Document 1374-2004-п, valid, current version — Revision on September 6, 2011, on the basis - 911-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 жовтня 2004 р. N 1374
Київ
Про затвердження Методики визначення початкової
ціни продажу на аукціоні спеціального
дозволу на право користування надрами
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1570 ( 1570-2006-п ) від 08.11.2006
N 599 ( 599-2008-п ) від 02.07.2008
N 911 ( 911-2011-п ) від 31.08.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Методику визначення початкової ціни продажу на
аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами, що
додається. { Текст Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1570 ( 1570-2006-п ) від 08.11.2006 }

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 жовтня 2004 р. N 1374
МЕТОДИКА
визначення початкової ціни продажу на
аукціоні спеціального дозволу
на право користування надрами
{ Назва Методики із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1570 ( 1570-2006-п ) від 08.11.2006 }

1. Згідно з цією Методикою визначається початкова ціна
продажу на аукціоні спеціальних дозволів на право користування
надрами (далі - дозвіл) у межах України, її континентального
шельфу та виключної (морської) економічної зони.
Терміни, що вживаються у цій Методиці, мають таке значення:
{ Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 599
( 599-2008-п ) від 02.07.2008 }
категорія С - розвідані запаси покладу (його частини),
1 промислова нафтогазоносність якого встановлена за результатами
дослідно-промислової розробки та випробування свердловин з
промисловими припливами нафти або газу, геологічних і геофізичних
досліджень у невипробуваних свердловинах; { Пункт 1 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 599 ( 599-2008-п ) від
02.07.2008 }
категорія С - попередньо розвідані запаси покладу (його
2 частини), нафтогазоносність якого визначена за результатами
випробування та дослідження свердловин (у тому числі з
використанням випробувача пластів) та геологічних і геофізичних
досліджень. До таких запасів належать також запаси нерозвіданих
частин покладів, що прилягають до ділянок з розвіданими запасами з
боку підняття пласта; { Пункт 1 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 599 ( 599-2008-п ) від 02.07.2008 }
категорія С - перспективні ресурси нафти і газу, щодо яких
3 не встановлено прямих доказів типу, виду та властивостей
вуглеводнів; { Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 599 ( 599-2008-п ) від 02.07.2008 }
категорія Д - прогнозні ресурси літолого-стратиграфічних
1 комплексів, які оцінюються в межах великих регіональних структур з
доведеною нафтогазоносністю; { Пункт 1 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 599 ( 599-2008-п ) від 02.07.2008 }
категорія Д - прогнозні ресурси нафти і газу
2 літолого-стратиграфічних комплексів, які оцінюються у межах
значних структур, нафтогазоносність яких ще не доведена. { Пункт 1
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 599 ( 599-2008-п ) від
02.07.2008 }
{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1570
( 1570-2006-п ) від 08.11.2006 }
2. Об'єктом обчислення початкової ціни продажу дозволу на
аукціоні є визначене Держгеонадрами родовище або ділянка надр. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 599
( 599-2008-п ) від 02.07.2008, N 911 ( 911-2011-п ) від
31.08.2011 }
3. Початкова ціна продажу дозволу (ПЦ ) - це частка від
л вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовищ або ділянки
надр, яка обчислюється на строк дії спеціального дозволу
відповідно до Методики визначення вартості запасів і ресурсів
корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у
користування, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 2004 р. N 1117 ( 1117-2004-п ), за формулою

(Д - В ) - П
Т t t t
ПЦ = ( (сума) --------------------- -
л t = 1 (1 + Е)(в ступені t)
К
Т t
- (сума) --------------------- ) х к , t = 1 (1 + Е)(в ступені t) л
де Е - норма дисконту (частка одиниці); Д - річний дохід від
t реалізації товарної продукції в t-му році; В - експлуатаційні
t витрати в t-му році, за винятком амортизаційних відрахувань;
П - розмір податків і платежів у t-му році, що не входять до
t експлуатаційних витрат; К - капітальні вкладення в промислове
t будівництво в t-му році, включаючи придбання геологічної
інформації; Т - строк використання родовища або ділянки надр для
геологічного вивчення та/або видобування корисних копалин до
виведення родовища з експлуатації; к - коефіцієнт переходу від
л вартості запасів і ресурсівкорисних копалин родовища або ділянки
надр до початкової вартості продажу дозволу.
{ Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 599
( 599-2008-п ) від 02.07.2008 }
4. У разі геологічного вивчення надр, у тому числі
дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин, капітальні
вкладення збільшуються на вартість геологорозвідувальних робіт,
яка визначається виходячи з нормативів збору за
геологорозвідувальні роботи, встановлених у Порядку, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 1999 р. N 115
( 115-99-п ), та обсягу запасів і ресурсів родовища або ділянки
надр.
Для родовищ нафти і газу вартість геологорозвідувальних робіт
визначається на основі середніх по Україні витрат на підготовку
одиниці розвіданих запасів, що склалися за попередні 5 років до
закінчення геологорозвідувальних робіт.
При визначенні початкової ціни продажу дозволу на аукціоні
щодо підготовленого до пошуків перспективного об'єкта (ділянки)
для переведення його ресурсів категорії С в розвідані запаси
3 застосовується коефіцієнт переведення, який розраховується як
відношення сумарних запасів категорії С + С виявлених в регіоні
1 2 (зоні) за останні 10 років родовищ нафти і газу до сумарних
перспективних ресурсів категорії С , що виявлені на об'єктах, на
3
яких проведені пошукові роботи за аналогічний період. { Пункт 4
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 599 ( 599-2008-п ) від
02.07.2008 }
Для об'єктів з виявленими ресурсами категорії Д крім
1 коефіцієнта переведення ресурсів категорії С в розвідані запаси
3 застосовується коефіцієнт підтвердження об'єктів (структур).
{ Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 599
( 599-2008-п ) від 02.07.2008 }
Для ділянки надр з недоведеною нафтогазоносністю і з
невиявленими об'єктами для пошукових робіт, але з оціненими
прогнозними ресурсами нафти і газу (категорії Д і Д ), для
1 2 визначення початкової ціни продажу дозволу використовується
величина прогнозних ресурсів такої ділянки, яка обчислюється із
застосуванням показника питомої щільності ресурсів (тис. тонн/кв.
кілометр нафти і млн. куб метрів/кв. кілометр газу), та
приймається за результатами прогнозної оцінки ресурсів регіону
(зони). { Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 599
( 599-2008-п ) від 02.07.2008 }
Коефіцієнти переведення ресурсів категорій С та Д і Д у
3 1 2
розвідані запаси не застосовуються у разі, коли надання
спеціального дозволу на пошук або видобування корисних копалин
здійснюється без проведення аукціону до затвердження Кабінетом
Міністрів України Методики розрахунку коефіцієнтів переведення
ресурсів категорій С та Д і Д у розвідані запаси.
3 1 2 { Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 599
( 599-2008-п ) від 02.07.2008 }
5. Вихідною інформацією для визначення початкової ціни
продажу дозволу є результати раніше проведених геолого-економічних
оцінок (ГЕО-1, ГЕО-2, ГЕО-3), протоколи затвердження запасів
корисних копалин Державної комісії по запасах корисних копалин,
державні баланси запасів корисних копалин, акти та протоколи
експертної оцінки ресурсів підготовлених і виявлених об'єктів
Держгеонадр, протоколи затвердження прогнозних ресурсів
наукової ради з прогнозування, науково-технічних рад підприємств
та фактичні техніко-економічні показники діючих гірничопереробних
(гірничодобувних) підприємств або об'єктів-аналогів, затверджені
наказом Держгеонадр. { Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 599 ( 599-2008-п ) від 02.07.2008 }
Для розрахунку початкової ціни продажу дозволу на аукціоні
застосовується ціна одиниці товарної продукції, яка діє на момент
розрахунку: { Абзац другий пункту 5 в редакції Постанови КМ N 599
( 599-2008-п ) від 02.07.2008 }
на нафту і газовий конденсат - за даними останнього аукціону
з продажу нафти і конденсату; { Абзац пункту 5 в редакції
Постанови КМ N 599 ( 599-2008-п ) від 02.07.2008 }
на газ - за діючим на дату проведення розрахунку граничним
рівнем цін для промислових споживачів та інших суб'єктів
господарювання, який установлюється Кабінетом Міністрів України;
{ Абзац пункту 5 в редакції Постанови КМ N 599 ( 599-2008-п ) від
02.07.2008 }
на інші корисні копалини - за даними офіційних джерел та
діючих гірничопереробних (гірничодобувних) підприємств або
об'єктів-аналогів згідно з поданими ними статистичними звітами.
{ Абзац пункту 5 в редакції Постанови КМ N 599 ( 599-2008-п ) від
02.07.2008 }
Гірничопереробні підприємства, інші підприємства, установи та
організації, що є власниками об'єктів-аналогів, на письмову вимогу
Держгеонадр протягом 10 робочих днів з моменту надходження запиту
подають статистичну звітність в обсягах та за період, що визначені
у запиті. { Абзац пункту 5 в редакції Постанови КМ N 599
( 599-2008-п ) від 02.07.2008 } { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 911
( 911-2011-п ) від 31.08.2011 }
6. Коефіцієнт переходу від вартості запасів і ресурсів
корисних копалин родовища або ділянки надр до початкової вартості
продажу дозволу становить:
1) для нафтогазових об'єктів - диференційовано за видами
родовищ або ділянок надр і категоріями ресурсів (запасів) корисних
копалин:
розвіданих родовищ нафти і газу (за результатами ГЕО-1,
запаси С ) - 0,1075;
1
відкритих, але не завершених розвідкою родовищ (за
результатами ГЕО-2, запаси С + С ) - 0,084;
1 2
ділянок надр з недоведеною нафтогазоносністю, але з
підготовленими об'єктами для пошуково-розвідувальних робіт і
оціненими перспективними ресурсами нафти і газу (за результатами
ГЕО-3, ресурси С ) - 0,06;
3
ділянок надр з недоведеною нафтогазоносністю, але з
виявленими об'єктами для пошуково-розвідувальних робіт і оціненими
прогнозними ресурсами нафти і газу (з використанням ГЕО-3 і
підтвердженням пастки, ресурси Д + Д ) - 0,04;
1 2
ділянок надр з недоведеною нафтогазоносністю, невиявленими
об'єктами для пошуково-розвідувальних робіт, але з оціненими
прогнозними ресурсами нафти і газу (з використанням ГЕО-3 і
підтвердженням пастки, ресурси Д + Д ) - 0,02;
1 2
2) для об'єктів підземних вод (за результатами ГЕО-1, ГЕО-2,
ГЕО-3):
для питних централізованого і нецентралізованого
водопостачання (крім виробництва фасованої питної води) і води для
технічних цілей - 0,05;
для інших вод - 0,1;
3) для інших об'єктів - 0,0395.
При цьому в усіх розрахунках початкова ціна продажу дозволу
не може бути меншою від 2 відсотків сумарного чистого прибутку за
весь період розробки родовища або ділянки надр, обчисленого без
урахування капітальних вкладень. { Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 599 ( 599-2008-п ) від
02.07.2008 }

{ Пункт 7 виключено на підставі Постанови КМ N 599
( 599-2008-п ) від 02.07.2008 }

8. Початкова ціна продажу дозволу на розвідку родовищ
корисних копалин (крім нафтогазових) становить 10 відсотків
початкової ціни продажу дозволу на видобування корисних копалин.
{ Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 599 ( 599-2008-п ) від
02.07.2008 }on top