Document 994_172, valid, current version — Ratification on October 18, 2006, on the basis - 253-V
( Last event — Entry into force, gone March 1, 2010, on the basis - v3264321-09. Take a look at the history? )

            Додатковий протокол 
до Кримінальної конвенції про боротьбу з
корупцією (ETS 191)
(укр/рос)
Статус Протоколу див. ( 994_814 )
{ Протокол ратифіковано Законом
N 253-V ( 253-16 ) від 18.10.2006, ВВР, 2006, N 50, ст.498 }

Дата підписання: 15.05.2003 Дата ратифікації Україною: 18.10.2006 Дата набрання чинності для України: 01.03.2010

Офіційний переклад
Держави - члени Ради Європи та інші держави, які підписали
цей Протокол, вважаючи за доцільне доповнити Кримінальну конвенцію про
боротьбу з корупцією ( 994_101 ) (ETS 173, далі - Конвенція) з
метою запобігання і боротьби з корупцією;
вважаючи, що цей Протокол надасть можливість ширшого
застосування Програми дій проти корупції 1996 року,
домовились про таке:
Глава I
ВИКОРИСТАННЯ ТЕРМІНІВ
Стаття 1
Використання термінів
Для цілей цього Протоколу:
1. Термін "арбітр" тлумачиться за допомогою посилання на
національне законодавство держав, які є Сторонами цього Протоколу,
але в будь-якому разі включає в себе особу, яку в силу арбітражної
угоди запрошено винести рішення, яке має обов'язкову юридичну
силу, у спорі, переданому їй сторонами такої угоди;
2. Термін "арбітражна угода" означає угоду, визнану
національним законодавством, якою сторони погоджуються передати
спір для винесення рішення арбітром;
3. Термін "присяжний засідатель" тлумачиться за допомогою
посилання на національне законодавство держав, які є Сторонами
цього Протоколу, але в будь-якому разі включає в себе особу, яка
діє як член колегіального органу, що має визначити вину
обвинувачуваної особи у ході судового процесу;
4. У випадку судового переслідування іноземного арбітра або
присяжного засідателя держава обвинувачення може застосовувати
визначення арбітра або присяжного засідателя тільки у тій мірі, у
якій це визначення сумісне із її національним законодавством.
Глава II
ЗАХОДИ, ЯКИХ НЕОБХІДНО ВЖИТИ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
Стаття 2
Дача хабара національним арбітрам
Кожна Сторона вживатиме таких законодавчих та інших заходів,
які можуть бути необхідними для встановлення у своєму
національному законодавстві кримінальної відповідальності за
умисне обіцяння, пропонування чи надання будь-якою особою прямо чи
опосередковано будь-якої неправомірної переваги арбітру, який
здійснює свої функції відповідно до арбітражного законодавства
такої Сторони, для нього особисто чи для інших осіб, з метою
заохочення його до виконання чи невиконання своїх функцій.
Стаття 3
Одержання хабара національними арбітрами
Кожна Сторона вживатиме таких законодавчих та інших заходів,
які можуть бути необхідними для встановлення у своєму
національному законодавстві кримінальної відповідальності за
умисне вчинення вимагання чи одержання арбітром, який здійснює
свої функції відповідно до арбітражного законодавства такої
Сторони, прямо чи опосередковано будь-якої неправомірної переваги,
для нього особисто чи для інших осіб, або прийняття пропозиції чи
обіцянки надання такої переваги з метою виконання чи невиконання
ним своїх функцій.
Стаття 4
Хабарництво іноземних арбітрів
Кожна Сторона вживатиме таких законодавчих та інших заходів,
які можуть бути необхідними для встановлення у своєму
національному законодавстві кримінальної відповідальності за дії,
згадані у статтях 2 і 3, якщо вони вчиняються арбітром, який
здійснює свої функції відповідно до арбітражного законодавства
будь-якої іншої держави.
Стаття 5
Хабарництво національних присяжних засідателів
Кожна Сторона вживатиме таких законодавчих та інших заходів,
які можуть бути необхідними для встановлення у своєму
національному законодавстві кримінальної відповідальності за дії,
згадані у статтях 2 і 3, якщо вони вчиняються будь-якою особою,
яка виконує функції присяжного засідателя в рамках її судової
системи.
Стаття 6
Хабарництво іноземних присяжних засідателів
Кожна Сторона вживатиме таких законодавчих та інших заходів,
які можуть бути необхідними для встановлення у своєму
національному законодавстві кримінальної відповідальності за дії,
згадані у статтях 2 і 3, якщо вони вчиняються будь-якою особою,
яка виконує функції присяжного засідателя в рамках судової системи
будь-якої іншої держави.
Глава III
КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ І ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 7
Контроль за виконанням
Контроль за виконанням цього Протоколу Сторонами здійснює
Група держав проти корупції (ГРЕКО).
Стаття 8
Зв'язок з Конвенцією
1. У відносинах між Державами-сторонами положення статей 2-6
цього Протоколу вважаються додатковими статтями до Конвенції
( 994_101 ).
2. Положення Конвенції ( 994_101 ) застосовуються настільки,
наскільки вони є сумісними з цим Протоколом.
Стаття 9
Заяви і застереження
1. Якщо Сторона зробила заяву відповідно до статті 36
Конвенції ( 994_101 ), вона може зробити подібну заяву щодо статей
4 і 6 цього Протоколу під час підписання або здачі на зберігання
своєї ратифікаційної грамоти або свого документа про прийняття,
затвердження чи приєднання.
2. Якщо Сторона зробила застереження відповідно до пункту 1
статті 37 Конвенції ( 994_101 ) щодо обмеження застосування
визначення злочинів, що пов'язані з одержанням хабара та визначені
у статті 5 Конвенції, вона може зробити подібне застереження щодо
статей 4 і 6 цього Протоколу під час підписання або здачі на
зберігання своєї ратифікаційної грамоти або свого документа про
прийняття, затвердження чи приєднання. Будь-яке інше застереження,
зроблене Стороною відповідно до статті 37 Конвенції,
застосовується також до цього Протоколу, якщо тільки така Сторона
не заявить про інше під час підписання або здачі на зберігання
своєї ратифікаційної грамоти або свого документа про прийняття,
затвердження чи приєднання.
3. Жодні інші застереження не дозволяються.
Стаття 10
Підписання та набуття чинності
1. Цей Протокол відкрито для підписання державами, які
підписали Конвенцію ( 994_101 ). Такі держави можуть висловити
свою згоду на його обов'язковість для них шляхом:
a) підписання без застереження щодо ратифікації, прийняття чи
затвердження; або
b) підписання із застереженням щодо ратифікації, прийняття чи
затвердження з подальшою ратифікацією, прийняттям чи
затвердженням.
2. Ратифікаційні грамоти або документи про прийняття чи
затвердження здаються на зберігання Генеральному секретарю Ради
Європи.
3. Цей Протокол набуває чинності в перший день місяця, що
настає після закінчення тримісячного періоду від дати, на яку
п'ять держав висловили свою згоду на обов'язковість для них
Протоколу відповідно до положень пунктів 1 і 2, і тільки після
набуття чинності Конвенцією ( 994_101 ).
4. Для будь-якої держави, що висловлюватиме свою згоду на
обов'язковість для неї Протоколу після набуття ним чинності,
Протокол набуває чинності в перший день місяця, що настає після
закінчення тримісячного періоду від дати висловлення нею своєї
згоди про обов'язковість для неї Протоколу відповідно до положень
пунктів 1 і 2.
5. Держава, яка підписала цей Протокол, не може ратифікувати,
прийняти або затвердити його без одночасного чи попереднього
висловлення своєї згоди на обов'язковість для неї Конвенції.
Стаття 11
Приєднання до Протоколу
1. Будь-яка держава або Європейське Співтовариство, що
приєдналися до Конвенції, може приєднатися до цього Протоколу
після набуття ним чинності.
2. Для будь-якої держави або Європейського Співтовариства, що
приєдналися до Протоколу, він набуває чинності в перший день
місяця, що настає після закінчення тримісячного періоду від дати
здачі на зберігання документа про приєднання Генеральному
секретарю Ради Європи.
Стаття 12
Територіальне застосування
1. Будь-яка держава або Європейське Співтовариство під час
підписання або здачі на зберігання своєї ратифікаційної грамоти
або свого документа про прийняття, затвердження чи приєднання може
визначити територію (території), до якої застосовуватиметься цей
Протокол.
2. Будь-яка Сторона може в будь-який інший час після цього
заявою на ім'я Генерального секретаря Ради Європи поширити дію
цього Протоколу на будь-яку іншу територію або території,
визначені у заяві, за міжнародні відносини яких вона є
відповідальною або від імені яких вона уповноважена брати
зобов'язання. Для такої території Протокол набуває чинності в
перший день місяця, що настає після закінчення тримісячного
періоду від дати отримання такої заяви Генеральним секретарем.
3. Будь-яка заява, зроблена відповідно до двох попередніх
пунктів, може, щодо будь-якої території, визначеної в цій заяві,
бути відкликана шляхом повідомлення на ім'я Генерального секретаря
Ради Європи. Таке відкликання набуває чинності в перший день
місяця, що настає після закінчення тримісячного періоду від дати
отримання такого повідомлення Генеральним секретарем.
Стаття 13
Денонсація
1. Будь-яка Сторона може в будь-який час денонсувати цей
Протокол шляхом повідомлення на ім'я Генерального секретаря Ради
Європи.
2. Така денонсація набуває чинності в перший день місяця, що
настає після закінчення тримісячного періоду від дати отримання
такого повідомлення Генеральним секретарем.
3. Денонсація Конвенції ( 994_101 ) автоматично приводить до
денонсації цього Протоколу.
Стаття 14
Повідомлення
Генеральний секретар Ради Європи повідомляє держави-члени
Ради Європи та будь-яку державу або Європейське Співтовариство, що
приєдналися до цього Протоколу, про:
a) будь-яке підписання цього Протоколу;
b) здачу на зберігання будь-якої ратифікаційної грамоти або
будь-якого документа про прийняття, затвердження чи приєднання;
c) будь-яку дату набуття чинності цим Протоколом відповідно
до статей 10, 11 та 12;
d) будь-яку заяву чи будь-яке застереження, зроблене
відповідно до статей 9 та 12;
e) будь-яку іншу дію, будь-яке повідомлення або інформацію,
що стосується цього Протоколу.
На посвідчення чого нижчепідписані належним чином на те
уповноважені представники підписали цей Протокол.
Вчинено у Страсбурзі 15 травня 2003 року англійською та
французькою мовами, причому обидва тексти є рівно автентичними, в
одному примірнику, який зберігатиметься в архіві Ради Європи.
Генеральний секретар Ради Європи надсилає завірені копії кожній
Стороні, яка підписала або приєдналася до цього Протоколу.
Дополнительный протокол
к Конвенции об уголовной ответственности
за коррупцию
(ETS N 191)
Страсбург, 15 мая 2003 года

неофициальный перевод
Государства-члены Совета Европы и другие государства,
подписавшие настоящий Протокол,
считая, что для предотвращения коррупции и для борьбы с ней
целесообразно дополнить Конвенцию об уголовной ответственности за
коррупцию ( 994_101 ) (ETS N 173, далее именуемую "Конвенция");
считая также, что настоящий Протокол позволит более полно
выполнить Программу действий по борьбе с коррупцией, 1996,
согласились о нижеследующем:
Глава I. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРМИНОВ
Статья 1
Использование терминов
Для целей настоящего Протокола:
1. "Третейским судьей (арбитром)" считается лицо,
определяемое в национальном праве государств-сторон настоящего
Протокола, но в любом случае этот термин включает лицо, которое на
основании арбитражного соглашения призвано вынести юридически
обязательное решение по спору, переданному ему/ей сторонами
соглашения.
2. Термин "арбитражное соглашение" означает соглашение,
признанное в соответствии с национальным правом, посредством
которого Стороны соглашаются передать спор для решения арбитром.
3. "Присяжным заседателем" считается лицо, определяемое в
национальном праве государств-сторон настоящего Протокола, но в
любом случае этот термин включает лицо, не являющееся
профессиональным юристом, действующее как член коллегиального
органа, который несет ответственность за принятие решения о вине
человека, обвиняемого в рамках суда.
4. В случае разбирательств, в которые вовлечен иностранный
третейский судья (арбитр) или присяжный заседатель, государство,
осуществляющее преследование, может применять определение
третейского судьи (арбитра) или присяжного заседателя лишь в той
степени, в какой это определение не противоречит национальному
праву данного государства.
Глава II. МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Статья 2
Активный подкуп национальных третейских судей (арбитров)
Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры,
которые могут потребоваться для того, чтобы квалифицировать в
качестве уголовных преступлений в соответствии с ее внутренним
правом обещание, предложение или предоставление каким-либо лицом,
прямо или косвенно, какого-либо неправомерного преимущества любому
из ее третейских судей (арбитров), осуществляющему свои функции
согласно национальному праву об арбитраже Стороны, для самого
этого лица или любого иного лица, с тем чтобы оно совершило
действия или воздержалось от их совершения при осуществлении своих
функций, когда это сделано преднамеренно.
Статья 3
Пассивный подкуп национальных третейских судей (арбитров)
Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры,
которые могут потребоваться для того, чтобы квалифицировать в
качестве уголовных преступлений в соответствии с ее внутренним
правом испрашивание или получение кем-либо из ее третейских судей
(арбитров), осуществляющим его или ее функции согласно
национальному праву об арбитраже Стороны, прямо или косвенно,
какого-либо неправомерного преимущества для него или нее или же
для принятия предложения или обещания такого преимущества, с тем
чтобы этот третейский судья (арбитр) совершил действия или
воздержался от их совершения при осуществлении его или ее функций,
когда это сделано преднамеренно.
Статья 4
Подкуп иностранных третейских судей (арбитров)
Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры,
которые могут потребоваться для того, чтобы квалифицировать в
качестве уголовных преступлений в соответствии с ее внутренним
правом поведение, упомянутое в статьях 2 и 3, когда это касается
третейского судьи (арбитра), осуществляющего его/ее функции
согласно национальному законодательству любого другого
государства.
Статья 5
Подкуп национальных присяжных заседателей
Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры,
которые могут потребоваться для того, чтобы квалифицировать в
качестве уголовных преступлений в соответствии с ее внутренним
правом поведение, упомянутое в статьях 2 и 3, когда это касается
любого лица, действующего в качестве присяжного заседателя в
пределах национальной судебной системы.
Статья 6
Подкуп иностранных присяжных заседателей
Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры,
которые могут потребоваться для того, чтобы квалифицировать в
качестве уголовных преступлений в соответствии с ее внутренним
правом поведение, упомянутое в статьях 2 и 3, когда это касается
любого лица, действующего в качестве присяжного заседателя в
пределах судебной системы любого другого государства.
Глава III. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ
И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 7
Контроль за выполнением
Группа государств против коррупции (ГРЕКО) наблюдает за
выполнением настоящего Протокола Сторонами.
Статья 8
Связь с Конвенцией
1. Для Сторон Конвенции ( 994_101 ) положения статей со 2 - 6
настоящего Протокола считаются дополнительными статьями к
Конвенции.
2. Положения Конвенции ( 994_101 ) применяются в такой мере,
в какой они совместимы с положениями Протокола.
Статья 9
Заявления и оговорки
1. Если Сторона сделала заявление в соответствии со статьей
36 Конвенции ( 994_101 ), она может сделать аналогичное заявление
в отношении статей 4 и 6 настоящего Протокола при подписании или
сдаче на хранение ратификационной грамоты, документа о принятии,
об одобрении или о присоединении.
2. Если Сторона сделала оговорку в соответствии с пунктом 1
статьи 37 Конвенции ( 994_101 ), ограничивающую квалификацию в
качестве уголовных преступлений правонарушения в виде пассивного
подкупа, определенного в статье 5 Конвенции, она может сделать
аналогичную оговорку относительно статей 4 и 6 настоящего
Протокола при подписании или сдаче на хранение ратификационной
грамоты, документа о принятии, об одобрении или о присоединении.
Любая другая оговорка, сделанная Стороной в соответствии со
статьей 37 Конвенции, также применяется к настоящему Протоколу,
если эта Сторона не заявит иного при подписании или сдаче на
хранение ратификационной грамоты, документа о принятии, об
одобрении или о присоединении.
3. Никаких других оговорок не может быть сделано.
Статья 10
Подписание и вступление в силу
1. Настоящий Протокол открыт для подписания государствами,
подписавшими Конвенцию ( 994_101 ). Эти государства могут выразить
согласие принять на себя обязательства путем:
a) подписания без оговорки относительно ратификации, принятия
или одобрения; или
b) подписания с оговоркой относительно ратификации, принятия
или одобрения, с последующими ратификацией, принятием или
одобрением.
2. Грамоты о ратификации, документы о принятии или об
одобрении сдаются на хранение Генеральному секретарю Совета
Европы.
3. Настоящий Протокол вступает в силу в первый день месяца,
следующего за истекшим трехмесячным периодом, считая с даты, когда
пять государств выразят согласие принять на себя обязательства,
вытекающие из Протокола, в соответствии с положениями пунктов 1 и
2, и только после того, как Конвенция ( 994_101 ) вступит в силу.
4. Для тех государств, которые в последующем выразят свое
согласие принять на себя обязательства по нему, Протокол вступает
в силу в первый день месяца, следующего за истекшим трехмесячным
периодом, считая с даты, когда они выразят согласие принять на
себя обязательства по Протоколу в соответствии с положениями
пунктов 1 и 2.
5. Государство, подписавшее настоящий Протокол, не может
ратифицировать, принять и одобрить настоящий Протокол,
предварительно или одновременно не выразив согласия принять на
себя обязательства, вытекающие из Конвенции ( 994_101 ).
Статья 11
Присоединение к Протоколу
1. После вступления в силу настоящего Протокола любое
государство или Европейское сообщество, присоединившиеся к
Конвенции ( 994_101 ), может присоединиться к настоящему
Протоколу.
2. Для государства или Европейского сообщества,
присоединившихся к Протоколу, Протокол вступает в силу в первый
день месяца, следующего за истекшим трехмесячным периодом, считая
с даты сдачи на хранение документа о присоединении Генеральному
секретарю Совета Европы.
Статья 12
Территориальное применение
1. Любое государство или Европейское сообщество может во
время подписания или при сдаче на хранение своей ратификационной
грамоты или документа о принятии, одобрении или присоединении
указать территорию или территории, на которые распространяется
действие настоящего Протокола.
2. Любое государство может в любое время впоследствии путем
направления заявления на имя Генерального секретаря Совета Европы
распространить действие Протокола на любую другую указанную в
заявлении территорию или территории, за международные отношения
которых оно несет ответственность или от имени которых оно
уполномочена брать обязательства. Для такой территории Протокол
вступает в силу в первый день месяца, следующего за истекшим
трехмесячным периодом, считая с даты получения такого заявления
Генеральным секретарем.
3. Любое заявление, сделанное в соответствии с двумя
предыдущими пунктами, в отношении любой территории, указанной в
таком заявлении, может быть отозвано путем направления уведомления
на имя Генерального секретаря Совета Европы. Такой отзыв вступает
в силу в первый день месяца, следующего за истекшим трехмесячным
периодом, считая с даты получения такого уведомления Генеральным
секретарем.
Статья 13
Денонсация
1. Любая Сторона может в любое время денонсировать настоящий
Протокол посредством направления уведомления на имя Генерального
секретаря Совета Европы.
2. Такая денонсация вступает в силу в первый день месяца,
следующего за истекшим трехмесячным периодом, считая с даты
получения уведомления Генеральным секретарем.
3. Денонсация Конвенции ( 994_101 ) автоматически влечет
денонсацию Протокола.
Статья 14
Уведомления
Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет все
государства-члены Совета Европы, Европейское сообщество, любое
государство или Европейское сообщество, присоединившиеся к
настоящему Протоколу:
a) о любом подписании настоящего Протокола;
b) о сдаче на хранение любой ратификационной грамоты или
любого документа о принятии, об одобрении или о присоединении;
c) о любой дате вступления в силу настоящего Протокола в
соответствии со статьями 10, 11 и 12;
d) о любых заявлении или оговорке, сделанных согласно статьям
9 и 12;
e) о любом ином акте, уведомлении или сообщении, относящихся
к настоящему Протоколу.
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то
уполномоченные, подписали настоящий Протокол.
Совершено в Страсбурге 15 мая 2003 года на английском и
французском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу, в
единственном экземпляре, который хранится в архиве Совета Европы.
Генеральный секретарь Совета Европы направляет заверенную копию
каждой подписавшей или присоединившейся Стороне.
(Подписи)
Протокол вступил в силу 01.02.2005.on top