Document 1354-2011-п, valid, current version — Revision on February 14, 2019, on the basis - 73-2019-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 грудня 2011 р. N 1354
Київ
Про затвердження Порядку надання закладу освіти
статусу закладу спеціалізованої освіти спортивного
профілю із специфічними умовами навчання
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 73 ( 73-2019-п ) від 06.02.2019 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 760 ( 760-2013-п ) від 17.10.2013
N 73 ( 73-2019-п ) від 06.02.2019 }

Відповідно до статті 11 Закону України "Про фізичну культуру
і спорт" ( 3808-12 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок надання закладу освіти статусу закладу
спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами
навчання, що додається. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 73
( 73-2019-п ) від 06.02.2019 }
2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
5 листопада 1999 р. N 2061 ( 2061-99-п ) "Про затвердження
Положення про спеціалізований навчальний заклад спортивного
профілю" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 45, ст. 2238)
зміни, що додаються.
3. Міністерству молоді та спорту розробити та в установленому
порядку затвердити за погодженням з Міністерством фінансів типові
штати закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю із
специфічними умовами навчання. { Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 73 ( 73-2019-п ) від
06.02.2019 }

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2011 р. N 1354
ПОРЯДОК
надання закладу освіти статусу закладу спеціалізованої освіти
спортивного профілю із специфічними умовами навчання
{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 73
( 73-2019-п ) від 06.02.2019 }
{ у тексті Порядку слова "спортивний заклад" і "навчальний заклад"
в усіх відмінках і формах числа замінено відповідно словами
"заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю" і "заклад
освіти" у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ
N 73 ( 73-2019-п ) від 06.02.2019 }

1. Цей Порядок визначає механізм надання Мінмолодьспортом
закладу освіти статусу закладу спеціалізованої освіти спортивного
профілю із специфічними умовами навчання (далі - заклад
спеціалізованої освіти спортивного профілю). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 760
( 760-2013-п ) від 17.10.2013, N 73 ( 73-2019-п ) від 06.02.2019 }
2. Клопотання про надання статусу закладу спеціалізованої
освіти спортивного профілю порушується засновником закладу освіти
не пізніше ніж 1 червня поточного року шляхом подання
Мінмолодьспорту заяви за встановленою ним формою. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 760
( 760-2013-п ) від 17.10.2013 }
3. Критеріями для надання закладу освіти статусу закладу
спеціалізованої освіти спортивного профілю є:
наявність ліцензії на освітню діяльність, виданої відповідно
до законодавства; { Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 760 ( 760-2013-п ) від 17.10.2013; в
редакції Постанови КМ N 73 ( 73-2019-п ) від 06.02.2019 }

{ Абзац третій пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ
N 73 ( 73-2019-п ) від 06.02.2019 }

забезпечення режиму навчально-тренувальної роботи та
підготовки учнів, студентів відповідно до типового навчального
плану з видів спорту для закладів спеціалізованої освіти
спортивного профілю, затвердженого в установленому порядку;
забезпечення на належному рівні харчування та розміщення
учнів, студентів;
наявність власної або орендованої спортивної бази (із
зазначенням власника) для кожного відділення з виду спорту;
наявність власної медичної частини та можливості забезпечення
медичного супроводження освітнього, виховного і
навчально-тренувального процесу; { Абзац сьомий пункту 3 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 73 ( 73-2019-п ) від
06.02.2019 }
належне фінансування навчально-тренувальної та спортивної
діяльності. { Абзац восьмий пункту 3 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 73 ( 73-2019-п ) від 06.02.2019 }
4. Розгляд документів, поданих засновником закладу освіти,
здійснює комісія з питань надання статусу закладу спеціалізованої
освіти спортивного профілю (далі - комісія), утворена
Мінмолодьспортом. До складу комісії входить також представник МОН.
{ Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 760 ( 760-2013-п ) від 17.10.2013 }
Комісію очолює заступник Міністра молоді та спорту. { Абзац
другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 760
( 760-2013-п ) від 17.10.2013 }
Основним завданням комісії є проведення аналізу поданих
засновником матеріалів, що підтверджують відповідність критеріям,
визначеним у пункті 3 цього Порядку, та підготовка пропозицій щодо
надання статусу закладу спеціалізованої освіти спортивного
профілю.
5. Комісія протягом 30 днів від дня надходження матеріалів
подає Міністру молоді та спорту пропозиції щодо надання закладу
освіти статусу закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю
або вмотивованої відмови в його наданні. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 760
( 760-2013-п ) від 17.10.2013 }
6. Рішення про надання закладу освіти статусу закладу
спеціалізованої освіти спортивного профілю оформляється наказом
Мінмолодьспорту.
Про відмову в наданні закладу освіти статусу закладу
спеціалізованої освіти спортивного профілю у зв'язку з
невідповідністю критеріям, передбаченим пунктом 3 цього Порядку,
Мінмолодьспорт у тижневий строк письмово повідомляє засновнику.
У разі врахування зауважень, висловлених Мінмолодьспортом,
заклад освіти може порушити клопотання про надання статусу закладу
спеціалізованої освіти спортивного профілю в наступному
навчальному році.
Рішення про відмову в наданні закладу освіти статусу закладу
спеціалізованої освіти спортивного профілю може бути оскаржене в
установленому порядку. { Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 760
( 760-2013-п ) від 17.10.2013 }
7. Статус закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю
надається закладу освіти з початку навчального року.
Підтвердження статусу закладу спеціалізованої освіти
спортивного профілю здійснюється один раз на чотири роки у такому
ж порядку, що і надання цього статусу.
8. Позбавлення закладу освіти статусу закладу спеціалізованої
освіти спортивного профілю здійснюється в разі невідповідності
такого закладу хоча б одному з критеріїв, визначених у пункті 3
цього Порядку.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2011 р. N 1354
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 листопада 1999 р. N 2061 ( 2061-99-п )

1. У пункті 2 постанови ( 2061-99-п ) слова "Міністерству
освіти, Державному комітетові з фізичної культури і спорту"
замінити словами "Міністерству освіти і науки, молоді та спорту,
Державній службі молоді та спорту".
2. У Положенні про спеціалізований навчальний заклад
спортивного профілю ( 2061-99-п ), затвердженому зазначеною
постановою:
1) пункти 1 і 4 викласти у такій редакції:
"1. Спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю
(далі - навчальний спортивний заклад) є навчальним закладом
системи загальної середньої або вищої освіти - закладом фізичної
культури і спорту, який забезпечує відбір та спортивну підготовку
обдарованих дітей та молоді, створює умови для розвитку їх
індивідуальних здібностей з метою досягнення високих спортивних
результатів та поповнення національних збірних команд у поєднанні
із здобуттям учнями та студентами відповідної освіти.";
"4. Навчальний спортивний заклад у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, наказами МОНмолодьспорту,
Держмолодьспорту, іншими актами законодавства, цим Положенням та
статутом закладу.";
2) у пункті 5:
третє речення викласти у такій редакції: "Засновником
навчального спортивного закладу може бути центральний орган
виконавчої влади у галузі освіти і науки, молоді та спорту,
місцева держадміністрація та орган місцевого самоврядування.";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Надання навчальному закладу статусу навчального спортивного
закладу, а також підтвердження навчальним закладом такого статусу
здійснюється один раз на чотири роки МОНмолодьспортом в
установленому Кабінетом Міністрів України порядку.";
3) у пунктах 7, 25 і 41 слова "та Держкомспорт" у всіх
відмінках виключити;
4) пункт 8 викласти у такій редакції:
"8. Навчальний спортивний заклад може провадити спортивну
діяльність за умови наявності власної або орендованої спортивної
бази, стаціонарних або тимчасових спортивно-оздоровчих таборів,
користуватися іншими спортивними спорудами на договірній основі.";
5) пункт 9 після слів "має рахунки в" доповнити словами
"органах Казначейства та";
6) абзаци третій і четвертий пункту 12 викласти у такій
редакції:
"училище спортивного профілю - вищий навчальний заклад
першого рівня акредитації, який провадить освітню діяльність,
пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації за
спеціальностями галузі знань "Фізичне виховання, спорт і здоров'я
людини", і має відповідний рівень кадрового та
матеріально-технічного забезпечення;
коледж спортивного профілю - вищий навчальний заклад другого
рівня акредитації, який провадить освітню діяльність, пов'язану із
здобуттям вищої освіти та кваліфікації за напрямами або за
спеціальностями галузі знань "Фізичне виховання, спорт і здоров'я
людини", і має відповідний рівень кадрового та
матеріально-технічного забезпечення;";
7) у пункті 18 слова "і Держкомспорту" виключити;
8) у пункті 22:
в абзаці першому слова "разом з Держкомспортом" виключити;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Учні і студенти навчального спортивного закладу можуть
належати до основного або додаткового контингенту. Основний
контингент складається з учнів і студентів спортивних відділень
зазначеного закладу, а додатковий контингент формується з числа
зарахованих до складу національних збірних команд різних вікових
груп спортсменів, які займаються видом спорту, з якого в
навчальному спортивному закладі не створено спортивного
відділення.";
9) пункт 27 викласти у такій редакції:
"27. Провадження навчально-виховної та спортивно-тренувальної
діяльності навчальний спортивний заклад планує самостійно.
Основними документами, що регулюють навчально-виховний та
навчально-тренувальний процес, є:
типовий навчальний план з видів спорту, затверджений
МОНмолодьспортом;
програма з відповідного виду спорту, затверджена
Держмолодьспортом;
робочий навчальний план загальноосвітнього навчального
спортивного закладу, затверджений відповідним органом управління
освітою;
робочий навчальний план навчального спортивного закладу
першого та другого рівня акредитації, затверджений директором
такого закладу за погодженням з МОНмолодьспортом;
річний робочий план навчального спортивного закладу,
затверджений директором такого закладу.";
10) у другому реченні пункту 37 слова "банківські рахунки"
замінити словами "рахунки в органах Казначейства та установах
банків";
11) у пункті 47 слово "позабюджетні" виключити;
12) у тексті Положення ( 2061-99-п ) слово "Міносвіти"
замінити словом "МОНмолодьспорт" у відповідному відмінку, а слово
"Держкомспорт" у всіх відмінках - словом "Держмолодьспорт" у
відповідному відмінку.on top