Document 1397-IV, valid, current version — Adoption on December 11, 2003
( Last event — Entry into force, gone December 19, 2003. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2003 рік"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 16, ст.236 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на
2003 рік" ( 380-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р.,
N 10-11, ст. 86, N 25, ст. 177, N 26, ст. 189, N 33-34, ст. 267;
2004 р., N 5, ст. 32, ст. 33, N 8, ст. 67, N 10, ст. 108, ст. 109,
N 12, ст. 160, N 14, ст. 191, ст. 204, N 16, ст.235) такі зміни:
1. Доповнити статтею 72-17 такого змісту:
"Стаття 72-17. Установити, що кошти загального фонду
Державного бюджету України в сумі 70.000 тис. гривень
спрямовуються Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи на добудову об'єктів соціально-побутового призначення в
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".
2. У додатку N 3 слова і цифри замінити словами і цифрами
згідно з додатком до цього Закону.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України в десятиденний термін привести
у відповідність із цим Законом відповідні нормативні акти. З метою
забезпечення виконання цього Закону щотижнево інформувати Верховну
Раду України про стан фінансування з бюджету.
3. Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
в десятиденний термін надати план використання коштів.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 грудня 2003 року
N 1397-IV

Додаток
до Закону України "Про внесення змін
до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2003 рік"
Зміни до додатка N 3 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2003 рік" ( 380-15 )
"Розподіл видатків Державного бюджету
України на 2003 рік"
(тис. грн.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Код |Код |Найменування згідно| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: про- |функ- | з програмною |-----------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------| грамної|ціо- | класифікацією | Всього | поточні | з них: | капітальні | Всього | поточні | з них: | капітальні | класи- |наль- |видатків державного| | |-------------------------| | | |-----------------------| | фікації|ної | бюджету | | | оплата |комунальні | | | | оплата |комунальні| | видат- |кла- | | | | праці |послуги та | | | | праці |послуги та| | ків |сифі- | | | | |енергоносії | | | | | енерго- | | держав-|кації | | | | | | | | | | носії | | ного |видат-| | | | | | | | | | | | бюджету|ків | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3200000 Міністерство 1 919 022,1 1 753 797,8 295 770,8 31 829,0 165 224,3 718 230,9 701 396,5 60 058,6 1 313,0 16 834,4 2 637 253,0 України з питань
надзвичайних
ситуацій та у
справах захисту
населення від
наслідків
Чорнобильської
катастрофи
3201000 Апарат Міністерства 1 820 289,7 1 656 695,4 292 009,6 31 498,6 163 594,3 716 565,8 699 792,4 59 388,9 1 229,1 16 773,4 2 536 855,5 України з питань
надзвичайних
ситуацій та у
справах захисту
населення від
наслідків
Чорнобильської
катастрофи
3201370 0490 Державні капітальні 45 380,0 45 380,0 450,0 450,0 45 830,0 вкладення на
реалізацію
Чорнобильської
будівельної
програми
3201460 0320 Заходи із гасіння 329 081,7 279 581,7 207 126,9 19 948,4 49 500,0 128 288,6 114 530,2 57 743,1 1 165,7 13 758,4 457 370,3 пожеж та участь у
ліквідації
наслідків
надзвичайних
ситуацій
3500000 Міністерство 4 268 274,2 4 165 053,8 203 396,4 10 282,9 102 584,0 289 953,1 9 528,5 3 297,9 267,8 94 104,6 4 558 227,3 фінансів України
3501000 Апарат Міністерства 3 957 018,3 3 908 818,2 65 779,8 3 935,9 47 563,7 279 830,2 8 266,3 3 283,8 240,8 85 243,9 4 236 848,5 фінансів України
3501180 0172 Обслуговування 2 614 291,3 2 614 291,3 2 614 291,3 зовнішнього
державного боргуon top