Document 2978-VI, valid, current version — Adoption on February 3, 2011
( Last event — Entry into force, gone February 24, 2011. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо врегулювання трудових відносин
у разі відмови у наданні допуску до державної таємниці
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 33, ст.329 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Пункт 2 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю
України ( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р.,
додаток до N 50, ст. 375) після слів "в разі" доповнити словами
"відмови у наданні допуску до державної таємниці або".
2. У Законі України "Про державну таємницю" ( 3855-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 49, ст. 428;
2010 р., N 46, ст. 537):
1) у частині п'ятій статті 22 слова "допуск може надаватися"
замінити словами "документи про надання допуску до державної
таємниці можуть оформлятися";
2) статтю 23 доповнити частиною третьою такого змісту:
"Громадянина, якому відмовлено у допуску до державної
таємниці, якщо виконання трудових чи службових обов'язків вимагає
доступу до державної таємниці, а переміщення на інше робоче місце
чи іншу посаду неможливе, може бути в передбаченому законодавством
порядку переведено на іншу роботу або службу, не пов'язану з
державною таємницею, чи звільнено";
3) у статті 24:
у частині першій слово "місячний" замінити словом
"двомісячний";
частину третю після слів "що оформляє" доповнити словами
"документи на".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня
набрання чинності цим Законом:
подати до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення
змін до законів України, що випливають з цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними і місцевими органами виконавчої влади їх
нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 3 лютого 2011 року
N 2978-VIon top