Document 59-2007-п, invalid, current version — Loss of force on March 4, 2016, on the basis - 96-2016-п


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 24 січня 2007 р. N 59
Київ
 
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 96 ( 96-2016-п ) від 27.01.2016 }
 
Про затвердження Порядку здійснення процедури
призначення органів з оцінки відповідності продукції,
процесів і послуг вимогам технічних регламентів
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 664 ( 664-2012-п ) від 25.07.2012 N 708 ( 708-2012-п ) від 18.06.2012 }

 
     Відповідно до статті 6 Закону України "Про підтвердження відповідності" ( 2406-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Затвердити Порядок здійснення процедури призначення органів з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів, що додається.
 
     2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 28 березня 2002 р. N 376 ( 376-2002-п ) "Про затвердження Порядку надання органам із сертифікації повноважень на проведення робіт з підтвердження відповідності у законодавчо регульованій сфері" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 13, ст. 661).

 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ 
     Інд. 33

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 січня 2007 р. N 59
 
ПОРЯДОК
здійснення процедури призначення органів
з оцінки відповідності продукції, процесів
і послуг вимогам технічних регламентів
 
{ У тексті Порядку слово "Держспоживстандарт" у всіх відмінках замінено словом "Мінекономрозвитку" згідно з Постановою КМ N 664 ( 664-2012-п ) від 25.07.2012 }

 
     1. Цей Порядок визначає процедуру призначення органів з оцінки відповідності, що перевіряють відповідність продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів (далі - орган з оцінки відповідності) та надання такому органові відповідних повноважень.
 
     Технічними регламентами можуть встановлюватися особливості здійснення процедури призначення органів з оцінки відповідності, що, зокрема, стосуються порядку здійснення призначення, вимог (критеріїв, умов), яким повинні відповідати призначені органи з оцінки відповідності, порядку проведення моніторингу (перевірки) відповідності призначених органів таким вимогам і прийняття рішень у разі встановлення невідповідності. { Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 708 ( 708-2012-п ) від 18.06.2012 }
 
     2. Орган з оцінки відповідності призначається за умови, що:
 
     1) орган є юридичною особою - резидентом України;
 
     2) він може підтвердити відповідний рівень компетентності;
 
     3) кількість кваліфікованого персоналу органу, в тому числі аудиторів, які атестовані в установленому порядку та працюють на постійних умовах, достатня для проведення робіт з оцінки відповідності;
 
     4) орган не використовує частково або повністю фінансові та матеріальні ресурси розробників, виробників (постачальників) продукції;
 
     5) інформаційно-технічне забезпечення органу дає можливість проводити роботи з оцінки відповідності;
 
     5-1) він акредитований національним органом України з акредитації, а в разі коли національний орган України з акредитації не здійснює акредитацію відповідних видів діяльності з оцінки відповідності, - національним органом з акредитації іншої держави;
{ Пункт 2 доповнено підпунктом 5-1 згідно з Постановою КМ N 664 ( 664-2012-п ) від 25.07.2012 }
 
     6) створено власні акредитовані лабораторії (центри) для проведення випробувань продукції, зазначеної в технічному регламенті, та/або укладено відповідні угоди з іншими лабораторіями (центрами);
 
     7) має власну систему управління якістю;
 
     8) його досвід з проведення робіт з оцінки відповідності продукції становить не менше ніж три роки;
 
     9) створено фонд нормативних документів та нормативно-правових актів з питань діяльності у сфері оцінки відповідності, який постійно поновлюється;
 
     10) створено страховий фонд (укладено страхову угоду) або наявні кошти у розмірі, достатньому для відшкодування в установленому законодавством порядку фізичним чи юридичним особам збитків, завданих унаслідок провадження ним діяльності як призначеного органу з оцінки відповідності;
 
     11) не має комерційної або іншої заінтересованості щодо продукції, процесу, послуги, які оцінює. Орган, його керівник і персонал, уповноважені проводити роботи з оцінки відповідності, не повинні ідентифікуватися як розробник, виробник (постачальник), монтажник або користувач відповідної продукції, процесу, послуги або як уповноважений представник однієї з таких осіб;
 
     12) оплата праці персоналу органу, який проводить роботи з оцінки відповідності, не залежить від їх кількості та результатів;
 
     13) орган відповідає вимогам (критеріям, умовам) до призначених органів з оцінки відповідності, установленим відповідним технічним регламентом.
{ Пункт 2 доповнено підпунктом 13 згідно з Постановою КМ N 708 ( 708-2012-п ) від 18.06.2012 }

 
{ Абзац пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ N 708 ( 708-2012-п ) від 18.06.2012 }

 
     3. Орган з оцінки відповідності, що має намір отримати призначення, подає центральному органу виконавчої влади, на який покладено виконання функцій технічного регулювання у визначеній сфері діяльності (далі - центральний орган виконавчої влади), заяву за формою, встановленою Мінекономрозвитку.
 
     Перелік документів, які орган з оцінки відповідності додає до заяви, та їх форму затверджує Мінекономрозвитку за погодженням з центральним органом виконавчої влади.
 
     4. Центральний орган виконавчої влади протягом 30 робочих днів після надходження заяви від органу з оцінки відповідності:
 
     проводить аналіз поданих документів і в разі потреби перевірку такого органу на відповідність вимогам, установленим пунктом 2 цього Порядку;
 
     має право у разі потреби вимагати від органу з оцінки відповідності подання додаткової інформації.
 
     У разі коли подані документи відповідають встановленим законодавством вимогам, центральний орган виконавчої влади готує пропозиції щодо призначення органу з оцінки відповідності і надсилає їх Мінекономрозвитку.
 
     Якщо орган з оцінки відповідності не відповідає вимогам, встановленим пунктом 2 цього Порядку, центральний орган виконавчої влади надсилає йому повідомлення з обґрунтуванням відмови у поданні до Мінекономрозвитку пропозицій щодо його призначення.
 
     5. Мінекономрозвитку протягом 30 робочих днів після надходження документів від центрального органу виконавчої влади:
 
     перевіряє достовірність відомостей, зазначених у документах органу з оцінки відповідності;
 
     проводить у разі потреби разом з центральним органом виконавчої влади перевірку органу з оцінки відповідності на відповідність встановленим до нього вимогам;
 
     приймає рішення та видає наказ про призначення органу з оцінки відповідності, копії якого надсилає зазначеному органу та центральному органові виконавчої влади;
 
     повертає центральному органу виконавчої влади подані документи разом з відповідним висновком у разі відмови у призначенні органу з оцінки відповідності.
 
     6. Центральний орган виконавчої влади та Мінекономрозвитку для забезпечення об'єктивності результатів передбаченої пунктами 4 і 5 цього Порядку перевірки залучають до її проведення незаінтересовані підприємства, установи, організації та окремих фахівців, робота яких оплачується органом з оцінки відповідності на договірних засадах.
 
     7. Рішення про призначення органу з оцінки відповідності переглядається Мінекономрозвитку відповідно до цього Порядку у разі внесення змін до технічного регламенту, але не рідше ніж один раз на п'ять років.
 
     За результатами перегляду Мінекономрозвитку видає наказ щодо продовження дії рішення про призначення органу з оцінки відповідності, тимчасове припинення дії чи скасування такого рішення.
 
     8. Дію рішення про призначення органу з оцінки відповідності може бути тимчасово припинено або таке рішення може бути скасовано у разі:
 
     подання призначеним органом з оцінки відповідності заяви про тимчасове припинення дії рішення або його скасування;
 
     подання центральним органом виконавчої влади обґрунтованих пропозицій щодо тимчасового припинення дії рішення або його скасування;
 
     виявлення недостовірних відомостей у документах призначеного органу з оцінки відповідності;
 
     виявлення фактів порушення законодавства з питань оцінки відповідності, вчинених призначеним органом під час виконання своїх обов'язків;
 
     створення перешкод призначеним органом з оцінки відповідності під час проведення перевірки його діяльності.
 
     Тимчасове припинення дії рішення або його скасування здійснюється Мінекономрозвитку, який інформує про це у десятиденний строк орган з оцінки відповідності та центральний орган виконавчої влади.
 
     Інформація про призначення органу з оцінки відповідності, тимчасове припинення дії або скасування такого рішення опубліковується в офіційному виданні Мінекономрозвитку або розміщується на його офіційному веб-сайті.
 
     9. Орган з оцінки відповідності, щодо якого центральним органом виконавчої влади або Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову у призначенні, повторно подає заяву після усунення всіх виявлених недоліків, але не раніше ніж через рік після прийняття попереднього рішення.
 
     10. Оскарження рішення про відмову у призначенні, тимчасове припинення дії та скасування такого рішення здійснюється в судовому порядку.on top