Print   Font: or Ctrl + mouse wheel

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 25 лютого 2009 р. N 144
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 198 ( 198-2013-п ) від 20.03.2013 }
Про внесення змін до Порядку реєстрації,
перереєстрації та ведення обліку громадян,
які шукають роботу, і безробітних

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Порядку реєстрації, перереєстрації та ведення
обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007 р. N 219
( 219-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р., N 12, ст. 437;
2008 р., N 53, ст. 1772), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 лютого 2009 р. N 144
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку реєстрації,
перереєстрації та ведення обліку громадян,
які шукають роботу, і безробітних ( 219-2007-п )

1. Пункт 2 викласти у такій редакції:
"2. Незайняті громадяни, у тому числі члени особистих
селянських господарств, для яких робота у таких господарствах не є
основною, які звертаються до державної служби зайнятості за
сприянням у працевлаштуванні, підлягають реєстрації.
Для цілей цього Порядку ведення особистого селянського
господарства вважається основною роботою для члена такого
господарства за умови, що протягом 12 місяців, які передували дню
звернення до державної служби зайнятості, він провадив лише
діяльність, пов'язану з веденням особистого селянського
господарства, чи одночасно працював на умовах найму або займався
видом діяльності, що визначений частиною третьою статті 1 Закону
України "Про зайнятість населення" ( 803-12 ), менше 26
календарних тижнів. Такі члени особистого селянського господарства
не підлягають реєстрації.
Під час проведення реєстрації кожна особа за допомогою
працівника центру зайнятості заповнює із застосуванням
автоматизованої системи картку особи, що звернулася до центру
зайнятості (далі - картка), у якій зазначаються особисті дані
особи (прізвище, ім'я та по батькові; зареєстроване місце
проживання; число, місяць та рік народження, ідентифікаційний
номер), останнє місце роботи або вид діяльності, що визначений
частиною третьою статті 1 Закону України "Про зайнятість
населення" ( 803-12 ), підстава припинення трудових відносин
відповідно до запису в трудовій книжці або підстава припинення
іншого виду діяльності, що підтверджено документально, і засвідчує
особистим підписом достовірність внесених до картки даних та
ознайомлюється з пам'яткою "Ваші права - Ваші обов'язки". Форму
картки та пам'ятки затверджує Мінпраці.
У разі коли після припинення трудових відносин особа
виконувала роботу (надавала послуги) згідно з цивільно-правовими
договорами, останнім місцем роботи вважається робота, дані про яку
внесено до трудової книжки особи.
Зайняті громадяни, які бажають змінити професію або місце
роботи, влаштуватися на роботу за сумісництвом чи у вільний від
навчання час і звернулися до державної служби зайнятості,
підлягають обліку. Під час прийому таких громадян працівник центру
зайнятості проводить консультацію, про що робить відповідний запис
у картці.".
2. У пункті 3:
у першому реченні абзацу першого слова "і трудової книжки"
замінити словами ", трудової книжки, цивільно-правового договору";
доповнити пункт після абзацу третього новими абзацами такого
змісту:
"Громадянами, які вперше шукають роботу, вважаються особи,
які на момент реєстрації у державній службі зайнятості не
працювали за наймом, не виконували роботи (не надавали послуги)
згідно з цивільно-правовими договорами або не забезпечували себе
роботою самостійно, у тому числі випускники середніх
загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і вищих навчальних
закладів та військовослужбовці строкової служби, звільнені із
служби.
Випускниками у цьому Порядку вважаються особи, які закінчили
навчання у середніх загальноосвітніх школах, професійно-технічних
та вищих навчальних закладах і до звернення в державну службу
зайнятості не працювали за наймом, не виконували роботи (не
надавали послуги) згідно з цивільно-правовими договорами або не
забезпечували себе роботою самостійно за набутим фахом та
звернулися до державної служби зайнятості протягом року після
закінчення навчання.".
У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом шостим.
3. Пункт 4 викласти у такій редакції:
"4. Крім зазначених у пункті 3 цього Порядку документів, під
час реєстрації пред'являються:
випускниками вищих навчальних закладів, що навчалися за
державним замовленням і звернулися до державної служби зайнятості
протягом року з дня закінчення навчання, - направлення на роботу і
скріплена печаткою замовника довідка про відмову у
працевлаштуванні або довідка про надання можливості самостійно
працевлаштовуватися, форми яких затверджено постановою Кабінету
Міністрів України від 22 серпня 1996 р. N 992 ( 992-96-п ) "Про
Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів,
підготовка яких здійснювалась за державним замовленням"
(ЗП України, 1996 р., N 17, ст. 460);
громадянами, які втратили роботу в колективних
сільськогосподарських підприємствах, - довідка про вихід із складу
членів сільськогосподарського підприємства (сільськогосподарського
кооперативу, сільськогосподарського акціонерного товариства),
видана підприємством (кооперативом, товариством), а колишніми
членами особистих селянських господарств, для яких така робота
була основною, - довідка про припинення ведення особистого
селянського господарства або про вихід з такого господарства,
видана сільською, селищною або міською радою за місцем
розташування земельної ділянки;
громадянами, які отримують пенсію відповідно до
законодавства, - пенсійне посвідчення.
У разі неподання особами документів, необхідних для
реєстрації (перереєстрації), їм надаються у державній службі
зайнятості лише профорієнтаційні та консультаційні послуги,
пов'язані з працевлаштуванням.
Громадяни, які бажають отримати додаткові гарантії щодо
працевлаштування, передбачені законодавством, пред'являють такі
документи:
інваліди - посвідчення інваліда, довідку до акта огляду
медико-соціальною експертною комісією та індивідуальну програму
реабілітації;
громадяни, звільнені після відбуття покарання або примусового
лікування, - довідку з установи, в якій особа відбувала покарання
або проходила примусове лікування (не пізніше ніж протягом
календарного року з дня звільнення);
діти-сироти, які залишилися без піклування батьків, - довідку
з органу опіки та піклування;
жінки, які мають дітей віком до 6 років, - копію свідоцтва
про народження дитини;
одинокі матері, які мають дітей віком до 14 років або
дитину-інваліда, - довідку з органу соціального захисту про
підтвердження, що зазначена особа є одинокою матір'ю, копії
свідоцтва про народження та посвідчення дитини-інваліда.".
4. Абзац перший пункту 5 викласти у такій редакції:
"5. Військовослужбовці, крім військовослужбовців строкової
служби, Збройних Сил, внутрішніх військ МВС, Служби зовнішньої
розвідки, інших військових формувань, утворених відповідно до
законів, Державної прикордонної служби, Служби безпеки, Державної
спеціальної служби транспорту, особи рядового і начальницького
складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації, органів внутрішніх справ, органів і підрозділів
цивільного захисту, особи начальницького складу податкової
міліції, а також особовий склад воєнізованих аварійно-рятувальних
служб (формувань), створених відповідно до законодавства на
постійній основі, звільнені із служби за станом здоров'я, у
зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних
заходів без права на пенсію, реєструються у державній службі
зайнятості як такі, що шукають роботу, протягом місяця з дня
взяття їх на облік у військовому комісаріаті, а особи, які не
підлягають військовому обліку, - протягом місяця з дня зняття з
обліку.".
5. Абзац перший пункту 7 викласти у такій редакції:
"7. Для громадян, зареєстрованих у державній службі
зайнятості як таких, що шукають роботу, підбирається протягом семи
календарних днів з моменту реєстрації підходяща робота, критерії
якої визначені статтею 7 Закону України "Про зайнятість
населення" ( 803-12 ).".
6. Абзац перший пункту 12 викласти у такій редакції:
"12. Для одержання статусу безробітного громадянин особисто
подає у день, що настає після закінчення встановленого строку для
пошуку підходящої роботи, до центру зайнятості заяву із
зазначенням у ній інформації про те, що він не займається видами
діяльності, що визначені частиною третьою статті 1 Закону України
"Про зайнятість населення" ( 803-12 ), і не отримує пенсію на
пільгових умовах, а також копію довідки про його ідентифікаційний
номер.".
7. У підпункті 1 пункту 20:
абзац другий викласти у такій редакції:
"працевлаштування, в тому числі на сезонні або
загальнодержавні оплачувані громадські роботи, державної
реєстрації фізичної особи - підприємця, укладення
цивільно-правового договору, предметом якого є діяльність,
спрямована на виконання власними силами робіт, надання послуг.
При цьому в картці робиться запис про прийняття на роботу,
зазначаються дата і номер наказу, дата видачі та номер
реєстраційного свідоцтва, дата укладення цивільно-правового
договору;";
абзац сьомий викласти у такій редакції:
"призначення пенсії за віком, у тому числі на пільгових
умовах, пенсії за вислугу років або досягнення встановленого
законом пенсійного віку;";
в абзаці тринадцятому слово "дворазової" виключити, а після
слів "що шукає роботу, від" доповнити словами "двох пропозицій";
абзаци чотирнадцятий і п'ятнадцятий викласти у такій
редакції:
"виявлення факту подання недостовірних даних, що мав місце
під час перебування особи на обліку як безробітної, або
неповідомлення державної служби зайнятості про виїзд за межі
України з метою працевлаштування чи провадження іншої діяльності,
спрямованої на отримання прибутку.
Громадяни можуть зареєструватися в державній службі
зайнятості як такі, що шукають роботу, після закінчення шести
місяців з дати зняття їх з обліку за умови, що вони повернули
отримані кошти;";
доповнити підпункт абзацами такого змісту:
"відмови безробітного від другої пропозиції підходящої роботи
або від другої пропозиції проходження професійної підготовки,
перепідготовки, підвищення кваліфікації за направленням державної
служби зайнятості, у тому числі осіб, які вперше шукають роботу та
не мають професії (спеціальності);
відмови безробітного від роботи за спеціальністю, професією,
набутою після проходження професійної підготовки, перепідготовки
або підвищення кваліфікації за направленням державної служби
зайнятості.".
8. Пункт 24 викласти у такій редакції:
"24. Громадяни, які в черговий раз звернулися до державної
служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні після розірвання
трудового договору, державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем,
припинення дії цивільно-правового договору, припинення ведення
особистого селянського господарства або виходу з особистого
селянського господарства, підлягають реєстрації як такі, що
шукають роботу, на підставі Закону України "Про зайнятість
населення" ( 803-12 ) та цього Порядку. При цьому громадянин
заповнює нову картку і протягом семи календарних днів для нього
підбирається підходяща робота. На восьмий день за умови
відсутності підходящої роботи такому громадянину надається статус
безробітного.".
9. У пункті 25 слова "і тринадцятого" замінити словами
", тринадцятого, сімнадцятого і вісімнадцятого".


Publications of document