Document 523-2016-п, valid, current version — Revision on June 22, 2019, on the basis - 520-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 серпня 2016 р. № 523
Київ

Деякі питання обслуговування коштів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 520 від 19.06.2019}

Відповідно до підпункту 2 пункту 14 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок казначейського обслуговування коштів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, що додається.

2. Установити, що до завершення заходів, пов’язаних із створенням Фонду соціального страхування шляхом злиття Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, обслуговування коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань проводиться згідно з нормами законодавства, якими регламентується їх діяльність.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2013 р. № 303 “Про затвердження Порядку казначейського обслуговування операцій, пов’язаних з використанням коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 33, ст. 1164).

4. Міністерствам забезпечити приведення власних нормативно-правових актів у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 серпня 2016 р. № 523

ПОРЯДОК
казначейського обслуговування коштів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування

1. Цей Порядок визначає механізм обслуговування коштів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі - фонди) органами Казначейства.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 520 від 19.06.2019}

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у Бюджетному кодексі України.

3. Обслуговування коштів фондів проводиться органами Казначейства відповідно до законодавства.

4. У процесі казначейського обслуговування операцій, пов’язаних з використанням коштів фондів, може застосовуватися система дистанційного обслуговування “Клієнт казначейства - Казначейство” з використанням засобів криптографічного захисту інформації Казначейства.

У разі застосування зазначеної системи дистанційного обслуговування обмін документами між фондами та органами Казначейства проводиться в електронному режимі.

У разі неможливості передавання електронних документів з технічних причин або в інших випадках, передбачених законодавством, органу Казначейства подаються документи на паперових носіях.

5. Для здійснення операцій з коштами фондів виконавчій дирекції Фонду соціального страхування (далі - виконавча дирекція Фонду), її робочим органам: управлінням виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі - управління виконавчої дирекції Фонду), відділенням виконавчої дирекції Фонду в районах і містах обласного значення (далі - відділення виконавчої дирекції Фонду); державній службі зайнятості (далі - служба): її центральному апарату (далі - центральний апарат служби), центрам зайнятості Автономної Республіки Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським центрам зайнятості (далі - регіональні центри зайнятості), районним, міським, районним у містах і міськрайонним центрам зайнятості (далі - базові центри зайнятості), Інституту підготовки кадрів і центрам професійно-технічної освіти, іншим установам, підприємствам, організаціям, утвореним службою (далі - підпорядковані службі юридичні особи), в Казначействі відкриваються рахунки (далі - рахунки фондів).

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 520 від 19.06.2019}

Відкриття та закриття рахунків фондів проводиться виконавчою дирекцією Фонду, її робочими органами та службою у порядку, встановленому законодавством.

{Абзац третій пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ № 520 від 19.06.2019}

6. Обслуговування виконавчої дирекції Фонду, її робочих органів і служби проводиться органами Казначейства відповідно до умов укладених договорів про розрахунково-касове обслуговування.

7. Казначейство розподіляє кошти єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування відповідно до пропорцій, визначених законодавством, з використанням засобів програмного забезпечення. Страхові кошти відповідно до встановлених законодавством пропорцій розподілу автоматично перераховуються на рахунки фондів.

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 520 від 19.06.2019}

8. Зарахування платежів, що надходять від платників страхових внесків до Фонду соціального страхування, нарахованих, але не сплачених до 1 січня 2011 р., сум фінансових санкцій, застосованих відповідно до законів за видами соціального страхування, до підприємств, установ, організацій та фізичних осіб - підприємців за порушення встановленого порядку сплати страхових внесків і використання коштів цього Фонду, а також сум адміністративних штрафів, накладених відповідно до закону на посадових осіб, проводиться з використанням системи електронних платежів Національного банку на рахунки Фонду, відкриті відповідним відділенням виконавчої дирекції Фонду.

{Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 520 від 19.06.2019}

Зарахування платежів, що надходять від платників страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, нарахованих, але не сплачених до 1 січня 2011 р., сум фінансових санкцій, застосованих відповідно до Законів України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, “Про зайнятість населення” та інших законів, до підприємств, установ, організацій і фізичних осіб - підприємців за порушення встановленого порядку сплати страхових внесків і використання коштів цього фонду, недотримання вимог законодавства про зайнятість населення, а також сум адміністративних штрафів, накладених відповідно до закону на посадових осіб, проводиться з використанням системи електронних платежів Національного банку на рахунки, відкриті регіональним та базовим центрам зайнятості.

{Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 520 від 19.06.2019}

{Абзац третій пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ № 520 від 19.06.2019}

{Абзац четвертий пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ № 520 від 19.06.2019}

Кошти, зараховані на відповідні рахунки фондів, відкриті відділенням виконавчої дирекції Фонду та базовим центрам зайнятості, на кінець операційного дня у регламентований час з використанням засобів програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів перераховуються:

{Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 520 від 19.06.2019}

на відповідні рахунки фондів, відкриті управлінням виконавчої дирекції Фонду та регіональним центрам зайнятості;

{Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 520 від 19.06.2019}

з рахунків управлінь виконавчої дирекції Фонду та регіональних центрів зайнятості на відповідні рахунки виконавчої дирекції Фонду та центрального апарату служби.

{Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 520 від 19.06.2019}

9. Органи Казначейства з використанням засобів програмного забезпечення формують виписки з рахунків фондів за попередній операційний день і подають їх в електронному вигляді виконавчій дирекції Фонду, її робочим органам і службі.

10. Для перерахування коштів з рахунків фондів на рахунки відділень виконавчої дирекції Фонду та базових центрів зайнятості відповідно виконавча дирекція Фонду та її управління, центральний апарат служби та регіональні центри зайнятості подають органам Казначейства платіжні доручення, які наступного дня після здійснення операцій з перерахування коштів фондів надають їм виписки з рахунків фондів із штампом органу Казначейства.

11. Для проведення витрат виконавча дирекція Фонду, її робочі органи та служба надсилають відповідним органам Казначейства:

{Абзац перший пункту 11 в редакції Постанови КМ № 520 від 19.06.2019}

платіжні доручення на паперових та електронних носіях у кількості примірників, необхідній для всіх учасників безготівкових розрахунків, і реєстри платіжних доручень за формою згідно з додатком 1. При цьому застосовуються форма платіжних доручень, обов’язкові реквізити, строк дії та вимоги щодо їх заповнення, що визначені нормативно-правовими актами Національного банку;

{Абзац другий пункту 11 в редакції Постанови КМ № 520 від 19.06.2019}

оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому порядку, що підтверджують цільове спрямування коштів.

{Абзац пункту 11 в редакції Постанови КМ № 520 від 19.06.2019}

Органи Казначейства перевіряють подані виконавчою дирекцією Фонду, її робочими органами та службою документи на відповідність вимогам законодавства та платіжні доручення щодо наявності всіх необхідних реквізитів, відповідності підписів відповідальних посадових осіб і наявності печаток виконавчої дирекції Фонду, її робочих органів та служби. За достовірність інформації, зазначеної у платіжних дорученнях, відповідають виконавча дирекція Фонду, її робочі органи та служба. У разі невідповідності дати подання платіжного доручення даті, зазначеній у дорученні, у полі “Одержано банком” на всіх примірниках такого доручення обов’язково проставляються дата його подання та підпис відповідального працівника органу Казначейства.

{Абзац четвертий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 520 від 19.06.2019}

Після проведення платежу на платіжному дорученні ставиться відмітка “Оплачено”.

12. У разі здійснення публічних закупівель виконавча дирекція Фонду, її робочі органи та служба разом з платіжними дорученнями подають органам Казначейства документи для проведення перевірки згідно з вимогами законодавства у сфері публічних закупівель.

13. Виконавча дирекція Фонду, її робочі органи та служба забезпечують правильність оформлення та заповнення реквізитів платіжних доручень, заявок на видачу готівки та грошових чеків, цільове спрямування та використання коштів фондів.

14. Платіжне доручення не приймається органами Казначейства та повертається виконавчій дирекції Фонду, її робочим органам, службі без виконання не пізніше робочого дня, наступного за днем отримання такого платіжного доручення, у разі:

{Абзац перший пункту 14 в редакції Постанови КМ № 520 від 19.06.2019}

відсутності або недостатності залишку коштів на відповідному рахунку фонду;

неправильного заповнення реквізитів чи незаповнення хоча б одного з реквізитів та/або недотримання вимог щодо оформлення платіжного доручення;

неподання або подання неповного переліку документів щодо проведення процедури публічних закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до законодавства;

якщо платіжне доручення, подане органу Казначейства, не може бути виконане відповідно до законодавства.

На зворотному боці платіжного доручення зазначаються дата і причини його повернення без виконання за підписами працівника, який повертає платіжне доручення, та керівника (заступника керівника) відповідного структурного підрозділу органу Казначейства.

15. Безспірне списання коштів з рахунків фондів органи Казначейства проводять у порядку, встановленому законодавством.

16. Для проведення платежів виконавча дирекція Фонду, її робочі органи та служба подають відповідним органам Казначейства окремі реєстри платіжних доручень, оформлені за такими пріоритетами:

соціальні виплати, виплата матеріального забезпечення, страхові виплати та надання соціальних послуг застрахованим особам (членам їх сімей, іншим особам), у яких виникає право на отримання соціального забезпечення, визначеного законодавством;

оплата праці працівників фондів, нарахування на оплату праці, оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

інші платежі.

17. У разі застосування системи безготівкової виплати заробітної плати кошти перераховуються на поточні рахунки відповідно до платіжних доручень.

18. Для оформлення документів на отримання готівкових коштів для виплати працівникам фондів заробітної плати, допомоги, витрат на службові відрядження та інших витрат, які не можуть бути проведені безготівковою оплатою, виконавча дирекція Фонду, її робочі органи та служба подають органам Казначейства заявки на видачу готівки у двох примірниках за формою згідно з додатком 2.

Після видачі готівки один примірник зазначеної заявки з відміткою “Оплачено” повертається виконавчій дирекції Фонду, її робочим органам, службі, другий примірник зберігається в органі Казначейства. Заявки на видачу готівки виписуються виконавчою дирекцією Фонду, її робочими органами та службою на осіб, з якими в них укладено договори про повну матеріальну відповідальність та які мають право отримувати і видавати готівку.

19. Виконавча дирекція Фонду, її робочі органи та служба під час оформлення виплати заробітної плати, інших заохочувальних і компенсаційних виплат повинні подавати платіжні доручення на перерахування платежів, утриманих із заробітної плати та перерахованих у фонд оплати праці, податків до бюджету і єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

20. Уповноважені особи виконавчої дирекції Фонду, її робочих органів та служби на підставі належно оформлених чеків отримують готівку з поточних рахунків, відкритих в установах банків органам Казначейства за балансовими рахунками групи 257 плану рахунків бухгалтерського обліку банків, затвердженого Національним банком.

21. Кошти на виплату готівки перераховуються органами Казначейства на рахунки групи 257 зазначеного плану рахунків, відкриті в установах банків, на підставі заявок на видачу готівки, поданих виконавчою дирекцією Фонду, її робочими органами та службою. Для отримання готівки з рахунків групи 257 органами Казначейства виконавчій дирекції Фонду, її робочим органам і службі видаються грошові чекові книжки.

Для отримання грошової чекової книжки виконавча дирекція Фонду, її робочі органи та служба із своїх рахунків проводять оплату її вартості відповідному банку. Після підтвердження факту оплати (отримання копії платіжного доручення) орган Казначейства в установленому порядку отримує в банку грошові чекові книжки та реєструє їх у журналі реєстрації отриманих і виданих грошових чекових книжок.

Грошові чекові книжки передаються виконавчій дирекції Фонду, її робочим органам і службі на підставі довіреностей шляхом оформлення актів приймання-передачі грошової чекової книжки у двох примірниках. Один примірник акта залишається в органі Казначейства, другий примірник разом з грошовою чековою книжкою передається виконавчій дирекції Фонду, її робочим органам і службі. У журналі реєстрації отриманих і виданих грошових чекових книжок у графі “Передано” зазначаються найменування виконавчої дирекції Фонду, її робочих органів та служби, номер і дата довіреності, номер і дата акта приймання-передачі грошової чекової книжки.

Виконавча дирекція Фонду, її робочі органи та служба списують грошові чекові книжки в установленому порядку.

22. Кошти, що помилково зараховані на рахунки виконавчої дирекції Фонду, її робочих органів та служби, повертаються ними у строки, встановлені законодавством. Повернення коштів проводиться органами Казначейства на підставі платіжних доручень виконавчої дирекції Фонду, її робочих органів і служби, у призначенні яких обов’язково зазначаються номер і дата документа, згідно з яким зараховано такі кошти.

23. Виконавча дирекція Фонду, її робочі органи та служба мають право в будь-який час до списання платежу з відповідного рахунка фонду відкликати платіжні доручення з органу Казначейства, що його обслуговує. Платіжні доручення відкликаються лише у повній сумі.

Для відкликання платіжного доручення до органу Казначейства подається лист з підписом посадової особи виконавчої дирекції Фонду, її робочих органів і служби, яка має право першого підпису на розрахункових документах.

24. Для здійснення операцій в іноземній валюті виконавча дирекція Фонду, її робочі органи та служба відкривають рахунки в установі банку за відповідними балансовими рахунками згідно з вимогами нормативно-правових актів Національного банку.

Після відкриття в установі банку рахунка для обліку операцій в іноземній валюті виконавча дирекція Фонду, її робочі органи та служба подають відповідним органам Казначейства довідку банку про відкриття такого рахунка.

25. Звіти про виконання бюджетів і кошторисів відповідних фондів складаються та подаються виконавчою дирекцією Фонду, її робочими органами та службою в установленому законодавством порядку.Додаток 1
до Порядку

РЕЄСТР
платіжних доручень


Додаток 2
до Порядку

ЗАЯВКА
на видачу готівкиon top