Document 318-2019-п, valid, current version — Adoption on March 27, 2019
( Last event — Entry into force, gone May 1, 2019. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 березня 2019 р. № 318
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 травня 2019 р., але не раніше дня її офіційного опублікування.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 березня 2019 р. № 318

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. № 1010 “Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 30, ст. 2137; 2009 р., № 51, ст. 1737; 2011 р., № 62, ст. 2472; 2017 р., № 94, ст. 2858):

1) у постанові:

у назві та постановляючій частині слова “вивезення побутових відходів” замінити словами “поводження з побутовими відходами”;

у вступній частині слова і цифри “Відповідно до статті 31 Закону України “Про житлово-комунальні послуги” виключити;

2) у Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, затвердженому зазначеною постановою:

у назві і тексті Порядку слова “вивезення побутових відходів” замінити словами “поводження з побутовими відходами”;

у пункті 1:

абзац другий після слів “правилами благоустрою,” доповнити словами “розробленими з урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту та”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“У разі запровадження роздільного збирання побутових відходів під час встановлення цін/тарифів на послугу з поводження з побутовими відходами не враховується вартість операцій з поводження з роздільно зібраними (відсортованими) корисними компонентами таких відходів.”;

у пункті 2:

абзац другий виключити;

в абзаці шостому слова “у здійсненні операцій поводження” замінити словами “у наданні послуг з поводження”;

абзаци восьмий - десятий викласти в такій редакції:

“планований період - період тривалістю 12 місяців (з 1 січня до 31 грудня);

структура тарифів - складові економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних із наданням послуг з поводження з побутовими відходами, які групуються за статтями, визначеними цим Порядком, відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що затверджені Мінфіном, і складові планованого прибутку, на основі яких розраховуються та встановлюються тарифи;

тарифи на послуги - вартість надання послуги з вивезення, перероблення та захоронення 1 куб. метра або 1 тонни (за наявності вагового обладнання) побутових відходів відповідної якості, розрахована на основі економічно обґрунтованих планованих витрат, планованого прибутку;”;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“зміна тарифів - перегляд уповноваженим органом тарифу і його структури або коригування тарифів;

інвестиційна програма - комплекс заходів, затверджений в установленому порядку, для підвищення рівня надійності та забезпечення ефективного поводження з побутовими відходами (вивезення, перероблення, захоронення), який містить зобов’язання суб’єкта господарювання у сфері поводження з побутовими відходами щодо будівництва (реконструкції, модернізації, технічного переоснащення) об’єктів у зазначеній сфері з дотриманням екологічних норм, з відповідними розрахунками та техніко-економічними обґрунтуваннями, а також зазначенням джерел фінансування та графіка виконання;

інвестиційна складова - витрати на відшкодування інвестиційних ресурсів, залучених за інвестиційними програмами, та їх вартість.”;

пункт 2-1 викласти в такій редакції:

“2-1. До розрахунку тарифів включаються витрати, які згідно з Податковим кодексом України враховуються під час обчислення об’єкта обкладення податком на прибуток підприємств.”;

у пункті 3 слова “прогнозних індексів цін підприємства” замінити словами “індексів зміни цін виробників промислової продукції”;

в абзаці другому пункту 6 слова “цін підприємства” замінити словами “зміни цін виробників промислової продукції”;

у пункті 7 слово “рік” замінити словами “планований період”;

пункт 8 викласти в такій редакції:

“8. Тарифи на послуги визначаються окремо за кожною послугою поводження з побутовими відходами та за видами побутових відходів (тверді, великогабаритні, ремонтні, рідкі, небезпечні).

Тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами є сумою тарифів на послуги з вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів.

Формування тарифів на вивезення, перероблення, захоронення побутових відходів здійснюється з урахуванням витрат за кожною послугою та в розрізі операцій, облік яких ведеться суб’єктом господарювання окремо.”;

пункти 12-21 викласти в такій редакції:

“12. До складу інших прямих витрат включаються:

єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування виробничого персоналу;

амортизація основних виробничих засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення, розрахована відповідно до вимог Податкового кодексу України;

витрати, пов’язані з ремонтом основних засобів, безпосередньо задіяних у процесі надання послуг з вивезення, перероблення, захоронення побутових відходів, що плануються з урахуванням фактичних витрат звітного та базового періоду, планів виконання планово-запобіжних робіт, проектно-кошторисної документації та кошторисів;

інші виробничі витрати, безпосередньо пов’язані з конкретним об’єктом витрат.

Сума амортизаційних відрахувань для розрахунку тарифів на послуги визначається з урахуванням руху основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення у планованому періоді відповідно до вимог Податкового кодексу України.

13. До складу загальновиробничих витрат включаються витрати, пов’язані з:

управлінням виробництва, що визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом, тарифно-кваліфікаційного складу апарату управління цехів та дільниць і встановлених на підприємстві тарифних ставок (окладів) (основна і додаткова заробітна плата, гарантійні та компенсаційні виплати, відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, оплата службових відряджень, витрати з підготовки та перепідготовки кадрів);

амортизацією основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільничного) призначення, розрахованою відповідно до вимог Податкового кодексу України;

утриманням, експлуатацією, ремонтом, страхуванням, орендою основних засобів та інших необоротних активів загальновиробничого призначення;

охороною праці, дотриманням вимог техніки безпеки і охороною навколишнього природного середовища;

пожежною і сторожовою охороною об’єктів виробничого призначення, утриманням санітарних зон;

послугами інших спеціалізованих підприємств, освоєнням нових потужностей та проведенням планових перевірок стану обладнання, виконанням регламентних робіт, передбачених проектно-технічною документацією;

удосконаленням технології та організацією виробництва;

опаленням, освітленням, дезінфекцією, дератизацією виробничих приміщень, вивезенням побутових відходів, експлуатацією виробничих приміщень, які розраховуються виходячи з обсягів зазначених робіт, послуг та цін на них;

обслуговуванням виробничого процесу та іншими допоміжними виробництвами (обов’язкове страхування водіїв автотранспортних засобів, послуги інших підприємств, службові відрядження працівників ремонтних цехів та інших допоміжних виробництв, послуги зв’язку);

сплатою податків, зборів та інших передбачених законодавством обов’язкових платежів.

14. Обсяг витрат, що включаються до виробничої собівартості, визначається із застосуванням нормативного методу на підставі результатів аналізу витрат за попередні роки з урахуванням змін, які передбачаються у планованому періоді, та цін/тарифів у такому періоді.

Змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати розподіляються між послугами та у розрізі операцій пропорційно сумі прямих витрат.

У разі провадження суб’єктом господарювання інших, крім діяльності з поводження з побутовими відходами, видів діяльності змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати розподіляються між усіма видами діяльності з визначенням витрат, які в цілому будуть віднесені до послуг з поводження з побутовими відходами, та витрат, які будуть віднесені до інших видів господарської діяльності. База розподілу визначається суб’єктом господарювання відповідно до положення (стандарту) бухгалтерського обліку, затвердженого Мінфіном.

15. До складу адміністративних витрат включаються загальногосподарські витрати, пов’язані з обслуговуванням та управлінням підприємством, зокрема з:

оплатою праці апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу, що розраховуються відповідно до пункту 11 цього Порядку;

відрахуванням на загальнообов’язкове державне соціальне страхування апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу;

утриманням апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу (службові відрядження, підготовка і перепідготовка кадрів, використання малоцінних і швидкозношуваних предметів, придбання канцелярських товарів, періодичних професійних видань, охорона праці);

амортизацією основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів адміністративного призначення, розрахованою відповідно до вимог Податкового кодексу України;

утриманням основних засобів, інших необоротних матеріальних активів загальногосподарського використання (ремонт, оренда, страхування майна, централізоване водопостачання, централізоване водовідведення, опалення, освітлення, охорона);

оплатою професійних послуг (юридичні, аудиторські), послуг зв’язку;

розрахунково-касовим обслуговуванням та іншими послугами банків, наданими відповідно до укладених договорів;

сплатою податків і зборів та інших передбачених законодавством обов’язкових платежів, крім податків і зборів та обов’язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості;

розв’язанням спорів у судах;

придбанням пально-мастильних матеріалів для потреб апарату управління підприємством та іншого персоналу, залученого до обслуговування адміністративної інфраструктури;

інші витрати загальногосподарського призначення.

Обсяг адміністративних витрат визначається із застосуванням нормативного методу на підставі результатів аналізу витрат за попередні роки з урахуванням змін, які передбачаються у планованому періоді, та цін/тарифів у такому періоді.

Адміністративні витрати розподіляються між послугами та у розрізі операцій пропорційно сумі виробничої собівартості та витрат із збуту.

16. До складу витрат із збуту включаються витрати, безпосередньо пов’язані із збутом таких послуг, зокрема з:

оплатою праці персоналу, відрахуванням на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, оплатою службових відряджень персоналу;

підготовкою та перепідготовкою персоналу;

оплатою інформаційних послуг;

утриманням основних засобів, інших необоротних матеріальних активів (оренда, страхування, ремонт, оплата комунальних послуг, охорона);

оплатою послуг банків та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів за послуги з поводження з побутовими відходами (у разі наявності укладених договорів);

придбанням канцелярських товарів і виготовленням розрахункових документів про оплату послуг;

оплатою послуг інформаційно-обчислювальних центрів;

амортизацією основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, підрозділів, що безпосередньо здійснюють збут послуг споживачам, яка розраховується відповідно до вимог Податкового кодексу України.

17. Обсяг витрат із збуту визначається із застосуванням нормативного методу на підставі результатів аналізу витрат за попередні роки з урахуванням змін, які передбачаються у планованому періоді, та цін/тарифів у такому періоді.

До витрат із збуту не включаються витрати, пов’язані із здійсненням суб’єктом господарювання, який є виконавцем послуги з поводження з побутовими відходами, абонентського обслуговування у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами. Такі витрати включаються до складу плати за абонентське обслуговування, передбаченої Законом України “Про житлово-комунальні послуги”.

18. До складу інших операційних витрат включаються витрати, пов’язані з операційною діяльністю з надання послуг, які не увійшли до складу виробничої собівартості, адміністративних витрат і витрат із збуту.

19. До складу інших операційних витрат не можуть включатися:

суми списаної безнадійної дебіторської заборгованості та нарахованого резерву сумнівних боргів;

витрати з утримання об’єктів соціальної інфраструктури;

суми визнаних штрафів, пені, неустойки;

суми нестачі та втрати від пошкодження цінностей;

витрати, пов’язані з купівлею-продажем іноземної валюти, та втрати від операційної курсової різниці;

суми коштів або вартість товарів, що добровільно перераховуються (передаються) іншим юридичним та фізичним особам, у тому числі у вигляді фінансової або матеріальної допомоги, включаючи благодійну, спонсорську та шефську допомогу;

собівартість реалізованих виробничих запасів.

Інші витрати з операційної діяльності розподіляються між послугами та в розрізі операцій пропорційно сумі виробничої собівартості з урахуванням витрат із збуту.

20. До фінансових витрат включаються витрати із сплати відсотків за користування отриманими кредитами, позиками, витрати, за договором фінансового лізингу (оренди) та інші витрати, пов’язані із запозиченнями (кредитами, позиками), для цілей інвестиційної (пов’язаної з основною) діяльності.

Фінансові витрати включаються до розрахунку повної собівартості лише за тими договорами, запозичення за якими та умови яких узгоджено з органами місцевого самоврядування.

Фінансові витрати враховуються під час розрахунку повної собівартості для тієї послуги, для якої здійснювалися запозичення для забезпечення надання послуг.

21. Планований прибуток визначається як сума коштів, що додається до суми повної планованої собівартості, і спрямовується на здійснення заходів інвестиційної програми, погашення основної суми необхідних запозичень (кредитів/позик) та/або інвестування за рахунок власного капіталу в необоротні матеріальні та нематеріальні активи для провадження діяльності, забезпечення необхідного рівня прибутковості капіталу власників (нарахування дивідендів), відрахування до резервного капіталу, а також відшкодування витрат з податку на прибуток.

Планування складової частини зазначеного прибутку, що передбачається для здійснення заходів інвестиційної програми, провадиться відповідно до інвестиційної програми підприємства у сфері поводження з побутовими відходами, затвердженої згідно з його установчими документами і погодженої з уповноваженими органами в установленому порядку.”;

пункти 23-25 виключити;

у пункті 33 слова “витрати із здійснення капітальних вкладень” замінити словами “планований прибуток”;

пункти 34-36 виключити;

розділ V виключити.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 р. № 1070 “Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 95, ст. 3138; 2011 р., № 39, ст. 1610, № 89, ст. 3238):

1) у назві та постановляючій частині постанови слова “вивезення побутових відходів” замінити словами “поводження з побутовими відходами”;

2) Правила надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджені зазначеною постановою, викласти в такій редакції:


“ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 грудня 2008 р. № 1070
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 27 березня 2019 р. № 318)

ПРАВИЛА
надання послуг з поводження з побутовими відходами

1. Ці Правила визначають механізм надання суб’єктами господарювання незалежно від форми їх власності послуг з поводження з побутовими відходами у містах, селищах і селах (далі - послуги).

2. Терміни, що вживаються у цих Правилах, мають таке значення:

великогабаритні відходи - тверді відходи, розміри яких перевищують 50 x 50 x 50 сантиметрів, що не дає змоги розмістити їх у контейнерах об’ємом до 1,1 куб. метра;

небезпечні відходи у складі побутових відходів - відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках і мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища або здоров’я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними;

ремонтні відходи - залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, що утворилися під час проведення у житловому будинку, окремій квартирі, будинку громадського призначення капітального та поточного ремонту, перепланування, переобладнання, прибудови тощо.

Інші терміни, що використовуються у цих Правилах, вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про житлово-комунальні послуги”, “Про благоустрій населених пунктів” та “Про відходи”.

3. Послуги з поводження з побутовими відходами надаються суб’єктом господарювання, визначеним органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах в установленому законодавством порядку виконавцем послуг з вивезення побутових відходів.

Договір про надання послуг укладається між споживачем та виконавцем послуг з вивезення побутових відходів відповідно до Типового договору про надання послуг з поводження з побутовими відходами, що додається.

4. Збирання та перевезення побутових відходів здійснюються спеціально обладнаними для цього транспортними засобами.

5. Послуги надаються з урахуванням розміру території, схеми санітарного очищення, затвердженої в установленому порядку, та інших умов, передбачених законодавством у сфері житлово-комунального господарства.

Надання послуг з вивезення відходів як вторинної сировини, що є у складі побутових відходів, здійснюється з урахуванням вимог статей 35 і 35-1 Закону України “Про відходи”.

6. Обсяг надання послуг розраховується на підставі норм, затверджених органом місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку.

Одиницею виміру обсягу наданих послуг з поводження з побутовими відходами є кілограм, тонна, кубічний метр або літр.

Одиниця виміру обсягу надання послуг з поводження з побутовими відходами встановлюється органом місцевого самоврядування.

7. Під час укладання договору про надання послуг:

1) сторони узгоджують графік їх надання виходячи з потреби споживача, норм надання та якості послуг;

2) виконавець послуг на вимогу споживача зобов’язаний пред’явити:

правила надання послуг;

графік вивезення відходів;

тарифи на надання послуг;

інформацію про пільги, передбачені законодавчими актами для окремих категорій населення.

8. У разі надання одноразової послуги замовлення складається за погодженням сторін згідно з формою, що встановлюється її виконавцем.

9. Плата за надані послуги нараховується щомісяця відповідно до умов договору і тарифів, що формуються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. № 1010 “Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами”.

Оплата послуг здійснюється не пізніше ніж протягом останнього дня місяця, що настає за розрахунковим, якщо договором не встановлено інше.

10. У платіжному документі передбачаються графи для зазначення даних про:

об’єм побутових відходів (окремо для твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких; у разі запровадження роздільного збирання відходів - об’єм роздільно зібраних корисних компонентів побутових відходів не враховується);

тарифи на надання послуг;

суму, що підлягає сплаті.

11. У разі зміни вартості послуги її виконавець повідомляє не пізніше ніж за 30 днів про це споживачеві із зазначенням причин і відповідних обґрунтувань.

У разі надання відповідно до законодавчих актів окремим громадянам пільг плата за послуги вноситься на підставі поданих виконавцю документів, що підтверджують право на пільги та їх розмір.

12. Перевірка якості послуг проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1145 “Про затвердження Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг”.


Додаток
до Правил

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про надання послуг з поводження з побутовими відходами”.

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. № 1173 “Питання надання послуг з вивезення побутових відходів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 89, ст. 3238):

1) у вступній частині слова і цифри “статті 28 Закону України “Про житлово-комунальні послуги” виключити;

2) у Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів:

пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. Поняття, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному у Законах України “Про житлово-комунальні послуги”, “Про відходи”.”;

в абзаці третьому пункту 3 цифри “21” замінити цифрою “8”;

пункт 4 викласти в такій редакції:

“4. Підготовка та проведення конкурсу забезпечується виконавчим органом сільської, селищної, міської ради або місцевою держадміністрацією у разі делегування їй повноважень відповідними радами у порядку, встановленому законом, виконавчим органом місцевого самоврядування суб’єкта співробітництва у формах, передбачених Законом України “Про співробітництво територіальних громад” (далі - організатор конкурсу).”;

у пункті 5:

абзац шостий підпункту 4 виключити;

підпункт 5 викласти в такій редакції:

“обсяг послуг з вивезення побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг згідно з критеріями, що визначаються відповідно до частини третьої статті 25 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”;”;

підпункт 7 викласти в такій редакції:

“характеристика території, де повинні надаватися послуги з поводження з побутовими відходами: розміри та межі певної території та перелік розміщених у зазначених межах об’єктів утворення побутових відходів, середня відстань до об’єктів поводження з відходами та їх місцезнаходження.

Межі певної території, де планується надавати послуги з поводження з побутовими відходами, визначає організатор конкурсу;”;

абзац шостий підпункту 8 викласти в такій редакції:

“- відомості про власників або наймачів, користувачів, у тому числі орендарів джерел утворення побутових відходів;”;

підпункт 9 викласти в такій редакції:

“характеристика, включаючи потужність, та місцезнаходження об’єктів поводження з побутовими відходами (об’єкти перероблення, сортування, утилізації, видалення відходів, об’єкти поводження з небезпечними відходами у складі побутових відходів тощо) відповідно до правил благоустрою територій населеного пункту, розроблених з урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту.”;

пункт 6 викласти в такій редакції:

“6. Організатор конкурсу утворює комісію, до складу якої входять на паритетних засадах представники організатора конкурсу, територіального органу Держпродспоживслужби, підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, а також (за їх згодою) органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, власників (їх об’єднань) або наймачів, користувачів, у тому числі орендарів розміщених у межах певної території житлових приміщень, земельних ділянок, які не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання конкурсних пропозицій дали свою згоду бути членами конкурсної комісії.”;

в абзаці другому пункту 28 слова “, а також інформацію про кількість відходів, залучених ним до повторного використання; кількість відходів, які використовуються як вторинна сировина; кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо” виключити;

у пункті 31 слова і цифру “відповідно до типового договору, наведеного у додатку 2” виключити;

у пункті 32 слова “протягом десяти днів після” замінити словами “не пізніше ніж за два місяця до”;

3) додаток 2 до Порядку виключити.on top