Document 502-2008-п, valid, current version — Adoption on May 28, 2008
( Last event — Entry into force, gone June 4, 2008. Take a look at the history? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 травня 2008 р. N 502
Київ
Про затвердження Державної цільової програми
інформування громадськості з питань
євроатлантичної інтеграції України
на 2008-2011 роки

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Державну цільову програму інформування
громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на
2008-2011 роки (далі - Програма), що додається.
2. Міністерству економіки включати за поданням Державного
комітету телебачення та радіомовлення визначені Програмою
завдання, заходи та показники до розділів проекту Державної
програми економічного і соціального розвитку України на
відповідний рік.
3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям під час
складання проектів державного та місцевих бюджетів на відповідний
рік передбачати кошти для виконання визначених Програмою завдань і
заходів та сприяти залученню в установленому порядку додаткових
коштів з інших джерел, не заборонених законодавством, для
фінансування Програми.
4. Центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям надсилати
Державному комітетові телебачення та радіомовлення до 25 січня
наступного року звіти про результати виконання Програми для
узагальнення і подання звіту Кабінетові Міністрів України та
Міністерству економіки до 15 квітня зазначеного періоду.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 29

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 травня 2008 р. N 502
ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
інформування громадськості
з питань євроатлантичної інтеграції України
на 2008-2011 роки

Загальна частина
Пріоритетом у роботі, пов'язаній з реалізацією стратегічного
курсу України на повноправне членство в НАТО, є підвищення рівня
поінформованості громадян про зміст і шляхи реалізації
національних інтересів, мету євроатлантичної інтеграції України,
діяльність зазначеної Організації та її співробітництво з
Україною.
Мета Програми
Метою Програми є сприяння виконанню завдань євроатлантичної
інтеграції України, створення умов для свідомого самовизначення
громадян щодо приєднання України до НАТО, забезпечення підтримки
державної політики євроатлантичної інтеграції.
Шляхи і способи розв'язання проблеми
Мети Програми передбачається досягти шляхом активізації
роботи з інформування населення про євроатлантичну інтеграцію
України та діяльність НАТО, для чого необхідно забезпечити:
підвищення рівня поінформованості громадян про євроатлантичні
інтеграційні процеси, переваги членства в НАТО та перспективи
співробітництва України з Альянсом;
посилення контролю за інформаційно-просвітницькою діяльністю
органів державної влади у сфері євроатлантичної інтеграції;
проведення моніторингу громадської думки;
співпрацю органів державної влади з громадськими
організаціями у поширенні зазначеної інформації.
Впровадження механізму інформування громадськості щодо
євроатлантичної інтеграції України передбачає:
створення за умови фінансової та адміністративної підтримки
держави спеціалізованої інформаційної мережі для проведення
ефективної інформаційної роботи з підтримки євроатлантичного курсу
України;
створення потужних інформаційних ресурсів з питань
євроатлантичної інтеграції здійснюється шляхом формування бази
даних про лідерів громадської думки, провідних експертів і
фахівців у галузі євроатлантичної інтеграції та залучення їх до
виконання завдань Програми; підвищення кваліфікації державних
службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування,
вчителів і викладачів навчальних закладів з питань євроатлантичної
інтеграції;
застосування у повному обсязі ресурсів держави з метою
популяризації політики євроатлантичної інтеграції шляхом
організації визначеними Кабінетом Міністрів України державними
установами цілеспрямованої об'єктивної інформаційної кампанії;
поширення в суспільстві об'єктивної інформації з метою
сприяння формуванню кожним громадянином власної думки щодо
членства України в НАТО;
підготовку та видання підручників і навчальних посібників,
аналітичних матеріалів та іншої інформаційної продукції з питань
євроатлантичної інтеграції для загальноосвітніх та вищих
навчальних закладів; створення теле- і радіопрограм з роз'ясненням
державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції.
Моніторинг громадської думки проводиться шляхом всебічного
аналізу результатів соціологічних опитувань і виявлення мотивацій,
що формують ставлення населення різних регіонів та цільових груп
до НАТО і членства України в цій Організації, а також дослідження
факторів, які впливають на суспільну думку.
Подолання негативних стереотипів щодо співпраці України з
НАТО та формування позитивних мотивацій населення до членства в
Альянсі здійснюється шляхом проведення широкої роз'яснювальної
роботи із залученням органів державної влади, навчальних закладів,
засобів масової інформації, недержавних організацій, іноземних
представництв; об'єктивного інформування громадськості про
діяльність та завдання Альянсу; виявлення мотивацій, що формують
ставлення цільових груп населення до НАТО і членства України в цій
Організації; розроблення і виконання цільових регіональних
інформаційних програм та проектів; інформування про зміст
національних інтересів у відносинах з НАТО, зокрема щодо
гарантування незалежності України, її територіальної цілісності та
суспільного прогресу, сприяння розвитку демократичних інститутів
громадянського суспільства, захисту прав і свобод людини;
демонстрації позитивного досвіду та переваг від членства в НАТО
сусідніх з Україною держав Центральної та Східної Європи.
Прогнозні обсяги та джерела фінансування наведено у
додатку 1.
Завдання і заходи
Завдання і заходи з виконання Програми визначені у додатку 2.
Очікувані результати, ефективність Програми
Виконання Програми дасть змогу створити сприятливе
інформаційне середовище, необхідне для послідовного дотримання
курсу на євроатлантичну інтеграцію України; підвищити рівень
поінформованості громадськості про функціонування системи безпеки
в Європі, гарантії та обов'язки, які надає членство в НАТО,
результати приєднання до НАТО для безпеки, економіки і соціальної
сфери країни; посилити політичну підтримку членства України в
НАТО.
Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.
Обсяги та джерела фінансування
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів
державного бюджету в межах бюджетних призначень, передбачених
центральним органам виконавчої влади на відповідний рік, коштів
місцевих бюджетів, інших передбачених законом джерел.
На виконання Програми передбачено щорічне виділення
10 млн. гривень відповідно до Указу Президента України від
25 квітня 2008 р. N 402 ( 402/2008 ) "Про рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 21 березня 2008 року
"Про перспективи дальшого розвитку відносин України з Організацією
Північноатлантичного договору та стан забезпечення координації
діяльності органів виконавчої влади України, інших державних
органів у сфері євроатлантичної інтеграції України".
Обсяги фінансування Програми уточнюються щороку.
Програма не потребує створення додаткових
матеріально-технічних ресурсів.
Виконання Програми забезпечується центральними та місцевими
органами виконавчої влади разом з недержавними засобами масової
інформації та громадськими організаціями.
Координація діяльності з виконання Програми покладається на
Держкомтелерадіо.

Додаток 1
до Програми
ПАСПОРТ
Державної цільової програми інформування
громадськості з питань євроатлантичної інтеграції
України на 2008-2011 роки

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 8 листопада 2007 р. N 960 ( 960-2007-р ).
2. Програму затверджено постановою Кабінету Міністрів України
від 28 травня 2008 р. N 502.
3. Державний замовник-координатор - Держкомтелерадіо.
4. Державні замовники - центральні органи виконавчої влади,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські держадміністрації.
5. Керівник Програми - перший заступник Голови
Держкомтелерадіо.
6. Виконавці заходів Програми - центральні органи виконавчої
влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації, громадські
організації.
7. Строк виконання 2008-2011 роки.
8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування
------------------------------------------------------------------ | Джерела |Обсяг фінансування| У тому числі за роками | | фінансування | (тис. гривень) |--------------------------| | | | 2008| 2009 | 2010 | 2011 | |------------------+------------------+-----+------+------+------| |Державний бюджет | 36735 | 7802| 9701| 9564| 9668| |------------------+------------------+-----+------+------+------| |у тому числі з | 15078 | 3000| 3826| 3946| 4306| |коштів, виділених | | | | | | |для | | | | | | |Держкомтелерадіо | | | | | | |------------------+------------------+-----+------+------+------| |Місцеві бюджети | 3799 | 851| 976| 996| 976| |------------------+------------------+-----+------+------+------| |Інші джерела | | | | | | |------------------+------------------+-----+------+------+------| |Усього | 40534 | 8653| 10677| 10560| 10644| ------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Програми
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової програми
інформування громадськості з питань
євроатлантичної інтеграції на 2008-2011 роки



Додаток 3
до Програми
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової програми
інформування громадськості з питань
євроатлантичної інтеграції України
на 2008-2011 роки

----------------------------------------------------------------------- | Найменування | Найменування | Одиниця | Значення показників | | завдання | показників | виміру |-------------------------| | | виконання | |усьо-| у тому числі за | | | завдання | | го | роками | | | | | |-------------------| | | | | |2008|2009|2010|2011| |----------------+----------------+---------+-----+----+----+----+----| |1. Запровадження|кількість | | | 4 | 4 | 4 | 4 | |моніторингу |проведених | | | | | | | |громадської |соціологічних | | | | | | | |думки та |досліджень | | | | | | | |проведення її | | | | | | | | |всебічного | | | | | | | | |аналізу | | | | | | | | |----------------+----------------+---------+-----+----+----+----+----| |2. Впровадження |рівень підтримки|відсотків| | 36 | 43 | 50 | 55 | |механізму |державної | | | | | | | |інформування |політики | | | | | | | |громадськості |приєднання | | | | | | | |щодо |України до НАТО | | | | | | | |євроатлантичної |----------------+---------+-----+----+----+----+----| |інтеграції |створення Центру| | | | | | | |України |інформаційної | | | | | | | | |підтримки | | | | | | | | |інтересів | | | | | | | | |України, інших | | | | | | | | |систем | | | | | | | | |громадського | | | | | | | | |інформування з | | | | | | | | |питань | | | | | | | | |євроатлантичної | | | | | | | | |інтеграції | | | | | | | |----------------+----------------+---------+-----+----+----+----+----| |3. Подолання |рівень |відсотків| | 50 | 46 | 42 | 37 | |негативних |несприйняття | | | | | | | |стереотипів |громадськістю | | | | | | | |громадської |повномасштабного| | | | | | | |думки щодо |членства країни | | | | | | | |співпраці |в НАТО | | | | | | | |України з НАТО | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------on top