Document n0003837-11, current version — Adoption on January 1, 2011

        АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 
ВСЕУКРАЇНСЬКА ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ
ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ
01.01.2011

ГАЛУЗЕВА УГОДА
між адміністрацією Державної податкової служби
України і Всеукраїнською професійною спілкою
працівників органів державної податкової служби
на 2011-2013 роки

1. Вступ
1.1. Галузева угода (далі - Угода) укладена між
адміністрацією Державної податкової служби України з однієї
сторони (далі - Адміністрація), від імені якої діє Голова Комісії
з проведення реорганізації ДПА України, Голова Державної
податкової служби України Захарченко Віталій Юрійович, який діє на
підставі Закону України "Про державну податкову службу в Україні"
( 509-12 ) та Положення про Державну податкову службу України,
затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року
N 584/2011 ( 584/2011 ) та Всеукраїнською професійною спілкою
працівників органів державної податкової служби з іншої сторони
(далі - Профспілка), від імені якої діє Голова Центральної Ради
Кислиця Олександр Іванович, який діє на підставі Закону України
"Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"
( 1045-14 ) та Статуту Всеукраїнської професійної спілки
працівників органів державної податкової служби (далі - Сторони).
1.2. Угоду укладено відповідно до Закону України "Про
колективні договори і угоди" ( 3356-12 ), положень Генеральної
угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації
соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на
2010-2012 роки ( n0006120-10 ).
1.3. Сторони усвідомлюють свою відповідальність перед кожним
працівником органів державної податкової служби за додержання їх
прав, гарантованих законом.
Сторони діють виключно в інтересах колективу. Взаємодія
Сторін будується на зрозумілих усім принципах: чесності,
відкритості, професійності та ефективності. Угода базується та
розроблена відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ),
Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) та інших
нормативно-правових актів.
1.4. Угода спрямована на удосконалення колективно-договірного
регулювання соціально-трудових відносин, розвиток соціального
партнерства, реалізацію прав і законних інтересів працівників і
роботодавців.
1.5. Сторони визнають, що Угодою встановлюються
соціально-трудові гарантії для працівників на галузевому рівні,
регулюються виробничі, трудові і соціально-економічні відносини
між найманими працівниками і роботодавцями та відповідальність
Сторін за невиконання досягнутих домовленостей.
Сторони визнають за свою мету зайняття податковою службою
гідного місця в системі органів виконавчої влади.
1.6. Умови Угоди, що погіршують порівняно із законодавством
України становище працівників, є недійсними.
1.7. Положення Угоди діють безпосередньо і поширюються на
установи, організації та підприємства, що перебувають у сфері
діяльності Сторін.
1.8. Прийняті за Угодою зобов'язання та домовленості є
обов'язковими для виконання Сторонами, а також є обов'язковими як
мінімальні гарантії для застосування під час ведення колективних
переговорів і укладення колективних договорів.
1.9. Угода набирає чинності з моменту підписання її обома
Сторонами. Умови Галузевої угоди між адміністрацією Державної
податкової адміністрації України і Всеукраїнською професійною
спілкою працівників органів державної податкової служби на
2009-2011 роки ( n0002225-09 ) втрачають чинність від дня
підписання представниками Сторін положень даної Угоди. Ця Угода
діє до того часу, поки Сторони не укладуть нову або не переглянуть
чинну Угоду.
1.10. Угода зберігає чинність у разі зміни складу, структури,
назви Сторін, які уклали Угоду.
1.11. Зміни і доповнення до Угоди протягом строку її дії
можуть вноситися тільки за взаємною згодою Сторін після проведення
переговорів і набувають чинності після підписання таких змін і
доповнень уповноваженими представниками Сторін.
1.12. Пропозиції кожної із Сторін щодо внесення змін і
доповнень до Угоди Сторони зобов'язуються розглядати спільно і
приймати рішення у 10-денний строк від дня отримання таких
пропозицій іншою Стороною.
1.13. Адміністрація подає Угоду для повідомної реєстрації.
1.14. Адміністрація надсилає кожній установі, організації,
підприємству, що перебуває в сфері діяльності Сторін, один
примірник зареєстрованої Угоди.
1.15. Адміністрація забезпечує розміщення на офіційній
веб-сторінці Адміністрації Угоди у місячний строк після здійснення
повідомної реєстрації.
2. Трудові відносини
2.1. Адміністрація зобов'язується:
2.1.1. Забезпечити безоплатно відповідно до законодавства
України в межах видатків, передбачених в Державному бюджеті
України, всіх працівників для виконання ними функціональних
обов'язків необхідними та безпечними матеріально-технічними
засобами (обладнанням, оргтехнікою, інструментом, зв'язком тощо)
та форменим одягом в достатній кількості, а також забезпечувати
своєчасне якісне сервісне обслуговування обладнання та оргтехніки.
Домагатися максимальної відповідності кошторисних призначень
пропозиціям роботодавця до проекту бюджету стосовно видатків,
спрямованих на вищевказані заходи.
2.1.2. Надавати державним службовцям згідно із Законом
України "Про державну службу" ( 3723-12 ) щорічну відпустку
тривалістю 30 календарних днів та додаткову оплачувану відпустку
тривалістю до 15 календарних днів за наявності стажу роботи в
державних органах понад 10 років відповідно до Порядку і умов
надання державним службовцям, посадовим особам місцевого
самоврядування додаткових відпусток, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1994 року N 250
( 250-94-п ) (із змінами), а також всі інші види додаткових
відпусток відповідно до законодавства.
Надавати працівникам, які успішно навчаються у вищих
навчальних закладах вечірньої та заочної форми навчання,
аспірантурі, додаткову відпустку у зв'язку з навчанням зі
збереженням за ними середньої заробітної плати та інших пільг,
передбачених законодавством.
Працівникам податкової міліції надавати щорічні чергові
відпустки тривалістю 30 календарних днів за стаж роботи до
10 років, 35 днів за стаж роботи від 10 до 15 років, 40 днів - від
15 до 20 років, 45 календарних днів за стаж роботи понад 20 років,
а також всі інші відпустки згідно пункту 51 розділу 6 Положення
про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів
внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 29.07.91 р. N 114 ( 114-91-п ).
2.1.3. Забезпечувати надання працівникам відпустки відповідно
до графіків, які до 5 січня року, в якому вони надаються,
затверджуються роботодавцем за погодженням з первинною
організацією Профспілки, і доводяться до відома всіх працівників.
При складанні графіків ураховуються інтереси виробництва,
особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку.
Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених
графіком, узгоджується між працівником і роботодавцем, який
зобов'язаний письмово повідомити працівника про дату початку
відпустки не пізніше як за два тижні до встановленого графіком
терміну.
Спільно з профспілковими виборними органами регулярно вивчати
стан виконання Закону України "Про відпустки" ( 504/96-ВР ) в
установах, організаціях та підприємствах, що перебувають у сфері
діяльності Сторін.
Не затримувати і не допускати випадків неотримання протягом
двох років поспіль працівниками щорічної відпустки, неухильно
дотримуватись законодавства України щодо порядку надання
додаткових відпусток працівникам та відпусток, передбачених
Законом України "Про державну службу" ( 3723-12 ).
2.1.4. Забезпечувати надання працівникам щорічних додаткових
відпусток за роботу із шкідливими та важкими умовами праці та за
особливий характер праці (статті 7 і 8 Закону України "Про
відпустки") ( 504/96-ВР ) з урахуванням списків виробництв, робіт,
професій і посад, зайнятість працівників у яких дає право на
щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими
умовами праці та за особливий характер праці, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 року
N 1290 ( 1290-97-п ). Конкретна тривалість зазначених відпусток
встановлюється колективним чи трудовим договором, залежно від
результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу
зайнятості працівника на цих умовах.
2.1.5. Забезпечувати надання щорічних додаткових відпусток за
особливий характер праці працівникам з ненормованим робочим днем
(додаток 1).
2.1.6. Надавати працівникам відпустки без збереження
заробітної плати в порядку та на умовах, визначених статтями 25,
26 Закону України "Про відпустки" ( 504/96-ВР ).
2.1.7. Забезпечувати виплату працівникам заробітної плати за
час щорічної відпустки не пізніше ніж за три дні до її початку. У
випадку несвоєчасної виплати працівникові заробітної плати за час
щорічної відпустки початок відпустки на вимогу працівника
переноситься на кількість днів затримки виплати або на інший
період.
2.1.8. Залучати працівників органів державної податкової
служби до виконання роботи, що не передбачена їх функціональними
обов'язками, тільки за їх згодою відповідно до законодавства
України.
2.1.9. Забезпечувати кожному працівникові можливість
підвищувати свою кваліфікацію не рідше одного разу на 5 років.
Обсяги професійного навчання працівників та загальних витрат на ці
цілі відповідно до потреб виробництва та вимог актів законодавства
у цій сфері визначатимуться в колективних договорах.
2.1.10. Сприяти працевлаштуванню вивільнюваних працівників.
Ліквідація, реорганізація підприємств, установ, організацій,
що перебувають у сфері діяльності Сторін, що тягнуть за собою
скорочення чисельності або штату працівників, погіршення умов
праці, можуть здійснюватися тільки після завчасного надання
організаціям Профспілки інформації з цього питання, включаючи
інформацію про причини наступних вивільнень, кількість і категорії
працівників, яких це може стосуватися, про терміни проведення
вивільнення. Роботодавець не пізніше трьох місяців з часу
прийняття рішення здійснює консультації з відповідними
організаціями Профспілки про заходи щодо запобігання звільненню чи
зведенню їх кількості до мінімуму або пом'якшення несприятливих
наслідків будь-якого звільнення.
У разі невідворотності масових звільнень, на підставі Указу
Президента від 9 грудня 2010 року N 1085/2010 ( 1085/2010 ) "Про
оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади",
постанови Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 року N 937
( 937-2011-п ) "Про затвердження граничної чисельності працівників
апарату центральних органів виконавчої влади" розробляти спільні
заходи щодо забезпечення зайнятості працівників, які підлягають
вивільненню.
При вивільненні працівників враховувати переважне право на
залишення на роботі, передбачене законодавством.
2.1.11. Надавати працівникам (на їх прохання), які отримали
попередження про вивільнення на підставі п. 1 ч. 1 ст. 40 Кодексу
законів про працю України ( 322-08 ), можливість здійснювати в
робочий час на умовах, визначених в колективному договорі, пошук
нового місця роботи.
2.1.12. Не допускати звільнення працівників з ініціативи
роботодавця без достатніх підстав і без отримання попередньої
згоди на таке звільнення з відповідною організацією Профспілки у
випадках та порядку, встановленому законодавством.
2.1.13. Дотримуватися положень законодавства України щодо
розірвання контрактів з керівниками підприємств, установ,
організацій, що перебувають в сфері діяльності Сторін, де сума
заборгованості із заробітної плати, грошового забезпечення
протягом наступного місяця не зменшується.
2.1.14. Забезпечити виконання положень правил внутрішнього
трудового розпорядку у колективах органів державної податкової
служби відповідно до трудового законодавства.
2.2. Профспілка зобов'язується:
2.2.1. Здійснювати громадський контроль за додержанням в
установах, організаціях та підприємствах, що перебувають у сфері
діяльності Сторін, законодавства про працю, оплату праці, охорону
праці, гендерного законодавства та зобов'язань роботодавця за
колективними договорами і угодами.
2.2.2. Надавати працівникам безоплатну правову допомогу з
питань законодавства про працю, соціальне страхування, охорону
праці, відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом тощо, в
необхідних і передбачених законодавством випадках представляти
інтереси працівників у судових та інших державних органах та при
вирішенні спірних питань з роботодавцями.
2.2.3. Здійснювати контроль за додержанням роботодавцями
законодавства України про зайнятість населення.
2.2.4. Здійснювати контроль за додержанням в установах,
організаціях та підприємствах, що перебувають у сфері діяльності
Сторін, порядку обов'язкового погодження із Профспілкою рішень
щодо оплати праці нижче від норм, визначених Генеральною
( n0006120-10 ) та галузевими угодами, але не нижче від державних
норм і гарантій в оплаті праці, протягом певного періоду, але не
більше шести місяців.
2.2.5. Вносити пропозиції відповідним органам про перенесення
термінів або тимчасове припинення чи скасування заходів,
пов'язаних з вивільненням працівників.
2.2.6. Сприяти забезпеченню додержання трудової дисципліни на
підприємствах, в організаціях та установах, що перебувають у сфері
діяльності Сторін.
2.2.7. Брати активну участь у формуванні консолідованої
позиції з Адміністрацією щодо збереження зайнятості на
підприємствах, в організаціях та установах, що перебувають у сфері
діяльності Сторін.
2.2.8. Сприяти впровадженню нових сучасних технологічних
процесів, техніки та обладнання, у разі недостатнього фінансування
сприяти забезпеченню працівників необхідними
матеріально-технічними засобами (обладнанням, оргтехнікою,
інструментом, зв'язком) та форменим одягом.
2.2.9. Проводити спільно з Адміністрацією конкурси-огляди за
звання "Колектив високої дисципліни та культури праці".
3. Оплата праці
3.1. Адміністрація зобов'язується:
3.1.1. Забезпечувати оплату праці працівникам органів
державної податкової служби відповідно до законодавства України,
колективного договору, у межах бюджетних асигнувань, а працівникам
підприємств, що перебувають у сфері діяльності Сторін, за рахунок
отриманого доходу.
Вживати заходів щодо системного підвищення розміру середньої
заробітної плати працівників відповідно до обсягів зростання
розміру середньої заробітної плати в цілому по економіці України,
визначених Генеральною угодою про регулювання основних принципів і
норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин
в Україні на 2010-2012 роки ( n0006120-10 ): у 2011 році - не
нижче ніж на 15 відсотків порівняно з 2010 роком, в 2012 році - не
нижче ніж на 16 відсотків порівняно з 2011 роком.
3.1.2. Забезпечувати виплату заробітної плати регулярно в
робочі дні у строки, встановлені колективним договором, але не
рідше двох разів на місяць, через проміжок часу, що не перевищує
шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після
закінчення періоду, за який здійснюється виплата.
Працівникам підприємств і організацій, що мають галузевий
характер, забезпечувати виплату заробітної плати з урахуванням
доплат та надбавок до тарифних ставок і посадових окладів
(додаток 2), у тому числі, зайнятим на важких роботах, роботах із
шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких встановлюється
підвищена оплата праці відповідно до вимог статті 100 КЗпП України
( 322-08 ).
3.1.3. Виконувати положення законів України від 3 липня
1991 року N 1282-XII ( 1282-12 ) "Про індексацію грошових доходів
населення" (із змінами), від 19 жовтня 2000 року N 2050-III
( 2050-14 ) "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у
зв'язку з порушенням строків їх виплати" (із змінами), постанови
Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 року N 100
( 100-95-п ) "Про затвердження Порядку обчислення середньої
заробітної плати" (із змінами).
3.1.4. Не допускати зменшення розмірів заробітної плати
працівників, крім випадків, передбачених законодавчими актами.
Вживати заходів по забезпеченню повного щорічного фінансування
оплати праці працівників.
При збільшенні посадових окладів працівників не допускати
зменшення в той самий час встановлених розмірів надбавок та премій
в межах затвердженого фонду на оплату праці.
3.1.5. Заслуховувати не рідше ніж один раз на квартал за
участю Профспілки питання про стан оплати праці в установах,
організаціях, на підприємствах, що перебувають у сфері діяльності
Сторін, на засіданнях колегії ДПС України.
3.1.6. Для підприємств державної форми власності, що
перебувають у сфері діяльності Сторін:
сприяти формуванню фондів оплати праці з урахуванням
результатів виробничої діяльності та продуктивності праці;
вживати заходів до зростання заробітної плати працівників;
вживати заходів щодо умов зростання фонду оплати праці та
його формування за участю Профспілки;
затвердити коефіцієнти співвідношень місячних тарифних ставок
(окладів, посадових окладів) і мінімальної заробітної плати
працівників підприємств з експлуатації адмінбудинків органів
державної податкової служби в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі, Державної податкової служби
України (додаток 3). Ці коефіцієнти можуть бути змінені в
колективних договорах підприємств державної форми власності, що
перебувають у сфері діяльності Сторін;
затвердити коефіцієнти співвідношень тарифних ставок
робітників першого розряду і мінімальної заробітної плати за
видами робіт та послуг (додаток 4). Ці коефіцієнти можуть бути
змінені в колективних договорах підприємств державної форми
власності, що перебувають у сфері діяльності Сторін;
забезпечити збільшення частки витрат на оплату праці у
валових витратах на виробництво та випереджаюче зростання тарифної
ставки робітника I розряду порівняно з темпами зростання середньої
заробітної плати для забезпечення підвищення на підприємствах
заробітної плати працівникам, у яких вона нижча від прожиткового
мінімуму;
забезпечити створення спільних представницьких комісій з
метою усунення причин виникнення боргів із заробітної плати;
складення щомісячних графіків погашення заборгованості із
заробітної плати та забезпечення контролю за їх виконанням;
забезпечити видачу щомісяця працівникам витягів з
розрахункової відомості (особового рахунка) заробітної плати
працівника з даними про період утворення і розмір заборгованості
та розмір нарахованої компенсації;
забезпечити збільшення частки працівників, які отримують
заробітну плату, вищу за розмір трьох прожиткових мінімумів;
встановити частки основної заробітної плати у середньому на
рівні не менше ніж досягнутий на 1 січня поточного року.
залучати представників первинної профспілкової організації, а
у разі її відсутності - вільно обраних працівниками представників,
уповноважених представляти їх інтереси, до розроблення та внесення
змін до статуту у частині повноважень профспілок представляти
інтереси працівників та захисту їх соціально-економічних та
трудових прав, внутрішніх документів (правил трудового розпорядку,
програми розвитку персоналу), фінансових планів у частині
соціально-економічного розвитку державних підприємств, до
підготовки пропозицій стосовно розподілу прибутку, що залишається
у розпорядженні державних підприємств, на соціально-економічний
розвиток у порядку, визначеному законом та колективним договором;
забезпечити здійснення заходів, спрямованих на збільшення
витрат з оплати праці в операційних витратах з реалізованої
продукції, робіт і послуг;
вживати заходів для щорічного збільшення витрат на охорону
праці на одного працюючого;
вживати заходів щодо недопущення виникнення заборгованості із
заробітної плати.
забезпечувати участь трудового колективу у формуванні,
розподілі та використанні прибутку підприємств.
3.1.7. Приймати за погодженням із Профспілкою рішення з
питань оплати праці, що допускають оплату праці нижче від норм,
визначених Генеральною ( n0006120-10 ) та Галузевою угодами, але
не нижче від державних норм і гарантій в оплаті праці на період
подолання фінансових труднощів, але не більше шести місяців
відповідно до статті 14 Закону України "Про оплату праці"
( 108/95-ВР ).
3.1.8. Оплачувати роботи в надурочний час у подвійному
розмірі.
3.1.9. Не допускати компенсацію надурочних робіт шляхом
надання відгулу.
3.1.10. Оплачувати роботи у святкові і неробочі дні у
порядку, визначеному статтею 107 Кодексу законів про працю України
( 322-08 ).
3.1.11. Вживати заходів щодо зростання фондів оплати праці, а
також росту заробітної плати за рахунок питомої ваги посадових
окладів у загальній структурі заробітної плати, зменшуючи
залежність її розміру від премій та надбавок.
3.1.12. У разі виникнення заборгованості із заробітної плати,
вживати заходів щодо її ліквідації.
3.1.13. Забезпечити встановлення в колективних договорах і
угодах в установах, організаціях та підприємствах, що перебувають
у сфері діяльності Сторін, заробітної плати у розмірі не менше
мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством.
3.1.14. Забезпечувати надання пріоритетного права для
отримання матеріальної допомоги згідно постанови Кабінету
Міністрів України від 09.03.2006 р. N 268 ( 268-2006-п ) (зі
змінами та доповненнями) для соціально-побутових потреб
працівникам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, нещасних
випадків, а також у зв'язку з тяжкою хворобою, смертю членів
сім'ї.
3.1.15. У разі затримки виплати заробітної плати працівникам,
надавати на вимогу профспілок інформацію про наявність коштів на
рахунках установ, організацій та підприємств, що перебувають у
сфері діяльності Сторін, відповідно до статті 45 Закону України
"Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"
( 1045-14 ), а на вимогу працівника - відомості про нараховану і
невиплачену йому заробітну плату відповідно до статті 31 Закону
України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ).
3.1.16 Здійснювати матеріальне та моральне заохочення
працівників за ініціативою виборного органу первинної
профспілкової організації.
3.1.17. Забезпечувати оплату праці працівникам, які
направлені у службові відрядження, у розмірах не нижче середньої
заробітної плати.
3.2. Профспілка зобов'язується:
3.2.1. Здійснювати громадський контроль за:
додержанням в установах, організаціях та підприємствах, що
перебувають у сфері діяльності Сторін, законодавства про працю, в
тому числі за виконанням договірних гарантій з оплати праці та
своєчасності виплати заробітної плати;
правильністю застосування положень системи матеріального і
морального стимулювання при підведенні підсумків роботи органів
державної податкової служби за звітний період;
своєчасністю перерахування коштів на заробітну плату в
установах, організаціях на підприємствах, що перебувають у сфері
діяльності Сторін;
додержанням в установах, організаціях та підприємствах, що
перебувають у сфері діяльності Сторін, порядку обов'язкового
погодження із Профспілкою прийняття рішень щодо питань змін в
оплаті праці, що погіршують умови, встановлені законодавством
України, Генеральною ( n0006120-10 ) та Галузевою угодами.
3.2.2. Проводити разом з органами державної інспекції праці
Міністерства соціальної політики України перевірки у зв'язку з
порушенням строків виплати заробітної плати.
3.2.3. Вимагати розірвання трудового договору (контракту) з
керівником установи, організації та підприємства, що перебуває у
сфері діяльності Сторін, у випадку порушення цим керівником
законодавства України про працю, про колективні договори і угоди,
а також Закону України "Про професійні спілки, їх права та
гарантії діяльності" ( 1045-14 ).
3.2.4. Надавати консультації та правову допомогу працівникам
- членам Профспілки у захисті їх прав з питань оплати праці,
представляти їх інтереси в судових інстанціях.
3.2.5. Постійно проводити аналіз і оцінку стану реалізації
законодавства з питань оплати праці, вносити пропозиції щодо його
удосконалення.
3.2.6. Інформувати Адміністрацію про випадки порушення
законодавства в установах, організаціях та підприємствах, що
перебувають у сфері діяльності Сторін для вжиття необхідних
заходів.
4. Житлово-побутове, медичне, культурне обслуговування,
організація оздоровлення і відпочинку працівників
4.1. Адміністрація зобов'язується:
4.1.1. Забезпечувати створення і утримання у межах
затверджених кошторисних призначень в усіх установах,
організаціях, підприємствах, що перебувають у сфері діяльності
Сторін, медичних пунктів, кімнат гігієни жінок, кімнат
психологічного розвантаження. Фінансування на ці цілі обов'язково
передбачати у кошторисі.
4.1.2. Забезпечувати створення оптимальних умов діяльності
органів державної податкової служби України з урахуванням вимог
відомчих нормативно-правових та розпорядчих документів для
забезпечення належної організації та функціонування структурних
підрозділів всіх рівнів відповідно до затвердження кошторисних
призначень та проведення фінансування на зазначені цілі.
4.1.3. Передавати на договірних засадах у користування
відповідним організаціям Профспілки будинки, приміщення, бази
відпочинку, котеджі, дитячі табори, їдальні, інші споруди,
призначені для ведення культурно-освітньої, оздоровчої,
фізкультурної та спортивної роботи серед працівників та членів їх
сімей відповідно до статті 43 Закону України "Про професійні
спілки, їх права та гарантії діяльності" ( 1045-14 ), а також
надавати відповідну технічну та інформаційну допомогу для
забезпечення належної експлуатації зазначених об'єктів.
4.1.4. Забезпечувати надання працівникам матеріальної
допомоги для вирішення соціально-побутових питань та допомоги на
оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати.
4.1.5. Не припускатися прийняття рішень про ліквідацію,
перепрофілювання, передачу іншому власнику об'єктів
соціально-культурної сфери, які належать установам, організаціям,
підприємствам, що перебувають у сфері діяльності Адміністрації,
без погодження з Профспілкою.
Включати у порядку, визначеному законодавством, представників
Профспілки до складу комісії з питань передачі об'єктів
соціально-культурного призначення з державної власності у
комунальну.
4.1.6. Сприяти працівникам, які відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 18.02.2004 року N 182
( 182-2004-п ) "Про затвердження Порядку надання державним
службовцям, які відповідно до законодавства потребують поліпшення
житлових умов, безвідсоткового кредиту для житлового будівництва
або придбання квартир чи індивідуальних житлових будинків" в
отриманні необхідних документів для одержання безвідсоткового
кредиту для житлового будівництва або придбання квартир чи
індивідуальних житлових будинків.
4.1.7. Сприяти виділенню місцевими органами влади земельних
ділянок для будівництва житла для працівників органів державної
податкової служби.
4.1.8. Письмово погоджувати із Профспілкою внесення змін до
Положення про порядок забезпечення жилими приміщеннями працівників
органів ДПС України, затвердженого наказом ДПА України від
20.08.2008 N 543 ( z0801-08 ), зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України від 02.09.2008 за N 801/15492.
4.1.9. Здійснювати оздоровлення ветеранів податкової служби у
відомчих оздоровницях за цінами, встановленими для працівників
органів державної податкової служби, за умови, якщо вони
перебувають на профспілковому обліку в первинних профспілкових
організаціях органів державної податкової служби.
4.1.10. Забезпечувати соціальний захист ветеранів праці та
людей похилого віку, які працюють в установах, організаціях та на
підприємствах, що перебувають у сфері діяльності Сторін.
4.1.11. Забезпечувати безоплатними та пільговими
санаторно-курортними путівками категорій осіб, визначених Порядком
забезпечення санаторно-курортними путівками до санаторно-курортних
закладів військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів
військової служби, органів внутрішніх справ та деяких інших
категорій осіб і членів їх сімей, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 27 квітня 2011 року N 446 ( 446-2011-п ), в
межах бюджетних асигнувань на відповідні цілі.
4.1.12. Забезпечувати на підприємствах, установах,
організаціях, що перебувають у сфері діяльності Сторін, гендерну
рівність працівників.
4.1.13. Сприяти створенню на підприємствах, установах,
організаціях, що перебувають у сфері діяльності Сторін, колективів
фізичної культури і спортивних клубів.
4.1.14. Сприяти залученню до систематичних занять різними
формами фізичної культури та масового спорту працівників, членів
їх сімей.
4.1.15. Створювати належні умови для адаптації молодих
спеціалістів у трудових колективах податкових органів, підвищення
їх кваліфікації, забезпечення житлово-побутових та оздоровчих
потреб.
4.2. Профспілка зобов'язується:
4.2.1. Організовувати оздоровлення та відпочинок членів
Профспілки та членів їх сімей відповідно до Положення про надання
путівок на оздоровлення та відпочинок членам Профспілки
працівників органів державної податкової служби відомчих
організацій та членам їх сімей, затвердженого відповідною
постановою Центральної Ради Всеукраїнської професійної спілки
працівників органів державної податкової служби.
4.2.2. Здійснювати контроль за своєчасністю виплати
працівникам допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги по
вагітності та пологах, допомоги при народженні дитини, допомоги по
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Брати участь
в роботі комісій установ, організацій, підприємств, що перебувають
у сфері діяльності Сторін, із загальнообов'язкового державного
соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням
в порядку, визначеному законодавством.
4.2.3. Контролювати експлуатацію об'єктів, призначених для
ведення культурно-освітньої, оздоровчої, фізкультурної та
спортивної роботи серед працівників та членів їх сімей, а також
об'єктів, переданих відповідним організаціям Профспілки.
4.2.4. Організовувати під час зимових канікул
новорічно-різдвяні свята для дітей та учнівської молоді.
4.2.5. Здійснювати експлуатацію оздоровниць, будинків,
споруд, приміщень, що були передані адміністрацією для ведення
культурно-освітньої, оздоровчої, фізкультурно-спортивної роботи
серед працівників органів державної податкової служби. Нести
відповідальність за утримання об'єктів в належному стані,
здійснювати необхідні ремонтні та естетичні оздоблення.
4.2.6. Здійснювати контроль за додержанням порядку надання
житла працівникам ДПС України, які потребують поліпшення житлових
умов і знаходяться на обліку. У випадку виявлення порушень
інформувати Адміністрацію і ініціювати захист інтересів
працівників у судовому порядку.
4.2.7. Брати активну участь у виконанні державних програм
культурно-мистецького та фізкультурно-спортивного спрямування в
установах, організаціях, підприємствах, що перебувають у сфері
діяльності Сторін.
4.2.8. Сприяти реалізації державної політики щодо формування
здорового способу життя серед працівників установ, організацій,
підприємств, що перебувають у сфері діяльності Сторін.
Проводити щороку:
фізкультурно-масові, спортивні заходи всіх рівнів
(всеукраїнські галузеві та регіональні спартакіади) змагання з
різних видів спорту, кроси, турніри тощо серед працівників та
членів їх сімей;
Всеукраїнський огляд роботи профспілок і трудових колективів
в установах, організаціях, підприємствах, що перебувають у сфері
діяльності Сторін на кращу організацію літнього оздоровлення і
відпочинку дітей.
4.2.9. Здійснювати громадський контроль та сприяти навчанню і
працевлаштуванню молодих спеціалістів, створенню належних умов для
їх адаптації у трудових колективах установ, організацій,
підприємств, що перебувають у сфері діяльності Сторін, підвищенню
їх кваліфікації та забезпечення житлово-побутових та оздоровчих
потреб.
4.2.10. Постійно проводити моніторинг організації роботи
медичних пунктів, кімнат гігієни жінки, психологічного
розвантаження. Відслідковувати створення нових об'єктів
лікувально-медичного та профілактичного призначення.
5. Охорона праці
5.1. Адміністрація зобов'язується:
5.1.1. Забезпечувати неухильне додержання роботодавцями
положень Закону України "Про охорону праці" ( 108/95-ВР ) та інших
нормативно-правових актів про охорону праці, а також законодавства
України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
5.1.2. Забезпечувати створення роботодавцями на робочих
місцях в кожному структурному підрозділі умов праці відповідно до
нормативно-правових актів, а також додержання ними вимог
законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.
5.1.3. Забезпечувати щорічне розроблення та здійснення
заходів, спрямованих на приведення умов праці у відповідність з
вимогами санітарно-гігієнічних норм.
5.1.4. Забезпечувати щорічне збільшення витрат на охорону
праці. При розробці пропозицій до проекту бюджету на відповідний
рік враховувати потребу у видатках на охорону праці.
5.1.5. Забезпечувати проведення за рахунок роботодавця
проходження працівниками під час прийняття на роботу і в процесі
роботи інструктажу, навчання з питань охорони праці, з надання
першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил
поведінки у разі виникнення аварії.
5.1.6. Забезпечувати здійснення роботодавцем під час
укладання трудового договору інформування працівника під розписку
про умови праці та про наявність на його робочому місці
небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто,
можливі наслідки їх впливу на здоров'я, та про права працівника на
пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до
законодавства України.
5.1.7. Забезпечувати створення роботодавцем в установах,
організаціях та підприємствах, що перебувають в сфері діяльності
Сторін, з кількістю працюючих 50 і більше осіб, згідно із Законом
України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) від 14 жовтня 1992 року
(із змінами) служби охорони праці відповідно до наказу Державного
комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада
2004 року N 255 ( z1526-04 ) "Про затвердження Типового положення
про службу охорони праці". Передбачати включення відповідних посад
до штатних розкладів в установах, організаціях, підприємствах, що
перебувають у сфері діяльності Сторін.
В установах, організаціях, підприємствах, що перебувають у
сфері діяльності Сторін, з кількістю працюючих менше 50 осіб,
функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку
сумісництва особи, які мають відповідну підготовку.
В установах, організаціях, підприємствах, що перебувають у
сфері діяльності Сторін. з кількістю працюючих менше 20 осіб, для
виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні
спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну
підготовку.
Ліквідація служби охорони праці допускається тільки у разі
ліквідації установи, організації, підприємства, що перебувають у
сфері діяльності Сторін.
5.1.8. Забезпечувати проведення за рахунок роботодавця
щорічного проходження працівниками, зайнятими на роботах з
підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі,
спеціального навчання і перевірки знань відповідних
нормативно-правових актів з охорони праці. Забезпечувати
проходження посадовими особами, діяльність яких пов'язана з
організацією безпечного ведення робіт, під час прийняття на роботу
і періодично (один раз на три роки), навчання та перевірки знань з
питань охорони праці за участю організацій Профспілки.
5.1.9. Забезпечувати за рахунок роботодавця за встановленими
нормами на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а
також роботах, пов'язаних із забрудненням або несприятливими
метеорологічними умовами, видачу працівникам безоплатно
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту (додаток 5), а також мийних та
знешкоджувальних засобів. Засоби індивідуального захисту інших
професій та посад працівників видаються залежно від характеру та
умов виконуваних робіт.
5.1.10. Забезпечувати за рахунок роботодавця придбання,
комплектування, видачу та утримання ним засобів індивідуального
захисту відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці.
Забезпечувати у разі передчасного зношення цих засобів не з вини
працівника заміну їх роботодавцем за рахунок роботодавця.
5.1.11. Забезпечувати здійснення роботодавцем належного
утримання будівель, споруд, виробничого обладнання, машин,
механізмів та устаткування, транспортних засобів, а також
моніторингу за їх технічним станом шляхом щорічного включення в
кошторис на утримання органів ДПС коштів на поточні ремонти, а у
разі потреби у проведенні поточних та капітальних ремонтів
приміщень, у яких розташовуються органи державної податкової
служби, щорічно при розробці пропозицій до проекту бюджету на
відповідний рік передбачати видатки на зазначені цілі.
Провести інвентаризацію робочих місць представників органів
державної податкової служби на акцизних складах та податкових
постах на підприємствах, що здійснюють виробництво продукції з
використанням спирту, отриманого за нульовою ставкою акцизного
податку, з урахуванням особливостей контролю за виробництвом такої
продукції, з метою покращення умов праці та створення безпечних
умов для здоров'я та життя працівників, які несуть цілодобове
чергування, а також супроводжують відповідні вантажі.
Вжити заходів по забезпеченню працівників, які несуть
цілодобове чергування, а також супроводжують відповідні вантажі
засобами особистого захисту та необхідними технічними засобами
зв'язку та сповіщення.
5.1.12. Забезпечувати видачу працівникам на роботах із
шкідливими умовами праці безоплатно молока або інших рівноцінних
харчових продуктів відповідно до Порядку безоплатної видачі молока
або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам і службовцям,
зайнятим на роботах з шкідливими умовами праці, затвердженого
постановою Державного комітету Союзу РСР з праці та соціальних
питань, Президії Всесоюзної Центральної Ради професійних спілок
від 16 грудня 1987 року N 731/П-13 ( v0731400-87 ).
5.1.13. Забезпечувати надання працівникам на роботах з
особливо шкідливими умовами праці безоплатного
лікувально-профілактичного харчування відповідно до постанови
Державного комітету Ради Міністрів Союзу РСР з праці та соціальних
питань, Президії Всесоюзної Центральної Ради професійних спілок
від 7 січня 1977 року N 4/П-1 ( v0004400-77 ) "Про затвердження
Переліку виробництв, професій і посад, робота у яких дає право на
безоплатне отримання лікувально-профілактичного харчування у
зв'язку з особливо шкідливими умовами праці, раціонів цього
харчування, норм безоплатної видачі вітамінних препаратів та
правил безоплатної видачі лікувально-профілактичного харчування".
5.1.14. Забезпечувати здійснення роботодавцем фінансування
охорони праці. В установах, організаціях, що утримуються за
рахунок бюджету і перебувають у сфері діяльності Сторін, щорічно
при розробці пропозицій до проекту бюджету на відповідний рік
передбачати видатки на охорону праці у встановленому
законодавством розмірі.
5.1.15. Забезпечувати виділення коштів на виконання
комплексних планів проведення заходів з охорони праці в установах,
організаціях, що перебувають у сфері діяльності Сторін, відповідно
до затверджених кошторисів та здійснювати контроль за їх
використанням. У разі не включення до кошторису витрат на
виконання комплексних планів проведення заходів з охорони праці
повертати кошториси на доопрацювання.
5.1.16. Забезпечувати здійснення комплексних заходів,
спрямованих на усунення шкідливих факторів виробничого середовища.
5.1.17. Забезпечувати включення представників організацій
Профспілки до комісій з розслідування нещасних випадків на
виробництві, в установах, організаціях, на підприємствах, що
перебувають у сфері діяльності Сторін.
5.1.18. Забезпечувати проведення роботодавцем за свої кошти
фінансування та організації попередніх (під час прийняття на
роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних
оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із
шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у
професійному доборі, щорічних обов'язкових медичних оглядів осіб
віком до 21 року. Забезпечувати за результатами періодичних
медичних оглядів, у разі потреби, проведення відповідних
оздоровчих заходів.
5.1.19. Забезпечувати проведення роботодавцем у межах
затверджених кошторисних призначень позачергового медичного огляду
працівників: за заявою працівника, якщо він вважає, що погіршення
стану його здоров'я пов'язане з умовами праці; за власною
ініціативою, якщо стан здоров'я працівника не дозволяє йому
виконувати свої трудові обов'язки.
5.1.20. Забезпечувати проведення щорічного профілактичного
медичного огляду державних службовців відповідно до наказу
Міністерства охорони здоров'я України, Головного управління
державної служби України, Державного управління справами від
18 лютого 2003 року N 75/24/1 ( z0184-03 ) "Про проведення
щорічного профілактичного медичного огляду державних службовців"
(із змінами та доповненнями), працівників податкової міліції
відповідно статті 26 Закону України "Про державну податкову службу
в Україні" ( 509-12 ), а також за наявності коштів - проведення
профілактичних щеплень працівників.
5.1.21. Забезпечувати придбання роботодавцем для власної
установи, організації, підприємства, що перебуває у сфері
діяльності Сторін, медичних аптечок першої медичної допомоги,
проводити медичне обслуговування працівників та передбачати у
кошторисі видатки на зазначені цілі.
5.1.22. Укладати договори з медичними закладами щодо
отримання працівниками податкової міліції медичних послуг з
лікування (обстеження та госпіталізація).
5.1.23. Забезпечувати надання жінкам, що мають дітей віком до
півтора років, крім загальної перерви для відпочинку і харчування,
додаткової перерви для годування дитини в порядку та на умовах,
визначених статтею 183 Кодексу законів про працю України
( 322-08 ).
5.1.24. Заслуховувати не рідше одного разу на рік за участю
Профспілки питання про стан охорони праці в установах,
організаціях, на підприємствах, що перебувають у сфері діяльності
Сторін, на засіданнях колегії Адміністрації.
5.1.25. Забезпечувати здійснення роботодавцями інформування
працівників та відповідні організації Профспілки про стан охорони
праці, причину аварій, нещасних випадків і професійних захворювань
і про заходи, яких вжито для їх усунення, та для забезпечення в
установах, організаціях на підприємствах, що перебувають у сфері
діяльності Сторін, умов і безпеки праці на рівні нормативних
вимог.
5.1.26. Забезпечувати працівникам та організаціям Профспілки
доступ до інформації та документів, що містять результати
атестації робочих місць, заплановані роботодавцем профілактичні
заходи, результати розслідування, обліку та аналізу нещасних
випадків і професійних захворювань і звіти з цих питань, а також
до повідомлень, подань та приписів органів державного управління і
державного нагляду за охороною праці.
5.1.27. Забезпечувати своєчасне проведення атестації робочих
місць щодо їх відповідності нормативно-правовим актам з охорони
праці.
5.1.28. Забезпечувати відшкодування роботодавцем збитків,
завданих фізичним особам порушенням вимог з охорони праці, на
загальних підставах відповідно до положень ст. 26 Закону України
"Про охорону праці" ( 2694-12 ).
5.1.29. Забезпечувати відшкодування роботодавцем витрат на
проведення робіт з рятування потерпілих під час аварії та
ліквідації її наслідків, на розслідування і проведення експертизи
причин аварії, нещасного випадку або професійного захворювання, на
складання санітарно-гігієнічної характеристики умов праці осіб,
які проходять обстеження щодо наявності професійного захворювання,
а також інших витрат, передбачених законодавством України.
5.1.30. Забезпечити відповідно до статті 18 Закону України
"Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ) обов'язкове
державне особисте страхування посадових осіб органів державної
податкової служби за рахунок коштів державного бюджету на випадок
загибелі або смерті на суму десятирічної заробітної плати за їх
останньою посадою, а в разі поранення, контузії, травми або
каліцтва, захворювання чи інвалідності, що сталися у зв'язку з
виконанням службових обов'язків, - у розмірі від річної до
п'ятирічної заробітної плати за їх останньою посадою (залежно від
ступеня втрати працездатності) та в разі поранення, контузії,
травми - у розмірі від шестимісячної до п'ятирічної заробітної
плати за їх останньою посадою (залежно від ступеня втрати
працездатності) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України.
5.1.31. Забезпечити впровадження у виробництво безпечних
технологій, нової техніки з метою створення здорових і безпечних
умов праці. Забезпечувати щорічне оновлення оргтехніки не менш ніж
на 30% та включити до кошторису витрати на утилізацію
комп'ютерної техніки, яка не придатна до експлуатації.
5.1.32. Сприяти впровадженню скороченої тривалості робочого
часу з одночасним збереженням розміру заробітної плати для осіб,
які мають дітей віком до 14 років або дитину-інваліда.
5.1.33. Сприяти створенню в установах, організаціях,
підприємствах з важкими та шкідливими умовами праці та кількістю
працюючих більше 1000 осіб, що перебувають у сфері діяльності
Сторін, медичної служби.
5.1.34. Надавати на запит Профспілки інформацію про
здійснення в установах, організаціях, підприємствах, що
перебувають у сфері діяльності Сторін, заходів щодо:
належної організації соціально-побутового забезпечення
працівників (організація гарячого харчування, робота
санітарно-побутових приміщень);
проведення згідно із законодавством медичних оглядів
працівників та своєчасного і повного виконання рекомендацій
заключного акта за результатами періодичного медичного огляду
працівників;
своєчасного проведення атестацій робочих місць та надання
працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці.
5.1.35. Залучати представників Профспілки до складу комісій
із проведення атестації робочих місць за умовами праці.
5.1.36. Сприяти вжиттю заходів із запобігання в установах,
організаціях, підприємствах, що перебувають у сфері діяльності
Сторін, поширенню епідемії ВІЛ/СНІДу та туберкульозу, не допускати
випадків дискримінації працівників із такими захворюваннями.
5.1.37. Забезпечувати погодження з відповідними організаціями
Профспілки всіх нормативних актів органів державної податкової
служби, що стосуються питань охорони праці.
5.2. Профспілка зобов'язується:
5.2.1 Здійснювати дієвий громадський контроль за додержанням
законодавства про охорону праці, виконанням необхідних
профілактичних заходів, спрямованих на створення належних,
безпечних і здорових умов праці, належних виробничих та
санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом,
спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного
захисту.
5.2.2. Брати участь у роботі відповідних комісій щодо
розслідування нещасних випадків на виробництві та випадків
професійних захворювань, атестації робочих місць за умовами праці.
5.2.3. Брати участь у опрацюванні та прийнятті нових,
перегляді і скасуванні чинних нормативно-правових актів з охорони
праці.
5.2.4. Погоджувати відомчі правила і норми охорони праці.
5.2.5. Вносити державним органам управління і органам
державного нагляду за охороною праці відповідні подання у разі
систематичного порушення Адміністрацією вимог нормативних актів з
охорони праці та відмови усунення виявлених порушень.
6. Гарантії діяльності організацій Профспілки
6.1. Адміністрація зобов'язується:
6.1.1. Забезпечувати, за рахунок роботодавців, організації
Профспілки для здійснення ними статутної діяльності приміщеннями з
усім обладнанням, опаленням, освітленням, прибиранням, охороною як
для роботи органів, так і для проведення зборів працівників, а
також комп'ютерною та іншої технікою, транспортом, послугами
зв'язку (міським та міжміським зв'язком), засобами зв'язку, що
включають зокрема:
- підключення їх до комп'ютерно-пошукової правової системи
"Ліга: Закон";
- користування транспортною системою електронної пошти та
комп'ютерної мережі органів державної податкової служби для
забезпечення вирішення питань, пов'язаних з проведенням статутної
діяльності Профспілки.
6.1.2. Забезпечувати здійснення роботодавцями (бухгалтеріями)
за заявами працівників щомісячного і безоплатного нарахування
членських профспілкових внесків по листках непрацездатності та на
заробітну плату працівників, а також перерахування їх на
банківські рахунки відповідних організацій Профспілки протягом
трьох банківських днів після виплати заробітної плати.
6.1.3. Не допускати зміни умов трудового договору, оплати
праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників,
які є членами виборних профспілкових органів, без попередньої
згоди виборного органу, членами якого вони є.
6.1.4. Не допускати звільнення членів виборного
профспілкового органу установи, організації (у тому числі
структурних підрозділів), підприємства, що перебувають у сфері
діяльності Сторін, його керівників, профспілкового представника
(там, де не обирається виборний орган Профспілки) за відсутності
попередньої згоди виборного органу, членами якого вони є, а також
виборного органу профспілки вищого рівня.
6.1.5. Не допускати звільнення з ініціативи роботодавця
працівників, які обиралися до складу профспілкових органів
установи, організації, підприємства протягом одного року після
закінчення терміну, на який він обирався, крім випадків повної
ліквідації установи, організації, підприємства, що перебуває у
сфері діяльності Сторін, виявленої невідповідності працівника
займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров'я,
який перешкоджає продовженню даної роботи, або вчинення
працівником дій, за які законодавством передбачена можливість
звільнення з роботи чи зі служби. Така гарантія не надається
працівникам у разі дострокового припинення повноважень у цих
органах у зв'язку з неналежним виконанням своїх обов'язків або за
власним бажанням за винятком випадків, коли це обумовлено станом
здоров'я.
6.1.6. Забезпечувати надання працівникам, звільненим з роботи
у зв'язку з обранням їх до складу виборних профспілкових органів,
після закінчення терміну їх повноважень, попередньої посади
(роботи) або за згодою працівника - іншої рівноцінної посади
(роботи).
6.1.7. Забезпечувати надання членам виборних профспілкових
органів, не звільненим від своїх виробничих чи службових
обов'язків, вільного від роботи часу (із збереженням середньої
заробітної плати) для участі в консультаціях і переговорах,
виконання інших громадських обов'язків в інтересах трудового
колективу, а також для участі в роботі виборних профспілкових
органів (не менше ніж дві години на тиждень).
6.1.8. Забезпечувати надання додаткової відпустки тривалістю
до 6 календарних днів із збереженням середньої заробітної плати за
рахунок роботодавця на час профспілкового навчання працівникам,
обраним до складу виборних профспілкових органів установи,
організації, підприємства, що перебуває у сфері діяльності Сторін.
6.1.9. Забезпечувати за працівниками, обраними до складу
виборних органів Профспілкової організації, що діє на
підприємстві, в установі або організації, що перебуває у сфері
діяльності Сторін, збереження соціальних пільг та заохочень,
встановлених для інших працівників за місцем роботи відповідно до
законодавства України.
6.1.10. Забезпечувати надання роботодавцями на вимогу
представників організацій Профспілки відповідних документів,
відомостей та пояснень щодо умов праці, виконання колективних
договорів і угод, додержання законодавства про працю та
соціально-економічних прав працівників, у тому числі розрахунків з
оплати праці та загальнообов'язкового державного соціального
страхування, документів про використання коштів на соціальні і
культурні заходи та житлове будівництво.
6.1.11. Забезпечувати безперешкодний доступ представників
організацій Профспілки до підприємств, в установи, організації, що
перебувають у сфері діяльності Сторін.
6.1.12. Забезпечувати погодження з відповідними організаціями
Профспілки всіх нормативних актів органів державної податкової
служби, що стосуються питань умов, охорони, оплати праці,
застосування до працівників заходів заохочення.
6.1.13. Забезпечувати здійснення установами, організаціями,
підприємствами, що перебувають у сфері діяльності Сторін,
відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям на
культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірах,
встановлених ст. 44 Закону України "Про професійні спілки, їх
права та гарантії діяльності" ( 1045-14 ). В установах,
організаціях, підприємствах, що утримуються за рахунок бюджету і
перебувають у сфері діяльності Сторін, щорічно передбачати у
розрахунках до кошторисів окремим розділом видатки на проведення
культурно-масової, фізкультурної і оздоровчої роботи
профспілковими комітетами установ, організацій, підприємств, що
перебувають у сфері діяльності Сторін.
Здійснювати разом з Профспілкою постійний моніторинг
додержання вимог ст. 44 Закону України "Про професійні спілки, їх
права та гарантії діяльності" ( 1045-14 ) стосовно відрахування
роботодавцями коштів первинним профспілковим організаціям на
культурно-масову і фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірах,
передбачених колективним договором, але не менш ніж 0,3 відсотка
фонду оплати праці.
6.1.14. Сприяти здійсненню представниками організацій
Профспілки перевірок роботи закладів торгівлі, громадського
харчування, охорони здоров'я, дитячих закладів, гуртожитків,
транспортних підприємств і підприємств побутового обслуговування,
що належать або надають послуги підприємствам, установам,
організаціям, в яких працюють члени Профспілки.
6.1.15. Не перешкоджати розміщенню Профспілкою власної
інформації у приміщеннях і на території установ, організацій,
підприємств, що перебувають у сфері діяльності Сторін, в доступних
для працівників місцях.
6.1.16. Надавати на вимогу первинних профспілкових
організацій відомостей про юридичну особу, ідентичних інформації,
яку юридична особа щороку подає державному реєстратору.
6.1.17. Забезпечувати збереження права на отримання житла
працівникам, звільненим з роботи у зв'язку з обранням їх до складу
виборних профспілкових органів.
6.1.18. Сприяти укладенню колективних договорів в установах,
організаціях та підприємствах, що перебувають у сфері діяльності
Сторін.
6.1.19. З метою підвищення правової підготовки представників
Сторін та ефективного контролю за виконанням положень Угоди,
колективних договорів забезпечувати для представників Сторін
щорічне проведення навчання протягом 2 - 4 днів із збереженням
заробітної плати за місцем основної роботи.
6.1.20. Включити у навчальну програму слухачів курсів
підвищення кваліфікації курс лекцій з відповідною тематикою,
включаючи основи законодавства про трудові колективи та правові
взаємовідносини профспілкових організацій та роботодавців, який
будуть викладати працівники Центральної Ради Всеукраїнської
профспілки працівників органів державної податкової служби.
7. Прикінцеві положення
7.1. Контроль за виконанням Угоди здійснюється Сторонами.
7.2. Сторони зобов'язуються:
7.2.1. Своєчасно вносити до Угоди зміни та доповнення.
7.2.2. Створювати умови для ознайомлення всіх працівників з
даною Угодою.
7.2.3. Інформувати не менше, ніж один раз у півріччя, один
одного про виконання зобов'язань за Угодою.
7.3. Представники Сторін, з вини яких порушено чи не виконано
зобов'язання, передбачені Угодою, притягаються до відповідальності
у порядку, встановленому законодавством.
7.4. Угода укладена в двох примірниках, по одному з яких
зберігається у кожної Сторони.
ВІД АДМІНІСТРАЦІЇ
Голова комісії з проведення
реорганізації ДПА України,
Голова Державної податкової
служби України В.Ю.Захарченко
ВІД ПРОФСПІЛКИ
Голова Центральної Ради
Всеукраїнської професійної
спілки працівників органів
державної податкової служби О.І.Кислиця

Додаток 1
до Галузевої угоди
між адміністрацією Державної
податкової служби України
і Всеукраїнською професійною
спілкою працівників органів
державної податкової служби
на 2011-2013 роки

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК
посад, професій, робота на яких надає працівникам
з ненормованим робочим днем право на щорічну додаткову
відпустку за особливий характер праці

------------------------------------------------------------------ |N з/п| Назва професії |Тривалість відпустки| |-----+-------------------------------------+--------------------| | 1 |Професії працівників Всеукраїнської | 6 | | |професійної спілки працівників | | | |органів державної податкової служби | | | |та її організацій | | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 2 |Директор (начальник, інший керівник),| 6 | | |заступник директора (начальника, | | | |іншого керівника) | | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 3 |Головний інженер, головний бухгалтер | 6 | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 4 |Начальник відділу, групи, сектора, | 6 | | |бюро, цеху, дільниці, експедиції, | | | |партії (геодезичної, геологічної, | | | |промислової, топографічної), | | | |лабораторії, господарства | | | |(реагентного, житлово-комунального, | | | |складського), виробництва, зміни (з | | | |оперативного управління у | | | |транспортуванні газу, у | | | |промисловості, транспорті, | | | |складському господарстві, зв'язку, | | | |обчислювальному центрі), бригади, | | | |охорони (пожежної, сторожової), | | | |бази; його заступник | | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 5 |Завідувач відділу, групи, сектору, | 6 | | |бюро, дільниці (ветеринарної, | | | |сортовипробувальної), експедиції, | | | |лабораторії, господарства, | | | |виробництва, бази (аптечної, | | | |перевалочної, білизнової, учбово- | | | |наукової) | | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 6 |Інженер, інженер-проектувальник | 6 | | |(планування міст, цивільне | | | |будівництво), інженер-електронік, | | | |механік, енергетик, маркшейдер, | | | |диспетчер, конструктор (комп'ютерних | | | |систем, інших галузей інженерної | | | |справи, взуття, одягу), технолог, | | | |геодезист, архітектор, економіст, | | | |бухгалтер, бухгалтер-ревізор, | | | |юрисконсульт, психолог, соціолог | | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 7 |Науковий співробітник, учений | 6 | | |секретар | | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 8 |Виконавець робіт (вишкобудування, з | 6 | | |ремонту і налагодження енергетичного | | | |устаткування), майстер | | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 9 |Завідувач канцелярії, складу, | 4 | | |кабінету (агрохімічного, учбового, | | | |технічного, з охорони праці, з | | | |воєнно-технічної підготовки), | | | |бібліотеки, архіву, майстерні, | | | |клубу, фотолабораторії; їх | | | |заступники | | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 10 |Касир, інкасатор, табельник, | 4 | | |копіювальник, коректор (коригування | | | |текстів), діловод, нарядник, кресляр,| | | |бібліотекар, секретар, художник (всі | | | |спеціальності), товарознавець, | | | |інструктор, інспектор, методист, | | | |експедитор, обліковець (реєстрація | | | |бухгалтерських даних), архіваріус, | | | |технік, адміністратор, комендант, | | | |комірник, кастелянка, гардеробник, | | | |тренер, спортсмен-професіонал з виду | | | |спорту | | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 11 |Водій автотранспортних засобів | 6 | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 12 |Оператор комп'ютерного набору | 6 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Галузевої угоди
між адміністрацією Державної
податкової служби України
і Всеукраїнською
професійною спілкою
працівників органів
державної податкової
служби на 2011-2013 роки

ПЕРЕЛІК
доплат та надбавок до тарифних ставок
(посадових окладів) працівників об'єднань,
підприємств і організацій, що мають галузевий характер

------------------------------------------------------------------ | Назва доплат і надбавок | Розміри доплат і надбавок | |--------------------------------+-------------------------------| |Доплати: | | |--------------------------------+-------------------------------| |За суміщення професій (посад) |доплата одному працівнику не | | |обмежується максимальним | | |розміром і встановлюється в | | |межах економії фонду заробітної| | |плати за тарифною ставкою | | |(посадовим окладом) суміщуваної| | |посади працівника | |--------------------------------+-------------------------------| |За розширення зони |розмір доплати одному | |обслуговування або збільшення |працівнику не обмежується і | |обсягу робіт |визначається наявністю економії| | |за тарифними ставками | | |(посадовими окладами), які | | |могли б виплачуватися за умови | | |дотримання нормативної | | |чисельності працівників | |--------------------------------+-------------------------------| |За виконання обов'язків |до 100 відсотків тарифної | |тимчасово відсутнього працівника|ставки (посадового окладу) | | |відсутнього працівника | |--------------------------------+-------------------------------| |За інтенсивність праці |до 12 відсотків тарифної ставки| | |(посадового окладу) | |--------------------------------+-------------------------------| |За керівництво бригадою |доплата диференціюється залежно| |(бригадиру, не звільненому від |від кількості робітників у | |основної роботи) |бригаді (до 10 осіб - 15 | | |відсотків, понад 10 осіб - 20 | | |відсотків, понад 25 осіб - 25 | | |відсотків від розміру тарифної | | |ставки (посадового окладу) | | |бригадира. Ланковим (якщо | | |чисельність ланки становить | | |більш ніж п'ять осіб) | | |встановлюється доплата в | | |розмірі до 50 відсотків | | |відповідної доплати бригадира | |--------------------------------+-------------------------------| |За роботу в нічний час |40 відсотків годинної тарифної | | |ставки (посадового окладу) за | | |кожну годину роботи в цей час | |--------------------------------+-------------------------------| |На період освоєння нових норм |підвищення відрядних розцінок | |трудових затрат |до 20 відсотків, підвищення | | |тарифних ставок до 10 відсотків| |--------------------------------+-------------------------------| |За роботу у важких і шкідливих |за роботу у важких і шкідливих | |та особливо важких і особливо |умовах праці - 4 відсотка, | |шкідливих умовах праці |8 відсотків і 12 відсотків | | |тарифної ставки; | | |за роботу в особливо важких і | | |особливо шкідливих умовах праці| | |- 16 відсотків, 20 відсотків і | | |24 відсотки тарифної ставки. | |--------------------------------+-------------------------------| |За роботу у вечірній час - з 18 |20 відсотків годинної тарифної | |до 22 години (при багатозмінному|ставки (посадового окладу) за | |режимі роботи) |кожну годину роботи в цей час | |--------------------------------+-------------------------------| |За використання в роботі |10 відсотків посадового | |дезінфікувальних засобів, а |(місячного) окладу | |також працівникам, які зайняті | | |прибиранням туалетів | | |--------------------------------+-------------------------------| |За ненормований робочий день |25 відсотків тарифної ставки за| |водіям автотранспортних засобів |відпрацьований робочий час | |--------------------------------+-------------------------------| |Надбавки: | | |--------------------------------+-------------------------------| |За високу професійну |диференційовані надбавки до | |майстерність |тарифних ставок робітників: | | |III розряду - 12 відсотків; | | |IV розряду - 16 відсотків; | | |V розряду - 20 відсотків; | | |VI і вищих розрядів | | |- 24 відсотки тарифної ставки. | |--------------------------------+-------------------------------| |За класність водіям |водіям 2-го класу - 10 | |автотранспортних засобів |відсотків, 1-го класу - 25 | | |відсотків встановленої тарифної| | |ставки за відпрацьований водієм| | |час | |--------------------------------+-------------------------------| |За високі досягнення у праці |до 50 відсотків посадового | | |окладу | |--------------------------------+-------------------------------| |За виконання особливо важливої |до 50 відсотків посадового | |роботи на певний термін |окладу | ------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до Галузевої угоди
між адміністрацією Державної
податкової служби України
і Всеукраїнською професійною
спілкою працівників органів
державної податкової служби
на 2011-2013 роки

КОЕФІЦІЄНТИ
співвідношень місячних тарифних ставок
(окладів, посадових окладів) і мінімальної
заробітної плати працівників підприємств
з експлуатації адмінбудинків Державної податкової
служби в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі, Державної податкової
служби України

------------------------------------------------------------------ |N з/п| Професія |Кількість мінімальних заробітних| | | |плат у тарифній ставці (окладі, | | | | посадовому окладі) по групах | | | | залежно від середньооблікової | | | | чисельності працівників в | | | |еквіваленті повної зайнятості в | | | | середньому на рік (осіб) | | | |--------------------------------| | | | До 150 |151 - 300 |301 - 500 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-----+-------------------------+--------------------------------| | 1 |Директор (начальник, | Згідно з контрактом | | |інший керівник) | | | |підприємства | | |-----+-------------------------+--------------------------------| | 2 |Заступник директора |1,8 - 1,9 |1,9 - 2,3 |2,6 - 3,6 | | |(начальника, іншого | | | | | |керівника) підприємства | | | | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 3 |Головний інженер |1,8 - 1,9 |1,9 - 2,3 |2,6 - 3,6 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 4 |Головний бухгалтер |1,8 - 1,9 |1,9 - 2,3 |2,6 - 3,6 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 5 |Головний енергетик |1,5 - 1,6 |1,6 - 2,0 |2,2 - 3,2 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 6 |Заступник головного |1,5 - 1,6 |1,6 - 2,0 |2,2 - 3,2 | | |бухгалтера | | | | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 7 |Начальник відділу |1,4 - 1,6 |1,6 - 2,0 |2,2 - 3,2 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 8 |Начальник служби |1,4 - 1,6 |1,6 - 2,0 |2,2 - 3,2 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 9 |Провідний бухгалтер | х | х |2,1 - 3,1 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 10 |Провідний економіст | х | х |2,1 - 3,1 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 11 |Провідний юрисконсульт | х | х |2,1 - 3,1 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 12 |Заступник начальника |1,3 - 1,5 |1,5 - 1,9 |1,9 - 2,9 | | |відділу | | | | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 13 |Заступник начальника |1,3 - 1,5 |1,5 - 1,9 |1,9 - 2,9 | | |служби | | | | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 14 |Юрист |1,3 - 1,5 |1,5 - 1,9 |1,9 - 2,8 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 15 |Бухгалтер першої |1,3 - 1,5 |1,5 - 1,9 |1,9 - 2,6 | | |категорії | | | | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 16 |Економіст першої |1,3 - 1,5 |1,5 - 1,9 |1,9 - 2,6 | | |категорії | | | | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 17 |Інженер з охорони праці |1,3 - 1,5 |1,5 - 1,9 |1,9 - 2,2 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 18 |Старший механік |1,3 - 1,5 |1,5 - 1,9 |1,9 - 2,6 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 19 |Начальник дільниці |1,3 - 1,4 |1,4 - 1,8 |1,8 - 2,8 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 20 |Завідувач підприємства | х | х |1,8 - 2,7 | | |громадського харчування | | | | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 21 |Завідувач виробництва |1,3 - 1,5 |1,3 - 1,7 |1,8 - 2,8 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 22 |Інженери інших |1,3 - 1,5 |1,5 - 1,9 |1,8 - 2,6 | | |спеціальностей першої | | | | | |категорії | | | | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 23 |Юрисконсульт |1,2 - 1,4 |1,4 - 1,8 |1,8 - 2,6 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 24 |Механік |1,2 - 1,4 |1,4 - 1,8 |1,8 - 2,5 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 25 |Бухгалтер другої |1,2 - 1,4 |1,4 - 1,8 |1,8 - 2,4 | | |категорії | | | | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 26 |Економіст другої |1,2 - 1,4 |1,4 - 1,8 |1,8 - 2,4 | | |категорії | | | | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 27 |Інженер-технолог |1,2 - 1,4 |1,4 - 1,8 |1,8 - 2,4 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 28 |Інспектор з кадрів |1,2 - 1,4 |1,4 - 1,8 |1,8 - 2,2 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 29 |Майстер |1,2 - 1,4 |1,4 - 1,8 |1,8 - 2,2 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 30 |Товарознавець |1,2 - 1,4 |1,4 - 1,8 |1,8 - 2,2 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 31 |Інспектор з охорони праці| х | х |1,8 - 2,0 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 32 |Майстер дільниці |1,2 - 1,4 |1,4 - 1,6 |1,8 - 2,0 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 33 |Інспектор з оборонно- | х | х |1,8 - 2,0 | | |масової роботи | | | | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 34 |Інженери інших |1,2 - 1,4 |1,4 - 1,8 |1,7 - 2,4 | | |спеціальностей другої | | | | | |категорії | | | | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 35 |Старший інспектор |1,2 - 1,4 |1,4 - 1,8 |1,7 - 2,2 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 36 |Заступник завідувача | х | х |1,6 - 2,6 | | |підприємства громадського| | | | | |харчування | | | | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 37 |Бухгалтер |1,2 - 1,3 |1,3 - 1,6 |1,6 - 2,2 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 38 |Економіст |1,2 - 1,3 |1,3 - 1,6 |1,6 - 2,2 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 39 |Інженер |1,2 - 1,3 |1,3 - 1,6 |1,6 - 2,2 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 40 |Технік |1,2 - 1,3 |1,3 - 1,5 |1,6 - 2,0 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 41 |Менеджер з маркетингу |1,2 - 1,3 |1,3 - 1,5 |1,6 - 2,0 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 42 |Менеджер з постачання |1,2 - 1,3 |1,3 - 1,5 |1,6 - 2,0 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 43 |Старший адміністратор | х | х |1,6 - 1,9 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 44 |Агент з постачання |1,2 - 1,3 |1,2 - 1,4 |1,5 - 2,0 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 45 |Адміністратор | х | х |1,5 - 1,8 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 46 |Адміністратор черговий |1,2 - 1,3 |1,2 - 1,4 |1,5 - 1,8 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 47 |Завідувач господарства | х | х |1,4 - 2,4 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 48 |Інспектори інших | х | х |1,4 - 2,2 | | |спеціальностей | | | | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 49 |Інспектор з контролю за | х | х |1,4 - 1,9 | | |технічним утриманням | | | | | |будинків | | | | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 50 |Інспектор з | х | х |1,4 - 1,9 | | |експлуатаційних, | | | | | |виробничо-технічних та | | | | | |організаційних питань | | | | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 51 |Сестра медична |1,2 - 1,3 |1,3 - 1,4 |1,4 - 1,8 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 52 |Інспектор технічний |1,2 - 1,3 |1,3 - 1,4 |1,4 - 1,8 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 53 |Диспетчер |1,2 - 1,3 |1,3 - 1,4 |1,4 - 1,8 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 54 |Касир |1,2 - 1,3 |1,2 - 1,4 |1,4 - 1,7 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 55 |Касир квитковий | х | х |1,4 - 1,7 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 56 |Секретар |1,2 - 1,3 |1,2 - 1,4 |1,4 - 1,7 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 57 |Завідувач фотолабораторії|1,2 - 1,3 |1,3 - 1,4 |1,4 - 1,6 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 58 |Завідувач складу | х | х |1,3 - 2,4 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 59 |Завідувач пункту | х | х |1,3 - 2,4 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 60 |Завідувач бюро перепусток| х | х |1,3 - 2,2 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 61 |Завідувач канцелярії | х | х |1,3 - 2,2 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 62 |Завідувач сектору | х | х |1,3 - 2,0 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 63 |Водій автотранспортних |1,2 - 1,65|1,2 - 1,65|1,2 - 1,65| | |засобів | | | | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 64 |Водій транспортно- |1,2 - 1,65|1,2 - 1,65|1,2 - 1,65| | |прибиральної машини | | | | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 65 |Електрик дільниці |1,2 - 1,65|1,2 - 1,65|1,2 - 1,65| |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 66 |Електрогазозварник |1,2 - 1,65|1,2 - 1,65|1,2 - 1,65| |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 67 |Електрозварник ручного |1,2 - 1,65|1,2 - 1,65|1,2 - 1,65| | |зварювання | | | | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 68 |Електромеханік |1,2 - 1,65|1,2 - 1,65|1,2 - 1,65| |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 69 |Електромонтер з |1,2 - 1,65|1,2 - 1,65|1,2 - 1,65| | |експлуатації розподільних| | | | | |мереж | | | | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 70 |Електромонтер з |1,2 - 1,65|1,2 - 1,65|1,2 - 1,65| | |обслуговування | | | | | |електроустановок | | | | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 71 |Електромонтер з ремонту |1,2 - 1,65|1,2 - 1,65|1,2 - 1,65| | |та обслуговування | | | | | |апаратури та пристроїв | | | | | |зв'язку | | | | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 72 |Електромонтер з ремонту |1,2 - 1,65|1,2 - 1,65|1,2 - 1,65| | |та обслуговування | | | | | |електроустаткування | | | | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 73 |Електромонтер охоронно- |1,2 - 1,65|1,2 - 1,65|1,2 - 1,65| | |пожежної сигналізації | | | | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 74 |Електромонтер станційного|1,2 - 1,65|1,2 - 1,65|1,2 - 1,65| | |радіотелевізійного | | | | | |устаткування | | | | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 75 |Електромонтер станційного|1,2 - 1,65|1,2 - 1,65|1,2 - 1,65| | |устаткування телефонного | | | | | |зв'язку | | | | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 76 |Заточувальник |1,2 - 1,65|1,2 - 1,65|1,2 - 1,65| |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 77 |Лицювальник-плиточник |1,2 - 1,65|1,2 - 1,65|1,2 - 1,65| |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 78 |Маляр |1,2 - 1,65|1,2 - 1,65|1,2 - 1,65| |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 79 |Машиніст двигунів |1,2 - 1,65|1,2 - 1,65|1,2 - 1,65| | |внутрішнього згоряння | | | | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 80 |Машиніст холодильних |1,2 - 1,65|1,2 - 1,65|1,2 - 1,65| | |установок | | | | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 81 |Намотувальник котушок та |1,2 - 1,65|1,2 - 1,65|1,2 - 1,65| | |секцій електромашин | | | | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 82 |Оператор котельні |1,2 - 1,65|1,2 - 1,65|1,2 - 1,65| |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 83 |Паркетник |1,2 - 1,65|1,2 - 1,65|1,2 - 1,65| |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 84 |Слюсар будівельний |1,2 - 1,65|1,2 - 1,65|1,2 - 1,65| |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 85 |Слюсар з КВПтаА |1,2 - 1,65|1,2 - 1,65|1,2 - 1,65| | |(електромеханіка) | | | | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 86 |Слюсар з КВПтаА |1,2 - 1,65|1,2 - 1,65|1,2 - 1,65| | |(електроніка) | | | | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 87 |Слюсар з обслуговування |1,2 - 1,65|1,2 - 1,65|1,2 - 1,65| | |теплових пунктів | | | | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 88 |Слюсар з обслуговування |1,2 - 1,65|1,2 - 1,65|1,2 - 1,65| | |теплових мереж | | | | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 89 |Слюсар з ремонту |1,2 - 1,65|1,2 - 1,65|1,2 - 1,65| | |автомобілів | | | | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 90 |Слюсар з ремонту |1,2 - 1,65|1,2 - 1,65|1,2 - 1,65| | |технологічних установок | | | | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 91 |Слюсар з ремонту та |1,2 - 1,65|1,2 - 1,65|1,2 - 1,65| | |обслуговування систем | | | | | |вентиляції та | | | | | |кондиціювання | | | | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 92 |Слюсар-електрик з ремонту|1,2 - 1,65|1,2 - 1,65|1,2 - 1,65| | |електроустаткування | | | | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 93 |Слюсар-механік з |1,2 - 1,65|1,2 - 1,65|1,2 - 1,65| | |радіоелектронної | | | | | |апаратури | | | | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 94 |Слюсар-ремонтник |1,2 - 1,65|1,2 - 1,65|1,2 - 1,65| |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 95 |Слюсар-сантехнік |1,2 - 1,65|1,2 - 1,65|1,2 - 1,65| |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 96 |Столяр |1,2 - 1,65|1,2 - 1,65|1,2 - 1,65| |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 97 |Тесляр |1,2 - 1,65|1,2 - 1,65|1,2 - 1,65| |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 98 |Токар |1,2 - 1,65|1,2 - 1,65|1,2 - 1,65| |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 99 |Тракторист |1,2 - 1,65|1,2 - 1,65|1,2 - 1,65| |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 100 |Штукатур |1,2 - 1,65|1,2 - 1,65|1,2 - 1,65| |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 101 |Кухар |1,2 - 1,65|1,2 - 1,65|1,2 - 1,65| |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 102 |Кондитер |1,2 - 1,65|1,2 - 1,65|1,2 - 1,65| |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 103 |Інспектор |1,2 - 1,6 |1,2 - 1,7 |1,2 - 1,8 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 104 |Завідувач музею |1,2 - 1,5 |1,2 - 1,5 |1,2 - 1,5 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 105 |Художник-оформлювач |1,2 - 1,3 |1,2 - 1,4 |1,2 - 1,5 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 106 |Оператор комп'ютерного |1,2 - 1,3 |1,2 - 1,3 |1,3 - 1,4 | | |набору | | | | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 107 |Експедитор |1,2 - 1,3 |1,2 - 1,3 |1,3 - 1,4 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 108 |Озеленювач | х | х |1,2 - 1,8 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 109 |Черговий бюро перепусток |1,1 - 1,6 |1,1 - 1,8 |1,1 - 1,9 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 110 |Буфетник |1,1 - 1,2 |1,1 - 1,2 |1,1 - 1,4 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 111 |Перукар |1,0 - 1,5 |1,0 - 1,5 |1,0 - 1,5 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 112 |Манікюрник |1,0 - 1,5 |1,0 - 1,5 |1,0 - 1,5 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 113 |Вантажник |1,0 - 1,3 |1,0 - 1,3 |1,0 - 1,5 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 114 |Натирач підлоги |1,0 - 1,3 |1,0 - 1,3 |1,0 - 1,4 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 115 |Комірник |1,0 - 1,2 |1,2 - 1,4 |1,2 - 1,5 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 116 |Комендант |1,0 - 1,2 |1,0 - 1,4 |1,1 - 1,6 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 117 |Комендант об'єкта |1,0 - 1,2 |1,0 - 1,3 |1,1 - 1,4 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 118 |Офіціант |1,0 - 1,2 |1,0 - 1,2 |1,0 - 1,4 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 119 |Продавець |1,0 - 1,2 |1,0 - 1,2 |1,0 - 1,4 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 120 |Музейний доглядач |1,0 - 1,2 |1,0 - 1,2 |1,0 - 1,2 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 121 |Мийник-прибиральник |1,0 - 1,2 |1,0 - 1,2 |1,0 - 1,2 | | |рухомого складу | | | | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 122 |Ліфтер |1,0 - 1,2 |1,0 - 1,2 |1,0 - 1,2 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 123 |Комендант будинку |1,0 - 1,1 |1,0 - 1,2 |1,1 - 1,3 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 124 |Палітурник |1,0 - 1,1 |1,0 - 1,1 |1,2 - 1,6 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 125 |Копіювальник |1,0 - 1,1 |1,0 - 1,1 |1,2 - 1,6 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 126 |Прасувальник |1,0 - 1,1 |1,0 - 1,1 |1,2 - 1,6 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 127 |Кравець |1,0 - 1,1 |1,0 - 1,1 |1,2 - 1,6 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 128 |Підсобний робітник |1,0 - 1,1 |1,0 - 1,1 |1,0 - 1,4 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 129 |Мийник посуду |1,0 - 1,1 |1,0 - 1,1 |1,0 - 1,3 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 130 |Охоронник | 1,0 | 1,0 |1,0 - 1,2 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 131 |Двірник | 1,0 | 1,0 |1,0 - 1,2 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 132 |Прибиральник територій | 1,0 | 1,0 |1,0 - 1,2 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 133 |Гардеробник | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 134 |Прибиральник виробничих | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | |приміщень | | | | |-----+-------------------------+----------+----------+----------| | 135 |Прибиральник службових | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | |приміщень | | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 4
до Галузевої угоди
між адміністрацією Державної
податкової служби України
і Всеукраїнською професійною
спілкою працівників органів
державної податкової служби
на 2011-2013 роки

КОЕФІЦІЄНТИ
співвідношень тарифних ставок робітників першого
розряду і мінімальної заробітної плати
за видами робіт та послуг

------------------------------------------------------------------ | Види робіт, діяльності | Кількість мінімальних | | | заробітних плат у тарифній | | | ставці розряду | |--------------------------------+-------------------------------| |Робітники, зайняті на ремонті та| | |обслуговуванні устаткування, | | |мереж, комунікацій, на | | |верстатних роботах, слюсарі- | | |інструментальники, інші | | |--------------------------------+-------------------------------| |I розряд | 1,2 | |--------------------------------+-------------------------------| |II розряд | 1,25 | |--------------------------------+-------------------------------| |III розряд | 1,3 | |--------------------------------+-------------------------------| |IV розряд | 1,4 | |--------------------------------+-------------------------------| |V розряд | 1,5 | |--------------------------------+-------------------------------| |VI розряд | 1,65 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 5
до Галузевої угоди
між адміністрацією Державної
податкової служби України
і Всеукраїнською професійною
спілкою працівників органів
державної податкової служби
на 2011-2013 роки

ПЕРЕЛІК
окремих професій, робота на яких надає
працівникові право безоплатного отримання
спеціального одягу, спеціального взуття
та інших засобів індивідуального захисту

------------------------------------------------------------------ |N з/п| Професія | Засоби | Період | | | | індивідуального | експлуатації | | | | захисту |засобів, у місяцях| |-----+--------------------+------------------+------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |-----+--------------------+------------------+------------------| | 1. | Електромонтер з |Костюм бавовняний | 12 | | | ремонту та |------------------+------------------| | | обслуговування |Рукавиці | чергові | | |електроустаткування,|діелектричні | | | | слюсар-ремонтник |------------------+------------------| | | |Калоші | чергові | | | |діелектричні | | | | |------------------+------------------| | | |Рукавиці | 2 | | | |комбіновані | | | | |------------------+------------------| | | |Берет | 12 | | | |------------------+------------------| | | |Черевики шкіряні | 12 | | | |------------------+------------------| | | |Каска | до зносу | | | |------------------+------------------| | | |Пояс запобіжний | черговий | | | |------------------+------------------| | | |У випадку | | | | |виконання робіт | | | | |узимку на вулиці, | | | | |а також у | | | | |приміщеннях, при | | | | |температурі у них | | | | |нижчій за | | | | |допустиму, | | | | |додатково: | | | | |------------------+------------------| | | |Куртка бавовняна | 36 | | | |на утеплювальній | | | | |підкладці | | |-----+--------------------+------------------+------------------| | 2. | Машиніст двигунів |Костюм бавовняний | 12 | | | внутрішнього |------------------+------------------| | | згоряння, |Рукавиці | 2 | | | намотувальник |комбіновані | | | | котушок та секцій |------------------+------------------| | | електромашин |Черевики шкіряні | 12 | | | |------------------+------------------| | | |Фартух бавовняний | 12 | | | |------------------+------------------| | | |У випадку | | | | |виконання робіт | | | | |узимку зовні, а | | | | |також у | | | | |приміщеннях, при | | | | |температурі у них | | | | |нижчій за | | | | |допустиму, | | | | |додатково: | | | | |------------------+------------------| | | |Куртка бавовняна | 36 | | | |на утеплювальній | | | | |підкладці | | | | |------------------+------------------| | | |У випадку збору та| | | | |складання | | | | |відпрацьованих | | | | |люмінесцентних | | | | |ламп: | | | | |------------------+------------------| | | |Халат бавовняний, | чергові | | | |чоботи та | | | | |рукавиці гумові | | | | |------------------+------------------| | | |Захисні окуляри, | до зносу | | | |респіратор | | |-----+--------------------+------------------+------------------| | 3. | Слюсар-сантехник |Костюм бавовняний | 12 | | | |------------------+------------------| | | |Берет | 12 | | | |------------------+------------------| | | |Рукавиці | 2 | | | |комбіновані | | | | |------------------+------------------| | | |Черевики шкіряні | 12 | | | |------------------+------------------| | | |Нарукавники | 6 | | | |прогумовані | | | | |------------------+------------------| | | |У випадку | | | | |виконання робіт | | | | |узимку зовні, а | | | | |також у | | | | |приміщеннях, при | | | | |температурі у них | | | | |нижчій за | | | | |допустиму, | | | | |додатково: | | | | |------------------+------------------| | | |Шапка | 48 | | | |------------------+------------------| | | |Куртка бавовняна | 36 | | | |на утеплювальній | | | | |підкладці | | | | |------------------+------------------| | | |Штани утеплені | 36 | | | |------------------+------------------| | | |На мокрих | | | | |дільницях робіт, | | | | |додатково: | | | | |------------------+------------------| | | |Чоботи гумові | 12 | |-----+--------------------+------------------+------------------| | 4. |Слюсар з контрольно-|Костюм бавовняний | 12 | | | вимірювальних |------------------+------------------| | | приладів і |Рукавиці | 2 | | | автоматики, |комбіновані | | | | електромонтер |------------------+------------------| | | охоронно-пожежної |Рукавиці | чергові | | | сигналізації |діелектричні | | | | |------------------+------------------| | | |Калоші | чергові | | | |діелектричні | | | | |------------------+------------------| | | |Берет | 12 | | | |------------------+------------------| | | |Черевики шкіряні | 12 | | | |------------------+------------------| | | |У випадку | | | | |виконання робіт | | | | |узимку зовні, а | | | | |також у | | | | |приміщеннях, при | | | | |температурі у них | | | | |нижчій за | | | | |допустиму, | | | | |додатково: | | | | |------------------+------------------| | | |Куртка бавовняна | 36 | | | |на утеплювальній | | | | |підкладці | | |-----+--------------------+------------------+------------------| | 5. | Слюсар з |Костюм бавовняний | 12 | | | обслуговування |------------------+------------------| | | теплових пунктів, |Рукавиці | 2 | | | слюсар з |комбіновані | | | | обслуговування |------------------+------------------| | | теплових мереж |Черевики шкіряні | 12 | | | |------------------+------------------| | | |Берет | 12 | | | |------------------+------------------| | | |У випадку | | | | |виконання робіт | | | | |узимку зовні, а | | | | |також у | | | | |приміщеннях, при | | | | |температурі у них | | | | |нижчій за | | | | |допустиму, | | | | |додатково: | | | | |------------------+------------------| | | |Куртка бавовняна | 36 | | | |на утеплювальній | | | | |підкладці | | | | |------------------+------------------| | | |На мокрих | | | | |дільницях робіт | | | | |додатково: | | | | |------------------+------------------| | | |Нарукавники | 6 | | | |прогумовані | | | | |------------------+------------------| | | |Чоботи гумові | 12 | |-----+--------------------+------------------+------------------| | 6. | Слюсар-сантехнік |Костюм бавовняний | 12 | | | |------------------+------------------| | | |Черевики шкіряні | 12 | | | |------------------+------------------| | | |Берет | 12 | | | |------------------+------------------| | | |У випадку | | | | |виконання робіт з | | | | |ремонту | | | | |каналізаційної | | | | |мережі | | | | |------------------+------------------| | | |Респіратор | до зносу | | | |газозахисний | | | | |------------------+------------------| | | |Костюм брезентовий| 18 | | | |------------------+------------------| | | |Чоботи гумові | 12 | | | |------------------+------------------| | | |Рукавиці | 2 | | | |комбіновані | | | | |------------------+------------------| | | |Рукавиці гумові | чергові | | | |------------------+------------------| | | |Протигаз шланговий| черговий | | | |------------------+------------------| | | |Фартух з | черговий | | | |нагрудником | | | | |------------------+------------------| | | |Окуляри захисні | до зносу | | | |закриті | | | | |------------------+------------------| | | |Пояс запобіжний | черговий | | | |------------------+------------------| | | |Шкарпетки | 3 | | | |------------------+------------------| | | |У випадку | | | | |виконання робіт | | | | |узимку зовні, | | | | |додатково: | | | | |------------------+------------------| | | |Куртка бавовняна | 36 | | | |на утеплювальній | | | | |підкладці | | | | |------------------+------------------| | | |Штани бавовняні на| 36 | | | |утеплювальній | | | | |підкладці | | |-----+--------------------+------------------+------------------| | 7. | Електрогазозварник |Костюм зварника | 12 | | | |------------------+------------------| | | |Черевики шкіряні | 12 | | | |------------------+------------------| | | |Рукавиці з | до зносу | | | |іскростійких | | | | |матеріалів | | | | |------------------+------------------| | | |Щиток ручний або | до зносу | | | |наголовний із | | | | |скельцями- | | | | |світлофільтрами | | | | |------------------+------------------| | | |Каска захисна | чергова | | | |------------------+------------------| | | |Захисні окуляри з | до зносу | | | |безколірними | | | | |скельцями | | | | |------------------+------------------| | | |У випадку | | | | |виконання робіт | | | | |узимку зовні, а | | | | |також у | | | | |приміщеннях, при | | | | |температурі у них | | | | |нижчій за | | | | |допустиму, | | | | |додатково: | | | | |------------------+------------------| | | |Костюм зимовий для| 36 | | | |зварників з | | | | |накладками ИМ-1 | | | | |------------------+------------------| | | |Чоботи кирзові | 36 | |-----+--------------------+------------------+------------------| | 8. | Слюсар-ремонтник |Костюм бавовняний | 12 | | | |------------------+------------------| | | |Рукавиці | 2 | | | |комбіновані | | | | |------------------+------------------| | | |Черевики шкіряні | 12 | | | |------------------+------------------| | | |Чоботи гумові | до зносу | | | |------------------+------------------| | | |Захисні окуляри | до зносу | | | |або щиток | | | | |------------------+------------------| | | |Берет | 12 | | | |------------------+------------------| | | |У випадку | | | | |виконання робіт | | | | |узимку зовні, а | | | | |також у | | | | |приміщеннях, при | | | | |температурі у них | | | | |нижчій за | | | | |допустиму, | | | | |додатково: | | | | |------------------+------------------| | | |Куртка бавовняна | 36 | | | |на утеплювальній | | | | |підкладці | | |-----+--------------------+------------------+------------------| | 9. |Машиніст холодильних|Костюм бавовняний | 12 | | | установок |------------------+------------------| | | |Рукавиці | 2 | | | |комбіновані | | | | |------------------+------------------| | | |Черевики шкіряні | 12 | | | |------------------+------------------| | | |Берет | 12 | | | |------------------+------------------| | | |Фартух з | черговий | | | |нагрудником | | | | |------------------+------------------| | | |Протигаз | до зносу | | | |------------------+------------------| | | |У випадку | | | | |виконання робіт | | | | |узимку зовні, а | | | | |також у | | | | |приміщеннях, при | | | | |температурі у них | | | | |нижчій за | | | | |допустиму, | | | | |додатково: | | | | |------------------+------------------| | | |Куртка бавовняна | 36 | | | |на утеплювальній | | | | |підкладці | | |-----+--------------------+------------------+------------------| | 10. | Електромонтер |Костюм бавовняний | 12 | | | станційного |------------------+------------------| | | устаткування |Рукавиці | чергові | | |телефонного зв'язку,|діелектричні | | | | електромонтер |------------------+------------------| | | станційного |Калоші | чергові | | | радіотелевізійного |діелектричні | | | | устаткування, |------------------+------------------| | | електромеханік |Черевики шкіряні | 12 | | | |------------------+------------------| | | |Берет | 12 | | | |------------------+------------------| | | |У випадку | | | | |виконання робіт | | | | |узимку зовні,а | | | | |також у | | | | |приміщеннях, при | | | | |температурі в них | | | | |нижчий за | | | | |допустиму: | | | | |------------------+------------------| | | |Куртка бавовняна | 36 | | | |на утеплювальній | | | | |підкладці | | |-----+--------------------+------------------+------------------| | 11. | Слюсар з ремонту |Костюм віскозно- | 12 | | | автомобілів |лавсановий | | | | |------------------+------------------| | | |Черевики шкіряні | 12 | | | |------------------+------------------| | | |Берет | 12 | | | |------------------+------------------| | | |Рукавиці | 2 | | | |комбіновані | | | | |------------------+------------------| | | |Окуляри захисні | до зносу | | | |------------------+------------------| | | |У випадку | | | | |виконання робіт з | | | | |технічного нагляду| | | | |на підйомниках: | | | | |------------------+------------------| | | |Каска будівельна з| чергові | | | |підшоломником | | | | |------------------+------------------| | | |У випадку | | | | |виконання робіт | | | | |узимку зовні, а | | | | |також у | | | | |приміщеннях, при | | | | |температурі у них | | | | |нижчій за | | | | |допустиму, | | | | |додатково: | | | | |------------------+------------------| | | |Куртка бавовняна | 36 | | | |на утеплювальній | | | | |підкладці | | | | |------------------+------------------| | | |Штани бавовняні на| 36 | | | |утеплювальній | | | | |підкладці | | |-----+--------------------+------------------+------------------| | 12. | Водій |Рукавиці | 3 | | | автотранспортних |комбіновані | | | | засобів |------------------+------------------| | | |Жилет сигнальний | 24 | | | |------------------+------------------| | | |У випадку | | | | |виконання робіт з | | | | |технічного нагляду| | | | |та на підйомниках:| | | | |------------------+------------------| | | |Костюм бавовняний | 12 | | | |------------------+------------------| | | |Каска будівельна з| 24 | | | |підшоломником | | |-----+--------------------+------------------+------------------| | 13. |Мийник-прибиральник |Костюм бавовняний | 12 | | | рухомого складу |з | | | | |водовідштовхуючим | | | | |просоченням з | | | | |капюшоном | | | | |------------------+------------------| | | |Фартух | 12 | | | |прогумований | | | | |------------------+------------------| | | |Чоботи гумові | 12 | | | |------------------+------------------| | | |Рукавиці | 2 | | | |комбіновані | | | | |------------------+------------------| | | |Рукавиці гумові | 3 | | | |------------------+------------------| | | |У випадку | | | | |виконання робіт | | | | |узимку зовні, а | | | | |також у | | | | |приміщеннях, при | | | | |температурі у них | | | | |нижчій за | | | | |допустиму, | | | | |додатково: | | | | |------------------+------------------| | | |Куртка бавовняна | 36 | | | |на утеплювальній | | | | |підкладці | | | | |------------------+------------------| | | |Штани бавовняні на| 36 | | | |утеплювальній | | | | |підкладці | | |-----+--------------------+------------------+------------------| | 14. | Інспектор |Костюм віскозно- | 12 | | | |лавсановий | | | | |------------------+------------------| | | |Плащ бавовняний з | черговий | | | |водовідштовхуючим | | | | |просоченням з | | | | |капюшоном | | | | |------------------+------------------| | | |Костюм віскозно- | 24 | | | |лавсановий | | | | |------------------+------------------| | | |Черевики | 24 | | | |------------------+------------------| | | |У випадку | | | | |виконання робіт | | | | |узимку зовні, а | | | | |також у | | | | |приміщеннях, при | | | | |температурі у них | | | | |нижчій за | | | | |допустиму, | | | | |додатково: | | | | |------------------+------------------| | | |Куртка бавовняна | 36 | | | |на утеплювальній | | | | |підкладці | | | | |------------------+------------------| | | |Штани бавовняні на| 36 | | | |утеплювальній | | | | |підкладці | | |-----+--------------------+------------------+------------------| | 15. | Електромонтер |Костюм бавовняний | 12 | | | охоронно-пожежної |------------------+------------------| | | сигналізації |Рукавиці | чергові | | | |діелектричні | | | | |------------------+------------------| | | |Калоші | чергові | | | |діелектричні | | | | |------------------+------------------| | | |Черевики шкіряні | 12 | | | |------------------+------------------| | | |У випадку | | | | |виконання робіт | | | | |узимку зовні, а | | | | |також у | | | | |приміщеннях, при | | | | |температурі у них | | | | |нижчій за | | | | |допустиму, | | | | |додатково: | | | | |------------------+------------------| | | |Куртка бавовняна | 36 | | | |на утеплювальній | | | | |підкладці | | |-----+--------------------+------------------+------------------| | 16. |Підсобний робітник, |Костюм бавовняний | 12 | | | натирач підлоги, |------------------+------------------| | | вантажник |Рукавиці | 2 | | | |комбіновані | | | | |------------------+------------------| | | |Фартух | черговий | | | |прогумований з | | | | |нагрудником | | | | |------------------+------------------| | | |Черевики шкіряні | 12 | | | |------------------+------------------| | | |Берет | 12 | | | |------------------+------------------| | | |Наплічники | до зносу | | | |------------------+------------------| | | |У випадку | | | | |виконання робіт | | | | |узимку зовні, а | | | | |також у | | | | |приміщеннях, при | | | | |температурі у них | | | | |нижчій за | | | | |допустиму, | | | | |додатково: | | | | |------------------+------------------| | | |Штани утеплені | 36 | | | |------------------+------------------| | | |Куртка бавовняна | 36 | | | |на утеплювальній | | | | |підкладці | | |-----+--------------------+------------------+------------------| | 17. | Прибиральник |Костюм бавовняний | 12 | | | території |------------------+------------------| | | |Рукавиці | 1 | | | |комбіновані | | | | |------------------+------------------| | | |Фартух | черговий | | | |прогумований з | | | | |нагрудником | | | | |------------------+------------------| | | |Фартух бавовняний | 12 | | | |з нагрудником | | | | |------------------+------------------| | | |Плащ прогумований | 36 | | | |------------------+------------------| | | |Жилет сигнальний | 24 | | | |------------------+------------------| | | |Напівчоботи | 12 | | | |шкіряні | | | | |------------------+------------------| | | |Берет | 12 | | | |------------------+------------------| | | |У випадку | | | | |виконання робіт | | | | |узимку, додатково:| | | | |------------------+------------------| | | |Куртка бавовняна | 36 | | | |на утеплювальній | | | | |підкладці | | | | |------------------+------------------| | | |Штани утеплені | 36 | | | |------------------+------------------| | | |Шапка | 24 | |-----+--------------------+------------------+------------------| | 18. | Гардеробник |Халат бавовняний | 12 | | | |------------------+------------------| | | |Тапочки | 12 | | | |------------------+------------------| | | |У випадку | | | | |виконання робіт у | | | | |приміщеннях, при | | | | |температурі в них | | | | |нижчій за | | | | |допустиму, | | | | |додатково: | | | | |------------------+------------------| | | |Куртка бавовняна | 36 | | | |на утеплювальній | | | | |підкладці | | |-----+--------------------+------------------+------------------| | 19. | Майстер |Костюм бавовняний | 12 | | | |------------------+------------------| | | |Рукавиці | 1 | | | |комбіновані | | | | |------------------+------------------| | | |Черевики шкіряні | 12 | | | |------------------+------------------| | | |У випадку | | | | |виконання робіт | | | | |узимку, додатково:| | | | |------------------+------------------| | | |Куртка бавовняна | 36 | | | |на утеплювальній | | | | |підкладці | | |-----+--------------------+------------------+------------------| | 20. | Маляр |Костюм бавовняний | 12 | | | |------------------+------------------| | | |Рукавиці | 1 | | | |комбіновані | | | | |------------------+------------------| | | |Черевики шкіряні | 12 | | | |------------------+------------------| | | |Респіратор | до зносу | | | |газозахисний | | | | |------------------+------------------| | | |Окуляри захисні | до зносу | | | |------------------+------------------| | | |Фартух з | 6 | | | |нагрудником | | | | |------------------+------------------| | | |Берет | 12 | | | |------------------+------------------| | | |У випадку | | | | |виконання робіт | | | | |узимку зовні, а | | | | |також у | | | | |приміщеннях, при | | | | |температурі у них | | | | |нижчій за | | | | |допустиму, | | | | |додатково: | | | | |------------------+------------------| | | |Куртка бавовняна | 36 | | | |на утеплювальній | | | | |підкладці | | | | |------------------+------------------| | | |Штани утеплені | 36 | | | |------------------+------------------| | | |На роботах з | | | | |шкідливодіючими | | | | |фарбами: | | | | |------------------+------------------| | | |Рукавиці гумові на| чергові | | | |трикотажній основі| | |-----+--------------------+------------------+------------------| | 21. | Столяр |Костюм бавовняний | 12 | | | |------------------+------------------| | | |Рукавиці | 3 | | | |комбіновані | | | | |------------------+------------------| | | |Черевики шкіряні | 12 | | | |------------------+------------------| | | |Захисні окуляри | до зносу | | | |або щиток | | | | |------------------+------------------| | | |Напальчники | до зносу | | | |------------------+------------------| | | |Наколінники | чергові | | | |брезентові (на | | | | |ваті) | | | | |------------------+------------------| | | |Берет | 12 | | | |------------------+------------------| | | |У випадку | | | | |виконання робіт | | | | |узимку зовні, а | | | | |також у | | | | |приміщеннях, при | | | | |температурі у них | | | | |нижчій за | | | | |допустиму, | | | | |додатково: | | | | |------------------+------------------| | | |Куртка бавовняна | 36 | | | |на утеплювальній | | | | |підкладці | | |-----+--------------------+------------------+------------------| | 22. | Токар |Костюм бавовняний | 12 | | | |------------------+------------------| | | |Рукавиці | 1 | | | |комбіновані | | | | |------------------+------------------| | | |Черевики шкіряні | 12 | | | |------------------+------------------| | | |Захисні окуляри | до зносу | | | |або щиток | | | | |------------------+------------------| | | |Берет | 12 | | | |------------------+------------------| | | |У випадку | | | | |виконання робіт | | | | |узимку зовні, а | | | | |також у | | | | |приміщеннях, при | | | | |температурі у них | | | | |нижчій за | | | | |допустиму, | | | | |додатково: | | | | |------------------+------------------| | | |Куртка бавовняна | 36 | | | |на утеплювальній | | | | |підкладці | | |-----+--------------------+------------------+------------------| | 23. | Завідувач складу |Костюм бавовняний | 12 | | | |------------------+------------------| | | |Рукавиці | 3 | | | |комбіновані | | | | |------------------+------------------| | | |У випадку | | | | |виконання робіт | | | | |узимку зовні, а | | | | |також у | | | | |приміщеннях, при | | | | |температурі у них | | | | |нижчій за | | | | |допустиму, | | | | |додатково: | | | | |------------------+------------------| | | |Куртка бавовняна | 36 | | | |на утеплювальній | | | | |підкладці | | |-----+--------------------+------------------+------------------| | 24. | Будь-яка професія |Під час виконання | | | | |робіт на висоті | | | | |більше 1,3 метра: | | | | |------------------+------------------| | | |Запобіжний пояс | черговий | | | |------------------+------------------| | | |При виконанні | | | | |робіт з чищення | | | | |плодоовочів: | | | | |------------------+------------------| | | |Фартух | 12 | | | |прогумований з | | | | |нагрудником | | | | |------------------+------------------| | | |Калоші гумові | 12 | |-----+--------------------+------------------+------------------| | 25. | Копіювальник |Халат бавовняний | 12 | |-----+--------------------+------------------+------------------| | 26. | Прибиральник |Халат бавовняний | 12 | | | виробничих та |------------------+------------------| | |службових приміщень |Туфлі | 12 | | | |------------------+------------------| | | |Костюм бавовняний | 12 | | | |------------------+------------------| | | |Рукавички | 4 | | | |------------------+------------------| | | |Напівчеревики | 12 | | | |шкіряні | | | | |------------------+------------------| | | |Косинка | 12 | | | |------------------+------------------| | | |При митті підлоги | | | | |та місць | | | | |загального | | | | |користування: | | | | |------------------+------------------| | | |Чоботи гумові | 12 | | | |------------------+------------------| | | |Рукавиці гумові | 6 | | | |------------------+------------------| | | |При виконанні | | | | |робіт узимку | | | | |зовні, а також у | | | | |приміщеннях, при | | | | |температурі у них | | | | |нижчій за | | | | |допустиму, | | | | |додатково: | | | | |------------------+------------------| | | |Куртка бавовняна | 36 | | | |на утеплювальній | | | | |підкладці | | | | |------------------+------------------| | | |Рукавиці утеплені | 2 | | | |------------------+------------------| | | |Напівчоботи | 36 | | | |шкіряні | | |-----+--------------------+------------------+------------------| | 27. | Кравець, |Халат бавовняний | 12 | | | прасувальник | | | |-----+--------------------+------------------+------------------| | 28. | Мийник посуду |Фартух | 12 | | | |прогумований з | | | | |нагрудником | | | | |------------------+------------------| | | |Рукавиці гумові | чергові | |-----+--------------------+------------------+------------------| | 29. | Інженер |У випадку | | | | |виконання робіт | | | | |узимку зовні, а | | | | |також у | | | | |приміщеннях, при | | | | |температурі у них | | | | |нижчій за | | | | |допустиму, | | | | |додатково: | | | | |------------------+------------------| | | |Куртка бавовняна | 36 | | | |на утеплювальній | | | | |підкладці | | |-----+--------------------+------------------+------------------| | 30. |Комірник, завідувач |Халат бавовняний | 12 | | | господарством | | | |-----+--------------------+------------------+------------------| | 31. |Професії, пов'язані |Халат бавовняний | 12 | | | із проведенням | | | | | копіювально- | | | | | розмножувальних | | | | | робіт | | | |-----+--------------------+------------------+------------------| | 32. | Охоронник |Формений одяг, | 12 | | | |костюм, берет і | | | | |черевики | | ------------------------------------------------------------------on top