Document 790-2011-р, valid, current version — Revision on April 5, 2012, on the basis - 178-2012-р

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 17 серпня 2011 р. N 790-р
Київ
Про затвердження плану заходів щодо виконання
у 2011 році Загальнодержавної програми адаптації
законодавства України до законодавства
Європейського Союзу
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ
N 1146-р ( 1146-2011-р ) від 16.11.2011
N 178-р ( 178-2012-р ) від 05.04.2012 }

1. Затвердити план заходів щодо виконання у 2011 році
Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу (далі - план заходів), що
додається.
Центральним органам виконавчої влади:
забезпечити виконання плану заходів за рахунок коштів,
передбачених у Державному бюджеті України на 2011 рік ( 2857-17 ),
а також інших джерел;
подавати щокварталу до 5 числа наступного місяця Міністерству
юстиції інформацію про результати виконання плану заходів.
2. Міністерству юстиції забезпечити проведення постійного
моніторингу виконання плану заходів та інформування до 10 жовтня
2011 р. та 20 січня 2012 р. Координаційної ради з адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу про
результати роботи.
3. Міністерству юстиції разом з іншими центральними органами
виконавчої влади під час розроблення плану заходів щодо виконання
Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу ( 1629-15 ) на відповідний рік
керуватися Прогресивним планом адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу, схваленим на сьомому засіданні
Координаційної ради з адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 52

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 17 серпня 2011 р. N 790-р
ПЛАН
заходів щодо виконання у 2011 році Загальнодержавної
програми адаптації законодавства України до законодавства
Європейського Союзу ( 1629-15 )

I. Розроблення проектів нормативно-правових актів
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Найменування заходу |Джерела acquis communautaire, які|Строк виконання| Відповідальні за виконання | | | регулюють правовідносини у | | | | | відповідній сфері | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Законодавство про компанії, бухгалтерський облік компаній | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1. Внесення змін до рішення |Третя Директива Ради ЄС від 9 |грудень |Державна комісія з цінних паперів| |Державної комісії з цінних паперів|жовтня 1978 р. N 78/855/ЄЕС, що | |та фондового ринку | |та фондового ринку від 30 грудня |основується на статті 54 (3) (g) | | | |1998 р. N 221 ( z0137-99 ) "Про |Договору про заснування ЄС | | | |затвердження Положення про порядок|( 994_017 ), щодо злиття | | | |реєстрації випуску акцій та |відкритих акціонерних товариств з| | | |інформації про їх емісію під час |обмеженою відповідальністю, із | | | |реорганізації товариств" |змінами та доповненнями, | | | | |внесеними Директивою N 2007/63/ЄС| | | | | | | | | |Шоста Директива Ради ЄС від 17 | | | | |грудня 1982 р. N 82/891/ЄЕС, що | | | | |основується на статті 54 (3) (g) | | | | |Договору про заснування ЄС | | | | |( 994_017 ), щодо поділу | | | | |акціонерних товариств відкритого | | | | |типу з обмеженою | | | | |відповідальністю, із змінами та | | | | |доповненнями, внесеними | | | | |Директивою N 2007/63/ЄС | | | |----------------------------------+---------------------------------+---------------+---------------------------------| |2. Внесення змін до рішення |Рекомендація Європейської Комісії|грудень |Державна комісія з цінних паперів| |Державної комісії з цінних паперів|від 14 грудня 2004 р. | |та фондового ринку | |та фондового ринку від 11 грудня |N 2004/913/ЄС про схвалення | |Мінекономрозвитку | |2003 р. N 571 ( vr571312-03 ) "Про|відповідного режиму щодо | | | |затвердження Принципів |винагороди директорів лістингових| | | |корпоративного управління" щодо |компаній та Рекомендація | | | |порядку призначення, функцій |Європейської Комісії від 15 | | | |виконавчих директорів чи |лютого 2005 р. N 2005/162/ЄС про | | | |виконавчих рад |роль невиконавчих директорів або | | | | |наглядових директорів лістингових| | | | |компаній і про комітети | | | | |(наглядової) ради | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Податки, включаючи непрямі | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |3. Розроблення законопроектів щодо|Директива Ради ЄС від 16 грудня | - " - |Мінфін | |внесення змін до податкового |2008 р. N 2008/118/ЄС про | |ДПС | |законодавства |загальний режим акцизних зборів | |Рада підприємців при Кабінеті | | |та якою скасовується Директива | |Міністрів України інші центральні| | |N 92/12/ЄЕС ( 994_361 ) | |органи виконавчої влади | | | | | | | |Директива Ради ЄС від 19 жовтня | | | | |1992 р. N 92/79/ЄЕС ( 994_368 ) | | | | |щодо зближення податків на | | | | |сигарети | | | | | | | | | |Директива Ради ЄС від 19 жовтня | | | | |1992 р. N 92/80/ЄЕС ( 994_369 ) | | | | |щодо зближення податків на | | | | |тютюнові вироби, інші ніж | | | | |сигарети | | | | | | | | | |Директива Ради ЄС від 19 жовтня | | | | |1992 р. N 92/84/ЄЕС ( 994_431 ) | | | | |щодо зближення ставок акцизних | | | | |зборів на спирт та алкогольні | | | | |напої | | | | | | | | | |Директива Ради ЄС від 27 | | | | |листопада 1995 р. N 95/59/ЄС | | | | |( 994_442 ) щодо податків, інших | | | | |ніж податки з обороту, які | | | | |впливають на споживання тютюнових| | | | |виробів | | | | | | | | | |Директива Ради ЄС від 28 | | | | |листопада 2006 р. N 2006/112/ЄС | | | | |( 994_928 ) про спільну систему | | | | |податку на додану вартість | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Охорона праці | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |4. Підготовка проекту нормативно- |Директива Ради ЄС від 12 червня |грудень |МНС | |правового акта щодо загальних |1989 р. N 89/391/ЄЕС про | |Держгірпромнагляд | |вимог стосовно забезпечення |впровадження заходів для | | | |роботодавцями охорони праці |заохочення вдосконалень у сфері | | | |працівників |безпеки і охорони здоров'я | | | | |працівників під час роботи | | | | |( 994_b23 ) | | | | |Директива Ради ЄС від 30 | | | | |листопада 1989 р. N 89/654/ЄЕС | | | | |щодо мінімальних вимог стосовно | | | | |безпеки і охорони здоров'я у | | | | |робочих зонах (Перша окрема | | | | |Директива у значенні частини | | | | |першої статті 16 Директиви | | | | |89/391/ЄЕС ( 994_b23 ) | | | | | | | | | |Директива Європейського | | | | |Парламенту та Ради ЄС від 16 | | | | |вересня 2009 р. N 2009/104/ЄС | | | | |щодо мінімальних вимог до безпеки| | | | |та охорони здоров'я при | | | | |використанні працівниками | | | | |робочого обладнання на роботі | | | | |(Друга окрема Директива у | | | | |значенні частини першої статті 16| | | | |Директиви N 89/391/ЄЕС( 994_b23 )| | | |----------------------------------+---------------------------------+---------------+---------------------------------| |5. Підготовка проекту нормативно- |Директива Європейського |грудень |МОЗ | |правового акта про захист |Парламенту та Ради ЄС від 30 | |МНС | |працівників від шкідливого впливу |листопада 2009 р. N 2009/148/ЄС | |Держгірпромнагляд | |азбесту на робочому місці |про безпеку і захист здоров'я | | | | |працівників від шкідливого впливу| | | | |азбесту на роботі | | | |----------------------------------+---------------------------------+---------------+---------------------------------| |6. Підготовка проекту нормативно- |Директива Ради ЄС від 7 квітня | - " - |МНС | |правового акта про затвердження |1998 р. N 98/24/ЄС про безпеку і | |Держгірпромнагляд | |вимог до роботодавців про захист |захист здоров'я працівників від | |Академія медичних наук | |працівників від шкідливого впливу |небезпеки, спричиненої хімічними | |МОЗ | |хімічних речовин (важкі метали та |речовинами на роботі | |Спільний представницький орган | |їх сполуки) | | |сторони роботодавців на | | | | |національному рівні (за згодою) | |----------------------------------+---------------------------------+---------------+---------------------------------| |7. Підготовка проекту нормативно- |Директива Ради ЄС від 7 квітня | - " - |МНС | |правового акта про затвердження |1998 р. N 98/24/ЄС про безпеку і | |Держгірпромнагляд | |вимог до роботодавців про захист |захист здоров'я працівників від | |МОЗ | |працівників від шкідливого впливу |небезпеки, спричиненої хімічними | |Спільний представницький орган | |хімічних речовин (бензол і його |речовинами на роботі | |сторони роботодавців на | |похідні) | | |національному рівні (за згодою) | | |Директива Європейської Комісії | | | | |від 29 травня 1991 р. | | | | |N 91/322/ЄЕС про встановлення | | | | |індикативного обмеження гранично | | | | |допустимих концентрацій шляхом | | | | |виконання Директиви Ради | | | | |N 80/1107/ЄЕС про захист | | | | |робітників від ризику впливу | | | | |хімічних, фізичних та біологічних| | | | |речовин на роботі | | | | | | | | | |Директива Європейської Комісії | | | | |від 8 червня 2000 р. | | | | |N 2000/39/ЄС, що засновує перший | | | | |перелік гранично допустимих | | | | |концентрацій шкідливих речовин у | | | | |повітрі робочої зони в рамках | | | | |впровадження Директиви Ради | | | | |N 98/24/ЄС про захист здоров'я та| | | | |забезпечення безпеки працівників | | | | |при роботі, пов'язаній з | | | | |використанням хімічних речовин на| | | | |робочих місцях | | | | | | | | | |Директива Європейської Комісії | | | | |від 7 лютого 2006 р. | | | | |N 2006/15/ЕС, що визначає другий | | | | |перелік показників гранично | | | | |допустимих рівнів впливу на | | | | |робочому місці з метою | | | | |імплементації | | | | |Директиви Ради N 98/24/ЄС та | | | | |вносить зміни у Директиви | | | | |N 91/322/ЄЕС та N 2000/39/ЄС | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Фінансові послуги | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |8. Підготовка проекту Закону |Директива Європейського |грудень |Державна комісія з цінних паперів| |України "Про фонд гарантування |Парламенту та Ради ЄС від 3 | |та фондового ринку | |інвестицій" |березня 1997 р. N 97/9/ЄС про | |Мінфін | | |схеми компенсації інвесторам | |Мінекономрозвитку | |----------------------------------+---------------------------------+---------------+---------------------------------| |9. Підготовка проекту Закону |Директива Європейського | - " - |Державна комісія з цінних паперів| |України "Про систему депозитарного|Парламенту та Ради ЄС від 21 | |та фондового ринку | |обліку цінних паперів" |квітня 2004 р. N 2004/39/ЄС | | | | |( 994_586 ) про ринки фінансових | | | | |інструментів, що вносить зміни в | | | | |Директиви Ради N 85/611/ЄЕС | | | | |( 994_293 ) і N 93/6/ЄЕС | | | | |( 994_480 ) та Директиву | | | | |Європейського Парламенту та Ради | | | | |N 2000/12/ЄС ( 994_277 ) і | | | | |скасовує Директиву Ради | | | | |N 93/22/ЄЕС ( 994_187 ) | | | |----------------------------------+---------------------------------+---------------+---------------------------------| |10. Підготовка проекту Закону |Директива Європейського |листопад |Державна комісія з цінних паперів| |України "Про внесення змін до |Парламенту та Ради ЄС від 21 | |та фондового ринку | |деяких законів України щодо |квітня 2004 р. N 2004/39/ЄС | | | |посилення контролю Державної |( 994_586 ) про ринки фінансових | | | |комісії з цінних паперів та |інструментів, що вносить зміни в | | | |фондового ринку за учасниками |Директиви Ради N 85/611/ЄЕС | | | |фондового ринку" |( 994_293 ) і N 93/6/ЄЕС | | | | |( 994_480 ) та Директиву | | | | |Європейського Парламенту та Ради | | | | |N 2000/12/ЄС ( 994_277 ) і | | | | |скасовує Директиву Ради | | | | |N 93/22/ЄЕС ( 994_187 ) | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Охорона здоров'я та життя людей, тварин і рослин | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |11. Підготовка проекту нормативно-|Директива Європейської Комісії |грудень |МОЗ | |правового акта про затвердження |від 30 вересня 2005 р. | | | |інструкції з приготування, |N 2005/62/ЄС, що імплементує | | | |використання та забезпечення |Директиву Європейського | | | |якості компонентів крові |Парламенту та Ради N 2002/98/ЄС | | | | |стосовно стандартів та | | | | |специфікацій Співтовариства, що | | | | |стосуються системи якості для | | | | |установ, які працюють з кров'ю | | | | | | | | | |Директива Європейської Комісії | | | | |від 30 вересня 2005 р. | | | | |N 2005/61/ЄС, що імплементує | | | | |Директиву Європейського | | | | |Парламенту та Ради N 2002/98/ЄС | | | | |стосовно вимог щодо | | | | |відстежуваності та нотифікації | | | | |про серйозні негативні реакції та| | | | |явища | | | |----------------------------------+---------------------------------+---------------+---------------------------------| |12. Підготовка проекту нормативно-|Директива Європейського |грудень |Мінагрополітики | |правового акта про встановлення |Парламенту та Ради ЄС від 7 | |Держветфітослужба | |переліку максимальних рівнів |травня 2002 р. N 2002/32/ЄС про | |Державний науково-дослідний | |небажаних речовин у кормах для |небажані речовини у кормах для | |інститут ветеринарних препаратів | |тварин |тварин, останні зміни до якої | |і кормових добавок | | |були внесені Директивою | | | | |Європейської Комісії від 27 січня| | | | |2005 р. N 2005/8/ЄС | | | |----------------------------------+---------------------------------+---------------+---------------------------------| |13. Підготовка проекту нормативно-|Рішення Європейської Комісії від | - " - |Мінагрополітики | |правового акта про створення |23 жовтня 2000 р. N 2000/678/ЄС, | |Держветфітослужба | |Єдиного державного реєстру тварин |що встановлює деталізовані | |МОЗ | | |правила реєстрації ферм у | | | | |національних базах даних свиней, | | | | |передбачених Директивою Ради ЄС | | | | |від 26 червня 1964 р. | | | | |N 64/432/ЄЕС | | | |----------------------------------+---------------------------------+---------------+---------------------------------| |14. Підготовка проекту нормативно-|Регламент Ради (ЄС) від 11 червня| - " - |Мінагрополітики | |правового акта про встановлення |2007 р. N 708/2007 щодо | |Держрибагентство | |вимог щодо використання чужих та |використання чужих та немісцевих | | | |немісцевих видів в аквакультурі |видів в аквакультурі | | | | | | | | | |Регламент Комісії (ЄС) від 13 | | | | |червня 2008 р. N 535/2008, який | | | | |встановлює детальні правила | | | | |впровадження Регламенту Ради (ЄС)| | | | |N 708/2007 | | | |----------------------------------+---------------------------------+---------------+---------------------------------| |15. Підготовка проекту нормативно-|Рішення Європейської Комісії від | - " - |Мінагрополітики | |правового акта про виконання вимог|12 грудня 2008 р., яким | |Держветфітослужба | |щодо карантину тварин аквакультури|впроваджується Директива Ради | |Держрибагентство | | |N 2006/88/ЄС щодо вимог до | | | | |карантину тварин аквакультури | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Довкілля | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |16. Підготовка проекту Закону |Протокол про стратегічну |грудень |Мінприроди | |України "Про ратифікацію Протоколу|екологічну оцінку до Конвенції | | | |про стратегічну екологічну оцінку |про оцінку впливу на навколишнє | | | |до Конвенції про оцінку впливу на |середовище в транскордонному | | | |навколишнє середовище в |контексті від 21 травня 2003 року| | | |транскордонному контексті" |( 995_b99 ) | | | |----------------------------------+---------------------------------+---------------+---------------------------------| |17. Підготовка проекту нормативно-|Директива Європейського | - " - |Мінприроди | |правового акта про умови та вимоги|Парламенту та Ради ЄС від 23 | |Держводагентство | |стосовно реалізації принципу |жовтня 2000 р. N 2000/60/ЄС | |Мінфін | |басейнового управління |( 994_962 ) про встановлення | |Мінекономрозвитку | | |рамок діяльності Співтовариства у| | | | |сфері водної політики | | | |----------------------------------+---------------------------------+---------------+---------------------------------| |18. Підготовка проекту нормативно-|Регламент Ради (ЄС) від 29 | - " - |Мінагрополітики | |правового акта про підтвердження |вересня 2008 р. N 1005/2008 про | |Держрибагентство | |законності вилову риби та інших |заснування системи запобігання, | |Мінфін | |живих ресурсів із середовища їх |стримування та заборони | |Держмитслужба | |перебування |незаконного, незареєстрованого та| | | | |нерегульованого рибальства | | | | | | | | | |Регламент Комісії (ЄС) від 22 | | | | |жовтня 2009 р. N 1010/2009 про | | | | |встановлення детальних правил | | | | |застосування Регламенту Ради (ЄС)| | | | |N 1005/2008 | | | |----------------------------------+---------------------------------+---------------+---------------------------------| |19. Підготовка проекту нормативно-|Директива Європейського | - " - |Мінприроди | |правового акта про урегулювання |Парламенту та Ради ЄС від 4 | |Мінекономрозвитку | |питання спалення відходів |грудня 2000 р. N 2000/76/ЄС | | | | |( 994_942 ) про спалювання | | | | |відходів | | | |----------------------------------+---------------------------------+---------------+---------------------------------| |20. Підготовка проекту Закону |Регламент Європейського |грудень |Мінприроди | |України "Про захист озонового |Парламенту та Ради ЄС від 29 | | | |шару" |червня 2000 р. N 2037/2000/ЄС про| | | | |речовини, які руйнують озоновий | | | | |шар | | | |----------------------------------+---------------------------------+---------------+---------------------------------| |21. Підготовка проекту постанови |Директива Європейського | - " - |Мінекономрозвитку | |Кабінету Міністрів України про |Парламенту та Ради ЄС від 18 | |Агентство держмайна | |внесення змін до Положення про |грудня 2006 р. N 2006/121/ЄС про | |МОЗ | |гігієнічну регламентацію та |внесення змін до Директиви Ради | |МНС | |державну реєстрацію небезпечних |ЄС N 67/548/ЄЕС про наближення | |Держгірпромнагляд | |факторів, затвердженого постановою|законів та підзаконних актів про | | | |Кабінету Міністрів України від 13 |класифікацію, пакування та | | | |червня 1995 р. N 420 ( 420-95-п ) |маркування небезпечних речовин з | | | | |метою її адаптації до Регламенту | | | | |(ЄС) N 1907/2006 про реєстрацію, | | | | |оцінку, авторизацію і обмеження | | | | |хімічних речовин та препаратів | | | | |(REACH) та заснування | | | | |Європейського агентства з | | | | |хімічних речовин та препаратів | | | |----------------------------------+---------------------------------+---------------+---------------------------------| |22. Підготовка проекту постанови |Директива Ради ЄС від 27 червня | - " - |Мінприроди | |Кабінету Міністрів України про |1985 р. N 85/337/ЄЕС про оцінку | | | |внесення змін до постанови |наслідків впливу деяких | | | |Кабінету Міністрів України від 27 |громадських і приватних проектів | | | |липня 1995 р. N 554 ( 554-95-п ) |на навколишнє середовище з | | | |"Про перелік видів діяльності та |поправками, внесеними Директивою | | | |об'єктів, що становлять підвищену |Ради від 3 березня 1997 р. | | | |екологічну небезпеку" |N 97/11/ЄС та Директивою | | | | |Європейського Парламенту та Ради | | | | |від 26 травня 2003 р. | | | | |N 2003/35/ЄС | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Технічні правила і стандарти | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |23. Підготовка проекту постанови |Директива Європейського |грудень |Мінекономрозвитку | |Кабінету Міністрів України про |Парламенту та Ради ЄС від 18 | |Агентство держмайна | |внесення змін до постанови |червня 2009 р. N 2009/48/ЄС про | |Держспоживінспекція | |Кабінету Міністрів України від 8 |безпеку іграшок | | | |жовтня 2008 р. N 901 | | | | |( 901-2008-п ) "Про затвердження | | | | |Технічного регламенту безпеки | | | | |іграшок" | | | | |----------------------------------+---------------------------------+---------------+---------------------------------| |24. Підготовка проекту Технічного |Директива Ради ЄС від 4 березня |вересень |Мінагрополітики | |регламенту щодо колісних |1974 р. N 74/151/ЄЕС про | |Держлісагентство | |сільськогосподарських та |наближення законодавств держав- | |Мінекономрозвитку | |лісогосподарських тракторів |членів щодо певних деталей та | |Держспоживінспекція | | |характеристик | |Агентство держмайна | | |сільськогосподарських або | |МНС | | |лісогосподарських колісних | |Держгірпромнагляд | | |тракторів | | | |----------------------------------+---------------------------------+---------------+---------------------------------| |25. Підготовка проекту Технічного |Директива Європейського | - " - | - " - | |регламенту щодо типу |Парламенту та Ради ЄС від 26 | | | |сільськогосподарських і |травня 2003 р. N 2003/37/ЄС щодо | | | |лісогосподарських тракторів, |схвалення типу | | | |причепів до них та змінних |сільськогосподарських або | | | |причіпних механізмів |лісогосподарських тракторів, | | | | |їхніх причепів та змінного | | | | |причіпного обладнання разом із | | | | |їхніми системами, компонентами та| | | | |окремими технічними елементами, | | | | |яка припиняє дію Директиви | | | | |N 74/150/ЄЕС | | | |----------------------------------+---------------------------------+---------------+---------------------------------| { Пункт 26 виключено на підставі Розпорядження КМ N 178-р
( 178-2012-р ) від 05.04.2012 }
|----------------------------------+---------------------------------+---------------+---------------------------------|
|27. Підготовка проекту Технічного |Директива Європейського |серпень |Мінінфраструктури | |регламенту щодо прогулянкових |Парламенту та Ради ЄС від 16 | |Мінекономрозвитку | |суден |червня 1994 р. N 94/25/ЄС про | |Держспоживінспекція | | |наближення законів, підзаконних | |Мін'юст | | |актів та адміністративних | | | | |положень держав-членів, що | | | | |стосуються рекреаційних водних | | | | |транспортних засобів | | | |----------------------------------+---------------------------------+---------------+---------------------------------| |28. Підготовка проекту постанови |Рішення Європейського Парламенту | - " - |Мінекономрозвитку | |Кабінету Міністрів України про |та Ради ЄС від 9 липня 2008 р. | |Держспоживінспекція | |внесення змін до постанови |N 768/2008/ЄС про загальні рамки | | | |Кабінету Міністрів України від 7 |реалізації продукції та | | | |жовтня 2003 р. N 1585 |скасування Рішення Ради | | | |( 1585-2003-п ) "Про затвердження |N 93/465/ЄЕС | | | |Технічного регламенту модулів | | | | |оцінки відповідності та вимог щодо| | | | |маркування національним знаком | | | | |відповідності, які застосовуються | | | | |в технічних регламентах" | | | | |----------------------------------+---------------------------------+---------------+---------------------------------| |29. Підготовка проекту Технічного |Директива Європейського |грудень |Мінприроди | |регламенту щодо відходів |Парламенту та Ради ЄС від 27 | |Мінекономрозвитку | |електричного та електронного |січня 2003 р. N 2002/96/ЄС про | |Держспоживінспекція | |обладнання |відходи електричного й | | | | |електронного обладнання (ВЕЕО) | | | |----------------------------------+---------------------------------+---------------+---------------------------------| |30. Підготовка проекту Технічного |Директива Європейського | - " - |Мінприроди | |регламенту щодо приймання |Парламенту та Ради ЄС від 27 | |Мінінфраструктури | |утворюваних на суднах відходів і |листопада 2000 р. N 2000/59/ЄС | |Мінекономрозвитку | |залишків вантажу портовими |про портове приймальне обладнання| |Держспоживінспекція | |спорудами |для корабельних відходів та | | | | |залишків вантажу | | | |----------------------------------+---------------------------------+---------------+---------------------------------| |31. Підготовка проекту нормативно-|Регламент Ради (ЄС) N 2406/96 (із| - " - |Мінагрополітики | |правового акта про загальні |змінами, внесеними Регламентом | |Держрибагентство | |маркетингові стандарти для деяких |Європейської Комісії від 25 | |Мінекономрозвитку | |видів рибної продукції |травня 2005 р. N 790/2005), що | |Держспоживінспекція | | |встановлює спільні ринкові | | | | |стандарти для деяких рибних | | | | |продуктів | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Енергетика, включаючи ядерну | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |32. Підготовка проекту Закону |Директива Європейського | - " - |НКРЕ | |України "Про внесення змін до |Парламенту та Ради ЄС від 11 | |Мінекономрозвитку | |Закону України "Про комбіноване |лютого 2004 р. | |Держенергоефективності | |виробництво теплової та |N 2004/8/ЄС про сприяння | |Міненерговугілля | |електричної енергії (когенерацію) |когенерації, що базується на | | | |та використання скидного |ефективному тепловому | | | |енергопотенціалу" |навантаженні на внутрішньому | | | | |ринку енергоносіїв, яка вносить | | | | |зміни до Директиви N 92/42/ЄЕС | | | | |( 994_366 ) | | | |----------------------------------+---------------------------------+---------------+---------------------------------| |33. Підготовка проекту нормативно-|Регламент Європейського |грудень |НКРЕ | |правового акта про затвердження |Парламенту та Ради ЄС від 28 | |Рада підприємців при Кабінеті | |правил доступу до єдиної |вересня 2005 р. | |Міністрів України | |газотранспортної системи України |N 1775/2005 про умови доступу до | | | | |мереж транспортування природного | | | | |газу | | | |----------------------------------+---------------------------------+---------------+---------------------------------| |34. Підготовка проекту Закону |Регламент Європейського | - " - |Міненерговугілля | |України "Про внесення змін до |Парламенту та Ради ЄС від 26 | |Мінекономрозвитку | |Закону України "Про |червня 2003 р. | |Держенергоефективності | |електроенергетику" щодо: |N 1228/2003/ЄС про умови доступу | |НКРЕ | | |до мережі міжнародного обміну | |Мінагрополітики | |- визначення керівних принципів |електроенергією з урахуванням | |Рада підприємців при Кабінеті | |функціонування мережі під час її |змін, внесених Рішенням Комісії | |Міністрів України | |з'єднання з мережами інших держав;|N 2006/770/ЄС | | | |правил регулювання функціонування | | | | |нових вузлів мережі транскордонної|Директива Європейського | | | |передачі електроенергії; порядку |Парламенту та Ради ЄС від 18 | | | |надання інформації про потужності |січня 2006 р. N 2005/89/ЄС щодо | | | |міждержавних електричних мереж; |заходів з метою забезпечення | | | |основних принципів управління |постачання електроенергії та | | | |процесом передачі електроенергії |інвестування інфраструктури | | | |транскордонними мережами | | | | | | | | | |- забезпечення надійного | | | | |(безперебійного) постачання | | | | |електроенергії споживачам та | | | | |інвестування в інфраструктуру | | | | |----------------------------------+---------------------------------+---------------+---------------------------------| |35. Підготовка проекту Закону |Директива Європейського |грудень |Міненерговугілля | |України "Про засади функціонування|Парламенту та Ради ЄС від 26 | |НКРЕ | |ринку електричної енергії в |липня 2003 р. N 2003/54/ЄС | | | |Україні" |( 994_571 ) про загальні правила | | | | |функціонування внутрішнього ринку| | | | |електроенергії і скасування | | | | |Директиви N 96/92/ЄС ( 994_197 ) | | | |----------------------------------+---------------------------------+---------------+---------------------------------| |36. Підготовка проекту Закону |Директива Ради ЄС від 26 квітня | - " - | - " - | |України "Про внесення змін до |2004 р. N 2004/67/ЄС про | | | |Закону України "Про засади |здійснення заходів для | | | |функціонування ринку природного |забезпечення безпеки постачання | | | |газу" щодо забезпечення надійності|природного газу | | | |газопостачання | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Транспорт | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Змішані перевезення | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |37. Підготовка проекту Закону |Директива Ради ЄС від 7 грудня | - " - |Мінінфраструктури | |України "Про змішані (комбіновані)|1992 р. N 92/106/ЄЕС про | | | |перевезення" |встановлення спільних правил для | | | | |окремих типів транспортування | | | | |товарів між державами-членами | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Правове регулювання у сфері автомобільного транспорту | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |38. Підготовка проекту Закону |Директива Ради ЄС від 29 квітня |грудень |Мінінфраструктури | |України "Про внесення змін до |1996 р. N 96/26/ЄС про допуск до | |Мін'юст | |Закону України "Про автомобільний |роботи операторів вантажних | | | |транспорт" щодо допуску до роботи |автомобільних перевезень та | | | |операторів вантажних автомобільних|пасажирських автобусних | | | |і пасажирських автобусних |перевезень і взаємне визнання | | | |перевезень |дипломів, сертифікатів та інших | | | | |документів, що підтверджують | | | | |формальну кваліфікацію, з метою | | | | |сприяння реалізації цими | | | | |операторами права на свободу | | | | |підприємництва в національних та | | | | |міжнародних транспортних | | | | |операціях | | | |----------------------------------+---------------------------------+---------------+---------------------------------| |39. Підготовка проекту нормативно-|Директива Ради ЄС від 29 квітня | - " - |Мінінфраструктури | |правового акта про затвердження |1996 р. N 96/26/ЄС про допуск до | | | |порядку підвищення кваліфікації |роботи операторів вантажних | | | |керівників і спеціалістів, |автомобільних перевезень та | | | |діяльність яких пов'язана з |пасажирських автобусних | | | |наданням транспортних послуг |перевезень і взаємне визнання | | | | |дипломів, сертифікатів та інших | | | | |документів, що підтверджують | | | | |формальну кваліфікацію, з метою | | | | |сприяння реалізації цими | | | | |операторами права на свободу | | | | |підприємництва в національних та | | | | |міжнародних транспортних | | | | |операціях | | | |----------------------------------+---------------------------------+---------------+---------------------------------| |40. Підготовка проекту нормативно-|Регламент Ради ЄС від 20 грудня | - " - | - " - | |правового акта про затвердження |1985 р. N 3821/85/ЄЕС про | | | |порядку ведення переліку суб'єктів|реєструвальне обладнання на | | | |господарювання, що здійснюють |автомобільному транспорті (із | | | |встановлення та технічне |змінами і доповненнями, | | | |обслуговування контрольних |внесеними, зокрема, Регламентом | | | |пристроїв (тахографів) у |(ЄС) N 561/2006) ( 994_761 ) | | | |транспортних засобах | | | | |----------------------------------+---------------------------------+---------------+---------------------------------| |41. Підготовка проекту нормативно-|Регламент Ради ЄС від 20 грудня |грудень |Мінінфраструктури | |правового акта про затвердження |1985 р. N 3821/85/ЄЕС про | | | |порядку обігу карток, що |реєструвальне обладнання на | | | |використовуються в контрольних |автомобільному транспорті (із | | | |пристроях (тахографах) |змінами і доповненнями, | | | | |внесеними, зокрема, Регламентом | | | | |(ЄС) N 561/2006) ( 994_761 ) | | | |----------------------------------+---------------------------------+---------------+---------------------------------| |42. Підготовка проекту постанови |Конвенція Міжнародної організації|листопад |- " - | |Кабінету Міністрів України "Про |праці 1979 року N 153 про | | | |виконання Конвенції Міжнародної |тривалість робочого часу та | | | |організації праці N 153 про |періоди відпочинку на дорожньому | | | |тривалість робочого часу та |транспорті | | | |періоди відпочинку на дорожньому | | | | |транспорті" |Регламент Ради ЄС від 20 грудня | | | | |1985 р. N 3821/85/ЄЕС про | | | | |реєструвальне обладнання на | | | | |автомобільному транспорті (із | | | | |змінами і доповненнями, | | | | |внесеними, зокрема, Регламентом | | | | |(ЄС) N 561/2006) | | | |----------------------------------+---------------------------------+---------------+---------------------------------| |43. Підготовка проекту нормативно-|Директива Європейського | - " - |Мінінфраструктури | |правового акта про затвердження |Парламенту і Ради ЄС від 15 липня| |МНС | |Порядку підвищення кваліфікації |2003 р. N 2003/59/ЄС про | |Держгірпромнагляд | |водіїв |початкову кваліфікацію і | | | |транспортних засобів для надання |періодичну підготовку водіїв | | | |послуг з перевезення пасажирів і |деяких видів автомобільного | | | |вантажів |транспорту для перевезення | | | | |товарів або пасажирів, що вносить| | | | |зміни до Регламенту Ради (ЄЕС) | | | | |N 3820/85 і Директиви Ради | | | | |N 91/439/ЄЕС ( 994_951 ) та | | | | |припиняє дію Директиви Ради | | | | |N 76/914/ЄЕС | | | |----------------------------------+---------------------------------+---------------+---------------------------------| |44. Підготовка проекту нормативно-|Директива Європейського |листопад |Мінінфраструктури | |правового акта про запровадження |Парламенту та Ради ЄС від 5 | |МВС | |обмежувачів швидкості автомобілів |вересня 2007 р. N 2007/46/ЄС, що | |Мінекономрозвитку | | |встановлює рамки для затвердження| |Держспоживінспекція | | |автотранспортних засобів та | |Агентство держмайна | | |причепів до них, а також систем, | |Мін'юст | | |компонентів та окремих технічних | | | | |вузлів, призначених для таких | | | | |транспортних засобів (Рамкова | | | | |Директива) | | | | | | | | | |Директива Ради ЄС від 10 лютого | | | | |1992 р. N 92/6/ЄЕС щодо | | | | |встановлення та використання | | | | |пристроїв обмеження швидкості для| | | | |певних категорій механічних | | | | |транспортних засобів у | | | | |Співтоваристві | | | |----------------------------------+---------------------------------+---------------+---------------------------------| |45. Підготовка проекту нормативно-|Директива Європейського | - " - |Мінінфраструктури | |правового акта про затвердження |Парламенту та Ради ЄС від 5 | |Мінекономрозвитку | |порядку затвердження конструкції, |вересня 2007 р. N 2007/46/ЄС, що | |Держспоживінспекція | |допуску до експлуатації та |встановлює рамки для затвердження| |Агентство держмайна | |використання колісних транспортних|автомобільних транспортних | |МВС | |засобів, предметів обладнання та |засобів та причепів до них, а | |Мін'юст | |частин до них |також систем, компонентів та | |МНС | | |окремих технічних вузлів, | |Держгірпромнагляд | | |призначених для таких | | | | |транспортних засобів (Рамкова | | | | |Директива) | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Правове регулювання у сфері залізничного транспорту | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |46. Підготовка проекту Закону |Директива Ради ЄС від 29 липня |грудень |Мінінфраструктури | |України "Про внесення змін до |1991 р. N 91/440/ЄЕС про розвиток| |Мінекономрозвитку | |Закону України "Про залізничний |залізниць Співтовариства | |Держспоживінспекція | |транспорт" (нова редакція) | | |Мін'юст | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Технічні правила та стандарти у сфері авіаційного транспорту | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |47. Підготовка проекту нормативно-|Спільна авіаційна вимога CS-36 | - " - |Мінінфраструктури | |правового акта про застосування |Об'єднаних авіаційних властей | |Мінекономрозвитку | |Спільної авіаційної вимоги АПУ-36 |"Авіаційний шум" | |Держспоживінспекція | |"Технічні умови сертифікації з | | |Агентство держмайна | |шуму повітряних суден" | | |Мін'юст | |----------------------------------+---------------------------------+---------------+---------------------------------| |48. Підготовка проекту нормативно-|Спільна авіаційна вимога CS-34 | - " - | - " - | |правового акта про застосування |Об'єднаних авіаційних властей | | | |Спільної авіаційної вимоги АПУ-34 |"Емісія авіаційних двигунів" | | | |"Технічні умови сертифікації для | | | | |двигунів повітряних суден з емісії| | | | |та викидів палива" | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Санітарні та фітосанітарні заходи | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |49. Підготовка проекту нормативно-|Директива Європейської Комісії |грудень |Мінагрополітики | |правового акта про порядок |від 30 липня 1992 р. N 92/70/ЄЕС | |Держветфітослужба | |офіційного встановлення та/або |про запровадження порядку | | | |підтримання статусу місця |проведення досліджень в рамках | | | |виробництва або виробничої |визнання зон, що перебувають під | | | |ділянки, вільних від регульованих |охороною у Співтоваристві | | | |шкідливих організмів, позбавлення | | | | |такого статусу, його поновлення та|Директива Європейської Комісії | | | |інші умови офіційного встановлення|від 24 червня 1993 р. N 93/51/ЄЕС| | | |місця виробництва або виробничої |щодо встановлення правил | | | |ділянки |переміщення певних рослин, | | | | |рослинних продуктів, або інших | | | | |об'єктів через територію зони, що| | | | |охороняється, а також переміщення| | | | |таких рослин, рослинних | | | | |продуктів, або інших об'єктів, | | | | |місцем походження яких є | | | | |територія зони, що охороняється, | | | | |і які переміщуються в межах цієї | | | | |зони | | | |----------------------------------+---------------------------------+---------------+---------------------------------| |50. Підготовка проекту нормативно-|Директива Ради ЄС від 8 травня | - " - | - " - | |правового акта про затвердження |2000 р. N 2000/29/ЄС щодо заходів| | | |порядку проведення аналізу ризику |захисту проти появи на території | | | |та управління ризиком для |Співтовариства організмів, | | | |розроблення фітосанітарних заходів|шкідливих для рослин або | | | | |рослинних продуктів, та проти їх | | | | |розповсюдження в країнах | | | | |Співтовариства | | | |----------------------------------+---------------------------------+---------------+---------------------------------| { Пункт 51 розділу I виключено на підставі Розпорядження КМ
N 1146-р ( 1146-2011-р ) від 16.11.2011 }
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Правила конкуренції | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |52. Підготовка проекту Закону |стаття 13 Регламенту Ради ЄС від | - " - |Антимонопольний комітет | |України "Про внесення змін до |20 січня 2004 р. N 139/2004/ЄС | | | |деяких законодавчих актів України |щодо контролю за концентраціями | | | |щодо забезпечення доказів у |суб'єктів господарювання | | | |справах, що розглядаються органами| | | | |Антимонопольного комітету України"|стаття 20 Регламенту Ради ЄС від | | | | |16 грудня 2002 р. N 1/2003/ЄС | | | | |щодо імплементації правил | | | | |конкуренції, визначених статтями | | | | |81 та 82 Договору | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Інформаційне суспільство | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |53. Підготовка проекту Закону |Директива Європейського |грудень |НКРЗ | |України "Про внесення змін та |Парламенту та Ради ЄС від 7 | |Мін'юст | |доповнень до Закону України "Про |березня 2002 р. N 2002/21/ЄС про | |Антимонопольний комітет | |телекомунікації" щодо визначення |спільні правові рамки для | | | |та аналізу відповідних ринків |електронних комунікаційних мереж | | | |послуг галузі електронних |та послуг (Рамкова Директива) | | | |комунікацій, які є потенційним | | | | |предметом очікуваного регулювання | | | | |та створення ефективних механізмів| | | | |----------------------------------+---------------------------------+---------------+---------------------------------| |54. Підготовка проекту Закону |Директива Європейського |листопад |НКРЗ | |України "Про внесення змін до |Парламенту та Ради ЄС від 7 | | | |деяких законодавчих актів України |березня 2002 р. N 2002/21/ЄС про | | | |щодо регулювання галузі зв'язку" |спільні правові рамки для | | | | |електронних комунікаційних мереж | | | | |та послуг (Рамкова Директива) | | | | | | | | | |Директива Європейської Комісії | | | | |від 16 вересня 2002 р. | | | | |N 2002/77/ЄС щодо конкуренції на | | | | |ринках електронних комунікаційних| | | | |мереж та послуг у цій сфері | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Захист прав споживачів | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |55. Підготовка проекту Закону |Директива Європейського |грудень |Мінекономрозвитку | |України "Про внесення змін до |Парламенту та Ради ЄС від 25 | |Держспоживінспекція | |Закону України "Про захист прав |травня 1999 р. N 1999/44/ЄС про | |Мінфін | |споживачів" щодо гарантій захисту |певні питання продажу та гарантії| |Мін'юст | |прав споживачів, пов'язаних з |товару споживання ( 994_b07 ) | | | |відповідністю товарів установленим| | | | |вимогам | | | | |----------------------------------+---------------------------------+---------------+---------------------------------| |56. Підготовка проекту нормативно-|Регламент Ради (ЄС) від 17 грудня| - " - |Мінекономрозвитку | |правового акта про інформування |1999 р. N 104/2000 у частині | |Мінагрополітики | |споживачів про продукцію |інформування споживачів про | |Держрибагентство | |рибальства та рибництва |продукцію рибальства та рибництва| | | |(аквакультури) |(аквакультури) | | | | |Регламент Європейської Комісії | | | | |(ЄС) від 22 жовтня 2001 р. | | | | |N 2065/2001, що встановлює | | | | |детальні правила застосування | | | | |Регламенту Ради (ЄС) N 104/2000 | | | | |щодо інформування споживачів про | | | | |рибні та водні продукти | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. Супроводження розгляду Верховною Радою України проектів
законодавчих актів
------------------------------------------------------------------ | Найменування акта, щодо якого | Відповідальні за виконання | | здійснюється супроводження | | |----------------------------------------------------------------| | Митне право | |----------------------------------------------------------------| |1. Проект Закону України "Про |Мінфін | |внесення змін до Митного кодексу|Держмитслужба | |України та деяких інших |МОНмолодьспорт | |законодавчих актів України" |Рада підприємців при Кабінеті | |(реєстраційний номер 8130-д) |Міністрів України | |----------------------------------------------------------------| | Банківське право | |----------------------------------------------------------------| |2. Проект Закону України "Про |Національний банк (за згодою) | |внесення змін до Закону України |Мінфін | |"Про банки і банківську |Мінекономрозвитку | |діяльність" (щодо визначення | | |особливостей корпоративного | | |управління в банках)" | | |(реєстраційний номер 6545) | | |----------------------------------------------------------------| | Інтелектуальна власність | |----------------------------------------------------------------| |3. Проект Закону України "Про |МОНмолодьспорт | |внесення змін до деяких |Державна служба інтелектуальної| |законодавчих актів України з |власності | |питань інтелектуальної | | |власності" (реєстраційний номер | | |7205) | | |--------------------------------+-------------------------------| |4. Проект Закону України "Про |МОНмолодьспорт | |внесення змін до деяких |Державна служба інтелектуальної| |законодавчих актів щодо |власності | |врегулювання питань авторського |Держкомтелерадіо | |права і суміжних прав" | | |(реєстраційний номер 6523) | | |----------------------------------------------------------------| | Охорона праці | |----------------------------------------------------------------| |5. Проект Трудового кодексу |Мінсоцполітики | |України (реєстраційний номер |Держпраці | |1108) |Рада підприємців при Кабінеті | | |Міністрів України | |----------------------------------------------------------------| | Фінансові послуги | |----------------------------------------------------------------| |6. Проект Закону України "Про |Державна комісія з регулювання | |внесення змін до Закону України |ринків фінансових послуг | |"Про недержавне пенсійне |Мінсоцполітики | |забезпечення" (реєстраційний |Рада підприємців при Кабінеті | |номер 0882) |Міністрів України | |--------------------------------+-------------------------------| |7. Проект Закону України "Про |Державна комісія з цінних | |внесення змін до деяких |паперів та фондового ринку | |законодавчих актів України щодо |Мінекономрозвитку | |провадження діяльності на |Мінфін | |фондовому ринку" (реєстраційний |Мін'юст | |номер 8120) | | |----------------------------------------------------------------| | Енергетика, включаючи ядерну | |----------------------------------------------------------------| |8. Проект Закону України "Про |Мінекономрозвитку | |ефективне використання паливно- |Держенергоефективності | |енергетичних ресурсів" | | |(реєстраційний номер 6212) | | |--------------------------------+-------------------------------| |9. Проект Закону України "Про |Мінрегіон | |енергетичну ефективність | | |будівель" (реєстраційний номер | | |6426) | | |--------------------------------+-------------------------------| |10. Проект Закону України "Про |Мінекономрозвитку | |внесення змін до деяких |Держенергоефективності | |законодавчих актів України щодо | | |відновлюваних джерел енергії" | | |(реєстраційний номер 8455) | | |----------------------------------------------------------------| | Питна вода і питне водопостачання | |----------------------------------------------------------------| |11. Проект Закону України "Про |Мінрегіон | |внесення змін до Закону України | | |"Про Загальнодержавну програму | | |"Питна вода України" на 2006 - | | |2020 роки" (реєстраційний номер | | |8511) | | |----------------------------------------------------------------| | Правила конкуренції | |----------------------------------------------------------------| |12. Проект Закону України "Про |Антимонопольний комітет | |внесення змін до Закону України |Рада підприємців при Кабінеті | |"Про захист економічної |Міністрів України | |конкуренції" (реєстраційний | | |номер 3436) | | |----------------------------------------------------------------| | Інформаційне суспільство | |----------------------------------------------------------------| |13. Проект Закону України "Про |Держкомтелерадіо | |внесення змін до Закону України |МЗС | |"Про рекламу" (реєстраційний | | |номер 3081) | | ------------------------------------------------------------------
III. Інші заходи з виконання у 2011 році Загальнодержавної
програми адаптації законодавства України до законодавства
Європейського Союзу ( 1629-15 )
------------------------------------------------------------------ | Найменування заходу |Відповідальні за виконання| |-------------------------------------+--------------------------| |1. Здійснення перекладу актів acquis |Мін'юст | |communautaire на українську мову | | |-------------------------------------+--------------------------| |2. Проведення аналізу наслідків | - " - | |впровадження в законодавство України | | |актів acquis communautaire у сферах, | | |правовідносини в яких регулюються | | |правом Європейського Союзу | | |-------------------------------------+--------------------------| |3. Забезпечення функціонування | - " - | |загальнодержавної інформаційної | | |мережі з питань права Європейського | | |Союзу | | ------------------------------------------------------------------
Примітка. Супроводження законопроектів, зазначених у розділі
II, здійснюється протягом 2011 року.
{ План із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ N 1146-р
( 1146-2011-р ) від 16.11.2011, N 178-р ( 178-2012-р ) від
05.04.2012 }



on top