Document 500-2014-п, valid, current version — Revision on July 18, 2019, on the basis - 581-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 1 жовтня 2014 р. № 500
Київ

Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань державної служби

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 171 від 25.03.2015
№ 301 від 14.05.2015
№ 768 від 30.09.2015
№ 48 від 25.01.2017
№ 482 від 13.06.2018
№ 581 від 05.07.2019}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про Національне агентство України з питань державної служби, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 19

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 жовтня 2014 р. № 500

ПОЛОЖЕННЯ
про Національне агентство України з питань державної служби

{У тексті Положення: слово “Нацдержслужба” в усіх відмінках замінено словом “НАДС”; слово “її” замінено словом “його”; слово “неї” замінено словом “нього”згідно з Постановою КМ № 48 від 25.01.2017}

{У тексті Положення слова “навчальних закладів” замінено словами “закладів освіти” згідно з Постановою КМ № 581 від 05.07.2019}

1. Національне агентство України з питань державної служби (НАДС) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується i координується Кабінетом Мiнiстрiв України та який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, здійснює функціональне управління державною службою в органі державної влади, іншому державному органі, його апараті (секретаріаті).

Координацію роботи НАДС забезпечує Міністр Кабінету Міністрів України.

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 581 від 05.07.2019}

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 48 від 25.01.2017}

2. НАДС у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями НАДС є:

1) забезпечення формування і реалізація державної політики у сфері державної служби та з питань управління персоналом у державних органах;

{Підпункт 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 48 від 25.01.2017}

2) участь у формуванні державної політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування;

3) здійснення функціонального управління державною службою.

4. НАДС відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення такого законодавства та внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України;

2) готує зауваження та пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України в установленому порядку;

3) погоджує проекти законів, інших актів законодавства, які надходять на погодження від інших центральних органів виконавчої влади, готує в межах повноважень, передбачених законом, висновки і пропозиції до проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи;

4) забезпечує нормативно-правове регулювання у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;

5) погоджує проекти положень про центральні органи виконавчої влади в частині функціонального обстеження з метою недопущення дублювання повноважень;

6) складає та формує перелік державних органів, установ та організацій, посади керівних працівників і спеціалістів яких віднесені до посад державних службовців;

7) розробляє та вносить в установленому порядку Кабінетові Міністрів України схему посадових окладів на посадах державної служби, положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям;

{Підпункт 7 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 581 від 05.07.2019}

7-1) проводить моніторинг оплати праці державних службовців;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 7-1 згідно з Постановою КМ № 581 від 05.07.2019}

7-2) погоджує, розроблені Мінсоцполітики, проекти нормативно-правових актів з питань умов і розмірів оплати праці працівників органів місцевого самоврядування;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 7-2 згідно з Постановою КМ № 581 від 05.07.2019}

8) надає роз’яснення щодо застосування законодавства з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, які в разі потреби оприлюднюються на офіційному веб-сайті НАДС та у друкованих засобах масової інформації для врахування особами, на яких поширюється дія Законів України “Про державну службу” та “Про службу в органах місцевого самоврядування”;

{Підпункт 8 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 581 від 05.07.2019}

9) веде облік кількісного та якісного складу державних службовців державних органів, їх апаратів (секретаріатів), інших органів, на яких поширюється дія Закону України “Про державну службу”, проводить аналіз такого складу;

{Підпункт 9 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 581 від 05.07.2019}

9-1) здійснює підготовку пропозицій щодо підвищення ефективності управління персоналом за результатами аналізу складу державних службовців державних органів, їх апаратів (секретаріатів), інших органів, на яких поширюється дія Закону України “Про державну службу”;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 9-1 згідно з Постановою КМ № 581 від 05.07.2019}

10) організовує в установленому законодавством порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації єдиної державної політики у сфері державної служби;

11) забезпечує в установленому законодавством порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є НАДС, а також розгляд запитів на інформацію;

12) проводить перевірку поданих державними органами наказів (розпоряджень) про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади та його умови на відповідність вимогам законодавства з питань державної служби та в разі відсутності зауважень узагальнює і розміщує подану інформацію на своєму офіційному веб-сайті;

12-1) забезпечує оприлюднення оголошень про проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби та їх результатів на Єдиному веб-порталі вакансій державної служби;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 12-1 згідно з Постановою КМ № 581 від 05.07.2019}

12-2) забезпечує та здійснює розвиток, впровадження і технічне супроводження інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем і технологій у сфері, що належить до компетенції НАДС, автоматизацію процедур проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби, зокрема проведення тестування кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 12-2 згідно з Постановою КМ № 581 від 05.07.2019}

13) здійснює методичну підтримку служб управління персоналом державних органів, розроблення та впровадження методики управління персоналом, проведення оцінки персоналу та забезпечення його розвитку;

14) вносить в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо віднесення посад в органах місцевого самоврядування, що не визначені у Законі України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, а також нових посад в органах місцевого самоврядування до відповідних категорій посад;

15) здійснює організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби;

16) веде облік державних службовців категорії “А”, строк повноважень яких закінчується, а також тих, що після звільнення не працевлаштовані в установленому порядку, але не довше ніж протягом одного року з дня закінчення строку призначення на посаду;

17) формує та оновлює базу даних щодо вакантних посад державної служби категорії “А” та ініціює перед суб’єктом призначення проведення конкурсу на такі посади;

18) затверджує перелік посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, за поданням керівника державної служби у відповідному органі;

19) організовує у випадках та порядку, передбачених законом, проведення спеціальної перевірки в новоутворених державних органах до прийняття рішення щодо утворення у зазначених органах структурного підрозділу, відповідального за таку перевірку;

20) надсилає у випадках, передбачених законом, до державних органів (їх територіальних органів) запити про перевірку відомостей щодо претендентів на посади, призначення (обрання) на які здійснюється Президентом України, Верховною Радою України або Кабінетом Міністрів України, узагальнює отриману інформацію та подає її до Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України та Секретаріату Кабінету Міністрів України;

21) здійснює контроль за додержанням визначених Законом України “Про державну службу” умов реалізації громадянами права на державну службу;

22) проводить в межах повноважень, визначених законом, в установленому порядку перевірки стану дотримання в державних органах вимог Закону України “Про державну службу”;

23) проводить в установленому порядку службові розслідування з питань дотримання державними службовцями вимог Закону України “Про державну службу”;

24) розглядає в установленому порядку скарги державних службовців категорій “Б” і “В” щодо прийняття, проходження та припинення державної служби відповідно до Закону України “Про державну службу”;

25) направляє в установленому порядку державним органам та їх посадовим особам вимоги щодо скасування рішень таких органів з питань державної служби, які суперечать законодавству в частині реалізації громадянами права на державну службу; щодо усунення порушень прав державного службовця або перешкод у реалізації таких прав; щодо скасування результатів конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби;

26) забезпечує захист прав державних службовців у разі зміни істотних умов служби;

27) розглядає в установленому порядку скарги учасників конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій “Б” і “В” щодо рішень конкурсної комісії;

28) забезпечує формування і оприлюднення єдиного переліку вакантних посад державної служби в державних органах та переможців конкурсів;

29) забезпечує формування та функціонування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад;

{Підпункт 29 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 581 від 05.07.2019}

30) сприяє розвитку системи закладів освіти, що надають освітні послуги з підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, делегує їм повноваження з визначення змісту навчання відповідно до вимог професійних стандартів;

{Підпункт 30 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 581 від 05.07.2019}

31) організовує та координує підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування” та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, зокрема з питань, пов’язаних із запобіганням корупції, за державним замовленням, здійснює в межах повноважень, передбачених законом, контроль за якістю професійного навчання;

{Підпункт 31 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 482 від 13.06.2018}

32) забезпечує визначення потреб у професійному навчанні державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, зокрема у підвищенні кваліфікації з питань, пов’язаних із запобіганням корупції, відповідно до вимог професійних стандартів;

{Підпункт 32 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 482 від 13.06.2018}

33) формує пропозиції щодо обсягів державного замовлення на професійне навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування для державних потреб на основі їх професійних компетентностей та розміщує затверджені обсяги згідно із законодавством;

{Підпункт 33 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 581 від 05.07.2019}

34) здійснює конкурсний відбір виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування” та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, укладає з ними державні контракти та контролює їх виконання;

{Підпункт 34 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 581 від 05.07.2019}

35) координує навчально-методичне забезпечення професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування;

{Підпункт 35 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 581 від 05.07.2019}

36) організовує із залученням закладів освіти розроблення освітньо-професійних програм підготовки і спеціалізації здобувачів вищої освіти за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування” та їх погодження, а також забезпечує розроблення професійних програм спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування на основі професійних компетентностей і погоджує такі програми;

{Підпункт 36 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 581 від 05.07.2019}

{Підпункт 37 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 581 від 05.07.2019}

38) організовує із залученням закладів освіти навчання державних службовців з метою підвищення рівня володіння ними державною мовою, регіональною мовою або мовою національних меншин, а також іноземною мовою, яка є офіційною мовою Ради Європи, якщо володіння такою мовою є обов’язковим відповідно до Закону України “Про державну службу”;

38-1) затверджує перелік уповноважених закладів вищої освіти, що проводять атестацію осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, та розміщує його на своєму офіційному веб-сайті;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 38-1 згідно з Постановою КМ № 581 від 05.07.2019}

38-2) проводить моніторинг щодо виконання вимог Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р. № 301 “Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 38, ст. 1208), стосовно засідань атестаційних комісій уповноважених закладів вищої освіти;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 38-2 згідно з Постановою КМ № 581 від 05.07.2019}

39) координує в межах повноважень, передбачених законом, діяльність центрів підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій;

40) вивчає та узагальнює потреби, пріоритетні напрями підготовки і підвищення кваліфікації державних службовців, керівників державних підприємств, установ та організацій за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших форм міжнародного співробітництва, здійснює моніторинг використання міжнародної технічної допомоги та інших форм міжнародного співробітництва для професійного навчання зазначених категорій осіб;

41) погоджує призначення та звільнення директорів центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій;

42) затверджує Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника закладу післядипломної освіти, що належить до сфери управління НАДС;

{Підпункт 42 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 581 від 05.07.2019}

43) здійснює міжнародне співробітництво з питань, що належать до його компетенції;

44) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію проектів та виконання програм щодо вдосконалення державного управління та державної служби, в тому числі міжнародних, а також програм залучення міжнародної технічної допомоги в рамках виконання зобов’язань, взятих за міжнародними договорами України з питань, що належать до його компетенції;

45) координує впровадження інструментів інституціональної розбудови Twinning і TAIEX;

46) вивчає європейський досвід у сфері державної служби, розробляє пропозиції щодо впровадження у діяльність органів державної влади кращої міжнародної практики;

47) готує пропозиції та розробляє заходи щодо підвищення ефективності державного управління та державної служби, у тому числі щодо інституціонального забезпечення їх адаптації до стандартів ЄС;

48) установлює відомчі заохочувальні відзнаки та вирішує питання щодо нагородження ними державних службовців;

49) організовує відповідно до законодавства проведення наукових досліджень і прикладних розробок з питань державної служби;

50) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю НАДС, його територіальних органів, а також підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління;

50-1) забезпечує висвітлення інформації про діяльність НАДС, його територіальних органів у засобах масової інформації та на своєму офіційному веб-сайті, організовує проведення заходів з питань, що належать до компетенції НАДС;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 50-1 згідно з Постановою КМ № 581 від 05.07.2019}

51) здійснює управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

52) вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення форм державної статистичної звітності;

53) здійснює інші повноваження, визначені законом.

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 48 від 25.01.2017}

5. НАДС з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом,  здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті НАДС, його територіальних органах, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління;

2) здійснює прогнозування розвитку персоналу, добір персоналу в апарат НАДС, на керівні посади в його територіальні органи, на підприємства, в установи та організації, що належать до сфери його управління, планування та організацію заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців і працівників апарату НАДС;

{Підпункт 2 пункту 5 в редакції Постанови КМ № 48 від 25.01.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 581 від 05.07.2019}

3) спрямовує, координує та контролює діяльність підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління;

4) організовує планово-фінансову роботу в апараті НАДС, його територіальних органах, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку;

5) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;

6) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно до встановлених правил;

7) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави.

6. НАДС для виконання покладених на нього завдань має право:

1) залучати в установленому порядку до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками);

2) одержувати безоплатно від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також від громадян та їх об’єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) оскаржувати в судовому порядку невиконання державними органами, їх посадовими особами вимог НАДС про скасування рішень з питань державної служби, які суперечать законодавству в частині реалізації громадянами права на державну службу; про усунення порушень прав державного службовця; про скасування результатів конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби.

{Пункт 6 доповнено підпунктом 5 згідно з Постановою КМ № 581 від 05.07.2019}

7. НАДС здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи.

8. НАДС під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, а також з органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками і організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами і організаціями.

9. НАДС у межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує та контролює їх виконання.

Накази НАДС, які відповідно до законодавства є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, видаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Нормативно-правові акти НАДС підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Накази НАДС, видані в межах повноважень, передбачених законом, обов’язкові для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими держадміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форми власності та громадянами.

Вимоги НАДС щодо усунення порушень прав державного службовця, встановлених Законом України “Про державну службу”, щодо скасування рішень з питань державної служби, які суперечать законодавству в частині реалізації громадянами права на державну службу, щодо скасування результатів конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби обов’язкові для виконання державними органами та їх посадовими особами в установлений у таких вимогах строк.

{Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 48 від 25.01.2017}

10. НАДС очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України в порядку, встановленому для призначення на посади державної служби категорії “А”.

Голова НАДС призначається на посаду строком на п’ять років з правом повторного призначення ще на один строк.

{Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 48 від 25.01.2017}

11. Голова НАДС:

1) очолює НАДС, здійснює керівництво його діяльністю;

2) визначає пріоритети роботи НАДС та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани його роботи, звіти про їх виконання;

2-1) входить до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби (за посадою);

{Пункт 11 доповнено підпунктом 2-1 згідно з Постановою КМ № 48 від 25.01.2017}

3) організовує та контролює виконання в апараті НАДС та його територіальних органах Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства;

4) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті НАДС;

{Підпункт 4 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 48 від 25.01.2017}

5) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

6) погоджує проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до сфери діяльності НАДС;

{Підпункт 7 пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ № 48 від 25.01.2017}

8) призначає на посаду та звільняє з посади керівників та заступників керівників територіальних органів НАДС відповідно до законодавства про державну службу;

{Підпункт 8 пункту 11 в редакції Постанови КМ № 48 від 25.01.2017}

9) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату НАДС;

10) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату НАДС;

11) утворює комісії, робочі та експертні групи;

12) організовує здійснення внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту в апараті НАДС, його територіальних органах, на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

{Підпункт 12 пункту 11 в редакції Постанови КМ № 48 від 25.01.2017}

13) забезпечує здійснення інформаційно-комунікаційних заходів, а також організацію доступу до публічної інформації, що перебуває у володінні НАДС;

14) призначає на посаду та звільняє з посади директора адміністративного офісу програми TWINNING в Україні;

15) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців і працівників апарату НАДС, керівників його територіальних органів, присвоює їм ранги державних службовців (якщо інше не передбачено законом);

15-1) вирішує в установленому порядку питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності заступників керівників територіальних органів НАДС, присвоює їм ранги державних службовців (якщо інше не передбачено законом);

{Пункт 11 доповнено підпунктом 15-1 згідно з Постановою КМ № 581 від 05.07.2019}

16) вносить в установленому порядку подання щодо представлення державних службовців і працівників апарату НАДС, його територіальних органів до відзначення державними нагородами;

17) представляє НАДС у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами;

{Підпункт 17 пункту 11 в редакції Постанови КМ № 48 від 25.01.2017}

18) залучає державних службовців та працівників міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції НАДС;

19) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи, організації, що належать до сфери управління НАДС, затверджує положення (статути) про них, в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників, виконує в межах повноважень, передбачених законом, інші функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління НАДС;

20) розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

21) приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є НАДС;

22) дає обов’язкові для виконання доручення державним службовцям і працівникам апарату НАДС та його територіальних органів, керівникам установ, що належать до сфери його управління;

23) скасовує повністю або в окремій частині акти територіальних органів НАДС;

24) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

25) підписує накази НАДС;

26) здійснює інші повноваження, визначені законом.

12. Голова НАДС має заступників, які призначаються на посаду (за результатами конкурсу) та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби відповідно до законодавства про державну службу.

Кількість заступників Голови НАДС визначається Кабінетом Міністрів України на основі обґрунтованого подання Голови НАДС.

{Пункт 12 в редакції Постанови КМ № 48 від 25.01.2017}

13. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції НАДС, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в НАДС може утворюватися колегія.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в НАДС можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджує Голова НАДС.

14. Гранична чисельність державних службовців та працівників НАДС затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура апарату НАДС затверджується його Головою.

Штатний розпис, кошторис апарату НАДС затверджуються Головою НАДС за погодженням із Мінфіном.

15. НАДС є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.on top