Document 573-VI, valid, current version — Adoption on September 23, 2008
( Last event — Entry into force, gone January 1, 2009. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо державної підтримки сімей,
які усиновили дитину з числа дітей-сиріт
або дітей, позбавлених батьківського піклування
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 7, ст.70 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Статтю 182 Кодексу законів про працю України ( 322-08 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375)
після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"Жінкам, які усиновили дитину старше трьох років, надається
одноразова оплачувана відпустка у зв'язку з усиновленням дитини
тривалістю 56 календарних днів без урахування святкових і
неробочих днів після набрання законної сили рішенням про
усиновлення дитини. Ця відпустка може бути використана також
батьком дитини".
У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.
2. У Законі України "Про відпустки" ( 504/96-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1997 р., N 2, ст. 4; 2000 р., N 51-52,
ст. 449; 2003 р., N 15, ст. 110; 2004 р., N 6, ст. 38, N 7,
ст. 55; 2005 р., N 2, ст. 36, N 9, ст. 178, N 26, ст. 353):
1) пункт 4 частини першої статті 4 після абзацу третього
доповнити новим абзацом такого змісту:
"відпустка у зв'язку з усиновленням дитини (стаття 18-1 цього
Закону)".
У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;
2) доповнити статтею 18-1 такого змісту:
"Стаття 18-1. Відпустка у зв'язку з усиновленням дитини
Особі, яка усиновила дитину віком старше трьох років,
надається одноразова оплачувана відпустка у зв'язку з усиновленням
дитини тривалістю 56 календарних днів без урахування святкових і
неробочих днів після набрання законної сили рішенням про
усиновлення дитини (якщо усиновлювачами є подружжя - одному з них
на їх розсуд).
Особа, яка усиновила дитину, має право на відпустку у зв'язку
з усиновленням дитини за умови, якщо заява про надання відпустки
надійшла не пізніше трьох місяців з дня набрання законної сили
рішенням про усиновлення дитини";
3) статтю 20 після частини п'ятої доповнити новою частиною
такого змісту:
"Відпустка у зв'язку з усиновленням дитини віком старше трьох
років надається за заявою особи, яка усиновила дитину, на підставі
рішення про усиновлення дитини та оформляється наказом
(розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу".
У зв'язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою.
3. У Законі України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"
( 2811-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 20,
ст. 102; 2002 р., N 35, ст. 261, N 50, ст. 367; 2008 р., NN 5-8,
ст. 78):
частину першу статті 3 доповнити пунктом 2-1 такого змісту:
"2-1) допомога при усиновленні дитини";
2) у статті 10 слова "усиновителю чи" виключити;
3) у статті 11:
друге речення частини першої викласти в такій редакції:
"Опікунам зазначена допомога призначається на підставі рішення про
встановлення опіки";
у частині другій слово "усиновлення" виключити;
4) доповнити розділом III-А такого змісту:
"Розділ III-А
ДОПОМОГА ПРИ УСИНОВЛЕННІ ДИТИНИ
Стаття 12-1. Право на допомогу при усиновленні дитини
Право на допомогу при усиновленні дитини має особа, яка є
громадянином України, постійно проживає на її території та
усиновила дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених
батьківського піклування (якщо усиновлювачами є подружжя - один з
них на їх розсуд).
Стаття 12-2. Умови призначення допомоги при усиновленні
дитини
Допомога при усиновленні дитини призначається на підставі
рішення про усиновлення дитини.
У разі усиновлення двох і більше дітей допомога надається на
кожну дитину.
Допомога при усиновленні дитини призначається за умови, якщо
звернення за її призначенням надійшло не пізніше дванадцяти
місяців з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення
дитини.
Допомога при усиновленні дитини призначається незалежно від
одержання на дитину інших видів допомоги.
Стаття 12-3. Розмір допомоги при усиновленні дитини
Допомога при усиновленні дитини надається у розмірі,
встановленому для виплати допомоги при народженні першої дитини.
Порядок і умови виплати допомоги при усиновленні дитини та
підстави для припинення виплати такої допомоги визначаються
Кабінетом Міністрів України";
5) у тексті Закону слово "усиновитель" в усіх відмінках і
числах замінити словом "усиновлювач" у відповідному відмінку і
числі.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2009 року.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня
опублікування цього Закону:
забезпечити видання відповідно до своєї компетенції
нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 23 вересня 2008 року
N 573-VIon top