Document 1192-2009-р, valid, current version — Adoption on October 7, 2009

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 7 жовтня 2009 р. N 1192-р
Київ
Про затвердження плану заходів з реалізації
Стратегії упорядкування системи надання пільг
окремим категоріям громадян до 2012 року

1. Затвердити план заходів з реалізації Стратегії
упорядкування системи надання пільг окремим категоріям громадян до
2012 року ( 594-2009-р ), що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам
виконавчої влади забезпечити виконання затвердженого цим
розпорядженням плану заходів та за підсумками кожного півріччя
надсилати до 10 числа наступного місяця Мінпраці інформацію про
стан виконання плану заходів для її узагальнення та подання
Кабінетові Міністрів України.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 7 жовтня 2009 р. N 1192-р
ПЛАН ЗАХОДІВ
з реалізації Стратегії упорядкування
системи надання пільг окремим категоріям
громадян до 2012 року
( 594-2009-р )

------------------------------------------------------------------ | Найменування заходу | Відповідальні | Строк виконання | | | за виконання | | |---------------------+---------------------+--------------------| |1. Провести |Мінпраці, |до 1 листопада | |інвентаризацію |Держкомветеранів, |2009 р. | |системи пільг, |Рада міністрів | | |визначивши категорії |Автономної Республіки| | |громадян, які мають |Крим, обласні, | | |право на пільги, та |Київська та | | |види належних їм |Севастопольська | | |пільг |міські | | | |держадміністрації | | |---------------------+---------------------+--------------------| |2. Провести аналіз |Мінпраці, |до 1 грудня 2009 р. | |вартості пільг, |Мінекономіки, | | |передбачених |Мінфін, інші | | |законодавством для |центральні органи | | |кожної категорії |виконавчої влади, | | |громадян, які мають |Рада міністрів | | |право на пільги, в |Автономної Республіки| | |розрізі видів послуг |Крим, обласні, | | |та фактичного обсягу |Київська та | | |їх споживання |Севастопольська | | | |міські | | | |держадміністрації | | |---------------------+---------------------+--------------------| |3. Провести |Мінпраці, |до 1 лютого 2010 р. | |соціальний та |Держкомветеранів, | | |економічний |Рада міністрів | | |моніторинг видів |Автономної Республіки| | |пільг, які |Крим, обласні, | | |фінансуються за |Київська та | | |рахунок державного та|Севастопольська | | |місцевих бюджетів |міські | | | |держадміністрації | | |---------------------+---------------------+--------------------| |4. Утворити робочі |Мінпраці, Мінфін, | -"- | |групи з розроблення |Мінекономіки, | | |законопроектів щодо |Мін'юст, інші | | |упорядкування системи|центральні органи | | |надання пільг |виконавчої влади | | |громадянам, які мають| | | |право на пільги за | | | |соціальною та | | | |професійною | | | |(службовою) ознаками | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |5. Забезпечити |Мінпраці, | постійно | |проведення за участю |Мінекономіки, | | |науковців, соціальних|Мінфін, Мін'юст, | | |партнерів та |інші центральні | | |громадських |органи виконавчої | | |організацій ветеранів|влади | | |засідань за круглим | | | |столом з метою | | | |вироблення єдиних | | | |підходів до | | | |встановлення норм та | | | |нормативів споживання| | | |послуг | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |6. Ініціювати |Мінпраці |до 1 березня 2010 р.| |проведення слухань у | | | |комітетах Верховної | | | |Ради України з питань| | | |щодо визначення | | | |напрямів реформування| | | |системи надання | | | |пільг, підвищення її | | | |ефективності | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |7. Забезпечити |Мінпраці, | 2010-2011 роки | |публічне обговорення |Держкомтелерадіо, | | |за участю |Держкомветеранів, | | |громадськості шляхів |Рада міністрів | | |вирішення питання |Автономної Республіки| | |щодо посилення |Крим, обласні, | | |адресності надання |Київська та | | |пільг |Севастопольська | | | |міські | | | |держадміністрації | | |---------------------+---------------------+--------------------| |8. Підготувати |Мінпраці, |до 1 березня 2010 р.| |пропозиції про |Мінекономіки, | | |внесення змін до |Мінфін, Мін'юст, | | |законів, які |інші центральні | | |регулюють питання |органи виконавчої | | |щодо надання пільг |влади | | |найменш захищеним | | | |верствам населення та| | | |особам, що мають | | | |особливі заслуги | | | |перед Батьківщиною, | | | |виходячи з єдиних | | | |принципів і критеріїв| | | |за встановленими | | | |законодавством | | | |нормами та | | | |нормативами | | | |споживання | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |9. Розглянути на |Мінпраці, Мінфін, |до 1 квітня 2010 р. | |засіданні Міжвідомчої|Мінекономіки, | | |комісії з |Мін'юст, інші | | |упорядкування системи|центральні органи | | |надання пільг |виконавчої влади, | | |законопроекти щодо |Рада міністрів | | |удосконалення системи|Автономної Республіки| | |надання пільг |Крим, обласні, | | |громадянам, які мають|Київська та | | |право на пільги за |Севастопольська | | |соціальною та |міські | | |професійною |держадміністрації | | |(службовою) ознаками | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |10. Забезпечити |Мінпраці, Мінфін, | постійно | |супроводження у |Мінекономіки, | | |Верховній Раді |Мін'юст, інші | | |України |центральні органи | | |законопроектів, |виконавчої влади | | |спрямованих на | | | |удосконалення системи| | | |надання пільг, | | | |посилення їх | | | |адресності | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |11. Вивчити питання |Мінпраці, | до 1 січня | |щодо доцільності |Мінжитлокомунгосп, | 2011 р. | |проведення в окремих |Мінтрансзв'язку, | | |містах пілотних |Мінфін, | | |проектів з |Мінекономіки, | | |упровадження сучасних|Мін'юст, | | |методів ведення |Держкомстат, Рада | | |обліку пасажирів, які|міністрів Автономної | | |користуються міським |Республіки Крим, | | |громадським |обласні, Київська та | | |транспортом на |Севастопольська | | |пільгових умовах |міські | | | |держадміністрації | | |---------------------+---------------------+--------------------| |12. Забезпечити |Мінпраці, | 2010-2011 роки | |підготовку, видання |Держкомветеранів, | | |та розповсюдження |Рада міністрів | | |брошури про напрями |Автономної Республіки| | |реформування системи |Крим, обласні, | | |надання пільг, |Київська та | | |підвищення її |Севастопольська | | |ефективності |міські | | | |держадміністрації | | |---------------------+---------------------+--------------------| |13. Інформувати |Мінпраці, | щокварталу | |громадськість через |Держкомтелерадіо, | | |засоби масової |Держкомветеранів, | | |інформації про хід і |Рада міністрів | | |результати здійснення|Автономної Республіки| | |заходів щодо |Крим, обласні, | | |реалізації Стратегії |Київська та | | |упорядкування системи|Севастопольська | | |надання пільг окремим|міські | | |категоріям громадян |держадміністрації | | |до 2012 року | | | |(далі - Стратегія) | | | |( 594-2009-р ) | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |14. Забезпечити |Мінпраці, | постійно | |проведення |Держкомветеранів, | | |моніторингу |Рада міністрів | | |здійснення заходів |Автономної Республіки| | |щодо реалізації |Крим, обласні, | | |Стратегії |Київська та | | |( 594-2009-р ) |Севастопольська | | | |міські | | | |держадміністрації | | |---------------------+---------------------+--------------------| |15. Провести навчання|Мінпраці | 2010 рік | |працівників державної| | | |установи "Соціальний | | | |контактний центр" з | | | |питань упорядкування | | | |системи надання пільг| | | |---------------------+---------------------+--------------------| |16. Підготувати |Мінпраці, Мінфін, | до 1 липня 2010 р. | |пропозиції про |Мінекономіки, | | |підвищення рівня |Мін'юст, інші | | |інформаційно- |центральні органи | | |технічного |виконавчої влади, | | |забезпечення органів |Рада міністрів | | |праці та соціального |Автономної Республіки| | |захисту населення з |Крим, обласні, | | |метою ефективного |Київська та | | |виконання завдань, |Севастопольська | | |визначених |міські | | |Стратегією |держадміністрації | | |( 594-2009-р ) | | | ------------------------------------------------------------------on top