Document 960-2001-п, current version — Adoption on August 9, 2001

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 9 серпня 2001 р. N 960
Київ
Про затвердження заходів щодо
виконання Концепції розвитку охорони
здоров'я населення України

На виконання Указу Президента України від 7 грудня 2000 р.
N 1313 ( 1313/2000 ) "Про Концепцію розвитку охорони здоров'я
населення України" Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити заходи щодо виконання Концепції розвитку
охорони здоров'я населення України (додаються).
Міністерству охорони здоров'я та іншим центральним органам
виконавчої влади здійснювати зазначені заходи в межах асигнувань,
що виділяються з державного бюджету за відповідними галузями.
2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
розробити регіональні заходи щодо виконання Концепції розвитку
охорони здоров'я населення України та забезпечити їх реалізацію,
передбачивши на цю мету виділення коштів з відповідних місцевих
бюджетів.
3. Координацію робіт, пов'язаних з реалізацією заходів,
затверджених цією постановою, та моніторингом виконання Концепції
розвитку охорони здоров'я населення України, покласти на
Міністерство охорони здоров'я.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 серпня 2001 р. N 960
ЗАХОДИ
щодо виконання Концепції розвитку
охорони здоров'я населення України

1. Під час формування бюджетів усіх рівнів передбачати
поетапне збільшення бюджетних асигнувань на охорону здоров'я
виходячи з наявних бюджетних ресурсів та забезпечити їх ефективне
використання.
Мінфін, Мінекономіки, МОЗ, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
2002 - 2005 роки.
2. Підготувати пропозиції про внесення змін до законодавчих
актів та розробити нові закони щодо створення правових,
економічних та управлінських механізмів реалізації конституційних
прав громадян на охорону здоров'я, соціального захисту пацієнтів
та медичних працівників, забезпечення санітарно-епідемічного
благополуччя та задоволення потреб населення в необхідних
лікарських засобах і виробах медичного призначення.
МОЗ разом із заінтересованими
органами виконавчої влади.
2001 - 2003 роки.
З. Розробити проекти Указів Президента України:
Про Державну програму "Створення вітчизняних виробництв
лікарських засобів і вакцин на базі обладнання, закупленого за
рахунок іноземних кредитів, наданих під гарантії Кабінету
Міністрів України".
МОЗ, Мінекономіки.
2001 - 2002 роки;
Про Концепцію державної політики України щодо алкоголю та
наркотиків.
МОЗ, Академія медичних наук, МОН,
Академія педагогічних наук,
Держкоммолодьспорттуризм, МВС,
Мінкультури, Мінекономіки,
Мін'юст, Мінфін, Держстандарт,
Держмитслужба, Держкомінформ.
2001 - 2002 роки;
Про Державну програму розвитку служби крові в Україні.
МОЗ, Академія медичних наук,
Мінфін, Мінекономіки, Мін'юст.
2001 рік;
Про Концепцію медико-соціальної реабілітації інвалідів.
Мінпраці, МОЗ, Мінфін,
Мінекономіки, МОН,
Держкоммолодьспорттуризм,
Академія медичних наук.
2001 - 2002 роки.
4. Розробити проекти постанов Кабінету Міністрів України:
Про затвердження Програми імунопрофілактики населення на
2002 - 2006 роки.
МОЗ, Мінфін, Мінекономіки.
2001 - 2002 роки;
Про створення сприятливих умов для зміцнення фізичного,
психічного та соціального благополуччя дітей і підлітків.
МОЗ, Мінагрополітики,
Держкоммолодьспорттуризм,
Національна академія наук,
Академія медичних наук, МОН,
Мінекономіки, Мінфін, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
2001 - 2005 роки;
Про реформування служби спортивної медицини.
Держкоммолодьспорттуризм, МОЗ.
2001 - 2002 роки.
5. Забезпечувати широке висвітлення ходу реалізації заходів
щодо виконання Концепції розвитку охорони здоров'я населення
України в засобах масової інформації.
МОЗ, Держкомінформ.
Постійно.
6. Визначати та обгрунтовувати державне замовлення на
виготовлення та поставку життєво необхідних і соціальне значущих
лікарських засобів.
МОЗ, Мінекономіки.
Щороку.
7. Внести до нормативно-правових актів зміни щодо
удосконалення форм і методів управління галуззю охорони здоров'я
на державному та місцевому рівнях згідно з вимогами
адміністративної реформи.
МОЗ, Мін'юст, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
2001 - 2002 роки.
8. Розробити державні соціальні стандарти у сфері охорони
здоров'я.
МОЗ, Мінфін, Мінекономіки,
Мінпраці, МОН, Академія медичних
наук, Мінагрополітики.
2001 - 2002 роки.
9. Внести зміни до критеріїв акредитації закладів охорони
здоров'я.
МОЗ, Академія медичних наук,
Держстандарт.
2001 рік.
10. Удосконалити систему інформаційного забезпечення охорони
здоров'я шляхом централізації в МОЗ збирання та оброблення
державної статистичної звітності, а також широкого використання
комп'ютерної техніки, уніфікації методів і засобів оброблення
інформації, розвитку інформаційних мереж, удосконалення
медико-статистичної та інформаційно-аналітичної служб.
МОЗ, Держкомстат, Держстандарт,
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.
2001 - 2002 роки.
11. Забезпечити функціонування оптимальної мережі закладів
планування сім'ї, доступність медичних послуг, спрямованих на
збереження репродуктивного здоров'я, особливо для підлітків і
молоді.
МОЗ, Держкоммолодьспорттуризм,
Академія медичних наук, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
2001 - 2005 роки.
12. Запровадити державну систему безперервного
медико-гігієнічного навчання і виховання населення через сферу
загальної та професійної освіти, охорони здоров'я, фізичної
культури, інші соціальні інститути та засоби масової інформації.
МОН, Академія педагогічних наук,
МОЗ, Академія медичних наук,
Мінагрополітики, Мін'юст,
Міноборони,
Держкоммолодьспорттуризм,
Держкомінформ.
2001 - 2005 роки.
13. Внести зміни до державних санітарно-гігієнічних правил та
норм "Устаткування, утримання середніх загальноосвітніх і
навчально-виховних закладів та організацій навчально-виховного
процесу" (ДСанПін 5.5.2.008-98).
МОЗ.
2001 рік.
14. Розробити та затвердити в установленому порядку державні
санітарно-гігієнічні правила і норми "Гігієнічні вимоги до
видавничої продукції для дітей та дорослих".
МОЗ.
2001 рік.
15. Розробити систему організації невідкладної медичної
допомоги жителям села.
МОЗ, Мінагрополітики,
Мінекономіки, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
2001 - 2003 роки.
16. Забезпечити подальший розвиток вітчизняного виробництва
продуктів дитячого харчування в повному асортименті та в межах
науково обгрунтованої потреби.
Мінагрополітики, Мінекономіки,
Мінфін, МОЗ, Академія медичних
наук, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.
2001 - 2005 роки.
17. Упорядкувати мережу спеціалізованих дитячих
дошкільно-шкільних закладів для дітей, хворих на цукровий діабет,
з ортопедичною патологією, патологією зору, слуху тощо.
МОН, Мінпраці, МОЗ, Мінфін,
Мінекономіки, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
2001 - 2003 роки.
18. Ввести в дію нові виробничі потужності державного
підприємства "Львівлікпрепарати".
МОЗ, Мінфін, Мінекономіки.
2003 рік.
19. Забезпечити оптимізацію галузевої медичної науки шляхом
формування раціональної мережі, структури та основних напрямів
діяльності науково-дослідних установ, підтримки визнаних
вітчизняних наукових шкіл, підвищення вимог до підготовки наукових
кадрів у нових економічних умовах, формування та раціонального
використання науково-інформаційних ресурсів.
МОЗ, Академія медичних наук, МОН,
Мінекономіки, Мінфін.
2001 - 2005 роки.
20. Удосконалити систему планування та координації наукових
досліджень, зорієнтованих на розв'язання нагальних проблем охорони
здоров'я, отримання конкретних результатів та їх впровадження,
реалізацію інноваційного процесу в галузі, який повинен
грунтуватися на економічних принципах його мотивації та постійному
аналізі впливу інновацій на показники здоров'я населення та
діяльності системи охорони здоров'я.
МОЗ, Академія медичних наук, МОН,
Мінекономіки, Мінфін.
2001 - 2005 роки.
21. Активізувати роботу з розвитку міжнародного
науково-технічного співробітництва, що сприятиме підвищенню
авторитету вітчизняної медичної науки та її інтеграції у світову
спільноту.
МОЗ, Академія медичних наук, МЗС,
МОН.
2001 - 2005 роки.
22. З метою забезпечення уніфікованого контролю за якістю
підготовки фахівців для сфери охорони здоров'я запровадити систему
ліцензійних інтегрованих іспитів у вищих медичних навчальних
закладах незалежно від їх підпорядкування.
МОЗ, МОН.
2001 - 2003 роки.
23. Розробити державні стандарти вищої медичної та
фармацевтичної освіти, освітньо-кваліфікаційних характеристик
фахівців, а також освітньо-професійні програми та засоби
уніфікованої оцінки рівня знань медичних і фармацевтичних
працівників.
МОН, МОЗ, Мінпраці.
2001 - 2004 роки.
24. Удосконалити систему підготовки медичних сестер,
розробити й реалізувати програму розвитку сестринства, розширення
функцій медичних сестер відповідно до світового досвіду, що
знизить потребу в лікарях.
МОЗ, МОН.
2001 - 2003 роки.
25. Забезпечити переорієнтацію вищої медичної освіти на
підготовку лікарів загальної практики - сімейних лікарів.
МОЗ, МОН.
2001 - 2005 роки.
26. Забезпечити прогнозування та перспективне планування
підготовки необхідної кількості спеціалістів у вищих медичних
навчальних закладах та на медичних факультетах університетів за
цільовим набором для роботи у сільській місцевості та районах, що
постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.
МОЗ, Мінекономіки, МОН, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
2001 - 2005 роки.
27. Забезпечити надання першого робочого місця випускникам
вищих медичних навчальних закладів, які навчалися за державним
замовленням.
МОЗ, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.
2001 - 2005 роки.
28. Завершити укомплектування медичними кадрами закладів
охорони здоров'я у сільській місцевості.
МОЗ, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.
2001 - 2002 роки.
29. Забезпечити пріоритетне укомплектування медичними
працівниками закладів первинної медико-санітарної допомоги і
фтизіатричної служби.
МОЗ, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.
2001 - 2005 роки.
30. Розробити систему тимчасового догляду за
дітьми-інвалідами.
Мінпраці, МОЗ, МОН, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
2001 - 2005 роки.on top