Рамкова угода між Урядом України та Північною екологічною фінансовою корпорацією
НЕФКО, Кабінет Міністрів України; Угода, Міжнародний документ від 17.09.2009
Документ 994_999, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 21.09.2010, підстава - 2533-VI
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.11.2010, підстава - v3847321-10. Подивитися в історії? )

             Рамкова угода 
між Урядом України та Північною екологічною
фінансовою корпорацією
17 вересня 2009 року
{ Угоду ратифіковано Законом
N 2533-VI ( 2533-17 ) від 21.09.2010 }

Дата підписання: 17.09.2009 Дата ратифікації Україною: 21.09.2010 Дата набрання чинності для України: 18.11.2010
17.09.2009 р.
Укладено між:
Урядом України,
12/2, вул. Грушевського, м. Київ, 01008, Україна, в особі
п. Сергія Єрмілова, Голови Національного агентства України з
питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів
(далі - Українська Сторона),
з одного боку, та
Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією НЕФКО, головний
офіс якої знаходиться за такою адресою: Fabianinkatu 34, FI-00100
Helsinki, Finland, в особі п. Магнуса Рістедта, Керуючого
Директора, і п. Торбена Вінделова, Віце-президента
(далі - НЕФКО),
з другого боку (далі - Сторони),
беручи до уваги те, що НЕФКО є міжнародною фінансовою
організацією, що утворена у 1990 році на підставі Угоди між
Урядами Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії і Швеції (далі -
Північні країни) і діє відповідно до Угоди від
6 листопада 1998 року,
зважаючи на те, що метою НЕФКО відповідно до її Статуту є
впровадження інвестицій Північного природоохоронного партнерства у
країнах Східної Європи шляхом фінансування підприємств у цих
країнах, а також фінансування, доступне із Інвестиційного Фонду
НЕФКО для екологічних проектів,
беручи до уваги те, що Міністри Північної Ради з охорони
навколишнього середовища у 1995 році утворили Північний
Екологічний Фонд Розвитку (NMF) і уповноважили НЕФКО, на додаток
до інших видів діяльності, виділяти фінансування із NMF на
пільгових умовах (у тому числі гранти) на пріоритетні екологічні
проекти у країнах діяльності НЕФКО, зокрема в Україні,
зважаючи на те, що фонд NMF, який керується НЕФКО, наразі
включає програми "Кредити для енергозбереження", "Чисте
виробництво", "Еко-Ефективність", програму фінансування в
сільському господарстві, а також інші програми, що можуть
запроваджуватися час від часу,
беручи до уваги те, що НЕФКО керує також і Вуглецевим фондом
регіону Балтійського моря (TGF), а Вуглецевий фонд фінансує
проекти Спільного Впровадження в рамках Кіотського Протоколу
( 995_801 ),
відзначаючи те, що НЕФКО діє як револьверна неприбуткова
організація, що реінвестує кошти, повернені від реалізованих
проектів, до країн її діяльності,
зважаючи на те, що фінансування НЕФКО, у тому числі програми
Інвестиційного Фонду, NMF, TGF і не обмежуючися ними, призначене
для Бенефіціарів і може становити в Україні 10-15 мільйонів євро
щорічно,
відзначаючи те, що фінансування НЕФКО є сприятливими
іноземними інвестиціями для України і спрямоване на екологічно
чисте промислове виробництво або зниження енергоспоживання, або
покращення якості послуг у таких секторах, як поводження з
відходами, водопостачання й водовідведення, з метою досягнення
міжнародних або визнаних стандартів (зокрема відповідних Директив
ЄС);
ураховуючи те, що покращення стану довкілля,
енергоефективність та екологічно чисте виробництво є пріоритетами
України,
бажаючи створити основу довгострокового співробітництва з
використанням фінансів НЕФКО для проектів, у яких заінтересовані
як Українська Сторона, так і Північні країни,
домовилися про таке:
Стаття 1
Визначення
Для цілей цієї Угоди:
"Бенефіціар" (або разом "Бенефіціари") означає будь-яку
особу, незалежно від того, чи є цією особою держава Україна,
фізична або юридична особа, державне, комунальне чи приватне
підприємство, яку засновано згідно з чинним законодавством
(наприклад, позичальник НЕФКО, співборжник, гарант або власника
проекту) і яка отримує вигоди від фінансування, що надається НЕФКО
для будь-якого проекту;
"Проект" означає будь-який екологічний інвестиційний проект,
у тому числі енергозберігаючі проекти, але не обмежуючися ними,
який НЕФКО фінансує безпосередньо або через посередника у формі
інвестицій у капітал, позик (кредитів) чи грантів та який
відповідає таким критеріям:
i) він упроваджується на території України, або
ii) його фінансування НЕФКО здійснює на території України,
або
iii) він призначений Бенефіціару в Україні;
на фінансування якого НЕФКО погоджується після дати набрання
цією Угодою чинності або з огляду на чіткі очікування її виконання
або набрання нею чинності;
"Податок" означає будь-який податок, збір (обов'язковий
платіж), як загальнодержавний, так і місцевий, незалежно від того,
чи він застосовується на території України на момент підписання
цієї Угоди, чи його було введено в дію після цього.
Стаття 2
Діяльність НЕФКО
НЕФКО може відповідно до цієї Угоди вільно здійснювати на
території України діяльність, передбачену Статутом НЕФКО, зокрема
позичати кошти згідно із законами та нормативно-правовими актами
України, використовуючи всі дозволені ними інструменти, а також
володіти такими коштами, використовувати їх і розпоряджатися ними,
а також вести рахунки в будь-якій валюті. Зокрема, НЕФКО, на
основі своєї оцінки Проекту може вирішувати, чи надавати кошти на
підтримку проекту, й на яких умовах.
Стаття 3
Оподаткування НЕФКО
Відсотки та всі інші платежі, які належать НЕФКО й виникають
унаслідок Проектів і фінансової діяльності, передбаченої цією
Угодою, а також активи та доходи НЕФКО, пов'язані з такою
фінансовою діяльністю й Проектами, звільняються від оподаткування.
Стаття 4
Конвертація валют і переказ коштів
Під час будь-якої фінансової операції, що здійснюється
відповідно до статті 2 цієї Угоди, Українська Сторона забезпечує
таке:
i) Бенефіціари можуть конвертувати в будь-яку вільно
конвертовану валюту, за діючим ринковим обмінним курсом станом на
день платежу, суми у національній валюті України, необхідні для
своєчасної виплати належних НЕФКО усіх сум стосовно позик,
гарантій та будь-яких часток у капіталі підприємств у зв'язку з
будь-яким Проектом;
ii) такі кошти можуть бути вільно, безпосередньо та ефективно
переказані за межі території України;
iii) НЕФКО може конвертувати в будь-яку вільно конвертовану
валюту, за діючим ринковим обмінним курсом, суми в національній
валюті України, отримані НЕФКО у вигляді платежів, що виникають
стосовно позик, гарантій та часток або внаслідок будь-якої іншої
діяльності, а також НЕФКО може вільно, безпосередньо та ефективно
переказувати конвертовані таким чином суми за межі території
України або на розсуд НЕФКО;
iv) НЕФКО може вільно розпоряджатися такими сумами в межах
території України та згідно із законодавством України;
v) НЕФКО може конвертувати у національну валюту України за
діючим ринковим обмінним курсом будь-які суми у будь-якій вільно
конвертованій валюті.
Стаття 5
Режим стосовно проектів
Українська Сторона забезпечує таке: Проекти, що фінансуються
відповідно до цієї Угоди, а також договори, укладені для їхнього
виконання, користуються стосовно фіскальних, митних та інших
питань режимом, не менш сприятливим, ніж той, який надається
проектам або договорам, що фінансуються будь-якими іншими
міжнародними фінансовими організаціями, або ніж той, що надається
резидентам України, залежно від того, який режим є найбільш
сприятливим.
Українська Сторона поширює на кожний проект повний і
постійний захист та гарантії від експропріації та громадських
заворушень.
Стаття 6
Публічні тендери
Чинні правила й принципи НЕФКО стосовно тендерів або інших
конкурентних процедур застосовуються стосовно надання фінансових
послуг НЕФКО державним або комунальним підприємствам, або
організаціям та органам місцевого самоврядування, а також до
закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти, надані НЕФКО в межах
Проектів, у тому числі співфінансування Української Сторони, якщо
іншого не погоджено НЕФКО.
Стаття 7
Статус і режим діяльності НЕФКО
НЕФКО користується повною правосуб'єктністю на території
України, зокрема здатністю укладати договори, придбавати рухоме й
нерухоме майно та розпоряджатися ним, а також бути стороною в
судових процесах.
Фінансова та інвестиційна діяльність НЕФКО користується на
території України режимом, який надається міжнародним фінансовим
організаціям і є найбільш сприятливим для такої діяльності.
Зокрема, НЕФКО має вільний доступ до національного
фінансового ринку України відповідно до законодавства України, а
до його зобов'язань та цінних паперів застосовуються умови,
зокрема стосовно правил утримання податків, ринкових правил,
порядку ухвалення, принаймні не менш сприятливі, ніж ті, які
надано іншим міжнародним фінансовим організаціям.
Стаття 8
Привілеї та імунітети НЕФКО
Активи НЕФКО не підлягають:
a) обшуку та всім формам експропріації;
b) стягненню чи застосуванню будь-яких виконавчих заходів,
або накладенню арешту до винесення проти НЕФКО остаточного рішення
суду компетентної юрисдикції, яке не підлягає оскарженню в
будь-якій юрисдикції або інстанції.
Стаття 9
Вирішення спорів між Бенефіціарами та НЕФКО
1. Стосовно будь-якого спору, який виникає між НЕФКО та
Бенефіціаром (яким не є держава Україна) стосовно фінансування
проекту, Українська Сторона зобов'язується:
i) забезпечити визнання остаточних рішень, прийнятих у
встановленому порядку судом або арбітражем компетентної юрисдикції
відповідно до законодавства держави, на території якої таке
рішення прийнято, у тому числі держави - члена НЕФКО, а також
ii) забезпечити виконання будь-якого такого рішення згідно з
чинними національними правилами та процедурами.
2. Стосовно будь-якого спору, який виникає між НЕФКО та
Бенефіціаром (яким не є держава Україна) стосовно фінансування
проекту, НЕФКО зобов'язується:
i) дотримуватися остаточних рішень, прийнятих у встановленому
порядку судом або арбітражем компетентної юрисдикції відповідно до
законодавства держави на території якої таке рішення прийнято, у
тому числі держави - члена НЕФКО, а також
ii) дотримуватися виконання будь-якого такого рішення згідно
з чинними національними правилами та процедурами.
Стаття 10
Суброгація
Права, надані НЕФКО цією Угодою, можуть використовуватися й
здійснюватися:
i) НЕФКО як від власного імені, так і у межах, в яких
країна - член НЕФКО зробила виплату на користь НЕФКО стосовно
будь-якої гарантії чи страхової виплати, стосовно будь-якого
кредиту відповідно до цієї Угоди, як представник такої
країни-члена, або
ii) залежно від випадку самою країною-членом на основі права
суброгації.
Стаття 11
Співробітництво
Українська Сторона та НЕФКО повинні регулярно обговорювати
основні цілі та критерії надання кредитів, а також діяльність
НЕФКО в Україні.
Українська Сторона та НЕФКО зобов'язуються вчасно інформувати
один одного про будь-який захід або запропонований захід зі свого
боку, або про будь-яку іншу обставину, які, як можна очікувати,
можуть суттєво вплинути на права та інтереси другої Сторони цієї
Угоди.
Стаття 12
Вирішення спорів
Спори стосовно тлумачення або застосування цієї Угоди
вирішуватимуться сторонами шляхом переговорів та консультацій.
Стаття 13
Набрання чинності
Ця Угода набирає чинності з дати отримання останнього
письмового повідомлення про завершення процедур, необхідних для
набрання нею чинності.
Стаття 14
Припинення чинності
Ця Угода укладається на невизначений строк.
НЕФКО може припинити дію цієї Угоди або звільнити Українську
Сторону від усіх або частини її зобов'язань за цією Угодою,
письмово попередивши Українську Сторону про це за 6 місяців. Якщо
іншого не заявлено, то надіслання будь-якого такого повідомлення
не впливає на права та пільги, отримані НЕФКО стосовно Проектів і
фінансових операцій, які тривають станом на день надіслання
повідомлення.
Українська Сторона може припинити дію цієї Угоди, письмово
попередивши НЕФКО про це за 6 місяців. Надіслання такого
повідомлення не впливає на права та пільги, отримані НЕФКО
стосовно проектів і фінансових операцій, які тривають станом на
день набрання чинності повідомленням на території України.
Стаття 15
Розголошення
Після набрання чинності цією Угодою Українська Сторона
забезпечує її оприлюднення відповідно до законодавства України.
Українська Сторона погоджується, що після цього оприлюднення
дозволяється розголошення цієї Угоди Бенефіціарам стосовно надання
позик на проекти за цією Угодою, що не буде порушенням жодного
чинного акта чи рішення будь-якого компетентного органу.
Стаття 16
Адреси для зв'язку
Сторони погоджуються, що будь-яке повідомлення, що виникає в
ході застосування цієї Угоди, може бути надіслане на такі
відповідні адреси:
Для Української Сторони: 12/2, вул. Грушевського, 01008 Київ,
Україна
Для НЕФКО: Fabianinkatu 34, FI - 00100 Helsinki, Finland,
(поштова адреса: P.O. Box 249, FI - 00171 Helsinki, Finland)
Учинено в м. Донецьк 17 вересня 2009 року у двох
примірниках, кожний українською та англійською мовами, при цьому
всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей стосовно
тлумачення положень цієї Угоди переважну силу матиме текст
англійською мовою.
Підписано за та від імені:
Уряду України Північної екологічної
фінансової корпорації
С.Єрмілов М.Рістедт
(підпис) (підпис)
Т.Вінделов
(підпис)вгору