Document 995_032, current version — Accession on October 29, 1996, on the basis - 436/96-ВР


Конвенція
про охорону дикої флори та фауни
і природних середовищ існування в Європі
Берн, 19 вересня 1979 року
( Про приєднання із застереженнями до Конвенції див. Закон
N 436/96-ВР ( 436/96-ВР ) від 29.10.96 )

Офіційний переклад
Преамбула
Держави - члени Ради Європи та інші держави, які підписали цю
Конвенцію, враховуючи, що метою Ради Європи є досягнення більшого
єднання між її членами, з огляду на прагнення Ради Європи до співробітництва з іншими
державами в галузі охорони природи, визнаючи, що дика флора та фауна є природною спадщиною
непересічної естетичної, наукової, культурної, рекреаційної та
економічної цінності, яку необхідно зберегти і передати прийдешнім
поколінням, визнаючи виключно важливу роль, яку відіграють дика флора та
фауна у підтриманні біологічної рівноваги, відзначаючи, що численні види дикої флори та фауни зазнають
серйозного виснаження і що деяким з них загрожує зникнення, усвідомлюючи, що охорона природних середовищ існування є
важливим елементом захисту і охорони дикої флори та фауни, визнаючи, що проблема охорони дикої флори та фауни повинна
враховуватися урядами в їхніх національних завданнях і програмах і
що для захисту, зокрема, мігруючих видів необхідно започаткувати
міжнародне співробітництво, враховуючи численні пропозиції урядів або міжнародних
організацій щодо спільних дій, зокрема пропозиції Конференції
Організації Об'єднаних Націй 1972 року з охорони оточуючого людину
середовища та Консультативної асамблеї Ради Європи, прагнучи зокрема дотримуватися в галузі охорони дикої флори
та фауни рекомендацій, що містяться у резолюції N 2 Другої
Європейської конференції міністрів охорони навколишнього
середовища, погодились про таке:
Глава I
Загальні положення
Стаття 1
1. Ця Конвенція має на меті охорону дикої флори та фауни і
їхніх природних середовищ існування, особливо тих видів і
середовищ існування, охорона яких вимагає співробітництва
декількох держав, а також сприяння такому співробітництву. 2. Особлива увага приділяється видам, яким загрожує
зникнення, та вразливим видам, включаючи мігруючі види, яким
загрожує зникнення і які є вразливими.
Стаття 2
Договірні Сторони вживають необхідних заходів для підтримання
популяцій дикої флори та фауни на такому рівні або для приведення
їх до такого рівня, який відповідає, зокрема, екологічним,
науковим і культурним вимогам, та враховують при цьому економічні
та рекреаційні вимоги, а також потреби підвидів, різновидів чи
форм, що знаходяться під загрозою на місцевому рівні.
Стаття 3
1. Кожна Договірна Сторона відповідно до положень цієї
Конвенції вживає заходів для здійснення національної політики
охорони дикої флори, дикої фауни та природних середовищ існування,
приділяючи особливу увагу видам, яким загрожує зникнення, та
вразливим видам, особливо ендемічним, та середовищам існування,
яким загрожує зникнення. 2. Кожна Договірна Сторона зобов'язується враховувати у своїй
політиці планування забудови і розвитку територій та у своїх
заходах, спрямованих на боротьбу із забрудненням, необхідність
охорони дикої флори та фауни. 3. Кожна Договірна Сторона сприяє просвіті та поширенню
загальної інформації з питань необхідності охорони видів дикої
флори та фауни і їхніх середовищ існування.
Глава II
Охорона середовищ існування
Стаття 4
1. Кожна Договірна Сторона вживає відповідних і необхідних
законодавчих та адміністративних заходів для забезпечення охорони
середовищ існування видів дикої флори та фауни, особливо тих, які
зазначені у додатках I і II, а також охорони природних середовищ
існування, яким загрожує зникнення. 2. Договірні Сторони у своїй політиці планування забудови і
розвитку територій враховують потреби охорони природних територій,
що охороняються згідно із попереднім пунктом, для того щоб
уникнути будь-якої деградації таких територій або у міру
можливості звести її до мінімуму. 3. Договірні Сторони зобов'язуються приділяти особливу увагу
охороні територій, що мають значення для мігруючих видів,
зазначених у додатках II і III, і що належним чином розташовані по
відношенню до міграційних шляхів, таких територій, як місця
зимівлі, скупчення, годівлі, виведення потомства чи линяння. 4. Договірні Сторони зобов'язуються у разі необхідності
координувати свої зусилля, спрямовані на охорону природних
середовищ існування, згаданих у цій статті, коли вони розташовані
у прикордонних районах.
Глава III
Охорона видів
Стаття 5
Кожна Договірна Сторона вживає відповідних і необхідних
законодавчих та адміністративних заходів для забезпечення
особливої охорони видів дикої флори, зазначених у додатку I.
Навмисно зривати, збирати, зрізати чи виривати з корінням такі
рослини забороняється. Кожна Договірна Сторона у разі необхідності
забороняє володіння такими видами чи їх продаж.
Стаття 6
Кожна Договірна Сторона вживає відповідних і необхідних
законодавчих та адміністративних заходів для забезпечення
особливої охорони видів дикої фауни, зазначених у додатку II.
Стосовно цих видів, зокрема, забороняється таке: a) всі форми навмисного вилову, утримання та навмисного
знищення; b) навмисне зашкодження місцям виведення потомства або
відпочинку чи їхнє знищення; c) навмисне порушення спокою дикої фауни, особливо у період
виведення та вирощування потомства і зимівлі, якщо таке порушення
є істотним з точки зору цілей цієї Конвенції; d) навмисне знищення яєць або їх вилучення з середовищ
існування диких тварин чи зберігання цих яєць, навіть якщо вони
порожні; e) володіння цими тваринами або внутрішня торгівля ними,
живими чи мертвими, включаючи чучела тварин і будь-яку частину чи
похідні від них, які можна легко розпізнати, якщо це сприяє
ефективному виконанню положень цієї статті.
Стаття 7
1. Кожна Договірна Сторона вживає відповідних і необхідних
законодавчих та адміністративних заходів для забезпечення охорони
видів дикої фауни, зазначених у додатку III. 2. Будь-яке використання видів дикої фауни, зазначених у
додатку III, регулюється з метою забезпечення безпечного існування
популяцій з урахуванням вимог статті 2. 3. Заходи, які мають вживатися, включають: a) періоди заборони на полювання та/або інші процедури, що
регулюють використання; b) у разі необхідності тимчасову чи місцеву заборону
використання з метою відновлення популяцій до належних рівнів; c) регулювання у разі необхідності продажу, зберігання з
метою продажу, транспортування з метою продажу або пропонування на
продаж живих або мертвих диких тварин.
Стаття 8
Стосовно вилову чи знищення видів дикої фауни, зазначених у
додатку III, і у випадках, коли відповідно до статті 9 щодо видів,
зазначених у додатку II, застосовуються відступи від положень,
Договірні Сторони забороняють використання всіх невибіркових
засобів вилову чи знищення та використання всіх засобів, які
можуть призвести до зникнення з певної території популяцій
окремого виду або серйозно порушити іхній спокій, та зокрема
засобів, зазначених у додатку IV.
Стаття 9
1. За відсутності будь-якого іншого задовільного рішення і
якщо відступ від положень не зашкоджуватиме виживанню відповідної
популяції, кожна Договірна Сторона може не дотримуватися положень
статей 4, 5, 6, 7 і заборони на використання засобів, згаданих у
статті 8: - для охорони флори та фауни; - для запобігання заподіянню серйозної шкоди посівам, худобі,
лісам, рибальству, водним ресурсам та іншим об'єктам власності; - в інтересах охорони здоров'я людей та громадської безпеки,
безпеки польотів та в інших важливих суспільних інтересах; - з метою наукових досліджень та освіти, відтворення
популяцій, відновлення видів та необхідного виведення потомства; - дозволити в умовах суворого контролю на відбірковій основі
та в обмеженому обсязі вилов, утримання та інші розумні способи
використання деяких видів диких тварин та рослин у невеликих
кількостях. 2. Договірні Сторони один раз на два роки надають Постійному
комітету доповіді про відступи від положень, зроблені відповідно
до попереднього пункту. У цих доповідях мають обов'язково
зазначатися: - популяції, до яких застосовуються або були застосовані
відступи від положень, та, коли це практично можливо, кількість
відповідних видів; - дозволені засоби знищення чи вилову; - умови ризику та обставини часу й місця, за яких були
дозволені такі відступи від положень; - орган, уповноважений заявляти про виконання таких умов та
ухвалювати рішення стосовно дозволених для використання засобів,
обмежень на них і осіб, яким доручається їхнє виконання; - відповідні заходи контролю.
Глава IV
Спеціальні положення для мігруючих видів
Стаття 10
1. На додаток до заходів, зазначених у статтях 4, 6, 7 і 8,
Договірні Сторони зобов'язуються координувати свої зусилля,
спрямовані на охорону мігруючих видів, які зазначені у додатках II
та III і ареал яких поширюється на їхню територію. 2. Договірні Сторони вживають заходів з метою забезпечення,
щоб періоди заборони на полювання та/або інші процедури, що
регулюють використання і передбачені у пункті 3a статті 7,
належним чином задовольняли потреби мігруючих видів, зазначених у
додатку III.
Глава V
Додаткові положення
Стаття 11
1. Здійснюючи положення цієї Конвенції, Договірні Сторони
зобов'язуються: a) співпрацювати у разі необхідності, і зокрема коли така
співпраця сприятиме підвищенню ефективності заходів, яких
вживається згідно з іншими статтями цієї Конвенції; b) заохочувати та координувати дослідження, що стосуються
цілей цієї Конвенції. 2. Кожна Договірна Сторона зобов'язується: a) заохочувати відновлення локальних видів дикої флори та
фауни, якщо це сприятиме збереженню видів, яким загрожує
зникнення, за умови попереднього проведення дослідження з
урахуванням досвіду інших Договірних Сторін для визначення
ефективності і прийнятності такого відновлення; b) суворо контролювати введення нелокальних видів. 3. Кожна Договірна Сторона інформує Постійний комітет про
види, які повною мірою забезпечені охороною на її території і не
включені у додатки I і II.
Стаття 12
Для збереження дикої флори та фауни і їхніх природних
середовищ існування Договірні Сторони можуть вживати більш суворих
заходів, ніж заходи, передбачені цією Конвенцією.
Глава VI
Постійний комітет
Стаття 13
1. Для цілей цієї Конвенції створюється Постійний комітет. 2. Будь-яка Договірна Сторона може бути представлена у
Постійному комітеті одним чи більше делегатами. Кожна делегація
має один голос. В межах своєї компетенції Європейське економічне
співтовариство здійснює своє право голосу тією кількістю голосів,
що дорівнює кількості його держав-членів, які є Договірними
Сторонами цієї Конвенції; Європейське економічне співтовариство не
здійснює свого права голосу, якщо відповідні держави-члени
здійснюють його самостійно та навпаки. 3. Будь-яка держава - член Ради Європи, яка не є Договірною
Стороною Конвенції, може бути представлена у Постійному комітеті
як спостерігач. Постійний комітет одностайно ухваленим рішенням може
запропонувати будь-якій державі, що не є членом Ради Європи та
Договірною Стороною Конвенції, бути представленою як спостерігач
на одному з його засідань. Будь-який орган чи установа, що має технічні можливості у
сфері охорони, збереження чи раціонального використання дикої
фауни та флори і їхніх середовищ існування і що належить до однієї
з таких категорій: a) міжнародні установи чи органи, як урядові, так і
неурядові, та національні урядові установи чи органи, b) національні неурядові установи чи органи, що були
призначені для цього державою, в якій вони розташовані, може інформувати Генерального секретаря Ради Європи не
пізніше, ніж за три місяці до засідання Комітету про своє бажання
бути представленим на цьому засіданні спостерігачами. Вони беруть
участь у засіданні, якщо не пізніше ніж за один місяць до
засідання одна третина Договірних Сторін не поінформувала
Генерального секретаря про свої заперечення. 4. Постійний комітет скликається Генеральним секретарем Ради
Європи. Його перше засідання проводиться упродовж одного року від
дати набрання Конвенцією чинності. В подальшому він збирається
принаймні один раз на два роки та на вимогу більшості Договірних
Сторін. 5. Кворум для проведення засідання Постійного комітету
складає більшість Договірних Сторін. 6. З урахуванням положень цієї Конвенції Постійний комітет
встановлює свої власні правила процедури.
Стаття 14
1. Постійний комітет відповідає за здійснення нагляду за
застосуванням цієї Конвенції. Він, зокрема, може: - здійснювати перегляд положень цієї Конвенції, включаючи
додатки до неї, та розглядати будь-які необхідні зміни; - надавати рекомендації Договірним Сторонам стосовно заходів,
яких необхідно вжити для досягнення цілей цієї Конвенції; - рекомендувати відповідні заходи для інформування
громадськості про діяльність, яка здійснюється в рамках цієї
Конвенції; - надавати рекомендації Комітету міністрів стосовно
запрошення держав, що не є членами Ради Європи, приєднатися до
цієї Конвенції; - вносити будь-які пропозиції щодо підвищення ефективності
цієї Конвенції, включаючи пропозиції щодо укладання з державами,
які не є Договірними Сторонами Конвенції, угод, які
підвищуватимуть ефективність збереження видів чи груп видів. 2. Для здійснення своїх функцій Постійний комітет на власну
ініціативу може організовувати засідання груп експертів.
Стаття 15
Після кожного засідання Постійний комітет надсилає Комітету
міністрів Ради Європи доповідь про свою роботу та про стан
виконання Конвенції.
Глава VII
Поправки
Стаття 16
1. Будь-яка поправка до статей цієї Конвенції, запропонована
Договірною Стороною або Комітетом міністрів, повідомляється
Генеральному секретарю Ради Європи та надсилається ним не пізніше
ніж за два місяці до засідання Постійного комітету державам -
членам Ради Європи, будь-якій державі, що підписала Конвенцію,
будь-якій Договірній Стороні, будь-якій державі, якій
запропоновано підписати цю Конвенцію відповідно до положень статті
19, та будь-якій державі, якій запропоновано приєднатися до неї
відповідно до положень статті 20. 2. Будь-яка поправка, запропонована відповідно до положень
попереднього пункту, розглядається Постійним комітетом, який: a) стосовно поправок до статей 1-12, надсилає текст,
ухвалений більшістю у три чверті поданих голосів, Договірним
Сторонам для прийняття; b) стосовно поправок до статей 13-24, надсилає текст,
ухвалений більшістю у три чверті поданих голосів, Комітету
міністрів для затвердження. Після його затвердження цей текст
надсилається Договірним Сторонам для прийняття. 3. Будь-яка поправка набирає чинності на тридцятий день від
дати, на яку всі Договірні Сторони поінформували Генерального
секретаря про її прийняття. 4. Положення пунктів 1, 2a та 3 цієї статті застосовуються
для прийняття нових додатків до цієї Конвенції.
Стаття 17
1. Будь-яка поправка до додатків до цієї Конвенції,
запропонована Договірною Стороною або Комітетом міністрів,
повідомляється Генеральному секретарю Ради Європи і надсилається
ним не пізніше ніж за два місяці до засідання Постійного комітету
державам - членам Ради Європи, будь-якій державі, що підписала
Конвенцію, будь-якій Договірній Стороні, будь-якій державі, якій
запропоновано підписати цю Конвенцію відповідно до положень статті
19, та будь-якій державі, якій запропоновано приєднатися до неї
відповідно до положень статті 20. 2. Будь-яка поправка, запропонована відповідно до положень
попереднього пункту, розглядається Постійним комітетом, який може
прийняти її більшістю у дві третини голосів Договірних Сторін.
Прийнятий текст надсилається Договірним Сторонам. 3. Будь-яка поправка набирає чинності для тих Договірних
Сторін, які не повідомили про заперечення, через три місяці після
її прийняття Постійним комітетом та якщо одна третина Договірних
Сторін не повідомила про заперечення.
Глава VIII
Врегулювання спорів
Стаття 18
1. Постійний комітет докладає всіх зусиль для сприяння
дружньому врегулюванню будь-яких труднощів, які можуть виникнути у
зв'язку з виконанням цієї Конвенції. 2. Будь-який спір між Договірними Сторонами стосовно
тлумачення або застосування цієї Конвенції, який не був
врегульований на основі положень попереднього пункту чи шляхом
переговорів між відповідними сторонами, передається на прохання
однієї зі сторін до арбітражу, якщо зазначені сторони не
домовляться про інше. Кожна сторона призначає арбітра, а два
арбітри призначають третього арбітра. З урахуванням положень
пункту 3 цієї статті, якщо одна зі сторін не призначила свого
арбітра упродовж трьох місяців після подання прохання про
арбітраж, він призначається на прохання іншої сторони Головою
Європейського суду з прав людини упродовж наступних трьох місяців.
Така сама процедура застосовується, якщо арбітри не можуть дійти
згоди щодо вибору третього арбітра упродовж трьох місяців після
призначення перших двох арбітрів. 3. У випадку спору між двома Договірними Сторонами, одна з
яких є державою - членом Європейського економічного
співтовариства, яке саме є Договірною Стороною, інша Договірна
Сторона надсилає прохання про арбітраж і державі-члену, і
Співтовариству, які спільно упродовж двох місяців від дати
отримання прохання повідомляють їй про те, хто буде стороною у
спорі - держава-член, Співтовариство або держава-член і
Співтовариство разом. За відсутності такого повідомлення упродовж
зазначеного проміжку часу держава-член і Співтовариство вважаються
однією стороною у спорі для цілей застосування положень, що
регулюють утворення і процедуру розгляду арбітражного суду. Таке
саме правило застосовується, якщо держава-член і Співтовариство
спільно виступають як сторона у спорі. 4. Арбітражний суд встановлює свої власні правила процедури.
Він ухвалює свої рішення більшістю голосів. Його рішення є
остаточним і має обов'язкову силу. 5. Кожна сторона у спорі покриває витрати призначеного нею
арбітра, а витрати третього арбітра й інші витрати, пов'язані з
арбітражним розглядом, сторони розділяють порівну.
Глава IX
Заключні положення
Стаття 19
1. Цю Конвенцію відкрито для підписання державами - членами
Ради Європи та державами, які не є членами Ради, але які брали
участь в її розробці, а також Європейським економічним
співтовариством. До дати набрання Конвенцією чинності її також відкрито для
підписання будь-якою іншою державою, якій Комітет міністрів
запропонував її підписати. Конвенція підлягає ратифікації, прийняттю або затвердженню.
Ратифікаційні грамоти або документи про прийняття чи затвердження
здаються на зберігання Генеральному секретарю Ради Європи. 2. Конвенція набирає чинності в перший день місяця, що настає
після закінчення тримісячного періоду від дати, на яку п'ять
держав, включаючи принаймні чотири держави - члени Ради Європи,
висловили свою згоду на обов'язковість для них Конвенції
відповідно до положень попереднього пункту. 3. Стосовно будь-якої держави, яка підписала цю Конвенцію,
або Європейського економічного співтовариства, що висловлюватиме
свою згоду на обов'язковість Конвенції після набрання нею
чинності, Конвенція набирає чинності в перший день місяця, що
настає після закінчення тримісячного періоду від дати здачі на
зберігання ратифікаційної грамоти або документа про прийняття чи
затвердження.
Стаття 20
1. Після набрання цією Конвенцією чинності Комітет міністрів
Ради Європи після консультацій з Договірними Сторонами може
запропонувати приєднатися до Конвенції будь-якій державі, яка не є
членом Ради, якій було запропоновано підписати її відповідно до
положень статті 19, але яка цього ще не зробила, а також будь-якій
іншій державі, що не є членом Ради Європи. 2. Стосовно будь-якої держави, що приєдналася до Конвенції,
Конвенція набирає чинності в перший день місяця, що настає після
закінчення тримісячного періоду від дати здачі на зберігання
документа про приєднання Генеральному секретарю Ради Європи.
Стаття 21
1. Будь-яка держава під час підписання або здачі на
зберігання своєї ратифікаційної грамоти або свого документа про
прийняття, затвердження чи приєднання може визначити територію
(території), до якої застосовуватиметься ця Конвенція. 2. Будь-яка Договірна Сторона під час здачі на зберігання
своєї ратифікаційної грамоти або свого документа про прийняття,
затвердження чи приєднання або в будь-який інший час після цього
заявою на ім'я Генерального секретаря Ради Європи може поширити
дію цієї Конвенції на будь-яку іншу територію, яка визначена в цій
заяві і за міжнародні відносини якої вона несе відповідальність
або від імені якої вона уповноважена брати зобов'язання. 3. Будь-яка заява, зроблена відповідно до попереднього
пункту, може стосовно будь-якої території, визначеної в цій заяві,
бути відкликана шляхом подання відповідного повідомлення на ім'я
Генерального секретаря. Таке відкликання набирає чинності в перший
день місяця, що настає після закінчення шестимісячного періоду від
дати отримання повідомлення Генеральним секретарем.
Стаття 22
1. Будь-яка держава під час підписання або здачі на
зберігання своєї ратифікаційної грамоти або свого документа про
прийняття, затвердження чи приєднання може заявити одне чи більше
застережень стосовно деяких видів, зазначених у додатках I-III,
і/або у тому, що стосується, деяких видів, зазначених у
застереженні або застереженнях, - стосовно певних засобів чи
методів знищення, вилову та інших способів використання,
перелічених у додатку IV. Жодні застереження загального характеру
не дозволяються. 2. Будь-яка Договірна Сторона, яка поширює дію цієї Конвенції
на територію, визначену в заяві, передбаченій у пункті 2 статті
21, може згідно з положеннями попереднього пункту заявити одне чи
більше застережень щодо відповідної території. 3. Жодні інші застереження не дозволяються. 4. Будь-яка Договірна Сторона, що заявила застереження згідно
з пунктами 1 і 2 цієї статті, може повністю або частково
відкликати його шляхом подання відповідного повідомлення на ім'я
Генерального секретаря Ради Європи. Таке відкликання набирає
чинності від дати отримання повідомлення Генеральним секретарем.
Стаття 23
1. Будь-яка Договірна Сторона може в будь-який час
денонсувати цю Конвенцію шляхом подання відповідного повідомлення
на ім'я Генерального секретаря Ради Європи. 2. Така денонсація набирає чинності в перший день місяця, що
настає після закінчення шестимісячного періоду від дати отримання
повідомлення Генеральним секретарем.
Стаття 24
Генеральний секретар Ради Європи повідомляє держави - члени
Ради Європи, будь-яку державу, що підписала Конвенцію, Європейське
економічне співтовариство, якщо воно підписало цю Конвенцію, та
будь-яку Договірну Сторону про: a) будь-яке підписання; b) здачу на зберігання будь-якої ратифікаційної грамоти або
будь-якого документа про прийняття, затвердження чи приєднання; c) будь-яку дату набрання чинності цією Конвенцією відповідно
до статей 19 і 20; d) будь-яку інформацію, надану згідно з положеннями пункту 3
статті 13; e) будь-яку доповідь, підготовлену на виконання положень
статті 15; f) будь-яку поправку і будь-який новий додаток, прийняті
відповідно до статей 16 і 17, та дату набрання чинності поправкою
чи новим додатком; g) будь-яку заяву, зроблену згідно з пунктами 2 і 3 статті
21; h) будь-яке застереження, заявлене згідно з положеннями
пунктів 1 і 2 статті 22; i) відкликання будь-якого застереження, зроблене згідно з
положеннями пункту 4 статті 22; j) будь-яке повідомлення, зроблене згідно з положеннями
статті 23, та дату, з якої денонсація набирає чинності.
На посвідчення чого нижчепідписані, належним чином на те
уповноважені представники підписали цю Конвенцію.
Вчинено у Берні дев'ятнадцятого дня вересня місяця 1979 року
англійською і французькою мовами, причому обидва тексти є однаково
автентичними, в одному примірнику, який зберігатиметься в архіві
Ради Європи. Генеральний секретар Ради Європи надсилає засвідчені
копії Конвенції кожній державі - члену Ради Європи, будь-якій
державі, що підписала Конвенцію, Європейському економічному
співтовариству, якщо воно підписало Конвенцію, та будь-якій
державі, якій було запропоновано підписати цю Конвенцію чи
приєднатися до неї.
Додатки* __________________
* Станом на 1 квітня 1998 року. Постійний комітет на
регулярній основі здійснює перегляд додатків.
Додаток I
Види флори, що підлягають особливій охороні
(Med.) = у Середземномор'ї
PTERIDOPHYTA
ASPLENIACEAE
Asplenium hemionitis L.
Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy BLECHNACEAE
Woodwardia radicans (L.) Sm. DICKSONIACEAE
Culcita macrocarpa C.Presl DRYOPTERIDACEAE
Dryopteris corleyi Fraser-Jenk. HYMENOPHYLLACEAE
Trichomanes speciosum Willd. ISOETACEAE
Isoetes boryana Durieu
Isoetes malinverniana Ces. & De Not. MARSILEACEAE
Marsilea batardae
Launert
Marsilea quadrifolia L.
Marsilea strigosa Willd.
Pilularia minuta Durieu ex.Braun OPHIOGLOSSACEAE
Botrychium matricariifolium A.Braun ex Koch
Botrychium multifidum (S.G.Gmelin) Rupr.
Botrychium simplex Hitchc.
Ophioglossum polyphyllum A.Braun SALVINIACEAE
Salvinia natans (L.) All. GYMNOSPINACEAE
Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei ANGIOSPERMAE
ALISMATACEAE
Alisma wahlenbergii (O.R.Holmb.) Juz.
Caldesia parnassifolia (L.) Parl.
Luronium natans (L.) Raf. AMARYLLIDACEAE
Leucojum nicaeense Ard.
Narcissus angustifolius Curt.
Narcissus longispathus Pugsley
Narcissus nevadensis Pugsley
Narcissus scaberulus Henriq.
Narcissus triandrus L.
Narcissus viridiflorus Schousboe
Sternbergia candida B.Mathew & Baytop APOCYNACEAE
Rhazya orientalis (Decaisne) A.DC. ARACEAE
Arum purpureospathum Boyce ARISTOLOCHIACEAE
Aristolochia samsunensis Davis ASCLEPIADACEAE
Vincetoxicum pannonicum (Borhidi) Holub BORAGINACEAE
Alkanna pinardii Boiss.
Anchusa crispa Viv. (inclu. A. litoreae)
Lithodora nitida (H.Ern) R.Fernandes
Myosotis praecox Hulphers
Myosotis rehsteineri Wartm.
Omphalodes kuzinskyana Willk.
Omphalodes littoralis Lehm.
Onosma halophilum Boiss. & Heldr.
Onosma polyphylla Lebed.
Onosma proponticum Aznav.
Onosma tornensis Javorka
Onosma troodi Kotschy
Solenanthus albanicus (Degen et al.) Degen & Baldacci
Symphytum cycladense Pawl. CAMPANULACEAE
Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm.
Campanula abietina Griseb. et Schenk.
Campanula damboldtiana Davis
Campanula gelida Kovanda
Campanula lanata Friv.
Campanula lycica Sorger & Kit Tan
Campanula morettiana Reichenb.
Campanula romanica Savul.
Campanula sabatia De Not.
Jasione lusitanica A.DC.
Physoplexis comosa (L.) Schur
Trachelium asperuloides Boiss. & Orph. CARYOPHYLLACEAE
Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter
Arenaria provincialis Chater & Halliday
Cerastium alsinifolium Tausch
Dianthus hypanicus Andrz.
Dianthus nitidus Waldst. et Kit.
Dianthus rupicola Biv.
Dianthus serotinus Waldst. et Kit.
Dianthus urumoffii Stoj. et Acht.
Gypsophila papillosa P.Porta
Herniaria algarvica Chaudri
Herniaria maritima Link
Minuatria smejkalii Dvorakova
Moehringia fontqueri Pau
Moehringia hypanica Grynj. et Klok.
Moehringia jankae Griseb. ex Janka
Moehringia tommasinii Marches.
Petrocoptis grandiflora Rothm.
Petrocoptis montsicciana O.Bolos Rivas Mart.
Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez Casas
Saponaria halophila Hedge & Hub.-Mor.
Lilene cretacea Fisch. ex Spreng.
Silene furcata Raf. subsp. angustiflora (Rupr.) Walters
Silene haussknechtii Heldr. ex Hausskn.
Silene hifacensis Rouy ex Willk.
Silene holzmannii Heldr. ex Boiss.
Silene mariana Pau
Silene orphanidis Boiss.
Silene pompeiopolitana Gay ex Boiss.
Silene rothmaleri Pinto da Silva
Silene salsuginea Hub.-Mor.
Silene sangaria Coode & Cullen
Silene velutina Pourret ex Loisel. CHENOPODIACEAE
Beta adanensis Pamuk. apud Aellen
Beta trojana Pamuk. apud Aellen
Kalidiopsis wagenitzii Aellen
Kochia saxicola Guss.
Microcnemum coralloides (Loscos & Pardo) subsp.
anatolicum Wagenitz
Salicornia veneta Pignatti & Lausi
Salsola anatolica Aellen
Suaeda cucullata Aellen CISTACEAE
Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday
Helianthemum arcticum (Grosser) Janch.
Helianthemum caput-felis Boiss.
Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Roseira COMPOSITAE
Achillea glaberrima Klok.
Achillea thracica Velen.
Anacyclus latealatus Hub.- Mor.
Andryala levitomentosa (E.I. Nayardy) P.D.Sell
Anthemis glaberrima (Rech.f.) Greuter
Anthemis halophila Boiss. & Bal.
Anthemis trotzkiana Claus ex Bunge.
Artemisia granatensis Boiss.
Artemisia insipida Vill.
Artemisia laciniata Willd.
Artemisia pancicii (Janka) Ronn.
Aster pyrenaeus Desf. ex DC.France,
Aster sibiricus L.
Carduus myriacanthus Salzm. ex DC.
Carlina diae (Rech.f.) Meusel & Kastener
Carlina onopordifolia Besser
Centaurea alba L. subsp. heidreichii (Halacsy) Dostal
(Centaurea heldreichii Halacsy)
Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss. & Heldr.)
Gugler (Centaurea princeps Boiss. & Heldr.)
Centaurea akamatis Centaurea attica Nyman subsp. Megarensis
(Halacsy & Hayek) Dostal (Centaurea megarensis Halacsy & Hayek)
Centaurea balearica J.D.Rodriguez
Centaurea borjae Valdes-Berm. & Rivas Goday
Centaurea citricolor Font Quer
Centaurea corymbosa Pourret
Centaurea dubjanskyi lljin.
Centaurea hermannii F.Hermann
Centaurea horrida Badaro
Centaurea jankae Brandza
Centaurea kalambakensis Freyn & Sint.
Centaurea kartschiana Scop.
Centaurea lactiflora Halacsy
Centaurea niederi Heldr.
Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph.
Centaurea pineticola lljin.
Centaurea pinnata Pau
Centaurea pontica prodan & E.I.Nayardy
Centaurea pseudoleucolepis Kleop
Centaurea pulvinata (G.Blanca) G.Blanca
Centaurea tchihatcheffii Fich. & Mey.
Crepis crocifolia Boiss. & Heldr.
Crepis granatensis (Willk.) G.BIanca & M.Cueto
Crepis purpurea Willd. Bieb.
Dendranthema zawadskyi (Herb.) Tzvel.
Erigeron frigidus Boiss. ex DC.
Helichrysum sibthorpii Rouy
Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd.
Jurinea cyanoides (L.) Reichenb.
Jurinea fontqueri Cuatrec.
Lagoseris purpurea (Willd.) Boiss.
Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter
Leontodon boryi Boiss. ex DC.
Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss.
Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell
Ligularia sibirica (L.) Cass.**
Picris wilikommii (Schultz Bip.) Nyman
Santolina elegans Boiss. ex DC.
Senecio elodes Boiss. ex DC.
Senecio nevadensis Boiss. & Reuter
Serratula tanaitica P.Smirn.
Sonchus erzincanicus Matthews
Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostal CONVOLVULACEAE
Convolvulus argyrothamnos Greuter
Convolvulus pulvinatus S'ad CRUCIFERAE
Alyssum akamasicum B.L.Burtt
Alyssum borzaeanum E.I.Nayardy
Alyssum pyrenaicum Lapeyr. (Ptilotrichum pyrenaicum (Lapeyr.)
Boiss.)
Arabis kennedyae Meikle
Armoracia macrocarpa (Waldst. & Kit.) Kit. ex Baumg.
Aurinia uechtritziana (Bornm.) Cullen et T.R.Dudley
Biscutella neustriaca Bonnet
Boleum asperum (Pers.) Desvaux
Brassica glabrescens Poldini
Brassica hilarionis Post
Brassica insularis Moris
Brassica macrocarpa Guss.
Brassica sylvestris (I.) Mill. subsp.taurica Tzvel.
Braya purpurasceus (R.Br.) Bunge
Cochlearia polinuca Frohlich
Coincya rupestris Rouy (Hutera rupestris P. Porta)
Coronopus navasii Pau
Crambe koktebelica (Junge) N.Busch.
Crambe litwinonowii K.Gross.
Diplotaxis ibicensis (Pau) Gomez-Campo
Diplotaxis siettiana Maire
Draba dorneri Heuffel
Erucastrum palustre (Pirona) Vis.
Erysimum pieninicum (Zapal.) Pawl.
Iberis arbuscula Runemark
Ionopsidium acaule (Desf.) Reichemb.
Ionopsidium savianum (Caruel) Bail ex Arcang.
Lepidium turczaninowii Lipsky.
Murbeckiella sousae Rothm.
Schivereckia podolica (Besser) Andrz.
Sisymbrium cavanillesianum Valdes & Castroviejo
(S. matritense P.W.Ball & Heywood)
Sisymbrium confertum Stev.
Sisymbrium supinum L.
Thlaspi cariense A.Carlstrum
Thlaspi jankae A.Kern CYPERACEAE
Carex secalina Willd. ex Wahlenb.
Eleocharis carniolica Koch DIOSCOREACEAE
Borderea chouardii (Gaussen) Heslot DIPSACACEAE
Dipsacus cephalarioides Mathews & Kupicha DROSERACEAE
Aldrovanda vesiculosa L. ERICACEAE
Vaccinium arctostaphylos L. EUPHORBIACEAE
Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann
Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter GENTIANACEAE
Centaurium rigualii Esteve Chueca
Centaurium somedanum Lainz
Gentiana ligustica R. de Vilm. Chopinet
Gentianella anglica (Pugsley) E.F.Warburg GERANIACEAE
Erodium astragaloides Boiss. & Reuter
Erodium chrysanthum L'Herit. ex DC.
Erodium paularense Fernandez-Gonzalez & izco
Erodium rupicola Boiss. GESNERIACEAE
Haberlea rhodopensis Friv.
Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss.
Ramonda serbica Pancic GRAMINEAE
Avenula hackelii (Henriq.) Holub
Bromus bromoideus (Lej.) Crepin
Bromus grossus Desf. ex DC.
Bromus interruptus (Hackel) Druce
Bromus moesiacus Velen.
Bromus psammophilus P.M.Smith
Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl
Eremopoa mardinensis R.Mill
Gaudinia hispanica Stace & Tutin
Micropyropsis tuberosa Romero-Zarco Cabezudo
Poa granitica Br.-Bl.
Poa riphaea (Ascherson et Graebner) Fritsch
Puccinellia pungens (Pau) Paunero
Stipa austroitalica Martinovsky
Stipa bavarica Martinovsky & H.Scholz
Stipa danubialis Dihoru & Roman
Stipa styriaca Martinovsky
Stipa syreistschikowii P.Smirn.
Trisetum subalpestre (Hartm.) Neuman GROSSULARIACEAE
Ribes sardoum Martelli HYPERICACEAE
Hypericum aciferum (Greuter) N.K.B.Robson
Hypericum salsugineum Robson & Hub.-Mor. IRIDACEAE
Crocus abantensis T.Baytop & Mathew
Crocus cyprius Boiss. & Kotschy
Crocus etruscus Parl.
Crocus hartmannianus Holmboe
Crocus robertianus C.D. Brickell
Gladiolus felicis Mirek
Iris marsica Ricci & Colasante LABIATAE
Dracocephalum austriacum L.
Dracocephalum ruyschiana L.
Micromeria taygetea P.H.Davis
Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy
Nepeta sphaciotica P.H.Davis
Origanum cordifolium (Auch. & Montbr.)
Vogel (Amaracus cordifolium Montr. & Auch.)
Origanum dictamnus L.
Origanum scabrum Boiss. & Heldr
Phlomis brevibracteata Turrill
Phlomis cypria Post
Rosmarinus tomentosus Huber-Morath & Maire
Salvia crassifolia Sibth. & Smith
Sideritis cypria Post
Sideritis incana L. subsp. glauca (Cav.) Malagarriga
Sideritis javalambrensis Pau
Sideritis serrata Cav. ex Lag.
Teucrium charidemi Sandwith
Teucrium lamiifolium D'Urv.
Teucrium lepicephalum Pau
Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday
Thymus aznavourii Velen.
Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link
Thymus carnosus Boiss.
Thymus cephalotos L. LECUMINOSAE
Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E.Sierra
Astragalus aitosensis Ivanisch
Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge
Astragalus aquilanus Anzalone
Astragalus centralpinus Braun-Blanquet
Astragalus kungurensis Boriss.
Astragalus macrocarpus DC. subsp. Lefkarensis Agerer-Kirchoff
& Meikle
Astragalus maritimus Moris
Astragalus peterfii Jav.
Astragalus physocalyx Fischer
Astragalus psedopurpureus Gusul.
Astragalus setosulus Gontsch.
Astragalus tanaiticus C.Koch.
Astragalus tremolsianus Pau
Astragalus verrucosus Moris
Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl.
Genista dorycnifolia Font Quer
Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci
Genista tetragona Bess.
Glycyrrhiza iconica Hub.-Mor.
Hedysarum razoumovianum Fisch. et Helm.
Ononis maweana Ball
Oxytropis deflexa (Pallas) DC. subsp. norvegica Nordh.
Sphaerophysa kotschyana Boiss.
Thermopsis turcica Kit Tan, Vural & KьзьRцdь
Trifolium banaticum (Heuffel) Majovsky
Trifolium pachycalyx Zoh.
Trifolium saxatile All.
Trigonella arenicola Hub.-Mor.
Trigonella halophila Boiss.
Trigonella polycarpa Boiss. & Heldr.
Vicia bifoliolata J.D.Rodriguez LENTIBULARIACEAE
Pinguicula crystallina Sibth. & Sm.
Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper LILIACEAE
Allium grosii Font Quer
Allium regelianum A.Beck.
Allium vuralii Kit Tan
Androcymbium europaeum (Lange) K.Richter
Androcymbium rechingeri Greuter
Asparagus lycaonicus Davis
Asphodelus bento-rainhae Pinto da Silva
Chionodoxa lochiae Meikle
Chionodoxa luciliae Boiss.
Colchicum arenarium Waldst. & Kit.
Colchicum corsicum Baker
Colchicum cousturieri Greuter
Colchicum davidovii Stef.
Colchicum fominii Bordz.
Colchicum micranthum Boiss.
Fritillaria conica Boiss.
Fritillaria drenovskii Degen & Stoy.
Fritillaria epirotica Turrill ex Rix
Fritillaria euboeica (Rix Doerfler) Rix
Fritillaria graeca Boiss.
Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix
Fritillaria montana Hoppe.
Fritillaria obliqua Ker-Gawl.
Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker
Fritillaria tuntasia Heldr. ex Halacsy
Lilium jankae A.Kerner
Lilium rhodopaeum Delip.
Muscari gussonei (Parl.) Tod.
Ornithogalum reverchonii Lange
Scilla morrisii Meikle
Scilla odorata Link
Tulipa cypria Stapf
Tulipa goulimya Sealy & Turrill
Tulipa hunhgarica Bordas
Tulipa praecox Ten.
Tulipa sprengeri Baker LYTHRACEAE
Lythrum flexuosum Lag.
Lythrum thesioides M.Bieb. LINACEAE
Linum dolomiticum Bordas MALVACEAE
Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb. NAJADACEAE
Caulinia tenuissima (A. be. ex Magnus) Tzvel.
Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W.L.Schmidt
Najas tenuissima (A.Braun) Magnus OLEACEAE
Syringa josikaea Jacq. fil. ORCHIDACEAE
Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr.
Comperia comperiana (Steven) Aschers. & Graebner
Cypripedium calceolus L.
Dactylorhiza chuhensis Renz & Taub.
Himantoglossum caprinum (Bieb.) C.Koch.
Liparis loeselii (L.) Rich.
Ophrys argolica Fleischm.
Ophrys isaura Renz & Taub.
Ophrys kotschyi Fleischm. & Soo
Ophrys lunulata Parl.
Ophrys lycia Renz & Taub.
Ophrys oestrifera Bieb.
Ophrys taurica (Agg.) Nevski.
Orhis provincialis Balb.
Orchis punctulata Stev. ex Lindl.
Platanthera obtusata (Pursh) Lindl. subsp. oligantha
(Turcz.) Hulten
Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M. Richard
Steveniella satyrioides (Stev.) Schlechter. PAEONIACEAE
Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk.
Paeonia clusii F.C.Stern subsp. rhodia (Stearn) Tzanoudakis
Paeonita officinalis L.subsp.banatica (Rochel) Soo
Paeonia parnassica Tzanoudakis
Paeonita tenuifolia L. PALMAE
Phoenix theophrasti Greuter PAPAVERACEAE
Papaver lapponicum (Tolm.) Nordh.
Rupicapnos africana (Lam.) Pomel PLUMBAGINACEAE
Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld
Armeria rouyana Daveau
Armeria soleirolii (Duby) Godron
Armeria velutina Welv. ex Boiss. & Reuter
Limonium anatolicum Hedge
Limonium tamaricoides Bokhari POLEMONIACEAE
Polemonium boreale Adams POLYGONACEAE
Polygonum praelongum Coode & Cullen
Rheum rhaponticum L.
Rumex rupestris Le Gall POTAMOGETONACEA
Cemodocea nodosa (Med.)
Posidonia oceanica (Med.)
Zostera marina (Med.) PRIMULACEAE
Androsace cylindrica DC.
Androsace mathildae Levier
Androsace pyrenaica Lam.
Cyclamen coum Mill.
Ceclamen kuznetzovii Kotov et Czernova.
Cyclamen mirabile Hildebr.
Lysimachia minoricensis J.D.Rodriguez
Primula apennina Widmer
Primula deorum Velen.
Primula frondosa Janka
Primula egaliksensis Wormsk.
Primula glaucescens Moretti
Primula palinuri Petagna
Primula spectabilis Tratt.
Primula wulfeniana Scot subsp. baumgarteniana (Degen & Moesz)
Ludi
Soldanella villosa Darracq RANUNCULACEAE
Aconitum corsicum Gayer
Aconitum flerovii Steinb.
Aconitum lasiocarpum (Reichenb.) Gayer
Adonis cyllenea Boiss., Heldr. & Orph.
Adonis distorta Ten.
Anemone uralense Nevski.
Aquilegia bertolonii Schott
Aquilegia kitaibelii Schott
Aquilegia ottonis subsp. taygetea (Orph.) Strid
Aquilegia pyrenaica DC. subsp. Cazorlensis (Heywood) Galiano &
Rivas Martinez (Aquilegia cazorlensis Heywood)
Consolida samia P.H.Davis
Delphinium caseyi B.L.Burtt
Pulsatilla grandis Wend. (Pulsatilla halleri (All.)
Willd. subsp. grandis (Wend.) Meikle
Pulsatilla patens (L.) Miller
Pulsatilla slavica G.Reuss
Ranunculus fontanus C. Presl
Ranunculus kykkoensis Meikle
Ranunculus weyleri Mares RESEDACEAE
Reseda decursiva Forssk.Gibraltar ROSACEAE
Crataegus dikmensis Pojark
Geum bulgaricum Panc.
Potentilla delphinensis Gren. & Godron
Potentilla emilii-popii E.I.Nayardy
Potentilla silesiaca Uechtr.
Pyrus anatolica Browicz RUBIACEAE
Galium cracoviense Ehrend.
Galium globuliferum Hub.-Mor. & Reese
Galium litorale Guss.
Galium moldavicum (Dobrescu) Franco
Galium rhodopeum Velen.
Galium viridiflorum Boiss. & Reuter SANTALACEAE
Thesium ebracteatum Hayne SAXIFRAGACEAE
Saxifraga berica (Beguinot) D.A.Webb
Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk.
Saxifraga florulenta Moretti
Saxifraga hirculus L.
Saxifraga presolanensis Engl.
Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl.
Saxifraga valdensis DC.
Saxifraga vayredana Luizet SCROPHULARIACEAE
Antirrhinum charidemi Lange
Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.
Linaria algarviana Chav.
Linaria ficalhoana Rouy
Linaria flava (Poiret) Desf.
Linaria hellenica Turril
Linaria loeselii Schweigger
Linaria ricardoi Cout.
Linaria tursica B.Valdes & Cabezudo
Lindernia procumbens (Krocker) Philcox
Odontites granatensis Boiss.
Pedicularis sudetica Willd.
Verbascum afyonense Hub.-Mor.
Verbascum basivelatum Hub.-Mor.
Verbascum cylleneum (Boiss. & Heldr.) Kuntze
Verbascum degenii Hal.
Verbascum purpureum (Janka) Huber-Morath
Verbascum stepporum Hub.-Mor.
Veronica euxina Turrill
Veronica oetaea L.-A.Gustavsson
Veronica turrilliana Stoj. et Stef. SELAGINACEAE
Globularia stygia Orph. ex Boiss. SOLANACEAE
Atropa baetica Willk.
Mandragora officinarum L. THYMELAEACEAE
Daphne arbuscula Celak.
Daphne petraea Leybold
Daphne rodriguezii Texidor
Thymelea broterana Coutinho TRAPACEAE
Trapa natans L. TYPHACEAE
Typha minima Funk
Typha shuttleworthii Koch & Sonder ULMACEAE
Zelkova abelicea (Lam.) Boiss. UMBELLIFERAE
Angelica heterocarpa Lloyd
Angelica palustris (Besser) Hoffman
Apium bermejoi Llorens
Apium repens (Jacq.) Lag.
Athamanta cortiana Ferrarini
Bupleurum capillare Boiss. & Heldr.
Bupleurum dianthifolium Guss.
Bupleurum kakiskalae Greuter
Eryngium alpinum L.
Eryngium viviparum Gay
Ferula halophila H.Pesmen
Ferula orientalis L.
Ferula sadleriana Ledebour
Laserpitium longiradium Boiss.
Naufraga balearica Constance & Cannon
Oenanthe conioides Lange
Petagnia saniculifolia Guss.
Rouya polygama (Desf.) Coincy
Seseli intricatum Boiss.
Thorella verticillatinundata (Thore) Briq. VALERIANACEAE
Centranthus kellererii (Stoj. Stef. et Georg.) Stoj. et Stef.
Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot VIOLACEAE
Viola athois W.Becker
Viola cazorlensis Gandoger
Viola cryana Gillot
Viola delphinantha Boiss.
Viola hispida Lam.
Viola jaubertiana Mares & Vigineix BRYOPHYTA BRYOPSIDA:
ANTHOCEROTAE
ANTHOCEROTACEAE
Notothylas orbicularis (Schwein.) Sull. BRYOPSIDA: HEPATICAE
AYTONIACEAE
Mannia triandra (Scop.) Grolle CEPHALOZIACEAE
Cephalozia macounii (Aust.) Aust. CODONIACEAE
Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees et Gott ex Lehm. FRULLANIACEAE
Frullania parvistipula Steph. GYMNOMITRIACEAE
Marsupella profunda Lindb. JUNGERMANNIACEAE
Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak. RICCIACEAE
Riccia breidleri Jur. ex Steph. RIELLACEAE
Riella helicophylla (Mont.) Hook. SCAPANIACEAE
Scapania massalongi (K.Muell.) K.Muell BRYOPSIDA: MUSCI
AMBLYSTEGIACEAE
Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst. BRUCHIACEAE
Bruchia vogesiaca Schwaegr. BUXBAUMIACEAE
Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl.
DICRANACEAE
Atractylocarpus alpinus (Schimp. ex Milde) Lindb.
Cynodontium suecicum (H.Arn. & C.Jens.) I. Hag.
Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. FONTINALACEAE
Dichelyma capillaceum (With.) Myr. FUNARIACEAE
Pyramidula tetragona (Brid.) Brid. HOOKERIACEAE
Distichophyllum carinatum Dix. & Nich. MEESIACEAE
Meesia longiseta Hedw. ORTHOTRICHACEAE
Orthotrichum rogeri Brid. SPHAGNACEAE
Sphagnum pylaisii Brid. SPLACHNACEAE
Tayloria rudolphiana (Garov.) B.S.G. ALGAE
CHLOROPHYTA
Caulerpa ollivieri (Med.) FUCOPHYCEA
Cystoseira amentacea (inclus var. stricta et var. spicata)
(Med.)
Cystoseira mediterranea (Med.)
Cystoseira sedoides (Med.)
Cystoseira spinosa (inclus C. adriatica) (Med.)
Cystoseira zosteroides (Med.)
Laminaria rodriguezii (Med.)
Laminaria ochroleuca (Med.) RHODOPHYTA
Goniolithon byssoides (Med.)
Lithophyllum lichenoides (Med.)
Ptilophora mediterranea (Med.)
Schimmelmannia schousboei = S.ornata (Med.)
Види флори, що підлягають особливій охороні
Ендемічні види макаронезійського регіону
PTERIDOPHYTA
ASPLENIACEAE
Asplenium azoricum Lovis DRYOPTERIDACEAE
Polystichum drepanum (Swartz) C.Presl HYMENOPHYLLACEAE
Hymenophyllum maderensis ISOETACEAE
Isoetes azorica Durieu ex Milde LYCOPODIACEAE
Diphasium madeirense (Wilee.) Rothm. MARSILEACEAE
Marsilea azorica Launert GYMNOSPERMAE
CUPRESACEAE
Juniperus brevifolia (Seub.) Antoine ANGIOSPERMAE
AGAVACEAE
Dracaena draco (L.) L. ASCLEPIADACEAE
Caralluma burchardii N.E.Brown
Ceropegia chrysantha Svent. BERBERIDACEAE
Berberis maderensis Lowe BORAGINACEAE
Echium gentianoides Webb ex Coincy
Echium handiense Svent.
Echium pininana Webb et Berth.
Myosotis azorica H.C.Watson
Myosotis maritima Hochst. ex Seub. CAMPANULACEAE
Azorina vidalii (H.C.Watson) Feer
Musschia aurea (L.f.) DC.
Musschia wollastonii Lowe CAPRIFOLIACEAE
Sambucus palmensis Link CARYOPHYLLACEAE
Cerastium azoricum Hochst.
Silene nocteolens Webb et Berth CISTACEAE
Cistus chinamadensis Banares & Romero
Helianthemum bystropogophyllum Svent.
Helianthemum teneriffae Cosson COMPOSITAE
Andryala crithmifolia Ait.
Argyranthemum lidii Humphries
Argyranthemum pinnatifidum (L.F.) Lowe subsp. succulentum
(Lowe) Humphries
Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries
Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis
Atractylis preauxiana Schultz Bip.
Bellis azorica Hochst. ex Seub.
Calendula maderensis Dc.
Cheirolophus duranii (Burchard) Holub
Cheirolophus falsisectus Montelongo et Moraleda
Cheirolophus ghomerythus (Svent.) Holub
Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub
Cheirolophus metlesicsii Montelongo
Cheirolophus santosabreui Santos
Cheirolophus satarataensis (Svent.) Holub
Cheirolophus tagananensis (Svent.) Holub
Helichrysum monogynum B.L. Burth. & Sunding
Helichrysum gossypinum Webb
Hypochoeris oligocephala (Svent. & D.Bramwell) Lack
Lactuca watsoniana Trelease
Leotodon filii (Hochst. ex Seub.) Paiva & Orm.
Onopordum carduelinum Bolle
Onopordum nogalesii Svent.
Pericallis hadrosomus Svent.
Pericallis malvifolia (L'Her) B. Nord.
Phagnalon benetii Lowe
Senecio hermosae Pitard
Sonchus gandogeri Pitard
Stemmacantha cynaroides
Sventenia bupleuroides Font Quer
Tanacetum o'shanahanii Febles, Marrero & Subrez
Tanacetum ptarmiciflorum (Webb) Schultz Bip.
Tolpis glabrescens Kammer CONVOLVULACEAE
Convolvulus caput-medusae Lowe
Convolvulus lopez-socasi Svent.
Convolvulus massonii A.Dietr.
Pharbitis preauxii Webb CRASSULACEAE
Aeonium balsamiferum Webb et Berth.
Aeonium gomeraense Praeger
Aeonium saundersii Bolle
Aichrysum dumosum (Lowe) Praeg.
Monanthes wildpretii Banares & Scholz CRUCIFERAE
Crambe arborea Webb ex Christ
Crambe laevigata DC. ex Christ
Crambe scoparia Svent.
Crambe sventenii B.Petters. ex Bramw. & Sunding
Parolinia schizogynoides Svent.
Sinapidendron sempervivifolium Mnzs. CYPERACEAE
Carex malato-belizii Raymond DIPSACACEAE
Scabiosa nitens Roem. & Schult. ERICACEAE
Daboecia azorica Tutin & Warb.
Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) D.A.Webb EUPHORBIACEAE
Euphorbia bourgaeana Gay ex Boiss.
Euphorbia handiensis Burchard
Euphorbia lambii Svent.
Euphorbia stygiana H.C.Watson GERANIACEAE
Geranium maderense Yeo GRAMINEAE
Agrostis gracilaxa Franco
Deschampsia maderensis (Hack. et Bornm.) Buschm.
Phalaris maderensis (Mnzs.) Mnzs. LABIATAE
Micromeria glomerata P. Pqrez
Micromeria leucantha Svent. et Pqrez
Salvia herbanica Santos et Fernbndez
Sideritis cystosiphon Svent.
Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle
Sideritis infernalis Bolle
Sideritis marmorea Bolle.
Teucrium abutiloides l'Her. LEGUMINOSAE
Adenocarpus ombriosus Ceb. & Ort.
Anthyllis lemanniana Lowe
Anagyris latifolia Brouss. ex Willd.
Cicer canariensis Santos & Gweil
Dorycnium spectabile Webb & Berthel.
Genista benehoavensis (Bolle ex Svent.) Del Arco
Lotus azoricus P.W.Ball
Lotus callis-viridis D.Bramwell & D.H.Davis
Lotus eremiticus Santos
Lotus kunkelii (E.Chueca) D.Bramwell et al.
Lotus maculatus Breitfeld
Lotus pyranthus P. Perez
Teline nervosa (Esteve) A. Hansen et Sund.
Teline rosmarinifolia Webb & Berthel.
Teline salsoloides Arco & Acebes.
Vicia dennesiana H.C.Watson LILIACEAE
Androcymbium psammophilum Svent.
Smilax divaricata Sol. ex Wats. MYRICACEAE
Myrica rivas-martinezii Santos. OLEACEAE
Jasminum azoricum L. Picconia
azorica (Tutin) Knbol. ORCHIDACEAE
Barlia metlesicsiaca Teschner
Goodyera macrophylla Lowe
Orchis scopulorum Summerh. PITTOSPORACEAE
Pittosporum coriaceum Dryander ex Aiton PLANTAGINACEAE
Plantago famarae Svent.
Plantago malato-belizii Lawalree PLUMBAGINACEAE
Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze
Limonium dendroides Svent.
Limonium fruticans (Webb) O. Kuntze
Limonium perezii Stapf
Limonium preauxii (Webb et Berth.) O. Kuntze
Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sunding
Limonium sventenii Santos & Fernandez Galvan POLYGONACEAE
Rumex azoricus Rech. RHAMNACEAE
Frangula azorica Tutin ROSACEAE
Bencomia brachystachya Svent.
Bencomia exstipulata Svent.
Bencomia sphaerocarpa Svent.
Chamaemeles coriacea Lindl.
Dendriopoterium pulidoi Svent.
Marcetella maderensis (Bornm.) Svent.
Prunus lusitanica subsp. azorica (Moui.) Franco RUTACEAE
Ruta microcarpa Svent. SANTALACEAE
Kunkeliella canariensis Stearn
Kunkeliella psilotoclada (Svent.) Stearn
Kunkeliella subsucculenta Kammer SAPOTACEAE
Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe SAXIFRAGACEAE
Saxifraga portosanctana Boiss. SCROPHULARIACEAE
Euphrasia azorica H.C.Watson
Euphrasia grandiflora Hochst.
Isoplexis chalcantha Svent. & O'Shanahan
Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer SELAGINACEAE
Globularia ascanii D.Bramwell & Kunkel
Globularia sarcophylla Svent. SOLANACEAE
Solanum lidii Sunding UMBELLIFERAE
Ammi trifoliatum (Wats.) Trel.
Bunium brevifolium Lowe
Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel
Chaerophylum azoricum Trel.
Monizia edulis Lowe
Ferula latipinna Santos
Sanicula azorica Gunthn. ex Seub. VIOLACEAE
Viola paradoxa Lowe BRYOPHYTA
BRYOPSIDA: MUSCI
ECHINODIACEAE
Echinodium spinosum (Mitt.) Jur. POTTIACEAE
Bryoerythrophyllum machadoanum (Sergio) M.Hill THAMNIACEAE
Thamnobryum fernandesii Sergio
Додаток II* __________________
* Станом на 1 квітня 1998 року. Постійний комітет на
регулярній основі здійснює перегляд додатків.
Види фауни, що підлягають особливій охороні
Хребетні
(Med.) = у Середномор'ї
Ссавці INSECTIVORA
Erinaceidae
* Atelerix algirus (Erinaceus algirus)
Soricidae
* Crocidura suaveolens ariadne (Crodidura ariadne)
* Crocidura russula cypria (Crocidura cypria)
Croddura canariensis
Talpidae
Desmana moschata
Galemys pyrenaicus (Desmana pyrenaica) MlCROCHIROPTERA
усі види, за винятком
Pipistrellus pipistrellus RODENTIA
Sciuridae
Pretomys volans (Sciuropterus russicus)
Sciurus anomalus
* Spermophilus citellus (Citellus citellus)
Spermophilus suslicus (Citellus suslicus)
Muridae
Cricetus cricetus
Mesocricetus newtonis
* Microtus bavaricus (Pitymys bavaricus)
Microtus cabrerae
Microtus tatricus
Spalax graecus
Gliridae
Dryomis laniger
Myomimus roachi (Myomimus bulgaricus)
Zapodidae
Sicista betulina
Sicista subtilis
Hystricidae
Hystrix cristata CARNIVORA
Canidae
Alopex lagopus
Canis lupus
Cuon alpinus
Ursidae
усі види
Mustelidae
Gulo gulo
Mustelaj eversmannii
Mustela lutreola (Lutreola lutreola)
Lutra lutra
Vormela peregusna
Felidae
Caracalj caracal
Felis silvestris
* Lynx pardinus (Lynx pardina)
Panthera pardus
Panthera tigris PINNIPEDIA
Odobenidae
Odobenus rosmarus
Phocidae
Monachus monachus
Phoca hispida saimensis
Phoca hispida ladogensis ARTIODACTYLA
Cervidae
Cervus elaphus corsicanus
Bovidae
Capra aegagrus
Capra pyrenaica pyrenaica
Gazella subgutturosa
Gazella dorcas
Ovibos moschatus
Rupicapra rupicapra ornata CETACEA
Monodontidae
Monodon monoceros
Delphinidae
Delphinus delphis
Globicephala macrorhynchus
Globicephala melas
Grampus griseus
Lagenorhynchus acutus
Lagenorhynchus albirostris
Orcinus orca
Pseudorca crassidens
Steno bredanensis
Stenella coeruleoalba
Stenella frontalis
Tursiops truncatus (tursio)
Phocaenidae
Phocoena phocoena
Physeteridae
Kogia breviceps
Kogia simus (Med.)
Physeter macrocephalus (Med.)
Ziphiidae
Hyperoodon rostratus
Mesoplodon bidens
Mesoplodon dinsirostris (Med.)
Mesoplodon mirus
Ziphius cavirostris
Balaenopteridae
Balaenoptera acutorostrata (Med.)
Balaenoptera borealis (Med.)
Balaenoptera edeni
Balaenoptera physalus
Megaptera novaeangliae (longimana, nodosa)
Sibbaldus (Balaenoptera) musculus
Balaenidae
Balaena mysticetus
Eubalaena glacialis
Птахи
GAVIIFORMES
Gaviidae
усі види PODICIPEDIFORMES
Podicipedidae
Podiceps auritus
Podiceps grisegena
Podiceps nigricollis (caspicus)
Podiceps ruficollis PROCELLARIIFORMES
Hydrobatidae
усі види
Procellariidae
Bulweria bulwerii
Procellaria diomedea
Pterodroma madeira
Pterodroma feae
Puffinus assimilis baroli
Puffinus puffinus PELECANIFORMES
Phalacrocoracidae
Phalacrocorax aristotelis (Med.)
Phalocrocorax pygmaeus
Pelecanidae
усі види CICONIIFORMES
Ardeidae
Ardea purpurea
Ardeola ralloides
Botaurus stellaris
Bulbucus (Ardeola) ibis
Casmerodius albus (Egretta alba)
Egretta garzetta
Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax
Ciconiidae
усі види
Threskiornithidae
усі види
Phoenicopteridae
Phoenicopterus ruber ANSERIFORMES
Anatidae
Anser erythropus
Branta leucopsis
Branta ruficollis
Bucephala islandica
Cygnus cygnus
Cygnus bewickii (columbianus)
Histrionicus histrionicus
Marmaronetta (Anas) angustirostris
Mergus albellus
Oxyura leucocephala
Polysticta stelleri
Somateria spectabilis
Tadorna tadorna
Tadorna ferruginea FALCONIFORMES
усі види GALLIFORMES
Tetraonidae
Tetrao urogallus cantabricus CRUIFORMES
Turnicidae
Turnix sylvatica
Gruidae
усі види
Rallidae
Crex crex
Fulica cristata
Porphyrio porphyrio
Porzana porzana
Porzana pusilla
Porzana parva
Otididae
усі види CHARADRIIFORMES
Charadriidae
Arenaria interpres
Charadrius alexandrinus
Charadrius leschenaulti
Charadrius dubius
Charadrius hiaticula
Eudromias morinellus
Hoplopterus spinosus
Scolopacidae
Calidris alba
Calidris alpina
Calidris ferruginea
Calidris maritima
Calidris minuta
Calidris temminckii
Gallinago media
Limicola falcinellus
Numenius tenuirostris
Tringa cinerea
Tringa glareola
Tringa hypoleucos
Tringa ochropus
Tringa stagnatilis
Recurvirostridae
усі види
Phalaropodidae
усі види
Burhinidae
Burhinus oedicnemus
Glareolidae
усі види
Laridae
Chlidonias hybrida
Chlidonias leucopterus
Chlidonias niger
Gelochelidon nilotica
Hydroprogne caspia
Larus audouinii
Larus genei
Larus melanocephalus
Larus minutus
Larus (Xenia) sabini
Pagophila eburnea
Sterna albifrons
Sterna dougallii
Sterna hirundo
Sterna paradisaea (macrura)
Sterna sandvicensis COLUMBIFORMES
Pteroclididae
усі види
Columbidae
Columba bollii
Columba junoniae CUCULIFORMES
Cuculidae
Clamator glandarius STRIGIFORMES
усі види CAPRIMULGIFORMES
Caprimulgidae
усі види APODIFORMES
Apodidae
Apus caffer
Apus melba
Apus pallidus
Apus unicolor CORACIIFORMES
Alcedinidae
Alcedo atthis
Ceryle rudis
Halcyon smyrnensis
Meropidae
Merops apiaster
Coraciidae
Coracias garrulus
Upopidae
Upopa epops PICIFORMES
усі види PASSERIFORMES
Alaudidae
Calandrella brachydactyla
Calendrella rufescens
Chersophilus duponti
Eremophila alpestris
Galerida theklae
Melanocorypha bimaculata
Melanocorypha calandra
Melanocorypha leucoptera
Melanocorypha yeltoniensis
Hirundinidae
усі види
Motacillidae
усі види
Pycnonotidae
Pycnonotus barbatus
Laniidae
усі види
Bombycillidae
Bombycilla garrulus
Cinclidae
Cinclus cinclus
Troglodytidae
Troglodytes troglodytes
Prunellidae
усі види
Muscicapidae
Turdinae
Cercotrichas galactotes
Erithacus rubecula
Irania gutturalis
Luscinia luscinia
Luscinia megarhynchos
Luscinia (Cyanosylvia) svecica
Monticola saxatilis
Monticola solitarius
Oenanthe finischii
Oenanthe hispanica
Oenanthe isabellina
Oenanthe leucura
Oenanthe oenanthe
Oenanthe pleschanka (leucomela)
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola dacotiae
Saxicola rubetra
Saxicola torquata
Tarsiger cyanurus
Turdus torquatus
Sylviinae
усі види
Regulinae
усі види
Muscicapinae
усі види
Timaliinae
Panurus biarmicus
Paridae
усі види
Sittidae
усі види
Certhiidae
усі види
Emberizidae
Calcarius lapponicus
Emberiza aureola
Emberiza caesia
Emberiza cia
Emberiza cineracea
Emberiza cirlus
Emberiza citrinella
Emberiza leucocephala
Emberiza melanocephala
Emberiza pusilla
Emberiza rustica
Emberiza schoeniclus
Plectrophenax nivalis
Fringillidae
Carduelis cannabina
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Carduelis flammea
Carduelis flavirostris
Carduelis hornemanni
Carduelis spinus
Carpodacus erythrinus
Coccothraustes coccothraustes
Fringilla teydea
Loxia curvirostra
Loxia leucoptera
Loxia pityopsittacus
Loxia scotica
Pinicola enucleator
Rhodopechys githaginea
Serinus citrinella
Serinus pusillus
Serinus serinus
Ploceidae
Montrifringilla nivalis
Petronia petronia
Sturnidae
Sturn us roseus
Sturnus unicolor
Oriolidae
Oriolus oriolus
Corvidae
Cyanopica cyanus
Nucifraga caryocatactes
Perisoreus infaustus
Pyrrhocorax graculus
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Плазуни
TESTUDINES
Testudinidae
Testudo graeca
Testudo hermanni
Testudo marginata
Emydidae
Emys orbicularis
* Mauremys caspica1
Dermochelyidae
Dermochelys coriacea
Cheloniidae
Caretta caretta
Chelonia mydas
Eretmochelys imbricata
Lepidochelys kempii
Trionychidae
Rafetus euphraticus
Trionyx triunguis SAURIA
Gekkonidae
Cyrtodactylus kotschyi
Tarentola angustimentalis
Tarentola boettgeri
Tarentola delalandii
Tarentola gomerensis
Phyllodactylus europaeus
Agamidae
* Stellio stellio (Agama stellio)
Chamaeleontidae
Chamaeleo chamaeleon
Lacertidae
Algyroides fitzingeri
Algyroides marchi
Algyroides moreoticus
Algyroides nigropunctatus
* Archaeolacerta bedriagae (Lacerta bedriagae)
* Archaeolacerta monticola (Lacerta monticola)
Gallotia galloti
* Gallotia simonyi (Lacerta simonyi)
Gallotia stehiini
Lacerta agilis
Lacerta clarkorum
Lacerta dugesii
Lacerta graeca
Lacerta horvathi
Lacerta lepida
Lacerta parva
Lacerta princeps
Lacerta schreiberi
Lacerta trilineata
Lacerta viridis
Ophisops elegans
Podarcis erhardii
Podarcis filfolensis
Podarcis lilfordi
Podarcis melisellensis
Podarcis milensis
Podarcis muralis
Podarcis peloponnesiaca
Podarcis pityusensis
Podarcis sicula
Podarcis taurica
Podarcis tiliguerta
Podarcis wagleriana
Anguidae
Ophisaurus apodus
Scincidae
Ablepharus kitaibelii
Chalcides bedriagai
Chalcides ocellatus
Chalcides sexlineatus
* Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis)
Chalcides viridianus
Ophiomorus punctatissimus OPHIDIA
Colubridae
Coluber cypriensis
Coluber gemonensis
Coluber hippocrepis
* Coluber jugularis2
* Coluber najadum3
Coluber viridiflavus
Coronella austriaca
Elaphe longissima
Elaphe quatuorlineata
Elaphe situla
Natrix megalocephala
Natrix tessellata
Telescopus fallax
Viperidae
Vipera albizona
Vipera ammodytes
Vipera barani
Vipera kaznakovi
Vipera latasti
Vipera lebetina4
Vipera pontica
Vipera ursinii
Vipera wagneri
Vipera xanthina
Земноводні
CAUDATA
Salamandridae
Chioglossa lusitanica
Euproctus asper
Euproctus montanus
Euproctus platycephalus
* Mertensiella luschani (Salamandra luschani)
* Salamandra atra5
Salamandrina terdigitata
Triturus carnifex
Triturus cristatus
Triturus dobrogicus
Triturus italicus
Triturus karelinii
Triturus montandoni
Plethodontidae
* Speleomantes flavus (Hydromantes flavus)
* Speleomantes genei (Hydromantes genei)
* Speleomantes imperialis (Hydromantes imperialis)
* Speleomantes italicus (Hydromantes italicus)
* Speleomantes supramontis (Hydromantes supramontis)
Proteidae
Proteus anguinus ANURA
Discoglossidae
Alytes cisternasii
Alytes muletensis
Alytes obstetricans
Bombina bombina
Bombina variegata
Discoglossus galganoi
Discoglossus jeanneae
Discoglossus montalentii
Discoglossus pictus
Discoglossus sardus
Neurergus crocatus
Neurergus strauchi
Pelobatidae
Pelobates cultripes
Pelobates fuscus
Pelobates syriacus
Pelodytes caucasicus
Bufonidae
Bufo calamita
Bufo viridis
Hylidae
Hyla arborea
Hyla meridionalis
Hyla sarda
Ranidae
Rana arvalis
Rana dalmatina
Rana holtzi
Rana iberica
Rana italica
Rana latastei
Риби
CHONDRICHTHYES
PLEUROTREMATA
Cetorhinidae
Cetorhinus maximus (Med.)
Lamnidae
Carcharodon carcharias (Med.) OSTEICHTHYES
PETROMYZOFIRORMES
Petromyzonidae
Lethenteron zanandrai (Med.) ACIPENSERIPORMES
Acipenseridae
Acipenser naccarii
Acipenser sturio
Huso huso (Med.) SALMONIPORMES
Umbridae
Umbra krameri CYPRINIFORMES
Cyprinidae
Pomatoschistus canestrinii (Med.)
Pomatoschistus tortonesei (Med.) SYNENTOGNATHI
Belonidae
Hippocampus hippocampus (Med.)
Hippocampus ramulosus (Med.) ATHERINIFORMES
Cyprinodontidae
Aphanius fasciatus (Med.)
Aphanius iberus (Med.)
Valencia hispanica
Valencia leutourneuxi PERCIFORMES
Percidae
Zingel asper CHIMAERIFORMES
Chimaeridae
Mobula mobular (Med.)
Безхребетні
Членистоногі
INSECTA
Mantodea
Apteromantis aptera
Odonata
Aeshna viridis
Brachythemis fuscopalliata
Calopteryx syriaca
Coenagrion freyi
Coenagrion mercuriale
Cordulegaster trinacriae
Gomphus graslinii
Leucorrhinia albifrons
Leucorrhinia caudalis
Leucorrhinia pectoralis
Lindenia tetraphylla
Macromia splendens
Ophiogomphus cecilia
Oxygastra curtisii
Stylurus (= Gomphus) flavipes
Sympecma braueri
Orthoptera
Baetica ustulata
Saga pedo
Coleoptera
Buprestis splendens
Carabus olympiae
Cerambyx cerdo
Cucujus cinnaberinus
Dytiscus latissimus
Graphoderus bilineatus
Osmoderma eremita
Rosalia alpina
Lepidoptera
Apatura metis
Coenonympha hero
Coenonympha oedippus
Erebia calcaria
Erebia christi
Erebia sudetica
Eriogaster catax
Euphydryas (Eurodryas) aurinia
Fabriciana elisa
Hyles hippophaes
Hypodryas maturna
Lopinga achine
Lycaena dispar
Maculinea arion
Maculinea nausithous
Maculinea teleius
Melanargia arge
Papilio alexanor
Papilio hospiton
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne
Plebicula golgus
Polyommatus galloi
Polyommatus humedasae
Proserpinus prosperpina
Zerynthia polyxena ARACHNIDA
Araneae
Macrothele calpeiana CRUSTACEA
Decapoda
Ocypode cursor (Med.)
Pachyplasma giganteum (Med.)
Молюски
GASTROPODA
Dyotocardia
Gibbulaj nivosa (Med.)
Patella ferruginea (Med.)
Patella nigra (Med.)
Monotocardia
Charonia rubicunda (= C. lampas = C. nodiferum) (Med.)
Charonia tritonis (= C. seguenziae) (Med.)
Dendropoma petraeum (Med.)
Erosaria spurca (Med.)
Luria lurida (= Cypraea lurida) (Med.)
Mitra zonata (Med.)
Ranella olearia (Med.)
Schilderia achatidea (Med.)
Tonna galea (Med.)
Zonaria pyrum (Med.)
Stylommatophora
Caseolus calculus
Caseolus commixta
Caseolus sphaerula
* Discus defloratus6
Discus guerinianus
Discula leacockiana
Discula tabellata
Discula testudinalis
Discula turricula
* Elona quimperiana
Geomalacus maculosus
Geomitra moniziana
Helix subplicata
Leiostyla abbreviata
Leiostyla cassida
Leiostyla corneocostata
Leiostyla gibba
Leiostyla lamellosa BIVALVIA
Unionoida
Margaritifera auricularia
Mytiloida
Lithophaga lithophaga (Med.)
Pinna pernula (Med.)
Myoida
Pholas dactylus (Med.)
Голкошкірі
ASTERIDAE
Asterina pancerii (Med.)
Ophidiaster ophidianus (Med.) ECHINIDAE
Centrostephanus longispinus (Med.)
Жалкі
HYDROZOA
Errina aspera (Med.) ANTHOZOA
Astroides calycularis (Med.)
Gerardia savaglia (Med.)
Губки
PORIFERA
Aplysina cavernicola (Med.)
Asbestopluma hypogea (Med.)
Axinelle polyploydes (Med.)
Petrobiona massiliana (Med.)
Примітки до додатка II
3 грудня 1993 року Постійний комітет Конвенції ухвалив таку
рекомендацію (N 39 (1993)):
Постійний комітет Конвенції про охорону дикої флори та фауни
і природних середовищ існування в Європі, діючи згідно з
положеннями статті 14 Конвенції, рекомендує Договірним Сторонам
під час виконання Конвенції враховувати такі технічні позначки.
Зірочкою позначені ті назви видів, які було змінено на більш
сучасні, при цьому стара назва наводиться у дужках. Виноски
використовуються для приведення деяких видів у відповідність до
сучасних вимог таксономії.
1. Mauremys caspica було розділено на два нових види: Mauremys caspica Mauremys leprosa (Mauremys caspica leprosa) 2. Coluber jugularis було розділено на два нових види: Coluber jugularis Coluber caspicus (Coluber jugularis caspicus) 3. Coluber najadum було розділено на два нових види: Coluber najadum Coluber rubriceps (Coluber najadum rubriceps) 4. Vipera lebetina було розділено на два нових види: Vipera lebetina Vipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri) 5. Salamandra atra було розділено на два нових види: Salamandra atra Salamandra lanzai (Salamandra atra lanzai) 6. Discus defloratus: більше не визнається як вид, що має
цінність з таксономічної точки зору, оскільки його було описано на
прикладі лише декількох екземплярів; сьогодні визнається як такий,
що належить до різновидів.
Додаток III* __________________
* Станом на 1 квітня 1998 року. Постійний комітет на
регулярній основі здійснює перегляд додатків.
Види фауни, що підлягають охороні
Хребетні
(Med.) = у Середземномор'ї
Ссавці
INSECTIVORA
Erinaceidae
Erinaceus europaeus
Soricidae
усі види MICROCHIROPTERA
Vespertilionidae
Pipistrellus pipistrellus DUPLICIDENTATA
Leporidae
Lepus capensis (europaeus)
Lepus timidus RODENTIA
Sciurdae
Marmota marmota
Sciurus vulgaris
Castoridae
Castor fiber
Muridae
Microtus cabrerae
Microtus nivalis (lebrunii)
Microtus ratticeps (oeconomus)
Gliridae
усі види CETACEA
Усі види, що не зазначені у Додатку II CARNIVORA
Mustelidae
Martes foina
Martes martes
Meles meles
Mustela erminea
Mustela nivalis
Putorius (Mustela) putorius
Vormela peregusna
Viverridae
усі види
Felidae
Lynx lynx PINNIPEDIA
Phocidae
Cystophora cristata
Erignathus barbatus
Pagophilus groenlandicus (Phoca groenlandica)
Phoca vitulina
Pusa (Phoca) hispida
Halichoerus grypus ARTIODACTYLA
Suidae
Sus scrofa meridionalis
Cervidae
усі види
Bovidae
Bison bonasus
Capra ibex
Capra pyrenaica
Ovis aries (musimon, ammon)
Rupicapra rupicapra
Птахи
Усі види, що не зазначені у Додатку II, за винятком: Columba palumbus Corvus corone (corone and cornix) Corvus frugilegus Corvus monedula Garrulus glandarius Larus argentatus Larus fuscus Larus marinus Passer domesticus Sturnus vulgaris Pica pica
Плазуни
Усі види, що не зазначені у Додатку II
Земноводні
Усі види, що не зазначені у Додатку II
Риби
CHONDRICHTHYES
PLEUROTREMATA
Lamnidae
Isurus oxyrinchus (Med.)
Lamna nasus (Med.)
Carcharhinidae
Prionace glauca (Med.)
Squatinidae
Squatina squatina (Med.) HYPOTREMATA
Rajidae
Raja alba (Med.) OSTEICHTYES
PETROMYZONIFORMES
Petromyzonidae
Eudontomyzon hellenicum
Eudontomyzon mariae
Eudontomyzon vladykovi
Lampetra fluviatilis
Lampetra planeri
Lampetra zanandreai
Petromyzon marinus ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae
Acipenser ruthenus
Acipenser stellatus
Huso huso CLUPEIFORMES
Clupeidae
Alosa alosa
Alosa fallox
Alosa pontica SALMONIFORMES
Coregonidae
Coregonus
усі види
Thymallidae
Thymallus thymallus
Salmonidae
Hucho hucho
Salmo salar* __________________
* Положення цього Додатка не застосовуються до лососевих, що
знаходяться у морських водах.
CYPRINIFORMES
Cyprinidae
Abramis ballerus
Abramis sapa
Abramis vimba
Alburnoides bipunctatus
Alburnus albidus
Aspius aspius
Barbus bocagei
Barbus comiza
Barbus meridionalis
Barbus microcephalus
Barbus peloponesis
Barbus plebejus
Barbus sclateri
Barbus steindachneri
Chalcalburnus chalcoides
Chondrostoma genei
Chondrostoma kneri
Chondrostoma lemingi
Chondrostoma lusitanicum
Chondrostoma nasus
Chondrostoma phoxinus
Chondrostoma polylepis
Chondrostoma soetta
Chondrostoma toxostoma
Chondrostoma willkommi
Gobio albipinnatus
Gobio kessleri
Gobio uranoscopus
Leucaspius delineatus
Leucaspius stymphalicus
Leuciscus illyricus
Leuciscus lucumotis
Leuciscus microlepis
Leuciscus polylepis
Leuciscus pyrenaicus
Leuciscus soufia
Leuciscus svallize
Leuciscus turskyi
Leuciscus ukliva
Pachychilon pictum
Pelecus cultratus
Phoxinellus adspersus
Phoxinellus hispanicus
Pseudophoxinus marathonicu
Pseudophoxinus stymphalicus
Rhodeus sericeus
Rutilus alburnoides
Rutilus arcasii
Rutilus frisii
Rutilus graecus
Rutilus lemmingii
Rutilus macedonicus
Rutilus macrolepidotus
Rutilus pigus
Rutilus racovitzai
Rutilus rubilio
Cobitidae
Cobitis elongata
Cobitis hassi
Cobitis larvata
Cobitis paludicola
Cobitis taenia
Cobitis trichonica
Misgurnis fossilis
Sabanejewia aurata
Sabanejewia calderoni SILURIFORMES
Siluridae
Siluris aristotelis
Siluris glanis ATHERINIFORMES
Cyprinodontidae
Aphanius fasciatus
Aphanius iberus GASTEROSTEIFORMES
Syngnathidae
Syngnathus abaster
Syngnathus nigrolineatus
Gasterosteidae
Pungitius hellenicus
Tuntitius platygaster SCORPAENIFORMES
Cottidae
Cottus poecilopus
Myoxocephalus quadricornis PERCIFORMES
Serranidae
Epinephelus marginatus (Med.)
Sciaenidae
Sciaena umbra (Med.)
Umbrina cirrosa (Med.)
Percidae
Gymnocephalus baloni
Gymnocephalus schraetzer
Stizostedion volgense
Zingel streber
Zingel zingel
Blenniidae
Blennius fluviatilis
Gobiidae
Gobius fluviatilis
Gobius kessleri
Gobius nigricans
Gobius ophiocephalus
Gobius syrman
Gobius thressalus
Padogobius martensi
Padogobius panizzai
Pomatoschistus canestrini
Pomatoschistus microps
Pomatoschistus minutus
Proterorhinus marmoratus CHIMAERIFORMES
Chimaeridae
Mobula mobular (Med.)
Безхребетні
Членистоногі
INSECTA
Coleoptera
Lucanus cervus
Lepidoptera
Graellsia isabellae CRUSTACEA
Decapoda
Astacus astacus
Austropotamobius pallipes
Austropotamobius torrentium
Homarus gammarus (Med.)
Maja squinado (Med.)
Palinurus elephas (Med.)
Scyllarides latus (Med.)
Scyllarides pigmaeus (Med.)
Scyllarides arctus (Med.)
Молюски
GASTROPODA
Stylommatophora
Helix pomatia BIVALVIA
Unionida
Margaritifera margaritifera
Microcondymaea compressa
Unio elongatulus
Кільчасті черв'яки
HIRUDINEA
Arhynchobdellae
Hirudo medicinalis
Голкошкірі
ECHINOIDEA
Paracentrotus lividus (Med.) Cnidarians
HEXACORALLIA Antipathes sp. plur. (Med.) ALCIONARIA
Corallium rubrun (Med.)
Губки
PORIFERA
Hippospongia communis (Med.)
Spongia agaricina (Med.)
Spongia officinalis (Med.)
Spongia zimocca (Med.)
Додаток IV* __________________
* Станом на 1 квітня 1998 року. Постійний комітет на
регулярній основі здійснює перегляд додатків.
Заборонені засоби і способи знищення, вилову та інших форм
використання диких тварин
Ссавці
Пастки Використання живих сліпих чи знівечених тварин як принади Магнітофони Електричні пристрої для знищення та глушіння тварин Джерела штучного світла Дзеркала та інші осліплюючі пристрої Пристрої для освітлення мішеней Прицільні прилади для нічного полювання, оснащені електронним
збільшувачем зображення чи електронно-оптичним перетворювачем Вибухові речовини2 Сітки2 Капкани3 Отрута чи отруєні або анестезуючі принади Викурювання із застосуванням газів або диму Напівавтоматична чи автоматична зброя із магазином більш ніж
на 2 патрони Літальні апарати Механічні транспортні засоби у русі ___________________
2 За винятком полювання на китів.
3 Якщо застосовуються для широкомасштабного чи невибіркового
вилову або знищення.
Птахи
Сільця4 Вапно Гачки Пастки Використання живих сліпих чи знівечених тварин як принади Магнітофони Електричні пристрої для знищення та глушіння тварин Джерела штучного світла Дзеркала та інші осліплюючі пристрої Пристрої для освітлення мішеней Прицільні прилади для нічного полювання, оснащені електронним
збальшувачем зображення чи електронно-оптичним перетворювачем Вибухові речовини Сітки Капкани Отрута чи отруєні або анестезуючі принади Викурювання із застосуванням газів або диму Напівавтоматична чи автоматична зброя із магазином більш ніж
на 2 патрони Літальні апарати Механічні транспортні засоби у русі __________________
4 За винятком Lagopus на північ від 58 град. північної
широти.
Прісноводна риба
Вибухові речовини Вогнестрільна зброя Отрути Анестезуючі засоби Електроенергія змінного струму Джерела штучного світла
Річковий рак (DECAPODA)
Вибухові речовини Отрути
European Treaty Series/104
Збірка договорів Ради Європи
Парламентське видавництво, Київ - 2000on top