Document 1474-2003-п, current version — Revision on October 16, 2015, on the basis - 781-2015-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 17 вересня 2003 р. № 1474
Київ

Про затвердження Порядку державної реєстрації інноваційних проектів і ведення Державного реєстру інноваційних проектів

{Зміни до Постанови див. в Постанові КМ
№ 1315 від 05.10.2004}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 650 від 28.07.2010
№ 573 від 06.06.2012
№ 781 від 23.09.2015}

Відповідно до Закону України "Про інноваційну діяльність" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок державної реєстрації інноваційних проектів і ведення Державного реєстру інноваційних проектів (додається).

Прем'єр-міністр України

В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 вересня 2003 р. № 1474

ПОРЯДОК
державної реєстрації інноваційних проектів і ведення Державного реєстру інноваційних проектів

{У тексті Порядку слово "МОН" замінено словом "Комітет" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 650 від 28.07.2010}

{У тексті Порядку слово "Комітет" у всіх відмінках замінено словом "Держінформнауки" згідно з Постановою КМ № 573 від 06.06.2012}

{У тексті Порядку слова “МОНмолодьспортом за поданням Держінформнауки” і “Держінформнауки” замінено словом “МОН” згідно з Постановою КМ № 781 від 23.09.2015}

1. Згідно з цим Порядком проводиться державна реєстрація інноваційних проектів, ведеться Державний реєстр інноваційних проектів (далі - Реєстр) та публікується інформація про інноваційні проекти в офіційному бюлетені МОН.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 650 від 28.07.2010, № 573 від 06.06.2012}

2. Суб’єкт інноваційної діяльності, який заявляє інноваційний проект на державну реєстрацію, подає до МОН такі документи:

{Абзац перший пункту 2 в редакції Постанови КМ № 573 від 06.06.2012}

1) заяву про розгляд інноваційного проекту за формою, затвердженою МОН;

{Підпункт 1 пункту 2 в редакції Постанови КМ № 573 від 06.06.2012}

2) інноваційний проект за формою, затвердженою МОН, прошитий, пронумерований, засвідчений підписом і скріплений печаткою заявника;

{Підпункт 2 пункту 2 в редакції Постанови КМ № 573 від 06.06.2012}

3) бізнес-план інноваційного проекту на паперовому та електронному носіях;

{Підпункт 4 пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 573 від 06.06.2012}

5) фізична особа, крім того, - копію документа, що посвідчує особу, та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

{Підпункт 5 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 573 від 06.06.2012}

{Підпункт 6 пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 573 від 06.06.2012}

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься в поданих документах, покладається на заявника.

3. Рішення про державну реєстрацію інноваційного проекту приймається МОН на підставі висновку організації з проведення експертизи інноваційних проектів (далі - експертна організація).

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 573 від 06.06.2012}

4. Подані згідно з пунктом 2 цього Порядку документи розглядаються у підрозділі, визначеному МОН для кваліфікування інноваційних проектів (далі - установа).

5. Установа проводить перевірку комплектності документів, зазначених у пункті 2 цього Порядку, обліковує їх у спеціальному журналі, видає заявнику письмове підтвердження факту одержання документів та передає завірені в установленому порядку копії зареєстрованих документів до експертної організації.

Заявник для проведення експертизи має право запропонувати експертну організацію, яка має право на проведення наукової і науково-технічної експертизи.

У разі коли документи подано не в повному обсязі, МОН повертає їх заявнику протягом п’яти робочих днів з моменту реєстрації із зазначенням причини повернення.

{Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 573 від 06.06.2012}

6. Експертиза інноваційного проекту проводиться експертною організацією відповідно до Закону України “Про наукову та науково-технічну експертизу” та порядку, затвердженого МОН, за рахунок коштів заявника у строк, визначений договором про її проведення.

{Пункт 6 в редакції Постанови КМ № 573 від 06.06.2012}

7. Експертна організація складає за результатами експертизи висновок, оригінал якого надсилається установі, а копія - заявникові.

Висновок експертної організації чинний протягом строку, визначеного договором про проведення експертизи.

{Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 573 від 06.06.2012}

8. У разі позитивного висновку експертизи установа протягом місяця після його надходження з експертної організації розглядає інноваційний проект та готує рішення про кваліфікування його інноваційним або пріоритетним інноваційним  затверджується наказом МОН.

{Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 573 від 06.06.2012}

{Абзац другий пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ № 573 від 06.06.2012}

9. У разі виявлення під час проведення експертизи інноваційного проекту порушень, які могли вплинути на її повноту та достовірність результатів, установа готує рішення стосовно проведення повторної експертизи, про що заявнику повідомляється в десятиденний строк з моменту прийняття відповідного рішення, затвердженого наказом МОН.

Повторна експертиза проводиться за кошти експертної організації.

10. Порушеннями під час проведення експертизи є:

створення для окремих експертів, груп експертів та експертних рад умов, що спричиняють необ'єктивне проведення експертизи;

залучення до експертизи посадових осіб та фахівців, безпосередньо заінтересованих в її результатах;

фальсифікація висновків експертизи.

11. За наявності позитивного висновку експертної організації МОН у п’ятиденний строк приймає рішення про кваліфікування проекту як інноваційного або пріоритетного інноваційного та проводить його державну реєстрацію і вносить проект до Реєстру, який ведеться на паперовому та електронному носіях і складається з кваліфікаційних розділів - “Інноваційні проекти” та “Пріоритетні інноваційні проекти”.

{Пункт 11 в редакції Постанови КМ № 573 від 06.06.2012}

12. Одночасно з внесенням інноваційного (пріоритетного інноваційного) проекту до Реєстру МОН видає заявнику свідоцтво про державну реєстрацію інноваційного проекту або про державну реєстрацію пріоритетного інноваційного проекту за формою згідно з додатками 1 і 2.

13. Факт видачі МОН свідоцтва про державну реєстрацію інноваційного (пріоритетного інноваційного) проекту фіксується у спеціальному журналі та засвідчується підписом особи, яка видала, і особи, яка одержала свідоцтво.

14. У триденний строк після видачі свідоцтва про державну реєстрацію інноваційного (пріоритетного інноваційного) проекту МОН надсилає до ДФС копію свідоцтва про державну реєстрацію інноваційного (пріоритетного інноваційного) проекту.

{Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 781 від 23.09.2015}

15. У десятиденний строк після видачі свідоцтва про державну реєстрацію пріоритетного інноваційного проекту, згідно з яким передбачається ввезення на митну територію України товарів, необхідних для його виконання, МОН надсилає ДФС копію цього свідоцтва, пріоритетний інноваційний проект, номенклатуру товарів, необхідних для його виконання, з інформацією про обсяги їх ввезення на митну територію України.

{Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 781 від 23.09.2015}

16. Інформація про внесення інноваційного (пріоритетного інноваційного) проекту до Реєстру публікується протягом місяця в офіційному бюлетені МОН і включає такі відомості:

назву зареєстрованого інноваційного (пріоритетного інноваційного) проекту;

номер у Реєстрі та дату державної реєстрації інноваційного (пріоритетного інноваційного) проекту;

для юридичної особи - найменування виконавця інноваційного (пріоритетного інноваційного) проекту, код згідно з ЄДРПОУ та юридичну адресу;

для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові виконавця інноваційного (пріоритетного інноваційного) проекту, його громадянство;

розділ Реєстру, до якого внесено проект;

строк дії свідоцтва про реєстрацію інноваційного (пріоритетного інноваційного) проекту.

17. Особливості державної реєстрації інноваційного проекту, на який поширюється дія Закону України "Про державну таємницю", визначаються згідно з частиною дванадцятою статті 13 Закону України "Про інноваційну діяльність".

18. Свідоцтво про державну реєстрацію інноваційного (пріоритетного інноваційного) проекту є чинним протягом семи років після дати його видачі. Після закінчення цього строку державна реєстрація і відповідний запис у реєстрі анулюються за рішенням МОН, затвердженим відповідним наказом. Інформація про це публікується в офіційному бюлетені МОН.

{Пункт 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 650 від 28.07.2010}

19. У разі негативного висновку експертизи інноваційного проекту або коли у поданих згідно з пунктом 2 цього Порядку документах наведено недостовірні відомості, установа готує рішення про вмотивовану відмову в реєстрації інноваційного проекту, яке затверджується наказом МОН, та у триденний строк повідомляє про це заявника.

У разі незгоди з таким рішенням заявник може повторно звернутися до МОН з клопотанням про його перегляд, яке повинне бути розглянуто в місячний строк.

20. Перегляд рішення про відмову в державній реєстрації інноваційного проекту може бути здійснено у разі усунення заявником недоліків та порушень, виявлених під час експертизи або кваліфікування, і внесення відповідних змін до інноваційного проекту.

Інноваційний проект, до якого внесено зміни, підлягає реєстрації згідно з цим Порядком.

21. Анулювання МОН державної реєстрації інноваційного (пріоритетного інноваційного) проекту та запису про реєстрацію у Реєстрі до закінчення строку дії свідоцтва про державну реєстрацію інноваційного (пріоритетного інноваційного) проекту здійснюється за результатами аналізу даних моніторингу виконання інноваційного (пріоритетного інноваційного) проекту на підставі рішення, затвердженого наказом МОН.

{Абзац перший пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 573 від 06.06.2012}

Моніторинг виконання інноваційного (пріоритетного інноваційного) проекту проводиться МОН щороку починаючи від дати його реєстрації згідно з відповідним порядком, затвердженим МОН.

{Абзац другий пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 573 від 06.06.2012}

Анулювання державної реєстрації проекту здійснюється у разі невиконання запланованих показників інноваційного (пріоритетного інноваційного) проекту.

{Абзац третій пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 573 від 06.06.2012}

22. Про анулювання державної реєстрації інноваційного (пріоритетного інноваційного) проекту до закінчення строку дії свідоцтва про його державну реєстрацію МОН повідомляє виконавця інноваційного (пріоритетного інноваційного) проекту та ДФС у триденний строк.

{Абзац перший пункту 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 781 від 23.09.2015}

У разі анулювання державної реєстрації пріоритетного інноваційного проекту, згідно з яким передбачено ввезення на митну територію України товарів, необхідних для його виконання, МОН інформує про це ДФС у триденний строк.

{Абзац другий пункту 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 781 від 23.09.2015}

23. Спори, пов'язані з реєстрацією, відмовою в реєстрації або анулюванням рішення про державну реєстрацію інноваційного (пріоритетного інноваційного) проекту, розглядаються відповідно до законодавства.


Зразок

Додаток 1
до Порядку

СВІДОЦТВО
про реєстрацію інноваційного проекту

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 650 від 28.07.2010, № 573 від 06.06.2012, № 781 від 23.09.2015}

Зразок

Додаток 2
до Порядку

СВІДОЦТВО
про реєстрацію пріоритетного інноваційного проекту

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 650 від 28.07.2010, № 573 від 06.06.2012, № 781 від 23.09.2015}on top