Document 351-2018-п, valid, current version — Adoption on May 10, 2018
( Last event — Entry into force, gone May 18, 2018. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 10 травня 2018 р. № 351
Київ

Про затвердження Порядку здійснення контролю за ефективністю управління активами

Відповідно до частини другої статті 22 Закону України “Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок здійснення контролю за ефективністю управління активами, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 р. № 351

ПОРЯДОК
здійснення контролю за ефективністю управління активами

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), контролю за ефективністю управління активами (далі - контроль).

2. Об’єктом контролю є комплекс заходів з управління активом, які проводяться управителем.

3. Метою здійснення контролю є визначення досягнутих результатів управління активом і співвідношення їх з очікуваними результатами такого управління відповідно до умов договору про управління активом.

4. Завданням контролю є вирішення питання щодо належності управління активом з урахуванням умов договору про управління активом, включаючи встановлення:

забезпечення збереження активу, його вартості та збільшення вартості активу;

обґрунтованості витрат, здійснених управителем у зв’язку з управлінням активом;

перерахування до державного бюджету надходжень від управління активом.

5. Контроль здійснюється з використанням:

звітності, документів та іншої письмової інформації, відомостей в електронній формі, що надаються управителем Національному агентству відповідно до умов договору про управління активом у встановленому Національним агентством порядку;

відомостей автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, доступ до яких має Національне агентство відповідно до закону;

інформації, одержаної від державних органів, органів місцевого самоврядування за запитом Національного агентства відповідно до закону;

матеріалів, складених органами державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності протягом та за результатами такого нагляду (контролю), що стосуються управління активом;

матеріалів перевірок, проведених державними органами, метою діяльності яких є державне регулювання, моніторинг та/або контроль за діяльністю суб’єктів господарювання у відповідних сферах, що стосуються управління активом;

відомостей, одержаних в результаті доступу до активу, в тому числі огляду активу;

документів щодо управління активом та його використання, а також іншої інформації про управління активом, яка одержана Національним агентством з дотриманням вимог законодавства та може бути перевірена.

6. Контроль здійснюється у формі:

1) безпосередньої перевірки проведення комплексу заходів з управління активом в місці його перебування та/або місці управління ним (виїзна перевірка);

2) перевірки проведення комплексу заходів з управління активом у приміщеннях Національного агентства (камеральна перевірка).

7. Контроль здійснюється на підставі наказу Національного агентства у такі строки:

1) у формі камеральної перевірки - у строк, що не перевищує сім робочих днів;

2) у формі виїзної перевірки - у строк, що не перевищує 14 робочих днів.

8. Контроль здійснюється один раз на місяць, якщо інше не передбачено цим Порядком.

За пропозицією структурного підрозділу центрального апарату Національного агентства, посадовими особами якого безпосередньо здійснюється контроль (далі - уповноважений підрозділ), рішення щодо здійснення контролю може бути прийняте не пізніше ніж протягом двох робочих днів з дня виявлення Національним агентством відомостей про одну або декілька з таких обставин:

неналежне виконання договору про управління активом;

недотримання вимог законодавства щодо провадження управителем відповідного виду діяльності;

невідповідність досягнутих результатів управління активом очікуваним результатам такого управління;

незабезпечення збереження активу, його вартості та збільшення вартості активу;

понесення управителем витрат, які не є обґрунтованими у зв’язку з управлінням активом;

неналежне перерахування до державного бюджету надходжень від управління активом;

наявність визначених цим Порядком підстав для здійснення контролю у формі виїзної перевірки.

9. Контроль здійснюється у формі камеральної перевірки, якщо інше не передбачено цим Порядком.

Контроль у формі виїзної перевірки призначається за пропозицією Уповноваженого підрозділу на підставі висновків за результатами контролю у формі камеральної перевірки про те, що досягнення визначених цим Порядком мети та/або завдань контролю шляхом здійснення контролю у формі камеральної перевірки є неможливим, або у разі виявлення однієї або декількох обставин, передбачених пунктом 8 цього Порядку.

10. Контроль здійснюється Національним агентством за такими принципами:

повна, об’єктивна та неупереджена оцінка стану виконання договору про управління активами;

дотримання правил ділової етики у взаємовідносинах з представниками управителя;

невтручання у провадження господарської діяльності управителя;

нерозголошення комерційної та іншої охоронюваної законом таємниці, що стала відомою Національному агентству під час здійснення контролю;

ознайомлення управителя з результатами контролю.

11. Під час здійснення контролю посадові особи уповноваженого підрозділу мають право:

1) використовувати документи та інформацію, визначені пунктом 5 цього Порядку;

2) витребувати та безоплатно одержувати від управителя в паперовій та/або електронній формі оригінали документів та їх копії, іншу інформацію, що стосується управління активами, а також пояснення, що стосуються управління активами, в тому числі у паперовій формі, а також здійснювати обробку такої інформації в приміщеннях Національного агентства.

12. Під час проведення виїзної перевірки посадові особи Уповноваженого підрозділу мають право:

1) здійснювати повноваження, визначені пунктом 11 цього Порядку;

2) вільного доступу до всіх документів та інформації щодо управління активом (у паперовій або електронній формі), у тому числі до тих, що містять інформацію з обмеженим доступом;

3) вільного доступу до всіх активів для огляду;

4) проводити (за присутності представника управителя) перевірку наявності та стану активів, що передані в управління;

5) здійснювати інші заходи для досягнення визначених цим Порядком мети та/або завдань контролю.

13. Національне агентство повідомляє управителю про проведення виїзної перевірки не пізніше ніж за два робочі дні до її початку.

Повідомлення про проведення виїзної перевірки надсилається на адресу управителя рекомендованим листом з повідомленням про вручення і за допомогою електронної пошти та містить:

1) дату та номер наказу Національного агентства про здійснення контролю у формі виїзної перевірки;

2) дати початку та закінчення виїзної перевірки;

3) прізвища, імена та по батькові (за наявності) посадових осіб уповноваженого підрозділу, які проводитимуть виїзну перевірку, та їх контактні телефони;

4) запити про надання документів, інформації, форми для заповнення.

З метою оперативного здійснення контролю повідомлення може містити іншу інформацію.

До повідомлення додається копія наказу Національного агентства про здійснення контролю у формі виїзної перевірки. Управитель зобов’язаний надати інформацію та документи, зазначені в повідомленні, у формі та строки, що встановлені Національним агентством.

14. Управитель має право вимагати від посадових осіб Уповноваженого підрозділу, які проводять виїзну перевірку, дотримання принципів, визначених у пункті 10 цього Порядку.

15. Управитель та його працівники не мають права чинити будь-який тиск на посадових осіб уповноваженого підрозділу, які проводять виїзну перевірку, чи будь-яким іншим чином обмежувати їх дії щодо її проведення.

16. У разі створення управителем перешкод для проведення виїзної перевірки, зокрема ненадання посадовим особам уповноваженого підрозділу доступу до активів, незабезпечення умов для проведення перевірки, посадові особи, які здійснюють контроль від імені Національного агентства, складають акт про протидію контролю за формою, встановленою Національним агентством.

Акт про протидію контролю є підставою для винесення Національним агентством управителю припису про усунення порушень вимог законодавства з питань, пов’язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

17. За результатами контролю складається відповідна довідка за формою, встановленою Національним агентством, яка повинна містити:

1) інформацію про встановлені за результатами контролю обставини;

2) висновки щодо досягнення визначених цим Порядком мети та завдань контролю, а також пропозиції, підготовлені на підставі таких висновків.

Довідка складається у двох примірниках.

Перший примірник довідки залишається у Національного агентства, а другий примірник надається нарочно керівникові управителя (особі, яка виконує його обов’язки) або надсилається на адресу управителя рекомендованим листом із повідомленням про вручення.

18. Пропозиції, викладені у довідці про результати контролю, є обов’язковими до виконання управителем у строки, визначені в ній.

Управитель в разі наявності заперечень щодо обставин, висновків та пропозицій, викладених у довідці, має право протягом трьох робочих днів з дня її отримання подати Національному агентству обґрунтовані письмові заперечення (пояснення) та документи, що їх підтверджують (у разі їх наявності), які можуть враховуватися Національним агентством під час прийняття рішення щодо подальшого управління активами.

19. У разі встановлення за результатами здійснення контролю фактів неналежного управління активами або спроб відчуження управителем активів Національне агентство вживає заходів, передбачених частиною першою статті 22 Закону України “Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів”.on top