Document 79-2003-р, current version — Adoption on February 24, 2003

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 24 лютого 2003 р. N 79-р
Київ

Про затвердження плану заходів щодо
інформування громадськості стосовно
цілей, завдань і етапів європейської
інтеграції України на 2003 рік

Затвердити план заходів щодо інформування громадськості
стосовно цілей, завдань і етапів європейської інтеграції України
на 2003 рік (додається).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 52

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 2003 р. N 79-р
ПЛАН
заходів щодо інформування громадськості
стосовно цілей, завдань і етапів європейської
інтеграції України на 2003 рік
------------------------------------------------------------------ Зміст заходу | Виконавці | Строк | | виконання ------------------------------------------------------------------
1. Використання мережі Інтернет
1. Оновлювати регулярно Мінекономіки, МЗС, протягом
веб-сторінки, вміщуючи на них Мін'юст, Державний року
повідомлення про: комітет телебачення і
радіомовлення, інші основні заходи та події в центральні органи
рамках співпраці Україна - ЄС виконавчої влади,
представники яких входять стан адаптації законодавства до складу Української
України до норм і стандартів частини Комітету з питань
ЄС співробітництва між
Україною та Європейськими довідкові та інші Співтовариствами
інформаційні матеріали з (Європейським Союзом)
питань європейської
інтеграції України
2. Організувати проведення Держкомзв'язку, Мінфін, -"-
Інтернет-конференцій з МЗС, Державний комітет
актуальних питань телебачення і
євро-інтеграційного процесу радіомовлення
із залученням заінтересованих
міністерств, інших
центральних органів
виконавчої влади
II. У сфері електронних засобів масової інформації
3. Організувати розсилання Державний комітет постійно
електронним засобам масової телебачення і
інформації повідомлень про радіомовлення
основні заходи та події в Мінекономіки, МЗС,
рамках співпраці між Мін'юст, інші центральні
Україною та ЄС органи виконавчої влади,
представники яких входять
до складу Української
частини Комітету з питань
співробітництва між
Україною та Європейськими
Співтовариствами
(Європейським Союзом)
4. Організувати виступи Державний комітет протягом
керівників міністерств, телебачення і року
інших центральних органів радіомовлення,
виконавчої влади на Мінекономіки, МЗС,
телебаченні та в Мін'юст, інші центральні
радіопрограмах з метою органи виконавчої влади,
роз'яснення політики представники яких входять
європейської інтеграції до складу Української
України частини Комітету з питань
співробітництва між
Україною та Європейськими
Співтовариствами
(Європейським Союзом)
5. Започаткувати на Національна телекомпанія -"-
телеканалі УТ-1 і радіоканалі Національна радіокомпанія
УР-1 щотижневі Державний комітет
інформаційно-публіцистичні телебачення і
програми "Євроінтеграційний радіомовлення, Мінфін
поступ України"
III. У сфері друкованих засобів масової інформації
6. Організувати регулярну Державний комітет -"-
публікацію в друкованих телебачення і
засобах масової інформації радіомовлення,
матеріалів про заходи, Мінекономіки, МЗС,
спрямовані на реалізацію Мін'юст, інші центральні
політики європейської органи виконавчої влади,
інтеграції України представники яких входять
до складу Української
частини Комітету з питань
Співробітництва між
Україною та Європейськими
Співтовариствами
(Європейським Союзом)
IV. У сфері просвітницької роботи
7. Організувати проведення у МОН -"-
навчальних загальноосвітніх
закладах уроків "Мандрівка
Європейським Союзом"
8. Створити умови для випуску МОН протягом
та розповсюдження підручників Держкомсім'ямолодь року
і навчальних посібників,
розроблених спільними
авторськими колективами
науковців з України та
держав - членів ЄС для
навчальних закладів усіх
типів
9. Вирішити питання про Національна академія друге
публікації і розповсюдження наук Державний комітет півріччя
наукових та публіцистичних телебачення і
праць з актуальних питань радіомовлення,
європейської інтеграції Мінекономіки, Мінфін
України
V. У сфері роботи з громадськістю
10. Проводити за участю центральні та місцеві протягом
громадськості органи виконавчої влади року
науково-методичні і
науково-практичні
конференції, семінари,
"круглі столи" та інші
публічні заходи з окремих
питань європейської
інтеграції України
11. Сприяти проведенню у Мінкультури -"-
державах - членах ЄС і в МЗС
Україні акцій щодо
популяризації надбань
української культури та
мистецтва і долучення
українського суспільства до
європейських культурних
цінностей
12. Здійснити заходи щодо:
створення інформаційної Державний комітет -"-
мережі для поширення у телебачення і
державах - членах ЄС радіомовлення, МЗС,
інформації про економічний і Мінфін
соціальний розвиток України,
переваги її партнерства з ЄС
забезпечення суспільної Рада міністрів Автономної -"-
підтримки політики Республіки Крим, обласні,
європейської інтеграції Київська та
України Севастопольська міські
держадміністрації, МОН
інші центральні органи
виконавчої влади
Національна академія наук
13. Проводити Мінекономіки, МЗС, інші протягом
прес-конференції та зустрічі центральні органи року
з представниками засобів виконавчої влади,
масової інформації за представники яких входять
результатами засідань Ради з до складу Української
питань співробітництва між частини Комітету з питань
Україною та Європейськими співробітництва між
Співтовариствами Україною та Європейськими
(Європейським Союзом), Співтовариствами
Комітету з питань (Європейським Союзом)
співробітництва між Україною
та Європейськими
Співтовариствами
(Європейським Союзом)
14. Організувати проведення центральні органи -"-
регулярних зустрічей виконавчої влади,
керівників центральних представники яких входять
органів виконавчої влади з до складу Української
представниками засобів частини Комітету з питань
масової інформації з метою співробітництва між
роз'яснення політики Уряду Україною та Європейськими
України з питань європейської Співтовариствами
інтеграції (Європейським Союзом)
15. Забезпечити проведення у Мінекономіки, МОН, -"-
регіонах громадських читань з Державний комітет
окремих питань європейської телебачення і
інтеграції України радіомовлення, інші
центральні органи
виконавчої влади,
представники яких входять
до складу Української
частини Комітету з питань
співробітництва між
Україною та Європейськими
Співтовариствами
(Європейським Союзом)
місцеві держадміністрації
16. Здійснити заходи щодо Державний комітет перше
запровадження на телебачення і півріччя
веб-сторінках державних радіомовлення
періодичних видань рубрики,
в якій висвітлюватимуться
питання європейської
інтеграції України
17. Вивчити питання про МЗС, Державний комітет перше
можливість розповсюдження телебачення і півріччя
через закордонні дипломатичні радіомовлення
установи України аудіо- та
відеопродукції щодо
позитивного досвіду України у
сфері європейської інтеграціїon top