Print   Font: or Ctrl + mouse wheel

                                                          

З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР
"Про зайнятість населення" та до Житлового кодексу
Української РСР
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 12, ст.169 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5067-VI ( 5067-17 ) від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 24, ст.243 }

У зв'язку з прийняттям Закону Української РСР "Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Українській РСР" ( 875-12 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів
України:

{ Розділ І втратив чинність на підставі Закону N 5067-VI
( 5067-17 ) від 05.07.2012 }

II. До Житлового кодексу Української РСР ( 5464-10 )
(Відомості Верховної Ради Української РСР, 1983 р., додаток до
N 28, стаття 573):
1. Частину першу статті 46 після абзаца четвертого доповнити
новим абзацом п'ятим такого змісту:
"дітям-інвалідам, що не мають батьків або батьки яких
позбавлені батьківських прав і проживають у державних або інших
соціальних установах, після досягнення повноліття, якщо за
висновком медико-соціальної експертизи вони можуть здійснювати
самообслуговування і вести самостійний спосіб життя".
У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим.
2. У статті 71:
частину третю після пункту 4 доповнити новим пунктом 5 такого
змісту:
"влаштування інвалідів у будинки-інтернати або інші установи
соціальної допомоги - протягом дванадцяти місяців".
У зв'язку з цим пункти 5 і 6 вважати відповідно пунктами 6 і
7.
3. У частині четвертій цифри "1-6" - замінити цифрами "1-7".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 18 грудня 1991 року
N 1993-XII


Publications of document