Про внесення змін до Регламенту Кабінету Міністрів України
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on April 18, 2018326
Document 326-2018-п, valid, current version — Adoption on April 18, 2018
( Last event — Entry into force, gone May 28, 2018. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 квітня 2018 р. № 326
Київ

Про внесення змін до Регламенту Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 54, ст. 2180; 2011 р., № 88, ст. 3199; 2012 р., № 56, ст. 2238, № 89, ст. 3606; 2013 р., № 9, ст. 343; 2014 р., № 24, ст. 735, № 74, ст. 2104, № 77, ст. 2196, № 82, ст. 2323; 2016 р., № 18, ст. 721, № 21, ст. 829, № 65, ст. 2192; 2017 р., № 12, ст. 340, № 34, ст. 1094, № 94, ст. 2854), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності через місяць з дня її опублікування, крім пункту 4, абзаців другого - четвертого пункту 7, пунктів 13 і 14 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності з 1 липня 2018 року.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 81ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 квітня 2018 р. № 326

ЗМІНИ,
що вносяться до Регламенту Кабінету Міністрів України

1. Доповнити Регламент § 3-1 такого змісту:

§ 3-1. Засади формування та реалізації державної політики

1. Забезпечення формування та реалізації державної політики у сферах, віднесених до компетенції Кабінету Міністрів, здійснюється міністерствами шляхом:

вивчення стану справ у відповідних сферах;

визначення суспільно важливих проблем, що потребують розв’язання, та їх пріоритезації;

пошуку оптимальних шляхів розв’язання проблем;

розроблення концепцій реалізації державної політики у відповідних сферах;

планування ресурсів та заходів, необхідних для реалізації державної політики;

розроблення проектів законодавчих актів, інших актів законодавства, здійснення контролю за виконанням прийнятих актів;

проведення моніторингу та оцінювання результатів реалізації державної політики та розроблення на основі такого оцінювання пропозицій щодо її продовження, коригування чи припинення.

2. У процесі формування та реалізації державної політики враховується необхідність:

досягнення стратегічних цілей, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів, іншими стратегічними та програмними документами;

розв’язання суспільно важливих проблем;

виконання міжнародних зобов’язань України, зокрема Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами - членами, з іншої сторони.”.

2. Пункт 4 § 32 викласти в такій редакції:

“4. Проекти розпоряджень Кабінету Міністрів з кадрових питань готуються в установленому Кабінетом Міністрів порядку та вносяться на розгляд Кабінету Міністрів Міністром Кабінету Міністрів.

Проекти актів з питань утворення та організації роботи комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств і комісії з відбору керівників особливо важливих для економіки підприємств, оголошення відбору вносяться на розгляд Кабінету Міністрів Міністром Кабінету Міністрів. Проекти актів Кабінету Міністрів про призначення чи погодження кандидатур претендентів на посаду керівників і членів наглядових рад таких підприємств вносяться на розгляд Кабінету Міністрів Міністром Кабінету Міністрів на підставі рішення комітету з призначення.”.

3. Абзац перший пункту 5 § 33 після слів “договору України” доповнити словами “, а також проектів актів з питань утворення та організації роботи комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств і комісії з відбору керівників особливо важливих для економіки підприємств, оголошення відбору та призначення чи погодження кандидатур претендентів на посаду керівників і членів наглядових рад таких підприємств”.

4. У § 37:

1) у пункті 2 слова “та погодженні проекту акта Кабінету Міністрів у частині, що стосується його компетенції” замінити словами “проекту акта Кабінету Міністрів та матеріалів до нього у частині, що стосується його компетенції”;

2) пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:

“Заінтересований орган може також надати зауваження і пропозиції до зроблених розробником прогнозів впливу, в тому числі прогнозу впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін.”.

5. У пункті 1 § 44 слова і цифри “проекту акта, визначеного абзацом третім пункту 5 § 33 цього Регламенту” замінити словами “проектів актів з питань утворення та організації роботи комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств і комісії з відбору керівників особливо важливих для економіки підприємств, оголошення відбору та призначення чи погодження кандидатур претендентів на посаду керівників і членів наглядових рад таких підприємств”.

6. У пункті 1 § 48:

1) абзац перший після слів “на розгляд Кабінету Міністрів” доповнити словами “міністром, який не очолює міністерство,”;

2) доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

“Проекти актів Кабінету Міністрів, підготовлені центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується безпосередньо Кабінетом Міністрів, представляє на засіданні Кабінету Міністрів Міністр Кабінету Міністрів.”.

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим.

7. У пункті 1 § 50:

1) підпункт 1 викласти в такій редакції:

“1) пояснювальна записка (додаток 4), у якій викладається мета, якої планується досягти з прийняттям акта, та підстава розроблення проекту, наводиться опис проблеми, яка потребує розв’язання, зазначається механізм її вирішення, а також прогноз впливу реалізації акта на основні показники у відповідній сфері, у тому числі зазначаються можливі шляхи мінімізації негативного впливу (у разі наявності), відображається позиція заінтересованих органів та заходи, здійснені для врегулювання розбіжностей (якщо проект акта подано з розбіжностями), а також позиція заінтересованих сторін (представники окремих верств (груп) населення, суб’єкти господарювання, громадські об’єднання тощо), на яких впливатиме реалізація акта у разі його прийняття, наводиться фінансово-економічне обґрунтування проекту акта, зазначаються відомості про наявність або відсутність у проекті акта визначених правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, відсутність ознак дискримінації. Якщо реалізація акта не потребує фінансування з державного чи місцевого бюджетів, інформація про це окремо зазначається в записці.

До пояснювальної записки додаються фінансово-економічні розрахунки, проведені відповідно до пунктів 2 і 3 § 34 цього Регламенту, прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін (додаток 4-1), а також пропозиції за результатами громадської антикорупційної експертизи проекту акта (у разі її проведення). Крім того, можуть додаватися довідкові та інші інформаційно-аналітичні матеріали, що обґрунтовують необхідність прийняття акта;”;

2) у підпункті 4 слова і цифри “проекту акта, визначеного абзацом третім пункту 5 § 33 цього Регламенту” замінити словами “проекти актів з питань утворення та організації роботи комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств і комісії з відбору керівників особливо важливих для економіки підприємств, оголошення відбору та призначення чи погодження кандидатур претендентів на посаду керівників і членів наглядових рад таких підприємств”.

8. Пункт 4 § 55-1 доповнити абзацами такого змісту:

“Якщо члени Кабінету Міністрів, які висловили пропозиції щодо внесення поправок та необхідності уточнення окремих положень проекту акта, у визначений строк не подали до Секретаріату Кабінету Міністрів свої пропозиції, проект акта з відповідним обґрунтуванням у редакції, що розглядалася на засіданні Кабінету Міністрів, подається Секретаріатом Кабінету Міністрів Прем’єр-міністрові для підписання.

Прийнятий Кабінетом Міністрів акт, проект якого внесений міністром, який не очолює міністерство, оформляється і подається на підпис Прем’єр-міністрові Секретаріатом Кабінету Міністрів.”.

9. Доповнити § 71 абзацом такого змісту:

“Якщо головним розробником проекту закону є центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується безпосередньо Кабінетом Міністрів, доповідач, що представлятиме такий проект у Верховній Раді, визначається Прем’єр-міністром.”.

10. Викласти § 117 в такій редакції:

§ 117. Строк проведення

Відповідно до статті 27 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів у двотижневий строк з дня надходження законопроекту, ініційованого суб’єктами права законодавчої ініціативи та надісланого Кабінетові Міністрів Верховною Радою, подає Комітетові Верховної Ради з питань бюджету експертний висновок щодо впливу законопроекту на показники бюджету і відповідності законам, якими регулюються бюджетні відносини, підготовлений Мінфіном за участю заінтересованих центральних органів виконавчої влади.

Відповідно до статті 103 Регламенту Верховної Ради України за зверненням Голови Верховної Ради, його першого заступника, заступника або голови комітету Верховної Ради Кабінетом Міністрів не пізніше ніж через 14 днів з дня надходження законопроекту подається Верховній Раді України експертний висновок по суті законопроекту з урахуванням експертного висновку, передбаченого абзацом першим цього параграфа.”.

11. У пункті 2 § 118:

1) абзац перший після слів “регулювання законопроекту” доповнити словами “, та Мінфіну”;

2) абзац другий після слів “експертного висновку” доповнити словами і цифрами “по суті законопроекту з урахуванням експертного висновку, передбаченого абзацом першим § 117,”.

12. Друге речення пункту 1 § 119 після слів “за підписом відповідно Прем’єр-міністра, Першого віце-прем’єр-міністра або віце-прем’єр-міністра” доповнити словами “та розміщується на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів”.

13. Додаток 4 до Регламенту викласти в такій редакції:


“Додаток 4
(до пункту 1 § 50)
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 18 квітня 2018 р. № 326)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту _____________________________
(назва проекту акта)

Мета: __________________________________________________________________
(в одному реченні формулюється мета прийняття акта із зазначенням кінцевого результату,
який планується досягти, та з використанням слів “поліпшення”, “збільшення”, “підвищення”,
“врегулювання” тощо)

1. Підстава розроблення проекту акта

Зазначається підстава розроблення проекту акта (на виконання акта законодавства, концепції реалізації державної політики у відповідній сфері, плану, доручення Прем’єр-міністра, за власною ініціативою тощо).

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Стисло викладаються суть проблеми, яка потребує розв’язання, та причини її виникнення, наводяться дані, що підтверджують необхідність правового врегулювання відповідного питання.

Зазначається відповідність проекту акта стратегічним цілям, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів, іншими стратегічними та програмними документами.

3. Суть проекту акта

Розкривається суть основних положень проекту акта.

Зазначається механізм вирішення питання, що потребує врегулювання.

4. Правові аспекти

Зазначаються акти законодавства, які містять правові підстави розроблення проекту акта, наводиться перелік інших нормативно-правових актів, що діють у відповідній сфері суспільних відносин.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Наводиться фінансово-економічне обґрунтування проекту акта, обсяги необхідних матеріальних і фінансових витрат, джерела їх покриття. Фінансово-економічні розрахунки, проведені відповідно до пунктів 2 і 3 § 34 цього Регламенту, додаються до пояснювальної записки.

Якщо реалізація акта не потребує фінансування з державного чи місцевого бюджетів, інформація про це зазначається окремо.

6. Прогноз впливу

Зазначається очікуваний вплив реалізації акта на:

ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави (аналіз регуляторного впливу);

розвиток регіонів (підвищення чи зниження спроможності територіальних громад, врахування потреб регіонів, наявність специфічного чи непропорційного впливу на окремі регіони тощо);

ринок праці (збереження існуючих і створення нових робочих місць, підвищення рівня зайнятості населення тощо);

громадське здоров’я (покращення чи погіршення стану здоров’я населення або його окремих груп, створення передумов для зміцнення та збереження здоров’я населення тощо);

екологію та навколишнє природне середовище (збільшення чи зменшення обсягу використання відповідних природних ресурсів, рівня забруднення атмосферного повітря, води, земель, у тому числі утвореними відходами, підвищення чи зниження рівня небезпеки техногенного та природного характеру тощо);

інші сфери суспільних відносин.

Зазначаються можливі шляхи мінімізації негативного впливу в разі наявності.

Якщо проект акта за предметом правового регулювання не матиме відповідного впливу, інформація про це зазначається окремо.

7. Позиція заінтересованих сторін

Якщо стосовно проекту акта проводилися консультації із заінтересованими сторонами, зазначається позиція сторін щодо проекту акта.

У разі неврахування висловлених заінтересованими сторонами пропозицій та зауважень пропонуються шляхи мінімізації негативного впливу реалізації акта на ключові інтереси таких сторін.

Якщо реалізація акта матиме впливи на ключові інтереси заінтересованих сторін, головний розробник готує прогноз впливу, який додається до пояснювальної записки (додаток 4-1).

Якщо реалізація акта не матиме впливу на інтереси окремих верств (груп) населення, об’єднаних спільними інтересами, суб’єктів господарювання тощо, інформація про це зазначається окремо.

Якщо проект акта стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, зазначається позиція уповноважених представників всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування чи відповідних органів місцевого самоврядування, а також визначається ступінь її відображення в проекті акта.

Якщо проект акта стосується соціально-трудової сфери, зазначається позиція уповноважених представників всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, якщо проект акта стосується прав осіб з інвалідністю - всеукраїнських громадських організацій інвалідів, їх спілок, а також визначається ступінь її відображення в проекті.

Якщо проект акта стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності, наводиться інформація про надсилання такого проекту акта на розгляд Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій, а також про ступінь відображення у ньому рекомендацій, наданих зазначеним органом.

8. Громадське обговорення

Якщо проект акта виносився на громадське обговорення відповідно до вимог Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 84, ст. 2945), зазначається інформація про результати такого обговорення.

Якщо проект акта не потребує проведення консультацій з громадськістю, інформація про це зазначається окремо.

9. Позиція заінтересованих органів

Зазначається, чи стосується проект акта сфери компетенції інших органів, та стисло викладається їх позиція.

Якщо заінтересованим органом є центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів через відповідного міністра, зазначається, чи погоджено позицію такого органу міністром.

Якщо проект подано з розбіжностями, наводиться інформація про роботу, проведену з метою їх урегулювання (стисло повідомляється про вжиті розробником заходи, що спрямовані на пошук взаємоприйнятного рішення, врегулювання спірної позиції, зазначається, чи проводилися переговори, консультації, робочі зустрічі, наради тощо, а також про те, хто з керівників органів виконавчої влади брав у них участь).

10. Правова експертиза

Зазначається про результати проведення правової експертизи Мін’юстом (висновок Мін’юсту до проекту акта, головним розробником якого є зазначене Міністерство, розробниками - центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів через Міністра юстиції, не подається, а правові аспекти, зазначені у § 45 цього Регламенту, відображаються у пояснювальній записці).

11. Запобігання дискримінації

Зазначається про наявність або відсутність у проекті акта положень, які містять ознаки дискримінації. Наводиться інформація про проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

12. Запобігання корупції

Зазначається про наявність або відсутність у проекті акта правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією. Наводиться інформація про проведення громадської антикорупційної експертизи.

13. Прогноз результатів

Наводиться прогноз результатів реалізації акта, зазначаються критерії (показники), за якими головним розробником буде оцінюватися ефективність його реалізації.

Критерії оцінки ефективності повинні виражатися в конкретних одиницях (грошові одиниці, одиниці продукції тощо).

Прогнозні розрахунки та критерії оцінки ефективності можуть додаватися до пояснювальної записки.

Зазначаються можливі ризики реалізації акта та шляхи їх мінімізації.

_______________________________________
(найменування посади керівника органу
виконавчої влади)

____________________
(підпис)

__________________________
(ім’я та прізвище)

___ ____________ 20___ р.

__________
Примітка. Пояснювальна записка до проекту акта, реалізація якого матиме вплив на ключові інтереси заінтересованих сторін, подається разом із прогнозом впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін.”.

14. Доповнити Регламент додатком 4-1 такого змісту:


“Додаток 4-1
(до пункту 1 § 50)

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ
реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін

1. Стисло викладається суть проекту акта

2. Зазначається вплив на ключові інтереси усіх заінтересованих сторін за такою формою:

Заінтересована сторона

Ключовий інтерес

Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників
(у числовому або якісному вимірі)

Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)

короткостроковий вплив (до року)

середньостроковий вплив (більше року)

”.on top