Document 39-2010-п, valid, current version — Revision on October 25, 2013, on the basis - 731-2013-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 20 січня 2010 р. № 39
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, що надходять як плата за послуги з організації збирання, заготівлі та утилізації використаних пакувальних матеріалів і тари

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 731 від 02.10.2013}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, що надходять як плата за послуги з організації збирання, заготівлі та утилізації використаних пакувальних матеріалів і тари, що додається.

Прем'єр-міністр України

Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 січня 2010 р. № 39

ПОРЯДОК
використання коштів, що надходять як плата за послуги з організації збирання, заготівлі та утилізації використаних пакувальних матеріалів і тари

{У тексті Порядку слово “Компанія” у всіх відмінках замінено словом “Підприємство” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 731 від 02.10.2013}

1. Цей Порядок визначає механізм та напрями використання коштів, що надходять як плата за послуги з організації збирання, заготівлі та утилізації використаних пакувальних матеріалів і тари відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 915 "Про впровадження системи збирання, заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 31, ст. 1412; 2009 р., № 39, ст. 1309) (далі - кошти).

2. Напрями та обсяги використання коштів відображаються у фінансовому плані Державного підприємства “Укрекоресурси” (далі - Підприємство), що затверджується Кабінетом Міністрів України.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 731 від 02.10.2013}

3. Кошти спрямовуються на:

розвиток системи збирання, заготівлі та утилізації використаних пакувальних матеріалів і тари в регіонах;

створення потужностей з утилізації відходів як вторинної сировини;

розроблення та реалізацію у регіонах інвестиційних проектів, пов'язаних з впровадженням новітніх технологій поводження з відходами та роздільного збирання твердих побутових відходів, на умовах співфінансування за рахунок місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій, громадян та екологічних (зелених) інвестицій;

проведення наукових досліджень, підготовку і перепідготовку спеціалістів у сфері поводження з відходами як вторинною сировиною, проведення та участь у виставках, науково-практичних семінарах і конференціях (у тому числі міжнародних), випуск та передплату спеціальних періодичних видань, а також створення і розміщення у засобах масової інформації науково-інформаційних програм, рекламних, телевізійних, радіо- та інших матеріалів, пов'язаних з поводженням з відходами та впровадженням роздільного збирання твердих побутових відходів в Україні;

придбання сучасних технологій та спеціального обладнання, машин, механізмів для збирання, заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини з подальшою їх передачею в установленому порядку на баланс спеціалізованих державних та комунальних підприємств;

{Абзац шостий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 731 від 02.10.2013}

придбання для передачі у фінансовий лізинг на підставі договорів, укладених Підприємством і лізингоодержувачами, спеціального обладнання, машин та механізмів для провадження господарської діяльності, пов’язаної із збиранням, заготівлею та утилізацією відходів як вторинної сировини, у тому числі використаних пакувальних матеріалів і тари;

{Абзац сьомий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 731 від 02.10.2013}

розвиток матеріально-технічної бази Підприємства, зокрема на її утримання, організацію збирання, заготівлі та утилізації використаних пакувальних матеріалів і тари, у тому числі на оплату пов'язаних із збиранням, заготівлею та утилізацією робіт і послуг спеціалізованим підприємствам та структурним підрозділам Підприємства, здійснення заходів щодо впровадження системи збирання, заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини;

часткову компенсацію витрат, пов’язаних із сплатою відсотків за залученими Підприємством кредитами та/або позиками у національній валюті з метою придбання спеціального обладнання, машин та механізмів для провадження господарської діяльності, пов’язаної із збиранням, заготівлею та утилізацією відходів як вторинної сировини, у розмірі відсоткової ставки, передбаченої кредитним договором, але не більш як подвійна облікова ставка Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків;

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 731 від 02.10.2013}

будівництво і утримання пунктів приймання вторинної сировини, у тому числі автоматизованих;

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 731 від 02.10.2013}

створення та забезпечення функціонування інформаційно-аналітичної системи та банку даних у сфері поводження з відходами як вторинною сировиною.

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 731 від 02.10.2013}

Забороняється спрямовувати кошти спеціалізованим підприємствам, яких визнано банкрутами, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, які перебувають у стані реорганізації та ліквідації і тим, які мають заборгованість більш як півроку із сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) до державного, місцевих бюджетів та Пенсійного фонду України.

Кошти, не використані в поточному році, зберігаються на рахунку Підприємства і використовуються за цільовим призначенням у наступному році.

4. Граничні ціни і перелік спеціального обладнання, машин та механізмів для збирання, заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини, що закуповуються Підприємством у заводів-виробників та/або дилерів з продажу для подальшої передачі у фінансовий лізинг, а також претенденти на отримання безвідсоткових позик визначаються Підприємством за погодженням з технічною та наглядовою радами Підприємства.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 731 від 02.10.2013}

5. Використання коштів здійснюється у порядку, встановленому законодавством для закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти.

6. За користування предметом лізингу лізингоодержувачі вносять плату (лізинговий платіж), яка складається із суми на відшкодування частини вартості предмета лізингу і суми, що виплачується як винагорода лізингодавцю за переданий у лізинг предмет за договором фінансового лізингу.

Суми на відшкодування частини вартості предмета лізингу використовуються Підприємством для проведення розрахунків з постачальниками (виробниками) на підставі договорів поставки, а суми, що виплачуються як винагорода лізингодавцю за переданий у лізинг предмет, використовуються лізингодавцем для виконання статутних завдань Підприємства.

7. Складення та подання фінансової звітності про використання коштів, а також контроль за їх цільовим використанням і ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.on top