Document n0001626-14, current version — Adoption on January 30, 2014

ПРАВЛІННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ
ПРЕЗИДІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ


30.01.2014

ГАЛУЗЕВА УГОДА
між Правлінням Укркоопспілки та Президією ЦК Профспілки працівників споживчої кооперації України на 2014 - 2016 роки

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Галузева угода (далі - Угода) укладена на 2014 - 2016 роки між Правлінням Укркоопспілки і Президією ЦК Профспілки (далі - сторони) відповідно до Законів України "Про колективні договори і угоди", "Про соціальний діалог в Україні" та положень Генеральної угоди.

Галузева угода визначає узгоджені позиції і зобов'язання сторін в межах своїх повноважень, які спрямовані на підвищення ефективності господарської діяльності системи та регулювання на галузевому рівні соціально-економічних, трудових відносин.

Положення Угоди поширюються на всі господарюючі суб'єкти споживчої кооперації, в тому числі юридичні особи (асоційовані члени споживчих товариств) та фізичні особи - члени споживчих товариств, що здійснюють підприємницьку діяльність і з якими укладені договори співпраці, та працівників споживчої кооперації, що перебувають у сфері дії сторін.

Положення Галузевої угоди є обов'язковими для сторін, які її уклали, застосовуються при укладенні угод та колективних договорів як мінімальні гарантії. Положення, які мають рекомендаційний характер, можуть включатися в угоди і колективні договори за наявності власних коштів суб'єктів господарювання.

Положення укладених угод і зобов'язання колективних договорів не можуть погіршувати становище працівників порівняно з цією Угодою та не повинні суперечити чинному законодавству. При прийнятті Президентом України, Верховною Радою, Урядом або Генеральною угодою більш високих гарантій для працюючих, ніж передбачених в цій Угоді, вважати їх нормою для виконання.

Сторони розвиватимуть свої взаємовідносини на принципах соціального діалогу, взаємоповаги та рівноправності, дотримання визначених Угодою зобов'язань і домовленостей, взаємної відповідальності.

Сторони сприятимуть створенню умов ведення переговорів з укладення угод і колективних договорів.

Угода набирає чинності з дня її підписання уповноваженими представниками сторін і діє до укладення нової або перегляду цієї Угоди.

Правління Укркоопспілки сприяє:

правлінням спілок АР Крим, споживчих товариств областей, підприємствам (об'єднанням) Укоопспілки (далі - Підприємства) у вирішенні наступних питань:

РОЗДІЛ I
Створення умов для розвитку і підвищення конкурентоздатності Підприємств та забезпечення продуктивної зайнятості

1.1. Розробляти програми економічного і соціального розвитку та координувати господарську діяльність, економічний розвиток Підприємств у рамках їх стратегії і пріоритетів.

1.2. Продовжити роботу та активізувати дії кооперативних організацій усіх рівнів щодо впровадження проекту "СООР Україна" зі створення моделі мережевого розвитку оптово-роздрібної торгівлі з побудовою ефективної маркетингової стратегії та системи управління бізнес-процесами на основі широкого впровадження інформаційних технологій - IT рішень.

1.3. Організовувати Підприємствами торговельне обслуговування, ресторанне господарство, надання населенню, насамперед членам споживчих товариств, різних послуг. Вивчати стан і перспективи розвитку ринку товарів, робіт і послуг, розробляти рекомендації з виявлення і найбільш повного використання наявних матеріальних, трудових, фінансових резервів і можливостей. Узагальнювати і поширювати передовий досвід роботи Підприємств та надавати їм практичну допомогу.

1.4. Впроваджувати на Підприємствах сучасні форми організації праці, ринкові методи управління, працювати над підвищенням ефективності господарювання, сприяти збереженню та ефективному використанню власності споживчої кооперації та координувати діяльність Підприємств з цього питання.

1.5. Розвивати кооперативну демократію, здійснювати пропаганду кооперативного руху, активізувати організаційну роботу щодо збереження цінностей кооперації та її соціальної місії, залучення населення у члени споживчих товариств, забезпечення дотримання їх прав та проводити колективне обговорення важливих питань діяльності споживчої кооперації.

1.6. Надавати Підприємствам консультативну, організаційну, методологічну, юридичну і будь-яку іншу допомогу з питань економічного, соціального розвитку, підвищення ефективності господарської діяльності та раціонального використання майна, що їм належить.

1.7. Представляти та захищати інтереси Підприємств в органах державної влади, місцевого самоврядування з будь-яких питань, що стосуються Підприємств чи спільних інтересів членів Укркоопспілки, та міжнародних організаціях. Брати в інтересах Підприємств участь у громадських обговореннях проектів нормативно-правових актів з економічних, соціальних, освітніх питань, що стосуються прав та законних інтересів споживчої кооперації та її працівників, надавати пропозиції та зауваження щодо їх удосконалення.

1.8. Встановлювати квоту у розмірі 5% середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік Підприємствам для працевлаштування категорій громадян, що мають додаткові гарантії, відповідно до ст. 14 Закону України "Про зайнятість населення".

Роботодавцю, який працевлаштовує на нове робоче місце громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, крім осіб, яким виповнилося 15 років, та яким надано статус безробітного, за направленням територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, строком не менш ніж на два роки щомісяця компенсуються фактичні витрати у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць, за який він сплачений. У разі звільнення працівника, за якого виплачувалася компенсація, з ініціативи роботодавця або за згодою сторін до закінчення дворічного строку з дня працевлаштування сума виплачених коштів повертається в повному обсязі до відповідних бюджетів.

1.9. Роботодавцю, який протягом 12 календарних місяців забезпечував створення нових робочих місць, працевлаштовував на них працівників і упродовж цього періоду щомісяця здійснював їм виплату заробітної плати в розмірі не менше ніж 3 мінімальні заробітні плати за кожну особу, протягом наступних 12 календарних місяців за умови збереження рівня заробітної плати в розмірі не менш ніж 3 мінімальні заробітні плати за кожну таку особу щомісяця за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених у бюджеті Пенсійного фонду України, компенсуються фактичні витрати у розмірі 50% суми нарахованого єдиного внеску за відповідну особу за місяць, за який він сплачений, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. У разі зменшення штатної чисельності працівників та фонду оплати праці роботодавець втрачає право на компенсацію.

1.10. Створювати умови для недопущення застосування на Підприємствах нетипових форм зайнятості (аутсорсінг, аутстафінг тощо) на роботах, які виконувалися (виконуються) штатними працівниками. Протидіяти використанню на Підприємствах нелегальної праці без офіційного укладення трудових договорів, а також підміни їх цивільно-правовими договорами.

1.11. Забезпечувати у разі ліквідації юридичної особи і створення на базі її майна іншої юридичної особи, яка продовжує ту саму діяльність, що й ліквідована, пріоритетне працевлаштування працівників ліквідованої юридичної особи на новоствореній.

1.12. У разі якщо роботодавець планує звільнення працівників з причин економічного, технологічного, структурного чи аналогічного характеру або в зв'язку з ліквідацією, реорганізацією, він повинен завчасно, не пізніше як за три місяці, надати письмове повідомлення відповідному профоргану Підприємства про причини, обсяги скорочень, терміни вивільнення і спеціальності працівників, що підлягають скороченню, а також провести з ним консультації про заходи щодо запобігання звільненням чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом'якшення несприятливих наслідків будь-яких звільнень. Вивільнення вважається масовим у разі його відповідності критеріям, визначеним статтею 48 Закону України "Про зайнятість населення".

Надавати переважне право залишення на роботі працівникам, які звільняються у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці, відповідно до статті 42 Кодексу законів про працю України.

Право працевлаштування на вакантні посади на Підприємствах споживчої кооперації надається працівникам, які підлягають скороченню чисельності або штату.

1.13. Не допускати звільнення за скороченням чисельності або штату одночасно двох працівників з однієї сім'ї при стажі роботи у споживчій кооперації не менше десяти років, крім порушників трудової і виробничої дисципліни.

1.14. Надавати працівникам (на їх прохання), які попереджені в установленому порядку про звільнення на підставах, передбачених пунктом 1 статті 40 КЗпПУ, можливості здійснювати пошук роботи в робочий час (не менше 2 годин на тиждень) із збереженням заробітної плати.

1.15. При зменшенні обсягів діяльності, за згодою працівника та погодженням з профспілковим комітетом Підприємства, встановлювати неповний робочий день або тиждень з виплатою заробітної плати відповідно до відпрацьованого часу. У разі потреби запроваджувати гнучкий режим роботи, скорочувати до мінімуму надурочні роботи, сумісництво тощо.

1.16. Працювати над зменшенням кількості працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу. За їх наявності зберігати за ними право на пільги та гарантії, передбачені колективним договором.

1.17. Розривати згідно зі ст. 39 КЗпПУ строковий трудовий договір (пункти 2 і 3 статті 23 КЗпПУ) достроково на вимогу працівника в разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором, порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного або трудового договору та у випадках, передбачених частиною першою статті 38 КЗпПУ. Спори про дострокове розірвання трудового договору вирішуються в загальному порядку, встановленому для їх розгляду.

1.18. Визначати у колективних договорах Підприємств обсяги підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників з урахуванням потреби і загальні витрати коштів на ці цілі. Забезпечити періодичність підвищення кваліфікації працівників не рідше, ніж один раз на 5 років.

1.19. Враховувати витрати платника податку при визначенні об'єкта оподаткування на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників робітничих професій, а також у разі якщо законодавством передбачено обов'язковість періодичної перепідготовки або підвищення кваліфікації; витрати на навчання та/або професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації у вітчизняних або закордонних навчальних закладах, якщо наявність сертифіката про освіту в таких закладах є обов'язковою для виконання певних умов ведення господарської діяльності в тому числі, але не виключно вищих та професійно-технічних навчальних закладах фізичних осіб (незалежно від того, чи перебувають такі особи в трудових відносинах з платником податку), які уклали з ним письмовий договір (контракт) про взяті ними зобов'язання відпрацювати у платника податку після закінчення вищого та/або професійно-технічного навчального закладу і отримання спеціальності (кваліфікації) не менше 3-х років (пп. 140.1.3 Податкового кодексу).

1.20. Рекомендувати Підприємствам, за наявності власних коштів, передбачати в колективних договорах працівникам, звільненим за пунктом 1 статті 40 КЗпПУ, виплату вихідної допомоги у розмірі, що перевищує середній місячний заробіток, з урахуванням їх віку та стажу роботи на підприємстві.

1.21. Працівникам, трудовий договір з якими було розірвано з ініціативи роботодавця у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням підприємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату працівників, яким на день вивільнення залишилося не більше півтора року до встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" пенсійного віку або віку, що дає право на призначення пенсії відповідно до законів України "Про державну службу", "Про статус народного депутата України", "Про прокуратуру", "Про наукову і науково-технічну діяльність", за умови їх реєстрації в територіальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, та відсутності підходящої роботи гарантується право на достроковий вихід на пенсію, якщо вони мають страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбачений абзацом першим частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

РОЗДІЛ II

2. Умови праці

2.1. У сфері оплати праці

2.1.1. Самостійно у колективних договорах Підприємств встановлювати форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами. Вважати оптимальним співвідношення посадового окладу (тарифної ставки) у середній заробітній платі працівників не менше 70 відсотків.

2.1.2. Забороняється будь-яке зниження розмірів оплати праці залежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, членства у професійній спілці чи іншому об'єднанні громадян, роду і характеру занять, місця проживання.

2.1.3. Передбачати в угодах і колдоговорах збільшення частки витрат на оплату праці в операційних витратах з реалізованої продукції, робіт, послуг. Формувати фонд оплати праці залежно від результатів господарсько-фінансової діяльності Підприємства, забезпечувати зростання заробітної плати з урахуванням зростання обсягів діяльності та продуктивності праці.

2.1.4. Визначати на умовах колективного договору розміри ставок (окладів) працівників загальних (наскрізних) професій і посад з дотриманням гарантій, встановлених законодавством, Генеральною і Галузевою угодами.

2.1.5. Забезпечувати щорічне зростання частки працівників Підприємства, які отримують заробітну плату більше за 2 прожиткових мінімуми для працездатних осіб.

2.1.6. Загальний розмір нарахованої заробітної плати працівника за просту, некваліфіковану працю, який виконав місячну (годинну) норму праці, не може бути меншим законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати без відповідних доплат, надбавок, заохочувальних та компенсаційних виплат. У колективному договорі розмір мінімальної заробітної плати може передбачатися більшим залежно від фінансових можливостей Підприємства.

2.1.7. Норми колективного договору, що допускають оплату праці нижче від норм, визначених Генеральною, Галузевою угодами, але не нижче від державних норм і гарантій в оплаті праці, можуть застосовуватися лише тимчасово на період подолання фінансових труднощів Підприємства терміном не більш як шість місяців.

2.1.8. Встановлювати тарифну ставку робітника I розряду в розмірі, що перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, а конкретний розмір визначати в колективних договорах залежно від фінансових можливостей Підприємства.

2.1.9. Для роботодавців не може бути підставою перегляд в бік збільшення завдань (норм виробітку за годину праці) при зміні розмірів мінімальних гарантій в оплаті праці, визначених чинним законодавством.

2.1.10. Забезпечувати на Підприємствах гласність Положення про матеріальне та соціальне забезпечення працівника підприємства, організації, об'єднання, інших суб'єктів господарювання споживчої кооперації України, яке є обов'язковим додатком до колективного договору.

2.1.11. Встановлювати розмір заробітної плати залежно від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності Підприємства.

Працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу.

Оплата праці за контрактом визначається за угодою сторін на підставі чинного законодавства, умов колективного договору і пов'язана з виконанням умов контракту.

2.1.12. Забезпечувати в першочерговому порядку своєчасну і в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам Підприємств у робочі дні в строки, встановлені колективним договором, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. У разі коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

2.1.13. Установити на Підприємствах перелік і розміри доплат та надбавок до тарифних ставок, окладів і посадових окладів працівників підприємств, установ і організацій, що мають міжгалузевий характер, для встановлення в угодах і колективних договорах (додаток 1).

2.1.14. Виконувати вимоги статті 33 Закону України "Про оплату праці" щодо здійснення індексації індивідуальної заробітної плати в період між переглядом розміру мінімальної заробітної плати та статті 34 щодо компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням строків її виплати відповідно до індексу зростання цін на споживчі товари і тарифи, на послуги у порядку, встановленому чинним законодавством. Відсутність власних коштів не є підставою для невиплати цієї компенсації працівникам.

2.1.15. Створювати спільно з профспілковими органами представницьку комісію у разі виникнення на Підприємстві загрози або фактів несвоєчасної виплати заробітної плати, сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та інших платежів до Пенсійного фонду України для усунення причин та терміново повідомляти про їх наявність вищим (господарським і профспілковим) органам.

2.1.16. Сторони відповідно до своїх повноважень застосовують до керівника Підприємства передбачені законодавством заходи впливу з метою забезпечення ліквідації заборгованості заробітної плати, зі слати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та інших платежів до Пенсійного фонду України протягом місяця з моменту її виникнення.

2.1.17. Не надавати працівникам Підприємств у період до погашення заборгованості із заробітної плати, зі слати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та інших платежів до Пенсійного фонду України позик без погодження з профспілковим комітетом, крім випадків, передбачених колективним договором.

2.1.18. При звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від Підприємства, провадяться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок.

2.1.19. Проводити за рахунок власних коштів доплати працівникам, які зайняті на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, на підставі результатів атестації відповідних робочих місць за умовами праці (постанова КМУ від 01.08.92 № 442) та за наявності професії (посади), яку обіймає працівник.

Розміри цих доплат встановлювати у відсотках до тарифної ставки (окладу) залежно від фактичного стану умов праці, зокрема з важкими і шкідливими: до 2-х балів - доплата 4%, від 2,1 до 4 балів - 8%, від 4,1 до 6 балів - 12%.

Встановлювати у колдоговорах робітникам, які працюють на будівництві з важкими, шкідливими та особливо шкідливими умовами праці, підвищений розмір оплати праці у відсотках до тарифної ставки (окладу) згідно з Переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 № 576.

2.1.20. При зміні умов оплати праці на Підприємствах у бік підвищення, особам, яких попереджено про звільнення на підставі пункту 1 ст. 40 КЗпПУ, встановлювати такі ж тарифні ставки (оклади), як і для інших працівників Підприємства.

2.1.21. Передбачати колективним договором, як виняток, часткову виплату заробітної плати натурою (за цінами не вище собівартості) у розмірі, що не перевищує 30% нарахованої за місяць, у тих галузях або за тими професіями, де така виплата, еквівалентна за вартістю оплаті праці у грошовому виразі, є звичайною або бажаною для працівників, крім товарів, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

2.1.22. Проводити оплату часу простою не з вини працівника з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу) згідно з чинним законодавством. За наявності власних коштів цей розмір може бути вищим. Конкретний розмір обумовлюється в колективних договорах.

Про початок простою, крім простою структурного підрозділу чи всього Підприємства, працівник повинен попередити власника Підприємства або уповноважений ним орган, чи бригадира, майстра, інших посадових осіб.

За час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров'я працівника або для людей, які його оточують, і навколишнього природного середовища не з його вини, за ним зберігається середній заробіток.

Час простою з вини працівника не оплачується.

2.1.23. Розмір заробітної плати може бути нижчим за встановлений трудовим договором та мінімальний розмір заробітної плати у разі невиконання норм виробітку, виготовлення продукції, що виявилася браком, та з інших, передбачених чинним законодавством причин, які мали місце з вини працівника.

2.1.24. Здійснювати оплату праці при невиконанні норм виробітку не з вини працівника за фактично виконану роботу. Місячна заробітна плата у цьому разі не може бути нижчою від двох третин тарифної ставки встановленого йому розряду (окладу). При невиконанні норм виробітку з вини працівника оплата провадиться відповідно до виконаної роботи.

2.1.25. Проводити працівникам за наявності власних коштів виплату надбавок на галузевому рівні:

а) за вислугу років працівникам Підприємств щомісячно у відсотках до посадового окладу (або заробітної плати, нарахованої за тарифними ставками, відрядними розцінками) залежно від стажу роботи у споживчій кооперації України у таких розмірах: понад 3 роки - 10%, понад 5 років - 15%, понад 10 років - 20%, понад 15 років - 25%, понад 20 років - 30%, понад 25 років - 40%;

б) персональних надбавок до 50% тарифної ставки (посадового окладу).

2.1.26. Встановлювати надбавки і доплати до посадових окладів (тарифних ставок) працівникам Підприємств споживчої кооперації, які мають почесні звання, відзнаки, спортивні звання, наукові ступені:

а) надбавки - за почесне звання України, колишнього СРСР, країн СНД та Балтії, автономних республік: "заслужений" - 20 відсотків; за спортивні звання: "Заслужений тренер", "Заслужений майстер спорту" - 20 відсотків; "Майстер спорту міжнародного класу" - 15 відсотків; "Майстер спорту" - 10 відсотків. За наявності двох або більше звань встановлення надбавок до посадових окладів (ставок) працівників здійснюється за одним (вищим) званням. Нагородженим державною нагородою України, відзнаками Президента України - 10 відсотків, почесною відзнакою Центральної спілки споживчих товариств України "Знак пошани" - 10 відсотків, відзнаками ФПУ - 10 відсотків. Надбавка виплачується за одну із профспілкових відзнак;

б) доплати за науковий ступінь (крім посад у вищих навчальних закладах освіти III і IV рівнів акредитації та наукових організаціях, для яких наявність наукового ступеня передбачена кваліфікаційними вимогами): доктора наук - 25 відсотків, кандидата наук - 15 відсотків.

Встановлення надбавок і доплат до посадових окладів (ставок) працівникам Підприємств споживчої кооперації проводиться, якщо діяльність працівників за профілем співпадає з наявним званням та ступенем.

2.1.27. Здійснювати оплату праці в надурочний час за погодинною системою у подвійному розмірі годинної ставки, за відрядною системою оплати праці - 100% тарифної ставки працівника відповідної кваліфікації, оплата праці якого здійснюється за погодинною системою, - за всі відпрацьовані надурочні години.

Робота у святковий і неробочий день оплачується у подвійному розмірі.

На бажання працівника, який працював у святковий і неробочий день, йому може бути наданий інший день відпочинку.

2.1.28. Зберігати середню заробітну плату за основним місцем роботи за працівниками, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовку, перепідготовку, навчання інших професій з відривом від виробництва.

2.1.29. Вирішувати самостійно на Підприємстві питання покладання на працівників, у тому числі керівників усіх рівнів та їх заступників, виконання поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткового обсягу робіт та встановлення доплат за збільшення обсягу виконуваної роботи.

2.1.30. Рекомендувати передбачати в колективних договорах зниження норм виробітку на 20% для працюючих інвалідів.

2.1.31. На Підприємствах за погодженням з профспілковим комітетом (профспілковим представником) проводиться запровадження, заміна і перегляд норм праці. Про запровадження нових і зміну чинних норм праці власник або уповноважений ним орган повідомляє працівників не пізніше як за один місяць до запровадження.

2.1.32. Про нові або зміну діючих умов оплати праці в бік погіршення роботодавець повинен повідомити працівника не пізніше як за два місяці до їх запровадження або зміни.

2.1.33. У разі банкрутства Підприємства чи ліквідації його в судовому порядку зобов'язання перед працівниками такого Підприємства щодо заробітної плати, яку вони повинні одержати за працю (роботу, послуги), виконану у період, що передував банкрутству чи ліквідації Підприємства, виконуються відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

2.1.34. Постійно здійснювати моніторинг у сфері нормування праці, визначати конкретні зобов'язання щодо поліпшення стану нормування праці працівників, а також узагальнювати, поширювати передовий досвід з цього питання у системі.

2.1.35. Суб'єкти організації оплати праці не мають права в односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, встановлені законодавством, угодою, колективним договором.

2.2. У сфері охорони праці

2.2.1. Організовувати діяльність Підприємств з врахуванням вимог Законів України "Про охорону праці", "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.

2.2.2. Забезпечувати діяльність служб охорони праці на Підприємствах відповідно до вимог статті 15 Закону України "Про охорону праці" та Положення про службу охорони праці в системі споживчої кооперації України.

2.2.3. Організовувати роботу комісій з питань охорони праці на Підприємствах відповідно до ст. 16 Закону України "Про охорону праці" та Примірного положення про комісію з питань охорони праці підприємства в системі споживчої кооперації України.

2.2.4. Розробляти в колективних договорах розділ "Охорона праці" та комплексні заходи, спрямовані на поліпшення умов праці, приведення їх у відповідність до вимог законодавчих, нормативних актів з охорони праці.

2.2.5. Формувати витрати на охорону праці залежно від стану умов праці та фінансової спроможності Підприємства.

2.2.6. Забезпечувати працюючих необхідним, якісним спецодягом, спецвзуттям, а також іншими засобами індивідуального та колективного захисту згідно з діючими нормами.

2.2.7. Здійснювати контроль та проводити аналіз стану охорони праці, аварійності та травматизму на Підприємствах. За результатами аналізу спільно з профспілковими органами розробляти заходи та контролювати їх виконання.

Розглядати на засіданнях господарських та профспілкових органів усіх рівнів стан умов безпеки праці, виробничого травматизму на Підприємствах.

2.2.8. Забезпечувати на Підприємстві виконання рекомендацій і приписів державних органів з нагляду за охороною праці, пожежної безпеки, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, комісій з їх розслідування. У разі створення реальної загрози життю і здоров'ю працюючих розглядати доцільність перебування на займаних посадах керівників Підприємств та спеціалістів служб охорони праці.

2.2.9. Проводити атестацію робочих місць за умовами праці в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років для встановлення працівникам права на пільги і компенсації відповідно до законодавства.

На запит сторін Угоди надавати інформацію про результати атестації робочих місць за умовами праці на Підприємствах.

2.2.10. Сторони рекомендують передбачати в колективних договорах на Підприємствах:

заохочення працівників Підприємств за активну участь та ініціативу в запровадженні заходів щодо підвищення безпеки і дотриманні законодавчих, нормативних вимог з охорони праці на робочому місці;

надання громадським інспекторам з охорони праці (представникам Профспілки з питань охорони праці) вільний від основної роботи час для виконання ними громадських обов'язків щодо питань охорони праці зі збереженням середнього заробітку.

2.2.11. Організовувати в установленому порядку навчання і перевірку знань з охорони праці працівників Підприємств та представників з охорони праці Профспілки.

2.2.12. Рекомендувати Підприємствам за рахунок власних коштів передбачати в колективних договорах:

а) надання матеріальної допомоги травмованим працівникам на виробництві залежно від кількості днів непрацездатності у таких розмірах:

до 10 днів - у розмірі 1/4 середньомісячної заробітної плати;

до 20 днів - у розмірі 1/3 середньомісячної заробітної плати;

до 30 днів - у розмірі 1/2 середньомісячної заробітної плати;

більше 30 днів - у розмірі середньомісячної заробітної плати;

б) у разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві не з його вини виплату одноразової матеріальної допомоги сім'ї загиблого працівника проводити понад норми законодавства у розмірі трьох середньомісячних заробітних плат та по одній середньомісячній заробітній платі на кожного утриманця, а також на дитину, яка народилася після його смерті.

При реорганізації, ліквідації, банкрутстві Підприємства та невиконання потерпілим вимог законодавчих, нормативних актів з охорони праці виплати, передбачені пунктом 2.2.12, не проводяться.

2.2.13. Надавати консультації та безкоштовну правову допомогу працівникам, потерпілим від нещасного випадку на виробництві, і сім'ям загиблих щодо своєчасного, повного відшкодування Фондом соціального страхування від нещасних випадків шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків, а також виплат одноразової допомоги відповідно до Законів України "Про охорону праці", "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".

2.2.14. Організовувати на Підприємствах за рахунок власних коштів проведення медичних оглядів при прийнятті на роботу і періодичних (протягом трудової діяльності) працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці, або таких, де є потреба в професійному доборі, а також щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

2.2.15. Запроваджувати страхування працівників відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", а також інші види страхування для окремих категорій працівників.

РОЗДІЛ III
Трудові відносини та відпочинок

3.1. Регулювати трудові відносини відповідно до законодавства України про працю та статутів Підприємств.

3.2. Встановлювати в колективному договорі Підприємства норму тривалості робочого часу на рік так, щоб вона не перевищувала норм, які розраховані відповідно до законодавства, режиму роботи (графіків роботи) працівників.

3.3. Застосовувати контрактну форму трудового договору згідно з чинним законодавством України. Передбачати у контрактах з керівниками підприємств відповідальність їх перед власником або уповноваженим ним органом за стан розвитку Підприємства, дотримання вимог законодавства з соціально-економічних питань.

3.4. Визначати посадовими інструкціями керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців і робочими інструкціями робітників конкретний перелік посадових (робочих) обов'язків.

3.5. У разі необхідності на Підприємстві запроваджувати підсумований облік робочого часу на певний період таким чином, щоб ця величина за цей період не перевищувала законодавчо визначену норму робочого часу.

3.6. Створювати комісії з трудових спорів на Підприємствах з кількістю працюючих 15 і більше осіб та підвищувати ефективність їх роботи щодо розгляду ними трудових спорів.

3.7. Залучати працівників Підприємства до надурочних робіт згідно з чинним законодавством України. За можливості задовольняти прохання працівника про звільнення його від надурочних робіт.

3.8. Надавати щорічну основну відпустку працівникам не менше 24 календарних днів за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору відповідно до вимог ст. 6 Закону України "Про відпустки". За рахунок власних коштів термін відпустки може бути збільшений.

3.9. Зберігати відпустки раніше встановленої загальної тривалості за працівниками, які користувалися відпусткою більшої загальної тривалості, ніж визначено відповідно до законів та інших нормативно-правових актів України, на весь час їх роботи на даному Підприємстві на посадах, професіях, роботах, що давали їм право на цю відпустку, та за наявності умов, за якими вона надавалася (п. 8 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про відпустки" від 02.11.2000 № 2073-III).

3.10. Надавати щорічні додаткові відпустки:

а) за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці тривалістю до 35 календарних днів працівникам, зайнятим на роботах, пов'язаних із негативним впливом на здоров'я шкідливих виробничих факторів, за Списком виробництв, цехів, професій і посад, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Конкретна тривалість відпустки встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від результатів атестацій робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах (ст. 7 Закону України "Про відпустки");

б) за особливий характер праці (ст. 8 Закону України "Про відпустки"):

окремим категоріям працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або на умовах підвищеного ризику для здоров'я, до 35 календарних днів за Списком виробництв, робіт, професій і посад, затвердженим Кабінетом Міністрів України;

працівникам з ненормованим робочим днем тривалістю до 7 календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором, угодою. Орієнтовний перелік робіт, професій і посад працівників з ненормованим робочим днем (додаток 2).

Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

Ненормований робочий день не застосовувати для працівників, зайнятих на роботах з неповним робочим днем.

3.11. Надавати щорічні відпустки згідно з порядком, передбаченим ст. 10 Закону України "Про відпустки".

3.12. Надавати щорічно додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів працюючим жінкам, які мають двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, чи одному із прийомних батьків. За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

3.13. Надавати працівникам Підприємств, які мають стаж роботи у споживчій кооперації понад 10 років, щорічну додаткову оплачувану відпустку тривалістю 7 календарних днів, а починаючи з 11-го року, збільшувати відпустку на 1 календарний день за кожний наступний рік. Тривалість додаткової оплачуваної відпустки не може перевищувати 14 календарних днів, оплата якої здійснюється за рахунок власних коштів Підприємства. Перенесення додаткової відпустки на наступний рік не допускається. За бажанням працівника додаткова відпустка може бути замінена компенсаційною грошовою виплатою, але не пізніше того року, протягом якого вона повинна бути використана.

3.14. Надавати працівникам додаткові відпустки при збереженні основної заробітної плати: при реєстрації шлюбу - 1 день, при смерті рідних - 3 дні. Оплата здійснюється за рахунок власних коштів, за наявності яких тривалість відпустки може бути збільшена.

3.15. Надавати працівникам відпустку без збереження заробітної плати за сімейними обставинами та з інших причин на термін, обумовлений угодою між працівником та власником Підприємства або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів на рік, що передбачено статтею 26 Закону України "Про відпустки", а також інші види відпусток відповідно до ст. 25 цього закону.

3.16. В день здавання крові та (або) її компонентів, а також у день медичного обстеження працівник, який є або виявив бажання стати донором, звільняється від роботи на Підприємстві із збереженням за ним середнього заробітку. Донору надається додатковий день відпочинку, в тому числі у разі здавання крові у вихідні, святкові і неробочі дні із збереженням за ним середнього заробітку. За бажанням працівника цей день може бути приєднано до щорічної відпустки або використано в інший час протягом року після дня здавання крові чи її компонентів. Виплата середнього заробітку за ці дні здійснюється за рахунок Підприємства, зазначені кошти належать до таких, що спрямовані на благодійну діяльність.

3.17. Надавати працівникам можливість для харчування впродовж зміни на виробництвах, де за умовами роботи перерву неможливо встановити.

3.18. Здійснювати заходи щодо раціонального використання санаторно-лікувальних, інших закладів відпочинку системи для оздоровлення працівників і членів їх сімей та забезпечувати своєчасну підготовку цих закладів до літнього оздоровчого сезону.

3.19. Сприяти розвитку фізкультурно-спортивного руху та залучати всі можливі джерела фінансування для поліпшення оздоровлення і відпочинку працівників Підприємств і членів їх сімей, для чого:

3.19.1. Відраховувати кошти первинним профспілковим організаціям у розмірах, передбачених колективними договорами та угодами, але не менше, ніж 0,3% фонду оплати праці згідно з ст. 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".

3.19.2. Перераховувати роботодавцями первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу суми коштів, передбачені колективними договорами (угодами) відповідно до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", в межах 4 (чотирьох) відсотків оподатковуваного прибутку за попередній звітний рік (абзац "а" підпункту 138.10.6 пункту 138.10 цієї статті Розділу III Податкового кодексу України).

Якщо за результатами попереднього звітного року платником податку отримано від'ємний результат об'єкта оподаткування, то сума коштів, що перераховується, визначається з урахуванням оподатковуваного прибутку, отриманого в році, що передує року декларування такого річного від'ємного значення, але не раніш як за чотири попередні звітні роки.

3.20. Проводити відрахування профспілковим органам всіх рівнів (від первинної організації до ЦК Профспілки) для здійснення їх статутної діяльності у розмірі 1,5% від валового доходу, отриманого від оренди, у тих Підприємствах, де має місце така фінансова операція. За можливості відсоток відрахування може бути збільшений.

РОЗДІЛ IV
Соціальний захист

4.1. Утримувати, обслуговувати та ремонтувати житловий фонд Підприємств споживчої кооперації (за його наявності).

Працівник споживчої кооперації України має право на набуття права власності на квартиру (житловий будинок), кімнату в гуртожитку, що належить Підприємству, в якому він є основним квартиронаймачем.

Набуття права власності проводиться за рішенням власника майна у будь-якій формі в порядку, встановленому законодавством України та нормативними актами Укоопспілки, в тому числі шляхом укладення договору купівлі-продажу, дарування та в іншій цивільно-правовій формі.

4.2. За згодою профспілкового органу надавати кредити, позики, в тому числі пільгові, на будівництво, придбання квартир, будівельних матеріалів, товарів довгострокового користування тощо працівникам Підприємств (у тому числі молоді), які пропрацювали у споживчій кооперації не менше 3 років. Джерелом надання позик є прибуток Підприємства, що залишається після сплати податків, інших обов'язкових платежів і зборів.

4.3. Продовжити роботу зі створення на Підприємствах спеціальних фондів кооперативних виплат та поширити дію цієї пільги на профспілкових працівників.

4.4. Передбачати в колективних договорах надання Підприємствами за рахунок власних коштів матеріальної допомоги працівникам та членам їх сімей на придбання ліків при тяжких захворюваннях, а також за необхідності проведення операцій, одноразових заохочувальних виплат до свят, ювілеїв.

4.5. При поворотному прийнятті працівника на роботу протягом одного року, з яким розірвано трудовий договір з підстав, передбачених пунктом 1 ст. 40 КЗпПУ, він має право на укладення трудового договору, якщо власник або уповноважений ним орган проводить прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації. Умови відновлення соціально-побутових пільг, які працівники мали до вивільнення, визначаються колективним договором.

4.6. Рекомендувати Підприємствам передбачати в колективних договорах за наявності власних коштів:

а) скорочення робочого дня для жінок, починаючи з 5-го місяця вагітності, зі збереженням середньої заробітної плати;

б) надання працівнику грошової допомоги у разі виходу на пенсію за наявності стажу роботи в споживчій кооперації не менше 10 років в розмірі до 5 місячних посадових окладів (середньомісячної заробітної плати, нарахованої за тарифними ставками, відрядними розцінками за останні два місяці роботи), а при стажі роботи понад 15 років - грошова допомога може бути збільшена до 10 окладів;

в) надання одноденної оплачуваної відпустки 31 серпня або 1 вересня одному з батьків школярів 1 - 4 класів;

г) надання працівникам вільного часу із збереженням основної заробітної плати: при святкуванні ювілейних дат, днів народження - 1 день; батькам при народженні дитини - 1 день;

ґ) виплату матеріальної допомоги, винагороди (у грошовій чи подарунковій формі) учасникам ВВВ, ветеранам праці, непрацюючим пенсіонерам, у зв'язку з ювілейними датами, з нагоди професійних свят та інших випадках;

д) надання права працівникам, які сумлінно працюють, мають стаж роботи в споживчій кооперації не менше 20 років і вийшли на пенсію з Підприємств споживчої кооперації, пільгового користування лікувально-оздоровчими закладами системи у межах коштів, передбачених на ці цілі;

е) здешевлення харчування працівникам Підприємств, забезпечення харчуванням працюючих у нічні зміни;

є) надання щомісячних виплат на транспортні витрати, за оренду житла в приватному секторі та компенсації за використану електроенергію, газ, водопостачання;

ж) надання грошової допомоги багатодітним сім'ям, сім'ям без батька (матері), при народженні дітей, для утримання дітей в дитячих дошкільних закладах тощо;

з) надання одноразових виплат працівникам у розмірі середньомісячної заробітної плати, яка склалася на момент виплати на Підприємстві, в зв'язку з небезпечним екологічним становищем, пов'язаним з наслідками катастрофи на ЧАЕС та аваріями;

и) виплату грошової винагороди за сумлінну безперервну працю та зразкове виконання трудових обов'язків проводити один раз у п'ять років у таких розмірах: від 10 до 15 років роботи - одна середньомісячна заробітна плата (посадовий оклад); від 15 до 20 років - дві, від 20 до 25 років - три, від 25 до 30 років - чотири, від 30 років і більше - п'ять;

і) надання матеріальної допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки;

й) виплату працівникам винагороди за підсумками роботи за рік;

к) часткову оплату навчання студентів у вищих навчальних закладах за направленнями Підприємств.

РОЗДІЛ V
Робота з молоддю

5.1. Продовжувати роботу щодо створення на Підприємствах молодіжних організацій і їх осередків з призначенням працівника, відповідального за цю роботу.

5.2. Залучати молодих кооператорів до активної участі в реалізації програм розвитку споживчої кооперації, поліпшення економічного стану Підприємств, зміцнення їх матеріально-технічної бази.

5.3. Надавати правову допомогу молоді, не допускати порушень трудового законодавства, висувати їх на відповідальні посади, включати кандидатури молодих спеціалістів у резерв кадрів на керівні посади.

5.4. Створювати умови студентам вищих та учням професійно-технічних навчальних закладів, що здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник", "молодший спеціаліст", "бакалавр", "спеціаліст" та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, які мають право проходити стажування за професією (спеціальністю), за якою здобувається освіта, на підприємствах, в установах та організаціях на умовах, визначених договором про стажування у вільний від навчання час. Строк стажування за договором не може перевищувати шести місяців.

5.5. Забезпечувати випускників кооперативних вищих навчальних закладів першим робочим місцем відповідно до укладених договорів та за необхідності створювати додаткові робочі місця.

Роботодавець повинен враховувати право молоді, яка закінчила або припинила навчання в загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася з строкової військової або альтернативної (невійськової) служби, користуватися додатковими гарантіями у сприянні працевлаштування протягом шести місяців.

5.6. Зараховувати до стажу роботи в системі споживчої кооперації України випускникам, починаючи з 2007 і наступних років, термін навчання у вищих навчальних та професійних навчально-виховних закладах, для яких робота у споживчій кооперації є першим робочим місцем. Зазначену норму застосовувати одноразово.

5.7. Надавати відпустку тривалістю один календарний місяць випускникам навчальних закладів перед початком трудової діяльності.

5.8. Передбачати в колективних договорах за наявності власних коштів:

а) встановлення молодим кваліфікованим робітникам, випускникам навчальних закладів занижені норми виробітку на 20% протягом трьох місяців з початку їх самостійної роботи з оплатою праці як за повну норму виробітку;

б) молодим кооператорам, які пропрацювали у системі не менше 3 років, виплату матеріальної допомоги при першому шлюбі, народженні дитини, призову на службу в армію з поверненням на попереднє місце роботи, одиноким, розлученим жінкам, вдовам, які мають двох і більше дітей дошкільного віку, та надання коштів на інші потреби.

5.9. Вирішувати питання надання направлень на навчання за денною або заочною формою в кооперативні вищі навчальні заклади, а за необхідності, в заклади інших відомств молодим працівникам, які зарекомендували себе позитивно у трудовій і громадській діяльності.

Перераховувати в установлений термін кошти навчальним закладам системи за студентів, які навчаються за направленнями Підприємств.

5.10. Надавати додаткові оплачувані відпустки молодим кооператорам, які навчаються в навчальних закладах за заочною формою навчання. При неможливості забезпечення їх гуртожитками на період навчання в навчальних закладах рекомендувати Підприємствам надання їм матеріальної допомоги в розмірі не менше 20% прожиткового мінімуму, який діє на дату звернення.

5.11. Удосконалювати соціальну і виховну роботу зі студентською молоддю, працювати над формуванням в ній професійних, творчих, морально-психологічних якостей та активною позицією щодо розвитку кооперативного руху.

5.12. Продовжувати роботу в споживспілках із запровадження іменних стипендій для студентів, які навчаються відмінно і беруть активну участь у громадському житті навчального закладу.

5.13. Створювати для молоді умови для їх адаптації в трудових колективах шляхом самореалізації, творчого розвитку, життєвого самовизначення.

Поліпшити роботу з поновлення наставництва в усіх Підприємствах системи.

5.14. Працювати над подальшим втіленням у системі Концепції молодіжної політики Центральної спілки споживчих товариств України та ЦК Профспілки працівників споживчої кооперації України, а також активним залученням працюючої і студентської молоді в члени профспілки.

РОЗДІЛ VI
Президія ЦК Профспілки зобов'язується: разом з профспілковими органами всіх рівнів

6.1. Сприяти досягненню економічної ефективності роботи Підприємств, зростанню продуктивності праці, підвищенню мотивації до праці, зміцненню трудової і виробничої дисципліни. Брати участь у підготовці рішень господарських органів Підприємств, які стосуються трудових і соціально-економічних прав працівників.

6.2. Працювати над реалізацією на Підприємствах прав і гарантій діяльності профспілкових організацій та її членів, передбачених Законом України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності". Сприяти дотриманню законодавчих, нормативних актів на Підприємствах, які стосуються соціально-економічного захисту працівників і членів їх сімей, проводити роз'яснювальну роботу щодо їх застосування. Представляти права та інтереси працівників у відносинах з роботодавцями, в необхідних випадках, у судових, інших органах державної влади й місцевого самоврядування відповідно до законодавства.

6.3. Вносити в установленому порядку подання про відміну рішень та дій власника Підприємства або уповноваженого ним органу, які суперечать законодавству, в межах компетенції Профспілки. Брати участь у розгляді індивідуальних і колективних трудових спорів.

6.4. Надавати інформацію стороні роботодавця профспілковим органом Підприємства, в міру потреби та за фактами виявлених порушень.

6.5. Надавати методичну, практичну допомогу членським організаціям з укладення угод і колективних договорів щодо включення додаткових соціально-економічних, правових гарантій для працівників залежно від фінансового стану Підприємства та здійснювати контроль за їх виконанням, зокрема за:

6.5.1. Дотриманням роботодавцями чинного законодавства з праці (охорони і оплати праці) та соціально-економічних питань відповідно до повноважень, передбачених Законом України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" та іншими законодавчими актами України.

6.5.2. Підготовкою Підприємств до роботи в осінньо-зимовий період.

6.5.3. Своєчасністю виплати матеріальної допомоги працівникам, передбаченою пунктом 2.2.12 цієї Угоди.

6.5.4. Дотриманням законодавства в сфері зайнятості населення, у тому числі молоді, професійного навчання та підвищення кваліфікації працівників. Проводити спільні консультації з роботодавцями з питань збереження і створення нових робочих місць та їх ефективного використання. Брати участь у розробленні заходів щодо соціального захисту членів профспілки, які вивільняються з Підприємств з ініціативи роботодавця.

6.5.5. Дотриманням житлового законодавства на Підприємствах споживчої кооперації, стану житлово-побутових умов студентів навчальних закладів, які проживають у гуртожитках.

6.5.6. Роботою оздоровчих закладів системи з організації відпочинку та оздоровлення працівників і членів їх сімей.

6.6. Забезпечувати вибори у профспілкових організаціях Підприємств представників з охорони праці та участь їх у розслідуванні нещасних випадків і розробленні заходів щодо усунення недоліків.

6.7. Організовувати та проводити семінари, навчання профспілкового активу, надавати консультативну допомогу профспілковим органам Підприємств щодо захисту прав і інтересів працівників при зміні істотних умов праці, припиненні трудового договору, вивільненні працівників, їхнього працевлаштування та інших питань дотримання законодавства про працю.

6.8. Забезпечувати захист прав та законних інтересів застрахованих осіб щодо своєчасної і повної виплати допомоги за рахунок коштів фондів соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням, нещасним випадком на виробництві та при професійному захворюванні.

6.9. Співпрацювати з роботодавцями, державними органами та органами місцевого самоврядування, фондами соціального страхування щодо збільшення фінансування на оздоровлення, відпочинок дітей та збереження діючих дитячих закладів.

6.10. Вносити Федерації профспілок України, суб'єктам права законодавчої ініціативи, відповідним органам державної влади, Правлінню Укркоопспілки пропозиції до законопроектів, чинних законів та інших нормативно-правових актів, які стосуються соціально-трудової сфери.

6.11. Проводити активну роз'яснювальну роботу серед працівників щодо здорового способу життя, шкідливості вживання алкогольних, наркотичних засобів. Наполягати на включенні до колективних договорів та угод заходів щодо запобігання поширенню епідемії ВІЛ/СНІДу та туберкульозу у виробничому середовищі. Не допускати дискримінації працівників за такими захворюваннями.

6.12. Брати активну участь у реалізації національних і державних програм культурно-мистецького та фізкультурно-оздоровчого спрямування. Поліпшити на Підприємствах системи культурно-масову та фізкультурну роботу.

6.13. Проводити огляди-конкурси на кращу первинну профспілкову організацію, кращий колективний договір та з інших напрямів діяльності Профспілки. Брати участь у конкурсах, які проводяться Федерацією профспілок України.

6.14. Вивчати та запроваджувати передовий досвід профспілкових організацій, матеріали висвітлювати в засобах масової інформації та газеті "Вісті...".

6.15. Утримуватися від організації і проведення страйків на період дії цієї Угоди за умови виконання її положень та дотримання чинного законодавства з питань соціально-трудових відносин.

РОЗДІЛ VII
Соціальне партнерство

Для вжиття заходів подальшого розвитку і вдосконалення соціального діалогу, підвищення ефективності соціального партнерства та координації діяльності сторін, пов'язаної з виконанням Угоди, забезпечення колективно-договірного регулювання соціально-економічних і трудових відносин сторони домовилися:

7.1. Укладати та виконувати Угоду є обов'язком для обох сторін.

7.2. Дотримуватися норм Законів України "Про соціальний діалог", "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" та інших законодавчих актів.

7.3. Працювати над збереженням діючих і створенням нових профспілкових організацій у разі реорганізації, перепрофілювання, зміни власника, створення нових Підприємств та суб'єктах підприємницької діяльності, що орендують приміщення, майно Підприємств споживчої кооперації.

7.4. Здійснювати соціальний діалог між сторонами через обмін інформацією, проведення консультацій, узгоджувальних процедур, колективних переговорів з укладення колективних договорів і угод, а також розв'язання конфліктів на основі посередництва та примирення згідно із законодавством.

7.5. Забезпечувати моніторинг виконання Угоди, підбивати підсумки з проведеної роботи не менше двох разів на рік. У разі невиконання окремих положень Угоди вживати додаткові заходи щодо їх реалізації та своєчасно надавати відповідну інформацію іншій стороні.

7.6. Вносити зміни і доповнення до цієї Угоди тільки за взаємною згодою сторін. При виникненні необхідності внесення змін і доповнень кожна зі сторін інформує та узгоджує з іншою стороною за 15 днів про наступне їх прийняття. Рішення, прийняті в односторонньому порядку, вважаються недійсними.

7.7. Удосконалювати нормативно-правову базу. Проводити соціальний діалог між сторонами щодо внесення пропозицій до законопроектів, змін до нормативно-правових актів, які зачіпають соціально-економічні та трудові інтереси працівників.

7.8. Розглядати в установленому законодавством порядку питання відповідальності керівників Підприємств за порушення законодавства про працю та доцільності розірвання з ними трудового договору (контракту).

7.9. Приймати рішення про вступ до колективного трудового спору з виконання цієї Угоди лише після розгляду спірних питань на засіданні спільної робочої комісії Правління Укркоопспілки і Президії ЦК Профспілки та вживати заходи для його вирішення здійсненням примирних процедур відповідно до законодавства.

7.10. Відзначати Підприємствами за рахунок власних коштів кращі трудові колективи і окремих працівників із застосуванням моральних та матеріальних стимулів. Конкретні терміни і періоди визначення переможців передбачати в колективних договорах.

7.11. Проводити формування, розподіл і використання фонду оплати праці та прибутку підприємств за участю профспілкових комітетів.

7.12. Не приймати рішень з трудових та соціально-економічних питань без погодження з відповідним профспілковим органом Підприємства.

7.13. Покласти в основу роботи з кадрами Концептуальні положення розвитку кадрового потенціалу і організації роботи з кадрами в системі Центральної спілки споживчих товариств України та Концепцію Профспілки працівників споживчої кооперації України щодо роботи з профспілковими кадрами та активом.

7.14. Перевіряти під час ревізій і перевірок господарсько-фінансової діяльності Підприємств правильність нарахування профспілкових внесків, обов'язкових платежів на статутну діяльність профспілкового органу, передбачених цією Угодою, та своєчасність їх перерахування відповідним профспілковим органам.

Вважати затримку перерахування профспілкових внесків і використання їх не за призначенням як невиконання зобов'язань колективного договору та Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".

РОЗДІЛ VIII
Гарантії діяльності профспілкових органів Підприємств системи

Відповідно до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" та інших законодавчих актів України Правління Укркоопспілки рекомендує керівникам Підприємств:

8.1. Створювати умови для реалізації прав і гарантій діяльності Профспілки на Підприємствах споживчої кооперації, визначених законодавством, статутами та цією Угодою.

8.2. Надавати допомогу профспілковим органам шляхом залучення на громадських засадах відповідних спеціалістів юридичних служб Підприємств для вирішення правових питань та брати участь у заходах, які проводяться профкомами (комітетами профспілки).

8.3. Забезпечувати умови для підвищення рівня знань профспілкових кадрів і профактиву з правового, соціально-економічного захисту працівників та виконання ними громадських обов'язків з наданням вільного часу і збереженням заробітної плати з основного місця роботи.

8.4. Здійснювати за рахунок власних коштів Підприємства щомісячну доплату не звільненим від основної роботи головам профспілкових комітетів за організацію і виконання ними на громадських засадах статутної діяльності профспілкових організацій. Конкретний розмір доплати встановлювати у колективних договорах Підприємств.

8.5. Передбачати в угодах і колективних договорах за письмовими заявами працівників проведення безготівкового збору профспілкових внесків та перерахування їх профкомам у день виплати заробітної плати. Господарським органам Підприємств не допускати заборгованості профкомам з перерахування профспілкових внесків з виплаченої заробітної плати.

8.6. Проводити профспілковим працівникам, які утримуються за рахунок профбюджету, при звільненні виплату належної їм суми з прибутку Підприємства, що залишився після оподаткування, у випадках відсутності коштів на рахунку профспілкового органу Підприємства внаслідок несвоєчасного перерахування профспілкових внесків роботодавцем.

8.7. У разі виявлення ознак неплатоспроможності Підприємства власник або уповноважений ним орган, за згодою профспілкового комітету, проводить в місячний строк в установленому порядку досудову санацію Підприємства. При проведенні досудової санації господарський орган у 5-денний строк з дня прийняття рішення перераховує заборгованість з членських внесків профспілковому комітету Підприємства.

8.8. Перераховувати профспілковому комітету першочергово в обов'язковому порядку заборгованість з членських внесків у 10-денний строк з дня продажу окремих об'єктів, основних засобів Підприємства.

8.9. Вирішувати питання про фінансування посад технічних інспекторів праці у ЦК Профспілки, Кримському рескомі, обласних комітетах профспілки (по 50 відсотків від правління споживспілки і комітету профспілки).

8.10. Надавати в тижневий термін на запит профспілкової організації інформацію з виконання угод і колдоговорів, соціально-економічного розвитку Підприємства та питань, які стосуються компетенції профспілкових органів системи.

8.11. Надавати профспілковим органам усіх рівнів безоплатно необхідні приміщення з усім обладнанням, опаленням, освітленням, прибиранням, охороною для роботи самого комітету і для проведення зборів працівників, а також транспорт і засоби зв'язку. Проводити капітальні та поточні ремонти приміщень, в яких здійснює свою роботу профспілковий комітет (комітет профспілки). Поширювати пільги і гарантії, які передбачені в угоді, і на профспілкових працівників усіх рівнів.

8.12. Вивільняти профспілкових активістів з роботи відповідно до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".

8.13. Забезпечувати право участі представників профспілкових органів усіх рівнів у роботі колегіальних органів Підприємств (зборах уповноважених членів споживчих товариств, конкурсних, атестаційних та інших комісій тощо), органів управління суб'єктів господарювання, в тому числі щодо розробки, внесення змін, доповнення до статутів, програм, бізнес-планів, нормативних актів та підготовці рішень, що стосуються захисту соціально-економічних і трудових прав працівників, та представляти інтереси працівників.

8.14. Включати до складу комісій: з реструктуризації (реорганізації, продажу, ліквідації), списання та відчуження майна суб'єктів господарювання представників профспілкових органів для захисту прав і інтересів працівників під час здійснення цих процедур.

8.15. Надавати працівникам Підприємств, обраним до профспілкових органів, гарантії для здійснення їх повноважень згідно зі статтею 41 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".

8.16. Забезпечувати на Підприємстві доступ до робочих місць представників профспілкових органів для огляду місця роботи, одержання відповідної документації, що стосується умов праці, виконання колективних договорів і угод, додержання законодавства про працю та соціально-економічних прав працівників.

РОЗДІЛ IX
Заключні положення

9.1. Опублікувати Угоду в газеті "Вісті..." та через неї інформувати працівників системи про хід її виконання.

9.2. Рекомендувати керівникам, головам профспілкових комітетів (комітетів профспілки) Підприємств після введення в дію Галузевої угоди укласти нові угоди і колдоговори або внести зміни і доповнення до діючих.

9.3. З дня набрання чинності цієї Угоди втрачає чинність Галузева угода, укладена між Правлінням Укоопспілки та Президією ЦК Профспілки працівників споживчої кооперації України на 2010 - 2012 роки.

9.4. Ця Угода підписана у двох примірниках, зберігається у кожної зі Сторін та має однакову юридичну силу.

Угоду підписали:

від Правління Укркоопспілки
Голова
Правління УкркоопспілкиВ.Д. Гончаренко

від Президії ЦК Профспілки
Голова ЦК
Профспілки працівників
споживчої кооперації України
В.П. ЛевицькийДодаток 1
до Галузевої угоди 2014 - 2016 років

ПЕРЕЛІК
і розміри доплат та надбавок до тарифних ставок, окладів і посадових окладів працівників підприємств, установ і організацій, що мають міжгалузевий характер, для встановлення в угодах та колективних договорах

Найменування доплат і надбавок

Розміри доплат і надбавок

1

2

ДОПЛАТИ

За суміщення професій (посад)

доплати одному працівнику не обмежуються максимальним розміром і встановлюються в межах економії фонду заробітної плати за тарифною ставкою і окладами суміщуваної посади працівника

За розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт

розмір доплати одному працівнику не обмежується і визначається наявністю економії за тарифними ставками і окладами, які могли б виплачуватися за умови дотримання нормативної чисельності працівників

За виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника

до 100 відсотків тарифної ставки (окладу, посадового окладу) відсутнього працівника

За роботу у важких і шкідливих умовах праці

за роботу у важких і шкідливих умовах праці - 4, 8 і 12 відсотків тарифної ставки (окладу)

За інтенсивність праці

до 12 відсотків тарифної ставки (окладу)

На період освоєння нових норм трудових затрат

підвищення відрядних розцінок до 20 відсотків; підвищення тарифних ставок до 10 відсотків

За керівництво бригадою (бригадиру, не звільненому від основної роботи)

доплата диференціюється залежно від кількості робітників у бригаді: до 10 чоловік - 10%; понад 10 чоловік - 20%, понад 25 чоловік - 30% від розміру ставки розряду, присвоєного бригадиру, якщо чисельність ланки становить більш ніж 5 осіб, ланковим встановлюється доплата в розмірі до 50 відсотків відповідної доплати бригадира

За роботу у вечірній час - з 18-ї до 22-ї години - (при багатозмінному режимі роботи)

20 відсотків годинної тарифної ставки (окладу, посадового окладу) за кожну годину роботи в такий час

За роботу в нічний час

35 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час. Працівникам хлібопекарської промисловості - до 75 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу), по випуску макаронних виробів - до 50 відсотків за кожну годину роботи в нічний час. Працівникам охорони в розмірі 35 відсотків тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в нічний час

За поділ робочого дня

доплата за поділ робочого дня на 2 частини (з перервою в роботі більше 2 годин, яка не включається в робочі години), за фактично відпрацьований час в такі дні в розмірі до 30 відсотків відрядного заробітку (тарифної ставки, посадового окладу)

За ненормований робочий день

водіям автотранспортних засобів (легкових автомобілів) - 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час водієм

НАДБАВКИ

За високу професійну майстерність

диференційовані надбавки до тарифних ставок (окладів) робітників:
III розряду - 12 відсотків;
IV розряду - 16 відсотків;
V розряду - 20 відсотків;
VI і вищих розрядів - 24 відсотки тарифної ставки (окладу)

За професійну майстерність і високу культуру обслуговування

до 24 відсотків тарифної ставки (окладу) робітникам підприємств і організацій торгівлі та громадського харчування

За класність водіям легкових і вантажних автомобілів, автобусів

водіям 2-го класу - 10 відсотків, 1-го класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований водієм час

За високі досягнення у праці

до 50 відсотків посадового окладу

За виконання особливо важливої роботи на певний термін

до 50 відсотків посадового окладуДодаток 2
до Галузевої угоди 2014 - 2016 років

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК
посад, робіт, професій з ненормованим робочим днем підприємств, установ, організацій споживчої кооперації України та профспілкових комітетів, робота на яких передбачає надання додаткової відпустки терміном до 7 календарних днів

1. Керівники

Класифікаторі професій код починається з цифри 1)

1.1. Керівники підприємств, установ, організацій, їх заступники.

1.2. Керівники (завідувачі) управлінь, відділів, відділень, дільниць, канцелярій, бюро, груп, змін, лабораторій, майстерень, гаражів, колон, служб, цехів, баз, складів, господарства, архіву, гуртожитку, експедиції, виробництва, кабінету, музею, ринку, інших структурних підрозділів та їх заступники.

1.3. Голови ревізійних комісій споживспілок та їх заступники.

1.4. Майстри та їх заступники.

1.5. Головні бухгалтери, головні інженери, головні лікарі та їх заступники.

1.6. Головні фахівці.

2. Професіонали, фахівці

(у Класифікаторі професій код починається з цифр 2 і 3)

Провідні фахівці, фахівці 1, 2 категорій, фахівці:

2.1. Інженери-технологи, інженери з охорони праці, інженери-радіологи, інженери з якості, інженери з організації експлуатації та ремонту, інженери з транспорту, інженери з безпеки руху, інженери (цивільне будівництво), інженери-механіки групові, інженери з підготовки кадрів, інженери з пожежної безпеки, інженери з керування і обслуговування систем.

2.2. Технологи, техніки, техніки-технологи, техніки-лаборанти.

2.3. Конструктори, метрологи, енергетики, експерти, диспетчери.

2.4. Економісти, товарознавці, інспектори, інспектори з кадрів, інспектори праці (правові), інструктори, юрисконсульти.

2.5. Бухгалтери, бухгалтери-ревізори, ревізори.

2.6. Референти, радники, консультанти, перекладачі.

2.7. Агрономи, зоотехніки, лікарі ветеринарної медицини, фельдшери ветеринарної медицини, мікробіологи.

2.8. Лікарі, фельдшери, старші медичні сестри, соціологи, психологи, вихователі гуртожитків.

2.9. Редактори, відповідальні секретарі, літературні співробітники, кореспонденти, фотокореспонденти, художники.

2.10. Математики, програмісти прикладні, програмісти системні.

2.11. Агенти страхові.

2.12. Експедитори.

2.13. Секретарі правлінь споживспілок.

3. Технічні службовці, робітники сфери торгівлі та побутових послуг

Класифікаторі професій коди починаються з цифр 4 і 5)

3.1. Коректори, табельники, діловоди.

3.2. Секретарі керівників, секретарі-друкарки, секретарі-стенографістки.

3.3. Адміністратори, метрдотелі, коменданти, касири, інкасатори, агенти з постачання, комірники.

4. Оператори та складальники устаткування і машин

(у Класифікаторі професій код починається з цифри 8)

4.1. Водії автотранспортних засобів.

__________
Примітка.


журналістам, які користуються відпусткою на підставі статті 13 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", додаткові щорічні відпустки за ненормований характер роботи не надаються.on top