Document n0014626-09, current version — Adoption on December 3, 2009

                                                          
РАДА ЦЕНТРАЛЬНОЇ СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ
II збори XX скликання
П О С Т А Н О В А
03.12.2009

Про Звернення до Президента України,
Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України

Збори Ради Укоопспілки П О С Т А Н О В Л Я Ю Т Ь:
1. Схвалити Звернення других зборів Ради Укоопспілки
двадцятого скликання (додаток).
2. Доручити підписати Звернення других зборів Ради
Укоопспілки двадцятого скликання голові та секретарю зборів Ради
Укоопспілки.
3. Надати повноваження правлінню Укоопспілки направити
Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів
України Звернення других зборів Ради Укоопспілки двадцятого
скликання.
Голова зборів Ради В.В.Подолян
Секретар зборів Ради Л.В.Дубина

Додаток

ЗВЕРНЕННЯ
других зборів Ради Укоопспілки
двадцятого скликання до Президента України,
Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України
від 3 грудня 2009 року

Споживча кооперація України за свою 140-річну історію набула
досвіду проведення торговельної, заготівельної, виробничої та
іншої діяльності, і на сьогодні вона обслуговує 40 відсотків
сільського населення нашої держави. Організації і підприємства споживчої кооперації сприяють
реалізації державної політики соціально-економічного відродження
українського села, зміцненню аграрного сектору економіки,
підвищенню життєвого рівня населення, подальшому розвитку
торговельної та виробничої інфраструктури. Маючи тверде прагнення до подальшої тісної і плідної
співпраці з органами державної влади і місцевого самоврядування та
висловлюючи волю 600 тисяч членів споживчих товариств і
працівників споживчої кооперації, другі збори Ради Укоопспілки
двадцятого скликання, керуючись пунктом 21 Статуту Центральної
спілки споживчих товариств України (Укоопспілки), просять
Президента України, Верховну Раду України, Кабінет Міністрів
України розглянути та вирішити наступні питання:
1. Нормою статті 24 Закону України "Про кооперацію"
( 1087-15 ) встановлено, що кооперативи мають право реалізовувати
товари та надавати послуги за цінами (тарифами), що встановлюються
на договірних засадах окремо для членів кооперативу та інших осіб.
На виконання Закону в споживчій кооперації з 2008 року проводиться
апробація продажу членам споживчих товариств товарів за їх
фактичною собівартістю (покупна вартість товарів збільшена на
витрати, пов'язані з їх реалізацією), що відповідає головній меті
кооперації - задоволення економічних, соціальних та інших потреб
членів кооперативних організацій на основі поєднання їх особистих
та колективних інтересів, поділу між ними ризиків, витрат і
доходів, розвитку їх самоорганізації, самоуправління та
самоконтролю. З метою реалізації статті 24 Закону України "Про кооперацію"
( 1087-15 ) щодо продажу товарів за різними цінами просимо внести
доповнення до законів України "Про податок на додану вартість"
( 168/97-ВР ), "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ), "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 )
щодо неоподаткування різниці, між реалізованою торговельною
надбавкою на товари, придбані членами споживчих товариств, та
витратами обігу, що припадають на реалізовані їм товари. Внесення
доповнень до вказаних законів не потребують додаткових витрат
бюджетів.
2. Статтею 24 Закону України "Про кооперацію" ( 1087-15 )
встановлено, що кооперативи реалізують товари та надають послуги
за цінами і тарифами, встановленими самостійно, а у випадках,
передбачених Законом, - за державними цінами і тарифами.
Враховуючи викладене, просимо вивести підприємства і організації
споживчої кооперації зі сфери дії постанови Кабінету Міністрів
України від 25.12.96 р. N 1548 ( 1548-96-п ) "Про встановлення
повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських
рад щодо регулювання цін (тарифів)". Державним регулюванням цін за
період з 2003 по 2009 роки споживчій кооперації завдано збитків
80 млн.грн., що призвело до вимивання оборотних коштів, погіршення
торговельного обслуговування сільського населення, скорочення
робочих місць та зменшення надходжень коштів до бюджетів та
державних соціальних фондів.
3. Кабінет Міністрів України постановою від 11.08.95 р. N 648
( 648-95-п ) "Про умови оплати праці осіб, які працюють в гірських
районах" на виконання Закону України "Про статус гірських
населених пунктів в Україні" від 15 лютого 1995 року N 56
( 56/95-ВР ) встановив, що на підприємствах, в установах,
організаціях, розташованих на території населених пунктів, яким
надано статус гірських, тарифні ставки і посадові оклади
працівників підвищуються на 25 відсотків. Підприємства і організації споживчої кооперації
Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької
областей, 377 об'єктів торгівлі яких розташовані у 266 населених
пунктах гірських районів, що мають такий статус, у збиток
забезпечують виконання вказаної постанови, оскільки доходи від
продажу товарів не покривають витрат обігу. (Щомісячно витрати на
підвищення тарифних ставок і посадових окладів у 2009 році
становлять 212 тис.грн.). Суттєвий вплив на рівень доходів має
державне регулювання торговельної надбавки. Просимо поширити за рахунок бюджету підвищення тарифних
ставок і посадових окладів працівникам підприємств і організацій
споживчої кооперації, розташованих на територіях гірських
населених пунктів Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської,
Чернівецької областей, передбачивши у проектах Державного бюджету
України на відповідний рік видатки на ці цілі.
4. Законом України від 19.10.2000 р. N 2063 ( 2063-14 ) "Про
державну підтримку малого підприємництва" визначено, що суб'єктами
малого підприємництва є юридичні особи, в яких середньооблікова
чисельність працюючих за звітний період (календарний рік) не
перевищує 50 осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує
70 млн.грн. Застосування спрощеної системи оподаткування
регулюється Указом Президента України від 03.07.98 р. N 727
( 727/98 ) "Про спрощену систему оподаткування, обліку та
звітності суб'єктів малого підприємництва", яким встановлено, що
обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за
рік не перевищує 1 млн.грн. Законом України від 03.04.97 р. N 168 ( 168/97-ВР ) "Про
податок на додану вартість", підпункт 2.3.1 пункту 2.3 статті 2,
визначено, що платником такого податку є особи, в яких протягом
останніх дванадцяти календарних місяців поставки товарів (послуг)
перевищують 300 тисяч гривень. З часу набрання чинності Указу Президента України по жовтень
2009 року індекс інфляції зріс і становить 433 %, змін до Закону
України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) - 185%.
ПРОСИМО: законодавчо врегулювати діяльність суб'єктів малого
підприємництва та встановити для юридичних осіб - суб'єктів малого
підприємництва річний обсяг реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) на рівні 5 млн.грн.; внести зміни до підпункту 2.3.1 пункту 2.3 статті 2 Закону
України від 03.04.97 р. N 168 ( 168/97-ВР ) "Про податок на додану
вартість" та встановити сукупну загальну суму поставки товарів
(послуг) 900 тис.грн.
5. Законом України "Про податок на додану вартість"
( 168/97-ВР ) визначено, що поставка товарів
(сільськогосподарської продукції і сировини) підлягає
оподаткуванню на загальних підставах. Для підприємств, які
закуповують сільськогосподарську продукцію і сировину у
неплатників такого податку і поставляють її платникам податку,
податок на додану вартість перетворюється в податок з продажу.
Відсутність податкового кредиту створює неконкурентоздатну за
ціною продукцію, збільшену на 20%. Підпунктом 11.20 статті 11 Закону ( 168/97-ВР ) частково
врегульоване це питання і встановлено, що до прийняття Податкового
кодексу України у випадках, коли платник податку здійснює операції
з продажу особам, які не зареєстровані як платники податку
сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, раніше
придбаних (заготовлених) таким платником податку у фізичних осіб,
які не є платниками цього податку, об'єктом оподаткування є
торговельна націнка (надбавка), встановлена таким платником
податку. Просимо внести зміни і доповнення до Закону України "Про
податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) щодо визначення об'єктом
оподаткування торговельну націнку (надбавку) при поставці
сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки всім
покупцям, як платникам, так і неплатникам податку.
6. Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб"
( 889-15 ) передбачено, що доходи від відчуження майна
безпосередньо власником сільськогосподарської продукції (включаючи
продукцію первинної переробки), вирощеної (виробленої) ним на
земельних ділянках, наданих для ведення особистого селянського
господарства, не включаються до складу оподатковуваного доходу. Одержувач таких доходів подає податковому агенту довідку про
своє право на отримання доходу у джерела його виплати без
утримання податку. Ця норма Закону ( 889-15 ) впливає на обсяги заготівель
сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки, оскільки
доходи від таких операцій здавальникам продукції включаються в їх
сукупний дохід і, як наслідок, вони можуть бути позбавлені права
на часткову або повну субсидію з відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого
та рідкого пічного побутового палива, що стримує їх до легального
здавання продукції. Для сприяння громадянам збуту сільгосппродукції і продуктів
її переробки просимо не включати до загального оподатковуваного
доходу фізичних осіб доходів, отриманих від реалізації
сільськогосподарської продукції (включаючи продукцію первинної
переробки), вирощеної в особистому селянському господарстві, так
як ці доходи не зменшені на суму понесених затрат, пов'язаних з
вирощуванням худоби та городини, а саме: праця, насіннєвий
матеріал, молодняк худоби, корми, добрива, енергоносії,
транспортні витрати, ветеринарні послуги, засоби захисту рослин та
інші затрати.
7. Значною перешкодою у проведенні закупівель лікарських
рослин є передбачене Законом України "Про рослинний світ"
( 591-14 ) платне спеціальне використання природних рослинних
ресурсів місцевого значення та обов'язкове отримання дозволів у
межах виділених лімітів на збір всіх видів лікарської рослинної
сировини. Просимо внести зміни до Закону України "Про рослинний світ"
( 591-14 ), передбачивши скасування отримання дозволів і обмеження
лімітами спеціального використання ресурсів лікарських рослин
місцевого значення, термін відновлення популяцій яких не перевищує
одного року.
8. Введення Законом України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ) ліцензування, справляння
плати за отримання ліцензій та особливо ускладнений механізм її
отримання стримує заготівлі вторинної сировини і забезпечення нею
потреб вітчизняних переробних підприємств. Просимо для сприяння
покращенню екологічного стану довкілля, розширенню мережі
господарюючих суб'єктів із заготівель вторинної сировини,
збільшенню її заготівлі та забезпеченню потреб вітчизняних
переробних підприємств відмінити ліцензування діяльності зі
збирання, заготівель окремих видів відходів як вторинної сировини.
Голова зборів Ради В.В.Подолян
Секретар зборів Ради Л.В.Дубинаon top