Document 581/2002, previous version — Revision on October 8, 2006, on the basis - 745/2006
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Порядок здійснення захисту прав та інтересів України
під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних
юрисдикційних органах справ за участю іноземного
суб'єкта та України
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 745/2006 ( 745/2006 ) від 11.09.2006 }

З метою забезпечення належного й ефективного захисту прав та
інтересів України під час урегулювання спорів за участю іноземного
суб'єкта розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ,
учасником яких є Україна, п о с т а н о в л я ю: { Преамбула із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 745/2006 ( 745/2006 ) від 11.09.2006 }
1. Затвердити Порядок здійснення захисту прав та інтересів
України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних
юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та
України (додається). { Стаття 1 в редакції Указу Президента N 745/2006 ( 745/2006 ) від
11.09.2006 }
2. Кабінету Міністрів України передбачати у проектах
Державного бюджету України на 2003 та наступні роки окремим рядком
кошти Міністерству юстиції України для фінансування витрат,
пов'язаних із захистом прав та інтересів України під час
розв'язання спорів у закордонних юрисдикційних органах, а також
механізм здійснення такого фінансування.
3. Надання офіційних роз'яснень щодо цього Указу покласти на
Міністерство юстиції України.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 25 червня 2002 року
N 581/2002

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 25 червня 2002 року N 581
(в редакції Указу від 11 вересня
2006 року N 745/2006 ( 745/2006 )
ПОРЯДОК
здійснення захисту прав та інтересів
України під час урегулювання спорів,
розгляду у закордонних юрисдикційних
органах справ за участю іноземного
суб'єкта та України

1. Цей Порядок визначає механізм взаємодії органів виконавчої
влади, підприємств, установ та організацій України для
забезпечення захисту прав та інтересів України під час
урегулювання спорів за участю іноземного суб'єкта (іноземної
держави, юридичної, фізичної особи), розгляду у закордонних
юрисдикційних органах справ, учасником яких є Україна.
Особливості застосування цього механізму до відносин, що
виникають у зв'язку із забезпеченням представництва України під
час розгляду справ у Європейському Суді з прав людини та
Міжнародному Суді ООН, визначаються Кабінетом Міністрів України.
2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
врегулювання спору за участю іноземного суб'єкта - позасудове
врегулювання спору, стосовно якого існує загроза пред'явлення або
пред'явлено до закордонного юрисдикційного органу позов до
України, з метою запобігання пред'явленню іноземним суб'єктом
позову до України або врегулювання спору шляхом примирення під час
розгляду у закордонному юрисдикційному органі справи, учасником
якої є Україна;
закордонний юрисдикційний орган - міжнародний судовий,
міжнародний арбітражний орган, згода на здійснення юрисдикції яким
щодо України надана відповідно до укладеного належним чином
міжнародного договору України або в інший спосіб згідно із
законами України, а також судовий, арбітражний орган іноземної
держави;
позов до України - позов (скарга, звернення) до України як
держави, до Президента України, Кабінету Міністрів України,
міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади,
пред'явлений іноземним суб'єктом до закордонного юрисдикційного
органу;
заінтересовані органи та організації - органи виконавчої
влади, підприємства, установи та організації України, яких
стосуються питання, пов'язані із захистом прав та інтересів
України під час урегулювання спору, розгляду у закордонному
юрисдикційному органі справи за участю іноземного суб'єкта та
України;
відповідальний орган - визначений відповідно до цього Порядку
центральний орган виконавчої влади, на який покладається
координація заходів, здійснюваних заінтересованими органами та
організаціями щодо захисту прав та інтересів України під час
урегулювання спору, розгляду у закордонному юрисдикційному органі
справи за участю іноземного суб'єкта та України, а також
юридичними, фізичними особами, що залучаються для здійснення
такого захисту.
3. Міністерство закордонних справ України, заінтересовані
органи та організації вживають усіх можливих заходів для
своєчасного одержання інформації та/або документів щодо спору за
участю іноземного суб'єкта, стосовно якого існує загроза
пред'явлення або пред'явлено до закордонного юрисдикційного органу
позов до України.
4. У разі одержання Міністерством закордонних справ України
інформації та/або документів щодо спору за участю іноземного
суб'єкта, стосовно якого існує загроза пред'явлення або
пред'явлено до закордонного юрисдикційного органу позов до
України, це Міністерство повідомляє Міністерство юстиції України
про спір у день одержання такої інформації, документів. У разі
якщо зазначену інформацію, документи одержано іншим центральним
органом виконавчої влади України, цей орган протягом дня
повідомляє про спір Міністерство закордонних справ України та
Міністерство юстиції України.
Міністерство закордонних справ України, інший центральний
орган виконавчої влади в разі одержання інформації про спір,
стосовно якого існує загроза пред'явлення або пред'явлено до
закордонного юрисдикційного органу позов до Президента України чи
до Кабінету Міністрів України, повідомляє про це також відповідно
Секретаріат Президента України або Кабінет Міністрів України.
5. Міністерство закордонних справ України у тижневий строк
від дня одержання відповідної інформації готує та вносить на
розгляд Кабінету Міністрів України погоджені з Міністерством
юстиції України пропозиції щодо визначення відповідального органу.
Якщо інформацію одержано іншим центральним органом виконавчої
влади України, такі пропозиції готуються і вносяться цим органом
за погодженням з Міністерством закордонних справ України та
Міністерством юстиції України.
У разі одержання інформації про пред'явлення до закордонного
юрисдикційного органу позову до України Міністерство закордонних
справ України також готує і вносить висновок про наявність
імунітету України у справі, порушеній у закордонному
юрисдикційному органі за позовом до України, а також погоджені з
Міністерством юстиції України пропозиції щодо забезпечення такого
імунітету.
6. Кабінет Міністрів України у тижневий строк розглядає
зазначені у пункті 5 цього Порядку пропозиції та висновок, за
результатами розгляду визначає відповідальний орган і доручає
центральним органам виконавчої влади здійснити заходи щодо
забезпечення імунітету України у справі, порушеній у закордонному
юрисдикційному органі за позовом до України, вносить у разі
потреби відповідні пропозиції Президентові України.
7.Відповідальним органом визначається:
за наявності спору за участю іноземного суб'єкта, стосовно
якого існує загроза пред'явлення до закордонного юрисдикційного
органу позову до України, - Міністерство юстиції України;
у випадку розгляду у закордонному юрисдикційному органі
справи, порушеної за позовом до України як держави, до Президента
України або до Кабінету Міністрів України, - Міністерство юстиції
України;
у випадку розгляду у закордонному юрисдикційному органі
справи, порушеної за позовом до міністерства або іншого
центрального органу виконавчої влади України, - відповідно це
міністерство або інший центральний орган виконавчої влади України.
8. Відповідальний орган у двадцятиденний строк від дня його
визначення як такого:
1) за наявності спору, стосовно якого існує загроза
пред'явлення позову до України до закордонного юрисдикційного
органу:
готує рекомендації щодо позасудового врегулювання спору;
проводить юридичну експертизу можливих наслідків пред'явлення
іноземним суб'єктом такого позову до закордонного юрисдикційного
органу;
затверджує за погодженням з Міністерством закордонних справ
України (а у випадках коли відповідальним органом є не
Міністерство юстиції України, - також і з цим Міністерством) план
організаційно-правових заходів щодо забезпечення захисту прав та
інтересів України під час урегулювання спору;
2) у випадку порушення у закордонному юрисдикційному органі
справи за позовом до України:
готує рекомендації щодо досудового врегулювання спору під час
попереднього розгляду справи у закордонному юрисдикційному органі;
проводить юридичну експертизу можливих результатів розгляду
справи у закордонному юрисдикційному органі;
затверджує за погодженням з Міністерством закордонних справ
України (а у випадках коли відповідальним органом є не
Міністерство юстиції України, - також і з цим Міністерством) план
організаційно-правових заходів щодо забезпечення захисту прав та
інтересів України під час розгляду у закордонному юрисдикційному
органі справи за участю іноземного суб'єкта та України.
9. З метою координації заходів та підвищення взаємодії
заінтересованих органів та організацій, підготовки пропозицій з
організаційно-правових, процедурних та інших питань, пов'язаних із
здійсненням захисту прав та інтересів України під час урегулювання
спору, розгляду у закордонному юрисдикційному органі справи за
участю іноземного суб'єкта та України, відповідальним органом
утворюється міжвідомча робоча група.
Міжвідомчу робочу групу очолює один із керівників
відповідального органу, до її складу включаються керівники
заінтересованих органів та організацій.
Для утворення міжвідомчої робочої групи відповідальний орган
у п'ятиденний строк від дня його визначення як такого звертається
до Міністерства закордонних справ України, інших заінтересованих
органів та організацій (а у випадках коли відповідальним органом є
не Міністерство юстиції України, - також і до цього Міністерства),
які у п'ятиденний строк після одержання такого звернення
повідомляють відповідальний орган про кандидатури своїх
представників до складу міжвідомчої робочої групи.
У процесі роботи міжвідомчої робочої групи її члени
погоджують від імені органів та організацій, яких вони
представляють, процедурні та інші питання, пов'язані із
забезпеченням прав та інтересів України під час урегулювання спору
за участю іноземного суб'єкта, розгляду у закордонному
юрисдикційному органі справи, учасником якої є Україна.
Рішення міжвідомчої робочої групи оформляється протоколом,
який підписується керівником міжвідомчої робочої групи.
Рішення міжвідомчої робочої групи є обов'язковими до
виконання органами виконавчої влади, які представлені в її складі;
обов'язковими до розгляду іншими органами виконавчої влади.
10. Для забезпечення належного захисту прав та інтересів
України під час урегулювання спору за участю іноземного суб'єкта,
розгляду у закордонному юрисдикційному органі справи, учасником
якої є Україна, відповідальний орган на підставі затвердженого
плану організаційно-правових заходів може залучати в установленому
порядку юридичних радників, фахівців, примирювачів, експертів
(далі - юридичні радники), в тому числі іноземних.
У випадку коли відповідальним органом є не Міністерство
юстиції України, юридичні радники, в тому числі іноземні,
залучаються відповідальним органом за погодженням із Міністерством
юстиції України.
Міністерство закордонних справ України за зверненням
відповідального органу надає йому інформацію та рекомендації щодо
залучення іноземних юридичних радників.
Закупівля юридичних послуг, пов'язаних із забезпеченням
захисту прав та інтересів України під час урегулювання спору за
участю іноземного суб'єкта, розгляду у закордонному юрисдикційному
органі справи, учасником якої є Україна, здійснюється згідно із
законодавством України.
11.Заходи, здійснювані заінтересованими органами та
організаціями, юридичними радниками, що пов'язані із захистом прав
та інтересів України під час урегулювання спору, розгляду у
закордонному юрисдикційному органі справи за участю іноземного
суб'єкта та України, координуються відповідальним органом.
Міністерство закордонних справ України сприяє взаємодії
відповідального органу з іноземними юридичними радниками,
закордонними дипломатичними установами України, міжнародними
організаціями, урядовими органами та організаціями іноземних
держав.
Заінтересовані органи та організації на вимогу
відповідального органу подають у визначений ним строк необхідні
матеріали, висновки та пояснення щодо спору, стосовно якого існує
загроза пред'явлення або пред'явлено до закордонного
юрисдикційного органу позов до України.
12. Відповідальний орган щомісяця інформує Кабінет Міністрів
України, Міністерство закордонних справ України (а у випадках коли
відповідальним органом є не Міністерство юстиції України, - також
і це Міністерство) про хід урегулювання спору, розгляду у
закордонному юрисдикційному органі справи за участю іноземного
суб'єкта та України, а також Секретаріат Президента України - у
разі врегулювання спору, розгляду у закордонному юрисдикційному
органі справи, порушеної за позовом до Президента України.
13. Відповідальний орган застосовує передбачені цим Порядком
заходи щодо забезпечення захисту прав та інтересів України під час
виконання домовленостей, досягнутих за результатами врегулювання
спору за участю іноземного суб'єкта, а також під час оскарження,
визнання та виконання рішення, ухваленого закордонним
юрисдикційним органом за результатами розгляду справи, учасником
якої є Україна.
У разі ухвалення закордонним юрисдикційним органом рішення
проти держави, Президента України, Кабінету Міністрів України,
міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади України
з порушенням норм та принципів міжнародного права Міністерство
юстиції України разом із Міністерством закордонних справ України
готує спільний висновок про наявність відповідного порушення. На
підставі спільного висновку Міністерство закордонних справ України
вживає заходів дипломатичного характеру для припинення такого
порушення.
Якщо порушення триває, Кабінетом Міністрів України за
поданням Міністерства закордонних справ України, погодженим із
Міністерством юстиції України та іншими заінтересованими
центральними органами виконавчої влади України, може бути згідно
із законами України застосовано відповідні заходи до іноземної
держави та її майна.
14. Положення пунктів 7-13 цього Порядку застосовуються також
стосовно випадків урегулювання спорів за участю іноземного
суб'єкта, стосовно яких є ймовірність пред'явлення або пред'явлено
Україною як державою, Президентом України, Кабінетом Міністрів
України, міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади
України позов (скаргу, звернення), розгляду у закордонних
юрисдикційних органах справ, порушених за такими позовами
(скаргами, зверненнями).
{ Порядок в редакції Указу Президента N 745/2006 ( 745/2006 ) від
11.09.2006 }
Глава Адміністрації
Президента України В.МЕДВЕДЧУКon top