Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Шкільний автобус"
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Program, Events on January 16, 200331
Document 31-2003-п, current version — Revision on February 11, 2012, on the basis - 68-2012-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 16 січня 2003 р. № 31
Київ

Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Шкільний автобус"

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 614 від 09.06.2011}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 105 від 31.01.2007
№ 614 від 09.06.2011
№ 68 від 08.02.2012}

{У тексті Постанови слова "Міністерство освіти і науки" у всіх відмінках замінено словами "Міністерство освіти і науки, молоді та спорту" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 614 від 09.06.2011}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову соціальну програму "Шкільний автобус" (далі - Програма), що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 614 від 09.06.2011}

2. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту, Державному агентству з управління державними корпоративними правами та майном разом з іншими центральними органами виконавчої влади, що визначені відповідальними виконавцями Програми, під час складання проектів Державного бюджету України та Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2003-2010 роки передбачати кошти на фінансування заходів Програми.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 614 від 09.06.2011}

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним та Севастопольській міській державним адміністраціям розробити з урахуванням визначених цією Програмою завдань і затвердити регіональні програми забезпечення регулярного перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості, шахтарських та інших малих монофункціональних містах, селищах до місць навчання, роботи і додому та вжити заходів до залучення для їх виконання коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 614 від 09.06.2011, № 68 від 08.02.2012}

4. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту разом з іншими центральними органами виконавчої влади, що визначені відповідальними виконавцями Програми, забезпечити цільове використання коштів на її виконання.

5. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним та Севастопольській міській державним адміністраціям забезпечити контроль за здійсненням заходів Програми.

6. Координацію робіт, пов'язаних з виконанням Програми, покласти на Міністерство освіти і науки, молоді та спорту.

Прем'єр-міністр України

В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 січня 2003 р. № 31
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 червня 2011 р. № 614)

ДЕРЖАВНА
цільова соціальна програма "Шкільний автобус"

{Текст Програми після слів “у сільській місцевості” доповнено словами “, шахтарських та інших малих монофункціональних містах, селищах” згідно з Постановою КМ № 68 від 08.02.2012}

Мета Програми

Метою Програми є організація безпечного, регулярного і безоплатного перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості, шахтарських та інших малих монофункціональних містах, селищах до місця навчання, роботи і додому (далі - перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників), поліпшення освітнього рівня населення, що проживає у такій місцевості, та раціонального використання кадрового потенціалу зазначених закладів.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти необхідно створити належні умови для безпечного, регулярного і безоплатного перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників, що передбачено Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", "Про місцеве самоврядування".

Загальна потреба в шкільних автобусах на початок 2011 року становить 2642 одиниці для організації безпечного, регулярного і безоплатного перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників, у тому числі спеціальних шкільних автобусів, у яких обладнано місця для учнів та дітей з обмеженими фізичними можливостями на інвалідних візках, - більш як 100 одиниць. Крім того, потребує оновлення близько 700 автобусів, що експлуатуються понад 10 років.

Кількість учнів загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості, шахтарських та інших малих монофункціональних містах, селищах, які проживають за межею пішохідної доступності, у розрізі адміністративно-територіальних одиниць зазначена у додатку 1.

Розв'язати проблему можливо шляхом:

створення нормативно-правової бази для виконання Програми;

придбання шкільних та спеціальних шкільних автобусів;

забезпечення керівництвом дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості, шахтарських та інших малих монофункціональних містах, селищах коригування розкладу уроків та режиму навчально-виховного процесу з метою економного використання шкільних автобусів;

розроблення механізму прийому шкільних автобусів районними відділами освіти адміністративно-територіальних одиниць;

забезпечення належного рівня експлуатації та збереження шкільних автобусів районними відділами освіти адміністративно-територіальних одиниць.

Можливі три варіанти розв'язання проблеми, що передбачають:

перший - виконання регіональних програм "Шкільний автобус" за рахунок коштів місцевих бюджетів;

другий - виконання Програми за рахунок коштів державного бюджету, що дасть можливість координувати закупівлю шкільних та спеціальних шкільних автобусів;

третій, оптимальний - виконання Програми за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів за умови стабільного фінансування, а також інших джерел, не заборонених законодавством, що дасть можливість координувати закупівлю шкільних та спеціальних шкільних автобусів, оновлення існуючого парку шкільних автобусів і протяжність спеціалізованих транспортних маршрутів.

Завдання і заходи Програми

Завдання і заходи з виконання Програми зазначені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

створити нормативно-правову базу для виконання Програми;

придбати шкільні та спеціальні шкільні автобуси для поповнення і оновлення існуючого парку шкільних автобусів;

забезпечити перевезення 100 відсотків учнів, дітей та педагогічних працівників;

придбати спеціальні шкільні автобуси для забезпечення безпечного, регулярного і безоплатного перевезення учнів і дітей з обмеженими фізичними можливостями на інвалідних візках.

Очікувані результати виконання Програми зазначені у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проектів державного та місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів, відповідальним за виконання завдань і заходів Програми.

Орієнтовна вартість одного шкільного автобуса місткістю 25 місць становить 300 тис. гривень, а одного спеціального шкільного автобуса - 380 тис. гривень.

{Програма в редакції Постанови КМ № 614 від 09.06.2011}


КІЛЬКІСТЬ
учнів загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості, шахтарських та інших малих монофункціональних містах, селищах, які проживають за межею пішохідної доступності, у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

Найменування адміністративнотериторіальної одиниці

Загальна кількість учнів, які проживають за межею пішохідної доступності (станом на початок 2010/11 навчального року)

Кількість учнів, які потребують безпечного, регулярного і безоплатного перевезення (станом на початок 2010/11 навчального року)

Автономна Республіка Крим

15575

1086

Область:Вінницька

12586

6400

Волинська

9349

4267

Дніпропетровська

15883

2874

Донецька

8191

4106

Житомирська

13054

4409

Закарпатська

12949

5383

Запорізька

10122

3282

Івано-Франківська

13767

6021

Київська

15087

6144

Кіровоградська

7561

2307

Луганська

7145

4053

Львівська

21639

9166

Миколаївська

6656

1295

Одеська

10743

2330

Полтавська

12483

4586

Рівненська

13835

7226

Сумська

7069

2214

Тернопільська

8156

5149

Харківська

12556

2368

Херсонська

6664

1296

Хмельницька

11354

1123

Черкаська

7741

3612

Чернівецька

8985

2870

Чернігівська

7222

1602

м. Севастополь

752

298

Усього

277124

95467

{Додаток 1 в редакції Постанови КМ № 614 від 09.06.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 68 від 08.02.2012}


ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової соціальної програми "Шкільний автобус" на період до 2015 року

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальний за виконання

Джерела фінансування (державний,  місцевий бюджети,  інші)

Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань,  млн.  гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2003- 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2003- 2010

2011

2012

2013

2014

2015

1. Створення нормативноправової бази

кількість нормативноправових актів,  одиниць

11
розроблення порядку переобладнання існуючого парку шкільних автобусів для забезпечення регулярного перевезення учнів,  дітей та педагогічних працівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості, шахтарських та інших малих монофункціональних містах, селищах до місця навчання,  роботи і додому

МОНмолодьспорт

2. Переобладнання існуючого парку шкільних автобусів

-"-

1

1


1) розроблення необхідної документації щодо переобладнання існуючого парку шкільних автобусів

Агентство держмайна

2) переобладнання існуючого парку шкільних автобусів, у тому числі автобусів до 15 (особливо малий) і 25 місць (малий), а також понад 25 місць (середній)

Агентство держмайна,  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні і Севастопольська міська держадміністрації

3) сертифікація переобладнаних шкільних автобусів

Агентство держмайна

3. Придбання шкільних та спеціальних шкільних автобусів для поповнення і оновлення існуючого парку шкільних автобусів

кількість шкільних автобусів,  одиниць


882


1) придбання шкільних автобусів для поповнення та оновлення існуючого парку шкільних автобусів, у тому числі до 15 (особливо малий) і 25 місць (малий),  а також понад 25 місць (середній)

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні і Севастопольська міська держадміністрації

державний бюджет


150,41733


місцеві бюджети


185,4


2615


Разом
335,8


кількість учнів, дітей та педагогічних працівників, що перевозяться,  відсотків

100


100

2) придбання,  переобладнання та оновлення шкільних автобусів для забезпечення регулярного перевезення учнів,  дітей та педагогічних працівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості, шахтарських та інших малих монофункціональних містах, селищах до місця навчання,  роботи і додому

МОНмолодьспорт

державний бюджет

334,2


68,4

66,6

66,6

66,3

66,3

кількість шкільних автобусів,  придбаних за кошти державного бюджету,  одиниць

1114


228

222

222

221

221


кількість шкільних автобусів,  придбаних та оновлених за кошти місцевого бюджету,  одиниць

1427


285

285

285

285

287

Рада міністрів Автономної Республіки Крим

бюджет Автономної Республіки Крим

30


6

6

6

6

6

облдержадміністрації:

місцеві бюджети
Вінницька


63,6


17,9

11,2

12,5

11,5

10,5

Волинська


13,5


2,2

3,9

2,8

2,7

1,9

Дніпропетровська


5,8


1,9

1,5

0,7

1,1

0,6

Донецька


6,6


5,4

0,3

0,3

0,3

0,3

Житомирська


27,6


15,3

3,3

3,3

3

2,7

Закарпатська


22,8


4,9

5,8

4,3

3,9

3,9

Запорізька


13,7


6,8

6,6

0,3Івано-Франківська


18


3,9

3,6

4,5

3,3

2,7

Київська


21,4


4,4

4,5

4,3

4,3

3,9

Кіровоградська


29,2


6,3

6,4

6,5

5,6

4,4

Луганська


3,6


0,6

1,4

0,5

0,7

0,4

Львівська


26


6,6

5,6

5,5

4,7

3,6

Миколаївська


13,2


4

3,3

2,7

1,8

1,4

Одеська


18,5


7,2

4,6

2,4

2,4

1,9

Полтавська


11,3


2,7

4

1,6

1,6

1,4

Рівненська


4,8


1,2

1,2

0,9

1,2

0,3

Сумська


46,1


10,8

10,9

9,6

7,8

7

Тернопільська


6,1


1,5

0,8

1

1,3

1,5

Харківська


1,90,8

0,3

0,3

0,5

Херсонська


9,7


0,7

2

2,2

2,2

2,6

Хмельницька


1,20,3

0,3

0,3

0,3

Черкаська


8,6


8,6

Чернівецька


9,2


2,7

2,3

2,3

1

0,9

Чернігівська


14,2


3,1

2,6

2,7

2,9

2,9

Севастопольська міськдержадміністрація


1,5


0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Разом762,3


193,4,8

159,8

144,4

136,5

128,2

у тому числі


державний бюджет

334,2


68,4

66,6

66,6

66,3

66,3

місцеві бюджети

428,1


125

93,2

77,8

70,2

61,9

кількість спеціальних шкільних автобусів,  одиниць

101


16

26

24

17

18

3) придбання спеціальних шкільних автобусів для забезпечення регулярного перевезення учнів і дітей з обмеженими фізичними можливостями на інвалідних візках та педагогічних працівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості, шахтарських та інших малих монофункціональних містах, селищах  до місця навчання,  роботи і додому

МОНмолодьспорт

державний бюджет

38,38


6,08

9,88

9,12

6,46

6,84

кількість учнів і дітей з обмеженими фізичними можливостями на інвалідних візках, що перевозяться,  відсотків

100


15,83

25,76

23,76

16,83

17,82

кількість регіональних програм,  одиниць

26


26

4) розроблення регіональних програм "Шкільний автобус" на період до 2015 року (за погодженням з МОНмолодьспортом)

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні і Севастопольська міська держадміністрації

кількість узагальнених спеціалізованих транспортних маршрутів,  одиниць

130


26

26

26

26

26

5) розроблення і затвердження спеціалізованих транспортних маршрутів для перевезення учнів і дітей з обмеженими фізичними можливостями на інвалідних візках та педагогічних працівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості, шахтарських та інших малих монофункціональних містах, селищах до місця навчання,  роботи і додому

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні і Севастопольська міська держадміністрації,  МВС, МОНмолодьспорт

кількість транспортних підприємств,  одиниць

25
256) утворення у разі необхідності транспортних підприємств, які здійснюють технічне обслуговування та ремонт шкільних автобусів

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні і Севастопольська міська держадміністрації

бюджет Автономної Республіки Крим,  місцеві бюджети
кількість узагальнених даних (звітів) про розподіл шкільних автобусів,  одиниць

130


26

26

26

26

26

7) здійснення розподілу шкільних автобусів відповідно до потреби

-"-

кількість нормативних актів, одиниць

11
8) розроблення методичних рекомендацій щодо використання,  утримання та обслуговування шкільних автобусів

МОНмолодьспорт

кількість нормативних актів, одиниць

11
9) розроблення методичних рекомендацій щодо перевезення шкільними та спеціальними шкільними автобусами учнів,  дітей (у тому числі учнів і дітей з обмеженими фізичними можливостями на інвалідних візках) та педагогічних працівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості, шахтарських та інших малих монофункціональних містах, селищах до місця навчання,  роботи і додому

-"-

Разом за завданням 3800,68


199,48

169,68

153,52

142,96

135,04

у тому числі


державний бюджет

372,58


74,48

76,48

75,72

72,76

73,14

місцеві бюджети

428,1


125

93,2

77,8

70,2

61,9

РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ800,68


199,48

169,68

153,52

142,96

135,04

у тому числі

МОНмолодьспорт

державний бюджет

372,58


74,48

76,48

75,72

72,76

73,14

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні і Севастопольська міська держадміністрації

місцеві бюджети

428,1


125

93,2

77,8

70,2

61,9

{Додаток 2 в редакції Постанови КМ № 614 від 09.06.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 68 від 08.02.2012}


ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової соціальної програми "Шкільний автобус" на період до 2015 року

Найменування завдання

Найменування показника виконання завдання

Одиниця виміру

Значення показника

усього

у тому числі за роками

2003-2010

2011

2012

2013

2014

2015

1. Створення нормативноправової бази

соціальні

кількість нормативноправових актів

одиниць

2

1


1
2. Переобладнання існуючого парку шкільних автобусів

-"-

-"-

1

1


3. Придбання шкільних та спеціальних шкільних автобусів для поповнення і оновлення існуючого парку шкільних автобусів

кількість учнів, дітей та педагогічних працівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості, шахтарських та інших малих монофункціональних містах, селищах, що перевозяться

відсотків

100


100

кількість шкільних автобусів

одиниць

2541


513

507

507

506

508

кількість учнів і дітей з обмеженими фізичними можливостями на інвалідних візках, що перевозяться

відсотків

100


15,83

25,76

23,76

16,83

17,82

кількість спеціальних шкільних автобусів

одиниць

101


16

26

24

17

18

кількість регіональних програм

одиниць

26


26

кількість узагальнених спеціалізованих транспортних маршрутів

-"-

130


26

26

26

26

26

кількість нормативних актів

-"-

22
економічні

кількість транспортних підприємств

-"-

25
25{Додаток 3 в редакції Постанов КМ № 105 від 31.01.2007, № 614 від 09.06.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 68 від 08.02.2012}on top