Document 6-2015-п, valid, current version — Revision on March 15, 2019, on the basis - 193-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 січня 2015 р. № 6
Київ

Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 490 від 17.07.2015
№ 629 від 26.08.2015
№ 15 від 18.01.2016
№ 210 від 23.03.2016
№ 321 від 25.04.2016
№ 94 від 14.02.2017
№ 613 від 18.08.2017
№ 23 від 11.01.2018
№ 73 від 06.02.2019
№ 193 від 27.02.2019}

Відповідно до статей 97 і 103-2 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок та умови надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що додаються.

2. Дозволити здійснювати протягом бюджетного періоду видатки закладів освіти, визначених у статті 103-2 Бюджетного кодексу України, одночасно з державного та місцевих бюджетів та/або одночасно з різних місцевих бюджетів.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 23 від 11.01.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року}

2-1. Дозволити на підставі договорів про закупівлю здійснювати попередню оплату товарів, робіт і послуг, пов’язаних з виданням підручників і посібників, у розмірі до 70 відсотків їх вартості, встановленої у зазначених договорах, строком не більш як на п’ять місяців.

{Постанову доповнено пунктом 2-1 згідно з Постановою КМ № 321 від 25.04.2016}

3. Місцевим державним адміністраціям:

1) розробити та затвердити протягом місяця план заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, вишукання додаткових джерел надходжень до бюджетів, у тому числі за рахунок детінізації економіки (не менш як 2 відсотки доходів загального фонду), дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів (не менш як 1 відсоток видатків на бюджетну сферу) та посилення фінансово-бюджетної дисципліни;

2) забезпечити відповідність повноважень щодо здійснення витрат бюджету обсягу надходжень до бюджету на відповідний бюджетний період;

3) забезпечити дотримання вимоги частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України щодо врахування під час затвердження відповідного бюджету у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, а також на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами;

4) забезпечити під час виконання бюджету проведення своєчасної та у повному обсязі оплати праці працівників бюджетних установ і розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої заборгованості з таких виплат;

5) забезпечити укладення договорів за кожним видом енергоносіїв, що споживаються, у межах установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням необхідності економії коштів;

6) здійснити у разі виникнення заборгованості із заробітної плати, стипендій, інших соціальних виплат і оплати енергоносіїв та комунальних послуг комплекс заходів щодо погашення заборгованості із зазначених виплат, забезпечивши використання не менш як 90 відсотків наявних коштів, насамперед загального фонду місцевих бюджетів;

7) упорядкувати структуру штатної чисельності працівників у межах затверджених асигнувань на оплату праці, не допускати збільшення такої чисельності, крім випадків, пов’язаних з утворенням (реорганізацією) закладів освіти, фінансування яких здійснюється за рахунок освітньої субвенції, та збільшенням кількості одержувачів відповідних послуг для задоволення суспільних потреб.

{Підпункт 7 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 23 від 11.01.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року}

{Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ № 490 від 17.07.2015}

5. У разі забезпечення учнів 4 та 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів підручниками і посібниками за рахунок коштів державного бюджету в 2015 році не в повному обсязі дозволити органам місцевого самоврядування у 2016 році здійснити їх додаткову закупівлю за рахунок коштів, які залишилися на рахунках місцевих бюджетів, виходячи з наявної потреби.

{Постанову доповнено пунктом 5 згідно з Постановою КМ № 210 від 23.03.2016}

6. Залишки коштів за освітньою субвенцією, які утворилися на кінець бюджетного періоду 2016 року, використовуються з урахуванням цільового призначення субвенції 2016 року.

{Постанову доповнено пунктом 6 згідно з Постановою КМ № 613 від 18.08.2017}

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 січня 2015 р. № 6

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

{У тексті Порядку та умов слова “загальноосвітні навчальні заклади” в усіх відмінках замінено словами “заклади загальної середньої освіти” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 23 від 11.01.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року}

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (далі - субвенція).

2. Головним розпорядником субвенції є МОН.

Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства.

{Абзац другий пункту 2 в редакції Постанови КМ № 613 від 18.08.2017}

Одержувачами субвенції можуть бути приватні заклади загальної середньої освіти (далі - одержувачі):

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 193 від 27.02.2019 - застосовується з 1 січня 2019 року}

які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти;

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 193 від 27.02.2019 - застосовується з 1 січня 2019 року}

які розпочали провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти до 1 вересня року, що передує плановому бюджетному періоду;

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 193 від 27.02.2019 - застосовується з 1 січня 2019 року}

щодо яких не порушено справи про банкрутство та не прийнято рішення про визнання їх банкрутом;

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 193 від 27.02.2019 - застосовується з 1 січня 2019 року}

які не перебувають у стадії ліквідації.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 193 від 27.02.2019 - застосовується з 1 січня 2019 року}

3. Субвенція спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників таких типів закладів та установ освіти:

{Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 94 від 14.02.2017, № 23 від 11.01.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року}

1) заклади загальної середньої освіти усіх ступенів;

2) шкільні відділення навчально-виховних комплексів “заклад дошкільної освіти - заклад загальної середньої освіти”, “заклад загальної середньої освіти - заклад дошкільної освіти";

{Підпункт 2 пункту 3 в редакції Постанови КМ № 23 від 11.01.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року}

3) спеціалізовані школи (школи-інтернати), включаючи школи-інтернати з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, інших галузях, заклади спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою; ліцеї (ліцеї-інтернати); гімназії (гімназії-інтернати); колегіуми (колегіуми-інтернати);

{Підпункт 3 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 73 від 06.02.2019}

4) вечірні (змінні) школи;

5) заклади загальної середньої освіти для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації: загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати; спеціальні загальноосвітні школи-інтернати; заклади загальної середньої освіти для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячі будинки (крім дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей та сімей патронатних вихователів);

{Підпункт 5 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 613 від 18.08.2017}

6) заклади загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, навчально-реабілітаційні центри, інклюзивно-ресурсні центри;

{Підпункт 6 пункту 3 в редакції Постанови КМ № 23 від 11.01.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року}

7) заклади професійної (професійно-технічної) освіти державної та комунальної власності в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти, а саме на оплату праці з нарахуваннями викладачів, які викладають предмети згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 11, ст. 400; 2013 р., № 63, ст. 2283);

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 94 від 14.02.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 23 від 11.01.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року}

8) державні заклади вищої освіти, перелік яких визначено додатком 10 Закону України “Про Державний бюджет України на 2018 рік” (фінансове забезпечення яких з 1 січня 2018 р. здійснюватиметься з місцевих бюджетів), та комунальні заклади вищої освіти в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти, а саме на оплату праці з нарахуваннями викладачів, які викладають предмети згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 11, ст. 400).

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 23 від 11.01.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року}

Залишки коштів за субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції та на оновлення матеріально-технічної бази закладів та установ освіти, зазначених у цьому пункті. Залишки можуть спрямовуватися насамперед на такі видатки:

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 490 від 17.07.2015; в редакції Постанов КМ № 629 від 26.08.2015, № 94 від 14.02.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 23 від 11.01.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року, № 193 від 27.02.2019 - застосовується з 1 січня 2019 року}

придбання шкільних автобусів для перевезення дітей із закладів загальної середньої освіти, які будуть оптимізовані/об’єднані/реорганізовані;

{Абзац пункту 3 в редакції Постанови КМ № 629 від 26.08.2015}

оновлення навчальної та матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти, які оптимізовані/об’єднані/реорганізовані або які повністю укомплектовані і до яких будуть довозиться учні закладів загальної середньої освіти;

{Абзац пункту 3 в редакції Постанови КМ № 629 від 26.08.2015}

придбання підручників і посібників (у тому числі електронних) для закладів освіти (за погодженням з МОН);

{Абзац пункту 3 в редакції Постанови КМ № 629 від 26.08.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ  № 193 від 27.02.2019 - застосовується з 1 січня 2019 року}

оснащення закладів освіти засобами навчання з фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп’ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання (інтерактивна дошка, інтерактивна панель із вмонтованим комп’ютером, мультимедійний проектор, під’єднаний до комп’ютера вчителя, учнівське комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення, комутаційне обладнання тощо), навчальним обладнанням і методичним забезпеченням для початкової школи;

{Абзац пункту 3 в редакції Постанови КМ № 629 від 26.08.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 23 від 11.01.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року, № 193 від 27.02.2019 - застосовується з 1 січня 2019 року}

підключення закладів освіти до Інтернету, насамперед у сільській місцевості;

{Абзац пункту 3 в редакції Постанови КМ № 629 від 26.08.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 193 від 27.02.2019 - застосовується з 1 січня 2019 року}

будівництво нових туалетних приміщень і реконструкцію, капітальний та поточний ремонт туалетних приміщень закладів загальної середньої освіти, в яких початкову освіту здобувають не менше 20 осіб, їх облаштування санітарно-гігієнічним обладнанням та розроблення відповідної проектної документації.

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 193 від 27.02.2019 - застосовується з 1 січня 2019 року}

{Абзац пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 23 від 11.01.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року}

За результатами місячного/квартального звіту про виконання місцевих бюджетів обласна, Київська міська держадміністрації мають право подати МОН як головному розпоряднику бюджетних коштів пропозиції щодо перерозподілу видатків субвенції між обласним бюджетом, бюджетами міст обласного значення, районними бюджетами, бюджетами об’єднаних територіальних громад (у межах видатків регіону).

{Абзац пункту 3 в редакції Постанови КМ № 629 від 26.08.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 94 від 14.02.2017, № 193 від 27.02.2019 - застосовується з 1 січня 2019 року}

{Абзац пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 94 від 14.02.2017}

В адміністративно-територіальній одиниці (район, місто обласного значення, м. Київ), у закладах освіти яких допущена заборгованість із заробітної плати, строк виплати якої пройшов, субвенція спрямовується першочергово на обов’язкові виплати із заробітної плати працівникам.

{Абзац пункту 3 в редакції Постанови КМ № 629 від 26.08.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 23 від 11.01.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року, № 193 від 27.02.2019 - застосовується з 1 січня 2019 року}

Видатки, пов’язані із стимулюванням, преміюванням працівників кожної бюджетної установи зазначеної адміністративно-територіальної одиниці, а також незахищені видатки здійснюються виключно після ліквідації заборгованості із заробітної плати, строк виплати якої пройшов.

{Абзац пункту 3 в редакції Постанови КМ № 629 від 26.08.2015}

До погашення такої заборгованості розпорядники бюджетних коштів не беруть бюджетні зобов’язання та не проводять платежі на видатки, пов’язані із стимулюванням, преміюванням працівників, та на інші незахищені видатки.

{Абзац пункту 3 в редакції Постанови КМ № 629 від 26.08.2015}

Субвенція може спрямовуватися на здійснення заходів з оптимізації мережі зазначених закладів та установ освіти.

{Абзац двадцять третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 193 від 27.02.2019 - застосовується з 1 січня 2019 року}

3-1. Для отримання коштів субвенції приватний заклад загальної середньої освіти подає до 31 січня поточного року до відповідного розпорядника субвенції за місцевим бюджетом (бюджетом міста обласного значення, м. Києва, району, об’єднаної територіальної громади) підписані керівником такого закладу письмову заяву про надання субвенції, відомості про контингент учнів (за рівнями загальної середньої освіти), які здобувають загальну середню освіту в закладі освіти, станом на 5 січня поточного року за довільною формою, а також копії документів, які підтверджують відповідність вимогам, визначеним в абзацах третьому - сьомому пункту 2 цих Порядку та умов.

Документи, зазначені в абзаці першому цього пункту, повертаються без розгляду, якщо приватний заклад загальної середньої освіти не відповідає вимогам, визначеним в абзацах третьому - сьомому пункту 2 цих Порядку та умов, документи подані не в повному обсязі або подані з порушенням вимог щодо їх оформлення, про що повідомляється приватний заклад загальної середньої освіти.

{Порядок доповнено пунктом 3-1 згідно з Постановою КМ № 193 від 27.02.2019 - застосовується з 1 січня 2019 року}

3-2. Одержувачі щомісяця до 8 числа подають відомості про контингент учнів (за рівнями загальної середньої освіти), які здобувають загальну середню освіту в закладі освіти (станом на 5 число місяця).

На підставі даних про контингент учнів розпорядник субвенції щомісяця розподіляє та доводить до одержувачів у встановленому порядку обсяги бюджетних асигнувань.

Щомісячні бюджетні асигнування на одного учня приватного закладу загальної середньої освіти не можуть перевищувати середньомісячну суму видатків на такого учня, яка розрахована для відповідної області та м. Києва на відповідний рік згідно з формулою розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1088 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 7, ст. 270).

{Порядок доповнено пунктом 3-2 згідно з Постановою КМ № 193 від 27.02.2019 - застосовується з 1 січня 2019 року}

3-3. Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у відомостях про контингент учнів, які здобувають загальну середню освіту в приватному закладі загальної середньої освіти, несуть керівники таких закладів.

У разі встановлення контролюючими органами або судом факту використання одержувачем коштів субвенції з порушенням вимог законодавства, зокрема вимог щодо подання ним достовірної інформації про контингент учнів, кошти в сумі, що використані з таким порушенням, протягом одного місяця повертаються до відповідного місцевого бюджету, надання бюджетних коштів одержувачу припиняється і не надається протягом наступного бюджетного періоду.

Надання бюджетних коштів одержувачу також припиняється у разі виявлення ознак його невідповідності вимогам, визначеним в абзацах третьому - сьомому пункту 2 цих Порядку та умов, та у разі неподання чи несвоєчасного подання ним відомостей про контингент учнів.

{Порядок доповнено пунктом 3-3 згідно з Постановою КМ № 193 від 27.02.2019 - застосовується з 1 січня 2019 року}

4. У складі субвенції передбачається резерв коштів, обсяг якого не може перевищувати 1 відсотка загального обсягу субвенції.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 94 від 14.02.2017}

5. Розподіл і перерозподіл загальних обсягів субвенції між місцевими бюджетами здійснюється Кабінетом Міністрів України.

6. Не допускається спрямування субвенції на:

закупівлю товарів, робіт і послуг, які безпосередньо не пов’язані з оплатою видатків, зазначених у пункті 3 цих Порядку та умов;

{Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 94 від 14.02.2017}

оплату посередницьких послуг;

здійснення заходів, метою яких є отримання прибутку;

За рахунок субвенції не здійснюється з 1 вересня 2016 р. фінансування закладів загальної середньої освіти (крім закладів початкової школи та приватних закладів загальної середньої освіти), кількість учнів у яких становить менше 25 осіб.

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 15 від 18.01.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 193 від 27.02.2019 - застосовується з 1 січня 2019 року}

7. Використання субвенції здійснюється в обсязі, передбаченому в законі про Державний бюджет України на відповідний рік, з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 83, ст. 2739).

{Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 94 від 14.02.2017}

8. Відповідні місцеві ради мають право:

передавати кошти субвенції та залишки субвенції минулих років у вигляді міжбюджетного трансферту іншим місцевим бюджетам;

{Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 193 від 27.02.2019 - застосовується з 1 січня 2019 року}

перерозподіляти у межах відповідного місцевого бюджету кошти субвенції між відповідними типами закладів та установ освіти, що визначені у статті 103-2 Бюджетного кодексу України, для забезпечення в повному обсязі обов’язкових виплат на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам;

{Абзац третій пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 613 від 18.08.2017, № 23 від 11.01.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року}

розподіляти залишки субвенції на кінець бюджетного періоду відповідними рішеннями, а також додатково понад обсяги субвенції планувати та здійснювати з місцевих бюджетів оплату поточних та капітальних видатків закладів та установ освіти, що визначені у статті 103-2 Бюджетного кодексу України, включаючи погашення бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства.

{Абзац четвертий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 23 від 11.01.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року}

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 94 від 14.02.2017}

9. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок субвенції здійснюється в установленому законом порядку.

10. Попередня оплата товарів, робіт і послуг, що закуповуються за рахунок субвенції, проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916).

11. Казначейство перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого Мінфіном.

{Абзаци перший - п'ятий пункту 11 замінено абзацом згідно з Постановою КМ № 94 від 14.02.2017}

Перерахування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, згідно з переліком, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1085 “Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення” (Офіційний вісник України, 2014 p., № 92, ст. 2655; 2015 р., № 36, ст. 1090) (далі - населені пункти на тимчасово неконтрольованій території), Казначейством не здійснюється, крім місцевих бюджетів, які продовжують обслуговуватися органами Казначейства.

{Пункт 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 490 від 17.07.2015}

Районним (міським) бюджетам, які продовжують обслуговуватися органами Казначейства та за рахунок коштів яких здійснюється фінансування закладів освіти, що розташовані у населених пунктах на тимчасово неконтрольованій території, Казначейство перераховує субвенцію в обсягах, що зменшені на обсяг бюджетних призначень, передбачених для таких закладів освіти. Розподіл асигнувань за такими бюджетами з урахуванням зменшених обсягів подається Казначейству головним розпорядником субвенції за день до встановленого для їх перерахування строку.

{Пункт 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 490 від 17.07.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 23 від 11.01.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року, № 193 від 27.02.2019 - застосовується з 1 січня 2019 року}

12. Казначейство двічі на місяць до 10 та до 25 числа перераховує субвенцію на рахунки місцевих бюджетів, відкриті в органах Казначейства, згідно з розписом державного бюджету.

Облдержадміністрації здійснюють розподіл обсягу субвенції, що спрямовується приватним закладам загальної середньої освіти, між бюджетами міст обласного значення, районів та об’єднаних територіальних громад пропорційно контингенту учнів таких закладів, який застосовується для розрахунку обсягу освітньої субвенції.

{Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 193 від 27.02.2019 - застосовується з 1 січня 2019 року}

Облдержадміністрації здійснюють щомісячний розподіл обсягу субвенції, що спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів, між бюджетами міст обласного значення, районів та об’єднаних територіальних громад пропорційно фактичній кількості педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів.

{Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 193 від 27.02.2019 - застосовується з 1 січня 2019 року}

Органи Казначейства перераховують щомісяця до 15 числа на підставі платіжних документів, підготовлених облдержадміністраціями, кошти на рахунки бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад, відкриті в органах Казначейства.

{Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 193 від 27.02.2019 - застосовується з 1 січня 2019 року}

{Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 490 від 17.07.2015}

13. Казначейство двічі на місяць подає Мінфіну та МОН інформацію про перераховані суми коштів в розрізі обласних і районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, міських (м. Києва, міст обласного значення) бюджетів та зведену інформацію в розрізі бюджетів областей та м. Києва.

{Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 490 від 17.07.2015, № 193 від 27.02.2019 - застосовується з 1 січня 2019 року}

14. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням субвенції, здійснюються в установленому законодавством порядку.

15. Обласні та Київська міська держадміністрації подають щомісяця до 10 числа МОН звіт про використання субвенції.

16. МОН до 20 числа кожного місяця інформує Мінфін про використання субвенції.

17. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль та відповідальність за її цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.on top