Document 643_027, valid, current version — Signing on November 2, 1992

               Угода 
про зобов'язання урядів України та Російської
Федерації, пов'язані з гарантіями забезпеченості
та погашення банківського технічного кредиту
(укр/рос)

Дата підписання: 02.11.92 р. Дата набуття чинності: 02.11.92 р.
Уряд і Національний банк України, Уряд і Центральний банк
Російської Федерації погодилися про наступне:
Стаття 1
Уряд Російської Федерації дає згоду на збільшення у листопаді
цього року Центральним банком Російської Федерації розміру
технічного кредиту за кореспондентським рахунком Національного
банку України до 227 млрд. карбованців.
Збільшення технічного кредиту провадиться відповідно до
підписаної Міндержресурсів України з "Росконтрактом" Угоди на
централізовані поставки з України найважливіших (стратегічних)
товарів за погодженим переліком, обсягами та цінами.
Стаття 2
Уряд України забезпечить у листопаді - грудні 1992 р.
централізовані поставки до Росії стратегічних товарів у погоджених
з "Росконтрактом" обсягах і цінах.
Сторони вживуть інших заходів по скороченню до 1 січня 1993
р. до 50 млрд карбованців розміру технічного кредиту, включаючи
організацію міждержавного заліку заборгованості державних
підприємств за фактичні поставки на дату запровадження
українського карбованця.
Стаття 3
Сума технічного кредиту на 1 січня 1993 р., що перевищує 50
млрд карбованців, визнається державним боргом України. Погашення
і виплата процентів здійснюватиметься за погодженням з Російською
Федерацією додатковими централізованими поставками товарів і
послуг, передачею нерухомого майна, а також у карбованцях,
національній валюті України, у вільно конвертованій валюті.
Конкретну міжурядову угоду за умовами обслуговування
погашення державного боргу буде укладено не пізніше 15 березня
1993 року.
Стаття 4
У зв'язку з перенесенням Україною дати наступного припинення
використання карбованця на її території з жовтня на більш пізню
дату у період до кінця 1992 року строки врегулювання боргових
зобов'язань і вимог, зазначених у статті 1 підписаної 3 жовтня
1992 р. у м. Києві Угоди "Про порядок врегулювання боргових
зобов'язань і кредитних вимог між Російською Федерацією та
Україною у зв'язку із запровадженням українського карбованця"
( 643_900 ), не змінюються.
Вчинено у м. Москві 2 листопада 1992 р. у двох примірниках,
кожний українською та російською мовами, причому обидва тексти
мають однакову силу.
За Уряд України За Уряд Російської Федерації
(підпис) (підпис)
За Національний банк За Центральний банк
України Російської Федерації
(підпис) (підпис)
Соглашение
об обязательствах правительств Российской Федерации и
Украины, связанных с гарантиями обеспечения и погашения
банковского технического кредита

Правительство и Центральный банк Российской Федерации,
Правительство и Национальный банк Украины согласились о нижеследующем:
Статья 1
Правительство Российской Федерации дает согласие на
увеличение в ноябре текущего года Центральным банком Российской
Федерации размера технического кредита по корреспондентскому счету
Национального банка Украины до 227 млрд.рублей. Увеличение технического кредита производится в соответствии с
подписанным Мингосресурсов Украины с "Росконтрактом" Соглашением
на централизованные поставки с Украины важнейших (стратегических)
товаров по согласованным перечню, объемам и ценам.
Статья 2
Правительство Украины обеспечит в ноябре-декабре 1992 г.
централизованные поставки в Россию стратегических товаров в
согласованных с "Росконтрактом" объемах и ценах. Стороны примут другие меры к сокращению к 1 января 1993 г. до
50 млрд. рублей размера технического кредита, включая организацию
межгосударственного зачета задолженности государственных
предприятий за фактические поставки на дату введения украинского
карбованца.
Статья 3
Сумма технического кредита на 1 января 1993 г., превышающая
50 млрд.рублей, признается государственным долгом Украины.
Погашение и выплата процентов будут осуществляться по соглашению с
Российской Федерацией дополнительными центральными поставками
товаров и услуг, передачей недвижимого имущества, а также в
рублях, национальной валюте Украины, в СКВ. Конкретное межправительственное соглашение по условиям
обслуживания погашения государственного долга будет заключено не
позднее 15 марта 1993 года.
Статья 4
В связи с переносом Украиной даты предстоящего прекращения
использования рубля на ее территории с октября на более позднюю
дату в период до конца 1992 года сроки урегулирования долговых
обязательств и требований, указанных в статье 1 подписанного 3
октября 1992 года ( 643_900 ) в г. Киеве Соглашениия "О порядке
урегулирования долговых обязательств и кредитных требованй между
Российской Федерацией и Украиной в связи с введением украинского
карбованца", не изменяются.
Совершено в г. Москве 2 ноября 1992 года в двух экземплярах,
каждый на русском и украинском языках, причем оба текста имеют
одинаковую силу.
За Правительство За Правительство
Украины Российской Федерации
(подпись) (подпись)
За Национальный банк За Центральный банк
Украины Российской Федерации
(подпись) (подпись)on top