Document 994_106, valid, current version — Revision on December 12, 2006, on the basis - 994_763

            Загальні правила, 
що застосовуються до меморандумів про фінансування

{ На заміну Правил додатково див. Рамкову угоду ( 994_763 )
від 12.12.2006 }

Уряд України, який надалі іменується "УРЯД", з одного боку, та Комісія Європейських Співтовариств, яка надалі іменується
"КОМІСІЯ" і діє від імені Європейського Співтовариства, що надалі
іменується "Співтовариство", з другого боку, які в подальшому
іменуються "Договірні Сторони", зважаючи на те, що Україна є країною, яка отримує допомогу у
вигляді ПРОЕКТІВ за Програмою технічної допомоги Співтовариства,
як передбачено в Регламентах Ради Співтовариства N 2157/91 від 15
липня 1991 року та N 2053/93 від 19 липня 1993 року, виходячи з того, що повинні бути визначені основні технічні,
правові та адміністративні правила для здійснення в Україні
ПРОЕКТІВ, що фінансуються згідно Програми технічної допомоги
Співтовариства, домовилися про таке:
Стаття 1
Для сприяння співробітництву між Договірними Сторонами, з
метою підтримки процесу економічної та соціальної реформи в
Україні Договірні Сторони домовляються, як зазначено у
вищезгаданих Регламентах, про реалізацію ПРОЕКТІВ, які
фінансуються і втілюються у життя у межах технічних, правових та
адміністративних рамок, визначених у цих Загальних правилах, що
застосовуються до Меморандумів про фінансування. Окремі деталі
кожного з ПРОЕКТІВ (або пакету ПРОЕКТІВ) викладаються в
Меморандумі про фінансування, який має бути погоджений між
Договірними Сторонами (надалі іменується "Меморандум про
фінансування"). Договірні Сторони здійснюють всіх необхідних заходів для
забезпечення належного виконання всіх ПРОЕКТІВ. З метою ефективного здійснення ПРОЕКТІВ, Договірні Сторони за
взаємною згодою можуть вносити зміни до них. Такі зміни не можуть
призводити до: а) зміни у розподілі різних кількісно визначених компонентів
програм більш, ніж на 15% від суми, що зазначається розбивкою
витрат по складових Меморандуму про фінансування, б) впливу на виконання програми, умови здійснення яких були
визначені раніше, шляхом суттєвої зміни у змісті або технічних
елементах компонентів Програми.
Стаття 2
Кожний ПРОЕКТ, який підпадає під дію цих Загальних Правил, що
застосовуються до Меморандумів про фінансування, виконується у
відповідності до загальних положень, що викладені у Додатку до
цього документа, який вважається складовою частиною кожного
Меморандуму про фінансування. Меморандум про фінансування, однак, може змінювати або
доповнювати ці Загальні правила, якщо це викликано необхідністю
виконання того чи іншого ПРОЕКТУ.
Стаття 3
Положення цих Загальних правил стосуються також ПРОЕКТІВ, що
фінансуються згідно з Програмою технічної допомоги з боку
Співтовариства, включаючи регіональні міждержавні ПРОЕКТИ, що
становлять інтерес для України та інших держав-отримувачів, що
зацікавлені в регіональному співробітництві, ПРОЕКТІВ, спрямованих
на підвищення ядерної безпеки, а також ПРОЕКТІВ, що здійснюються
безпосередньо Представництвом Комісії в Україні, таких, що за
своєю специфікою не мають спеціальних Меморандумів про
фінансування.
Стаття 4
З питань, що стосуються ПРОЕКТІВ, які фінансуються згідно з
цими Загальними правилами, КОМІСІЯ може надавати повноваження
своєму представництву, акредитованому в Україні, якщо таке є, від
імені КОМІСІЇ, чітко координуючи свої дії з відповідними органами
державної виконавчої влади, забезпечує виконання ПРОЕКТУ у
відповідності до встановленої практики фінансового та технічного
управління.
Стаття 5
Договірні Сторони докладають всіх зусиль, щоб вирішувати всі
суперечки та розбіжності, що виникають стосовно цих Загальних
правил шляхом консультацій, керуючись цілями цих Загальних правил.
Стаття 6
Ці Загальні правила набирають чинності в день підписання їх
обома стронами. Вони застосовуються до укладення всіх проектів, що
здійснюються в рамках Програми технічної допомоги з боку
Співтовариства згідно з Регламентами Ради Співтовариства N 2157/91
від 15 липня 1991 р. та N 2053/93 від 19 липня 1993 року.
Стаття 7
Ці Загальні правила заміняють Протокол, укладений 2 серпня
1991 року між Європейським Економічним Співтовариством і Союзом
Радянських Соціалістичних Республік.
Укладено в Брюсселі у двох примірниках, кожний англійською та
українською мовами, причому обидва тексти є цілком автентичними.
За Уряд України За Комісію Європейських
Співтовариств
І.Мітюков сер Леон Бріттен
Національний координатор Віце-Президент
Віце-пре'мєр міністр Європейської Комісії
18.12.1994 р.
Додаток
Загальні правила,
що застосовуються до меморандумів про фінансування
Розділ I. Фінансування заходів
Стаття 1. Зобов'язання Співтовариства
Зобов'язання Співтовариства, що надалі іменуються "Субсидія
ЄС", сума якої зазначена в кожному окремому Меморандумі про
фінансування, визначає строки виконання зобов'язань та здійснення
платежів на підставі належним чином укладених контрактів або
робочих програм.
Стаття 2. Виплата
1. Виплати здійснюються безпосередньо КОМІСІЄЮ підряднику,
або, у випадку оформлення на основі робочих програм, у формі
авансів на спеціально визначений по цьому проекту рахунок, виплати
з якого здійснюються підряднику від імені КОМІСІЇ, або установи,
що відповідає за виконання Проекту та діє під наглядом КОМІСІЇ. 2. Якщо ПРОЕКТ має здійснюватись на основі робочих програм,
авансові платежі на рахунок здійснюються виходячи з відповідного
прогнозування потоку готівки. 3. Загальні умови контрактів розробляються відповідно до
існуючих у міжнародній практиці зразків, таких, що застосовуються
КОМІСІЄЮ у рамках програми TACIS.
Розділ II. Контракти на поставки
Стаття 3. Загальні положення
Процедура, якої необхідно дотримуватись укладаючи контракти
про технічне співробітництво та контракти на постачання,
визначаються у Меморандумі про фінансування згідно з принципами.
викладеними нижче.
Стаття 4. Походження
Якщо КОМІСІЯ не вирішила іншого, матеріали, поставки та
послуги, які необхідні для виконання контракту, повинні надходити
з країн Співтовариства, або країн-бенефіціарів, згідно з
Регламентами N 2157/91 від 15 липня 1991 р. та N 2053/93 від 19
липня 1993 р. Список країн-бенефіціарів на момент підписання цієї
Угоди додається. В кожному конкретному випадку і за спеціальним рішенням
КОМІСІЇ, походження може бути поширеним на країни-бенефіціари
програми PHARE, Середземноморські країни, а також, у разі
спільного фінансування, на інші треті зацікавлені країни. Список
країн-бенефіціарів програми PHARE на час підписання цих Загальних
правил додається. Об'єднання, консорціуми та субпідрядні домовленості між
фірмами аналогічного або різного національного походження
допускаються в рамках цих правил про походження.
Стаття 5. Відхилення від стандартних процедур
Якщо визнана нагальність ситуації, або, якщо ситуація
виправдана розвитком подій, другорядним значенням або
особливостями ПРОЕКТУ (наприклад, двоетапне фінансування,
багатоетапні операції, особливі технічні специфікації тощо)
КОМІСІЯ може у виняткових ситуаціях санкціонувати: - укладення контрактів на поставки після направлення
обмеженої кількості запрошень для участі в тендері; - укладення безпосередніх контрактів з виконавцем.
Стаття 6. Умови участі у контрактах на поставки
За винятком умов, що визначені у Статті 5, забезпечуються
рівні умови для участі у контрактах на поставки, зокрема, шляхом
своєчасної публікації запрошень для участі у тендері. У країнах
Співтовариства публікації, як правило, друкуються в офіційному
журналі Європейського Співтовариства, а в Україні та інших
відповідних державах у належних засобах масової інформації.
Стаття 7. Укладання контрактів
КОМІСІЯ гарантує, що для кожної операції відібрана пропозиція
є найбільш економічно вигідною, насамперед, з точки зору обмежень
та гарантій, запропонованих учасниками тендерів, ціни та якості
поставок і послуг, характеру та умов виконання, витрат на
використання та технічної вартості. Результати тендерів постачальників публікуються в офіційному
журналі Співтовариства.
Стаття 8. Контракти про технічну допомогу
1. Контракти про технічну допомогу укладаються, як правило,
після направлення обмеженої кількості запрошень на тендер або,
якщо це виправдано технічними, економічними чи фінансовими
міркуваннями, у рамках процедури прямої угоди згідно з фінансовими
правилами, що застосовуються до загального бюджету Співтовариства. 2. Контракти готує, обговорює та укладає КОМІСІЯ, або, якщо
це передбачено Меморандумом про фінансування, отримувач чи орган,
який діє від його імені, після погодження з КОМІСІЄЮ чи її
акредитованим в Україні представництвом, якщо таке є. 3. Згідно з процедурою конкурсу обмеженого запрошення на
тендер, КОМІСІЯ, або, якщо це передбачено Меморандумом про
фінансування, отримувач чи орган, який діє від його імені та
уповноважений КОМІСІЄЮ, затверджує остаточний список потенційних
підрядників, які запрошуються до участі у конкурсі. КОМІСІЯ
інформує бенефіціара Проекту про фірми, запрошені для участі у
тендері, та УРЯД країни тієї фірми, з якою укладено відповідний
контракт. 4. За прямою угодою КОМІСІЯ, або якщо це передбачається
Меморандумом про фінасування, отримувач чи орган, який діє від
його імені та уповноважений КОМІСІЄЮ, визначає претендента та
обговорює з ним умови контракту. КОМІСІЯ інформує бенефіціара
Проекту та Уряд про фірму підрядника, з яким укладається пряма
угода.
Розділ III. Надання пільг
Стаття 9. Загальні пільги
Персонал, який бере участь у здійсненні проектів технічної
допомоги, що фінансуються Співтовариством, отримує статус
відряджених експертів, і УРЯД надає їм та членам їх сімей, що
прибувають з цією метою в Україну, такі ж самі права та пільги, як
і іншим експатріантам, що працюють в Україні з такими самими чи
аналогічними цілями.
Стаття 10. Умови оформлення в'їзду, перебування,
розміщення та проживання
Стосово контрактів на поставки чи надання послуг, особи,
зацікавлені брати участь у контрактах, мають право на перебування
в Україні або тимчасове призначення на посаду і проживання, якщо
цього вимагають умови контракту. Це право має персонал, що
потрібен для виконання підготовчої роботи для укладання контракту,
але не раніше, ніж про контракт було заявлено або опубліковано
запрошення на участь у тендері; воно втрачає силу через місяць
після призначення підрядника. УРЯД надає персоналу, що бере участь у контрактах на надання
послуг, які фінансуються Співтовариством, та членам їх сімей,
згідно з Статтею 9, багаторазові в'їздні візи, які видаються в
Україні, та здійснює їх подовження. Згідно з чинним законодавством
і правилами України, УРЯД надає право вказаним іноземним експертам
перебувати, працювати та від'їжджати, як цього вимагає контракт,
протягом часу, необхідного для його виконання . З часу прибуття експертів, УРЯД надає необхідний дозвіл та
візу їм та членам їх сімей з тим, щоб вони могли вільно
пересуватись у межах території України і перебувати в будь-якому
місці без додаткового оформлення спеціального дозволу. Для
відвідання районів обмеженого доступу, якщо це необхідно в цілях
проекту, буде виданий відповідний дозвіл.
Стаття 11. Імпорт та реекспорт обладнання
УРЯД надає дозвіл, необхідний для імпорту професійного
обладнання, що необхідне для виконання Проекту, включаючи засоби
транспорту. Іноземні експерти реєструють транспортні засоби, що ввезені
для використання за Проектом, у списку з посиланням на те, що ці
транспортні засоби були поставлені за узгодженими проектами і
знаходяться у розпорядженні Співтовариства або компанії, яка
уклала контракт із Співтовариством на реалізацію відповідного
проекту. Згідно з чинним законодавством України, УРЯД надає фізичним
та юридичним особам, які виконали контракти на поставки або
надання послуг, дозволи, необхідні для реекспорту вищезазначеного
обладнання та транспортних засобів.
Стаття 12. Контроль за імпортом та обміном валюти
Для здійснення ПРОЕКТІВ, УРЯД чи Національний Банк, як
належить, зобов'язується надати дозвіл на ввіз, а також на
придбання іноземної валюти на рівноправній основі для всіх
держав-членів Співтовариства. УРЯД чи Національний Банк, як належить, надає іноземним
експертам та їх сім'ям дозвіл на ввезення та зберігання в Україні
іноземної валюти протягом строку дії контракту про надання
технічної допомоги. Вищеназваним іноземним експертам та членам їх сімей також
надається право вивозу невикористаної ними валюти, коли їм це
потрібно.
Стаття 13. Оподаткування та митні збори
1. Податки та митні збори не фінансуються з коштів "Субсидії
ЄС". 2. Предмети імпорту, включаючи обладнання та транспортні
засоби, в рамках контрактів, які фінансуються спільно або
самостійно за рахунок субсидій Європейського Співтовариства,
дозволяється ввозити в Україну без сплати митних виплат та зборів
на імпорт, податків та будь-яких інших подібних виплат, які стягує
УРЯД або будь-який його підрозділ. На вимогу КОМІСІЇ УРЯД гарантує вчасне проходження
вищезазначеного імпорту через митний пункт в'їзду та його
отримання реципієнтом згідно з вимогами щодо нормальної реалізації
контракту незалежно від будь-яких суперечностей стосовно оплати
вищезазначених зборів, податків чи виплат. У разі, якщо контракт на поставки, який фінасується за
рахунок "Субсидії ЄС", включає продукт українського походження,
контракт укладається на підставі ціни, що не включає податок з
обороту, податки на добавлену вартість та інші збори, що
застосовуються в Україні до таких поставок і список таких податків
та зборів додається окремо. 3. Контракти, які фінансуються за рахунок "Субсидії ЄС", не
підлягають в Україні сплаті гербового, реєстраційного або інших
аналогічних зборів, незалежно від того, чи такі збори існують, чи
мають бути впроваджені. 4. Іноземні юридичні особи, що зайняті в рамках контрактів
технічної допомоги, які фінансуються за рахунок "Субсідії ЄС",
фізичні особи, які не є громадянами України і не мешкають постійно
в Україні, а перебувають тут у зв'язку з виконанням контрактів,
які фінансуються за рахунок "Субсидії ЄС", звільняються від всіх
податків, зборів та інших обов'язкових платежів, що стягуються на
території України. Фізичні та юридичні особи, включаючи іноземних експертів, що
зайняті в рамках контрактів технічного співробітництва, які
фінансуються за рахунок "Субсидії ЄС", та члени їх сімей не
повинні займатися підприємницькою діяльністю в Україні, що не
пов'язана з предметом контракту і яка б могла призвести до
конфлікту інтересів. 5. Особисте майно та речі господарського вжитку, а також
продовольчі товари, які ввозяться для особистого вжитку фізичними
особами (та членами їх сімей), які виконують завдання, визначені в
контрактах технічного співробітництва, крім працівників, найнятих
із місцевого населення, звільняються від ввізного мита, митних
податків та інших аналогічних зборів, які стягуються в Україні
УРЯДОМ або його підрозділами. Після завершення строку контракту вищезазначене особисте
майно та речі господарського вжитку можуть бути вивезені з такими
ж самими пільгами або можуть залишитись в Україні згідно з діючими
в Україні нормативними актами. На кожну сім'ю дозволяється
звільнений від мита ввіз одного автомобіля при дотриманні існуючих
законів та норм за умови, що автомобіль буде використовуватись
лише на час реалізації відповідного контракту і по закінченні
цього строку підлягає реекспорту. Експерти та члени їх сімей
можуть отримати права водія на основі тих прав водія, які вони вже
мають. 6. Фізичні та юридичні особи, які імпортують професійне
обладнання згідно з Статтею 11, за своїм запитом можуть
скористатися правилами тимчасового прийому щодо зазначеного
обладнання, що передбачено законодавством України. Зазначене
обладнання звільняється при ввозі та реекспорті від усіх митних
зборів, податків та пов'язаних з ними зборів, а також від інших
аналогічних зборів, що стягує УРЯД або будь-який його підрозділ. 7. Перелік товарів, включаючи обладнання, автомобілі,
особисте майно та речі господарського вжитку, також продовольчі
товари, які ввозяться експертами та членами їх сімей, не повинні
перевищувати норми, що є загально встановленими УРЯДОМ.
Розділ IV. Процедури оплати
Стаття 14. Процедури оплати
1. Тендерні пропозиції на контракти, які самостійно або
спільно фінансуються за рахунок "Субсидії ЄС", як правило,
оформлюються й оплата здійснюється в ЕКЮ. За спеціальним рішенням
Комісії в окремому випадку допускається оплата в іншій валюті. 2. Коли тендерні пропозиції складені в ЕКЮ, відповідні
платежі реалізується в валюті, що передбачена контрактом, на
основі курсу ЕКЮ, який існував у день напередодні оплати.
Розділ V. Співпраця між Договірними Сторонами
Стаття 15. Інформація та підтримка
1. КОМІСІЯ без затримки інформує УРЯД про призначений склад
експертів та осіб, що знаходяться на їх утриманні, якщо такі є,
про узгоджений проект, за яким вони працюватимуть, дату прибуття
експертів, їх місцеперебування в Україні та очікувану тривалість
їх діяльності. 2. УРЯД надає всіляку адміністративну підтримку, необхідну
для сприяння реалізації узгоджених проектів та дотримання умов цих
Загальних правил.
Стаття 16. Контроль та аудит
1. КОМІСІЯ та Аудиторський Суд Європейського Співтовариства
мають право направляти своїх власних працівників або належним
чином уповноважених представників для здійснення будь-яких
технічних або фінансових місій або аудиту, необхідних для
додержання виконання Проекту. Однак, КОМІСІЯ та Аудиторський Суд
заздалегідь повідомляють про такі місії і можуть звернутись до
органів державної влади України з пропозицією прийняти участь в
таких ревізіях. УРЯД на прохання КОМІСІЇ та Аудиторського Суду надає
відповідну інформацію і документи у їх розпорядження та надає
всіляке сприяння в роботі осіб, яким доручено провести аудит та
інспекцію. 2. В тих випадках, коли Меморандум про фінансування
передбачає виконання такого заходу отримувачем або органом, що
виступає від його імені та є схваленим КОМІСІЄЮ, УРЯД гарантує,
що: (а) бухгалтерський облік ведеться таким чином, щоб можна було
прослідкувати за поставками обладнання та наданням послуг, що
фінансуються за Меморандумом про фінансування відповідно до
загальноприйнятої процедури звітності;
(б) зазначені або уповноважені працівники КОМІСІЇ та
Аудиторського Суду мають право перевіряти всю відповідну
документацію та рахунки, що стосуються операцій, які фінансуються
в рамках Меморандуму про фінансування.
Стаття 17. Нагляд за виконанням проектів
Сторони можуть, при необхідності, відповідно до графіка, що
встановлений у Меморандумі про фінансування, здійснювати контроль
за виконанням Проекту, проводити аналіз наслідків здійснення
Проекту та інформувати одна одну про результати.
Розділ VI. Загальні та заключні положення
Стаття 18. Консультації. Вирішення спірних питань
1. Будь-яке питання, що має відношення до виконання або
тлумачення Меморандуму про фінансування або цих Загальних правил,
вирішується шляхом консультацій між Договірними Сторонами,
наслідком чого, якщо того вимагають обставини, можуть бути
поправки до Меморандуму про фінансування. 2. У випадку виникнення ситуації невиконання зобов'язань,
визначених у Меморандумі про фінансування та цих Загальних
правилах, що не була своєчасно виправлена, КОМІСІЯ може
призупинити або припинити фінансування проекту після консультацій
з УРЯДОМ. 3. УРЯД може відмовитись від виконання Проекту в цілому, або
його окремих компонентів. Договірні Сторони повинні викласти
деталі такої відмови шляхом обміну листами.
Стаття 19. Повідомлення, адреси
Будь-які повідомлення та домовленості між Сторонами,
передбачені цим документом, мають бути викладеними у письмовій
формі з чітким зазначенням номера та назви Проекту. Такі
повідомлення або домовленості мають бути викладені у листі, що
надсилається Стороні, яка уповноважена їх отримувати, за адресою,
що вказана цією Стороною. У термінових випадках дозволяється
надсилати повідомлення телефаксом, телеграфом або телексом. Такі
повідомлення вважаються дійсними за умови їх негайного
підтвердження відповідним листом.
Адреси зазначені у Меморандумі про фінансування.
Додаток I
Перелік країн-отримувачів технічної допомоги за
програмою TACIS
Азербайджан Біларусь Вірменія Грузія Казахстан Киргизстан Молдова Російська Федерація Таджикістан Туркменістан Україна Узбекістан Монголія
Додаток II
Перелік країн-отримувачів допомоги за
програмою PHARE
Албанія Болгарія Венгрія Латвія Литва Польща Румунія Словакія Словенія Чеська Республіка Естоніяon top