Document 1392-IV, valid, current version — Adoption on December 11, 2003
( Last event — Entry into force, gone December 19, 2003. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2003 рік"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 16, ст.235 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на
2003 рік" ( 380-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р.,
N 10-11, ст. 86, N 25, ст. 177, N 33-34, ст. 267; 2004 р., N 5,
ст. 32, ст. 33, N 14, ст. 191) такі зміни:
1. У статті 1:
в частині першій цифри "53.228.540,8" та "42.185.965,4"
замінити відповідно цифрами "53.272.580,8" та "42.230.005,4";
в частині другій цифри "55.863.466" та "43.695.965,4"
замінити відповідно цифрами "55.907.506" та "43.740.005,4".
2. У додатку N 1 слова і цифри замінити словами і цифрами
відповідно до додатка N 1 до цього Закону.
3. У додатку N 3 слова і цифри замінити словами і цифрами
відповідно до додатка N 2 до цього Закону.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 грудня 2003 року
N 1392-IV
Додаток N 1
до Закону України "Про внесення змін
до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2003 рік"
Зміни до додатка N 1 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2003 рік" ( 380-15 )
"Доходи Державного бюджету України на 2003 рік"
(тис. грн.) ------------------------------------------------------------------------- Код |Найменування показників | Всього | Загальний |Спеціальний | згідно з бюджетною | | фонд | фонд | класифікацією | | | ------------------------------------------------------------------------- 20000000 Неподаткові надходження 15 667 142,4 7 177 171,3 8 489 971,1
21000000 Доходи від власності та 5 997 230,0 5 461 560,0 535 670,0 підприємницької
діяльності
21060000 Рентна плата 3 356 560,0 3 356 560,0
21060500 Рентна плата за 2 287 290,0 2 287 290,0
транзитне
транспортування
природного газу через
територію України
Разом доходів 50 889 168,4 39 846 593,0 11 042 575,4 (без урахування
міжбюджетних
трансфертів)
ВСЬОГО ДОХОДІВ 53 272 580,8 42 230 005,4 11 042 575,4

Додаток N 2
до Закону України "Про внесення змін
до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2003 рік"
Зміни до додатка N 3 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2003 рік" ( 380-15 )
"Розподіл видатків Державного бюджету на 2003 рік"
(тис. грн.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Код |Код |Найменування згідно| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: про- |функ- | з програмною |-----------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------| грамної|ціо- | класифікацією | Всього | поточні | з них: | капітальні | Всього | поточні | з них: | капітальні | класи- |наль- |видатків державного| | |-------------------------| | | |-----------------------| | фікації|ної | бюджету | | | оплата |комунальні | | | | оплата |комунальні| | видат- |кла- | | | | праці |послуги та | | | | праці |послуги та| | ків |сифі- | | | | |енергоносії | | | | | енерго- | | держав-|кації | | | | | | | | | | носії | | ного |видат-| | | | | | | | | | | | бюджету|ків | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2200000 Міністерство освіти 2 636 952,4 2 432 475,2 1 128 477,6 266 172,8 189 477,2 1 568 255,2 1 183 236,4 556 360,0 98 435,1 385 018,8 4 205 207,6 і науки України
2201000 Апарат Міністерства 2 533 367,1 2 329 029,9 1 075 788,9 258 184,6 189 337,2 1 522 436,8 1 150 595,8 544 876,1 96 218,5 371 841,0 4 055 803,9 освіти і науки
України
2201110 0923 Надання освіти у 9 297,0 8 687,0 3 503,2 1 810,7 610,0 689,4 626,1 129,1 61,0 63,3 9 986,4 загальноосвітніх
школах
2201130 0930 Підготовка 747 947,8 741 447,8 333 701,1 100 427,9 6 500,0 114 057,9 103 859,9 30 994,0 12 333,1 10 198,0 862 005,7 робітничих кадрів у
професійно-
технічних
навчальних
закладах
2201140 0930 Підготовка 4 216,4 4 126,4 1 953,3 649,0 90,0 109,9 101,4 4,9 15,9 8,5 4 326,3 робітничих кадрів
у професійно-
технічних
навчальних
закладах
соціальної
реабілітації
2201150 0941 Підготовка кадрів 278 513,2 277 828,2 140 619,6 30 385,0 685,0 170 929,5 139 339,5 55 450,0 19 884,9 31 590,0 449 442,7 вищими навчальними
закладами I і II
рівнів акредитації
2201160 0942 Підготовка кадрів 944 394,3 941 994,3 469 506,5 102 792,6 2 400,0 1 104 464,2 815 544,6 422 418,9 55 457,6 288 919,6 2 048 858,5 вищими навчальними
закладами III і IV
рівнів акредитації
2201310 0810 Фізична і спортивна 15 130,0 14 945,8 3 416,7 1 043,2 184,2 525,0 447,8 55,3 73,2 77,2 15 655,0 підготовка
учнівської та
студентської
молоді
2201330 0140 Фундаментальні 33 342,6 33 223,3 18 043,7 7 957,8 119,3 5 340,8 4 500,8 1 044,4 727,0 840,0 38 683,4 дослідження в
наукових установах
Всього 43 740 005,4 39 755 442,6 9 899 128,3 1 155 172,7 3 891 221,9 12 167 500,6 8 495 203,7 1 325 021,1 353 476,6 2 698 330,0 55 907 506,0



on top