Document 2181-IV, valid, current version — Adoption on November 16, 2004
( Last event — Entry into force, gone November 19, 2004. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2004 рік"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 4, ст.89 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на
2004 рік" ( 1344-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р.,
N 17-18, ст. 250, N 25, ст. 344, N 35, ст. 415, N 36, ст. 436,
ст. 437, N 43-44, ст. 493) такі зміни:
1. У статті 1:
у частині першій цифри "65.204.662,8" та "51.399.642,0"
замінити відповідно цифрами "65.215.662,8" та "51.410.642,0";
у частині другій цифри "72.179.687,6" та "58.530.331,2"
замінити відповідно цифрами "72.200.687,6" та "58.551.331,2";
в абзаці третьому частини третьої цифри "2.210.068,9" та
"937.679,4" замінити відповідно цифрами "2.200.068,9" та
"927.679,4".
2. У статті 36 цифри "2.936.770,8" замінити цифрами
"2.926.770,8".
3. У статті 38 цифри "3.987.465,1" та "120.000,0" замінити
відповідно цифрами "3.962.465,1" та "95.000,0".
4. У статті 41 цифри "7.343.717,6" та "712.331,5" замінити
відповідно цифрами "7.338.212,5" та "706.826,4".
5. Внести зміни до додатків N 1, 3 і 4 до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 ) відповідно до
додатків N 1, 2 і 3 до цього Закону.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Рахунковій палаті здійснити перевірку використання
Центральною виборчою комісією коштів державного бюджету на
проведення виборів Президента України та надати до 15 січня
2005 року детальний звіт щодо цільового та ефективного
використання коштів.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 16 листопада 2004 року
N 2181-IV

Додаток N 1
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2004 рік"
Зміни до додатка N 1 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 )
"Доходи Державного бюджету України на 2004 рік"
тис. грн. ------------------------------------------------------------------------- Код |Найменування показників | Всього | Загальний |Спеціальний | згідно з бюджетною | | фонд | фонд | класифікацією | | | ------------------------------------------------------------------------- 20000000 Неподаткові надходження 18 238 745,9 8 266 068,8 9 972 677,1 24000000 Інші неподаткові 4 456 312,1 622 864,7 3 833 447,4 надходження 24060000 Інші надходження 366 644,7 350 375,0 16 269,7 24060600 Надходження коштів з 11 000,0 11 000,0
рахунків виборчих фондів
Разом доходів (без 63 624 747,1 49 819 726,3 13 805 020,8 урахування міжбюджетних
трансфертів)
Всього доходів 65 215 662,8 51 410 642,0 13 805 020,8

Додаток N 2
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2004 рік"
Зміни до додатка N 3 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 )
"Розподіл видатків Державного бюджету
України на 2004 рік"
тис. грн. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Код |Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом прог- |функ- | показників |-----------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------| рамної |ціо- |згідно з програмною| Всього | поточні | з них | капітальні | Всього | поточні | з них | капітальні | класи- |наль- | класифікацією | | |-------------------------| | | |-----------------------| | фікації|ної | видатків та | | | оплата |комунальні | | | | оплата |комунальні| | видат- |кла- | кредитування | | | праці |послуги та | | | | праці |послуги та| | ків та |сифі- | державного | | | |енергоносії | | | | | енерго- | | креди- |кації | бюджету | | | | | | | | | носії | | тування|видат-| | | | | | | | | | | | держав-|ків та| | | | | | | | | | | | ного |креди-| | | | | | | | | | | | бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | |ня | | | | | | | | | | | | |дер- | | | | | | | | | | | | |жавно-| | | | | | | | | | | | |го | | | | | | | | | | | | |бюдже-| | | | | | | | | | | | |ту | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ВСЬОГО: 58 551 331,2 50 700 338,8 12 313 545,7 1 206 333,3 7 850 992,4 13 649 356,4 8 730 087,0 1 609 427,1 403 779,4 4 919 269,4 72 200 687,6
0750000 Вищий
адміністративний
суд України
0751000 Апарат Вищого
адміністративного
суду України
0751010 0330 Здійснення
правосуддя Вищим
адміністративним
судом України
2800000 Міністерство 2 557 675,9 2 416 011,4 417 015,1 40 655,1 141 664,5 541 961,9 460 818,8 186 450,8 34 755,3 81 143,1 3 099 637,8 аграрної політики
України
2801000 Апарат Міністерства 2 108 393,0 2 000 977,5 226 159,4 23 983,1 107 415,5 293 331,5 248 592,7 76 461,7 25 854,6 44 738,8 2 401 724,5 аграрної політики
України
2801500 0421 Здійснення 95 000,0 95 000,0 95 000,0 фінансової
підтримки
підприємств
агропромислового
комплексу
через механізм
здешевлення
довгострокових
кредитів
3510000 Міністерство 18 802 621,7 16 665 495,5 2 804,2 1 087,9 2 137 126,2 175 150,0 138 400,0 36 750,0 18 977 771,7 фінансів України
(загальнодержавні
видатки)
3511000 Міністерство 18 802 621,7 16 665 495,5 2 804,2 1 087,9 2 137 126,2 175 150,0 138 400,0 36 750,0 18 977 771,7 фінансів України
(загальнодержавні
видатки)
3511280 0133 Платежі на 13 421,1 13 421,1 13 421,1 виконання рішень
закордонних
юрисдикційних
органів, прийнятих
за наслідками
розгляду справ
проти України
6730000 Центральна виборча 493 036,9 477 206,5 4 499,2 50,4 15 830,4 493 036,9 комісія
6731000 Апарат Центральної 493 036,9 477 206,5 4 499,2 50,4 15 830,4 493 036,9 виборчої комісії
6731040 0160 Проведення виборів 464 130,6 464 130,6 464 130,6 Президента України

Додаток N 3
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2004 рік"
Зміни до додатка N 4 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 )
"Повернення кредитів до Державного бюджету України та
розподіл надання кредитів з Державного бюджету
України в 2004 році"
тис. грн. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Код |Код | Найменування | Надання кредитів | Повернення кредитів | Кредитування - всього про- |функ- | показників |---------------------------------------+---------------------------------------+--------------------------------------- грамної|ціо- | згідно | Загальний | Спеціальний | Разом | Загальний | Спеціальний | Разом | Загальний | Спеціальний | Разом класи- |наль- | з програмною | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | фікації|ної | класифікацією | | | | | | | | | видат- |кла- | видатків та | | | | | | | | | ків та |сифі- | кредитування | | | | | | | | | креди- |кації |державного бюджету | | | | | | | | | тування|видат-| | | | | | | | | | держав-|ків та| | | | | | | | | | ного |креди-| | | | | | | | | | бюджету|туван-| | | | | | | | | | |ня | | | | | | | | | | |дер- | | | | | | | | | | |жав- | | | | | | | | | | |ного | | | | | | | | | | |бюд- | | | | | | | | | | |жету | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ВСЬОГО: 927 679,4 1 272 389,5 2 200 068,9 -1 172 783,5 -592 076,3 -1 764 859,8 -245 104,1 680 313,2 435 209,1
3100000 Міністерство 165 000,0 165 000,0 165 000,0 165 000,0 транспорту України
3103000 Державний 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 департамент
морського і
річкового
транспорту
3103060 0452 Надання кредиту для 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 виготовлення
бланків
морських (річкових)
ідентифікаційних
документівon top