Document 1777-III, invalid, current version — Loss of force on January 1, 2011, on the basis - 2755-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про внесення змін до Закону України
"Про фіксований сільськогосподарський податок"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 37, ст.308 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про фіксований
сільськогосподарський податок" ( 320-14 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1999 р., N 5-6, ст. 39, N 9-10, ст. 69) такі зміни:
1. У статті 2:
частину шосту викласти у такій редакції:
"Кількість сільськогосподарської продукції, що поставляється
в рахунок фіксованого сільськогосподарського податку, визначається
виходячи із нарахованої до сплати в звітному податковому році суми
фіксованого сільськогосподарського податку та договірної ціни (але
не нижче біржової ціни за вирахуванням витрат, пов'язаних з
прийманням продукції) на продукцію, яка поставляється в рахунок
сплати податку на дату проведення сплати";
частини сьому та восьму виключити.
2. Частину другу статті 3 доповнити словами "та до органу
державної податкової служби за місцем знаходження платника
податку".
3. Частину першу статті 6 викласти у такій редакції:
"Платники податку перераховують у визначений строк кошти на
окремий рахунок відділень Державного казначейства України у
районах за місцем розташування земельної ділянки".
4. Частину першу статті 9 доповнити абзацами такого змісту:
"У разі реорганізації колективного сільськогосподарського
підприємства - платника фіксованого сільськогосподарського податку
створені на його основі суб'єкти господарювання різних
організаційно-правових форм, які займаються виробництвом
(вирощуванням), переробкою та збутом сільськогосподарської
продукції, також є платником цього податку. На такі підприємства
не поширюється вимога частини четвертої статті 2 цього Закону.
У разі виникнення форс-мажорних обставин (стихійне лихо, дія
обставин непереборної сили) по кожному конкретному платнику
податку за його клопотанням Верховною Радою Автономної Республіки
Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами за
погодженням з Міністерством фінансів України та Міністерством
аграрної політики України приймається рішення про реструктуризацію
(відстрочку) сплати фіксованого сільськогосподарського податку.
При цьому для такого платника податку в наступному податковому
році вимоги частин першої та другої статті 2 цього Закону не
застосовуються".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 1 червня 2000 року
N 1777-IIIon top