Document 630-IV, valid, current version — Adoption on March 6, 2003
( Last event — Entry into force, gone April 3, 2003. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2003 рік"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 25, ст.177 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на
2003 рік" ( 380-15 ) такі зміни:
1. У статті 1:
1) у частині першій цифри "39.511.422" та "10.509.453,9"
замінити відповідно цифрами "39.463.422" та "10.557.453,9";
2) у частині другій цифри "40.421.422" та "11.634.379,1"
замінити відповідно цифрами "40.373.422" та "11.682.379,1".
2. Пункт 25 статті 2 викласти в такій редакції:
"25) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого
державною виконавчою службою".
3. Статтю 10 доповнити пунктом 25 такого змісту:
"25) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого
державною виконавчою службою".
4. Статтю 36 доповнити пунктом 35 такого змісту:
"35) здійснення витрат, пов'язаних з організацією і
проведенням виконавчих дій (за рахунок джерел, визначених пунктом
25 статті 10 цього Закону)".
5. У додатку N 1 слова і цифри замінити словами і цифрами
відповідно до додатка N 1 до цього Закону.
6. У додатку N 3 слова і цифри замінити словами і цифрами
відповідно до додатка N 2 до цього Закону.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 6 березня 2003 року
N 630-IV

Додаток N 1
до Закону України "Про внесення змін
до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2003 рік"
Зміни до додатка N 1
до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2003 рік" ( 380-15 )
"Доходи Державного бюджету України на 2003 рік"
(тис. грн.) ------------------------------------------------------------------------ Код |Найменування показників | | | |згідно з бюджетною | Всього | Загальний | Спеціальний |класифікацією | | фонд | фонд ------------------------------------------------------------------------
200000 Неподаткові надходження 13 556 032,0 5 779 931,3 7 776 100,7
220000 Адміністративні збори та 875 151,3 827 151,3 48 000,0 платежі, доходи від
некомерційного та
побічного продажу
220700 Виконавчий збір 96 000,0 48 000,0 48 000,0
Разом доходів (без 47 621 963,9 37 064 510,0 10 557 453,9 урахування міжбюджетних
трансфертів)
ВСЬОГО ДОХОДІВ 50 020 875,9 39 463 422,0 10 557 453,9

Додаток N 2
до Закону України "Про внесення змін
до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2003 рік"
Зміни до додатка N 3
до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2003 рік" ( 380-15 )
"Розподіл видатків Державного бюджету України
на 2003 рік"
(тис. грн.) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Код |Код |Найменування згідно| Загальний фонд | Спеціальний фонд | програм-|функ- | з програмною |-----------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------| ної |ціо- | класифікацією | | | з них: | | | | з них: | | Разом: класи- |наль- |видатків державного| Всього | поточні |-------------------------| капітальні | Всього | поточні |---------------------| капітальні | фікації |ної | бюджету | | | оплата |комунальні | | | | оплата |комунальні| | видат- |кла- | | | | праці |послуги та | | | | праці |послуги та| | ків |сифі- | | | | |енергоносії| | | | | енергоно-| | держав- |кації | | | | | | | | | | сії | | ного |видат-| | | | | | | | | | | | бюджету |ків | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3600000 Міністерство 137 321,7 127 681,8 78 482,9 3 728,0 9 639,9 114 052,1 100 558,1 30 228,3 3 462,0 13 494,0 251 373,8 юстиції України
3601000 Апарат Міністерства 131 954,8 122 641,7 75 277,4 3 623,5 9 313,1 110 335,7 97 354,8 29 170,0 3 363,5 12 980,9 242 290,5 юстиції України
3601010 0380 Керівництво та 117 468,2 113 423,2 71 915,5 3 415,0 4 045,0 99 950,0 87 960,0 26 893,0 3 140,0 11 990,0 217 418,2 управління у сфері
юстиції
Всього 40 373 422,0 37 564 527,5 9 409 988,9 1 104 932,7 3 095 553,6 11 682 379,1 8 527 400,3 1 227 288,7 311 838,4 2 161 011,9 52 055 801,1on top