Про затвердження Методики оцінки державних корпоративних прав
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Method on August 2, 19991406
Document 1406-99-п, current version — Revision on October 11, 2002, on the basis - 1510-2002-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 серпня 1999 р. N 1406
Київ
Про затвердження Методики оцінки
державних корпоративних прав
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1510 ( 1510-2002-п ) від 11.10.2002 )

З метою вдосконалення механізму управління державними
корпоративними правами Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Методику оцінки державних корпоративних прав
(додається).
Національному агентству з управління державними
корпоративними правами прийняти у двомісячний термін
нормативно-правові акти, необхідні для реалізації положень
зазначеної Методики.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 серпня 1999 р. N 1406
МЕТОДИКА
оцінки державних корпоративних прав
1. Згідно з цією Методикою проводиться оцінка вартості
державних корпоративних прав та активів господарських товариств, у
статутному фонді яких є державні корпоративні права (далі - оцінка
вартості прав і активів).
Об'єктами оцінки можуть бути державні корпоративні права,
власний капітал господарського товариства, цілісні майнові
комплекси, що входять до складу господарського товариства, в якому
є державна частка (далі - господарське товариство), або
індивідуально визначені активи такого товариства.
2. Методика не застосовується для оцінки вартості державного
майна та державних корпоративних прав, які підлягають
приватизації.
3. Дата оцінки вартості прав і активів визначається
Національним агентством з управління державними корпоративними
правами (далі - Національне агентство).
4. Методика використовується для визначення:
вартості державних корпоративних прав як частини ринкової
вартості господарського товариства;
вартості власного капіталу господарського товариства;
вартості державних корпоративних прав, щодо яких прийнято
рішення про придбання від імені держави в порядку, встановленому
законодавством;
розміру збитків, які підлягають відшкодуванню, завданих
внаслідок неналежного виконання уповноваженими особами повноважень
з управління державними корпоративними правами;
вартості активів, які пропонуються для інвестування у
господарське товариство;
вартості майна господарського товариства, що підлягає
реорганізації, яке пропонується як внесок до статутного фонду
іншої юридичної особи (в тому числі спільних підприємств) або як
застава у разі укладення кредитної угоди відповідно до
законодавства;
ринкової вартості основних засобів господарського товариства
з метою одержання додаткової інформації для прийняття відповідних
управлінських рішень.
5. У цій Методиці наведені нижче терміни вживаються у такому
значенні:
балансова вартість власного капіталу - вартість активів
господарського товариства, відображена в його бухгалтерському
балансі (форма N 1), за вирахуванням зобов'язань;
вартість бізнесу - вартість діючого підприємства або вартість
100 відсотків інтересу в бізнесі (діловому підприємстві);
відновна вартість - вартість відтворення об'єкта у ринкових
умовах на дату оцінки, який за своїми ознаками може бути
адекватною функціональною заміною об'єкта оцінки (без урахування
зносу);
дійсна вартість - відновна вартість за вирахуванням усіх
видів зносу;
експерт - юридична особа, яка відповідно до угоди, укладеної
з Національним агентством, має право на проведення експертної
оцінки державних корпоративних прав і активів господарських
товариств;
експертна оцінка - визначення вартості прав і активів
господарських товариств експертом;
Порядок та умови залучення експертів до проведення експертної
оцінки встановлюються Національним агентством;
інвестиційна вартість - вартість активів, що розглядаються як
внесок у реалізацію певного інвестиційного проекту (визначається
виходячи з бізнес-плану цього проекту); вартість об'єкта, яка
враховує індивідуальні вимоги інвестора до інвестицій;
книжкова (бухгалтерська) вартість корпоративних прав - частка
вартості власного капіталу, пропорційна частці корпоративних прав
у статутному фонді господарського товариства;
ліквідаційна вартість - вартість, за якою об'єкт оцінки може
бути проданий на відкритому конкурентному ринку за умови, що
термін його реалізації був коротшим ніж розумно довгий для даного
типу об'єктів на даному ринку, а також вартість, за якою активи
(сума активів), що є об'єктом оцінки, могли бути реалізовані на
відкритому ринку в обумовлений термін;
утилізаційна вартість - вартість матеріальних активів, які
підлягають утилізації, досягли граничного стану внаслідок повного
зносу або надзвичайної події та втратили свою первісну корисність
або не мають ринку збуту на дату оцінки;
ринкова вартість - найбільш вірогідна ціна, за яку об'єкт
може (міг) бути проданий на відкритому конкурентному ринку.
Концепції вартості, що застосовуються під час
проведення експертної оцінки
6. Для проведення експертної оцінки активів товариства можуть
застосовуватися такі концепції вартості:
ринкова вартість - щодо всіх видів власних активів
господарського товариства і державних корпоративних прав;
дійсна вартість - щодо активів, необхідних для основної
(виробничої) діяльності господарського товариства;
інвестиційна вартість - щодо активів, які пропонується
інвестувати в товариство або які необхідні для виконання
визначеного інвестиційного проекту;
ліквідаційна вартість - щодо активів, утримання яких
призводить до заподіяння господарському товариству збитків та які
неможливо продати як окремо визначене майно або таких, що
реалізуються на відкритому ринку в обумовлений термін.
Порядок оцінки вартості прав як складової
частини вартості діючого підприємства
7. Оцінка вартості прав як складової частини вартості діючого
підприємства проводиться з метою здійснення контролю за
ефективністю управління державною часткою, визначення обсягу та
змісту завдання з управління державними корпоративними правами,
розміру винагороди для уповноваженої особи, яка здійснює
управління державною часткою, а також в інших випадках,
передбачених законодавством.
Оцінка проводиться експертним шляхом на підставі відповідного
рішення Національного агентства.
8. Експертна оцінка вартості прав як складової частини
вартості бізнесу, а також в інших випадках, передбачених цією
Методикою, проводиться експертом відповідно до умов договору з
Національним агентством або іншою юридичною чи фізичною особою,
визначеною Національним агентством, та за його рішенням.
За результатами експертної оцінки складаються звіт про
експертну оцінку об'єкта та висновки про його оцінну вартість, які
передаються на затвердження до Національного агентства.
Звіт підписується особами, які проводили оцінку, із
зазначенням номера і дати видачі документа, який підтверджує їх
кваліфікацію, та найменування юридичної особи, що його видала.
Висновки підписуються уповноваженою особою експерта і скріплюються
його печаткою.
Порядок оцінки вартості власного капіталу
9. Оцінка вартості власного капіталу проводиться з метою
здійснення контролю за ефективністю управління державними
корпоративними правами та виконанням відповідного завдання з
управління державними корпоративними правами.
Оцінка вартості власного капіталу проводиться Національним
агентством на підставі даних стандартних форм бухгалтерської
звітності господарського товариства - N 1 "Баланс підприємства" та
N 2 "Звіт про фінансові результати" (далі - форма N 1 та форма
N 2) двома способами.
Перший спосіб - визначення книжкової (бухгалтерської)
вартості власного капіталу, яка дорівнює вартості зазначеного у
першому розділі пасиву балансу на останню звітну дату, що передує
даті оцінки.
Другий спосіб - визначення вартості власного капіталу як
вартості діючого підприємства за формулою:
ВВК = [(Пр - ППр + Ам) х 4/ Nкв]/ Ккап - ЗДБ, (1) де ВВК - вартість власного капіталу, тис. гривень;
Пр - прибуток господарського товариства за останній обліковий період з початку поточного року, що передує даті проведення оцінки (визначається на підставі даних форми N 2, код рядка 100), тис. гривень;
ППр - податок на прибуток (визначається на підставі даних форми N 2, код рядка 105), тис. гривень;
Ам - сума нарахованої амортизації (визначається на підставі даних форми N 2, код рядка 330), тис. гривень;
Nкв - кількість кварталів в останньому обліковому періоді з початку поточного року;
Ккап - коефіцієнт прямої капіталізації згідно з додатком 1 до цієї Методики, який визначається Національним агентством за результатами проведеного моніторингу шляхом визначення коефіцієнта рентабельності товариства і залежить від характеристики фінансових результатів та ефективності діяльності підприємства;
ЗДБ - залишок довгострокового боргу (визначається на підставі даних форми N 1, сума другого розділу пасиву балансу на кінець звітного періоду), тис. гривень.
Коефіцієнт рентабельності господарського товариства
визначається за формулою:
КРент = Пр / ЗВ, (2)
де ЗВ - затрати на виробництво товарів (послуг), (визначається на підставі даних форми N 2, код рядка 040, графа 4 плюс код рядка 085, графа 4), тис. гривень.
Другий спосіб оцінки вартості власного капіталу не
застосовується для господарських товариств, які не одержували
позитивного фінансового результату від своєї основної діяльності,
тобто не мали прибутку від реалізації основних видів продукції
(послуг).
10. Вартість власного капіталу господарського товариства
перший раз визначається Національним агентством за даними балансу
товариства на останню звітну дату, що передує моменту передачі
повноважень з управління, в подальшому - щокварталу з метою
моніторингу ефективності управління державними корпоративними
правами.
У разі коли відхилення показника вартості власного капіталу
облікового періоду щодо показника попереднього періоду перевищує
10 відсотків (у бік зменшення) розміру показника, Національне
агентство проводить детальний аналіз умов і причин відхилення. З
цією метою Національне агентство може залучати до співпраці
незалежних експертів - аудиторів та оцінювачів. Оплата робіт
незалежних експертів проводиться за рахунок коштів позабюджетного
фонду Агентства.
Результати розрахунків оформляються за зразком згідно з
додатком 2 до цієї Методики. Розрахунок підписується посадовою
особою Національного агентства, що його виконала. До розрахунку в
обов'язковому порядку додаються інформаційні матеріали, які
використовуються під час його проведення.
Порядок оцінки книжкової вартості державних корпоративних
прав, що передаються в управління
11. Книжкова вартість державних корпоративних прав
визначається за формулою:
КнВ = ВВК х Д, (3)
де КнВ - книжкова вартість державних корпоративних прав;
ВВК - вартість власного капіталу господарського товариства (сума першого розділу пасиву балансу товариства);
Д - розмір частки державних корпоративних прав у статутному фонді господарського товариства у відсотках статутного фонду.
12. Книжкова вартість державних корпоративних прав, визначена
за формулою (3), може бути скоригована, якщо:
дані бухгалтерського обліку неправильно відображені у
балансі, на що вказано в аудиторському висновку. У цьому разі
книжкова вартість прав може коригуватися на підставі аудиторського
висновку;
вартість активів, відображена в балансі (з урахуванням
результатів індексації вартості основних засобів, незавершеного
капітального будівництва, а також результатів переоцінки
товарно-матеріальних цінностей), істотно відрізняється від їх
ринкової вартості. У цьому разі книжкова вартість прав може
коригуватися за результатами експертної оцінки власних активів
господарського товариства.
Порядок оцінки вартості майна, що пропонується
як внесок до статутного фонду іншої юридичної
особи або як забезпечення під час укладення
кредитної угоди під заставу
13. Оцінка вартості майна, що пропонується як внесок до
статутного фонду іншої юридичної особи або як забезпечення під час
укладення кредитної угоди під заставу, з метою визначення
ефективності діяльності новоствореного товариства (або
використання кредитної позики) та аналізу впливу цих операцій на
вартість державних корпоративних прав проводиться, якщо
законодавством або статутом господарського товариства передбачено
погодження цих питань із спостережною радою або на загальних
зборах товариства. У цьому разі оцінка проводиться виключно
експертним шляхом.
Порядок оцінки вартості корпоративних прав, щодо яких прийнято
рішення про придбання від імені держави
14. Оцінка вартості корпоративних прав, щодо яких прийнято
рішення про придбання від імені держави в порядку, встановленому
законодавством, проводиться Національним агентством або експертним
шляхом із залученням експерта за рішенням Національного агентства.
Порядок оцінки розміру збитків
15. Оцінка розміру збитків, завданих уповноваженою особою
внаслідок неналежного виконання своїх повноважень, що підлягають
відшкодуванню згідно з договором доручення або за рішенням суду,
проводиться у порядку, встановленому законодавством. Розмір
збитків визначається на дату проведення відшкодування, якщо інше
не передбачено законодавством чи договором доручення. У разі коли
є можливість перевірити наявність фізичних наслідків збитків, вони
можуть бути підтверджені також відповідними висновками експертів
(оцінювачів). ( Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1510 ( 1510-2002-п ) від 11.10.2002 )
Порядок оцінки вартості активів, що пропонуються
для інвестування вітчизняними та іноземними
суб'єктами підприємницької діяльності
у господарське товариство
16. Оцінка вартості активів, що пропонуються для інвестування
вітчизняними та іноземними суб'єктами підприємницької діяльності в
господарське товариство, у якого є державні корпоративні права,
проводиться виключно експертним шляхом у разі, коли інвестори
вкладають власні, позикові або залучені майнові та інтелектуальні
цінності в об'єкт інвестування на умовах збільшення його
статутного фонду або з метою провадження спільної з товариством
господарської діяльності.
Оцінка вартості іноземних інвестицій у господарське
товариство проводиться з урахуванням вимог законодавства про режим
іноземного інвестування у валюті України та в іноземній
конвертованій валюті на дату внесення інвестицій, що визначається
за умовами відповідних договорів (угод).
З метою проведення оцінки іноземних інвестицій перерахунок
сум інвестицій, що оцінені або здійснюються в іноземній валюті, у
валюту України та сум інвестицій, оцінених у валюті України, в
іноземну валюту здійснюється за офіційним обмінним курсом
Національного банку, що діяв на дату укладення відповідної угоди.
Порядок оцінки ринкової вартості активів господарського
товариства з метою одержання додаткової
інформації для прийняття відповідних
управлінських рішень
17. Оцінка ринкової вартості активів господарського
товариства з метою одержання додаткової інформації для прийняття
відповідних управлінських рішень проводиться, якщо вартість
основних засобів, незавершеного капітального будівництва, а також
нематеріальних активів, відображена в балансі з урахуванням
індексації їхньої вартості, істотно відрізняється від ринкової
вартості цих активів внаслідок стрімких темпів інфляції, допущених
помилок під час проведення індексації, унікальних споживчих,
конструкційних або технологічних властивостей об'єктів основних
засобів та з інших причин. У цьому разі оцінка проводиться
виключно експертним шляхом. Її результати можуть використовуватися
під час проведення аналізу ефективності використання активів,
розгляду пропозицій щодо можливості їх продажу заінтересованим
особам, прийняття рішень про доцільність їх списання або
ліквідації, складання рекомбінованого балансу та в інших випадках.

Додаток 1
до Методики оцінки державних
корпоративних прав
Значення коефіцієнта капіталізації
на період з 1 липня 1999 року по 1 січня 2000 року
------------------------------------------------------------------ КРент | Ккап | КРент | Ккап ------------------------------------------------------------------ Від 0 до 0,1 0,7 Від 0,61 до 0,7 0,14
Від 0,11 до 0,2 0,5 Від 0,71 до 0,8 0,12
Від 0,21 до 0,3 0,36 Від 0,81 до 0,9 0,11
Від 0,31 до 0,4 0,25 Від 0,91 до 1 0,11
Від 0,41 до 0,5 0,2 Більше 1 0,08
Від 0,51 до 0,6 0,16

Додаток 2
до Методики оцінки державних
корпоративних прав
Розрахунок
балансової вартості власного капіталу
------------------------------ (назва ВАТ)
1. ВИХІДНІ ДАНІ
Статутний фонд, тис. гривень ------------------------------------------------------------------ Кількість акцій, штук ------------------------------------------------------------------ Номінальна вартість однієї акції, гривень ------------------------------------------------------------------ Розмір державних корпоративних прав, відсотків ------------------------------------------------------------------ Баланс станом на ------------------------------------------------------------------ Дата оцінки
2. МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ БАЛАНСОВОЇ ВАРТОСТІ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
Вихідні дані
Капітал. фонди і резерви, Код рядка 495, форма N 1 | тис. гривень | ---------------------------------------------------------|-------- Балансова вартість власного капіталу, тис. гривень |

3. МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ВЛАСНОГО
КАПІТАЛУ ЯК ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ
Вихідні дані
Прибуток, тис. гривень Код рядка 100, форма N 2 | ---------------------------------------------------------|-------- Податок на прибуток, Код рядка 105, форма N 2 | тис. гривень | ---------------------------------------------------------|-------- Амортизація, тис. гривень Код рядка 330, форма N 2 | ---------------------------------------------------------|-------- Витрати на виробництво Код рядка 010, форма N 2 | товарів (послуг) за звітний | період, тис. гривень | ---------------------------------------------------------|-------- Коефіцієнт рентабельності За формулою (2) Методики | ---------------------------------------------------------|-------- Коефіцієнт прямої Згідно з додатком 1 | капіталізації до Методики | ---------------------------------------------------------|-------- Залишок довгострокового Код рядка 545, форма N 1 | боргу на кінець звітного | періоду, тис. гривень | ---------------------------------------------------------|-------- | Балансова вартість власного капіталу, тис. гривень
Розрахунок виконав:
----------------- ----------------- ----------------- (посада) (підпис) (розшифрування)
"----"--------------------- -------- р.on top