Document 1287-98-п, current version — Revision on July 23, 2016, on the basis - 438-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 серпня 1998 р. N 1287
Київ
Про затвердження переліку особливо небезпечних
хімічних речовин, виробництво яких
підлягає ліцензуванню
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 438 ( 438-2016-п ) від 13.07.2016 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 438 ( 438-2016-п ) від 13.07.2016 }

Відповідно до пункту 14 частини першої статті 7 Закону
України "Про ліцензування видів господарської діяльності"
( 222-19 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: { Вступна частина в редакції Постанови КМ N 438 ( 438-2016-п ) від
13.07.2016 }
Затвердити перелік особливо небезпечних хімічних речовин,
виробництво яких підлягає ліцензуванню (додається). { Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 438 ( 438-2016-п ) від 13.07.2016 }
Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.43

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 серпня 1998 р. N 1287
ПЕРЕЛІК
особливо небезпечних хімічних речовин,
виробництво яких підлягає ліцензуванню
{ Назва Переліку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 438 ( 438-2016-п ) від 13.07.2016 }

азбести
азиридин
азоту оксиди
акриламід
акрилонітрил
аліл-а-алілоксикарбонілоксіакрилат
аліл ціанистий
алюміній кальцій-0,8-хром-5,6-диводеньфосфат-1,6-воденьхромат-
гідрат
алюміній хром-8,8(9,6)-фосфат
аміак
4-амінодифеніл
амонію метаванадат
амонію хлорплатинат
ангідрид тримелітовий
ангідрид хромовий
арсенопіритовий концентрат
барвники на основі бензидину
бензальхлорид
бенз(а)антрацен
бензидин
бензол
бензил хлористий
бензил ціанистий
п-бензохінон
бенз(а)пірен
берилій і його сполуки
біс-(10-дигідрофенарсазиніл)-оксид (п-оксид)
біс-(10-феноксарсиніл)- (оксофін)
бору фторид
бром
1-бромпентан
бромтрифторметан (галон - 1301)
м-бромфенол
бромхлордифторметан (галон - 1211)
1,3-бутадієн (дивініл)
трет-бутилперацетат
ванадію оксид (V)
ванадієві каталізатори
вініл бромистий
вініл хлористий
водень бромистий (гідробромід)
водень миш'яковистий (арсин)
водень фосфористий (фосфін)
водень фтористий (гідрофторид)
водень ціанистий (синильна кислота)
возгонки кам'яновугільних смол і пеків, які містять бенз(а)пірен
вуглецю (ІІ) оксид
гексаметилендіамін
гексаметилендіізоціанат
гексахлордифторпропан (ХФВ - 212)
гексахлорциклопентадієн
гептахлорфторпропан (ХФВ - 211)
гідразин і його похідні
діетилперфторадипінат
діетилперфторглутарат
діетилртуть
діетилсульфат
діетилтелурид
дибенз(a,h)антрацен
диборан
1,1,2,2-дибромтетрафторетан (галон - 2402)
диметилвінілетинілкарбінол
диметилкадмій
диметилкарбомоїлхлорид
диметилсульфат
диметилціанамід
динітрил перфторадипінової кислоти
динітрил перфторглутарової кислоти
динітрофенол
динітрохлорбензол
3,5-динітро-4-хлорбензотрифторид
дихлорацетон
дихлоргексафторпропан (ХФВ - 216)
дихлордифторметан (ХФВ -12)
2,3-дихлор-5-(дихлорметилен)-2-циклопентен-1,4-діон (дикетон)
1,1,2,2 - дихлортетрафторетан (ФВ - 114)
еріоніт
етилендибромід
етиленімін
N-етил-N-нітрозосечовина
етилену оксид
етиленсульфід
етиленхлоргідрин
етилмеркурофосфат
епіхлоргідрин
заліза пентакарбоніл
ізопропілнітрит
ізопропілхлоркарбонат
3-ізоціантолуол
іприт сірчистий
кадмій та його неорганічні сполуки
кадмію стеарат
кальцій алюмохромфосфат
кальцій нікельхромфосфат
кам'яновугільні і нафтові смоли, пеки та їх сублімати
каптафол
каталізатор міднохромбарієвий
кислота в-меркаптопропіонова
кислота терефтальова
кислота тіоглікольова
кислота тримелітова
кобальт
кобальт ацетилацетонат
кобальт гідрокарбоніл
кобальт оксид
кобальт-самарієва композиція магнітів
кремній тетрафторид
креозоти
літій та його неорганічні солі
малонодинітрил
марганцю оксиди
меркуран
метилвінілкетон
4,4-метилен-біс (2-хлоранілін)
N-метил-N-нітро-N-нітрозогуанідин
метилізоціанат
метилізотіоціанат
п-етилуретанбензолсульфогідразин (порофор ЧХЗ-5)
метилхлороформ, 1,1,1 - трихлоретан (МХФ)
метилхлорформіат
метильний дихлорид
о-метил-о-етил-нітрофенілтіофосфат (метилетилтіофос)
міді хромфосфат
міднохромбарієвий каталізатор
миш'як (арсен) та його неорганічні сполуки
натрію нітрит
натрію пентахлорфенолят
2-нафтиламін
1-нафтиламін технічний (з домішками 2-нафтиламіну в концентрації
більше, ніж 0,1 %)
нафтохінони
нікель та його сполуки
нікель карбоніл
нітроаніліни (о, м, п-ізомери)
N-нітрозодиетиламін
N-нітрозодиметиламін
октаметилтетрамід пірофосфорної кислоти (октаметил)
октахлорендометилентетрагідроіндан (хлоріндан)
пентахлортрифторпропан (ХФВ - 213)
пентахлорфенол
пентахлорфенолят натрію
пентахлорфторетан (ХФВ - 111)
перфторізобутилен
пестициди, крім мідного купоросу, сірки колоїдної, сірки
грудкової, сірки меленої та змочувального порошку сірки
пірен
поліхлоровані біфеніли
пропілену оксид
ртуть та її неорганічні сполуки
свинцю гідрохінонат
свинцю-міді фталат
свинцю саліцилат
свинцю стеарат
свинцю фталат
селену діоксид
сірководень (гідросульфід)
сірковуглець
солі синильної кислоти
сланцеві масла
стирол-7,8-оксид
талію бромід
талію йодид
тальк з вмістом азбестоподібних волокон
телур
тетраетилсвинець
тетрахлордифторетан (ХФВ - 112)
тетрахлортетрафторпропан (ХФВ - 214)
толуїлендіізоціанат
о-толуїдин
торій
трикрезилфосфат
2,4,6-трихлор-1,3,5-триазин (ціанурхлорид)
трибутилолова фторид
трис-(2,3-дибромпропіл)фосфат
трихлорпентафторпропан (ХФВ - 215)
трихлорфторметан (ХФВ - 11)
1,1,2 - трихлортрифторетан (ХФВ -113)
уран і його сполуки
п-фенілендіамін (урсол)
фінілізоціакат
формальдегід
фосфор жовтий
фосфору хлороксид
фосген
фторангідрид перфторпеларгонової кислоти
фталат міді-свинцю основного
хлор
хлору діоксид
хлорангідрид трихлороцтової кислоти
хлораніліни (о, м, п-ізомери)
п-хлорбензотрихлорид
хлоргептафторпропан (ХФВ - 217)
хлортрифторметан (ХФВ - 13)
хлорпентафторетан (ХФВ - 115)
хлорпікрин
п-хлор-о-толуїдин
м, п-хлорфенілізоціанат
хромалюміній кислий фосфорнокислий
хромамонію сульфат
хром сірчанокислий основний
хрому трихлорид гексагідрат
хромати, біхромати
хрому фосфат однозаміщений
цинхонін
цезій миш'яковистий
циклопентадієніл трикарбоніл марганцю
чотирихлористий вуглець (ЧХВ)on top