалтер та інші посади, за якими у штатному розписі передбачено 7 тарифний розряд

95

Юрисконсульт

100

Старший механік, механік

45

Старший технік

70

Посади, за якими у штатному розписі передбачено 6 тарифний розряд

65

Посади, за якими у штатному розписі передбачено 5 тарифний розряд

60

Посади, за якими у штатному розписі передбачено 4 тарифний розряд

58

Посади, за якими у штатному розписі передбачено 3 тарифний розряд

55

Посади, за якими у штатному розписі передбачено 2 тарифний розряд

50

Посади, за якими у штатному розписі передбачено 1 тарифний розряд

45

IV. ЗАКЛАДИ ТА УСТАНОВИ ДЕРЖСПЕЦЗВ'ЯЗКУ

1. Державний науково-дослідний інститут спеціального зв'язку та захисту інформації

1.1. Особи начальницького складу

Начальник інституту

180

Перший заступник начальника інституту

150

Заступник начальника інституту

150

Заступник начальника інституту - начальник центру

135

Начальник центру, учений секретар

130

Заступник начальника центру

130

Заступник начальника центру - начальник відділу

130

Начальник науково-дослідного відділу (самостійного)

140

Заступник начальника науково-дослідного відділу (самостійного)

140

Головний науковий співробітник

130

Начальник відділу, начальник науково-дослідної лабораторії, помічник начальника інституту

135

Заступник начальника відділу, заступник начальника науково-дослідної лабораторії

135

Провідний науковий співробітник, старший конструктор

125

Начальник відділення, начальник сектору, старший науковий співробітник

135

Конструктор, науковий співробітник

130

1.2. Працівники

Начальник інституту

100

Перший заступник начальника інституту

85

Заступник начальника інституту

95

Заступник начальника інституту - начальник центру

95

Начальник науково-дослідного центру (20 тарифний розряд)

70

Заступник начальника науково-дослідного центру

70

Начальник науково-дослідного відділу (самостійного), учений секретар науково-дослідного інституту (20 тарифний розряд)

60

Заступник начальника науково-дослідного центру - начальник відділу

80

Начальник науково-дослідної лабораторії, науково-дослідного відділу (у складі) (18 тарифний розряд)

65

Заступник начальника науково-дослідної лабораторії, науково-дослідного відділу (у складі)

55

Помічник начальника інституту

80

Головний науковий співробітник

55

Провідний науковий співробітник

55

Науковий співробітник (17 тарифний розряд)

45

Науковий співробітник (14 тарифний розряд)

80

Начальник фінансово-економічного відділу, кадрового забезпечення (12 тарифний розряд)

175

Начальник відділу: режимно-секретного, патентно-ліцензійного, стандартизації, науково-технічної інформації та інших відділів, секторів, відділень (10 тарифний розряд)

205

Начальник відділу господарського забезпечення (9 тарифний розряд)

215

1.3. Працівники науково-виробничого центру

Начальник науково-виробничого центру (18 тарифний розряд)

120

Заступник начальника науково-виробничого центру

120

Начальник науково-виробничого відділу, лабораторії (17 тарифний розряд)

105

Заступник начальника науково-виробничого відділу, лабораторії

105

Начальник науково-виробничого сектору, відділення (16 тарифний розряд)

90

Головний науковий співробітник

80

Провідний інженер, та інші посади, за якими у штатному розписі передбачено 10 тарифний розряд

140

Інженер I категорії, та інші посади, за якими у штатному розписі передбачено 9 тарифний розряд

130

Інженер II категорії, та інші посади, за якими у штатному розписі передбачено 8 тарифний розряд

130

Інженер, та інші посади, за якими у штатному розписі передбачено 7 тарифний розряд

135

Технік I категорії, технік II категорії, технік

95

2. Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

Особи начальницького складу

Начальник інституту

180

Перший заступник начальника інституту

150

Заступник начальника інституту

150

Начальник центру, завідувач кафедри

130

Заступник начальника центру, заступник завідувача кафедри

130

Головний науковий співробітник, професор

130

Начальник відділу, начальник науково-дослідної лабораторії

135

Заступник начальника відділу, заступник начальника науково-дослідної лабораторії

135

Доцент, провідний науковий співробітник

125

Старший викладач

135

Докторант

135

Начальник відділення, начальник курсу, начальник лабораторії, начальник амбулаторії, начальник сектора, старший науковий співробітник, учений секретар

135

Науковий співробітник, викладач

130

Викладач-стажист

125

Лікар вищої кваліфікаційної категорії, лікар 1 кваліфікаційної категорії, лікар 2 кваліфікаційної категорії

125

Лікар

140

Аспірант, вихователь методист вищої категорії, методист вищої категорії, помічник начальника курса

125

Вихователь-методист першої категорії, методист першої категорії, вихователь-методист, методист

125

3. Медичний центр Держспецзв'язку

3.1. Особи начальницького складу

Начальник центру

130

Заступник начальника центру

125

Начальник відділу

130

Заступник начальника відділу

130

Начальник амбулаторії, відділення, сектору

130

Лікар вищої кваліфікаційної категорії, лікар I кваліфікаційної категорії, лікар II кваліфікаційної категорії

125

Лікар

140

3.2. Працівники

Начальник центру

200

Заступник начальника центру

200

Начальник відділу

245

Заступник начальника відділу

245

Начальник амбулаторії, відділення, сектору

245

Завідувач аптечного складу - провізор

95

Лікар вищої кваліфікаційної категорії, лікар I кваліфікаційної категорії, лікар II кваліфікаційної категорії,

90

Лікар

75

4. Галузевий державний архів Держспецзв'язку

4.1. Особи начальницького складу

Начальник архіву

130

Заступник начальника архіву

125

Начальник сектору

130

Старший архівіст, архівіст I категорії, архівіст II категорії, архівіст

135

4.2. Працівники

Директор архіву

200

Заступник директора архіву

200

Головний бухгалтер

135

Завідувач сектору

160

Провідний архівіст

75

Архівіст I категорії, архівіст II категорії, архівіст

65

5. Департамент забезпечення Держспецзв'язку

5.1. Особи начальницького складу

Начальник департаменту

175

Перший заступник начальника департаменту

145

Заступник начальника департаменту

145

Заступник начальника департаменту - начальник управління

140

Начальник управління

130

Заступник начальника управління

130

Заступник начальника управління - начальник відділу

130

Начальник відділу, начальник зміни, помічник начальника департаменту

130

Заступник начальника відділу, заступник начальника зміни

130

Начальник відділення, начальник сектору

130

Помічник оперативного чергового

215

5.2. Працівники

Начальник департаменту

180

Перший заступник начальника департаменту

160

Заступник начальника департаменту

155

Заступник начальника департаменту - начальник управління

150

Начальник управління

165

Заступник начальника управління

165

Заступник начальника управління - начальник відділу

165

Начальник відділу, начальник зміни, помічник начальника департаменту

150

Заступник начальника відділу, заступник начальника зміни

160

Начальник відділення, начальник сектору

135

6. Державний центр захисту інформаційно-телекомунікаційних систем Держспецзв'язку

6.1. Особи начальницького складу

Начальник центру

195

Заступник начальника центру

160

Заступник начальника центру - начальник відділу

145

Начальник відділу

155

Помічник начальника центру

145

Заступник начальника відділу

155

Начальник сектору

140

Головний інспектор із захисту інформації

135

Старший бухгалтер, старший економіст, старший інженер, старший інженер з підготовки кадрів, старший інженер (з управління мережами спецзв'язку), старший фахівець з нетаємного діловодства, старший фахівець сфери захисту інформації, старший психолог, старший юрисконсульт

145

Бухгалтер I категорії, економіст I категорії, інженер I категорії, оперативний черговий, психолог I категорії, фахівець сфери захисту інформації I категорії, юрисконсульт I категорії

145

Бухгалтер II категорії, економіст II категорії, інженер II категорії, психолог II категорії, фахівець сфери захисту інформації II категорії, юрисконсульт II категорії

145

Бухгалтер, економіст, інженер, інженер (з охорони праці), психолог, фахівець з нетаємного діловодства, фахівець сфери захисту інформації, юрисконсульт

145

Завідувач господарства, контролер-касир, помічник оперативного чергового

160

Старший діловод, старший інспектор, старший інспектор з кадрового забезпечення, старший інспектор з організації захисту секретної інформації (секретне діловодство), старший інспектор з нетаємного діловодства, старший лаборант, старший механік, старший технік, старший телефоніст спеціального зв'язку

160

Діловод, інспектор, інспектор з кадрового забезпечення, інспектор з організації захисту секретної інформації (секретне діловодство), технік, інспектор з нетаємного діловодства, лаборант, механік, старший слюсар з ремонту автомобілів (спеціалізованих), телефоніст спеціального зв'язку

160

Комірник

160

6.2. Працівники

Начальник центру

195

Заступник начальника центру

160

Заступник начальника центру - начальник відділу

155

Начальник відділу

155

Помічник начальника центру

160

Заступник начальника відділу

165

Начальник сектору

140

Провідний інженер, провідний економіст, провідний бухгалтер, провідний інженер з підготовки кадрів, провідний юрисконсульт, провідний фахівець сфери захисту інформації та інші посади, за якими у штатному розписі передбачено 10 тарифний розряд

115

Інженер I категорії, економіст I категорії, бухгалтер I категорії та інші посади, за якими у штатному розписі передбачено 9 тарифний розряд

95

Інженер II категорії, економіст II категорії, бухгалтер II категорії та інші посади, за якими у штатному розписі передбачено 8 тарифний розряд

90

Інженер, економіст, бухгалтер та інші посади, за якими у штатному розписі передбачено 7 тарифний розряд

100

Старший механік, механік

50

Старший технік

75

Посади, за якими у штатному розписі передбачено 6 тарифний розряд

70

Посади, за якими у штатному розписі передбачено 5 тарифний розряд

65

Посади, за якими у штатному розписі передбачено 4 тарифний розряд

63

Посади, за якими у штатному розписі передбачено 3 тарифний розряд

60

Посади, за якими у штатному розписі передбачено 2 тарифний розряд

55

Посади, за якими у штатному розписі передбачено 1 тарифний розряд

50

7. Посади в закладах та установах Держспецзв'язку (крім ДЦЗ ІТС Держспецзв'язку), що мають наскрізний характер

7.1. Особи рядового і начальницького складу

Старший бухгалтер, старший економіст, старший інженер, старший інженер з підготовки кадрів, старший інженер (з управління мережами спецзв'язку), старший фахівець з нетаємного діловодства, старший фахівець сфери захисту інформації, старший психолог, старший юрисконсульт

135

Бухгалтер I категорії, економіст I категорії, інженер I категорії, оперативний черговий, психолог I категорії, фахівець сфери захисту інформації I категорії, юрисконсульт I категорії

140

Бухгалтер II категорії, економіст II категорії, інженер II категорії, психолог II категорії, фахівець сфери захисту інформації II категорії, юрисконсульт II категорії

135

Бухгалтер, економіст, інженер, інженер (з охорони праці), психолог, фахівець з нетаємного діловодства, фахівець сфери захисту інформації, юрисконсульт

135

Завідувач господарства, контролер-касир, помічник оперативного чергового, фельдшер

150

Старший діловод, старший інспектор, старший інспектор з кадрового забезпечення, старший інспектор з організації захисту секретної інформації (секретне діловодство), старший інспектор з нетаємного діловодства, старший лаборант, старший механік, старший телефоніст спеціального зв'язку

150

Діловод, інспектор, інспектор з кадрового забезпечення, інспектор з організації захисту секретної інформації (секретне діловодство), інспектор з нетаємного діловодства, лаборант, механік, старший слюсар з ремонту автомобілів (спеціалізованих), телефоніст спеціального зв'язку

150

Старший технік, технік

160

Комірник, слюсар з ремонту автомобілів (спеціалізованих)

150

Старший водій автотранспортних засобів, старший водій автотранспортних засобів (спеціалізованих), водій автотранспортних засобів, водій автотранспортних засобів (спеціалізованих)

220

Комендант об'єкта, старший охоронник, охоронник

215

7.2. Працівники

Провідний інженер, провідний економіст, провідний бухгалтер, провідний інженер з підготовки кадрів, провідний юрисконсульт, провідний фахівець сфери захисту інформації та інші посади, за якими у штатному розписі передбачено 10 тарифний розряд

115

Інженер I категорії, економіст I категорії, бухгалтер I категорії та інші посади, за якими у штатному розписі передбачено 9 тарифний розряд

95

Інженер II категорії, економіст II категорії, бухгалтер II категорії та інші посади, за якими у штатному розписі передбачено 8 тарифний розряд

90

Інженер, економіст, бухгалтер та інші посади, за якими у штатному розписі передбачено 7 тарифний розряд

100

Старший механік, механік

50

Старший технік, технік I категорії

75

Посади, за якими у штатному розписі передбачено 6 тарифний розряд

70

Посади, за якими у штатному розписі передбачено 5 тарифний розряд

65

Посади, за якими у штатному розписі передбачено 4 тарифний розряд

63

Посади, за якими у штатному розписі передбачено 3 тарифний розряд

60

Посади, за якими у штатному розписі передбачено 2 тарифні розряд

55

Посади, за якими у штатному розписі передбачено 1 тарифний розряд

50

Комендант, водій автотранспортних засобів, охоронник

125

__________
* Для посад особового складу підрозділів ГУПЗ Держспецзв'язку, розташованих у м. Ялта, застосовуються розміри преміювання, передбачені главою 2 розділу II та розділом III цієї таблиці.

{Додаток 1 в редакції Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 166 від 08.04.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 372 від 06.08.2014}

{Текст взято з сайту Держспецзв’язку України http://www.dstszi.gov.ua}on top