Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Procedure, Specification, Typical Form, Permission on May 30, 2011615
Document 615-2011-п, valid, current version — Revision on August 16, 2019, on the basis - 698-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 30 травня 2011 р. № 615
Київ

Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 751 від 04.07.2011
№ 307 від 25.01.2012
№ 991 від 17.10.2012
№ 24 від 09.01.2013
№ 42 від 28.01.2015
№ 1173 від 16.12.2015
№ 76 від 11.02.2016
№ 277 від 06.04.2016
№ 775 від 02.11.2016
№ 1063 від 30.11.2016
№ 518 від 21.06.2017
№ 519 від 04.07.2017
№ 333 від 25.04.2018
№ 848 від 17.10.2018
№ 1131 від 18.12.2018
№ 558 від 19.06.2019
№ 698 від 26.06.2019}

Відповідно до частини другої статті 16 Кодексу України про надра та частини першої статті 14 Закону України "Про нафту і газ" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами, що додається.

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 277 від 06.04.2016}

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 травня 2011 р. № 615

ПОРЯДОК
надання спеціальних дозволів на користування надрами

{У тексті Порядку, крім абзацу дев’ятого пункту 10, абзацу другого пункту 11, абзацу чотирнадцятого пункту 23 і абзацу першого пункту 26, слово “Держгеонадра” в усіх відмінках замінено словами “орган з питань надання дозволу” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 991 від 17.10.2012}

{У тексті Порядку слова “, видача дубліката” у всіх відмінках виключено згідно з Постановою КМ № 558 від 19.06.2019}

1. Цей Порядок регулює питання надання спеціальних дозволів на користування надрами (далі - дозволи) у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, а також визначає процедуру продовження строку дії, переоформлення, зупинення дії чи анулювання дозволу та внесення до нього змін.

Дія цього Порядку поширюється на всі види користування надрами.

Користувачами надр можуть бути особи, визначені статтею 13 Кодексу України про надра (далі - надрокористувачі).

Видача (відмова у видачі, переоформлення, анулювання) дозволу здійснюється відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1173 від 16.12.2015}

2. Дозволи надаються Держгеонадрами переможцям аукціонів з їх продажу та без проведення аукціонів у випадках, передбачених пунктом 8 цього Порядку, Держгеонадрами, крім корисних копалин місцевого значення на території Автономної Республіки Крим, дозволи на видобування яких надаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим згідно із цим Порядком.

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 991 від 17.10.2012}

3. На кожний вид користування надрами в межах конкретної ділянки надається окремий дозвіл.

{Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 991 від 17.10.2012}

Одному заявникові може надаватися дозвіл на видобування одного виду корисних копалин з кількох близько розташованих родовищ, якщо доцільність їх спільної розробки підтверджується відповідним рішенням Державної комісії України по запасах корисних копалин (далі - ДКЗ).

У межах однієї ділянки надр можуть проводитися роботи з геологічного вивчення та видобування різних за видом корисних копалин за кількома дозволами. При цьому в угоді на користування надрами визначаються просторові межі кожного виду корисної копалини.

Використання земельних ділянок для потреб, пов'язаних з користуванням надрами, здійснюється надрокористувачами у порядку, встановленому законодавством.

4. Дозвіл на видобування корисних копалин (промислову розробку їх родовищ) надається після проведення експертизи та оцінки розвіданих запасів корисних копалин в установленому порядку чи апробації прогнозних (перспективних) ресурсів корисних копалин ДКЗ за умови подальшого затвердження нею таких запасів.

{Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 307 від 25.01.2012; в редакції Постанови КМ № 991 від 17.10.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 277 від 06.04.2016}

Надрокористувач, якому надано дозвіл на видобування корисних копалин, має право проводити дорозвідку (довивчення) родовища у межах наданої йому ділянки надр.

Видобування не придатних для побутового використання мінералізованих підземних вод для потреб нафтогазової галузі, захоронення супутніх і стічних вод у нафтогазоносних пластах та пластах, насичених мінералізованими водами, що не придатні для господарського і побутового використання, в межах цієї ділянки здійснюються користувачами нафтогазоносних надр без дозволу на спеціальне водокористування.

{Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 307 від 25.01.2012}

5. Дозволи надаються на такі види користування надрами:

геологічне вивчення родовищ корисних копалин;

геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення;

видобування корисних копалин;

геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ);

будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод;

створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади тощо);

виконання робіт (здійснення діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції.

{Абзац восьмий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 277 від 06.04.2016}

6. Строк дії дозволу обчислюється з дня його реєстрації, якщо в ньому не передбачено інше.

7. Дозвіл надається на строк, визначений заявником, але не більш як на:

три роки - на геологічне вивчення ділянок надр корисних копалин місцевого значення;

{Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 277 від 06.04.2016}

п'ять років - на геологічне вивчення родовищ корисних копалин і геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку родовищ корисних копалин загальнодержавного значення;

10 років - на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ нафти і газу, в межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України;

20 років - на видобування корисних копалин;

30 років - на видобування нафти і газу в межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України;

строк дії окремих дозволів на геологічне вивчення нафтогазоносних надр та видобування нафти і газу (промислова розробка родовищ), але не більш як на 20 років на суші і не більш як на 30 років на континентальному шельфі та в межах виключної (морської) економічної зони України - на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ). При цьому строк геологічного вивчення нафтогазоносних надр не може перевищувати 10 років;

20 років - на будівництво та експлуатацію підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин;

50 років - на будівництво та експлуатацію підземних сховищ нафти чи газу;

строк дії відповідної угоди про розподіл продукції - на виконання угод про розподіл продукції.

Дозвіл на створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні та оздоровчі заклади тощо), в частині їх геологічного вивчення і збереження надаються без обмеження строку дії.

8. Без проведення аукціону дозвіл надається у разі:

1) видобування корисних копалин, якщо заявник на підставі спеціального дозволу на користування надрами за власні кошти здійснив геологічне вивчення ділянки надр та підрахунок запасів корисних копалин, який затверджено в установленому порядку, та подав документи на отримання спеціального дозволу на видобування корисних копалин відповідного родовища не пізніше ніж протягом трьох років після затвердження запасів; видобування корисних копалин (крім нафти і газу), якщо заявник за власні кошти здійснив апробацію за умови затвердження підрахунку запасів корисних копалин в установленому порядку; геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробка родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ), якщо заявник за власні кошти виключно в результаті геологічного вивчення ділянки надр на підставі відповідного спеціального дозволу на користування надрами здійснив апробацію за умови затвердження в установленому порядку підрахунку запасів корисних копалин після отримання спеціального дозволу;

{Підпункт 1 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 307 від 25.01.2012; в редакції Постанов КМ № 277 від 06.04.2016, № 333 від 25.04.2018, № 1131 від 18.12.2018}

2) розширення меж не більш як на 50 відсотків раніше наданої у користування площі ділянки надр з метою її геологічного вивчення (включаючи ділянки надр, надані з метою їх геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки) або розміщення підземних сховищ, а також збільшення обсягу видобування корисних копалин за рахунок розширення меж ділянки, але не більш як на 50 відсотків запасів, визначених раніше наданим дозволом, за умови, що суміжну ділянку не надано у користування;

{Підпункт 2 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 558 від 19.06.2019}

3) геологічного вивчення та видобування корисних копалин місцевого значення.

{Абзац перший підпункту 3 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 307 від 25.01.2012}

Інформацію про ділянки надр, які пропонуються для надання зазначених дозволів, орган з питань надання дозволу або Рада міністрів Автономної Республіки Крим відповідно до повноважень (далі - орган з питань надання дозволу) розміщує не пізніше ніж за 30 днів до прийняття рішення про надання дозволу у газеті "Урядовий кур'єр" та на своєму офіційному веб-сайті із зазначенням назви ділянки надр, її місцезнаходження, виду корисних копалин, виду користування надрами, початкової ціни продажу дозволу, адреси, за якою надсилаються заяви на отримання дозволу.

{Абзац другий підпункту 3 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 991 від 17.10.2012}

У разі надходження до органу з питань надання дозволу в установлений строк заяв разом із зазначеними у додатку 1 документами щодо отримання дозволу на користування однією і тією ж ділянкою надр від кількох претендентів дозвіл надається на умовах аукціону;

4) геологічного вивчення надр за рахунок коштів державного бюджету;

{Підпункт 5 пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ № 277 від 06.04.2016}

6) геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки, видобування підземних вод (крім мінеральних) для всіх потреб, крім виробництва фасованої питної води, за умови, що обсяг видобування питних підземних вод з водозаборів перевищує 300 куб. метрів на добу;

{Підпункт 6 пункту 8 в редакції Постанови КМ № 277 від 06.04.2016}

7) геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки та видобування природних лікувальних ресурсів лікувально-профілактичними та санаторно-курортними закладами, які спеціалізуються на їх використанні виключно для лікувальних цілей і мають лікувальну інфраструктуру;

{Підпункт 7 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 558 від 19.06.2019}

{Підпункт 8 пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ № 277 від 06.04.2016}

9) будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод;

10) створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади тощо), в частині їх геологічного вивчення та збереження;

11) експлуатації підземних споруд, пов'язаної із запобіганням підтопленню навколишнього середовища внаслідок закриття шахт;

{Підпункт 12 пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ № 277 від 06.04.2016}

{Підпункт 13 пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ № 277 від 06.04.2016}

{Підпункт 14 пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ № 277 від 06.04.2016}

15) виконання угод про розподіл продукції;

16) геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки бурштину, на землях лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину, механізм рекультивації яких встановлено Порядком реалізації пілотного проекту щодо рекультивації земель лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Для отримання дозволу без проведення аукціону згідно з підпунктом 16 цього пункту заявник подає органові з питань надання дозволу заяву разом з документами, визначеними Порядком реалізації пілотного проекту рекультивації земель лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

У такому разі рішення про надання дозволу без проведення аукціону або про відмову в наданні такого дозволу з підстав, передбачених цим Порядком, приймається протягом 30 робочих днів після отримання органом з питань надання дозволу погоджень, передбачених пунктом 9 цього Порядку, або після настання дати, з якої вважається, що надання дозволу органами, зазначеними в абзацах другому, четвертому пункту 9 цього Порядку, погоджено.

Орган з питань надання дозволу під час надання дозволів без проведення аукціону згідно з підпунктом 16 цього пункту не надсилає запити правоохоронним органам, суб’єктам фінансового моніторингу, органам ДФС.

{Пункт 8 доповнено підпунктом 16 згідно з Постановою КМ № 1063 від 30.11.2016}

17) геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення та видобування корисних копалин (з включенням до відповідного розділу спеціального дозволу на користування надрами умови про неможливість вивезення таких корисних копалин за межі зон відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення) у зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення державними підприємствами для здійснення обов’язкових заходів у цих зонах відповідно до Закону України “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

{Пункт 8 доповнено підпунктом 17 згідно з Постановою КМ № 518 від 21.06.2017}

{Підпункт 18 пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ № 518 від 21.06.2017}

Для отримання дозволу без проведення аукціону заявник подає органові з питань надання дозволу заяву разом з документами, зазначеними у додатку 1, у паперовій та електронній формі. Разом із заявою подаються дві копії заяви та доданих до неї документів. У заяві зазначаються назва ділянки надр, її місцезнаходження відповідно до адміністративно-територіального устрою України (область, район, населений пункт, прив’язка на місцевості), географічні координати ділянки надр, вид корисних копалин, вид користування надрами, строк дії дозволу, відомості про заявника (найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця чи серія та номер паспорта такої особи (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), інформація для здійснення зв’язку із заявником (номер телефону, адреса електронної пошти), а також підстава для надання дозволу згідно з пунктом 8 цього Порядку.

{Абзац пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 307 від 25.01.2012, № 991 від 17.10.2012, № 1173 від 16.12.2015; в редакції Постанови КМ № 277 від 06.04.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 775 від 02.11.2016, № 333 від 25.04.2018, № 558 від 19.06.2019}

Заява та додані до неї документи подаються органові з питань надання дозволу з прошитими і пронумерованими сторінками та з описом доданих документів, засвідченим підписом уповноваженої особи претендента. Заява засвідчується підписом уповноваженої особи претендента із зазначенням дати та вихідного номера.

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 333 від 25.04.2018}

{Абзац пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ № 991 від 17.10.2012}

Заява реєструється організатором аукціону в журналі обліку з присвоєнням їй номера і зазначенням дати і часу подання. Підтвердженням реєстрації є відмітка організатора, що проставляється на копії заяви та повертається заявнику, або відмітка на описі вкладення у цінний лист про прийняття заяви на відправлення поштовим зв’язком.

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 277 від 06.04.2016}

Інформація про реєстрацію документів, що надійшли для надання дозволу, протягом трьох робочих днів з дня реєстрації розміщується на офіційному веб-сайті органу з питань надання дозволу.

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 277 від 06.04.2016}

Документи, що не відповідають вимогам цього Порядку, повертаються заявникові не пізніше семи робочих днів з дня їх реєстрації. Інформація про повернення документів розміщується на офіційному веб-сайті органу з питань надання дозволу протягом трьох робочих днів з дня їх повернення заявникові.

{Абзац пункту 8 в редакції Постанов КМ № 277 від 06.04.2016, № 558 від 19.06.2019}

Дозвіл без проведення аукціону не може бути надано особі, що не виконує програми робіт на ділянках надр, на користування якими їй вже надано дозвіл, або щодо якої виявлені порушення правил користування надрами на таких ділянках, що зафіксовані в актах перевірок, приписах або розпорядженнях відповідних органів у сфері надрокористування до моменту їх усунення.

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 277 від 06.04.2016}

Рішення про надання дозволу без проведення аукціону приймається органом з питань надання дозволу відповідно до даних, зазначених у заяві про отримання дозволу, та документів, зазначених у додатку 1, протягом 30 календарних днів після отримання всіх погоджень, передбачених пунктом 9 цього Порядку, та пропозицій Мінприроди, передбачених пунктом 25 цього Порядку. Інформація про предмет зазначеного рішення розміщується на офіційному веб-сайті органу з питань надання дозволу протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття.

{Абзац пункту 8 в редакції Постанов КМ № 277 від 06.04.2016, № 333 від 25.04.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 558 від 19.06.2019}

Надання дозволу без проведення аукціону здійснюється протягом 20 робочих днів після сплати у повному обсязі збору за надання спеціального дозволу (крім випадків, передбачених пунктом 7 приміток до додатка 1).

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 333 від 25.04.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 558 від 19.06.2019}

Органом з питань надання дозволу надсилається запит правоохоронним органам та суб’єктам фінансового моніторингу, в якому зазначається код згідно з ЄДРПОУ суб’єктів господарювання - резидентів України, для виявлення суб’єктів господарювання, що здійснюють фінансування тероризму в Україні.

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 277 від 06.04.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 333 від 25.04.2018}

У разі ненадання правоохоронними органами та суб’єктами фінансового моніторингу відповіді на запит протягом 30-денного строку вважається, що за результатами його розгляду не виявлено суб’єктів господарювання, що здійснюють фінансування тероризму в Україні.

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 277 від 06.04.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 333 від 25.04.2018}

Крім того, органом з питань надання дозволу надсилається запит органам ДФС щодо перевірки факту наявності у заявника боргу із сплати податків та загальнообов’язкових платежів станом на останній звітний період.

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 277 від 06.04.2016}

У разі ненадання органами ДФС відповіді на запит протягом 30-денного строку вважається, що факту наявності у заявника боргу із сплати загальнодержавних податків та зборів станом на останній звітний період не виявлено.

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 277 від 06.04.2016}

Надання дозволів у випадках, передбачених підпунктами 1-14 і 16-18 цього пункту, здійснюється за рішенням органу з питань надання дозволу.

{Абзац сорок перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 333 від 25.04.2018}

{Абзац пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ № 277 від 06.04.2016}

У випадку, передбаченому підпунктом 15 цього пункту, дозволи надаються за поданням Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції.

9. Надання надр у користування, за винятком надання надр на умовах угод про розподіл продукції та у межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України, погоджується з:

{Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1173 від 16.12.2015, № 333 від 25.04.2018}

Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідними обласними, Київською і Севастопольською міськими радами - на користування ділянками надр з метою геологічного вивчення, розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, а також для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин;

{Абзац другий пункту 9 в редакції Постанови КМ № 307 від 25.01.2012}

відповідними районними, міськими, селищними, сільськими радами - на користування ділянками надр, що містять корисні копалини місцевого значення.

{Абзац четвертий пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ № 333 від 25.04.2018}

{Абзац п'ятий пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ № 277 від 06.04.2016}

Видача дозволу здійснюється на підставі заяви і документів, зазначених у додатку 1, та погоджується органами, визначеними абзацами другим - четвертим цього пункту.

{Пункт 9 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1173 від 16.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 277 від 06.04.2016}

Перелік органів місцевого самоврядування та відповідних місцевих держадміністрацій, визначених у статті 21 Кодексу України про надра, яким направляється на погодження надання у користування відповідної ділянки надр, визначається органом з питань надання дозволу відповідно до географічних координат ділянки надр, зазначених у заяві про отримання дозволу, та документів, зазначених у додатку 1.

{Пункт 9 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 558 від 19.06.2019}

Дії щодо погодження видачі дозволу вчиняються органом з питань надання дозволу без залучення особи, що звернулася за одержанням дозволу, відповідно до географічних координат ділянки надр, зазначених у заяві про отримання дозволу, і документів, зазначених у додатку 1, в межах строку, встановленого для видачі дозволу.

{Пункт 9 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1173 від 16.12.2015; в редакції Постанови КМ № 558 від 19.06.2019}

Для здійснення погодження орган з питань надання дозволу, не пізніше ніж протягом семи робочих днів з дня реєстрації документів надсилає їх копії у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді органам, зазначеним в абзацах другому - четвертому цього пункту, та встановлює строк розгляду зазначених документів.

{Пункт 9 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1173 від 16.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 277 від 06.04.2016, № 558 від 19.06.2019}

За результатами розгляду документів, надісланих на погодження, органи, зазначені в абзацах другому - четвертому цього пункту, надають погодження, які у паперовому або електронному вигляді надсилають органу, який видає дозвіл.

{Пункт 9 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1173 від 16.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 277 від 06.04.2016}

У разі ненадання органами, зазначеними в абзацах другому і третьому цього пункту, позитивної або негативної відповіді щодо погодження за результатами розгляду на найближчій сесії (але у будь-якому разі не пізніше ніж через 45 календарних днів з дати отримання документів від органу з питань надання дозволу) вважається, що надання дозволу ними погоджено.

{Пункт 9 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 277 від 06.04.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 333 від 25.04.2018}

{Абзац пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ № 333 від 25.04.2018}

Погодження надання надр у користування на виконання угод про розподіл продукції здійснюється у порядку та на умовах, визначених Законом України "Про угоди про розподіл продукції" і відповідними угодами про розподіл продукції.

У разі ненадання органами, зазначеними в абзацах другому, четвертому цього пункту, позитивної або негативної відповіді щодо погодження надання дозволу відповідно до підпункту 16 пункту 8 цього Порядку не пізніше ніж через 30 календарних днів з дати отримання документів від органу з питань надання дозволу вважається, що надання дозволу ними погоджено.

{Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1063 від 30.11.2016}

10. Невід’ємною частиною дозволу є угода про умови користування надрами, що укладається між органом з питань надання дозволу і надрокористувачем і містить програму робіт, яка оформляється як додаток, та особливі умови надрокористування, що передбачають:

вимоги до ефективності робіт;

сучасні технології видобування та переробки корисних копалин;

порядок видобування корисних копалин, зокрема з метою запобігання негативним екологічним наслідкам і забезпечення безпеки забудованих територій;

види, обсяги і строки виконання робіт на ділянці надр;

підстави для припинення діяльності, пов’язаної з використанням ділянки надр.

Дозвіл з угодою про умови користування надрами та додатками до неї підлягає опублікуванню на офіційному веб-сайті органу з питань надання дозволу не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів після їх підписання.

Примірні угоди про умови користування надрами затверджуються органом з питань надання дозволу та підлягають публікації на його офіційному веб-сайті.

{Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 277 від 06.04.2016}

11. У разі надання дозволу на користування надрами у межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України визначається площа морського дна (ділянки надр) із зазначенням координат, у яких дозволяється провадження діяльності, передбаченої у дозволі.

В угоді про умови користування ділянкою нафтогазоносних надр, що розташована в межах континентального шельфу або виключної (морської) економічної зони України, укладеній між Держгеонадрами і надрокористувачем, можуть установлюватися відповідно до законодавства додаткові вимоги.

12. Дозвіл надається надрокористувачеві, а робочий примірник дозволу разом з відповідними документами зберігається в органі з питань надання дозволу.

У дозволі зазначаються:

реєстраційний номер і дата видачі;

підстави для надання дозволу;

вид користування надрами;

відомості про ділянку надр, що надається у користування, із зазначенням її назви, місцезнаходження, координат, площі та у разі потреби обмежень щодо глибини використання;

вид корисної копалини відповідно до переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р. № 827 (ЗП України, 1995 р., № 2, ст. 42; Офіційний вісник України, 2005 р., № 33, ст. 1991), її запаси на час надання дозволу;

найменування органу, який затвердив (апробував) запаси корисної копалини, дата складення і номер протоколу (для дозволів на видобування корисних копалин);

мета користування надрами (у дозволі як мету користування надрами може бути зазначено виконання інвестиційних проектів);

{Абзац дев'ятий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 277 від 06.04.2016}

джерело фінансування робіт;

особливі умови;

відомості про власника дозволу (найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи, прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (у дозволі, наданому фізичним особам, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган ДФС і мають відмітку у паспорті, зазначається серія та номер паспорта);

{Абзац дванадцятий пункту 12 в редакції Постанови КМ № 307 від 25.01.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 277 від 06.04.2016}

відомості про погодження надання дозволу;

строк дії дозволу.

Форма дозволу наведена у додатках 3 і 4.

{Абзац п'ятнадцятий пункту 12 в редакції Постанови КМ № 991 від 17.10.2012}

13. За надання дозволу без проведення аукціону справляється збір у розмірі, який розраховується виходячи з початкової ціни продажу такого дозволу на аукціоні відповідно до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. № 1374 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 42, ст. 2772; 2006 р., № 45, ст. 3014).

За надання дозволів без проведення аукціону з метою виконання угод про розподіл продукції справляється збір у розмірі 1 відсотка початкової ціни продажу такого дозволу на аукціоні.

{Пункт 13 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 24 від 09.01.2013}

Суб'єкт господарювання повинен сплатити у повному обсязі збір за надання дозволу протягом 45 календарних днів з дати відправлення повідомлення про прийняття рішення про надання дозволу.

{Абзац пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 991 від 17.10.2012; в редакції Постанов КМ № 277 від 06.04.2016, № 333 від 25.04.2018}

У разі несплати в установлений строк збору за надання дозволу суб’єкт господарювання, щодо якого прийнято рішення про надання дозволу відповідно до пункту 8 цього Порядку, втрачає право на його отримання, а відповідне рішення скасовується. При цьому комісія з питань надрокористування, що утворена органом з питань надання дозволу відповідно до пункту 25 цього Порядку, може продовжити строк сплати збору за умови подання суб’єктом господарювання письмового клопотання про продовження строку сплати збору з обов’язковим зазначенням причини, але не більш як на 15 календарних днів.

{Абзац пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 991 від 17.10.2012; в редакції Постанов КМ № 277 від 06.04.2016, № 333 від 25.04.2018}

Придбання геологічної інформації про ділянку надр, яка надається суб'єкту господарювання в користування, здійснюється в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 р. № 423 "Про затвердження Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією" (ЗП України, 1995 р., № 8, ст. 220).

14. У разі виникнення потреби у продовженні строку дії дозволу, наданого на геологічне вивчення, геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку родовищ корисних копалин, видобування корисних копалин, геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ), будівництво та експлуатацію підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод, строк дії дозволу продовжується за наявності інформації про відсутність порушень надрокористувачем умов користування надрами, передбачених дозволом або угодою про умови користування надрами, за результатами здійснення останнього заходу державного нагляду (контролю).

{Абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 307 від 25.01.2012, № 277 від 06.04.2016; в редакції Постанови КМ № 558 від 19.06.2019}

Продовження строку дії дозволу на геологічне вивчення може здійснюватися не більше двох разів, крім дозволів на геологічне вивчення, згідно з якими роботи виконуються виключно за кошти державного бюджету.

{Абзац другий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 277 від 06.04.2016}

Продовження строку дії дозволу на геологічне вивчення корисних копалин місцевого значення може здійснюватися не більше одного разу.

{Пункт 14 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 277 від 06.04.2016}

Строк дії дозволу, наданого відповідно до підпункту 8 пункту 8 цього Порядку, може бути продовжено лише в межах строку дії договору оренди (концесії) цілісного майнового комплексу.

Для продовження строку дії дозволу на видобування корисних копалин, геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ), будівництво та експлуатацію підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод, надрокористувач подає органу з питань надання дозволу заяву на видобування корисних копалин, геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ), будівництво та експлуатацію підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод, не пізніше ніж за шість місяців, на геологічне вивчення надр та геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку, - за три місяці до закінчення строку його дії. У заяві зазначається причина продовження строку дії дозволу. Надрокористувач, що не подав заяву в установлений строк, втрачає право на продовження строку дії дозволу.

{Абзац пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 307 від 25.01.2012, 558 від 19.06.2019}

Для продовження строку дії дозволу надрокористувач подає ті ж документи, що і для отримання дозволу без проведення аукціону, та їх копію в електронній формі.

{Абзац шостий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 277 від 06.04.2016, № 333 від 25.04.2018}

{Абзац сьомий пункту 14 виключено на підставі Постанови КМ № 333 від 25.04.2018}

Заява та додані до неї документи із прошитими і пронумерованими сторінками подаються органові з питань надання дозволу разом з описом доданих документів, засвідченим підписом надрокористувача. Заява засвідчується підписом надрокористувача із зазначенням дати подання та вихідного номера. Разом із заявою подається також копія заяви та доданих до неї документів.

{Пункт 14 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ 558 від 19.06.2019}

Органом з питань надання дозволу надсилається запит правоохоронним органам та суб’єктам фінансового моніторингу, в якому зазначається код згідно з ЄДРПОУ суб’єктів господарювання - резидентів України, для виявлення суб’єктів господарювання, що здійснюють фінансування тероризму в Україні.

{Пункт 14 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 277 від 06.04.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 333 від 25.04.2018}

У разі ненадання правоохоронними органами та суб’єктами фінансового моніторингу відповіді на запит протягом 30-денного строку вважається, що за результатами його розгляду не виявлено суб’єктів господарювання, що здійснюють фінансування тероризму в Україні.

{Пункт 14 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 277 від 06.04.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 333 від 25.04.2018}

Крім того, органом з питань надання дозволу надсилається запит органам ДФС щодо перевірки факту наявності у заявника заборгованості із сплати рентної плати за користування надрами.

{Пункт 14 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 277 від 06.04.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 333 від 25.04.2018}

У разі ненадання органами ДФС відповіді на запит протягом 30-денного строку вважається, що факту наявності у заявника заборгованості із сплати рентної плати за користування надрами не виявлено.

{Пункт 14 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 277 від 06.04.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 333 від 25.04.2018}

У разі наявності у заявника, який звернувся із заявою для продовження строку дії дозволу, заборгованості із сплати рентної плати за користування надрами до особливих умов дозволу включається вимога щодо обмеженого розпорядження видобутими корисними копалинами відповідно до статті 10 Закону України “Про нафту і газ” та статті 24 Кодексу України про надра.

{Пункт 14 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 333 від 25.04.2018}

Строк продовження дії дозволу не може перевищувати строки, передбачені пунктом 7 цього Порядку.

Продовження дії дозволу, наданого на підставі підпункту 15 пункту 8 цього Порядку, здійснюється на період продовження відповідної угоди про розподіл продукції в порядку та на умовах, визначених Законом України "Про угоди про розподіл продукції" та відповідною угодою про розподіл продукції.

Рішення про продовження строку дії дозволу приймається органом з питань надання дозволу протягом 45 днів після надходження документів у повному обсязі з урахуванням географічних координат ділянки надр, зазначених у заяві про отримання дозволу, та документів, зазначених у додатку 1, та розміщується на офіційному веб-сайті органу з питань надання дозволу протягом п’яти робочих днів з дати прийняття рішення про продовження строку дії дозволу.

{Абзац пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 277 від 06.04.2016; в редакції Постанов КМ № 333 від 25.04.2018, № 558 від 19.06.2019}

Збір за продовження строку дії дозволу справляється у розмірі, визначеному згідно з додатком 2.

Орган з питань надання дозволу реєструє подану надрокористувачем заяву про продовження строку дії дозволу та розміщує відповідну інформацію на своєму офіційному веб-сайті протягом трьох робочих днів з дня подання заяви.

{Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 333 від 25.04.2018}

У разі несплати в установлений строк збору за продовження строку дії дозволу (крім дозволу на користування горючими корисними копалинами) суб’єкт господарювання, щодо якого прийнято рішення про продовження строку дії дозволу, втрачає право на його отримання, а зазначене рішення скасовується. При цьому комісія з питань надрокористування, що утворена органом з надання дозволу відповідно до пункту 25 цього Порядку, може продовжити строк сплати збору за умови подання суб’єктом господарювання письмової заяви про продовження строку сплати збору з обов’язковим зазначенням причини, але не більш як на 15 календарних днів.

{Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 333 від 25.04.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 558 від 19.06.2019}

Надання примірника дозволу, строк дії якого продовжено (крім випадків, передбачених пунктом 7 приміток до додатка 1), здійснюється:

{Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 333 від 25.04.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 558 від 19.06.2019}

протягом 20 робочих днів після прийняття рішення про продовження строку дії дозволу - для горючих корисних копалин;

{Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 333 від 25.04.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 558 від 19.06.2019}

протягом 20 робочих днів після сплати у повному обсязі збору за продовження строку дії дозволу у розмірі, визначеному згідно з цим пунктом, - крім горючих корисних копалин.

{Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 333 від 25.04.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 558 від 19.06.2019}

15. Надрокористувачеві відмовляється у продовженні строку дії дозволу у разі:

невиконання ним умов користування надрами, передбачених дозволом або відповідною угодою;

прийняття органом місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами рішення про обмеження користування надрами відповідно до законодавства;

подання заявником документів не в повному обсязі;

виявлення у поданих документах недостовірних даних;

невідповідності документів, поданих заявником, вимогам пункту 14 цього Порядку;

наявності інформації від правоохоронних органів та суб’єктів фінансового моніторингу, що заявник здійснює фінансування тероризму в Україні;

{Абзац восьмий пункту 15 виключено на підставі Постанови КМ № 518 від 21.06.2017}

наявності зауважень Мінприроди щодо продовження строку дії дозволу відповідно до природоохоронного законодавства, передбачених пунктом 25 цього Порядку.

{Абзац дев'ятий пункту 15 в редакції Постанови КМ № 333 від 25.04.2018}

{Абзац десятий пункту 15 виключено на підставі Постанови КМ № 519 від 04.07.2017}

Надрокористувачеві відмовляється у внесенні змін до дозволу у разі:

невиконання ним умов користування надрами, передбачених дозволом або відповідною угодою;

прийняття органом місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами рішення про обмеження користування надрами відповідно до законодавства;

подання заявником документів не в повному обсязі;

виявлення у поданих документах недостовірних даних;

невідповідності документів, поданих заявником, вимогам пункту 17 цього Порядку.

{Абзац сімнадцятий пункту 15 виключено на підставі Постанови КМ № 519 від 04.07.2017}

{Абзац вісімнадцятий пункту 15 виключено на підставі Постанови КМ № 333 від 25.04.2018}

{Абзац дев'ятнадцятий пункту 15 виключено на підставі Постанови КМ № 333 від 25.04.2018}

{Пункт 15 в редакції Постанови КМ № 277 від 06.04.2016}

16. Переоформлення дозволу здійснюється:

1) у випадках та в порядку, передбачених Законом України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”;

2) у разі отримання юридичною особою в оренду чи концесію цілісного майнового комплексу державного вугледобувного підприємства;

3) у зв’язку з правонаступництвом юридичної особи (надрокористувача) у результаті реорганізації шляхом перетворення.

У разі переоформлення дозволу відповідно до підпункту 1 цього пункту до заяви, в якій зазначаються номер і дата дозволу, додаються:

засвідчені копії установчих документів заявника - юридичної особи або копія паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті, подають лише копію сторінки паспорта з такою відміткою);

копія рішення власника або уповноваженого ним органу про зміну найменування або місцезнаходження юридичної особи, копії документів, що підтверджують зміну прізвища, імені та по батькові, місця проживання фізичної особи - підприємця.

У разі переоформлення дозволу відповідно до підпункту 2 цього пункту до заяви, в якій зазначаються номер і дата дозволу, додаються:

засвідчені копії установчих документів заявника - юридичної особи або копія паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті, подають лише копію сторінки паспорта з такою відміткою);

пояснювальна записка, яка складається надрокористувачем, засвідчується його підписом та містить обґрунтування необхідності переоформлення дозволу;

{Абзац десятий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 333 від 25.04.2018}

засвідчена копія договору оренди чи концесії цілісного майнового комплексу державного вугледобувного підприємства.

У разі переоформлення дозволу відповідно до підпункту 3 цього пункту до заяви, в якій зазначаються номер і дата дозволу, додаються:

засвідчені копії установчих документів заявника - юридичної особи або копія паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті, подають лише копію сторінки паспорта з такою відміткою);

пояснювальна записка, яка складається надрокористувачем, засвідчується його підписом та містить обґрунтування необхідності переоформлення дозволу;

{Абзац чотирнадцятий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 333 від 25.04.2018}

копія рішення власника або уповноваженого ним органу про реорганізацію юридичної особи (надрокористувача) шляхом перетворення;

оригінал або засвідчена копія передавального акта, складеного відповідно до вимог законодавства.

Законом можуть бути встановлені інші підстави для переоформлення дозволу.

{Пункт 16 в редакції Постанов КМ № 307 від 25.01.2012, № 775 від 02.11.2016}

17. Внесення змін до дозволу здійснюється на підставі заяви та поданих надрокористувачем (або правонаступником - у випадку, передбаченому підпунктами 8 і 10 цього пункту) документів або інформації Мінприроди за результатами оцінки впливу на довкілля у разі:

{Абзац перший пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 518 від 21.06.2017, № 848 від 17.10.2018, № 698 від 26.06.2019}

{Підпункт 1 пункту 17 виключено на підставі Постанови КМ № 277 від 06.04.2016}

2) зміни особливих умов та інших відомостей, зазначених у дозволі, в тому числі щодо продовження строку дії дозволу на строк його незаконного (безпідставного) зупинення та/або анулювання відповідно до рішення суду, що набрало законної сили;

{Підпункт 2 пункту 17 в редакції Постанови КМ № 558 від 19.06.2019}

3) зменшення площі ділянки надр за ініціативою надрокористувача або відповідних контролюючих органів;

4) виявлення під час користування надрами даних про нові властивості, якість або кількість корисних копалин після проведення державної експертизи відповідних геологічних матеріалів відповідно до Положення про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1994 р. № 865 (ЗП України, 1995 р., № 3, ст. 55) (при цьому у разі, коли було виявлено і затверджено запаси корисної копалини загальнодержавного значення, внесення змін до дозволу здійснюється після отримання погодження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідної обласної, Київської та Севастопольської міської ради);

{Підпункт 4 пункту 17 в редакції Постанови КМ № 277 від 06.04.2016}

{Підпункт 5 пункту 17 виключено на підставі Постанови КМ № 277 від 06.04.2016}

6) виявлення надрокористувачем після отримання дозволу описок, очевидних помилок;

{Підпункт 6 пункту 17 в редакції Постанови КМ № 277 від 06.04.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 333 від 25.04.2018}

7) утворення шляхом виділу з юридичної особи надрокористувача (крім суб’єкта господарювання державного сектору економіки, а також підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі якого не менш як 50 відсотків належить підприємству та/або господарському товариству, частка держави в статутному капіталі якого становить 100 відсотків) юридичної особи з метою продовження діяльності на наданій йому в користування ділянці надр за таких умов: частка надрокористувача в статутному (складеному) капіталі новоутвореної юридичної особи становитиме не менш як 50 відсотків; відсутність в надрокористувача на час прийняття рішення про внесення змін до дозволу боргу із сплати рентної плати за користування надрами; наявність інформації про відсутність порушення надрокористувачем умов користування надрами, передбачених дозволом або угодою про умови користування ділянкою надр, за результатами здійснення заходу державного нагляду (контролю), який було проведено не пізніше ніж за 6 місяців до дати подання заяви про внесення змін до дозволу;

{Пункт 17 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 518 від 21.06.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 333 від 25.04.2018}

8) утворення господарського товариства, у статутному капіталі якого 100 відсотків акцій належить державі, у результаті реорганізації шляхом злиття;

{Пункт 17 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 518 від 21.06.2017}

{Абзац десятий пункту 17 виключено на підставі Постанови КМ № 333 від 25.04.2018}

10) реорганізації державного підприємства шляхом приєднання до іншого державного підприємства.

{Пункт 17 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 698 від 26.06.2019}

Для внесення змін до дозволу заявник подає заяву, в якій зазначаються номер та дата дозволу, разом з:

{Абзац пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 307 від 25.01.2012}

{Абзац пункту 17 виключено на підставі Постанови КМ № 307 від 25.01.2012}

{Абзац пункту 17 виключено на підставі Постанови КМ № 307 від 25.01.2012}

{Абзац пункту 17 виключено на підставі Постанови КМ № 307 від 25.01.2012}

копією паспорта та реєстраційним номером облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган ДФС і мають відмітку у паспорті, подають лише копію паспорта із серією, номером та відміткою);

{Абзац пункту 17 в редакції Постанови КМ № 307 від 25.01.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 277 від 06.04.2016}

інформацією (у формі довідки, яка складається надрокористувачем, засвідчується його підписом) про виконання особливих умов дозволу, до якого планується внести зміни, та програми робіт, виконання якої передбачено угодою про умови користування надрами;

{Абзац пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 333 від 25.04.2018}

пояснювальною запискою, яка складається надрокористувачем, засвідчується його підписом та містить обґрунтування необхідності внесення змін до дозволу;

{Абзац пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 333 від 25.04.2018}

{Абзац пункту 17 виключено на підставі Постанови КМ № 307 від 25.01.2012}

{Абзац пункту 17 виключено на підставі Постанови КМ № 307 від 25.01.2012}

У випадках, передбачених підпунктом 4 цього пункту, до зазначених документів заявник додає копію нового протоколу ДКЗ про затвердження кількості запасів та план підрахунку запасів відповідно до нього.

{Абзаци пункту 17 замінено абзацом згідно з Постановою КМ № 277 від 06.04.2016}

У випадках, передбачених підпунктами 7-10 цього пункту, до зазначених документів заявник додає:

{Пункт 17 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 518 від 21.06.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 333 від 25.04.2018, № 698 від 26.06.2019}

засвідчені копії установчих документів;

{Пункт 17 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 518 від 21.06.2017}

лист-згоду надрокористувача на внесення змін до дозволу (у разі внесення змін до дозволу згідно з підпунктом 7 цього пункту);

{Пункт 17 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 518 від 21.06.2017}

позитивний висновок державної експертизи звітів щодо результатів геологічного вивчення надр, а також інших геологічних матеріалів.

{Пункт 17 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 518 від 21.06.2017}

{Абзац пункту 17 виключено на підставі Постанови КМ № 333 від 25.04.2018}

Внесення змін до дозволу згідно з підпунктами 7 і 9 цього пункту погоджується з Мінприроди.

{Пункт 17 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 518 від 21.06.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 333 від 25.04.2018}

Внесення змін до дозволу на видобування корисних копалин здійснюється із зазначенням в особливих умовах дозволу умови щодо здійснення оцінки впливу на довкілля у випадках, передбачених Законом України “Про оцінку впливу на довкілля”.

{Пункт 17 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 333 від 25.04.2018}

Внесення змін до дозволу на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ) за результатами оцінки впливу на довкілля здійснюється на підставі інформації Мінприроди в п’ятнадцятиденний строк з дня її надходження до Держгеонадр.

{Пункт 17 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 848 від 17.10.2018}

Внесення змін до угоди про умови користування надрами здійснюється органом з питань надання дозволу без внесення змін до дозволу за наявності інформації органів державного геологічного контролю про відсутність порушень надрокористувачем умов користування надрами, передбачених дозволом або угодою про умови користування ділянкою надр.

18. Орган з питань надання дозволу надає протягом 30 календарних днів з дати надходження заяви про переоформлення дозволу (внесення змін до нього) та документів, що додаються до неї, заявникові дозвіл на новому бланку з урахуванням відповідних змін або вмотивовану відмову.

Переоформлення дозволу або внесення змін до нього здійснюється без зміни номера, дати реєстрації, строку його дії та умов користування надрами і є обов'язковою підставою для внесення змін до угоди про умови користування надрами.

У разі зміни особливих умов, визначених у дозволі, до нього вносяться зміни з урахуванням змін умов користування надрами.

Під час отримання переоформленого дозволу або дозволу із внесеними до нього змінами надрокористувач повертає органу з питань надання дозволу оригінал виданого раніше дозволу.

Інформація про надходження заяви про переоформлення дозволу або про внесення змін до нього та про результат розгляду заяви розміщується на офіційному веб-сайті органу з питань надання дозволу протягом трьох робочих днів з моменту переоформлення або внесення змін.

{Пункт 18 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 277 від 06.04.2016}

19. Підставами для прийняття рішення про відмову в наданні дозволу є:

подання заявником документів не в повному обсязі;

виявлення у поданих документах недостовірних даних;

невідповідність документів, поданих заявником, вимогам пункту 8 цього Порядку;

наявність інформації від правоохоронних органів та суб’єктів фінансового моніторингу, що заявник здійснює фінансування тероризму в Україні;

{Абзац шостий пункту 19 виключено на підставі Постанови КМ № 518 від 21.06.2017}

відмова органів, зазначених в абзацах другому і третьому пункту 9 цього Порядку, у погодженні надання надр у користування;

{Абзац сьомий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 333 від 25.04.2018}

{Абзац восьмий пункту 19 виключено на підставі Постанови КМ № 519 від 04.07.2017}

наявність зауважень Мінприроди щодо надання дозволу відповідно до природоохоронного законодавства, передбачених пунктом 25 цього Порядку.

{Пункт 19 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 333 від 25.04.2018}

Підставами для прийняття рішення про відмову в наданні дозволу відповідно до підпункту 16 пункту 8 цього Порядку є:

{Пункт 19 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1063 від 30.11.2016}

подання заявником документів, визначених Порядком реалізації пілотного проекту рекультивації земель лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину, затвердженим Кабінетом Міністрів України, не в повному обсязі;

{Пункт 19 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1063 від 30.11.2016}

невідповідність документів, поданих заявником, вимогам Порядку реалізації пілотного проекту рекультивації земель лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

{Пункт 19 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1063 від 30.11.2016}

наявність дозволів на користування ділянками надр, які перетинаються з ділянками надр, щодо яких подано до органу з питань надання дозволу заяву відповідно до підпункту 16 пункту 8 цього Порядку;

{Пункт 19 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1063 від 30.11.2016}

виявлення у поданих документах недостовірних даних;

{Пункт 19 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1063 від 30.11.2016}

відмова органів, зазначених в абзацах другому, четвертому пункту 9 цього Порядку, у погодженні надання дозволу.

{Пункт 19 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1063 від 30.11.2016}

Підставами для прийняття рішення про відмову в переоформленні дозволу є:

подання заявником документів не в повному обсязі;

виявлення у поданих документах недостовірних даних;

невідповідність документів, поданих заявником, вимогам пункту 16 цього Порядку;

{Абзац пункту 19 виключено на підставі Постанови КМ № 519 від 04.07.2017}

{Пункт 19 в редакції Постанови КМ № 277 від 06.04.2016}

{Пункт 20 виключено на підставі Постанови КМ № 558 від 19.06.2019}

21. У разі відмови в наданні, продовженні строку дії, переоформленні дозволу або внесенні змін до нього документи повертаються в повному обсязі заявникові.

22. Дія дозволу зупиняється органом з питань надання дозволу безпосередньо або за поданням Мінприроди, центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері здійснення державного гірничого нагляду, епідеміологічного нагляду (спостереження), державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, органів місцевого самоврядування, органів ДФС у разі:

{Абзац перший пункту 22 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 333 від 25.04.2018, № 848 від 17.10.2018}

1) порушення надрокористувачем умов користування надрами, передбачених дозволом або угодою про умови користування ділянкою надр;

2) виникнення внаслідок проведення робіт, пов’язаних з користуванням ділянкою надр, безпосередньої загрози життю чи здоров’ю працівників або населення;

{Підпункт 3 пункту 22 виключено на підставі Постанови КМ № 518 від 21.06.2017}

4) невиконання в установлений строк приписів уповноважених органів щодо усунення порушень законодавства у сфері надрокористування або охорони навколишнього природного середовища;

5) наявності підстав, передбачених Законом України “Про санкції”;

{Пункт 22 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 333 від 25.04.2018}

6) невиконання умов висновків з оцінки впливу на довкілля та/або висновків державної екологічної експертизи;

{Пункт 22 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 848 від 17.10.2018; в редакції Постанови КМ № 1131 від 18.12.2018}

7) відсутності висновку з оцінки впливу на довкілля та/або висновку державної екологічної експертизи діяльності з видобування корисних копалин, геологічного вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ).

{Пункт 22 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 848 від 17.10.2018; в редакції Постанови КМ № 1131 від 18.12.2018}

Дія дозволу також зупиняється органом з питань надання дозволу за поданням Мінприроди за зверненням до Мінприроди Держекоінспекції та/або її територіальних органів щодо невиконання умов висновків з оцінки впливу на довкілля та/або висновків державної екологічної експертизи, відсутності висновку з оцінки впливу на довкілля та/або висновку державної екологічної експертизи діяльності з видобування корисних копалин, геологічного вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ).

{Пункт 22 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1131 від 18.12.2018}

Після зупинення дії дозволу надрокористувач зобов’язаний зупинити проведення на наданій йому в користування ділянці надр робіт, передбачених дозволом.

Зупинення дії дозволу не звільняє надрокористувача від обов’язку проводити на ділянці надр роботи, пов’язані із запобіганням виникненню аварійної ситуації або усуненням її наслідків.

Зупинення дії дозволу не є підставою для переривання строку його дії.

Дія дозволу поновлюється органом з питань надання дозволу після усунення надрокористувачем причин, що призвели до зупинення його дії.

У разі визнання за рішенням суду, що набрало законної сили, незаконним (безпідставним) зупинення та/або анулювання дозволу строк дії дозволу та відповідно строк користування надрами продовжується органом з питань надання дозволу на строк такого зупинення та/або анулювання.

{Абзац пункту 22 в редакції Постанови КМ № 558 від 19.06.2019}

{Пункт 22 в редакції Постанови КМ № 277 від 06.04.2016}

23. Право користування надрами припиняється з підстав та у порядку, передбаченому Кодексом України про надра та Законом України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

{Пункт 23 в редакції Постанови КМ № 1173 від 16.12.2015}

24. Вимоги пунктів 22 і 23 цього Порядку не застосовуються до користувачів надр, яким надано дозвіл на підставі підпункту 15 пункту 8 цього Порядку за угодою про розподіл продукції. У такому разі право користування надрами може бути припинено, обмежено чи тимчасово заборонено (зупинено) лише у разі припинення (в тому числі дострокового) дії угоди про розподіл продукції, що здійснюється на умовах і в порядку, передбачених такою угодою.

Право користування надрами під час виконання угоди про розподіл продукції може бути обмежено, тимчасово заборонено (зупинено) або припинено Кабінетом Міністрів України у разі виникнення безпосередньої загрози життю та здоров'ю людей або довкіллю в порядку, передбаченому такою угодою.

Особливості користування надрами під час виконання угоди про розподіл продукції, у тому числі пов'язані з припиненням (зупиненням чи обмеженням) права користування надрами, встановлюються в порядку та на умовах, визначених Законом України "Про угоди про розподіл продукції" та відповідною угодою про розподіл продукції.

З моменту усунення інвестором умов, внаслідок яких було обмежене право користування надрами, таке право підлягає відновленню у повному обсязі.

25. Про надання, продовження строку дії, зупинення, поновлення, переоформлення, анулювання дозволу та внесення змін до нього Держгеонадра видає наказ, а Рада міністрів Автономної Республіки Крим - розпорядження.

Держгеонадра інформують Мінприроди про надходження заяв і документів, зазначених у додатку 1, про надання та продовження строку дії дозволів з одночасним надсиланням копій цих документів не пізніше ніж протягом семи робочих днів з дня їх реєстрації.

{Пункт 25 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 333 від 25.04.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 558 від 19.06.2019}

Мінприроди в строк, що не перевищує 15 робочих днів з дня надходження документів, зазначених в абзаці другому цього пункту, надсилає до Держгеонадр пропозиції щодо надання чи продовження строку дії дозволів разом із зазначенням умов, за яких можливе користування надрами на запропонованих ділянках надр, в частині дотримання вимог природоохоронного законодавства або зауваження щодо надання чи продовження строку дії дозволів. Зауваження надсилаються  у таких випадках:

{Пункт 25 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 333 від 25.04.2018}

ненадання до Мінприроди копій документів в повному обсязі згідно з вимогами цього Порядку;

{Пункт 25 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 333 від 25.04.2018}

встановлення законодавством обмежень щодо провадження діяльності з користування надрами на території, на якій запланована така діяльність;

{Пункт 25 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 333 від 25.04.2018}

невиконання умов користування надрами, передбачених дозволом або відповідною угодою, у разі продовження строку дії дозволу на користування надрами (крім випадку, визначеного абзацом дванадцятим пункту 14 цього Порядку);

{Пункт 25 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 333 від 25.04.2018}

наявність рішення про обмеження користування надрами відповідно до законодавства у разі продовження строку дії дозволу на користування надрами;

{Пункт 25 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 333 від 25.04.2018}

невиконання вимог природоохоронного законодавства з підтримання належного стану навколишнього природного середовища під час користування надрами.

{Пункт 25 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 333 від 25.04.2018}

У разі ненадання Мінприроди пропозицій щодо надання чи продовження строку дії дозволів разом із зазначенням умов, за яких можливе користування надрами на запропонованих ділянках надр, в частині дотримання вимог природоохоронного законодавства протягом 15 робочих днів з дня надходження від Держгеонадр документів у повному обсязі вважається, що пропозиції щодо надання чи продовження строку дії дозволів відсутні.

{Пункт 25 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 333 від 25.04.2018}

Пропозиції та зауваження Мінприроди щодо надання чи продовження строку дії дозволів, передбачені абзацами третім - восьмим цього пункту, є обов’язковими для врахування Держгеонадрами під час прийняття рішень щодо надання чи продовження строку дії дозволів.

{Пункт 25 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 333 від 25.04.2018}

З метою попереднього розгляду матеріалів щодо надання, продовження строку дії, зупинення, поновлення, переоформлення, анулювання дозволів та внесення до них змін Держгеонадра або Рада міністрів Автономної Республіки Крим відповідно до повноважень утворює комісію з питань надрокористування та затверджує положення про неї.

{Абзац пункту 25 в редакції Постанови КМ № 277 від 06.04.2016}

До складу комісії з питань надрокористування, що утворюється Держгеонадрами, включаються спеціалісти Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Положення про зазначену комісію та її персональний склад затверджуються органом з питань надання дозволу за погодженням з Мінприроди.

{Абзац пункту 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 775 від 02.11.2016}

До складу комісії з питань надрокористування, що утворюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, включаються спеціалісти апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, центрального органу виконавчої влади у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, а також територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Положення про зазначену комісію та її персональний склад затверджуються Радою міністрів Автономної Республіки Крим.

Наказ Держгеонадр про надання дозволу розміщується протягом п’яти робочих днів на офіційному веб-сайті Держгеонадр.

{Абзац чотирнадцятий пункту 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 558 від 19.06.2019}

Розпорядження Ради міністрів Автономної Республіки Крим про надання дозволу розміщується протягом п’яти днів на офіційному веб-сайті Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

Наказ Держгеонадр та розпорядження Ради міністрів Автономної Республіки Крим про зупинення, анулювання, відмову в наданні чи продовженні строку дії дозволу розміщуються протягом п’яти робочих днів на офіційному веб-сайті відповідного органу.

{Пункт 25 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 277 від 06.04.2016}

Наказ Держгеонадр та розпорядження Ради міністрів Автономної Республіки Крим про зупинення, анулювання дозволу, рішення про відмову в наданні чи продовженні строку дії дозволу можуть бути оскаржені в установленому законодавством порядку.

{Абзац пункту 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 775 від 02.11.2016}

{Пункт 25 в редакції Постанови КМ № 991 від 17.10.2012}

26. Облік наданих дозволів ведеться державним науково-виробничим підприємством "Геоінформ України" в установленому Держгеонадрами порядку.

Орган з питань надання дозволу на письмову вимогу державних органів, зазначених у пункті 28 цього Порядку, подає узагальнену інформацію про надання, переоформлення, зупинення та поновлення дії, анулювання дозволу та внесення змін до нього.

{Абзац третій пункту 26 виключено на підставі Постанови КМ № 42 від 28.01.2015}

27. Орган з питань надання дозволу для геологічного вивчення, геологічного вивчення з дослідно-промисловою розробкою та видобування корисних копалин продовжує строк дії дозволів за умови надання позитивного висновку спеціалізованим державним геологічним підприємством, установою, організацією, що належать до сфери управління органу з питань надання дозволу, за результатами проведення державної експертизи звітів щодо результатів геологічного вивчення надр, а також інших геологічних матеріалів.

{Абзац перший пункту 27 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 307 від 25.01.2012, № 991 від 17.10.2012, № 42 від 28.01.2015, № 277 від 06.04.2016}

Запаси корисних копалин розвіданих родовищ, а також запаси корисних копалин, додатково розвіданих у процесі розробки родовищ, підлягають експертизі та оцінюються ДКЗ у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

28. Контроль та нагляд за дотриманням умов дозволу здійснюють у межах своїх повноважень орган з питань надання дозволу, Держекоінспекція, Міненерговугілля, МОЗ, ДФС, а також органи місцевого самоврядування.

{Пункт 28 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 76 від 11.02.2016, № 277 від 06.04.2016}


ПЕРЕЛІК
документів, що подаються разом із заявою про надання спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону

Вид користування надрами

Найменування документа

1. Геологічне вивчення; геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка; геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ вуглеводнів, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ)

копія паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, замість зазначеного реєстраційного номера подають копію паспорта із серією, номером та відміткою)


{Абзац другий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ № 1173 від 16.12.2015}


{Абзац третій пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ № 1173 від 16.12.2015}


пояснювальна записка з обґрунтуванням необхідності проведення геологорозвідувальних робіт на ділянці надр із зазначенням мети її геологічного вивчення, потужності підприємства


каталог географічних координат кутових точок ділянки надр (похибка - менш як 1 секунда) із зазначенням її площі, а для геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки підземних вод, - каталог географічних координат водозабірних споруд


оглядова карта (масштаб 1:200000)


ситуаційний план з нанесеними межами площі геологічного вивчення та географічними координатами її кутових точок (похибка - менш як 1 секунда) у масштабі, який дає змогу перевірити правильність визначення координат, а для геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки підземних вод, - ситуаційний план з нанесеними водозабірними спорудами та їх географічними координатами


оглядова геологічна карта (масштаб 1:200000 - 1:50000) з лініями проектних геологічних розрізів


гідрогеологічна карта (для родовищ підземних вод)


геологічні розрізи


До зазначеного переліку додаються:


завірені заявником копії результатів оцінки впливу на довкілля (звіт з оцінки впливу на довкілля, звіт про громадське обговорення та висновок з оцінки впливу на довкілля) відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” для отримання спеціального дозволу на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ вуглеводнів, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ)


у разі проведення геологічного вивчення за рахунок коштів державного бюджету - засвідчена в установленому порядку виписка з пооб'єктного плану


у разі розширення меж ділянки надр, наданої для геологічного вивчення:


- результати проведення геологорозвідувальних робіт, які підтверджують факт, що родовище (площа) виходить за межі ділянки надр, наданої в користування для геологічного вивчення родовища (площі)


{Абзац пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ № 277 від 06.04.2016}


у разі продовження строку дії дозволу:


- позитивний висновок про проведення державної експертизи звітів щодо результатів геологічного вивчення надр, а також інших геологічних матеріалів;


- результати оцінки впливу на довкілля (звіт з оцінки впливу на довкілля, звіт про громадське обговорення та висновок з оцінки впливу на довкілля) відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” для продовження строку дії дозволу на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ).


{Абзац пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ № 518 від 21.06.2017}

2. Видобування корисних копалин

копія паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, замість зазначеного реєстраційного номера подають копію паспорта із серією, номером та відміткою)


{Абзац другий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 1173 від 16.12.2015}


пояснювальна записка з характеристикою об'єкта, стану його геологічного вивчення, методу розробки, обґрунтуванням необхідності використання надр, із зазначенням потужності підприємства


результати хімічного та бактеріологічного аналізу води строком давності не більш як шість місяців (для родовищ підземних вод)


копії протоколів, завірені заявником, Державної комісії по запасах (Української територіальної комісії по запасах корисних копалин, центральної комісії по запасах корисних копалин, науково-технічних/технічних рад) про затвердження (апробацію) запасів у повному обсязі


{Абзац шостий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 1173 від 16.12.2015}


каталог географічних координат кутових точок ділянки надр (похибка - менш як 1 секунда) із зазначенням її площі, а для видобування підземних вод - каталог географічних координат водозабірних споруд


оглядова карта (масштаб не менш як 1:200000)


ситуаційний план з нанесеними межами площі видобування та географічними координатами її кутових точок (похибка - менш як 1 секунда) у масштабі, який дає змогу перевірити правильність визначення координат, а для підземних вод - ситуаційний план з нанесеними водозабірними спорудами та їх географічними координатами


план підрахунку запасів корисної копалини на топографічній основі з нанесеними межами категорії запасів, межами земельного та гірничого відводів (за наявності), контуром ліцензійної площі з географічними координатами кутових точок ділянки надр, а для підземних вод з нанесеними водозабірними спорудами та їх географічними координатами (похибка - менш як 1 секунда), а також з лініями геологічних розрізів


гідрогеологічна карта (для родовищ підземних вод)


структурна карта (для родовищ нафти і газу)


характерні геологічні розрізи з межами категорій запасів та умовними позначками


До перелічених документів додаються:


завірені заявником копії результатів оцінки впливу на довкілля (звіт з оцінки впливу на довкілля, звіт про громадське обговорення та висновок з оцінки впливу на довкілля) відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”


{Абзац пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 277 від 06.04.2016}


для підприємств, які розпочинають розробку родовища, - програма робіт із введення родовища в експлуатацію із зазначенням окремих етапів та строку їх проведення, джерел фінансування до досягнення підприємством проектної потужності


у разі продовження строку дії дозволу - позитивний висновок про проведення державної експертизи звітів щодо результатів геологічного вивчення надр, а також інших геологічних матеріалів та висновок державної екологічної експертизи або результати оцінки впливу на довкілля (звіт з оцінки впливу на довкілля, звіт про громадське обговорення та висновок з оцінки впливу на довкілля) відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”

3. Будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод

копія паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, замість зазначеного реєстраційного номера подають копію паспорта із серією, номером та відміткою)


{Абзац другий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 1173 від 16.12.2015}


пояснювальна записка з характеристикою об'єкта та обґрунтуванням необхідності використання надр (для комерційного використання надр)


каталог географічних координат кутових точок ділянки надр (похибка - менш як 1 секунда) та її площа


оглядова карта (масштаб більш як 1:200000)


ситуаційний план з нанесеними межами площі ділянки надр та географічними координатами її кутових точок (похибка - менш як 1 секунда) у масштабі, який дає змогу перевірити правильність визначення координат

4. Створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади тощо)

копія паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, замість зазначеного реєстраційного номера подають копію паспорта із серією, номером та відміткою)


{Абзац другий пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 1173 від 16.12.2015}


пояснювальна записка з характеристикою об'єкта та зазначенням мети використання надр, перспективний план розвитку геологічної території (об'єкта) із зазначенням джерел фінансування, програма облаштування території та охорони навколишнього природного середовища

висновок Інституту геологічних наук Національної академії наук про можливість використання об'єкта з науковою та культурною метою (для територій та об'єктів, які мають важливе наукове і культурне значення)

каталог географічних координат кутових точок ділянки надр (похибка - менш як 1 секунда) із зазначенням її площі


оглядова карта (масштаб більш як 1:200000)

ситуаційний план з нанесеними межами площі ділянки надр та географічними координатами її кутових точок (похибка - менш як 1 секунда) у масштабі, який дає змогу перевірити правильність визначення координат

__________
Примітки:


1. Іноземні підприємства додатково подають документ, що підтверджує їх реєстрацію в країні місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру.


2. Для надання дозволу з метою виконання угод про розподіл продукції подаються документи за переліком, визначеним Законом України “Про угоди про розподіл продукції”, у тому числі:
засвідчена копія укладеної угоди про розподіл продукції;
засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію укладеної угоди про розподіл продукції;
засвідчені копії установчих документів (для юридичних осіб);
копія паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган ДФС і мають відмітку у паспорті, замість зазначеного реєстраційного номера подають копію паспорта із серією, номером та відміткою).


3. У разі надання дозволу відповідно до підпункту 2 пункту 8 цього Порядку результати оцінки впливу на довкілля (звіт з оцінки впливу на довкілля, звіт про громадське обговорення та висновок з оцінки впливу на довкілля) не подаються, якщо розширення меж ділянки надр відповідає критеріям визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 1010 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 3, ст. 115).


4. У разі відсутності у заявника, який подав до 1 вересня 2019 р. відповідно до пункту 8 цього Порядку заяву разом з документами, зазначеними у цьому додатку, з метою отримання дозволу на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ), видобування нафти і газу (промислова розробка родовищ), видобування корисних копалин, результатів оцінки впливу на довкілля на плановану діяльність (звіт з оцінки впливу на довкілля, звіт про громадське обговорення та висновок з оцінки впливу на довкілля) такий заявник подає разом із зазначеною заявою засвідчену своїм підписом копію поданого відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, та інформацію про його внесення до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля.
У такому випадку до особливих умов дозволу включається обов’язок надрокористувача провести процедуру оцінки впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” у строк, що не перевищує шести місяців з дня внесення повідомлення про плановану діяльність до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля.


5. У разі відсутності у заявника, який подав до 1 вересня 2019 р. відповідно до пункту 14 цього Порядку заяву разом з документами, зазначеними у цьому додатку, з метою продовження строку дії дозволу на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ), видобування нафти і газу (промислова розробка родовищ), видобування корисних копалин, результатів оцінки впливу на довкілля на плановану діяльність (звіт з оцінки впливу на довкілля, звіт про громадське обговорення та висновок з оцінки впливу на довкілля) такий заявник подає разом із заявою про продовження строку дії дозволу засвідчену своїм підписом копію поданого відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, та інформацію про його внесення до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля.
У такому випадку до особливих умов дозволу включається обов’язок надрокористувача провести процедуру оцінки впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” у строк, що не перевищує шести місяців з дня внесення повідомлення про плановану діяльність до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, крім випадків, передбачених зазначеним Законом.


6. З метою забезпечення реалізації повноважень органів місцевого самоврядування у разі надходження до 31 грудня 2018 р. копій документів від органу з питань надання дозволу до органів, визначених пунктами 9 та 25 цього Порядку, та/або відсутності станом на 31 грудня 2018 р. погоджень чи пропозицій від цих органів стосовно надання дозволів на підставі підпункту 1 пункту 8 цього Порядку дозвіл надається в порядку, який діяв станом на 31 грудня 2018 року.


7. З метою забезпечення реалізації вимог Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” в разі відсутності результатів оцінки впливу на довкілля на плановану діяльність (звіту з оцінки впливу на довкілля, звіту про громадське обговорення та висновку з оцінки впливу на довкілля) у заявника, який вніс повідомлення про плановану діяльність до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля відповідно до пунктів 4 та/або 5 приміток до цього додатка, та з дня внесення такого повідомлення завершився шестимісячний строк, примірник спеціального дозволу або примірник дозволу, строк дії якого продовжено, надається заявнику після отримання висновку з оцінки впливу на довкілля (внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля).

{Додаток 1 в редакції Постанови КМ № 307 від 25.01.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1173 від 16.12.2015, № 277 від 06.04.2016, № 518 від 21.06.2017, № 333 від 25.04.2018, № 1131 від 18.12.2018, № 558 від 19.06.2019}


РОЗМІР
збору за продовження строку дії спеціальних дозволів на користування надрами (крім горючих корисних копалин)

Вид користування надрами

Розмір збору

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

відсотків початкової ціни продажу дозволу на аукціоні (на дату подання заяви про продовження строку дії дозволу)

Геологічне вивчення


5 за кожний рік продовження (але не менш як 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян)

{Позицію виключено на підставі Постанови КМ № 277 від 06.04.2016}

Геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка, видобування підземних вод (крім мінеральних), для всіх потреб, крім виробництва фасованої питної води, за умови, що обсяг видобування питних підземних вод з водозаборів перевищує 300 куб. метрів на добу


-“-

Геологічне вивчення за рахунок коштів державного бюджету

20


Геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка


10 за кожний рік продовження (від вартості наданого дозволу, але не менш як 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян)

Видобування


20 (від вартості наданого дозволу, але не менш як 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян)

Будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод

20


Експлуатація підземних споруд, пов'язаних із запобіганням підтопленню недіючих шахт

20


{Додаток 2 в редакції Постанови КМ № 307 від 25.01.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 277 від 06.04.2016, № 333 від 25.04.2018, № 558 від 19.06.2019}Додаток 3
до Порядку

СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОЗВІЛ
на користування надрамиДодаток 4
до Порядку

СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОЗВІЛ
на користування надрами (щодо видобування корисних копалин місцевого значення на території Автономної Республіки Крим)

{Порядок доповнено додатком 4 згідно з Постановою КМ № 991 від 17.10.2012}on top