Угода про створення Українського науково-технологічного центру
Швеція, Канада, США; Угода, Міжнародний документ від 25.10.1993
Документ 998_032, чинний, поточна редакція — Редакція від 15.03.2001, підстава - 2296-III

               Угода 
про створення Українського
науково-технологічного центру
( Угоду затверджено Указом Президента N 202/94 від 04.05.94 )
( Із змінами, внесеними згідно з Протоколом
( 998_033 ) від 07.07.97 )
( Щодо надання згоди на обов'язковість для України Угоди
див. Закон
N 2296-III ( 2296-14 ) від 15.03.2001 )

Дата підписання: 25.10.1993 Дата затвердження: 04.05.1994 Дата набуття чинності: 16.07.1994
Україна, Канада, Сполучені Штати Америки та Швеція, знову підтверджуючи необхідність запобігти поширенню
технологій та спеціальних знань, що пов'язані зі зброєю масового
знищення - ядерною, хімічною та біологічною, беручи до уваги теперішній зламний період у державах
колишнього Радянського Союзу, пов'язаний з переходом до ринкової
економіки, з розвитком процесу роззброєння, а також переведенням
промислово-технічного потенціалу з військового на мирне
використання, усвідомлюючи в цьому контексті необхідність створення в
Україні міжнародного науково-технологічного центру, який зводив би
до мінімуму стимули займатися діяльністю, що могла б призвести до
такого поширення, шляхом підтримки та сприяння діяльності по
використанню в мирних цілях, науковців та інженерів, які працюють
в галузі озброєнь в Україні та, у випадку їх заінтересованості, в
інших державах колишнього Радянського Союзу, виходячи з необхідності сприяти через проекти та діяльність
Центру переходу держав колишнього Радянського Союзу до ринкової
економіки та підтримувати дослідження і розробки в мирних цілях, прагнучи, щоб проекти Центру стимулювали і підтримували
науковців та інженерів у розширенні можливостей їх професійного
росту на тривалий час, що посилить науково-дослідні та
конструкторські можливості України, та усвідомлюючи, що для здійснення успішної діяльності Центр
потребуватиме енергійної підтримки урядів, фондів, академічних та
наукових установ, а також інших міжурядових та неурядових
організацій, домовились про таке:
Стаття I
Український науково-технологічний центр (надалі "Центр")
створюється цією Угодою як міжурядова організація. Кожна Сторона
сприяє діяльності Центру на своїй території. Для досягнення своїх
цілей Центр володіє правоздатністю згідно із законами та правилами
Сторін, укладає договори, набуває та розпоряджається нерухомим та
рухомим майном, а також вчиняє позови та відповідає по позовах.
Стаття II
A. Центр розробляє, схвалює, фінансує та контролює
науково-технічні проекти в мирних цілях, які здійснюються,
головним чином, в установах і на обладнанні, розташованих в
Україні, та, у випадку їх заінтересованості, в інших державах
колишнього Радянського Союзу. B. Цілями Центру є: i) надання науковцям та інженерам в галузі озброєнь, особливо
тим, що володіють знаннями та навиками, пов'язаними із зброєю
масового знищення або ракетними системами доставки, в Україні та,
у випадку їх заінтересованості, в інших державах колишнього
Радянського Союзу, можливостей спрямувати свої здібності на мирну
діяльність; та ii) сприяння таким чином через свої проекти та діяльність: розв'язанню національних або міжнародних технічних проблем;
більш широким цілям посилення процесу переходу до ринкової
економіки, яка задовольняє громадські потреби; підтриманню
фундаментальних та прикладних досліджень і розвитку технологій,
крім іншого, у галузях захисту навколишнього середовища,
вироблення електроенергії, забезпечення ядерної безпеки та
усунення наслідків аварій ядерних реакторів, а також подальшій
інтеграції науковців України та колишнього Радянського Союзу у
міжнародне наукове співтовариство.
Стаття III
З метою досягнення своїх цілей Центр уповноважується: i) сприяти шляхом використання коштів або іншим чином
здійсненню науково-технічних проектів і підтримувати їх відповідно
до статті II цієї Угоди; ii) контролювати та перевіряти проекти Центру відповідно до
статті VIII цієї Угоди; iii) розповсюджувати інформацію відповідним чином з метою
сприяння здійсненню своїх проектів, заохочення пропозицій та
поширення міжнародної участі; iv) запроваджувати відповідні форми співробітництва з
урядами, міжурядовими та неурядовими організаціями (що для цілей
цієї Угоди включають в себе приватний сектор) та програмами; v) отримувати кошти та пожертвування від урядів, міжурядових
та неурядових організацій; vi) відкривати за необхідністю філії; та vii) займатися іншими видами діяльності в разі згоди усіх
Сторін.
Стаття IV
A. Центр має Адміністративну Раду та Секретаріат, що
складається з Виконавчого директора, заступників Виконавчого
директора та іншого персоналу, який може бути необхідним
відповідно до Статуту Центру. B. Адміністративна Рада відповідає за: i) визначення політики Центру та його власних правил
процедури; ii) забезпечення загального керівництва та керівництва
роботою Секретаріату; iii) затвердження кошторису поточних витрат Центру; iv) керівництво фінансовими та іншими справами Центру,
включаючи ухвалення процедур підготовки бюджету Центру, складання
рахунків та здійснення ревізій з цих питань; v) встановлення загальних критеріїв та пріоритетів для
затвердження проектів; vi) затвердження проектів відповідно до статті VI; vii) ухвалення Статуту та, якщо необхідно, інших виконавчих
заходів; та viii) інші функції, якими її наділяє ця Угода або які
необхідні для здійснення цієї Угоди. Рішення Адміністративної Ради приймаються консенсусом усіх
Сторін у Раді з урахуванням умов, що визначаються відповідно до
статті V, якщо інше не передбачене цією Угодою. C. Кожна із Сторін-учасниць цієї Угоди представлена в
Адміністративній Раді одним голосом. Кожна Сторона призначає
одного представника до Адміністративної Ради протягом семи (7)
днів з дня набрання чинності цією Угодою. D. Адміністративна Рада приймає Статут для здійснення цієї
Угоди. Статут визначає: i) структуру Секретаріату; ii) процес вибору, розробки, затвердження, фінансування,
виконання та контролю виконання проектів; iii) спосіб одержання Виконавчим директором безпосередньо від
міжнародних експертів наукових та інших необхідних технічних
консультацій щодо запропонованих проектів; iv) процедури підготовки Центру, складання рахунків та
здійснення ревізій з цих питань; v) відповідні керівні вказівки з питань прав на
інтелектуальну власність, які виникають внаслідок реалізації
проектів Центру, та з питань поширення інформації про результати
проектів; vi) процедури, що регулюють участь урядів, міжурядових та
неурядових організацій у проектах Центру; vii) умови розподілу власності Центру після закінчення дії
цієї Угоди або виходу з неї однієї з Сторін; viii) кадрову політику; та ix) інші заходи, необхідні для здійснення цієї Угоди.
Стаття V
Адміністративна Рада має виключне право збільшувати свій
склад для включення представників, яких призначають Сторони, що
приєднуються до Угоди, на таких умовах, які Рада може встановити. До участі у засіданнях Ради можуть запрошуватися без права
голосу Сторони, не представлені в Адміністративній Раді, а також
міжурядові та неурядові організації.
Стаття VI
Кожний проект, що подається на ухвалення Адміністративної
Ради, повинен супроводжуватися письмовою згодою держави (держав),
у якій має виконуватись робота. У доповнення до попередньої згоди
такої держави (держав) ухвалення проектів потребує консенсусу
Сторін в Адміністративній Раді, інших ніж будь-яка держава, що має
право на здійснення проектів відповідно до статті II (A). (Такий
консенсус має враховувати положення та умови, визначені у статті
V).
Стаття VII
A. Проекти, що ухвалюються Адміністративною Радою, можуть
фінансуватися або підтримуватися Центром чи урядами, міжурядовими
або неурядовими організаціями безпосередньо або через Центр. Таке
фінансування та підтримка ухвалених проектів забезпечуються на
відповідних цій Угоді умовах, що встановлюються тими, хто їх
забезпечує. B. Представники Сторін у Раді та персонал Секретаріату Центру
не мають права на кошти проектів і не можуть безпосередньо
використовувати в своїх інтересах будь-яку проектну субсидію.
Стаття VIII
A. Центр має право в межах України або інших держав
колишнього Радянського Союзу, які приєднуються до цієї Угоди: i) вивчати на місці діяльність по проектах Центру, наявні
матеріали, запаси, використання коштів, а також пов'язані з
проектами служби та використання коштів за його повідомленням або
також згідно з положеннями, передбаченими угодою про проект; ii) перевіряти або ревізувати за його запитом будь-яку
інформацію, включаючи записи та документи, що пов'язана з
діяльністю по проектах Центру та використання коштів, незалежно
від місця знаходження таких записів та документів у період, під
час якого Центр забезпечує фінансування, а також після цього
згідно з положеннями угоди про проект. Для забезпечення Центру доступу, необхідного для здійснення
ревізії та контролю за проектами, як вимагає цей пункт, письмова
згода, яка передбачена статтею VI, включає згоду як держави
колишнього Радянського Союзу, в якій має проводитись робота, так і
організації-одержувача. B. Будь-яка Сторона, представлена в Адміністративній Раді,
також має права, які визначені у пункті А i) здійснення яких
координується з Центром, відносно проектів, які вона фінансує в
цілому або частково, чи безпосередньо, чи через Центр. C. Якщо встановлено, що умови проекту не виконуються, Центр
або фінансуючий уряд чи організація можуть, поінформувавши Раду
про причини цього, припинити реалізацію проекту та вжити
відповідних заходів згідно з умовами угоди про проект.
Стаття IX
A. Штаб-квартира Центру розташовується в Україні. B. Як спосіб матеріально-технічного забезпечення Центру уряд
України за свій рахунок надає будівлю, придатну для використання
Центром, разом з технічним обслуговуванням будівлі та її поточним
ремонтом, комунальними службами та охороною будівлі. C. В Україні Центр має статус юридичної особи і в цій якості
має право укладати договори, набувати та розпоряджатися нерухомим
та рухомим майном, а також вчиняти позови та відповідати по
позовах.
Стаття X
Уряд України гарантує, що: i) (a) фонди та власність Центру або будь-якої його філії,
включаючи будь-які проценти, що нараховуються на кошти, які
зберігаються у банках України, звільняються від оподаткування або
інших зборів, встановлених урядом України і будь-якими його
органами; (b) товари, запаси та інша власність, яка поставляється або
використовується у зв'язку з Центром або його проектами та
діяльністю, можуть імпортуватися в Україну, експортуватися з неї
або використовуватися в ній без сплати будь-яких тарифів, зборів,
мита, податків на імпорт та інших подібних податків та зборів,
встановлених Україною. З метою отримання пільг згідно з цим
пунктом, товари, запаси та інша власність мають бути або визначені
в угоді про проект, або засвідчені Виконавчим директором як
товари, що будуть використані або Центром, або в проекті Центру.
Процедури такого засвідчення викладаються в Статуті;
(c) кошти, одержані фізичними та юридичними особами,
включаючи українські наукові організації або науковців та
фахівців, у зв'язку з проектами та діяльністю Центру, не
підлягають оподаткуванню або іншим зборам з боку уряду України чи
будь-яких його органів;
ii) (a) Центр, уряди, міжурядові та неурядові організації
мають право переказувати кошти, пов'язані з Центром та його
проектами або діяльністю, крім місцевої валюти України, в Україну
або з неї без обмеження, кожен - в кількості, яка не перевищує
загальної кількості, що була переказана в Україну; (b) Для фінансування Центру, а також його проектів та
діяльності Центр має право самостійно та від імені утворень,
зазначених в підпункті ii) (a), продавати іноземну валюту в
Україні.
Стаття XI
A. Сторони тісно співробітничають з метою сприяння
врегулюванню судових справ та юридичних претензій згідно з цією
статтею. B. Якщо немає домовленості про інше, уряд України, у тому, що
стосується порушення українськими громадянами або організаціями
судових справ і юридичних претензій, за винятком договірних
претензій, що виникли внаслідок дій чи бездіяльності Центру або
його персоналу під час здійснення діяльності Центру: i) не буде порушувати ніяких судових справ проти Центру та
його персоналу; ii) бере на себе відповідальність за ведення справ,
пов'язаних з судовим розглядом і юридичними претензіями,
зазначеними вище, проти Центру і його персоналу; iii) забезпечує недоторканність Центру та його персоналу щодо
судового переслідування та юридичних претензій, зазначених у
пункті ii) вище. C. Положення цієї статті не перешкоджають компенсації або
відшкодуванню згідно з відповідними міжнародними угодами або
національним законодавством будь-якої держави. D. Ніщо в пункті B не повинно тлумачитися як таке, що
перешкоджає судовому переслідуванню або юридичним претензіям проти
українських громадян.
Стаття XII
A. Співробітникам Сторін, які перебувають в Україні у зв'язку
з Центром або його проектами та діяльністю, Уряд України надає
статус, еквівалентний тому, який надається адміністративному та
технічному персоналу згідно з Віденською конвенцією про
дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року ( 995_048 ).
( Пункт "А" статті XII в редакції Протоколу ( 998_033 ) від
07.07.97 )
B. Персоналу Центру уряд України надає привілеї та імунітети,
що звичайно надаються співробітникам міжнародних організацій, а
саме: i) імунітет від арешту, затримання і судового переслідування,
включаючи, кримінальну, цивільну та адміністративну юрисдикцію за
висловлене чи написане ними або за будь-які дії, що були вчинені
ними під час виконання своїх службових обов'язків; ii) звільнення від будь-якого оподаткування доходів, податку,
що стягується згідно з програмами соціального страхування, чи
інших податків, мита або інших зборів з доходу, отриманого
внаслідок діяльності Центру, за винятком тих зборів, які звичайно
включаються до ціни товару або сплачуються за надані послуги; iii) імунітет від положень соціального страхування, імунітет
від імміграційних обмежень та від реєстрації іноземців; та iv) право на імпорт своїх меблів та особистого майна під час
першого вступу на свою посаду без сплати будь-яких українських
тарифів, зборів, мита, податків на імпорт та інших подібних
податків або зборів. C. Представникам Сторін в Адміністративній Раді, Виконавчому
директору та заступникам Виконавчого директора уряд України надає
на додаток до привілеїв та імунітетів, перелічених у пунктах A і
B цієї статті, привілеї, імунітети, звільнення та пільги, які
надаються представникам держав-членів і виконавчим керівникам
міжнародних організацій відповідно до норм міжнародного права. D. Будь-яка Сторона може повідомити Виконавчого директора про
будь-яку особу, крім зазначених у пунктах A і C, яка буде
перебувати в Україні у зв'язку з проектами та діяльністю Центру. Сторона, що робить таке повідомлення, інформує цих осіб про
їх обов'язок поважати закони і правила України. Виконавчий
директор повідомляє про це уряд України, який надає таким особам
привілеї, зазначені в підпунктах ii) - iv) пункту B цієї статті. E. Ніщо в цій статті не вимагає від уряду України
забезпечувати привілеї та імунітети, зазначені у пунктах A, B, C
цієї статті, для своїх громадян. F. Без шкоди для привілеїв, імунітетів та інших наведених
вище пільг, усі особи, що користуються відповідно до цієї статті
привілеями, імунітетами та пільгами, зобов'язані поважати закони
та правила України. G. Ніщо в цій Угоді не повинно тлумачитися як таке, що
перешкоджає здійсненню привілеїв, імунітетів та інших пільг, що
надаються персоналу, зазначеному в пунктах A-D, згідно з іншими
угодами.
Стаття XIII
Будь-яка держава або Європейські Співтовариства, що бажають
стати Стороною цієї Угоди, повідомляють про це Адміністративну
Раду через Виконавчого директора. Адміністративна Рада забезпечує
таку державу або Європейські Співтовариства засвідченими копіями
цієї Угоди через Виконавчого директора. Після схвалення
Адміністративною Радою, цій державі або Європейським
Співтовариствам дозволяється приєднатися до цієї Угоди. У випадку
приєднання до цієї Угоди держави або держав колишнього Радянського
Союзу така держава або такі держави повинні дотримуватись
зобов'язань, взятих Урядом України в статтях VIII, IX (C) та
X-XII.
( Стаття XIII в редакції Протоколу ( 998_033 ) від 07.07.97 )

Стаття XIV
Хоча ніщо в цій Угоді не обмежує права Сторін виконувати
проекти без звертання до Центру, Сторони докладатимуть всіх
зусиль, щоб використовувати Центр для виконання проектів, які
відповідають Центру за змістом та цілями.
Стаття XV
A. Ця Угода підлягає перегляду Сторонами через два роки після
набуття нею чинності. Такий перегляд враховуватиме фінансові
зобов'язання та платежі Сторін. B. До цієї Угоди можуть вноситися поправки в будь-який час за
письмовою згодою усіх Сторін. C. Будь-яка Сторона може в будь-який час вийти з цієї Угоди
через шість місяців після письмового повідомлення про це інших
Сторін.
Стаття XVI
Будь-яке питання або спір, пов'язані із застосуванням або
тлумаченням цієї Угоди, буде предметом консультацій між Сторонами.
Стаття XVII
З метою якомога швидшого фінансування проектів Сторони, що
підписали цю Угоду, до ухвалення Статуту Адміністративною Радою
встановлюють необхідні тимчасові процедури. Вони, зокрема, мають
передбачити процедури призначення Виконавчого директора та
необхідного персоналу, а також процедури подання, перегляду та
затвердження проектів.
Стаття XVIII
A. Кожна Сторона, яка підписала Угоду, повідомляє інші
Сторони по дипломатичних каналах про те, що вона виконала усі
внутрішні процедури, необхідні для участі в цій Угоді. B. Ця Угода набуває чинності на тридцятий (30-й) день після
дати отримання останнього повідомлення, зазначеного в пункті A.
На посвідчення чого нижчепідписані належним чином на те
уповноважені представники підписали цю Угоду.
Здійснено в Києві числа 25 жовтня 1993 р. в одному примірнику
англійською, українською та французькою мовами, причому всі тексти
є цілком автентичними.
За Україну За Канаду
( підпис ) ( підпис )
За Сполучені Штати Америки За Швецію
( підпис ) ( підпис )вгору