Document n0002120-05, current version — Adoption on March 12, 2005

Search in the text: Рекомендації 30

              Секретаріат Кабінету Міністрів України 
МЕТОДИКА
підготовки доповідної записки
Кабінетові Міністрів України
(з питань формування та реалізації
державної політики у відповідній сфері)

ВСТУП
Ця методика підготовлена Секретаріатом Кабінету Міністрів на
виконання рішення Кабінету Міністрів від 5 лютого 2005 р.
(протокол засідання N 2) та відповідно до розділу V Тимчасового
регламенту Кабінету Міністрів "Порядок розроблення концептуальних
засад реалізації урядової політики" ( 915-2000-п ).
Метою є надання працівникам апарату міністерств практичної
допомоги у складанні доповідної записки Кабінетові Міністрів з
питань формування та реалізації державної політики у відповідній
сфері.
ДОПОВІДНА ЗАПИСКА КАБІНЕТОВІ МІНІСТРІВ
Загальна інформація
Доповідна записка Кабінетові Міністрів (далі - ДЗК) є
ключовим інструментом письмового інформування Кабінету Міністрів
про проблемні питання державної політики та концептуальні засади
їх вирішення (макет ДЗК додається). Вона містить пропозиції одного
або декількох міністрів про прийняття політичного рішення.
ДЗК є "письмовою політичною порадою", яка сприяє дієвості
дискусій на засіданнях Кабінету Міністрів і кращому розумінню
вибраної стратегії дій.
Основною аудиторією Міністра під час розгляду ДЗК є його
колеги - члени Уряду. Вони використовують, як правило,
рекомендації міністра, які викладаються у першому розділі ДЗК.
ДЗК виконує функцію пояснювальної записки, що згідно з
Тимчасовим регламентом Кабінету Міністрів ( 915-2000-п ) подається
разом з проектом нормативно-правового акта. Тобто, ДЗК є
самодостатнім документом, який не супроводжується пояснювальною
запискою. ДЗК готується стислою, простою для сприйняття мовою.
ДЗК використовується для:
- опису конкретного політичного контексту;
- окреслення проблем, пов'язаних з поточною ситуацією;
- надання рекомендацій щодо прийняття рішення;
- а також як засіб для залучення підтримки членів Уряду щодо
запропонованої стратегії дій.
Коли готується доповідна записка
ДЗК готується:
- на виконання рішення Кабінету Міністрів чи доручення
Прем'єр-міністра;
- коли виникає потреба у прийнятті законодавчих або інших
нормативно-правових актів із соціально значущих проблем;
- з ініціативи Міністра, якщо вирішення питання виходить за
межі його повноважень;
- за результатами проведення громадських консультацій.
Загалом ДЗК готується відповідно до планів підготовки питань
формування та реалізації державної політики (квартальних,
піврічних), затверджуваних Кабінетом Міністрів.
В усіх інших випадках, коли постає питання, чи готувати ДЗК,
Секретаріат завжди готовий надавати працівникам апарату
міністерств необхідні поради та консультації.
Процес прийняття рішення
Рішення, які приймаються на основі ДЗК, - це політичні
рішення Кабінету Міністрів. Кабінет Міністрів ухвалює
рекомендоване Міністром рішення та стратегію його впровадження.
Наступним кроком є схвалення Кабінетом Міністрів відповідних
проектів законів, указів Президента України та прийняття постанов
як інструментів реалізації політичного рішення.
Як виглядає доповідна записка
ДЗК складається з двох розділів, кожен з яких виконує різну,
проте споріднену функцію:
I. Рекомендації Міністра
II. Аналітична частина
Рекомендації Міністра (далі - РМ) є пропагандистським
документом, за допомогою якого Міністр презентує Кабінетові
Міністрів огляд питання та рекомендації щодо його вирішення, а
також аргументи на користь запропонованого курсу дій.
Це єдиний розділ ДЗК, який висвітлює точку зору міністра,
його думки та рекомендації щодо прийняття політичного рішення.
Аналітична частина, на відміну від першого розділу, більш
детально висвітлює питання, яке потребує політичного рішення. В
ній викладається повний, збалансований та об'єктивний аналіз
історії питання, факторів, які розглядаються з метою досягнення
можливих результатів, варіантів рішень, вартість кожного з них.
У цьому розділі міститься інформація про деталі та історію
питання, яка допомагає експертам та аналітикам зрозуміти логіку
ДЗК.
ДЗК готується за стандартним форматом з тим, щоб міністри
могли легко знайти ту інформацію, яка їх цікавить. Добре
підготовлена ДЗК - це додаткова допомога міністрам в процесі
прийняття рішення.
ПІДГОТОВКА ДОПОВІДНОЇ ЗАПИСКИ
Вступ
Готуючи ДЗК, треба пам'ятати, що вона призначається для
міністрів, які мають обмаль часу для її вивчення. А тому зробіть
ДЗК якомога зручнішою для читання та розуміння:
- вживайте звичні звороти мови;
- уникайте довгих складних речень і абзаців;
- уникайте спеціальних термінів чи незнайомих скорочень;
- висловлюйтеся стисло і не відходьте від головних питань;
- будуйте аргументи поступово;
- слідкуйте, щоб у реченнях не було зайвих слів;
- скорочуйте проект ДЗК не роздумуючи, поверніться до нього
за день і скоротіть знову;
- попросіть колег, які не знайомі з предметом, прочитати ваш
кінцевий варіант.
ДЗК готується у такій послідовності: спочатку робиться
аналітична частина, а потім на її основі формуються РМ. Проте
кінцева ДЗК на початку містить РМ, а потім йде аналітична частина.
Назва доповідної записки
Назва - це опис предмета ДЗК одним коротким реченням
(з 5-7 слів).
Приклади:
-------------------------------- -------------------------------- | невдало | | краще | | | | | |Визначення повноважень та | | Підвищення ефективності| |функцій Фонду державного | | управління державним майном. | |майна і органів виконавчої | | | |влади з управління казенними | | | |та державними підприємствами, | | | |а також національними | | | |(державними) компаніями та | | | |іншими господарськими | | | |товариствами, у статутному | | | |фонді яких державі належить | | | |частка (акції, паї), та | | | |врегулювання питання передачі | | | |в управління на конкурсних | | | |засадах державних підприємств | | | |і господарських товариств, у | | | |статутних фондах яких державі | | | |належить частка (акції, паї). | | | -------------------------------- --------------------------------
ПІДГОТОВКА РОЗДІЛУ "РЕКОМЕНДАЦІЇ МІНІСТРА"
РМ є узагальненням всієї ДЗК. Тому міністри повинні мати
можливість читати і розуміти цей розділ незалежно від решти ДЗК.
Ваша мета при складанні розділу РМ:
- надати міністрам основну потрібну інформацію у стислій,
зручній для читання формі. Її обсяг повинен становити
максимум 3 арк., не включаючи титульний;
- включити до розділу лише ту інформацію, яка потрібна для
прийняття рішення членам Уряду, а не іншим посадовим
особам.
Предмет (питання)
Предмет - це узагальнення питання в одному реченні для
обговорення і прийняття рішення Кабінетом Міністрів.
Предмет:
- з'єднує назву ДЗК і РМ;
- пояснює і розвиває назву;
- не зазначає чому порушується питання;
- встановлює основу для РМ.
Формулювання предмета починається словами "Чи ..." або "Чи
... та як ..." з метою заохочення обговорення в Кабінеті
Міністрів.
У деяких випадках формулювання предмета може починатися
словом "Як ...". Важливо переконатися, що назва ДЗК, предмет ДЗК
та РМ узгоджуються між собою.
Приклади:
-------------------------------- -------------------------------- | невдало | | краще | | | | | |1. Доцільність зниження | |1. Чи потрібно знижувати | |ставки вивізного | |ставки вивізного | |(експортного) мита на відходи | |(експортного) мита на відходи | |та брухт чорних металів з | |та брухт чорних металів? | |урахуванням необхідності | | | |пріоритетного забезпечення | | | |цією сировиною вітчизняних | | | |металургійних підприємств. | | | | | | | |2. Процедура проведення | |2. Як підвищити ефективність | |конкурсів щодо визначення | |управління державним майном? | |фізичних осіб з управління | | | |цілісними майновими | | | |комплексами державних, у тому | | | |числі казенних підприємств та | | | |корпоративними правами | | | |держави в господарських | | | |товариствах, частка держави у | | | |статутному фонді яких | | | |перевищує 5 відсотків. | | | -------------------------------- --------------------------------
Рекомендації
Рекомендації - це запропонована послідовність дій, як
правило, з урахуванням можливостей вибору, за якими міністр очікує
підтримку з боку Кабінету Міністрів.
Рекомендації:
- містять рішення, якого чекає міністр;
- визначають конкретні ролі відповідних міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади у виконанні рішення;
- визначають стратегію та напрями виконання (хто, як, коли);
- наприкінці містять інформацію, яких витрат потребуватиме
втілення пропозиції і з яких джерел вона фінансуватиметься;
- є основою для формулювання рішення, яке записується у
протоколі засідання Кабінету Міністрів.
У цьому розділі слід пояснити, що необхідно для впровадження
обраного варіанту рішення, які для цього потрібні
нормативно-правові акти і на якому рівні вони мають бути прийняті.
Слід також зазначити яких організаційних заходів потрібно вжити
для забезпечення впровадження рішення, хто повинен здійснювати
моніторинг тощо.
Рекомендації формулюються, йдучи від загального до конкретних
питань. Перша рекомендація може надавати огляд запропонованої
послідовності дій, тоді як наступні рекомендації конкретизують
кроки.
Як правило, у рекомендаціях не робиться посилання на текст
ДЗК з метою пояснення їх суті. Вони мають цілком самостійну і
завершену логіку. Інколи можуть бути посилання на текст в іншій
частині ДЗК.
Представляючи у рекомендаціях варіанти вирішення питання,
зазначайте, якому з них надано перевагу.
Якщо рекомендації занадто великі або детальні, позначте
розділ назвою "Узагальнені рекомендації". У цьому розділі надайте
у простій формі узагальнення політичних цілей, що пропонуються, а
детальні рекомендації викладіть у додатку.
Пам'ятайте, що остаточне рішення Кабінету Міністрів
базуватиметься на детальних рекомендаціях.
Обґрунтування
Це основні аргументи міністра на підтримку своїх
рекомендацій.
Залежно від питання розділ "Обґрунтування" містить таку
інформацію:
- чому порушується питання;
- проблема, яка стоїть за рекомендованим рішенням;
- аргументи на підтримку пропозиції;
- чому обрано один з варіантів рішення;
- опис наслідків у разі неприйняття рішення.
У цій частині РМ визначальним є вибір відповідного рівня
деталізації. Слід включати лише ту інформацію, яку повинен мати
член Уряду для прийняття запропонованого рішення.
Якщо, наприклад, довідкова інформація, на якій ґрунтуються
РМ, більш важлива з точки зору розкриття контексту запропонованого
рішення, зосередьтесь на ній.
Якщо це важливо, поясніть, чому заінтересовані групи
підтримують ці РМ.
Якщо РМ містять регулятивні положення, узагальніть їх в
одному короткому абзаці на основі інформації, що міститься в
аналітичній частині ДЗК.
Завершіть розділ обґрунтування описом значних наслідків
неприйняття запропонованої послідовності дій.
Проблеми та стратегія розв'язання
У цьому розділі описуються можливі негативні наслідки для
Уряду і критика, з якою він зіткнеться при впровадженні
рекомендацій, а також найкращий спосіб їх усунення.
Не описуються негативні наслідки неприйняття рекомендацій,
оскільки зазначені рекомендації відображені в обґрунтуванні.
Членами Уряду надається реальна оцінка можливих "пасток" і
таким чином ДЗК не буде містити несподіванок.
Зазвичай ДЗК містить принаймні два чи три пункти проблем та
стратегій.
Негативна реакція певних кіл суспільства може спричинити:
- заяви про те, що державна політика погіршує купівельну
спроможність;
- скарги стосовно нераціонального використання коштів;
- заяви про те, що політика не узгоджується з деякими
проголошеними цілями тощо.
Інші можливі критичні зауваження можуть містити:
- нові проблеми, що виникнуть в результаті впровадження
рекомендацій;
- надмірні сподівання, які не можуть бути виправдані навіть
за умови успіху політичного рішення.
У будь-якому випадку зазначте, як міністр має намір
розв'язати проблему. Упевніться, що стратегія дій є переконливою,
особливо щодо надання ґрунтовної відповіді на можливу критику.
Приклади:
------------------------------------------------------------------ | невдалий | | | |Проблеми та стратегії | | | |Проблема: Х промисловість України ймовірно заперечуватиме| | деякі аспекти цієї пропозиції. Ця проблема може стати| | навіть більш серйозною, якщо інші галузі| | промисловості занепокояться тим, що плануються| | подібні скорочення. | | | |Стратегія: До прийняття рішення посадовими особами у Х| | промисловості буде сказано, що: зміни не| | проводитимуться одразу; якими б не були негативні| | наслідки для Х промисловості, вони будуть усуненні в| | найкоротший строк; буде проведено дослідження для| | визначення, чи призведе прийняття рішення до| | необхідності змін, якщо негативні наслідки будуть| | істотнішими ніж прогнозується. | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | кращий | | | |Проблеми та стратегії | | | |Проблема: Деякі з великих підприємств Х промисловості можуть| | скаржитися, що через відміну субсидій галузі Уряд| | порушує свої програмні обіцянки. | | | |Стратегія: Буде проведено тривалі консультації з Х| | промисловістю, на яких буде поінформовано: | | | | - що до введення в дію рішення Уряд проведе| | структурні зміни в промисловості; | | | | - що протягом короткотривалого періоду підвищення| | конкурентоспроможність Х промисловості має принести| | більші прибутки; | | | | - що через два місяці після впровадження рішення Уряд| | зробить оцінку ситуації і розгляне у разі потреби| | можливість урегулювання питання. | ------------------------------------------------------------------
Консультації
У цьому розділі інформується з ким проводилися консультації
за межами центральних та місцевих органів виконавчої влади, тобто
з представниками третьої сторони, зокрема з громадськістю,
заінтересованими групами (підприємці, освітяни, студенти тощо),
якими є їх погляди.
Такі консультації проводяться в порядку, визначеному
постановою Кабінету Міністрів від 15 жовтня 2004 р. N 1378
( 1378-2004-п ) "Деякі питання щодо забезпечення участі
громадськості у формуванні та реалізації державної політики"
(Офіційний вісник України, 2004 р., N 42, ст. 2773).
Також інформується про ініціативи, що виникли в результаті
консультацій та заходи, яких може буде вжито для їх врахування.
Погодження
У цьому розділі інформується про те, що із заінтересованими
центральними (місцевими) органами виконавчої влади відбулася
процедура погодження запропонованого рішення та зазначаються
результати погодження.
Зокрема, інформується про питання, щодо вирішення яких не
досягнуто згоди в процесі міжвідомчих консультацій і які
потребують вирішення Кабінетом Міністрів.
Відображаються позиції заінтересованих органів у тих
питаннях, які торкаються їх компетенції та сфери відповідальності,
а не у політичному питанні, порушеному міністром у його ДЗК.
Успішне проходження ДЗК забезпечуватиме повноту погодження.
Не слід обмежуватися участю в узгоджувальних процедурах лише тих
органів виконавчої влади, які зазначені у відповідних дорученнях
чи завданнях, оскільки наперед неможливо визначити, чиїх інтересів
торкатиметься ДЗК. Треба пам'ятати, що коло заінтересованих
органів визначається ініціатором ДЗК самостійно, виходячи із суті
пропозиції.
Під час висвітлення позиції заінтересованих органів
(застережень чи заперечень) висловлюйтеся прямо. Тоді члени Уряду
не зіткнуться з несподіваними розбіжностями під час розгляду ДЗК
на засіданні Кабінету Міністрів.
Необхідно зазначити кожний орган влади, який має свою точку
зору або занепокоєння щодо пропозиції і чітко описати їх суть.
Для забезпечення якості узгоджувальних процедур необхідно:
- проводити консультації з відповідними посадовими особами
заінтересованих органів влади та вашого міністерства,
використовуючи можливості одержання порад фахівців
Секретаріату Кабінету Міністрів у процесі підготовки ДЗК;
- заздалегідь розповсюджувати проект ДЗК серед
заінтересованих центральних (місцевих) органів виконавчої
влади;
- надавати можливість усім заінтересованим органам
висловлювати свою точку зору та занепокоєння;
- відверто і точно записувати у ДЗК думки заінтересованих
органів.
Описуючи позицію міністерства, вкажіть його скорочену назву.
Уникайте нечітких формулювань, таких як "проводилися
консультації з ..." або "не погоджується з ...". Будьте точними і
конкретними.
Звіряйте ваші формулювання з формулюваннями інших сторін.
Таким чином, неузгодженості будуть визначені і врегульовані
заздалегідь або представлені як питання для вирішення.
Ніколи не намагайтеся приховувати розбіжності із
заінтересованими органами. Не проводячи консультацій з тими, хто
на вашу думку може мати свою точку зору або виступати проти,
згладжуючи або ігноруючи висловлені занепокоєння, ви додаєте
зайвої роботи міністрам на засіданнях Кабінету Міністрів,
створюєте потенційні ускладнення своєму міністрові та
міністерству.
Приклади:
------------------------------------------------------------------ | невдалий | | | |Позиція міністерств | | | |1. Міністерство А і Міністерство Б погоджуються з пропозицією.| | Міністерство В і Г мають певні занепокоєння. | | | |2. Кілька міністерств в цілому погоджуються щодо потреби зміни,| | проте мають різне бачення щодо "за " і "проти" того, як| | далеко слід просуватися і в які строки. | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | краще | | | |Позиція міністерств | | | |1. Міністерство А і Міністерство Б погоджуються з| | рекомендаціями. Міністерство В категорично проти| | аспектів....., та ....... пропозиції. | | | |2. Міністерство К погоджується з рекомендаціями за умови, що| | ...... відомство Х складе перелік таких проблем: ......, а| | відомство Ж отримає додаткові фінансові ресурси. | | | ------------------------------------------------------------------
Якість консультацій має особливо вирішальне значення, коли
ДЗК зачіпає певні фінансові питання. У кожному випадку вказуйте,
що консультація відбулася і зазначте досягнуті домовленості не
нижче, як на рівні міністрів чи перших посадових осіб
заінтересованих органів виконавчої влади.
Щодо процедури погодження пропозицій міністра керуйтеся
вимогами Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів ( 915-2000-п )
в частині погодження проектів нормативно-правових актів (розділ
VI, пункт 14).
Взаємодія центральних та місцевих органів виконавчої влади
Цей розділ є обов'язковим з урахуванням наголосу на
необхідності партнерських взаємовідносин з місцевими органами
влади у питаннях спільної компетенції, та тих, що впливають на
інтереси регіонів.
Фінансова інформація
Будь-яка фінансова інформація, представлена в РМ, завжди
береться з аналітичної частини ДЗК. Ніколи не включайте до РМ
фінансової інформації, якої немає в аналітичній частині.
Фінансова інформація подається наприкінці РМ у загальних
рисах. Це інформація для членів Уряду про витрати, надходження та
джерела коштів, необхідні для прийняття рішення. Метою фінансової
інформації є надати членам Уряду можливість зрозуміти фінансові
масштаби того, що їм потрібно затвердити.
Якщо пропозиція не передбачає поточних або довгострокових
бюджетних витрат, включіть у кінці РМ такий абзац: ця пропозиція
не потребує жодних додаткових фінансових ресурсів.
ПІДГОТОВКА РОЗДІЛУ "АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА"
Цей розділ містить детальний, виважений та об'єктивний аналіз
питання, факторів, які враховуються при визначенні можливих
варіантів вирішення, а також аналіз цих варіантів та витрат на
здійснення кожного з них.
Аналіз повинен надавати членам Уряду повну картину
можливостей вибору запропонованих варіантів вирішення питання.
Під час підготовки аналізу уникайте таких слів, як
"пропонується", "рекомендується", - використовуйте умовні речення.
Наприклад, замість такої фрази: Варіант А підвищить
ефективність, - пишіть: Якщо буде прийнято варіант А, в результаті
можна підвищити ефективність...
Доцільно включити до аналізу позиції, застереження, поради
фахівців заінтересованих органів з питань їх професійної
компетенції або відповідальності, якщо ці питання розглядаються як
фактори аналізу.
Аналітична записка складається з трьох частин: довідкова
інформація, міркування та варіанти.
Розпочніть кожну частину з узагальнення на п'ять рядків.
Ваша мета як розробника:
- надати міністрові детальний аналіз усіх факторів та
довідкової інформації;
- перевірити всі реальні варіанти, і якщо це прийнятно,
проаналізувати фінансові та політичні аспекти;
- надати необхідну інформацію, щоб пропозицію можна було
реалізувати в разі її прийняття Урядом;
- надати достатньо інформації для повного розуміння контексту
та підходів.
Під час розроблення аналізу, слід враховувати такі питання:
- Яка традиційна точка зору з цього питання. Яка є практика
розв'язання подібних проблем, чи надає це інші можливості;
- Які останні досягнення у цій сфері політики;
- Які чинники перешкоджали прийняттю рішення в минулому і як
вони можуть вплинути на запропоноване рішення;
- Чи буде вплив на існуючі програми, чи не дублюватимуться
вони. Якщо так, то який знайти вихід з цього;
- Чи буде відрізнятися вплив на різні галузі економіки чи
регіони. Чи будуть очевидні виграші та програші. Хто матиме
вигоду і наскільки;
- Чого збирається досягти Уряд, вирішуючи це питання. Яка
вигода від цього громадянам України;
- Які прогнозуються результати, якщо Уряд підтримає
запропоноване рішення, і які можуть бути наслідки, якщо не
підтримає.
Аналітична частина за обсягом може бути різною залежно від
природи та складності питання, проте, як правило, вона складається
з ...... аркушів і рідко, коли перевищує ....... арк. (за винятком
додатків).
Довідкова інформація
Це короткий огляд усього спектру питань, з яких випливає
пропозиція міністра для розгляду Кабінетом Міністрів.
Інформація розпочинається з одного речення, в якому
розкривається суть питання.
У довідковій інформації:
- міститься пояснення, чому розглядається це питання;
- надається коротка історія питання і як воно вирішувалося;
- розкривається природа проблеми, що стоїть за питанням;
- повідомляється, який вплив на питання має існуюча політика;
- наводяться чинні рішення (акти законодавства), які
торкаються цього питання.
Довідкова інформація може викладатися також на основі
важливих рекомендацій, запропонованих робочими групами,
спеціалістами, комісіями тощо.
Дослідження
Повідомляється про фактори, які розглядаються під час
вироблення рішення. Зокрема, інформується, що всі групи та
інтереси, які можуть відчути вплив можливої стратегії дій,
визначені і проведено оцінку їх позицій.
Розробник ДЗК повинен використовувати свої власні судження
при вирішенні, які групи, інтереси або сфери ймовірно будуть
зацікавлені у питанні (бізнес, торгівля, транспорт, екологія,
безробітні, молодь, жінки, державна мова, ветерани тощо).
Звичайно ж головним чинником, що визначає, які групи та
інтереси зачіпаються, є природа питання. Обмежуйте аналіз лише
тими з них, які мають найбільше значення, і надайте точний опис
потенційних проблем.
Описуючи потенційні проблеми, оцініть, чи стратегія дій,
передбачена для вирішення питання, доповнюватиме, суперечитиме чи
вступатиме в конфлікт з останніми ініціативами у питаннях,
пов'язаних з проблемами тих чи інших груп та інтересів, наприклад
проблемою безробіття.
Можливо, що виникне нова група інтересів у результаті
дослідження питання. Наприклад, чи могли б дії в якомусь напрямі
створити такий конфлікт, навколо якого б об'єдналися групи осіб,
які до того не мали нічого спільного.
Якщо пропозиція містить регулятивні моменти, зробіть аналіз
регулятивного впливу і додайте його до аналітичної частини ДЗК.
Основні моменти аналізу регулятивного впливу викладіть в
розділі "Обґрунтування" РМ.
Приклади:
------------------------------------------------------------------ |Дослідження | | | |Стисле узагальнення (5 рядків) _________________________________| | | |Питання жінок | | | |Стало очевидним, що ____________________________________________| | | |Праця | | | |Профспілки вугільної галузі висловилися, що ____________________| | | |Малі підприємства | | | |Пасажирські перевізники мають серйозні занепокоєння щодо _______| ------------------------------------------------------------------
Варіанти рішення
У цій частині аналітичної записки дається детальний і
виважений виклад позитивних і негативних моментів стосовно кожної
послідовної дії та фінансова інформація.
Це ключовий елемент розділу аналітичної записки.
Виклад варіантів рішення:
- починається з п'яти рядків узагальнення всіх існуючих
варіантів;
- представляє кілька варіантів практичного розв'язання
проблеми;
- підкреслює переваги та недоліки кожного з варіантів;
- надає повний і об'єктивний аналіз фінансових аспектів
кожного варіанта.
Представлення детального аналізу всіх можливих шляхів
вирішення питання запевняє Міністра, що це робиться на основі
цілісного та відвертого дослідження всіх можливостей, а також те,
що пропонується реальний вибір між реальними альтернативами.
Можливе повторення інформації у розділах "Дослідження" і
"Варіанти рішення". Проте у першому розділі розглядаються фактори,
які слід враховувати під час вирішення питання взагалі, а в
другому - кожний варіант враховує свої особливості.
Завдання визначення та дослідження варіантів вирішення
ускладнюється у випадку з простими і прямими питаннями, а також
тими, які передбачають лише один можливий спосіб дій. Доречним
буде у цьому випадку поставити запитання так: чи є інші шляхи
вирішення цієї проблеми.
Якщо і є, то їх можна інколи представити лише в загальних
рисах, щоб підкреслити контраст між рекомендованим рішенням з
наслідками інших, менш важливих підходів.
Ніколи не включайте нереальних варіантів.
Перелік варіантів може викладатися в довільному порядку,
тобто можна починати з найкращого, найгіршого, найдешевшого чи
найдорожчого.
Під час складання розділу "Варіанти рішення" дотримуйтеся
такої послідовності:
------------------------------------------------------------------ | Варіанти рішення | | | |(Узагальнення викладення всіх обговорюваних варіантів - 5| |рядків) ________________________________________________________| |________________________________________________________________| | | |Варіант 1: (коротка назва) _____________________________________| | | |(опис) _________________________________________________________| | | |(фінансові деталі) _____________________________________________| | | |(переваги/недоліки) ____________________________________________| | | |Варіант 2: (коротка назва) | | | |(опис) _________________________________________________________| | | |(фінансові деталі) _____________________________________________| | | |(переваги/недоліки) ____________________________________________| | | | Оцінку переваг та недоліків можна викласти двома абзацами в| |кінці цього розділу шляхом об'єднання зазначених критеріїв за| |усіма варіантами: спочатку - переваги усіх можливих варіантів,| |потім - недоліки. | ------------------------------------------------------------------
Фінансова інформація
Якщо ДЗК передбачає бюджетні витрати або надходження,
необхідна детальна фінансова інформація для повного аналізу
пропозиції.
Якщо політичне рішення передбачає виділення коштів з
державного бюджету або зменшення надходжень, необхідно установити
контакти з Міністерством фінансів заздалегідь і підтримувати їх
впродовж усього процесу підготовки пропозиції. Це важливо,
оскільки Мінфін може мати серйозні заперечення або застереження
щодо пропозиції.
Надайте Кабінетові Міністрів якісну фінансову інформацію.
Характеризуйте відносну достовірність розрахунків, зазначивши, що
вони містять повністю визначені, частково визначені або орієнтовні
дані. Якщо необхідно, опишіть чинники, які можуть вплинути на
точність цих розрахунків.
Під час складання фінансової інформації звертайтеся за
допомогою до фінансового підрозділу вашого міністерства.
Пам'ятайте, що міністрам потрібні загальні сукупні положення
щодо фінансових наслідків пропозиції.
Визначте усі можливості відшкодування витрат та з яких джерел
фінансуватиметься пропозиція. В аналітичній частині ДЗК викладіть
фінансові деталі кожного із запропонованих варіантів рішення.
ДОДАТКИ
Підходьте виважено до надання будь-якої додаткової інформації
до ДЗК. Пам'ятайте про зайнятість міністрів.
Додатки до розділів аналізу та РМ включаються в кінці ДЗК
після аналізу, причому спочатку додатки до аналізу, а потім до РМ.
Додаток 1. Рекомендоване рішення
Це заключна частина ДЗК. У цьому додатку викладається текст
рекомендованого рішення, який пропонується ухвалити. Ухвалене
рішення записується у протоколі засідання Кабінету Міністрів. У
ньому чітко і конкретно формулюються схвалені рекомендації
Міністра.
Якщо пропонується законодавче врегулювання проблем
(підготовка нового законопроекту чи внесення змін до чинного
закону), то в рішенні викладається основний зміст законодавчої
пропозиції (концепція законопроекту). Концепція містить перелік
цілей, що мають бути досягнуті законодавчою пропозицією. Вона не
відображає фактичний текст законопроекту, а містить лише суттєві
його положення, які визначають ідеологію та межі політичного
рішення.
Рекомендоване рішення повинно бути сформульовано достатньо
конкретно, з тим, щоб було зрозуміло, яку політику слід
впроваджувати і яким чином.
------------------------------------------------------------------ | Наприклад: | | | |1. Погодитися з пропозицією міністерства, яка передбачає: ______| | | |2. Зобов'язати міністерство підготувати ________________________| | | |3. Запровадити, починаючи з ____________________________________| | | |4. Здійснити заходи щодо _______________________________________| | | |5. Забезпечити підготовку ______________________________________| ------------------------------------------------------------------
Усі завдання (стратегія дій), спрямовані на реалізацію
політичного рішення, повинні передбачати конкретних виконавців та
строки виконання.
Рекомендоване рішення підписується Міністром, який подав ДЗК.
Додаток 2. Критерії оцінки та моніторинг
У цьому додатку відображаються ключові позиції плану
моніторингу виконання рекомендованого рішення, який розробляється
міністерством.
Критерії оцінки
Виходячи з цілей рішення розробниками повинно бути визначено
критерії (показники), за якими оцінюватиметься ефективність
рішення та порівнюватимуться досягнуті результати з
прогнозованими.
Як правило, мова йде про 3-4 критерії, які визначають головну
суть політичного рішення та для якої мети воно приймається.
Це може бути зменшення кількості безробітних, створення нових
робочих місць, ліквідація заборгованості, збільшення надходжень до
бюджету, підвищення конкурентоспроможності продукції, розвиток
підприємництва, підвищення добробуту громадян тощо.
Критерії оцінки (показники) повинні мати конкретний вимір
(гроші, одиниця продукції тощо), а також передбачати можливість
визначення як рішення вплинуло на громадян загалом і що воно
означає для них, яка їх реакція на дії Уряду.
Моніторинг
У цій частині додатка міститься стисла інформація про те, як
буде організовано відстеження процесу впровадження рішення з метою
виявлення кінцевого результату.
Має бути зазначено періодичність проведення аналізу
результативності та продемонстровано, як використовуватимуться
його результати для коригування стратегії, а також окреслено ролі
інших міністерств у реалізації стратегії дій.
Додаток 3. Інформаційний план
Для успіху будь-якої політичної ініціативи дуже важливим є
правильно складений інформаційний план. Він розробляється для
того, щоб забезпечити надання роз'яснень рішень Уряду як широкій
громадськості, так і окремим цільовим групам.
Інформаційний план показує, яким чином Уряд збирається це
зробити, як певні питання висвітлюватимуться в засобах масової
інформації та яким чином може відреагувати громадськість, а також
коротко описує, як Міністр - ініціатор пропозиції планує
представити політичне рішення народові.
Цей план має розроблятися одночасно з політичною пропозицією
таким чином, щоб інформаційну стратегію можна було оцінити разом з
усіма варіантами рішення, поданими у ДЗК. Інформаційний план, як
правило, не перевищує трьох аркушів. Як правило, інформаційний
план складається з таких розділів:
1. Цілі інформаційного плану
Чітко вказати, які цілі мають бути досягнуті за допомогою
інформаційного плану. Цілі формулюються з метою досягнення
громадського сприйняття, розуміння намірів Уряду.
2. Громадське середовище
Узагальнити громадські настрої, включно з позицією основних
груп, на які спрямовано політичне рішення. Визначити позиції
регіонів, чутливих до проблеми, яку пропонується розв'язати.
Під час складання цього розділу важливо описати результати
аналізу ЗМІ відповідних досліджень, звітів, опитування громадян,
тестів тощо.
3. Ключові повідомлення
Визначити головні (три - чотири) аспекти політичного рішення,
які треба повідомити, уникаючи малозначущих деталей.
4. Верстви (групи), на які спрямоване рішення, та їх реакція
Зазначити, на кого впливатиме рішення, виділивши основні та
другорядні верстви (групи) суспільства, і яка їх реакція.
5. Форми та методи інформування
Визначити у який спосіб буде розгорнута інформаційна
діяльність щодо висвітлення того, як рішення вплине на громадян
(заяви, реклама, поїздки з роз'ясненнями, консультації, брошури та
буклети, інтерв'ю в ЗМІ, круглі столи, інтернет-програми тощо).
6. Бюджет
Зазначити обсяги фінансування, необхідні для запровадження
інформаційного плану.

Макет
ДОПОВІДНА ЗАПИСКА
Кабінетові Міністрів України

_________________________________________________________
(назва: опис предмета _________________________________________________________
записки)

____________________________
(дата)
_________________________________________________________
(повна назва міністерства)

РЕКОМЕНДАЦІЇ МІНІСТРА
Суть питання
Чи потрібно та як (або Як ......) ___________________________ _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
РЕКОМЕНДАЦІЇ
З тим, щоб __________________________________________________
р е к о м е н д у є т ь с я:
1. __________________________________________________________
2. __________________________________________________________
3. __________________________________________________________
4. __________________________________________________________
Обґрунтування
1. __________________________________________________________
2. __________________________________________________________
3. __________________________________________________________
4. __________________________________________________________
Проблеми та стратегія розв'язання
Проблема 1. ______________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Стратегія ________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Проблема 2. ______________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Стратегія ________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Проблема 3. ______________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Стратегія ________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Консультації __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Погодження __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Позиція заінтересованих органів
1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
4. _______________________________________________________________
Взаємодія центральних та місцевих органів виконавчої влади __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Фінансова інформація __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Міністр __________________ _________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА
Суть питання
Заново сформулюйте одним коротким реченням (5-7 слів) назву
ДЗК Розкрийте суть (історію) питання, виклавши довідкову
інформацію на 1 аркуші.
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Дослідження
Одним коротким реченням (до 5 рядків) підсумуйте цей розділ.
Розкрийте 3-4 ключові проблеми, які заслуговують на увагу,
наприклад:
- Питання жінок. ____________________________________________
- Малі підприємства. ________________________________________
- Праця. ____________________________________________________
Варіанти рішення
Одним коротким реченням підсумуйте цей розділ:
"Розглядалися два варіанти. Варіант 1 передбачає ________________,
а варіант 2 передбачає ___________________________________________
Варіант 1. (коротка назва)
Опис варіанта. ___________________________________________________
Фінансові деталі. ________________________________________________
Переваги (недоліки). _____________________________________________
Варіант 2. (коротка назва)
Опис варіанта. ___________________________________________________
Фінансові деталі. ________________________________________________
Переваги (недоліки). _____________________________________________
Варіант 3. (коротка назва)
Опис варіанта. ___________________________________________________
Фінансові деталі. ________________________________________________
Переваги (недоліки). _____________________________________________on top