Про затвердження Ліцензійних умов
МОН України; Letter on March 2, 20161/9-114
Document v-114729-16, current version — Adoption on March 2, 2016

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

02.03.2016  № 1/9-114


Обласні, Київська міська державні
адміністрації
Вищі, професійно-технічні,
загальноосвітні
та дошкільні навчальні заклади

Про затвердження Ліцензійних умов

Міністерство освіти і науки України інформує, що на виконання Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" від 2 березня 2015 року № 222-VIII (далі - Закон № 222) постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти" (далі - Постанова № 1187) затверджено Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти (далі - Ліцензійні умови).

Вказаною постановою визнано такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. № 1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг".

Затвердженими Ліцензійними умовами визначено перелік видів освітньої діяльності у сферах вищої, професійно-технічної, загальної середньої та дошкільної освіти, яка підлягає ліцензуванню.

Так, наприклад, у сфері вищої освіти ліцензуванню підлягають такі види освітньої діяльності: діяльність вищих навчальних закладів і наукових установ, що провадиться з метою підготовки здобувачів вищої освіти на певних рівнях вищої освіти за певними спеціальностями (в тому числі за переліком спеціальностей, затвердженим Кабінетом Міністрів України; за програмами іноземних навчальних закладів (крім освітньої діяльності, що провадиться за акредитованими програмами вищих навчальних закладів держав - членів Європейського Союзу, аналогічними акредитованим спеціальностям відповідного навчального закладу)): вищих духовних навчальних закладів із спеціальності "Богослов'я"; навчальних закладів іноземних держав або їх структурних підрозділів (філій), що утворюються і функціонують на території України, незалежно від виду такої діяльності.

Крім того, з урахуванням норм Закону № 222 запроваджено нову термінологію "розширення (звуження) провадження освітньої діяльності" і встановлено порядок дій здобувача (ліцензіата) у кожному випадку.

Ліцензійними умовами встановлено вимоги щодо провадження освітньої діяльності окремо для сфер вищої, професійно-технічної, загальної середньої та дошкільної освіти, зокрема, вимоги до кадрового забезпечення, технологічні вимоги (щодо матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення) та організаційні вимоги провадження освітньої діяльності. Вказаним нормативно-правовим актом також затверджено вичерпний перелік документів, що подає здобувач (або ліцензіат) для отримання (розширення) ліцензії, зразок заяви про отримання (розширення) ліцензії, зміст та форми документів, що додаються до заяви, та опису цих документів.

Суттєвими новаціями в Ліцензійних умовах є організаційні вимоги до здобувачів (ліцензіатів). Зокрема, ними передбачено для сфер вищої та професійно-технічної освіти необхідність подання здобувачем ліцензії даних та відомостей в електронному вигляді про кадрове та матеріально-технічне забезпечення закладу освіти, його відокремленого структурного підрозділу до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі - ЄДЕБО), а також для сфери вищої освіти вимогу оприлюднення на офіційному веб-сайті закладу освіти інформації про навчально-методичне та інформаційне забезпечення. Крім того, для закладів освіти встановлено вимогу підтримки вказаних відомостей в актуальному стані.

Необхідно взяти до відома, що прийняття Міністерством рішення про ліцензування або розширення ліцензій у сфері вищої освіти можливо лише в разі повного виконання здобувачем (ліцензіатом) ліцензії вимог пункту 18, а у сфері професійно-технічної освіти - пункту 33 Ліцензійних умов щодо подання в електронному вигляді вказаних вище даних та відомостей до ЄДЕБО, у тому числі в частині освітньої діяльності, яка здійснюється відповідно до ліцензій, що стали безстроковими згідно з частиною шостою статті 21 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

Також, з урахуванням норм Закону № 222, Ліцензійними умовами встановлено вимогу для ліцензіатів повідомляти орган ліцензування про зміну даних (у тому числі розширення, звуження провадження освітньої діяльності), зазначених у документах, що додавалися до заяви, двічі на рік: до 1 лютого і 1 вересня за попередній період провадження освітньої діяльності.

У разі наявності в закладі вищої або професійно-технічної освіти відокремленого структурного підрозділу (філії), в якому здійснюється повний цикл навчання за певним рівнем (рівнями) вищої освіти або за професією (професіями), до нього застосовуються вимоги щодо ліцензування підготовки фахівців відповідних рівнів.

Відповідно до вимог Закону № 222 Ліцензійними умовами ліцензіат має розробити та протягом місяця з моменту початку провадження освітньої діяльності подати органу ліцензування порядок дій у разі позапланового припинення провадження ним освітньої діяльності загалом або за певними місцями її провадження (у зв'язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникненням форс-мажорних обставин тощо) та порядок відновлення провадження такої діяльності, а також встановлено вимогу у разі планового припинення провадження освітньої діяльності повідомити про це орган ліцензування, а також про заходи, що вживатимуться для забезпечення продовження навчання здобувачів вищої і професійно-технічної освіти, учнів загальноосвітніх закладів в інших закладах освіти та переведення дітей дошкільних закладів освіти до інших закладів освіти .

Ліцензійними умовами встановлено вимогу зберігання ліцензіатом документів, пов'язаних з проведенням ліцензування, протягом визначеного Постановою № 1187 строку.

Порядок прийняття і розгляду заяви здобувача (ліцензіата) про отримання (розширення) ліцензії та прийняття відповідних рішень визначено Законом № 222, яким також встановлено підстави для залишення заяви без розгляду, відмови у видачі ліцензії та прийняття рішення про анулювання ліцензії.

Для подачі до Міністерства заяв про отримання (розширення) ліцензії вищі і професійно-технічні заклади освіти здійснюють попередній запис в ЄДЕБО на відповідні дату і час подання.

Постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 609 "Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" затверджено перелік органів ліцензування. Відповідно до пункту 5 цього переліку органами ліцензування освітньої діяльності закладів освіти встановлено МОН, обласні, Київську міську держадміністрації. З урахуванням повноважень органів виконавчої влади, визначених профільними галузевими освітніми законами, МОН є органом ліцензування освітньої діяльності закладів освіти у сфері вищої та професійно-технічної освіти, а обласні, Київська міська держадміністрації є органами ліцензування освітньої діяльності закладів освіти у сфері дошкільної та загальної середньої освіти.

Також звертаємо увагу, що Законами України "Про дошкільну освіту", "Про позашкільну освіту", "Про загальну середню освіту", що регулюють освітню діяльність у відповідних сферах освіти, встановлено, що приватні навчальні заклади здійснюють свою діяльність за наявності ліцензії на право надання освітніх послуг у відповідній сфері освіти, виданої у встановленому законодавством України порядку. Фізичні особи - підприємці, необхідність отримання ліцензій якими встановлена Законом України "Про дошкільну освіту", не відносяться до категорії закладів освіти, і тому відповідно до Закону № 222 їх освітня діяльність станом на сьогодні не потребує ліцензування. Постановою № 1187, якою встановлено перелік видів освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню, не передбачено ліцензування освітньої діяльності у сфері позашкільної освіти.

Наразі МОН розроблено проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо упорядкування ліцензування освітньої діяльності, відповідно до якого здійснення освітньої діяльності фізичними особами - підприємцями вимагатиме отримання ліцензії, а освітня діяльність у сфері позашкільної освіти здійснюватиметься без отримання ліцензії. Крім того, вказаним проектом Закону передбачено, що закладам дошкільної та загальної середньої освіти державної та комунальної форми власності, які визнані атестованими, ліцензія на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та загальної середньої освіти видається на підставі поданої закладом освіти заяви про видачу ліцензії. Подання будь-яких інших додаткових документів для отримання ними ліцензії не передбачається.

Міністр

С. Квітon top