Document 901-95-п, current version — Revision on September 7, 2012, on the basis - 809-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 10 листопада 1995 р. N 901
Київ
Про затвердження Положення про порядок
формування навчальних груп для підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації
кадрів за рахунок міжнародної технічної
допомоги
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 158 ( 158-2002-п ) від 15.02.2002
N 665 ( 665-2005-п ) від 01.08.2005
N 809 ( 809-2012-п ) від 22.08.2012 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про порядок формування навчальних груп
для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів
за рахунок міжнародної технічної допомоги (додається).

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.27
ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 листопада 1995 р. N 901
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок формування навчальних груп
для підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації кадрів
за рахунок міжнародної технічної допомоги
{ У тексті Положення слова "органи державної виконавчої влади",
"Агентство" в усіх відмінках замінено відповідно словами
"органи виконавчої влади", "Мінекономіки" у відповідному
відмінку, а слова "при Кабінеті Міністрів України" виключено
згідно з Постановою КМ N 158 ( 158-2002-п ) від 15.02.2002 }
{ У тексті Положення слова "Головне управління державної служби"
в усіх відмінках замінено словом "Нацдержслужба" у відповідному
відмінку, а слово "Мінекономіки" - словом "Мінекономрозвитку"
згідно з Постановою КМ N 809 ( 809-2012-п ) від 22.08.2012 }

1. Це Положення визначає порядок формування навчальних груп
для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів,
які здійснюються, частково чи повністю, за рахунок міжнародної
технічної допомоги, що надається Україні міжнароними та іноземними
організаціями, а також іноземними громадянами (далі - донорами).
2. Координацію роботи міністерств, інших центральних та
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, а також підприємств, установ та організацій,
пов'язаної з підготовкою, перепідготовкою та підвищенням
кваліфікації кадрів за рахунок міжнародної технічної допомоги,
здійснює Мінекономрозвитку. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 158
( 158-2002-п ) від 15.02.2002 }
3. Нацдержслужба надає Мінекономрозвитку інформацію про
потреби і пріоритети в підготовці, перепідготовці та підвищенні
квалифікації державних службовців і керівників державних
підприємств, організацій та установ.
4. Мінекономрозвитку проводить роботу з пошуку донорів,
ознайомлює їх з пріоритетами у сфері підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації кадрів в Україні. У своїй діяльності
Мінекономрозвитку також враховує відповідні пропозиції донорів.
5. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації
кадрів проводяться на підставі договорів, що укладаються
Мінекономрозвитку з донорами. В цих договорах передбачаються
конкретні вимоги та умови підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації кадрів.
6. Інформацію про можливості підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації кадрів за рахунок міжнародної технічної
допомоги Мінекономрозвитку надає Нацдержслужбі, іншим центральним
та місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого
самоврядування. { Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 158 ( 158-2002-п ) від 15.02.2002 }
Інформацію про можливість підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації кадрів недержавних підприємств,
організацій та установ за рахунок міжнародної технічної допомоги
Мінекономрозвитку публікує в засобах масової інформації. Після отримання зазначеної інформації на адресу
Мінекономрозвитку надсилаються подання на кандидатів для
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів за
рахунок міжнародної технічної допомоги (форма додається).
7. Мінекономрозвитку формує навчальні групи для підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації за рахунок міжнародної
технічної допомоги із:
державних службовців - за поданням державних органів, де вони
працюють;
керівників та працівників державних підприємств, установ та
організацій - за поданням органів, які здійснюють управління
майном цих підприємств, установ та організацій;
працівників недержавних підприємств, установ та організацій -
за поданням цих підприємств, установ та організацій.
8. Під час формування навчальних груп враховується
відповідність тематики підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації посадовим обов'язкам кандидатів, їх освіта, місце
роботи, посада, стаж роботи, зарахування до кадрового резерву,
ранг державного службовця, володіння іноземними мовами та вимогами
донорів.

{ Абзац другий пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ
N 665 ( 665-2005-п ) від 01.08.2005 }

9. Мінекономрозвитку раз на півроку до 10 січня та 10 липня
подає Нацдержслужбі інформацію про результати навчання за кордоном
за рахунок міжнародної технічної допомоги державних службовців,
керівників державних підприємств, установ та організацій. { Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 665 ( 665-2005-п ) від
01.08.2005 }
Додаток
до Положення про порядок формування навчальних
груп для підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації кадрів за рахунок міжнародної
технічної допомоги
ПОДАННЯ
на кандидата для включення його до складу навчальної
групи для підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації кадрів за рахунок міжнародної
технічної допомоги
1. Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________ 2. Рік народження ___________________________________________ 3. Освіта ___________________________________________________ 4. Спеціальність за освітою _________________________________ 5. Найменування навчального закладу, рік його закінчення ____ _________________________________________________________________
6. Повна назва місця роботи, посада, стаж роботи на цій
посаді, посадові обов'язки ______________________________________
7. * Ранг державного службовця ______________________________ 8. Чи зарахований до кадрового резерву державної служби та на
яку посаду ______________________________________________________
9. Якими іноземними мовами володіє і якою мірою (читає і
перекладає із словником, читає і може розмовляти, володіє вільно) _________________________________________________________________
10. Місця роботи та посади, які займав у минулому (з якого і
по який час), посадові обов'язки ________________________________ _________________________________________________________________
* Для державних службовців. 11. Стажування, участь у навчальних програмах, семінарах,
конференціях та симпозіумах з підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації (назва, терміни, країна, відповідальна
організація, тематика навчання) _________________________________ _________________________________________________________________
12. Адреса, службовий телефон, факс _________________________ _________________________________________________________________
__________________ ________________ _______________________
(посада особи, (підпис) (прізвище та ініціали)
що підписує подання)
"_____" ____________ 199__ р.
МПon top